จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ข้อปฏิบัติ 1.เป็นเพจของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2.ห้ามใช้คำไม่สุภาพ หรือบ่นว่า 3. ท่านใดที่มิใช่ admin และเจอคำถามที่ตนเคยประสบมาก็สามารถตอบคำถามได้ 4. การถามคำถามให้ถามผ่านหน้าเพจ เพื่อให้เพื่อนๆ ได้ทราบคำตอบ 5. กรณีผู้สอบถามเป็นส่วนราชการที่สอบถามข้อมูลในระบบ ให้ท่านระบุ เลขที่โครงการ รหัสหน่วยงานและชื่อหน่วยงาน เพื่อที่จะได้เข้าไปตรวจสอบข้อมูลได้และให้คำตอบที่รวดเร็วและถูกต้อง 6. กรณีเป็นผู้ค้ากับภาครัฐ ให้ระบุเชื่อบริษัท และปัญหาที่เจอ เพื่อจะได้ตรวจสอบข้อมูลได้รวดเร็วและถูกต้อง

เปิดเหมือนปกติ

เรียน ผู้ใช้งานระบบ e-GPแจ้งปิดปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอน...
18/09/2020

เรียน ผู้ใช้งานระบบ e-GP

แจ้งปิดปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) จะปิดปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ ในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 17.30 น. ถึงเวลา 20.00 น. ทำให้ไม่สามารถค้นหาประกาศต่าง ๆ หน้าเว็บไซต์ได้ แต่ผู้ใช้งานระบบ e-GP จะสามารถ login เข้าใช้งานระบบ e-GP ได้ตามปกติ (หน้าจอจะเป็นสีเขียว ให้บันทึกรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านได้อย่างเดียว) จึงขออภัยในความไม่สะดวก

เรียนผู้ใช้งานระบบ e-GPคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ...
03/09/2020

เรียนผู้ใช้งานระบบ e-GP
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.4/ว412 ลงวันที่ 3 กันยายน 2563 เรื่องการอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้ วันที่ 4 และวันที่ 7 กันยายน 2563 เป็นวันหยุดราชการ เพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยกำหนดให้สามารถเสนอราคาวิธี e-bidding และวิธี e-market ได้ตามที่กำหนดในประกาศเชิญชวนไว้ โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารรูปแบบ pdf ได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/wcm/connect/dbccf1d6-f833-402d-b699-96c3314876dc/%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%88+%E0%B8%A7412.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-dbccf1d6-f833-402d-b699-96c3314876dc-nhiR7ok

เรียน ผู้ใช้งานระบบ e-GP     ขณะนี้ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (www.gprocurement.go.th} เปิดให้ใช...
27/07/2020

เรียน ผู้ใช้งานระบบ e-GP
ขณะนี้ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (www.gprocurement.go.th} เปิดให้ใช้งานได้ปกติแล้ว จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

เรียน ผู้ใช้งานระบบ e-GPแจ้งปิดปรับปรุงระบบระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) จะทำการปิดปรับระบบ เนื่อ...
23/07/2020

เรียน ผู้ใช้งานระบบ e-GP

แจ้งปิดปรับปรุงระบบ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) จะทำการปิดปรับระบบ เนื่องจากกรมบัญชีกลางมีการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป จนถึงวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 24.00 น. และเปิดใช้งานในวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป จึงขออภัยในความไม่สะดวกด้วย

เรียน ผู้ใช้งานระบบ e-GPแจ้งปิดปรุงหน้าเว็บไซต์ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ...
18/06/2020

เรียน ผู้ใช้งานระบบ e-GP

แจ้งปิดปรุงหน้าเว็บไซต์ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) จะปิดปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 17.30 น. ถึงเวลา 20.00 น. ทำให้ไม่สามารถค้นหาประกาศต่าง ๆ หน้าเว็บไซต์ได้ แต่ผู้ใช้งานระบบ e-GP จะสามารถ login เข้าใช้งานระบบ e-GP ได้ตามปกติ (หน้าจอจะเป็นสีเขียว ให้บันทึกรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านได้อย่างเดียว) จึงขออภัยในความไม่สะดวก

เรียน ผู้ใช้งานระบบ e-GPระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) จะทำการปิดปรับปรุงระบบ ในวันอาทิตย์ที่ 24 พ...
21/05/2020

เรียน ผู้ใช้งานระบบ e-GP
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) จะทำการปิดปรับปรุงระบบ ในวันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 15.00 น. และเปิดใช้งานในวันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.01 น. เป็นต้นไป จึงขออภัยในความไม่สะดวกด้วย

