Clicky

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ขับเคลื่อน สนับสนุน การวิจัยพัฒนาและจัดทำนโยบายด้านวัคซีน "ไม่ได้จำหน่าย หรือให้บริการฉีดวัคซีน" หน่วยงานราชการ

เปิดเหมือนปกติ

📌สธ. รับมอบวัคซีนโมเดอร์นาชนิด “Bivalent” จำนวน 1,000,200 โดส จากรัฐบาลฝรั่งเศส เผย ที่ผ่านมาสนับสนุนวัคซีนให้ไทยมาแล้ว ...
13/03/2023
สธ.รับมอบวัคซีนโมเดอร์นาชนิด “Bivalent” กว่า 1 ล้านโดส จากรัฐบาลฝรั่งเศส

📌สธ. รับมอบวัคซีนโมเดอร์นาชนิด “Bivalent” จำนวน 1,000,200 โดส จากรัฐบาลฝรั่งเศส เผย ที่ผ่านมาสนับสนุนวัคซีนให้ไทยมาแล้ว 2 ครั้ง รวม 3.2 ล้านโดส พร้อมชื่นชมประเทศฝรั่งเศสที่ริเริ่มการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคจากสัตว์สู่คน โรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ำ
ตามแนวทางสุขภาพหนึ่งเดียว

เว็บไซต์สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

06/03/2023

#ไฟเซอร์รุ่นใหม่
#วัคซีนไบวาเลนท์

สถาบันโรคผิวหนัง
ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด ไฟเซอร์รุ่นใหม่
(Gen2 หรือ Bivalent)
ซึ่งเป็นชนิดผสมกันระหว่างสายพันธุ์อู่ฮั่นและโอมิครอน
จากกระทรวงสาธารณสุข

จึงเปิดให้บริการเป็นเข็มกระตุ้น
แก่บุคลากรด่านหน้า
กลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไป
ที่ได้รับรับวัคซีนเข็มล่าสุด นานเกิน 4 เดือนขึ้นไป

โดยเปิดบริการวันจันทร์-วันเสาร์ (หยุดวันอาทิตย์)
ในเดือนมีนาคมนี้
เปิดให้บริการวันที่ วันที่ 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14
เวลา 9.00 - 15.00 น.
จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ณ ชั้น 12A อาคารสถาบันโรคผิวหนัง
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
เลขที่ 456 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.

ชนิดวัคซีนที่ให้บริการ :
อายุ 12 ปีขึ้นไป
ไฟเซอร์ฝาสีเทา
(เลือกรูปแบบการฉีดเต็มโด๊ส/ครึ่งโด๊ส/เข้าชั้นผิวหนัง)

จองคิวล่วงหน้าได้ที่ >> https://covid19.iod.go.th/vaccine
และก่อนวันฉีด 1 วัน
ท่านสามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนได้
ผ่านแอปพลิเคชั่น "Vaccine บางซื่อ"
โดยดาวน์โหลด >>
ระบบ Android
https://bit.ly/3wJYsiB
ระบบ OS
https://apple.co/31O9FmO

ท่านที่ไม่สะดวกจองคิวล่วงหน้า
สามารถรับบริการแบบ Walk in ได้เลย
ตามวันเวลาทำการ

#ฉีดที่สถาบันโรคผิวหนัง
แผนที่ : https://bit.ly/IODmap

#วัคซีนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
#กรมการแพทย์ทำดีที่สุดเพื่อทุกชีวิต

📌 คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ เห็นชอบนโยบายการเร่งรัดการให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค การให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดฉ...
02/03/2023

📌 คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ เห็นชอบนโยบายการเร่งรัดการให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค การให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดฉีด (IPV) 2 โดส และการเร่งสร้างความครอบคลุมของการฉีดวัคซีน HPV 📌

คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติเห็นชอบนโยบายการเร่งรัดการให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 การผลักดันการให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดฉีด (IPV) เพิ่มเป็น 2 โดส รวมถึงการเร่งสร้างความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) และได้พิจารณาให้ความเห็นต่อวาระสำคัญ ได้แก่ (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติว่าด้วยการส่งเสริม การสนับสนุน เพื่อการจัดหาวัคซีนในกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือมีเหตุจำเป็น ในการประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติครั้งที่ 1/2566

วันนี้ (2 มีนาคม 2566) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ในฐานะประธานคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ พร้อมด้วยนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค นายแพทย์นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติครั้งที่ 1/2566
ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีการเข้าร่วมทั้งในที่ประชุมและรูปแบบออนไลน์
นายอนุทิน กล่าวว่า การบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19 ของประเทศไทยที่ผ่านมาเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ดีว่า กระทรวงสาธารณสุขสามารถรับมือกับสถานการณ์โควิด 19 ได้เป็นอย่างดี และด้วยความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ จึงทำให้นอกจากที่ประเทศไทยได้รับวัคซีนจากการจัดซื้อแล้ว ยังทำให้ได้รับวัคซีนจากการบริจาคจากประเทศพันธมิตรหลายประเทศอีกด้วย โดยในปัจจุบัน ประเทศไทยได้รับสนับสนุนวัคซีนชนิด Bivalent ของ Pfizer จากสาธารณรัฐเกาหลีใต้ จำนวน 5 แสนโดส เพื่อนำมาฉีดสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง โดยได้มอบหมายให้กรมควบคุมโรค เป็นหน่วยงานในการกระจายจัดสรรวัคซีนให้แก่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ประชาชนได้รับวัคซีนอย่างถ้วนหน้า และสำหรับการบริหารการฉีดวัคซีน นั้น กระจายผ่านโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพสต.) โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมีหน้าที่การบริหารจัดการให้แก่ประชาชน การจัดหาวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ซึ่งดำเนินการตามนโยบายของ สปสช. ผ่านบริษัทผู้ผลิตวัคซีนองค์การเภสัชกรรม จำนวน 8 แสนโดส เป็นเรื่องที่ต้องเร่งดำเนินการควบคู่ไปกับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19

นายแพทย์นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ รายงานความก้าวหน้าของการพัฒนาวัคซีนโควิด 19 ในประเทศ ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมารในการวิจัยพัฒนาจากรัฐ โดยขณะนี้วัคซีนโควิด 19 ที่ได้ทำการทดสอบในมนุษย์ จำนวน 3 ชนิด ได้แก่ 1) วัคซีน HXP-GPOVAC ชนิด NDV-HXP-S โดยองค์การเภสัชกรรม 2) วัคซีน ChulaCov19 ชนิด mRNA โดยศูนย์วิจัยวัคซีน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3) วัคซีน Baiya SARS-CoV-2 Vax ชนิด Protein Subunit โดยบริษัท ใบยาไฟโตฟาร์ม จำกัด นอกจากนี้ ยังมีวัคซีนซึ่งใกล้เข้าสู่การทดสอบในมนุษย์ระยะที่ 1 คือ วัคซีนโควิด 19 แบบพ่นจมูก ชนิด Adenovirus-based และ Influenza-based โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และนอกจากการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนโควิด 19 ในประเทศ รัฐบาลยังได้ให้การสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นอีกหลายแห่งในการผลิตวัคซีนให้มีความพร้อมรองรับการระบาดที่จะเกิดในอนาคตอีกด้วย
คณะกรรมการได้ร่วมพิจารณาและให้ความเห็นต่อวาระสำคัญ ได้แก่ ข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดหาวัคซีนในกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือมีเหตุจำเป็น และ (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ว่าด้วยการส่งเสริม การสนับสนุน เพื่อการจัดหาวัคซีนในกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือมีเหตุจำเป็น ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้การจัดหาวัคซีนในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินและจำเป็นทางสาธารณสุข สามารถดำเนินการได้อย่างทันท่วงที โดยอาศัยการถอดบทเรียนจากการจัดซื้อวัคซีนในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 ที่ผ่านมา โดยคณะกรรมการได้มอบหมายให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ดำเนินการทบทวน (ร่าง) ระเบียบเพิ่มเติมตามคำแนะนำของคณะกรรมการ เพื่อให้กลไกดังกล่าวสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว และรัดกุม เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และให้เสนอร่างระเบียบที่มีการแก้ไขปรับปรุงเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป
สำหรับนโยบายการเร่งรัดการให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเร่งสร้างความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้นกันโรคที่ลดลง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 การผลักดันการให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดฉีด (IPV) 2 โดส (ฉีดครั้งละ 1 โดส เมื่อเด็กอายุ 2 และ 4 เดือน) และลดการให้วัคซีนโปลิโอชนิดรับประทาน (OPV) OPV เหลือ 3 ครั้ง สำหรับชุดสิทธิประโยชน์ของประชาชน
ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเพื่อให้สอดคล้องกับคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกและยกระดับภูมิคุ้มกันของประเทศให้เพียงพอต่อการป้องกันโรคและลดความเสี่ยงในการระบาดของโรคโปลิโอที่จะส่งผลกระทบต่อประเทศทั้งด้านสาธารณสุข และด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว รวมถึงวาระการเร่งสร้างความครอบคลุมของการฉีดวัคซีน HPV ให้กับเด็กหญิงชั้นป.5 รุ่นปีการศึกษา 2562-2564 ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน HPV เนื่องจากเกิดสถานการณ์วัคซีนขาดคราวทั่วโลกที่เสนอโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข นั้น คณะกรรมการมีมติเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการอนุกรรมการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค และมอบหมายให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการโดยด่วน

นอกจากนี้ นายแพทย์นครยังได้รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 ซึ่งเป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงานเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศ และได้มีการปรับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ.2566-2570 ใหม่ ให้สอดคล้องกับแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) พ.ศ.2566-2570 ซึ่งสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
มีบทบาทเป็นผู้ให้ทุนสนับสนุนการพัฒนาวัคซีนตลอดวงจร

ที่มา : สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
วันที่ 2 มีนาคม 2566

28/02/2023

กรมควบคุมโรคคาดสถานการณ์โควิด 19
อาจพบการติดเชื้อสูงขึ้นช่วงสงกรานต์
ขอให้กลุ่มเสี่ยง 608 ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น หรือภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป (LAAB)
ได้ที่สถานพยาบาลใกล้บ้านเพื่อป้องกันการป่วยหนักและเสียชีวิต

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

👉สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่...
📌https://datariskcom-ddc.moph.go.th/

#โควิด19 #ภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป(LAAB)
#วัคซีนเข็มกระตุ้น
#กรมควบคุมโรค

สธ. เผย “โควิด” อาจพบติดเชื้อเพิ่มช่วงสงกรานต์/เปิดเทอม เน้นฉีดวัคซีน หรือ LAAB ส่วน “ไข้หวั
28/02/2023
สธ. เผย “โควิด” อาจพบติดเชื้อเพิ่มช่วงสงกรานต์/เปิดเทอม เน้นฉีดวัคซีน หรือ LAAB ส่วน “ไข้หวั

สธ. เผย “โควิด” อาจพบติดเชื้อเพิ่มช่วงสงกรานต์/เปิดเทอม เน้นฉีดวัคซีน หรือ LAAB ส่วน “ไข้หวั

