EIA Monitoring Awards

EIA Monitoring Awards สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการคัดเลือกและมอบรางวัลแก่สถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมีการจัดการสภาพแวดล้อมดีเด่น หรือ EIA Monitoring Awards

หน่วยงานรับผิดชอบ
สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หลักการและเหตุผล
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ที่ได้กำหนดให้โครงการตามประกาศดังกล่าว จำนวน 35สิ่งแวดล้อม โดยการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอันอาจเกิดขึ้นจากการพัฒนา ซึ่งปัจจุบันมีโครงการพัฒนาเป็นจำนวนมากที่ได้รับความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ เพื่อเป็นการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินโครงการ การเสนอแนวทางแก้ไขและลดผลกระทบที่ดียิ่งขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการจูงใจและให้กำลังใจแก่สถานประกอบการที่จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Monitoring Report) ให้มีการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้นต่อไปอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นควรจัดให้มีการพิจารณามอบรางวัลแก่สถานประกอบการที่มีผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมดีเด่นรวมทั้งให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการจัดทำรายงานการปฏิบัติตามมาตรการให้เป็นไปตามแนวทางของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการพัฒนากลไกการจัดการสิ่งแวดล้อมของตนเองและเป็นแบบอย่างแก่สถานประกอบการอื่นๆ
3. เพื่อเผยแพร่ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในด้านการเป็นกลไกในการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
4. เพื่อให้เห็นความสำคัญของการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมในการดำเนินโครงการ
5. เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบการ
(6)

28/03/2018

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ให้ทราบความเคลื่อนไหว EIA MONITORING AWARDS 2018 โดยการจัดงานในครั้งนี้ เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านงบประมาณ ทางคณะผู้จัดจึงเห็นควรคัดเลือกโครงการบางประเภทได้แก่ ประเภทอุตสาหกรรม ประเภทอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและประเภทเหมืองแร่ เพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณ รายละเอียด ความเคลื่อนไหวของโครงการ ทางคณะผู้จัดจะได้แจ้งให้ทราบเป็นระยะค่ะ (จะมีการเปิดรับสมัครทั้ง 3 ประเภทโครงการเร็วๆนี้แน่นอนค่ะ เตรียมตัวกันไว้ให้ดีๆ)

15/02/2017

ขอเชิญโครงการที่ได้รับรางวัล EIA MONITORING AWARDS 2016 และมีความสนใจที่จะจัดบู๊ทนำเสนอโครงการของตนเอง เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อรับทราบรายละเอียด กำหนดการการจัดงานเบื้องต้น ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ห้อง 401 เวลา 9.30 - 12.00 น. โดยพร้อมเพรียง

31/01/2017

เร็วๆนี้ คณะกรรมการจะประกาศกำหนดวันพิธีมอบรางวัล EIA MONITORING AWARDS 2016 และจะได้มีการนัดหมายผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลเข้าหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับรางวัลและจัดนิทรรศการ ต่อไป (สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้จัดส่งข้อมูลสถานประกอบการของตนเพื่อใชในการจัดทำสูจิบัตร กรุณาติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่ท่านได้เคยติดต่อไว้โดยเร็ว เพื่อทางคณะผู้จัดงานฯ จะได้ทำการรวบรวมข้อมูลและจัดทำรูปเล่มต่อไป)

12/01/2017

ขณะนี้อยู๋ระหว่างขอความเห็นชอบวันจัดงานจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คาดว่า น่าจะอยู่ในช่วงต้นเดือนมีนาคม 2560 ซึ่งหากได้วันที่แน่ชัด จะแจ้งให้ทราบต่อไป สำหรับสถานประกอบการที่ได้รับรางวัล ซึ่ง สผ. ได้ัมีหนังสือแจ้งให้ทราบแล้ว โปรดส่งมูลกลับมายัง สผ. เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไปด้วย (เฉพาะโครงการที่ยังไม่ได้จัดส่ง)

19/12/2016

ความคืบหน้า การจัดงานพิธีมอบรางวัล EIA MONITORING AWARDS 2016 ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดหาบริษัทผู้รับจ้างจัดงานพิธีฯ คณะผู้จัดจะรายงานความคืบหน้าในโอกาสต่อไป

30/11/2016

สำหรับกำหนดการจัดพิธิมอบรางวัล EIA MONITORING AWARDS 2016 ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ หากได้วัน/เวลา ที่เหมาะสมในการจัดงานเมื่อใด คณะผู้จัดจะแจ้งให้ผู้ที่ได้รับรางวัลทราบอีกครั้งโดยเร็ว

29/09/2016

การจัดงานมอบรางวัล คาดว่าจะจัดในเดือน ธันวาคม 2559 นะคะ ขณะนี้ เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการอยู่นะคะ โครงการที่ได้รับรางวัลจะมีเจ้าหน้าที่ประสานงานในรายละเอียดอีกครั้ง

28/09/2016

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาได้ดำเนินการส่งให้แล้วนะคะ โครงการใดยังไม่ได้รับให้ทิ้งข้อความไว้ได้เลยนะคะ แจ้งชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ ผู้ประสานงานและเบอร์ติดต่อไว้นะคะ

28/05/2016

คณะทำงานตรวจประเมินฯ ทุกชุด
ตั้งใจทำงานกันเป็นอย่างมาก
ตากแดด ตากลม ตากฝน ก็ไม่เคยบ่น
เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพค่ะ
สู้กันต่อไปนะคะ
ขอบคุณค่ะ

28/12/2015

ปิดรับสมัครฯ อย่างเป็นทางการค่ะ....ขอขอบคุณทุกโครงการฯ ที่ให้ความสนใจและสนับสนุนโครงการ EIA MONITORING AWARDS 2016 ค่ะ

28/12/2015

หมดเวลา ปิดรับสมัคร EIA MONITORING AWARDS 2016 เวลา 16.30 น.

08/12/2015

เหลือเวลาเปิดรับสมัครอีกไม่นานนะคะ
ปิดรับสมัคร 28 ธันวาคม 2558 เวลา 16:30 น. ตรงเป๊ะ
รีบๆ ส่งใบสมัครเข้ามาค่ะ อย่ารอจนวันสุดท้าย!!!!
หากผิดพลาด ขาดเหลือเอกสารอะไร จะได้มีเวลาส่งเอกสารเพิ่มเติมกันได้ทันนะคะ

17/11/2015
www.onep.go.th

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากที่นี่จ้า

13/11/2015

เปิดโครงการอย่างเป็นทางการแล้วจ้า...โครงการดีๆ ด้านสิ่งแวดล้อม ....ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการนะคะ...
สำหรับท่านที่สนใจ และมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ขั้นต้นตามที่กำหนด โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสาร และยื่นสมัครได้เลยนะคะ ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย. - 28 ธ.ค. 58 โดยไม่ต้องรอจดหมายเชิญอย่างเป็นทางการก็ได้นะคะ..(แต่ สผ. จะส่ง หนังสือเชิญอย่างเป็นทางการให้อีกครั้ง) หากมีข้อสงสัยติดต่อฝ่ายติดตามตรวจสอบ /สผ. 0 2265 6500 ต่อ 6835 หรือ 6833, 6828 ค่ะ

28/09/2015

โครงการที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ EIA Monitoring Awards 2016 อดใจรออีดนิดนะคะ เจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการค่ะ ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำเกณฑ์การสมัคร แล้วจะแจ้งความคืบหน้าเป็นระยะๆ คอยติดตามกันด้วยนะคะ

ที่อยู่

60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระราม 6 พญาไท
Bangkok
10400

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ EIA Monitoring Awardsผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง EIA Monitoring Awards:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด