สมัชชาครอบครัว

สมัชชาครอบครัว สมัชชาครอบครัว

น่าห่วง อธิบดีศาลเยาวชนฯ เผยโควิดบั่นทอนครอบครัวร้าว ใช้ความรุนแรง คดีอาญา-ฟ้องหย่าพุ่
12/09/2020
น่าห่วง อธิบดีศาลเยาวชนฯ เผยโควิดบั่นทอนครอบครัวร้าว ใช้ความรุนแรง คดีอาญา-ฟ้องหย่าพุ่

น่าห่วง อธิบดีศาลเยาวชนฯ เผยโควิดบั่นทอนครอบครัวร้าว ใช้ความรุนแรง คดีอาญา-ฟ้องหย่าพุ่

น่าห่วง อธิบดีศาลเยาวชนฯ เผยโควิดบั่นทอนครอบครัวร้าว ใช …

11/09/2020
ประชุมสมัชชาสตรีและครอบครัวระดับชาติ 2563 ข่าวเที่ยง วันที่ 10 กันยายน 2563 #NBT2HD

ประชุมสมัชชาสตรีและครอบครัวระดับชาติ 2563 ข่าวเที่ยง วันที่ 10 กันยายน 2563 #NBT2HD

การประชุมสมัชชาสตรีและครอบครัวระดับชาติ 2563 ปีนี้มุ่งเน้น " สานพลังสังคมไทย สร้างครอบครัวคุณภาพ สู่ชีวิตวิ....

พม. ประชุมสมัชชาสตรีและครอบครัวระดับชาติ ปี 63 ร่วมสร้างครอบครัวคุณภาพ
11/09/2020
พม. ประชุมสมัชชาสตรีและครอบครัวระดับชาติ ปี 63 ร่วมสร้างครอบครัวคุณภาพ

พม. ประชุมสมัชชาสตรีและครอบครัวระดับชาติ ปี 63 ร่วมสร้างครอบครัวคุณภาพ

กรมกิจการสตรีฯ เดินเครื่องประชุมสมัชชาสตรีและครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2563 มุ่ง "สานพลังสังคมไทย สร้างครอบ....

สมัชชาครอบครัว's cover photo
11/09/2020

สมัชชาครอบครัว's cover photo

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
10/09/2020

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

พม. จัดประชุมสมัชชาสตรีและครอบครัวระดับชาติ 2563
มุ่ง “สานพลังสังคมไทย สร้างครอบครัวคุณภาพ สู่ชีวิตวิถีใหม่”

วันนี้ (10 ก.ย. 63) เวลา 09.30 น. นางสาวอุษณี กังวารจิตต์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสมัชชาสตรีและครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด “สานพลังสังคมไทย สร้างครอบครัวคุณภาพ สู่ชีวิตวิถีใหม่” โดยมีนางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวง พม. ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ และคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ ผู้แทนหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และประชาชน ผู้แทนสถาบันการศึกษา นักวิชาการ ตัวแทนครอบครัว คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ผู้แทนสตรีจังหวัดและกรุงเทพมหานคร 50 เขต เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และสื่อมวลชนเข้าร่วมประชุมประมาณ 350 คน ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
นางสาวอุษณี กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ เป็นเวทีในการรวมกลุ่มของตัวแทนของครอบครัว ผู้ปฏิบัติงานด้านครอบครัวจากหน่วยงานทุกภาคส่วนของสังคม ในการระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อนำไปสู่การกำหนดนโยบาย มาตรการ แนวทางในการส่งเสริมสถาบันครอบครัว ซึ่งเป็นการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2563 – 2565 โดยมีประเด็นหลักของสมัชชาสตรีและครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2563 คือ “สานพลังสังคมไทย สร้างครอบครัวคุณภาพ สู่ชีวิตวิถีใหม่” จำนวน 6 ประเด็น ประกอบด้วย
1. การจัดการพื้นที่เรียนรู้สำหรับครอบครัว
2. การจัดสวัสดิการครอบครัว ในภาวะวิกฤติ COVID-19
3. การจัดการเชิงนโยบายด้านครอบครัว
4. การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของผู้หญิง
5. การมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้หญิง และ
6.ความเสมอภาคด้านการทำงานของผู้หญิง
นางสาวอุษณี กล่าวในตอนท้าย

10/09/2020
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

การประชุมสมัชชาสตรีและครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2563 “สานพลังสังคมไทย สร้างครอบครัวคุณภาพ สู่ชีวิตวิถีใหม่ “

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
10/09/2020

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

พม. จัดประชุมสมัชชาสตรีและครอบครัวระดับชาติ 2563
มุ่ง “สานพลังสังคมไทย สร้างครอบครัวคุณภาพ สู่ชีวิตวิถีใหม่”

วันนี้ (10 ก.ย. 63) เวลา 09.30 น. นางสาวอุษณี กังวารจิตต์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสมัชชาสตรีและครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด “สานพลังสังคมไทย สร้างครอบครัวคุณภาพ สู่ชีวิตวิถีใหม่” โดยมีนางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวง พม. ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ และคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ ผู้แทนหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และประชาชน ผู้แทนสถาบันการศึกษา นักวิชาการ ตัวแทนครอบครัว คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ผู้แทนสตรีจังหวัดและกรุงเทพมหานคร 50 เขต เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และสื่อมวลชนเข้าร่วมประชุมประมาณ 350 คน ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
นางสาวอุษณี กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ เป็นเวทีในการรวมกลุ่มของตัวแทนของครอบครัว ผู้ปฏิบัติงานด้านครอบครัวจากหน่วยงานทุกภาคส่วนของสังคม ในการระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อนำไปสู่การกำหนดนโยบาย มาตรการ แนวทางในการส่งเสริมสถาบันครอบครัว ซึ่งเป็นการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2563 – 2565 โดยมีประเด็นหลักของสมัชชาสตรีและครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2563 คือ “สานพลังสังคมไทย สร้างครอบครัวคุณภาพ สู่ชีวิตวิถีใหม่” จำนวน 6 ประเด็น ประกอบด้วย
1. การจัดการพื้นที่เรียนรู้สำหรับครอบครัว
2. การจัดสวัสดิการครอบครัว ในภาวะวิกฤติ COVID-19
3. การจัดการเชิงนโยบายด้านครอบครัว
4. การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของผู้หญิง
5. การมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้หญิง และ
6.ความเสมอภาคด้านการทำงานของผู้หญิง
นางสาวอุษณี กล่าวในตอนท้าย

กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว
07/08/2020

กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอเชิญร่วมงาน “ส่งรัก ปันสุขด้วยหัวใจ” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ระหว่างวันที่ 12-14 สิงหาคม 2563 ณ บริเวณท้องสนามหลวง ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
.
ภายในงานจัดเป็น 3 โซนกิจกรรม
โซนสร้างสรรค์ปันอาชีพ
- กิจกรรมฝึกทำโดนัทจิ๋ว
- กิจกรรมสอนทำน้ำยาล้างจาน
- กิจกรรมประดิษฐ์พวงกุญแจ
.
โซนครอบครัวหรรษา
- กิจกรรม “แชร์รัก ปันสุข”
- กิจกรรมเกมส์เสริมสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว อาทิ เกมส์ต่อร่างสร้างครอบครัว, เกมส์ถอดรหัสดาวินซี่ เป็นต้น
- พบกับ คลับอุ่นใจ การให้คำปรึกษาด้านครอบครัว
.
โซน CSR ปันสุข พบกับเครือข่ายด้านสตรีและครอบครัว ที่มาร่วมสร้างพื้นที่แห่งความสุขในสังคม
.
#ส่งรักปันสุขด้วยหัวใจ #วันแม่2563 #ท้องสนามหลวง #ครอบครัวหรรษา #แชร์รักปันสุข #คลับอุ่นใจ #กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สนง.พมจ. อุดรธานี
04/08/2020

สนง.พมจ. อุดรธานี

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 นางสิริวิมล เหมะธุรินทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดการประชุมสมัชชาครอบครัวจังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2563 และบรรยายพิเศษในหัวข้อ สถานการณ์ครอบครัวไทยและสถานการณ์ครอบครัวจังหวัดอุดรธานี โดยการประชุมสมัชชาครอบครัวจังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2563 จัดขึ้นเพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านครอบครัวของจังหวัดอุดรธานี ตามประเด็น "การสร้างครอบครัวคุณภาพ" กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด/อำเภอ/ตำบล ผู้สังเกตการณ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี ณ โรงแรมวีธรา บูธีค โฮเทล อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

พม. ร่วมมือ สสส. ขับเคลื่อนร่างข้อเสนอเชิงนโยบายด้านครอบครัว เข้าสู่ที่ประชุมสมัชชาสตรีและครอบครัว ระดับชาติประจำปี 2563...
04/08/2020

พม. ร่วมมือ สสส. ขับเคลื่อนร่างข้อเสนอเชิงนโยบายด้านครอบครัว เข้าสู่ที่ประชุมสมัชชาสตรีและครอบครัว ระดับชาติประจำปี 2563 “สานพลังสังคมไทย สร้างครอบครัวคุณภาพ สู่ชีวิตวิถีใหม่” เน้นจัดการเชิงพื้นที่การเรียนรู้ควบคู่ ผลักดันนโยบายสวัสดิการเร่งด่วนสำหรับครอบครัวเปราะบาง

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ที่โรงแรมอีสติน มักกะสัน กรุงเทพมหานคร กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมกับสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และผู้แทนทุกภาคส่วน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายด้านครอบครัว ครั้งที่ 6

นางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานในการประชุมฯ กล่าวว่า เป้าหมายสำคัญของการจัดเวทีนี้ คือ การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการระดมความคิดเห็น รับฟัง และแลกเปลี่ยนข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายจากภาคส่วนต่างๆ มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และพัฒนาเป็นข้อเสนอแนะด้านนโยบายที่เป็นมิตรกับครอบครัว องค์ประกอบที่สำคัญในการได้มา ซึ่งข้อมูลได้มาจากกลุ่มครอบครัวกลุ่มนักวิชาการ กลุ่มภาคประชาสังคม กลุ่มภาคเอกชนและสถานประกอบการ กลุ่มภาครัฐ ที่ประชุมฯ ได้มีการนำเสนอสถานการณ์ครอบครัวของประเทศไทย และข้อเสนอแนะเชิงนโนบาย จากการประชุมที่ผ่านมาทั้งหมด 5 ครั้ง

ดร.สรวงมณฑ์ สิทธิสมาน ผู้ทรงคุณวุฒิกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ด้านการศึกษา สื่อสารมวลชนด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว กล่าวสรุปประเด็นปัญหาที่ค้นพบจากเวทีเชิงปฏิบัติการ ดังนี้ 1.ความจำเป็นด้านการประกอบอาชีพทำให้ต้องการสวัสดิการที่เหมาะสมจากภาครัฐ 2.คุณภาพของศูนย์เด็กเล็ก/สถานศึกษา 3.กฎหมายที่เอื้อต่อการจัดสวัสดิการที่เหมาะสม 4.เนื้อหาของสื่อไม่เหมาะสมสำหรับเด็กและครอบครัว 5.องค์ความรู้จากหน่วยงานภาครัฐในการเลี้ยงลูกยังไม่เพียงพอและกลุ่มครอบครัวยังเข้าไม่ถึง 6.การไม่รู้เท่าทันสื่อของครอบครัว 7.จรรยาบรรณของสื่อที่ยังไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบต่อครอบครัวและสังคมเท่าที่ควร 8.การบูรณาการงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐยังเป็นช่องว่างอยู่ 9.ยังไม่มีฐานข้อมูลด้านครอบครัว (Family Big Data) ที่ครอบคลุมทำให้มีผลต่อการจัดมาตรการและสวัสดิการต่างๆ ยังไม่ครอบคลุมและเพียงพอ 10.ประชาชนยังไม่รู้สิทธิ สวัสดิการด้านครอบครัวขั้นพื้นฐานที่รัฐจัดให้ เป็นต้น

นำมาสู่ข้อเสนอ 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1.การบริหารจัดการพื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space) 2.บทบาทของสื่อและการสื่อสารข้อมูลด้านครอบครัว 3.การจัดสวัสดิการสำหรับครอบครัวช่วงสถานการณ์โควิด-19 4. การจัดการเชิงนโยบายที่เกี่ยวกับครอบครัวในระยะยาว ผลจากการประชุมรับฟังความเห็นและการระดมสมองครั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ให้ความสนใจเรื่อง “การบริหารจัดการเชิงพื้นที่การเรียนรู้” เป็นเครื่องมือสำคัญที่ทุกภาคส่วนมีต้นทุนอยู่ มีความพร้อม สามารถทำได้ทันที และสามารถใช้จัดการกับปัญหาได้ทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน และสังคม ควบคู่ไปกับการผลักดันนโยบายเรื่องสวัสดิการเร่งด่วน

สำหรับครอบครัวเปราะบางที่เพิ่มจำนวนขึ้น ซึ่งประเด็นเหล่านี้ จะถูกนำไปบรรจุเป็นวาระสำคัญ ในการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายด้านครอบครัว ในงานประชุมสมัชชาสตรีและครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2563 กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 10 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนซันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ภายใต้แนวคิดหลัก “สานพลังสังคมไทย สร้างครอบครัวคุณภาพ สู่ชีวิตวิถีใหม่” โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมการประชุมสมัชชากว่า 300 คน

ทั้งนี้ สสส.พร้อมสนับสนุนการบูรณาการองค์ความรู้ พื้นที่และภาคีเครือข่าย เพื่อเชื่อมโยงการเรียนรู้ของครอบครัวทุกรูปแบบ โดย สสส. จะทำหน้าที่เป็นลมใต้ปีก เพื่อให้กรมกิจการสตรีและครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ที่เป็นหน่วยงานหลักระดับประเทศขับเคลื่อนประเด็น “การสร้างครอบครัวคุณภาพ” เพื่อประโยชน์กับสังคมไทย

https://www.thaihealth.or.th/Content/52886-ขับเคลื่อนครอบครัวคุณภาพ%20สู่ชีวิตวิถีใหม่.html

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
04/08/2020

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น ณ โรงแรมอีสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ กองส่งเสริมสถาบันครอบครัวจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายด้านครอบครัว ครั้งที่ 6​ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ​ ครั้งที่ผ่านมา รวมทั้งเพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายในการสนับสนุนการสร้างครอบครัวคุณภาพในประเทศไทย สำหรับการจัดสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2563 ในการนี้ นางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ตัวแทนกลุ่มเครือข่ายครอบครัว กลุ่มนักวิชาการ กลุ่มเครือข่ายภาคประชาสังคม กลุ่มสถานประกอบการ และเครือข่ายภาคเอกชน กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงผู้สังเกตการณ์ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สค. จำนวน 60 คน

กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว
04/08/2020

กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว

วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมอีสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ กองส่งเสริมสถาบันครอบครัวจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายด้านครอบครัว ครั้งที่ 5 ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ในการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัญหาและความต้องการจาก กลุ่มเครือข่ายครอบครัว กลุ่มนักวิชาการ กลุ่มเครือข่ายภาคประชาสังคม และกลุ่มสถานประกอบการเครือข่ายภาคเอกชน เพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายในการสนับสนุนการสร้างครอบครัวคุณภาพในประเทศไทย สำหรับการจัดสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2563 ในการนี้ นางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง วิทยากร ผู้สังเกตุการณ์ และ เจ้าหน้าที่ สค. รวมจำนวน 50 คน

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น.นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานพิธีเปิดงานวันครอบครั...
15/05/2019

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น.นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานพิธีเปิดงานวันครอบครัวและการประชุมสมัชชาครอบครัว ภายใต้หัวข้อ รวมพลังครอบครัวไทย ไร้ความรุนแรง ประจำปี 2562 และมอบช่อดอกไม้ให้ครอบครัวร่มเย็นระดับชาติและระดับจังหวัด โดยมีนายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนอปท.และตัวแทนครอบครัวเข้าร่วมงาน ณ แก่งกระจานริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีมอบช่อดอกไม้ให้ครอบครัวร่มเย็นระดับชาติและระดับจังหวัด หนึ่งในผู้นำครอบครัวชี้”ต้องรู้ภูมิหลังของคนที่อยู่กับเราว่าเขาชอบหรือไม่ชอบอะไร รู้จักให้ รู้จักรับ รู้จักปรับอารมณ์ ปรับตัวให้เข้ากันได้”
เมื่อเวลา 13.30 น.วันนี้(วันที่ 14 พฤษภาคม 2562)นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 120 คน ร่วมงานวันครอบครัวและการประชุมสมัชชาครอบครัว ประจำปี 2562 ณ แก่งกระจานริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานพิธีเปิด
งานวันครอบครัวและการประชุมสมัชชาครอบครัว ภายใต้หัวข้อ รวมพลังครอบครัวไทย ไร้ความรุนแรง ประจำปี 2562 พร้อมมอบช่อดอกไม้ให้ 2 ครอบครัวที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นครอบครัวร่มเย็นระดับชาติ และระดับจังหวัด
ทางด้านครอบครัวนายสามัคคี นาคะเวช ที่ได้รับรางวัลครอบครัวร่มเย็นระดับชาติได้เปิดเผยแนวทางการใช้ชีวิตว่า ทุกครอบครัวล้วนมีปัญหา จึงต้องเข้าใจในปัญหานั้นให้ได้ว่าเราจะแก้ด้วยวิธีใด แล้วก็ต้องรู้ภูมิหลังของคนที่อยู่กับเราว่า เขาชอบ หรือไม่ชอบอะไร จะได้เป็นการปรับตัวไปในตัว การรู้จักให้รู้จักรับ รู้จักปรับอารมณ์เป็นสิ่งสำคัญยิ่ง ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้ อาจมีแนวคิดอีกแบบหนึ่ง ก็ต้องปรับวิธีคิด เช่นเขาชอบดูลิเกก็ดูลิเกด้วยกัน มาตอนนี้เขาชอบดูมวยอีกแล้ว ก็ต้องดูมวยตาม ก็ต้องปรับให้ไปด้วยกันให้ได้ ไม่อย่างนั้นมันก็จะขัดแย้งกัน ถ้าเราปรับตัวเข้ากันได้ชีวิตก็จะมีความสุข ราบรื่น สงบ ร่มเย็น
นอกจากนั้นผู้ได้รับรางวัลครอบครัวร่มเย็นระดับชาติได้กล่าวเพิ่มเติมว่าครอบครัว
จะร่มเย็น ก่อนอื่น คนที่เป็นใหญ่ในบ้าน ต้องเป็นผู้นำ เป็นผู้เริ่มต้น ทั้งผู้ที่เป็นพ่อ เป็นแม่ เป็นปู่ย่าตายาย ต้องทำตัวให้เป็นผู้นำ คือ ทำตัวเองให้เป็นตัวอย่างเสียก่อน ทำแบบอย่างนี้แล้วจะส่งผลดีอย่างไร เพื่อทำให้เขาเห็นเป็นตัวอย่าง เขาก็จะทำเป็นแบบอย่าง เอาอย่างกันต่อไปและได้ฝากให้คนรุ่นหลังคำนึงถึง โลกปัจจุบันนี้เปลี่ยนแปลงไปเยอะ มีเทคโนโลยีเข้ามาทำให้พฤติกรรมของเด็กเบี่ยงเบนไปมากมาย ซึ่งบางทีเราก็ต้องเข้าใจพฤติกรรมของเขาด้วย คือจะดึงรั้งไว้อย่างเดียวก็คงไม่ไหว ก็ต้องปล่อยบ้างในบางเรื่อง บางจุด แต่ให้มีหลักเกณฑ์ มีขอบเขต แม้แต่การให้เวลาเล่นเกม ต้องเล่นได้เพียงกี่นาที กี่ชั่วโมง ก็ว่ากันไป ซึ่งถ้าเราไม่ให้เขาบ้างเลยก็จะอยู่กันยากต้องทำให้ทุกคนในครอบครัวมีความสุขความร่มเย็นจะตามมา จามรี อนุรัตน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีรายงาน

3 พฤษภาคม 2562 นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เปิดการประชุมสมัชชาสตรีและครอบครัวจังหวัดปัตตานี ป...
07/05/2019
จ.ปัตตานี ประชุมสมัชชาสตรีและครอบครัว

3 พฤษภาคม 2562 นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เปิดการประชุมสมัชชาสตรีและครอบครัวจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2562 ณ ห้องจะบังติกอ โรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี โดยมีนายศุภชัย ลิมจุฑามาศ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี กล่าวรายงาน
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ พ.ศ.2551 กำหนดให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการประชุมสมัชชาสตรีระดับจังหวัดและระดับชาติ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ และแนวทางในการดำเนินงานด้านสตรีระดับจังหวัด นำเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี ตลอดจนการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายในประเทศไทย ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมและประสานงานสถาบันครอบครัวแห่งชาติ พ.ศ.2551
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานีได้ขอความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการจัดประชุมสมัชชาสตรีจังหวัดปัตตานี ได้มีมติเห็นชอบให้บูรณาการการจัดงานสมัชชาสตรีและสมัชชาครอบครัวจังหวัดปัตตานีร่วมกัน เพื่อระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อนำไปสู่การกำหนดนโยบาย และแนวทางในการส่งเสริมและประสานงานด้านสตรีและสถาบันครอบครัว

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : ธรรมนูญ คีรีนารถ
ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี

วันนี้ (30 เมษายน 2562) ที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว สำนักงานพั...
30/04/2019
เครือข่ายครอบครัวสระแก้วระดมแนวทางแก้ไขและลดปัญหาความรุนแรงเนื่องในวันแห่งครอบครัว

วันนี้ (30 เมษายน 2562) ที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้จัดงานสมัชชาครอบครัวและงานวันแห่งครอบครัวจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2562 ขึ้น มีกลุ่มเป้าหมาย เป็นเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดสระแก้ว กรรมการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนและอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จำนวน 120 คน เข้าร่วมสัมมนา เพื่อระดมความคิดเห็น โดยการแบ่งเป็นกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 พัฒนาศักยภาพของของครอบครัว กลุ่มที่ 2 สร้างหลักประกันความมั่นคงของครอบครัว กลุ่มที่ 3 การบริหารจัดการที่เอื้อต่อความเข้มแข็งของครอบครัว กลุ่มที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายทางสังคมเพื่อพัฒนาครอบครัว และกลุ่มที่ 5 พัฒนากระบวนการการสื่อสารเพื่อพัฒนาครอบครัว ตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ.2560-2564 ซึ่งปัจจุบันปัญหาความรุนแรงของครอบครัวในสังคมนับจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น จึงได้จัดสัมมนาในครั้งนี้

โดยข้อเสนอแนะที่ได้จากการจัดสัมมนาในครั้งนี้จะรวบรวมประเด็นที่เป็นปัญหา แนวทางแก้ไข เพื่อการพัฒนาครอบครัว และนำเสนอยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ที่ต้องการด้านใดด้านหนึ่งหรือหลาย ๆ ด้าน เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาครอบครัวตามยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ด้านต่อไป

เครือข่ายครอบครัวสระแก้วระดมแนวทางแก้ไขและลดปัญหาความรุนแรงเนื่องในวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2562

นที่ (26 เมษายน 2562) เวลา 09.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองมอบหมายให้ นายยุทธพล องอาจอิทธิชั...
27/04/2019
จ.ระยองจัดงานวันแห่งครอบครัวและการจัดประชุมสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัดระยอง ประจำปี 2562

นที่ (26 เมษายน 2562) เวลา 09.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองมอบหมายให้ นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีเปิดงานวันแห่งครอบครัว และการจัดประชุมสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัดระยอง ประจำปี 2562 จัดโดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง ณ โรงแรมโกล้เด้น ซิตี้ ระยอง โดยมี นางดารารัตน์ แก้วสลับสี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง กล่าวรายงาน

โดยภายในงานมีการมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับครอบครัวร่มเย็นระดับจังหวัดระยอง ประจำปี 2562 การมอบใบประกาศเกียรติคุณและช่อดอกไม้ให้กับผู้เสนอบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว ประจำปี 2562 การมอบใบประกาศศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ศพค.ระดับดีเด่น จำนวน 3 แห่ง และ ศพค.ระดับดี จำนวน 4 แห่ง การจัดแสดงนิทรรศการ พ.ร.บ.ความรุนแรงในครอบครัว และบูธสาธิตผลิตภัณฑ์จากกลุ่มผู้พิการ และผู้สูงอายุ และการประชุมสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด หัวข้อ การลดความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : ภัศกมล รูปแก้ว
ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง

http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190426201230010

จ.ระยองจัดงานวันแห่งครอบครัวและการจัดประชุมสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัดระยอง ประจำปี 2562

ที่อยู่

255 ถนนราชวิถี ทุ่งพญาไท ราชเทวี
Bangkok
10400

เบอร์โทรศัพท์

+6626427751

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สมัชชาครอบครัวผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สมัชชาครอบครัว:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด