สถาบันคุรุพัฒนา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา - TPDI

สถาบันคุรุพัฒนา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา - TPDI สถาบันคุรุพัฒนา คือ "คุรุสิกขาลัย" เป็นสถาบันวิชาการชั้นสูง ในกำกับของคุรุสภามีสถานะเทียบเท่าสำนัก
(3)

25/06/2024
สถาบันคุรุพัฒนาเปิดอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู โมดูล 2 ภาคภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 2 จำนวน 500 คน 📅  เปิดให้ลงทะเบียน...
19/06/2024

สถาบันคุรุพัฒนาเปิดอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู โมดูล 2 ภาคภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 2 จำนวน 500 คน
📅 เปิดให้ลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน – 19 กรกฎาคม 2567 หรือจนกว่าจะครบตามจำนวน

✅ ลงทะเบียนอบรมฯ ได้ที่
https://sites.google.com/kurupatana.ac.th/ksptpdi-7-module/foreigner

👩👨 สำหรับผู้ที่สนใจแต่ยังไม่ได้แจ้งความประสงค์เข้ารับการอบรมฯ สามารถแจ้งความประสงค์เข้ารับการอบรมฯ ผ่านทาง kspregis.thaijobjob.com
👉👉 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ksp.or.th/2024/06/19/51092/

TPDI opens registration for the Teachers Professional Knowledge Standards Training Curriculum, Module 2, in English, Batch 002.

📅 Registration opens from 20 June – 19 July 2024 or When the amount registers are full

📲 Registration at https://sites.google.com/kurupatana.ac.th/ksptpdi-7-module/foreigner

👉👉for more Information: https://www.ksp.or.th/2024/06/19/51092/

#คุรุสภา #เรียนดีมีความสุข #สถาบันคุรุพัฒนา #หลักสูตรอบรม7โมดูล #กระทรวงศึกษาธิการ

ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศหลักสูตรอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู สำหรับผู้ได้รับก...
11/06/2024

ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศหลักสูตรอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู สำหรับผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ควบคุมเป็นการชั่วคราว หน่วยการเรียนรู้ (Module) 2 จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาการให้คำปรึกษาในการวิเคราะห์ และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ รุ่น 005 ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นคณะวิทยากร และมีผู้เข้าร่วมการปฐมนิเทศ จำนวนทั้งสิ้น 330 คน

#คุรุสภา #เรียนดีมีความสุข #สถาบันคุรุพัฒนา #หลักสูตรอบรม7โมดูล #กระทรวงศึกษาธิการ

สถาบันคุรุพัฒนาเปิดอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู โมดูล 2 ภาคภาษาอังกฤษ จำนวน 500 คน 📅  เปิดให้ลงทะเบียน ระหว่างวั...
11/06/2024

สถาบันคุรุพัฒนาเปิดอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู โมดูล 2 ภาคภาษาอังกฤษ จำนวน 500 คน

📅 เปิดให้ลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2567

✅ ลงทะเบียนอบรมฯ ได้ที่
https://sites.google.com/kurupatana.ac.th/ksptpdi-7-module/foreigner

👩👨 สำหรับผู้ที่สนใจแต่ยังไม่ได้แจ้งความประสงค์เข้ารับการอบรมฯ สามารถแจ้งความประสงค์เข้ารับการอบรมฯ ผ่านทาง kspregis.thaijobjob.com

👉👉 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ksp.or.th/2024/06/10/50922/

TPDI opens registration for the Teachers Professional Knowledge Standards Training Curriculum, Module 2, in English, Batch 001 (Pilot batch).

📅 Registration opens from 13 June – 12 July 2024

📲 Registration at https://sites.google.com/kurupatana.ac.th/ksptpdi-7-module/foreigner

👉👉for more Information: https://www.ksp.or.th/2024/06/10/50922/

#คุรุสภา #เรียนดีมีความสุข #สถาบันคุรุพัฒนา #หลักสูตรอบรม7โมดูล #กระทรวงศึกษาธิการ

ขณะนี้ E-mail : Info@kurupatana.ac.th ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว หากท่านต้องการติดต่อทางอีเมล์ สามารถส่งมาได้ที่ E-mail ...
10/06/2024

ขณะนี้ E-mail : [email protected] ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว หากท่านต้องการติดต่อทางอีเมล์ สามารถส่งมาได้ที่ E-mail : [email protected] ครับ
ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

#คุรุสภา #เรียนดีมีความสุข #สถาบันคุรุพัฒนา #หลักสูตรอบรม7โมดูล #กระทรวงศึกษาธิการ

ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็น ร่าง รายงานผลการวิจัย เรื่อง สมรรถนะท...
05/06/2024

ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา
เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็น ร่าง รายงานผลการวิจัย เรื่อง สมรรถนะที่จำเป็นของผู้บริหาร นิสิตนักศึกษาครู และครูประจำการในโลกที่พลิกผัน
มี รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร ที่ปรึกษาของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ด้านพัฒนาวิชาชีพ รศ.ดร.สุเมธ
เดียวอิศเรศ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านกฏหมาย
ผู้วิจัยจากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เมื่อวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมมาลากุล ชั้น 3 อาคาร 1 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meetings
#คุรุสภา #เรียนดีมีความสุข #สถาบันคุรุพัฒนา #หลักสูตรอบรม7โมดูล #กระทรวงศึกษาธิการ

05/06/2024

หลักสูตร 7 MODULE
#คุรุสภา #เรียนดีมีความสุข #สถาบันคุรุพัฒนา #หลักสูตรอบรม7โมดูล #กระทรวงศึกษาธิการ

📣สาขาวิชาภาวะผู้นำการบริหารระบบการศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิท...
21/05/2024

📣สาขาวิชาภาวะผู้นำการบริหารระบบการศึกษา
ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ Teachers College Columbia University ได้จัดการประชุมประชุมวิชาการ
📌The 3rd International Conference on Educational System Management Leadership (ICESML 2024)
🔸 ภายใต้หัวข้อ “Education System Redesign for Creating a Better World for All”
🔸วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ผ่านระบบออนไลน์
👨‍🏫👩‍🏫ขอเชิญผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครู นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมการบรรยายพิเศษ
🔸 หัวข้อ "Preparing Students and Teachers for the Future"
โดย Professor Pam Grossman,Ph.D., Former Dean, University of Pennsylvania Graduate School of Education, USA
🔸 หัวข้อ “Education System Redesign for Creating a Better World for All "
โดย ผศ.ดร.พลรพี ทุมมาพันธ์ รองเลขาธิการคุรุสภา
🖥 ลงทะเบียนฟรีพร้อมรับเกียรติบัตรจากการเข้าร่วมกิจกรรม
ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ทาง
www.icesml.com
#คุรุสภา #สถาบันคุรุพัฒนา #กระทรวงศึกษาธิการ

📣สาขาวิชาภาวะผู้นำการบริหารระบบการศึกษา
ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ Teachers College Columbia University ได้จัดการประชุมประชุมวิชาการ

📌The 3rd International Conference on Educational System Management Leadership (ICESML 2024)

🔸 ภายใต้หัวข้อ “Education System Redesign for Creating a Better World for All”

🔸วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ผ่านระบบออนไลน์

👨‍🏫👩‍🏫ขอเชิญผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครู นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมการบรรยายพิเศษ

🔸 หัวข้อ "Preparing Students and Teachers for the Future"
โดย Professor Pam Grossman,Ph.D., Former Dean, University of Pennsylvania Graduate School of Education, USA

🔸 หัวข้อ “Education System Redesign for Creating a Better World for All "
โดย ผศ.ดร.พลรพี ทุมมาพันธ์ รองเลขาธิการคุรุสภา

🖥 ลงทะเบียนฟรีพร้อมรับเกียรติบัตรจากการเข้าร่วมกิจกรรม

ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ทาง
www.icesml.com

"วิชาชีพครู""เป็นวิชาชีพควบคุมที่มีกระบวนการบ่มเพาะผู้ประกอบวิชาชีพให้มีสมรรถนะทางวิชาการ วิชาชีพ วิชาชีวิต วิชาคุณธรรม ...
16/05/2024

"วิชาชีพครู"
"เป็นวิชาชีพควบคุมที่มีกระบวนการบ่มเพาะผู้ประกอบวิชาชีพให้มีสมรรถนะทางวิชาการ วิชาชีพ วิชาชีวิต วิชาคุณธรรม เพื่อออกไปทำประโยชน์แก่สังคม มีกฎหมายจรรยาบรรณเฉพาะของวิชาชีพ ที่มีสภาวิชาชีพกำหนดมาตรฐานคุณภาพของผู้ประกอบวิชาชีพ"
ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม
เลขาธิการคุรุสภา
#คุรุสภา #เรียนดีมีความสุข #สถาบันคุรุพัฒนา #หลักสูตรอบรม7โมดูล #กระทรวงศึกษาธิการ

คุรุสภาขอแนะนำ "วารสารวิทยาจารย์ ปีที่ 123 ฉบับที่ 1 เดือนมีนาคม 2567" "เรียนดี มีความสุข" เส้นทางการขับเคลื่อนการศึกษาไ...
10/05/2024

คุรุสภาขอแนะนำ "วารสารวิทยาจารย์ ปีที่ 123 ฉบับที่ 1 เดือนมีนาคม 2567"

"เรียนดี มีความสุข"
เส้นทางการขับเคลื่อนการศึกษาไทย

👉👉 คลิกอ่านวารสารได้ที่ >> https://www.withayajarn.com/Flipbook/K33/index.html =1

👉👉 คลิกอ่านวารสารวิทยาจารย์ฉบับก่อนหน้าได้ที่ >> http://www.withayajarn.com/

#เรียนดีมีความสุข #วารสารวิทยาจารย์ #คุรุสภา

"ทรงพระเจริญ" เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคมด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการคุรุสภา คณะกรรมการ...
04/05/2024

"ทรงพระเจริญ"
เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการคุรุสภา คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ คณะผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

ผศ.ดร. อมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภาเป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศ หลักสูตรอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูฯ หน่วยการเรียนร...
03/05/2024

ผศ.ดร. อมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา
เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศ หลักสูตรอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูฯ หน่วยการเรียนรู้ (Module) 1 การเปลี่ยนแปลงบริบท ของโลก สังคม และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รุ่น 003 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Video Communications) มี รศ.ดร.ทิวัตถ์ มณีโชติ ประธานวิทยากร กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรม มีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นคณะวิทยากร และมีผู้เข้ารับการปฐมนิเทศ จำนวน 374 คน
#คุรุสภา #เรียนดีมีความสุข #สถาบันคุรุพัฒนา #หลักสูตรอบรม7โมดูล #กระทรวงศึกษาธิการ

01/05/2024

คลิปวีดีโอแนะนำการเข้าปฐมนิเทศการอบรม 7 โมดูลครับ
หน่วยการเรียนรู้ (Module) 1 การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคม และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รุ่น 003 จะมีการปฐมนิเทศ วันที่ 2 พ.ค. 2567 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไปครับ

#คุรุสภา #เรียนดีมีความสุข #สถาบันคุรุพัฒนา #หลักสูตรอบรม7โมดูล #กระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2567 ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา เป็นประธานเปิดการสัมมนาหลักสูตรอบรมามตราฐานความรู้ว...
29/04/2024

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2567 ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา เป็นประธานเปิดการสัมมนาหลักสูตรอบรมามตราฐานความรู้วิชาชีพครู สำหรับผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หน่วยการเรียนรู้ที่ (Module) 1 การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคม และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รุ่น 002 , รุ่นการศึกษาพิเศษ 001 และรุ่นอาชีวศึกษา 001 ซึ่งเป็นมาตรการในการพัฒนาผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วครว ให้มคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยรุ่นการอบรมที่ 002 , รุ่นการศึกษาพิเศษ 001 และรุ่นอาชีวศึกษา 001 กำหนดการสัมมนาในวันที่ 23 – 24 มีนาคม 2567 มีผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคม และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงร่วมเป็นวิทยากร และมีผู้เข้าสัมมนา จำนวน 360 คน ผ่าน ระบบออนไลน์ ZOOM Cloud Meetings

#คุรุสภา #เรียนดีมีความสุข #สถาบันคุรุพัฒนา #หลักสูตรอบรม7โมดูล #กระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2567 ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา เป็นประธานเปิดการสัมมนาหลักสูตรอบรมามตราฐานความรู้ว...
28/04/2024

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2567 ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา เป็นประธานเปิดการสัมมนาหลักสูตรอบรมามตราฐานความรู้วิชาชีพครู สำหรับผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หน่วยการเรียนรู้ที่ (Module) 2 จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาการให้คำปรึกษาในการวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ รุ่น 004 , รุ่นการศึกษาพิเศษ 002 และรุ่นอาชีวศึกษา 001 ซึ่งเป็นมาตรการในการพัฒนาผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว ให้มีคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยรุ่นการอบรมที่ 004 รุ่นการศึกษาพิเศษ 002 และรุ่นอาชีวศึกษา 001 กำหนดการสัมมนาในวันที่ 30 – 31 มีนาคม 2567 มีผู้ทรงคุณวุฒิด้านจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาการให้คำปรึกษาในการวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพร่วมเป็นวิทยากร และมีผู้เข้าสัมมนา จำนวน 180 คน ผ่าน ระบบออนไลน์ ZOOM Cloud Meetings

#คุรุสภา #เรียนดีมีความสุข #สถาบันคุรุพัฒนา #หลักสูตรอบรม7โมดูล #กระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2567 ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา เป็นประธานเปิดการสัมมนาหลักสูตรอบรมามตราฐานความรู้ว...
28/04/2024

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2567 ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา เป็นประธานเปิดการสัมมนาหลักสูตรอบรมามตราฐานความรู้วิชาชีพครู สำหรับผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หน่วยการเรียนรู้ที่ (Module) 2 จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาการให้คำปรึกษาในการวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ รุ่น 003 ซึ่งเป็นมาตรการในการพัฒนาผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว ให้มีคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยรุ่นการอบรมที่ 003 กำหนดการสัมมนาในวันที่ 23 – 24 มีนาคม 2567 มีผู้ทรงคุณวุฒิด้านจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาการให้คำปรึกษาในการวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพร่วมเป็นวิทยากร และมีผู้เข้าสัมมนา จำนวน 190 คน ผ่าน ระบบออนไลน์ ZOOM Cloud Meetings

#คุรุสภา #เรียนดีมีความสุข #สถาบันคุรุพัฒนา #หลักสูตรอบรม7โมดูล #กระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2567 ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา เป็นประธานเปิดการสัมมนาหลักสูตรอบรมามตราฐานความรู้ว...
28/04/2024

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2567 ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา เป็นประธานเปิดการสัมมนาหลักสูตรอบรมามตราฐานความรู้วิชาชีพครู สำหรับผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หน่วยการเรียนรู้ที่ (Module) 6 การออกแบบและการดำเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา รุ่น 001 (รุ่นนำร่อง) ซึ่งเป็นมาตรการในการพัฒนาผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว ให้มีคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยรุ่นการอบรมที่ 001 กำหนดการสัมมนาในวันที่ 20 – 21 เมษายน 2567 มีผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบและการดำเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาร่วมเป็นวิทยากร และมีผู้เข้าสัมมนา จำนวน 330 คน ผ่าน ระบบออนไลน์ ZOOM Cloud Meetings