เว็บไซต์สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

28/02/2023

กรมควบคุมโรค ยันวัคซีนโควิด 19 ชนิด mRNA มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูง สามารถป้องกันการป่วยหนักและเสียชีวิต... https://shorturl-ddc.moph.go.th/9Tu3T

27/02/2023

#สถาบันโรคผิวหนัง
#ขยายเปิดบริการฉีดวัคซีนมีนา2566
#วันจันทร์ถึงวันเสาร์(หยุดวันอาทิตย์และวันหยุดต่อเนื่องนักขัตฤกษ์)

สถาบันโรคผิวหนัง
มีความห่วงใยพี่น้องประชาชน
จึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป
โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง 608 คือ ผู้สูงอายุ
หรือกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง
หากรับวัคซีนเข็มล่าสุด นานเกิน 4 เดือนขึ้นไป
ให้เข้ามารับวัคซีนเข็มกระตุ้น
เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่เพียงพอ
จะสามารถป้องกัน การป่วยหนัก
และลดโอกาสเสียชีวิตได้

โดยในเดือนมีนาคม นี้
เปิดบริการวันที่ 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14
เวลา 9.00 - 15.00 น.
จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ณ ชั้น 12A อาคารสถาบันโรคผิวหนัง
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
เลขที่ 456 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.

ชนิดวัคซีนที่ให้บริการ :
อายุ 12 ปีขึ้นไป
ไฟเซอร์ฝาสีม่วง
(เลือกรูปแบบการฉีดเต็มโด๊ส/ครึ่งโด๊ส/เข้าชั้นผิวหนัง)
อายุ 5-11 ปี
ไฟเซอร์ฝาสีส้ม
(รูปแบบการฉีดเต็มโด๊ส)
อายุ 18 ปีขึ้นไป สามารถเลือกวัคซีนแอสตร้าเซเนก้าได้
รูปแบบการฉีดเต็มโด๊สเข้ากล้ามเนื้อ

คนไทย/ต่างชาติ/ต่างด้าว
ทุกเข็ม ตั้งแต่เข็มที่ 1 ขึ้นไป
(เข็มกระตุ้น ควรเว้นระยะห่างจากเข็มก่อนหน้า
อย่างน้อย 120 วัน)
จองคิวล่วงหน้าได้ที่ >> https://covid19.iod.go.th/vaccine
และก่อนวันฉีด 1 วัน
ท่านสามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนได้
ผ่านแอปพลิเคชั่น "Vaccine บางซื่อ"
โดยดาวน์โหลด >>
ระบบ Android
https://bit.ly/3wJYsiB
ระบบ OS
https://apple.co/31O9FmO

ท่านที่ไม่สะดวกจองคิวล่วงหน้า
สามารถรับบริการแบบ Walk in ได้เลย
ตามวันเวลาทำการ

#ฉีดที่สถาบันโรคผิวหนัง
แผนที่ : https://bit.ly/IODmap

#วัคซีนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
#กรมการแพทย์ทำดีที่สุดเพื่อทุกชีวิต

📌 สถาบันวัคซีนแห่งชาติ จัดพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารทำการสำนักงานแห่งใหม่ 📌สถาบันวัคซีนแห่งชาติจัดพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารทำการสำ...
22/02/2023

📌 สถาบันวัคซีนแห่งชาติ จัดพิธีวางศิลาฤกษ์
อาคารทำการสำนักงานแห่งใหม่ 📌

สถาบันวัคซีนแห่งชาติจัดพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารทำการสำนักงานแห่งใหม่ ณ บริเวณข้างอาคาร 11 กรมควบคุมโรค พื้นที่ใช้สอย 4,145 ตารางเมตร ภายใต้แนวคิดสำนักงานแห่งนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สถาบันมีสถานที่รองรับภาระงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันวัคซีนแห่งชาติ จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารทำการสำนักงานแห่งใหม่ ณ บริเวณข้างอาคาร 11 กรมควบคุมโรค โดยได้รับเกียรติจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข คณะผู้บริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติและบุคลากรเข้าร่วมในพิธี

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวแสดงความยินดี และแสดงเจตนารมณ์ความมุ่งมั่นของฝ่ายนโยบายว่า “การแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนเพื่อนำไปสู่ความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศนั้น คือการผลักดันให้ประเทศไทยมีวัคซีนที่ผลิตได้เอง ทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉิน ด้วยการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีนให้กับผู้ผลิตในประเทศให้มีความเข้มแข็ง รวมถึงการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนของประเทศให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น”

ด้าน นายแพทย์นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ให้ข้อมูลว่า สถาบันวัคซีนแห่งชาติ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีภารกิจหลักในการขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ เพื่อให้การบริหารจัดการวัคซีนมีความเป็นเอกภาพ ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพด้านวัคซีน อันจะนำไปสู่การพึ่งตนเองและความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ

ทั้งนี้ ในช่วงระหว่างปี 2563 ถึง 2564 เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งส่งผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก สถาบันได้ดำเนินบทบาท และภารกิจร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายด้านวัคซีนทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงวัคซีนป้องกันโรคอย่างรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ นอกจากการบริหารจัดการวัคซีนในสภาวะฉุกเฉินแล้ว สถาบันยังคงมีภารกิจการ บูรณาการงานด้านวัคซีนในสถานการณ์ปกติ ซึ่งมีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมาสถาบันได้รับความอนุเคราะห์จากกรมควบคุมโรคอนุญาตให้ใช้พื้นที่บริเวณชั้น 5 อาคาร 4 สถาบันบำราศนราดูรเป็นสถานที่ปฏิบัติงานมาตั้งแต่ปี 2559

จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติมีภารกิจที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ทั้งการสนับสนุน พัฒนาศักยภาพด้านวัคซีนของประเทศ การขับเคลื่อนนโยบาย และการสร้างความร่วมมือกับองค์กรนานาชาติ ดังนั้น เพื่อให้สถาบันมีสถานที่รองรับภาระงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรมควบคุมโรคจึงได้ให้ความอนุเคราะห์อนุญาตให้ใช้พื้นที่บริเวณด้านข้างอาคาร 11 ขนาดพื้นที่ประมาณ 17 x 40 เมตร เพื่อก่อสร้างที่ทำการอาคารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ จำนวน 7 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย ประมาณ 4,145 ตารางเมตร

โดยกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีแนวความคิดในการออกแบบอาคารสถาบัน ให้เป็นสำนักงานแห่งนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้การทำงานที่โปร่งใส สามารถผลิตไฟฟ้าเองได้ด้วยระบบโซล่าเซลล์ และหมุนเวียนน้ำที่ใช้แล้วกลับมาใช้ได้อีกในระบบสุขภัณฑ์ และรดน้ำต้นไม้ เพื่อช่วยประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการออกแบบผนังกระจก 2 ชั้น โดยใช้นวัตกรรมป้องกันความร้อนด้วยการพาความร้อน จากลมเหลือจ่ายในระบบแอร์ ผ่านมูลี่บังแดดระหว่างช่องกึ่งกลางก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก เสมือนเป็นกระจกฉนวนที่มีมู่ลี่บังแดด อาคารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ได้รับจัดสรรงบประมาณ หมวดงบลงทุนก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ถึง 2567 คาดว่าจะแล้วเสร็จปลายปี พ.ศ. 2567 และสามารถเข้าปฏิบัติงานได้ต้นปี พ.ศ. 2568

นายอนุทิน ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “ผมยินดีและสนับสนุนอย่างเต็มที่ ที่จะให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติมีอาคารทำการของตัวเอง เพื่อรองรับภาระงานที่เพิ่มสูงขึ้นในอนาคต อันจะเป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน อันจะส่งผลในภาพรวมที่ทำให้ไทยคงสถานะการเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางสุขภาพสูงที่สุดในโลกอยู่ในห้าอันดับแรก ดังในช่วงเวลาที่ผ่านมา”

ทั้งนี้ สถาบันวัคซีนแห่งชาติในฐานะหน่วยงานกลางด้านวัคซีนของประเทศ จะมุ่งมั่น เดินหน้าขับเคลื่อน ผลักดันการพัฒนางานด้านวัคซีนของประเทศ ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย เพื่อสร้างความมั่นคงและการพึ่งตนเองด้านวัคซีนให้ประเทศมีวัคซีนใช้อย่างเพียงพอทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน ประชาชนเข้าถึงการป้องกันโรคด้วยวัคซีนที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และเป็นธรรม

ที่มา : สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

Photos from NPRCT Chulalongkorn University's post
21/02/2023

Photos from NPRCT Chulalongkorn University's post

📌ข่าวประชาสัมพันธ์📌สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เปิดรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ - ธุรการโครงการดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ QR COD...
20/02/2023

📌ข่าวประชาสัมพันธ์📌

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เปิดรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ - ธุรการโครงการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ QR CODE
หรือ http://nvi.go.th/job-position/
โทร 02 580 9729-31 ต่อ 602
#รับสมัครงาน
#สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

20/02/2023

กรมควบคุมโรค ติดตามสถานการณ์โรคไวรัสมาร์บวร์กในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เน้นคัดกรองผู้เดินทางทุกคนที่มาจากประเทศที่มีการแพร่ระบาด... https://shorturl-ddc.moph.go.th/RCxhU

Photos from กระทรวงสาธารณสุข's post
20/02/2023

Photos from กระทรวงสาธารณสุข's post

17/02/2023

วัคซีนพื้นฐานสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ได้แก่ วัคซีน BCG, HB, โปลิโอ, MMR, DTP-HB-Hib, DTP, LAJE และ Rota
ขอเชิญชวนผู้ปกครองพาบุตรหลานเข้ารับการฉีดวัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ในเด็กแรกเกิด ถึง 5 ปี ได้ที่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐใกล้บ้าน

สามารถดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมควบคุมโรค https://ddc.moph.go.th/dcd/publishinfodetail.php?publish=13857&deptcode=dcd

👉สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่...
https://bit.ly/40SxGDu

#วัคซีนพื้นฐาน
#กองโรคติดต่อทั่วไป
#กรมควบคุมโรค

Photos from สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา's post
16/02/2023

Photos from สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา's post

📌 ประชาสัมพันธ์ 📌Infographic ความรู้เรื่องวัคซีน โดยกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรคโดยมีวัคซีนขั้นพื้นฐานในเด็กก่อนวัยเร...
15/02/2023
Home | กรมควบคุมโรค -

📌 ประชาสัมพันธ์ 📌

Infographic ความรู้เรื่องวัคซีน โดยกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
โดยมีวัคซีนขั้นพื้นฐานในเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 8 ชนิด ได้แก่
วัคซีน BCG, HB, โปลิโอ, MMR, DTP-HB-Hib, DTP, LAJE และ Rota

โดยจะทยอยอัพเดท ความรู้วัคซีนนักเรียน/รณรงค์/ชนิดใหม่และ
วัคซีนทางเลือก ภายในปี 66 นี้ ต่อไป

ที่เว็บไซต์กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค

"ความรู้เรื่องวัคซีนและกำหนดการให้วัคซีน ปี 2566" 

📌ข่าวประชาสัมพันธ์📌❗️ ขยายเวลา รับสมัคร ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ❗️สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เปิดรับสมัคร ผู้จัดการ สำนัก...
13/02/2023

📌ข่าวประชาสัมพันธ์📌
❗️ ขยายเวลา รับสมัคร ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ❗️

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เปิดรับสมัคร ผู้จัดการ สำนักอำนวยการ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ QR CODE
หรือ http://nvi.go.th/job-position/

โทร 02 580 9729-31 ต่อ 602
#รับสมัครงาน
#สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

13/02/2023

COVID-19 ⚡️

เช่นเดียวกับวัคซีนอื่นๆ อาการข้างเคียงที่ไม่รุนแรงหลังจากได้รับวัคซีน เป็นเรื่องปกติ และเป็นสัญญาณว่าร่างกายของคุณกำลังสร้างเกราะป้องกัน #ไวรัสโคโรนา

ผลข้างเคียงที่ไม่รุนแรงโดยทั่วไปหลังจากได้รับวัคซีน COVID-19 อาจรวมถึง

- ปวดหรือแดงบริเวณที่ฉีด
- ไข้เล็กน้อย
- ความเหนื่อยล้า
- ปวดศีรษะ
- ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหรือข้อต่อ

ซึ่งสามารถจัดการกับผลข้างเคียงเหล่านี้ได้ด้วยการพักผ่อนและรับประทานยาลดไข้และความเจ็บปวด หากจำเป็น

อ่านเพิ่มเติม 👉🏻https://bit.ly/3afwKAh
.
.
.
.
.

09/02/2023

"สายพันธุ์หลักที่พบในไทยขณะนี้ คือ
สายพันธุ์ BN.1.* มีสัดส่วนร้อยละ 74.5
สายพันธุ์ CH.1.1 ซึ่งสามารถหลบภูมิคุ้มกันได้พอสมควร พบเพียงร้อยละ 7.3
ส่วนสายพันธุ์ XBB.1.5 ที่ระบาดในอเมริกา ยังไม่พบในประเทศไทย"

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
7 กุมภาพันธ์ 2566

เนื้อหาข่าว https://bit.ly/3I4l6JR
📣
#ข่าวกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 🧪
#ข่าวกระทรวงสาธารณสุข 🏥

07/02/2023
ย้อนรอยโอมิครอนกับการใช้วัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้นของประเทศไทย

📌 วันนี้ !! วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 - 14.20 น. 📌
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ขอเชิญรับชม การเสวนาวิชาการออนไลน์
" ย้อนรอยโอมิครอนกับการใช้วัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้นของประเทศไทย "
วิทยากร :
นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดี กรมควบคุมโรค
ศ.เกียรติคุณ นพ.สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ คณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นพ.วีรวัฒน์ มโนสุทธิ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค
ดำเนินรายการ โดย พญ.สุเนตร ชื่นกิจมงคล รองผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
รับชม Facebook Live ผ่านทางเพจเฟซบุ๊คสถาบัน
อย่าพลาดชม!!
#เสวนาวิชาการออนไลน์
#สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

📌 วันนี้ !! วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566       พบกัน เวลา 13.30 น. 📌รับชม Facebook Live ผ่านทางเพจเฟซบุ๊คสถาบัน อย่าพล...
07/02/2023

📌 วันนี้ !! วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566
พบกัน เวลา 13.30 น. 📌

รับชม Facebook Live ผ่านทางเพจเฟซบุ๊คสถาบัน
อย่าพลาดชม!!

📌 วันนี้ !! วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 - 14.20 น. 📌สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ขอเชิญรับชม การเสวนาวิชาการออนไลน...
07/02/2023

📌 วันนี้ !! วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 - 14.20 น. 📌
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ขอเชิญรับชม การเสวนาวิชาการออนไลน์
" ย้อนรอยโอมิครอนกับการใช้วัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้นของประเทศไทย "

วิทยากร :
นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดี กรมควบคุมโรค
ศ.เกียรติคุณ นพ.สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ คณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นพ.วีรวัฒน์ มโนสุทธิ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค
ดำเนินรายการ โดย พญ.สุเนตร ชื่นกิจมงคล รองผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

รับชม Facebook Live ผ่านทางเพจเฟซบุ๊คสถาบัน
อย่าพลาดชม!!
#เสวนาวิชาการออนไลน์
#สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

📌 พรุ่งนี้ !!  สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ขอเชิญรับชม การเสวนาวิชาการออนไลน์ 📌" ย้อนรอยโอมิครอนกับการใช้วัคซีนโควิด 19 เข็มกระ...
06/02/2023

📌 พรุ่งนี้ !! สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ขอเชิญรับชม การเสวนาวิชาการออนไลน์ 📌
" ย้อนรอยโอมิครอนกับการใช้วัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้นของประเทศไทย "

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 - 14.20 น.