เรียน เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐและผู้ค้ากับภาครัฐคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ได้มีหนังสือ ด่วนที่ที่สุด...
28/04/2020

เรียน เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐและผู้ค้ากับภาครัฐ
คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ได้มีหนังสือ ด่วนที่ที่สุด ที่ กค (กรท) 0433.3/ว173 ลงวันที่ 27 เมษายน 2563 เรื่อง การกำหนดตัวอย่างหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารในรูปแบบ pdf ได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/wcm/connect/e675183c-bbb7-4b26-b12a-46f83fbd8dc4/%E0%B8%A7173.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-e675183c-bbb7-4b26-b12a-46f83fbd8dc4-n70Gh2M

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
24/04/2020

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เรียน เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐและผู้ค้ากับภาครัฐ
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว171 ลงวันที่ 24 เมษายน 2563 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารในรูปแบบ pdf ได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/wcm/connect/551f4e01-eb9c-47e3-8188-753d0ff85371/%E0%B8%A7+171.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-551f4e01-eb9c-47e3-8188-753d0ff85371-n6HyN-i

เรียน เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐและผู้ค้ากับภาครัฐคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ได้มีห...
24/04/2020

เรียน เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐและผู้ค้ากับภาครัฐ
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว171 ลงวันที่ 24 เมษายน 2563 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารในรูปแบบ pdf ได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/wcm/connect/551f4e01-eb9c-47e3-8188-753d0ff85371/%E0%B8%A7+171.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-551f4e01-eb9c-47e3-8188-753d0ff85371-n6HyN-i

เรียน เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐกรมบัญชีกลางกำหนดแนวทาง กรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อป้องกัน ควบคุม...
31/03/2020

เรียน เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ
กรมบัญชีกลางกำหนดแนวทาง กรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ 433.2/ว120 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/wcm/connect/f004042c-11a1-4c4f-bd0b-ed59794b20a7/%E0%B8%A7120.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-f004042c-11a1-4c4f-bd0b-ed59794b20a7-n4M0AvA

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
27/03/2020

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เรียน เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ
หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุดที่ กค (กวจ) 0405.2/ว115 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรื่อง การดำเนินการกรณีการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรืออุุปกรณ์การแพทย์ หรือการจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรานา 2019 หรือโรคโควิด 19 ((Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) สามารถดาวน์โหลดรูปแบบ pdf ได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/wcm/connect/3e6a6370-8e82-4ab3-8856-fb5bde014624/%E0%B8%A7115.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-3e6a6370-8e82-4ab3-8856-fb5bde014624-n4r4Y7p

เรียน เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุดที่ กค (...
27/03/2020

เรียน เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ
หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุดที่ กค (กวจ) 0405.2/ว115 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรื่อง การดำเนินการกรณีการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรืออุุปกรณ์การแพทย์ หรือการจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรานา 2019 หรือโรคโควิด 19 ((Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) สามารถดาวน์โหลดรูปแบบ pdf ได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/wcm/connect/3e6a6370-8e82-4ab3-8856-fb5bde014624/%E0%B8%A7115.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-3e6a6370-8e82-4ab3-8856-fb5bde014624-n4r4Y7p

เรียน ผู้ใช้งานระบบ e-GP แจ้งปิดปรุงหน้าเว็บไซต์ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส...
17/03/2020

เรียน ผู้ใช้งานระบบ e-GP

แจ้งปิดปรุงหน้าเว็บไซต์ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) จะปิดปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ ในวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 17.30 น. ถึงเวลา 20.00 น. ทำให้ไม่สามารถค้นหาประกาศต่าง ๆ หน้าเว็บไซต์ได้ แต่ผู้ใช้งานระบบ e-GP จะสามารถ login เข้าใช้งานระบบ e-GP ได้ตามปกติ (หน้าจอจะเป็นสีเขียว ให้บันทึกรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านได้อย่างเดียว) จึงขออภัยในความไม่สะดวก

เรียน ผู้ค้ากับภาครัฐเนื่องจากระบบรับชำระเงินค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารกรุงไทยขัดข้อง จึงขยายระยะเวล...
03/03/2020

เรียน ผู้ค้ากับภาครัฐ
เนื่องจากระบบรับชำระเงินค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารกรุงไทยขัดข้อง จึงขยายระยะเวลาการซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโครงการที่สิ้นสุดการซื้อเอกสารฯ ในวันที่ 3 มี.ค.63 เวลา 16.30 น ขยายเวลาจนถึง 18.00 น. จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

เรียน ผู้ใช้งานระบบ e-GPขอแจ้งขยายระยะเวลาการเสนอราคาด้วยวิธี e-market และวิธี e-biddingเนื่องจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภา...
28/02/2020

เรียน ผู้ใช้งานระบบ e-GP

ขอแจ้งขยายระยะเวลาการเสนอราคาด้วยวิธี e-market และวิธี e-bidding

เนื่องจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐไม่สามารถดำเนินการได้ตามปกติ จึงขอขยายระยะเวลาให้ผู้ประกอบการที่เสนอราคาด้วยวิธี e-market และวิธี e-bidding ในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ออกไปจนถึงเวลา 18.00 น. ขออภัยในความไม่สะดวกด้วย

เรียน ผู้ใช้งานระบบ e-GPแจ้งปิดปรับปรุงระบบระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) จะทำการปิดปรับปรุงระบบ ...
19/02/2020

เรียน ผู้ใช้งานระบบ e-GP
แจ้งปิดปรับปรุงระบบ

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) จะทำการปิดปรับปรุงระบบ ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 18.00 - 24.00 น. และเปิดใช้งานในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป จึงขออภัยในความไม่สะดวกด้วย

เรียน ผู้ใช้งานระบบ e-GPแจ้งขยายระยะเวลาการเสนอราคาด้วยวิธี e-market และวิธี e-biddingเนื่องจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาค...
14/02/2020

เรียน ผู้ใช้งานระบบ e-GP

แจ้งขยายระยะเวลาการเสนอราคาด้วยวิธี e-market และวิธี e-bidding
เนื่องจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐไม่สามารถดำเนินการได้ตามปกติ จึงขอขยายระยะเวลาให้ผู้ประกอบการที่เสนอราคาด้วยวิธี e-market และวิธี e-bidding ในวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ออกไปจนถึงเวลา 17.30 น. ขออภัยในความไม่สะดวกด้วย

เรียน ผู้ใช้งานระบบ e-GPแจ้งปิดปรับปรุงระบบระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) จะทำการปิดปรับปรุงระบบ ...
07/02/2020

เรียน ผู้ใช้งานระบบ e-GP

แจ้งปิดปรับปรุงระบบ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) จะทำการปิดปรับปรุงระบบ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 20.00 น. จนถึงวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 06.00 น. และเปิดใช้งานในวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 06.01 น. เป็นต้นไป จึงขออภัยในความไม่สะดวกด้วย

เรียน ผู้ใช้งานระบบ e-GPแจ้งปิดปรับปรุงระบบระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) จะทำการปิดปรับปรุงระบบใ...
04/02/2020

เรียน ผู้ใช้งานระบบ e-GP

แจ้งปิดปรับปรุงระบบ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) จะทำการปิดปรับปรุงระบบในวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 20.00 - 22.00 น. และเปิดระบบในวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 22.01 น. เป็นต้นไป จึงขออภัยในความไม่สะดวกด้วย

เรียน ผู้ใช้งานระบบ e-GPระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)ขอแจ้งปิดการค้นหาประกาศราคากลาง ที่หน้าเว็บ...
04/02/2020

เรียน ผู้ใช้งานระบบ e-GP

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
ขอแจ้งปิดการค้นหาประกาศราคากลาง ที่หน้าเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และปิดเมนู "เพิ่มโครงการ" ในวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. - 17.00 น. ส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าวจะไม่สามารถค้นหาประกาศราคากลางได้ และหน่วยงานของรัฐไม่สามารถเพิ่มโครงการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ได้ สำหรับการทำงานในขั้นตอนอื่นสามารถใช้งานได้ตามปกติ ขออภัยในความไม่สะดวกด้วย

เรียน เจ้าหน้าที่หน่วยของรัฐระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)ขอแจ้งปิดการค้นหาประกาศราคากลาง ที่หน้า...
03/02/2020

เรียน เจ้าหน้าที่หน่วยของรัฐ

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
ขอแจ้งปิดการค้นหาประกาศราคากลาง ที่หน้าเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th ในวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 14.00 - 17.00 น. ส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าวจะไม่สามารถค้นหาประกาศราคากลางได้ ขออภัยในความไม่สะดวกด้วย

เรียน ผู้ใช้งานระบบ e-GPระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)ขอแจ้งปิดการค้นหาประกาศราคากลาง ที่หน้าเว็บไ...
29/01/2020

เรียน ผู้ใช้งานระบบ e-GP

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
ขอแจ้งปิดการค้นหาประกาศราคากลาง ที่หน้าเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และปิดเมนู "เพิ่มโครงการ" ในวันพุธที่ 29 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 15.00 - 17.00 น. ส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าวจะไม่สามารถค้นหาประกาศราคากลางได้ และหน่วยงานของรัฐไม่สามารถเพิ่มโครงการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ได้ สำหรับการทำงานในขั้นตอนอื่นสามารถใช้งานได้ตามปกติ ขออภัยในความไม่สะดวกด้วย

เรียน ผู้ค้ากับภาครัฐและหเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแจ้งขยายระยะเวลาการเสนอราคาด้วยวิธี e-market และวิธี e-biddingเนื่...
28/01/2020

เรียน ผู้ค้ากับภาครัฐและหเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ

แจ้งขยายระยะเวลาการเสนอราคาด้วยวิธี e-market และวิธี e-bidding

เนื่องจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐไม่สามารถดำเนินการได้ตามปกติ จึงขอขยายระยะเวลาให้ผู้ประกอบการที่เสนอราคาด้วยวิธี e-market และวิธี e-bidding ในวันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 ออกไปจนถึงเวลา 17.30 น. ขออภัยในความไม่สะดวกด้วย

เรียน ผู้ใช้งานระบบ e-GPระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)ขอแจ้งปิดเมนู "เพิ่มโครงการ" ในวันอังคารที่...
28/01/2020

เรียน ผู้ใช้งานระบบ e-GP
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
ขอแจ้งปิดเมนู "เพิ่มโครงการ" ในวันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 15.00 - 18.00 น.
ส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าวหน่วยงานของรัฐไม่สามารถเพิ่มโครงการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ได้ สำหรับการทำงานในขั้นตอนอื่น รวมถึงการเสนอราคาของผู้ค้ากับภาครัฐ สามารถใช้งานได้ตามปกติ ขออภัยในความไม่สะดวกด้วย

เรียนผู้ค้ากับภาครัฐและเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐแจ้งขยายระยะเวลาการเสนอราคาด้วยวิธี e-market และ e-biddingเนื่องจากระบบก...
27/01/2020

เรียนผู้ค้ากับภาครัฐและเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ

แจ้งขยายระยะเวลาการเสนอราคาด้วยวิธี e-market และ e-bidding
เนื่องจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐไม่สามารถดำเนินการได้ตามปกติ จึงขอขยายระยะเวลาให้ผู้ประกอบการที่เสนอราคาด้วยวิธี e-market และวิธี e-bidding ในวันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 ออกไปจนถึงเวลา 17.30 น. ขออภัยในความไม่สะดวกด้วย

เรียน ผู้ใช้งานระบบ e-GPระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) จะปิดปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 ตั้ง...
25/12/2019

เรียน ผู้ใช้งานระบบ e-GP
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) จะปิดปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ถึงเวลา 20.30 น. ทำให้ไม่สามารถค้นหาประกาศต่าง ๆ หน้าเว็บไซต์ได้ แต่ผู้ใช้งานระบบ e-GP จะสามารถ login เข้าใช้งานระบบ e-GP ได้ตามปกติ (หน้าจอจะเป็นสีเขียว ให้บันทึกรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านได้อย่างเดียว) จึงขออภัยในความไม่สะดวก

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
25/12/2019

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เรียนผู้ใช้งานระบบ e-GP ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐจะทำการปิดปรับปรุงระบบในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 18.00 - 24.0...
19/12/2019

เรียนผู้ใช้งานระบบ e-GP

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐจะทำการปิดปรับปรุงระบบในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 18.00 - 24.00 น. และเปิดระบบในวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป จึงขออภัยในความไม่สะดวกด้วย

เรียน เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ได้มีหนังสือเวียน ด่วนที...
16/12/2019

เรียน เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ได้มีหนังสือเวียน ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.4/ว 577 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2562 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารในรูปแบบ pdf ได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/wcm/connect/3d168bc2-92ea-4134-9809-ba2ba030bfe6/%E0%B8%81%E0%B8%84+%28%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%88%29+0405.4-%E0%B8%A7577.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-3d168bc2-92ea-4134-9809-ba2ba030bfe6-mYeHn7z

เรียน เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐกรมบัญชีกลางเปิดรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจ...
14/11/2019

เรียน เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ

กรมบัญชีกลางเปิดรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate in Public Procurement : e-CPP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 A1: หลักสูตรเตรียมความพร้อม (Preparation Course) จำนวน 5 รุ่น สามารถดาวน์โหลดเอสารเป็นรูปแบบ pdf ได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/wcm/connect/46aff635-e3c5-48c9-b391-59b9fe8703ab/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3+e-CPP+%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1+141162.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-46aff635-e3c5-48c9-b391-59b9fe8703ab-mVFjuIt

เรียน ผู้ใช้งานระบบคำนวณราคางานก่อสร้างทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์แจ้งปิดปรับปรุงระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชก...
12/11/2019

เรียน ผู้ใช้งานระบบคำนวณราคางานก่อสร้างทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์

แจ้งปิดปรับปรุงระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์

ระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะทำการปิดปรับปรุงระบบในวันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. และเปิดระบบในวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จึงขออภัยในความไม่สะดวกด้วย

28/10/2019

เรียน เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐและผู้ค้ากับภาครัฐ

โครงการที่ประกาศเชิญชวนแล้วและมีกำหนดเสนอราคาวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 และวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 (วันหยุดราชการกรณีพิเศษในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี)

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐได้อนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ(ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุดที่ กค (กวจ) 0405.4/ว 513 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2562) โดยให้ทำการเสนอราคาได้ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 และวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ ดังนั้น ผู้ยื่นเสนอราคาสามารถเสนอราคาได้ตามปกติในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 และวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

26/10/2019

เรียน ผู้ใช้งานระบบ e-GP
ตอนนี้ระบบ e-GP ได้ปรับปรุงระบบเรียบร้อยแล้ว และเปิดใช้งานได้ตามปกติตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป จึงขออภัยในความไม่สะดวก

ที่อยู่

กรมบัญชีกลาง
Bangkok
10600

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 18:00
อังคาร 08:00 - 18:00
พุธ 08:00 - 18:00
พฤหัสบดี 08:00 - 18:00
ศุกร์ 08:00 - 18:00

เบอร์โทรศัพท์

021277000

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ระบบมีปัญหาอะไรอีกคร้า...แต่ต้นปีงบประมาณเลยนร้า
สวัสดีค่ะ...LOGIN เข้าใช้ระบบ EGP แต่จำ Password ไม่ได้ เลยส่งคำขอรหัสเข้าระบบไปใหม่ ได้รับแจ้งว่าส่งรหัสให้ทาง mail เรียบร้อยแล้ว และได้เข้าไปเช็ค mail แต่ไม่มีข้อความตอบกลับมาเลยค่ะ ขอรหัสไปตั้งแต่บ่ายวันนี้แล้วค่ะ รบกวนตรวจสอบให้ด้วยนะค๊ะ ขอบคุณค่ะ
กระผมเจ้าหน้าที่พัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี มีข้อกังขาการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีรายละเอียดข้อมูลพอสังเขปดังนี้ 1. งานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า (จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน) ได้รับงบประมาณให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมา ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงินจ้างเหมา ฯ ไม่เกิน 1 แสนบาท) ซึ่งเจ้าหน้าที่พัสดุได้ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง จนถึงขั้นตอนจัดทำ PO จัดทำเงื่อนไขประกอบใบสั่งจ้างและดำเนินการส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้าง ฯ 2. เจ้าหน้าที่ ที่ทำหน้าที่ออกแบบงานก่อสร้าง ฯ (ข้อที่ 1) จัดทำข้อมูลรายละเอียดแบบก่อสร้างและพัสดุอุปกรณ์ที่จะต้องใช้งานไม่ครบถ้วน ตามที่ผู้มาขอใช้บริการต้องการ เป็นผลให้ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการก่อสร้าง ฯ ได้ 3. เจ้าหน้าที่ ที่ทำหน้าที่ออกแบบงานก่อสร้าง ฯ (ข้อที่ 1) ได้ดำเนินการแก้ไขและออกแบบงานก่อสร้างเพิ่มเติม ซึ่งได้เพิ่มรายละเอียดแบบก่อสร้างและเพิ่มพัสดุอุปกรณ์ที่จะต้องใช้งานเพื่อให้มีความครบถ้วน โดยเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากผู้มาขอใช้บริการ แต่มิได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกแบบในส่วนที่เพิ่มเติม จากผู้ที่มาขอใช้บริการตามระเบียบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และให้ข้าพเจ้า ฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพิ่มเติม สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อที่ 1 และข้อที่ 3 จะเป็นผลให้มีการจ้าง ฯ จำนวน 2 ครั้ง ในงานเดียวกัน เป็นการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 20 หรือไม่ ขอบคุณครับ
กระผมเจ้าหน้าที่พัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี มีข้อกังขาการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีรายละเอียดข้อมูลพอสังเขปดังนี้ 1. งานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า (จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน) ได้รับงบประมาณให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมา ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงินจ้างเหมา ฯ ไม่เกิน 1 แสนบาท) ซึ่งเจ้าหน้าที่พัสดุได้ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง จนถึงขั้นตอนจัดทำ PO จัดทำเงื่อนไขประกอบใบสั่งจ้างและดำเนินการส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้าง ฯ 2. เจ้าหน้าที่ ที่ทำหน้าที่ออกแบบงานก่อสร้าง ฯ (ข้อที่ 1) จัดทำข้อมูลรายละเอียดแบบก่อสร้างและพัสดุอุปกรณ์ที่จะต้องใช้งานไม่ครบถ้วน ตามที่ผู้มาขอใช้บริการต้องการ เป็นผลให้ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการก่อสร้าง ฯ ได้ 3. เจ้าหน้าที่ ที่ทำหน้าที่ออกแบบงานก่อสร้าง ฯ (ข้อที่ 1) ได้ดำเนินการแก้ไขและออกแบบงานก่อสร้างเพิ่มเติม ซึ่งได้เพิ่มรายละเอียดแบบก่อสร้างและเพิ่มพัสดุอุปกรณ์ที่จะต้องใช้งานเพื่อให้มีความครบถ้วน โดยเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากผู้มาขอใช้บริการ แต่มิได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกแบบในส่วนที่เพิ่มเติม จากผู้ที่มาขอใช้บริการตามระเบียบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และให้ข้าพเจ้า ฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพิ่มเติม สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อที่ 1 และข้อที่ 3 จะเป็นผลให้มีการจ้าง ฯ จำนวน 2 ครั้ง ในงานเดียวกัน เป็นการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 20 หรือไม่ ขอบคุณครับ
ขึ้นให้เปลี่ยนรหัสผ่าน แต่พอใส่พอใส่รหัสใหม่ เซฟไม่ได้เลยค่ะ ต้องทำไงคะ
ขอสอบถามครับ จะเข้าระบบ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระบบให้กรอกรหัสผ่านใหม่ พอยืนยันรหัสผ่านใหม่แล้ว เอารหัสผ่านใหม่มาเข้าระบบ หน้าจอก็ให้มาตั้งหรัสผ่านใหม่เหมือนเดิม จะดำเนินการอย่างไรบ้างครับ
บันทึกข้อมูลขั้นตอนรายงานขอซื้อ แล้วแจ้ง error แบบนี้ แก้ไขยังไงค่ะ เป็นตั้งแต่วันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ลบโครงการสร้างใหม่ก็ยังเป็น #รบกวนผู้รู้ #ขอบคุณผู้ให้คำแนะนำทุกท่านค่ะ
อยากทราบกรณีนับวันการทำสัญญา ตัวอย่าง 7 วัน กรมบัญชีกลาง จะใช้คำว่านับตั้งแต่วันลงนาม 1-7 คือ 7 วัน แต่ทางการไฟฟ้านครหลวง จะใช้คำว่า นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 1-8 คือ 7 วัน สรุปทางกฎหมาย ใช้แบบไหนครับ #ปวดกระบาลมากเลยครับช่วยที #คนทำจะตายแล้วครับ
ลงทะเบียนเป็นผู้ค้ากับภาครัฐ แล้วปริ๊นซ์แบบ e-gp แล้ว จะปริ๊นซ์บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บัญชีผู้มีอำนาจควบคุม ต้องทำอย่างไรครับ
กฎกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ.2563 ราชกิจจา 29 ม.ค. 63 หมวด 6พัสดุส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานฯ ข้อ 23 (3)งานจ้างบริการเกี่ยวกับไฟฟ้า ทำไมไม่มีหน่วยงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยครับ ตกหล่นรายชื่อหรือเปล่าครับผม สามารถเพิ่มชื่อหน่วยงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้ไหมครับ ใคร่เรียนสอบถามครับ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ขอบคุณมากครับ
มันคืออะไร แก้ไขยังไง ครับ
ปรับปรุงระบบให้ดีมั้งก็ดีนะไม่ใช่ทำงานครั้งละเป็นชั่วโมงแบบนี้