#คุรุสภา #เรียนดีมีความสุข #สถาบันคุรุพัฒนา #หลักสูตรอบรม7โมดูล #กระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2567 ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา เป็นประธานเปิดการสัมมนาหลักสูตรอบรมามตราฐานความรู้ว...
28/04/2024

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2567 ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา เป็นประธานเปิดการสัมมนาหลักสูตรอบรมามตราฐานความรู้วิชาชีพครู สำหรับผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หน่วยการเรียนรู้ที่ (Module) 6 การออกแบบและการดำเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา รุ่น 002 , รุ่นการศึกษาพิเศษ 001 และรุ่นอาชีวศึกษา 001 ซึ่งเป็นมาตรการในการพัฒนาผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว ให้มีคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยรุ่นการอบรมที่ 002 รุ่นการศึกษาพิเศษ 001 และรุ่นอาชีวศึกษา 001 กำหนดการสัมมนาในวันที่ 27 – 28 เมษายน 2567 มีผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบและการดำเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาร่วมเป็นวิทยากร และมีผู้เข้าสัมมนา จำนวน 180 คน ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Cloud Meetings

#คุรุสภา #เรียนดีมีความสุข #สถาบันคุรุพัฒนา #หลักสูตรอบรม7โมดูล #กระทรวงศึกษาธิการ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวั...
02/04/2024

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา 2 เมษายน 2567

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการคุรุสภา คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
คณะผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

#คุรุสภา #เรียนดีมีความสุข #สถาบันคุรุพัฒนา #หลักสูตรอบรม7โมดูล #กระทรวงศึกษาธิการ

พรุ่งนี้ 1 เมษายน 2567 กระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 132 ปีนอกจากจัดกิจกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาฯ โดยมีพิธีทำบุญตักบาตร ...
31/03/2024

พรุ่งนี้ 1 เมษายน 2567 กระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 132 ปี

นอกจากจัดกิจกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาฯ โดยมีพิธีทำบุญตักบาตร ที่สนามหน้ากระทรวงศึกษาธิการ และการจัดงานที่หอประชุมคุรุสภาแล้ว

เย็นๆ วันหรุ่งนี้ หลังเลิกงาน มีดนตรีให้ดู 🎵ในงานดนตรีในสวน
"รื่นรมย์ สมฤดี 132 ปี กระทรวงศึกษาธิการ"

📍 เวลา 16.30 น. ณ บริเวณศาลา 100 ปี
💥พบกับการแสดงความสามารถทางดนตรี ของน้อง ๆ ของนักเรียน นักศึกษา และโชว์สุดพิเศษจาก ชมรมข้าราชการและครูอาวุโสของกระทรวงศึกษาธิการ

#คุรุสภา #เรียนดีมีความสุข #สถาบันคุรุพัฒนา #หลักสูตรอบรม7โมดูล #กระทรวงศึกษาธิการ

พรุ่งนี้ 1 เมษายน 2567 กระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 132 ปี

นอกจากจัดกิจกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาฯ โดยมีพิธีทำบุญตักบาตร ที่สนามหน้ากระทรวงศึกษาธิการ และการจัดงานที่หอประชุมคุรุสภาแล้ว

เย็นๆ วันหรุ่งนี้ หลังเลิกงาน มีดนตรีให้ดู 🎵ในงานดนตรีในสวน
"รื่นรมย์ สมฤดี 132 ปี กระทรวงศึกษาธิการ"

📍 เวลา 16.30 น. ณ บริเวณศาลา 100 ปี
💥พบกับการแสดงความสามารถทางดนตรี ของน้อง ๆ ของนักเรียน นักศึกษา และโชว์สุดพิเศษจาก ชมรมข้าราชการและครูอาวุโสของกระทรวงศึกษาธิการ

26/03/2024
สถาบันคุรุพัฒนาเปิดอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูฯ KSP 7 Module รอบที่ 2/2567 จำนวน 7 โมดูล ภาคภาษาไทย จำนวน 28 รุ...
21/03/2024

สถาบันคุรุพัฒนาเปิดอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูฯ KSP 7 Module รอบที่ 2/2567 จำนวน 7 โมดูล ภาคภาษาไทย จำนวน 28 รุ่น

📲 📑 พร้อมให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2567

🧑👩 รับสมัครจำนวนรุ่นละ 500 คน รวมจำนวน 14,000 คน

📌 ลงทะเบียนอบรมฯ ได้ที่ https://sites.google.com/kurupatana.ac.th/ksptpdi-7-module/ชาวไทย

🧑👩 สำหรับผู้ที่สนใจแต่ยังไม่ได้แจ้งความประสงค์เข้ารับการอบรมฯ ให้ดำเนินการสามารถแจ้งความประสงค์เข้ารับการอบรมฯ ก่อน
👉👉 ผ่านทาง https://kspregis.thaijobjob.com/ แล้วถึงดำเนินการลงทะเบียนในแต่ละโมดูลต่อไป

📚 💻 เข้ารับการอบรมผ่านระบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ https://ksp-7module.one.th/

👉👉 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา
https://www.ksp.or.th/2024/02/27/49585/

#คุรุสภา #เรียนดีมีความสุข #สถาบันคุรุพัฒนา #หลักสูตรอบรม7โมดูล #กระทรวงศึกษาธิการ

19/03/2024

คุรุสภาวิทยาจารย์ ขอแนะนำ บทความวิชาการ ปีที่ 4 ฉบับ 3 เดือน กันยายน - ธันวาคม 2566 เรื่อง “Work based skill by MOOCs: วิถีการเรียนรู้ใหม่ของคนยุคดิจิทัล” โดย ฐาปนีย์ ธรรมเมธา และคณะ

ผู้สนใจสามารถ Scan QR CODE เพื่ออ่านบทความนี้ หรือ สามารถคลิกลิงก์
https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/withayajarnjournal/article/view/251907/170086

👉👉 อ่านผลงานวิจัยวารสารคุรุสภาวิทยาจารย์
ได้ที่ https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/withayajarnjournal/issue/archive

👉👉 ผู้สนใจส่งบทความ ผ่านระบบ ThaiJO
ได้ที่ https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/withayajarnjournal

#เรียนดีมีความสุข #บทความวิจัย #บทความวิชาการ #คุรุสภาวิทยาจารย์ #สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

สถาบันคุรุพัฒนาเปิดอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู 7 โมดูล ภาคภาษาไทย รอบที่ 2/2567 จำนวน 28 รุ่น 📲 📑 พร้อมให้ลงทะเ...
13/03/2024

สถาบันคุรุพัฒนาเปิดอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู 7 โมดูล ภาคภาษาไทย รอบที่ 2/2567 จำนวน 28 รุ่น

📲 📑 พร้อมให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2567

🧑👩 รับสมัครจำนวนรุ่นละ 500 คน รวมจำนวน 14,000 คน

📌 ลงทะเบียนอบรมฯ ได้ที่ https://sites.google.com/kurupatana.ac.th/ksptpdi-7-module/ชาวไทย

📚 💻 เข้ารับการอบรมผ่านระบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์

👉👉 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://sites.google.com/kurupatana.ac.th/ksptpdi-7-module/ชาวไทย

#คุรุสภา #เรียนดีมีความสุข #สถาบันคุรุพัฒนา #หลักสูตรอบรม7โมดูล #กระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2567 ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา เป็นประธานเปิดการสัมมนาหลักสูตรอบรมามตราฐานความรู้วิ...
12/03/2024

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2567 ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา เป็นประธานเปิดการสัมมนาหลักสูตรอบรมามตราฐานความรู้วิชาชีพครู สำหรับผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หน่วยการเรียนรู้ที่ (Module) 1 การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคม และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รุ่น 001 ซึ่งเป็นมาตรการในการพัฒนาผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วครว ให้มคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยรุ่นการอบรมที่ 001 กำหนดการสัมมนาในวันที่ 9 – 10 มีนาคม 2567 มีผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคม และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงร่วมเป็นวิทยากร และมีผู้เข้าสัมมนา จำนวน 500 คน ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Cloud Meetings

#คุรุสภา #เรียนดีมีความสุข #สถาบันคุรุพัฒนา #หลักสูตรอบรม7โมดูล #กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอแจ้งงดให้บริการ จำนวน 1 วันในวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2567เนื่องจากจัดโครงการอบรมสัมมนาบุคลากรสำ...
01/03/2024

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ขอแจ้งงดให้บริการ จำนวน 1 วัน
ในวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2567
เนื่องจากจัดโครงการอบรมสัมมนาบุคลากรสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

#คุรุสภา #เรียนดีมีความสุข #สถาบันคุรุพัฒนา #หลักสูตรอบรม7โมดูล #กระทรวงศึกษาธิการ

ผศ.ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำกรอบแนวคิดการพัฒนาครู...
18/02/2024

ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำกรอบแนวคิดการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ทั้งครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครูของครู และนิสิตนักศึกษาครู ด้วยการระดมความคิดจากผู้ทรงคุณวุฒิและการนำเสนอข้อมูลจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งเชิงนโยบายและผู้ปฏิบัติ รวมถึงจัดให้มี การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มุมมอง ความคิด และวิสัยทัศน์ในมิติต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำกรอบแนวคิด มี รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. บรรยาย เรื่อง “กรอบแนวคิดการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ทันกับการเปลี่ยนแปลง” โดยมี รศ.ดร.มนตรี เเย้มกสิกร ที่ปรึกษาของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ด้านพัฒนาวิชาชีพ ผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน และผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ร่วมประชุม ระหว่างวันที่ 17 – 19 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุม Captain Wit ชั้น 2 โรงแรมเบลล่าบี (พระราม 7 – บางกรวย) จังหวัดนนทบุรี

#เรียนดีมีความสุข #ระดมแนวคิด #พัฒนาครู #พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา #คุรุสภา #สถาบันคุรุพัฒนา

คุรุสภา ร่วมกับ สถาบันพลังจิตตานุภาพ เปิดรับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพ ทางการศึกษาเข้าอบรมโครงการประยุกต์ใช้หลักสมาธิในการปฏิ...
15/02/2024

คุรุสภา ร่วมกับ สถาบันพลังจิตตานุภาพ เปิดรับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพ ทางการศึกษาเข้าอบรมโครงการประยุกต์ใช้หลักสมาธิในการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ หลักสูตรระดับ 1 รุ่นที่ 3

📅 ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2567

✅ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ bit.ly/kspsamadhi2567

👨 👩 รับจำนวนจำกัด 3,000 คน

🔆 ผู้ผ่านการพัฒนาฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จะได้รับเกียรติบัตร อิเล็กทรอนิกส์ นับเป็นกิจกรรมการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพเพื่อการ ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้

👉👉 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ksp.or.th/2024/02/14/49375/

📞 สอบถามเพิ่มเติมที่ โทรศัพท์ 0 2280 2735 (ในวันและเวลาราชการ) หรือทางอีเมล: [email protected]

#คุรุสภา #เรียนดีมีความสุข #สถาบันคุรุพัฒนา #หลักสูตรอบรม7โมดูล #กระทรวงศึกษาธิการ

ที่อยู่

นครราชสีมา
Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622811845

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถาบันคุรุพัฒนา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา - TPDIผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สถาบันคุรุพัฒนา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา - TPDI:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

คุณอาจจะชอบ