วิทยากร :
นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดี กรมควบคุมโรค
ศ.เกียรติคุณ นพ.สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ คณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นพ.วีรวัฒน์ มโนสุทธิ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค
ดำเนินรายการ โดย พญ.สุเนตร ชื่นกิจมงคล รองผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

รับชม Facebook Live ผ่านทางเพจเฟซบุ๊คสถาบัน
อย่าพลาดชม!!
#เสวนาวิชาการออนไลน์
#สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

📌ข่าวประชาสัมพันธ์📌สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เปิดรับสมัคร ผู้ประสานงานโครงการ 2 ตำแหน่งดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ QR CODEหร...
06/02/2023

📌ข่าวประชาสัมพันธ์📌

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เปิดรับสมัคร ผู้ประสานงานโครงการ 2 ตำแหน่ง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ QR CODE
หรือ http://nvi.go.th/job-position/

โทร 02 580 9729-31
#รับสมัครงาน
#สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

📌 สวช. และ มจธ. ผนึกกำลังสร้างความร่วมมือพัฒนาบุคลากรด้านกระบวนการผลิตวัคซีนและชีววัตถุ 📌 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 ที่...
02/02/2023

📌 สวช. และ มจธ. ผนึกกำลังสร้างความร่วมมือพัฒนาบุคลากรด้านกระบวนการผลิตวัคซีนและชีววัตถุ 📌

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา นายแพทย์นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติและคณะได้เข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ. บางขุนเทียน) เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาบุคลากรและการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนของประเทศ

สำหรับการหารือครั้งนี้ สถาบันวัคซีนแห่งชาติและ มจธ. ได้ร่วมวางแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านกระบวนการผลิตวัคซีนและชีววัตถุสำหรับบุคลากรด้านวัคซีนของประเทศ และขยายสู่ภูมิภาคอาเซียนผ่านความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย และได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเฉพาะทางด้านการวิเคราะห์และทดสอบคุณสมบัติของยา (Biopharmaceutical Characterization Laboratory Service: BPCL) ซึ่งถือเป็นห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และทดสอบคุณสมบัติแห่งแรกของอาเซียนที่สามารถรองรับการพัฒนาและตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย ทั้ง ยา วัคซีน และชีววัตถุ นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชมความก้าวหน้าของห้องปฏิบัติการ Bioprocess Research and Innovation Center : BRIC และโรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ (NBF) ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับการผลิตชีววัตถุและวัคซีนตามมาตรฐานสากล ซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถผลิตวัคซีนได้สูงถึง 20 ล้านโดสต่อปี

ทั้งนี้ มจธ. เป็นหนึ่งในกำลังหลักสำคัญในการพัฒนากระบวนการผลิตและการพัฒนาบุคลากร ซึ่งมีความพร้อมในการผลักดันและเสริมสร้างศักยภาพในการพึ่งพาตนเองด้านวัคซีน ตลอดจนเป็นฐานการพัฒนาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านกระบวนการผลิตวัคซีนของประเทศ

ที่มา : สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
วันที่ 2 ก.พ. 2566

31/01/2023

#สถาบันโรคผิวหนัง
#ขยายเปิดบริการฉีดวัคซีนกุมภา2566
#วันจันทร์ถึงวันเสาร์(หยุดวันอาทิตย์)

สถาบันโรคผิวหนัง
มีความห่วงใยพี่น้องประชาชน
จึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป
โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง 608 คือ ผู้สูงอายุ
หรือกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง
หากรับวัคซีนเข็มล่าสุด นานเกิน 4 เดือนขึ้นไป
ให้เข้ามารับวัคซีนเข็มกระตุ้น
เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่เพียงพอ
จะสามารถป้องกัน การป่วยหนัก
และลดโอกาสเสียชีวิตได้

โดยเปิดบริการวันจันทร์-วันเสาร์ (หยุดวันอาทิตย์)
ตลอดเดือน กุมภาพันธ์ 2566
เวลา 9.00 - 15.00 น.
จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ณ ชั้น 12A อาคารสถาบันโรคผิวหนัง
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
เลขที่ 456 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.

ชนิดวัคซีนที่ให้บริการ :
อายุ 12 ปีขึ้นไป
ไฟเซอร์ฝาสีม่วง
(เลือกรูปแบบการฉีดเต็มโด๊ส/ครึ่งโด๊ส/เข้าชั้นผิวหนัง)
อายุ 5-11 ปี
ไฟเซอร์ฝาสีส้ม
(รูปแบบการฉีดเต็มโด๊ส)

อายุ 18 ปีขึ้นไป สามารถเลือกวัคซีนแอสตร้าเซเนก้าได้

รูปแบบการฉีดเต็มโด๊สเข้ากล้ามเนื้อ
คนไทย/ต่างชาติ/ต่างด้าว
ทุกเข็ม ตั้งแต่เข็มที่ 1 ขึ้นไป
(เข็มกระตุ้น ควรเว้นระยะห่างจากเข็มก่อนหน้า
อย่างน้อย 120 วัน)

จองคิวล่วงหน้าได้ที่ >> https://covid19.iod.go.th/vaccine
และก่อนวันฉีด 1 วัน
ท่านสามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนได้
ผ่านแอปพลิเคชั่น "Vaccine บางซื่อ"
โดยดาวน์โหลด >>
ระบบ Android
https://bit.ly/3wJYsiB
ระบบ OS
https://apple.co/31O9FmO

ท่านที่ไม่สะดวกจองคิวล่วงหน้า
สามารถรับบริการแบบ Walk in ได้เลย
ตามวันเวลาทำการ
#ฉีดที่สถาบันโรคผิวหนัง
แผนที่ : https://bit.ly/IODmap

#วัคซีนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
#กรมการแพทย์ทำดีที่สุดเพื่อทุกชีวิต

📌 สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ขอเชิญรับชม การเสวนาวิชาการออนไลน์ 📌" ย้อนรอยโอมิครอนกับการใช้วัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้นของประเทศ...
31/01/2023

📌 สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ขอเชิญรับชม การเสวนาวิชาการออนไลน์ 📌
" ย้อนรอยโอมิครอนกับการใช้วัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้นของประเทศไทย "

วิทยากร :
นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดี กรมควบคุมโรค
ศ.เกียรติคุณ นพ.สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ คณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นพ.วีรวัฒน์ มโนสุทธิ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค

ดำเนินรายการ โดย พญ.สุเนตร ชื่นกิจมงคล รองผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

พบกัน วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 - 14.20 น.

รับชม Facebook Live ผ่านทางเพจเฟซบุ๊คสถาบัน หรือสแกน QR Code เพจสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

อย่าพลาดชม!!

#เสวนาวิชาการออนไลน์
#สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

Photos from กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข's post
31/01/2023

Photos from กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข's post

27/01/2023

"โรคโปลิโอ สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน"
ผู้ปกครองควรพาบุตรหลานเข้ารับวัคซีนตามกำหนด

#โรคโปลิโอ
#สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน
#กองโรคติดต่อทั่วไป
#กรมควบคุมโรค

📌 สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ร่วมบรรยาย งานประชุมวิชาการ The Academic activity with Prince Mahidol 2022 Laureates “ HPV Day ” ...
26/01/2023

📌 สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ร่วมบรรยาย งานประชุมวิชาการ The Academic activity with Prince Mahidol 2022 Laureates “ HPV Day ”
ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 📌

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 นายแพทย์นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมหัวข้อ The Academic activity with Prince Mahidol 2022 Laureates “ The HPV Day ”
ณ สมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยสมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย) เป็นเจ้าภาพร่วมกับฝ่ายวิจัย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิยา และภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลวิชาการ ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจกับผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
ครั้งที่ 31 ประจำปี 2565 สาขาการสาธารณสุข จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายแพทย์ดักลาส อาร์ โลวี และ ดร.จอห์น ที ชิลเลอร์ ซึ่งได้ร่วมกันศึกษาวิจัย
ที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ สถาบันสุขภาพแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา และค้นพบว่าโปรตีนหลักของอนุภาคไวรัส Human Papilloma Virus (HPV) สามารถประกอบร่างกันได้เป็นอนุภาคคล้ายไวรัส (VLP) ซึ่งอนุภาคคล้ายไวรัสนี้สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันไวรัส HPV ได้ดี
โดยการค้นพบนี้นำไปสู่การพัฒนากระบวนการผลิตอนุภาคคล้ายไวรัสจากโปรตีนรีคอมบิแนนท์ และนำไปสู่การพัฒนาวัคซีน HPV ที่มีประสิทธิภาพสูงที่ใช้ได้ผลดีการป้องกันมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งชนิดอื่นที่เกี่ยวข้องกับ HPV

ภายในงาน นายแพทย์นคร ได้ร่วมบรรยายและแลกเปลี่ยนข้อมูลในหัวข้อ HPV Vaccine Effectiveness and Potential Manufacturing Collaboration in Thailand ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษาประสิทธิผลของการใช้วัคซีน HPV ในประเทศไทย และการสร้างความร่วมมือในการผลิตวัคซีน HPV ระดับอุตสาหกรรมในประเทศ

ทั้งนี้ การประชุมวิชาการที่เกิดขึ้น เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2565 จากสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 26 มกราคม 2566 ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งในสาขาการสาธารณสุขนี้ ยังมี ศาสตราจารย์นายแพทย์เอียน เอช เฟรเซอร์ อีกท่านหนึ่งที่ได้รับพระราชทานรางวัลดังกล่าว โดยนายแพทย์เอียน เป็นผู้ค้นพบกลไกการประกอบร่างของอนุภาคคล้ายไวรัสนี้เช่นกัน ในระหว่างที่ทำการศึกษาวิจัยที่มหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย

ที่มา : สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
วันที่ 26 มกราคม 2566

ที่อยู่

38 อาคาร 4 ชั้น 5 สถาบันบำราศนรา
Bangkok
11000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625809729

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถาบันวัคซีนแห่งชาติผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สถาบันวัคซีนแห่งชาติ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมเสวนาวิชาการออนไลน์ “เปิดข้อมูล (ไม่) ลับ กับสถาบันวัคซีนแห่งชาติ” ตอน เผยทุกข้อมูลเรื่องวัคซีนโควิด 19 “รับมืออย่างไรเมื่อไวรัสสายพันธุ์ใหม่มาเยือน” ดำเนินการเสวนาโดย คุณลลิตา มั่งสูงเนิน ถ่ายทอดสดในระบบ Virtual Live Streaming ทาง Facebook Live สถาบันวัคซีนแห่งชาติ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2564
ตอบทุกข้อสงสัย ❓

💉 แนวทางการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ร่วมกับวัคซีนโควิด

ที่มา : สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
📌
09.00 น.
อายุใกล้ 68 ปีแล้วค่ะ.. เคยติดโควิดเมื่อ ส.ค.ที่ผ่านมา..ระหว่างแอดมิทตรวจพบลิ่มเลือด D dimer สูง 266 (normal range คือ 0-198) ยังไม่เคยรับการฉีดวัคซีนเลยสักเข็ม..อยากทราบว่าการมีลิ่มเลือดแบบนี้..จะยิ่งเพิ่มความเสี่ยง ต่อการฉีดวัคซีนไหมคะ ..ถ้าฉีด, เข็มแรกควรเริ่มด้วยวัคซีนตัวใด, และเข็ม 2 ควรเป็นตัวไหนคะ (โดยปกติมีปัญหาเกี่ยวกับการอักเสบภายในร่างกายอยู่ตลอด..และจากที่หาความรู้อ่านประกอบอาการของตัวเอง เข้าได้กับการเป็นออโต้อิมมูน..(inflammatory disorder disease)..เมื่อเป็นมีทั้งลิ่มเลือด+มีความผิดปกติของการอักเสบอยู่เนืองเปลี่ยนไปตามอวัยวะต่างๆ...การฉีดวัคซีนจะยิ่งเสี่ยงมากขึ้นใช่ไหมคะ
(ป.ล. ปัจจุบัน..ดิฉันยังไม่ได้รับการบำบัดด้วยยาใดๆทั้งสิ้น, เนื่องจากกลัวผลข้างเคียงจากยาที่ใช้ในการรักษามาก)

จักขอบพระคุณยิ่ง..ถ้าทางสถาบันจะให้ความกระจ่างเรื่องการฉีดวัคซีนสำหรับคนสูงอายุและมีอาการเยี่ยงดิฉัน..ขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ.โอกาสนี้ค่ะ
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ #คณะกรรมการอาหารและยา และนายแพทย์นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมโรงงานต้นแบบการผลิตวัคซีน และยาชีววัตถุด้วยพืช โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัท ใบยา ไฟโตฟาร์ม จำกัด เพื่อผลิตวัคซีนโควิด 19 ชนิดโปรตีนซับยูนิตจากใบยาสูบ ณ อาคารจุฬาพัฒน์ 14 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2564

🗞 ดูเนื้อหาข่าวเพิ่มเติม : https://bit.ly/3lZXmMs
ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ"เวยโฟ"..เจ้าแรกเจ้าเดียวที่ไม่ใช้สาร/ฮีทเตอร์ดูดความชื้น..สอบเทียบค่าความชื้นได้..สะดวกในการซ่อมโดยไม่ต้องยกตู้
สอบถาม idline: weifo1/062-4944693
โทร.02-8124024/092-3624299/062-4944693
คุณบอกว่าเป็นโรคใหม่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน แต่ก็เกิดมา2ปีแล้วนะ และมีเหตุการของเมกา ยุโรปและอินเดียให้เห็นตั้งนานแล้ว ที่ส่งข้อความนี้ไม่ใช่ว่าให้คุณจนมุมนะแต่อยากให้คุณเห็นแก่ชีวิตของคนที่เขาอยู่แบบไม่มีเทคโนโลยีหรืออยู่แบบเลือกอะไรไม่ได้ต้องรอรัฐทุกอย่างเขาทำตามรัฐทุกอย่างไม่เคยต่อต้าน สงสารและเห็นใจจนร้องไห้ ขอให้คุณเห็นแก่ชีวิตของเขาเหล่านั้นให้มากกว่านี้นะคะ
มี​ขา​ยอาหาร​ 0806081021
สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ไวรัส และ เรื่อง วัคซีน ตั้งแต่มีดารฉีดแล้วเสียชีวิต มันเป็นอย่างไร ครับ แล้ว วัตถุดิบที่จะผลิตวัคซีนของไทย พอไหมครับ ต้องรอขบวนการผลิต จาก การทดลองและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ทางเคมี ก่อนใช่ไหมครับ
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ การรับรองการฉีดวัคซีนแล้วเสียชีวิต ต้องไม่มีโรคอะไร เลยใช่ไหมครับที่จะเป็นครหาได้ ว่า ผู้ฉีดวัคซีนเป็นโรคภัย ต่างๆประกอบด้วย ได้รับคำสั่งมาจากใคร ผู้สนันสนุนโรงพยาบาลใช่ไหม มีไหมครับ
💥💥 ดีเดย์! 7 มิ.ย. ฉีดวัคซีนโควิดทั่วไทย 💥💥
.
👉 มาตามนัดกับวันที่ 7 มิ.ย. 64 ‼‼ ซึ่งจะเป็นวันคิกออฟการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 พร้อมกันทั่วประเทศ โดยเฉพาะประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อม ตั้งแต่เดือน พ.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งแต่ละโรงพยาบาลจะได้รับวัคซีนเป็นงวด ๆ ในแต่ละสัปดาห์ตามการจัดส่งของผู้ผลิต ซึ่งขณะนี้มีทั้งแอสตร้าเซนเนก้าและซิโนแวค ที่ผ่านการรับรองจากองค์การอนามัยโลกแล้วว่ามีประสิทธิภาพดี ป้องกันอาการรุนแรงและเสียชีวิตได้
.
👉 โดยการจัดสรรจะเป็นไปตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของในแต่ละพื้นที่ และแน่นอนว่าทุกจังหวัดจะได้รับวัคซีนครบภายใน 4 - 6 เดือน รวมกว่า 100 ล้านโดส ซึ่งจะครอบคลุมประชาชนกว่า 70% ภายในปี 2564
.
👉 จึงขอให้เชิญชวนประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีน โดยเฉพาะผู้สูงอายุและกลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง และขอย้ำว่าแม้ฉีดวัคซีนแล้วการ์ดอย่าตก ยังคงต้องใส่หน้ากาก ล้างมือ เว้นระยะห่างเช่นเดิม
.
แหล่งที่มา : สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ส่วนงานพลังงานนิวเคลียร์แล ผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ ,prison product thailand แม่บ้านหมู่7เสาธงหิน สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบ Preorderราคาถูก By.Irinkids_V.2 กลุ่มงานพัฒนาความร่วมมือระ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นระดั สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ  ก ปฐมภูมิ 4.0 Cluster อนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนา DPHI ศูนย์นวัตกรรมด้านสุขภาพแล กองโรคจากการประกอบอาชีพและ