Clicky

สมัชชาครอบครัว

สมัชชาครอบครัว สมัชชาครอบครัว

เปิดเหมือนปกติ

จ.ศรีสะเกษ จัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด "เสริมพลังสตรี ร่วมตัดสินใจ ลดผลกระทบภัยพิบัติจากธรรมชาติและสิ่งแ...
20/04/2022

จ.ศรีสะเกษ จัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด "เสริมพลังสตรี ร่วมตัดสินใจ ลดผลกระทบภัยพิบัติจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" และจัดงานสมัชชาสตรีและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2565

วันที่ 8 มีนาคม 2565 นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสตรีสากล จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “เสริมพลังสตรี ร่วมตัดสินใจ ลดผลกระทบภัยพิบัติจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ซึ่งมีการบูรณาการจัดงานสมัชชาสตรีและครอบครัว จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2565 โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ บูรณาการกิจกรรมร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ และกลุ่มเครือข่ายสตรี เพื่อสร้างความตระหนักให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของงานด้านสตรีและครอบครัว เสริมสร้างเจตคติของสังคมให้คำนึงถึงศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ รวมถึงยกย่องเชิดชูเกียรติสตรี บุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาศักยภาพสตรี ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างชายและหญิง การพิทักษ์สิทธิสตรี ณ ห้องประชุมศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัด กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยกลุ่มสตรี และบุคคลในครอบครัว รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและเครือข่ายสมัชชาสตรีและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ รวม 200 คน โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

จ.ร้อยเอ็ดจัดงานวันแห่งครอบครัว วันผู้สูงอายุ วันสตรีสากล สมัชชาครอบครัว และสมัชชาสตรี ปี 2565วันที่ 12 เมษายน 2565 เวลา...
20/04/2022

จ.ร้อยเอ็ดจัดงานวันแห่งครอบครัว วันผู้สูงอายุ วันสตรีสากล สมัชชาครอบครัว และสมัชชาสตรี ปี 2565

วันที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 11.00 น. นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงานวันแห่งครอบครัว วันผู้สูงอายุ วันสตรีสากล สมัชชาครอบครัว และสมัชชาสตรี จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2565 พร้อมด้วย นางดนิตา สมจิตต์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด, นางสาวสุดาทิพย์ มูลอ้าย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด, นางปราณี ประทุมมา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด, หัวหน้าส่วนราชการ, หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้สูงอายุ เข้าร่วมที่โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

โดยจังหวัดร้อยเอ็ดได้เห็นชอบให้มีการจัดกิจกรรมวันแห่งครอบครัว วันผู้สูงอายุ วันสตรีสากล สมัชชาครอบครัว และสมัชชาสตรี จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2565 ภายใต้แนวคิด “พลังครอบครัว พลังผู้สูงวัย กับชีวิตวิถีใหม่ ไร้รอยต่อเทคโนโลยี” เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของผู้สูงอายุ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุ นำศักยภาพ ความสามารถที่มีอยู่เข้ามามีส่วนร่วม ในกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับคนวัยอื่น คงไว้ซึ่งคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นผู้สูงอายุ รวมถึงกระตุ้นให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ ซึ่งในปี 2565 กำหนดประเด็นการขับเคลื่อนงานด้านครอบครัวภายใต้หัวข้อ “การสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อครอบครัว (Family Friendly Society)”

ซึ่งภายในกิจกรรมมีการมอบโล่และประกาศเกียรติคุณ บุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด แม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดร้อยเอ็ด อาสาสมัครดีเด่นเนื่องในโอกาสงาน อีกทั้งผู้สูงอายุที่บริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ โดยเงินบริจาคจะนำมาจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ และสตรีที่มีบทบาททางการเมือง การจัดเวทีสมัชชาครอบครัว สมัชชาสตรี และการจัดนิทรรศการด้านครอบครัว นิทรรศการแสดงผลงานของกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (และผู้แทนครอบครัวรวมกว่า 200 คน)

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : อรัญญา ทินบุตร
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220412203832213

ผู้ว่าฯระนอง เปิดเวทีสมัชชาสตรี สมัชชาครอบครัวจังหวัดระนอง และงานวันแห่งครอบครัว ปี 2565   วันที่ 4 เมษายน 2565 ณ โรงแรม...
20/04/2022

ผู้ว่าฯระนอง เปิดเวทีสมัชชาสตรี สมัชชาครอบครัวจังหวัดระนอง และงานวันแห่งครอบครัว ปี 2565

วันที่ 4 เมษายน 2565 ณ โรงแรมไอเฟล อินน์ อ.เมือง จ.ระนอง นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีเวทีสมัชชาสตรี สมัชชาครอบครัวจังหวัดระนอง และงานวันแห่งครอบครัว ปี 2565 และมอบประกาศเกียรติคุณ ให้กับครอบครัวนายวิบูลย์-นางอังคณา โภคาธิกรณ์ ครอบครัวร่มเย็นประจำปี 2565 โดยมีนางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง กล่าวรายงาน กลุ่มเป้าหมาย อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ผู้แทนสตรี ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 70 คน เข้าร่วม สำหรับกิจกรรมมีเวทีเสวนา “การเสริมพลังและเด็กหญิงในการจัดการภัยพิบัติในภาวะวิกฤตจากภัยธรรมชาติอย่างมีมุมมองเพศภาวะ”โดยมีนางยุพา ทองถม แรงงานจังหวัดระนอง นางกมลวรรณ บุญญวงศ์ ประธานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลบางนอน เป็นผู้ร่วมเสวนา นางสาวศศิพร แม้นนนทรัตน์ เป็นผู้ดำเนินรายการ และมีการบรรยายในหัวข้อ“ภัยครอบครัวช่วยเหลืออย่างไร” โดยนายรังสิ สิทธิสาร สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง

นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวว่า สภาพสังคมและโครงสร้างของครอบครัวไทยในปัจจุบัน เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเอกลักษณ์ที่โดดเด่นคือความเป็นครอบครัวขยายที่มีความอบอุ่น มีระบบเครือญาติ ปู่ย่า ตา ยาย พ่อ แม่ ลูก หลาน ใช้ชีวิตอยู่ร่วมในครอบครัวเดียวกัน มีความรักความผูกพันห่วงใย เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน แต่ในสังคมปัจจุบัน มีลักษณะครอบครัวเดี่ยว ขนาดเล็ก สัมพันธภาพระหว่างบุคคลเปลี่ยนแปลงไป ครอบครัวเดี่ยวอาจมีเพียงพ่อ แม่ ลูก หรือมีเพียงพ่อ หรือแม่ฝ่ายเดียว และลูก หรือบางครอบครัวมีสมาชิกครอบครัวซึ่งเป็นเพศเดียวกันอยู่ด้วยกัน ปฏิบัติตนต่อกันฉันสามีภรรยา หรืออาจอยู่เพียงลำพังคนเดียว หญิงชายที่อยู่ในวัยแรงงานย้ายถิ่นเข้าไปหางานทำในเขตเมืองใหญ่ ทำให้ผู้สูงอายุ และเด็กถูกทอดทิ้งให้ดูแลกันเองตามลำพัง ครอบครัวที่เป็นอยู่จึงมีโครงสร้างที่ไม่มั่นคง เปราะบางเสี่ยงต่อการแตกแยกได้ง่าย วิถีการดำเนินชีวิตสมาชิกครอบครัวมีอิสระ ใช้ชีวิตแบบปัจเจกมากขึ้น นิยมความสะดวกสบาย เมื่อไม่เข้าใจกัน หรือขัดแย้งก็เลิกร้างกัน ทิ้งบุตรไว้กับปู ย่า ตา ยาย ซึ่งเมื่อโตขึ้นอาจจะก่อปัญหาสังคมหลากหลายรูปแบบตามมาอีกมากมายในอนาคต เวทีสมัชชาสตรีและสมัชชาครอบครัวในวันนี้ นับเป็นนิมิตรหมายที่ดี ที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จะได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานการณ์ทางครอบครัวและปัญหาด้านสตรีของจังหวัดระนอง เสนอแนะแนวคิดหาทางในการแก้ไข ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีและครอบครัวไปสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

สำหรับการจัดเวทีสมัชชาสตรี สมัชชาครอบครัวจังหวัดระนอง และงานวันแห่งครอบครัว ปี 2565 มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ผู้แทนสตรีและผู้แทนครอบครัว ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 70 คนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ มีกิจกรรมมอบประกาศเกียรติคุณแก่ครอบครัวร่มเย็นจังหวัดระนอง จำนวน 1 ครอบครัว เวทีเสวนาในประเด็น “การเสริมสร้างพลังและเด็กหญิงในการจัดการภัยพิบัติในภาวะวิกฤตจากภัยธรรมชาติอย่างมีมุมมองเพศภาวะ การบรรยายให้ความรู้ หัวข้อ “ภัยครอบครัวช่วยเหลืออย่างไร” โดยอัยการจังหวัดศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด และการจัดทำข้อเสนอสมัชชาครอบครัวจังหวัดระนองในประเด็น “การสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับครอบครัว”

//ส.ปชส.ระนอง/ภาพ/ข่าว

ที่มา : https://ranongcities.com/2561/news/detail/6440

20/04/2022

วันที่ 8 มีนาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “เสริมพลังสตรี ร่วมตัดสินใจ ลดผลกระทบภัยพิบัติจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” บูรณาการร่วมกับงานสมัชชาสตรีและครอบครัว จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2565 โดยมีนางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมศูนย์โอทอป องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยกลุ่มสตรี และบุคคลในครอบครัว รวม 200 คน

17/11/2021
จังหวัดบุรีรัมย์ ขับเคลื่อนมาตรการด้านครอบครัว เพื่อสร้างครอบครัวคุณภาพ มีความสมดุลทั้งชีวิตครอบครัวและการทำงาน  วันที่ ...
11/11/2021

จังหวัดบุรีรัมย์ ขับเคลื่อนมาตรการด้านครอบครัว เพื่อสร้างครอบครัวคุณภาพ มีความสมดุลทั้งชีวิตครอบครัวและการทำงาน

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 ที่ ห้องประชุมนารายณ์บรรทมสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ นายอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ ขับเคลื่อนมาตรการด้านครอบครัวจังหวัด เพื่อสร้างครอบครัวคุณภาพ มีความสมดุลทั้งชีวิตครอบครัวและการทำงาน
นางนัฎญา จิตรเกาะ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ รายงานว่า จากการระดมความคิดเห็น สมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด ประจำปี 2564 โดยผ่านระบบแบบสอบถามออนไลน์ เกี่ยวกับประเด็นการสร้างครอบครัวคุณภาพ สรุปข้อเสนอว่า ต้องมีการวางแผนก่อนมีครอบครัวในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านการเลือกคู่ครอง ด้านเศรษฐกิจต้องมีการจัดทำบัญชีครัวเรือน มีการออม ด้านสุขภาพต้องมีการวางแผนก่อนมีบุตร มีการตรวจสุขภาพก่อนมีบุตร ต้องมีการเสริมสร้างครอบครัวให้มีคุณภาพ และมีสวัสดิการของรัฐที่ส่งเสริมให้ครอบครัวมีคุณภาพ
นอกจากนี้ เรื่องการสร้างความสมดุลของชีวิตครอบครัวและการทำงานจะต้องจัดสรรเวลาอย่างเหมาะสม ในการทำกิจกรรมประจำวัน ทั้งเวลาที่ใช้ในการทำงาน และเวลาที่ให้กับครอบครัว ต้องมีการบริหารจัดการเวลาให้สมดุล ไม่ให้มีผลกระทบกับการใช้ชีวิตครอบครัว เป็นต้น
ด้าน นายอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า การที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ ได้กำหนดหัวข้อประเด็นสมัชชาครอบครัวไว้อย่างละเอียด ครอบคลุม จึงหวังว่าผลสรุปข้อเสนอสมัชชาครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2564 ครั้งนี้จะนำไปขับเคลื่อนมาตรการด้านครอบครัวของจังหวัดบุรีรัมย์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุผล สำเร็จตามเป้าประสงค์ต่อไป

18/10/2021

กองทุนพัฒนาสื่อฯ ชวนเยาวชนทำสื่อ พร้อมเสนอตัวเป็น ‘พื้นที่กลาง’ ติดอาวุธให้คนรุ่นใหม่ออกแบบผลงาน
.
ในโลกยุคที่สื่อหลายแขนงมีอิทธิพลต่อการขับเคลื่อนสังคมและชีวิตประจำวันนั้น เยาวชนไทยหลายคนเองต่างก็มีความคิดอยากจะผลิตสื่อสร้างสรรค์ออกมาด้วยมันสมอง แต่ยังขาดโอกาสในแง่ต่างๆ ทั้งเรื่องของไอเดีย เวทีแสดงผลงาน และปัจจัยสำคัญคือ ‘ทุน’
.
หลายปีที่ผ่านมา ผู้กำกับภาพยนตร์ไทยหลายคนต่างก็ก้าวไปถึงเวทีระดับโลก ไม่ว่าจะเป็น ‘เจ้ย’ - อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล หรือ ‘โต้ง’ - บรรจง ปิสัญธนะกูล ทำให้อดคิดไม่ได้ว่าเด็กรุ่นใหม่จะเติบโตไปถึงจุดนั้นได้บ้างหรือไม่ และเมื่อเทียบกับสื่อคุณภาพจากประเทศในเอเชียอย่าง เกาหลี ญี่ปุ่น และจีน ก็ทำให้อดตั้งคำถามไม่ได้ว่า จะมีโอกาสหรือไม่ ที่ไทยจะผลักดัน ‘อำนาจอ่อน’ หรือ Soft Culture ให้ก้าวไปถึงจุดที่ทั่วโลกยอมรับ
.
แต่ใช่ว่าประตูสำหรับเยาวชนไทยจะปิดสนิทเสียทีเดียว เพราะล่าสุด ‘สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์’ ตัดสินใจเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม เพื่อสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนผลิตสื่อในรูปแบบต่างๆ ด้วยงบประมาณ 40 ล้านบาท
.
The Momentum สนทนากับ ‘ฟิล์ม’ - เปรมปพัทธ ผลิตผลการพิมพ์ ที่ปรึกษาชมรม Young Filmmakers of Thailand และผู้ร่วมสนับสนุนโครงการดังกล่าว ถึงที่มาที่ไป ประเด็นปัญหาของคนทำสื่อยุคใหม่ ข้อเสนอแนะว่าภาครัฐจะสามารถช่วยเหลืออะไรพวกเขาได้บ้าง จนถึงรายละเอียดการสมัครรเข้าร่วมโครงการ
.
เปรมปพัทธเล่าถึงที่มาที่ไปของโครงการดังกล่าว โดยตัวเขาอธิบายว่า ในปีนี้ ทางกองทุนสื่อฯ พยายามปรับเปลี่ยนกติกาการขอทุนให้ยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนในหลายระดับ พร้อมมองว่าเด็กไทยในปัจจุบันนี้ มีความสามารถในการสร้างสรรค์สื่อ แต่ปัญหาสำคัญคือ ยังขาดเวทีสำหรับเผยแพร่ผลงาน รวมถึงเปิดพื้นที่กลางเพื่อแลกเปลี่ยนความคิด
.
“หลายคนน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วว่า หน้าที่หลักๆ ของกองทุนสื่อฯ คือ การให้ทุนสนับสนุนบรรดาผู้คน นักวิชาการ หรือสำนักข่าว เพื่อจัดทำและเผยแพร่สื่อภายใต้กรอบนิยามคำว่าสร้างสรรค์ ซึ่งทางกองทุนสื่อฯ มีความเชื่ออย่างหนึ่งว่า สื่อในเวลานี้เปรียบเสมือนอวัยวะในร่างกายและวัฒนธรรมร่วมเคียงข้างกับคนรุ่นใหม่ เราจึงตั้งโจทย์ขึ้นมาว่า แล้วจะทำอย่างไรเยาวชนคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ที่มีไอเดียและความสามารถ ได้มีโอกาสใช้ทรัพยากรและสร้างสื่อสร้างสรรค์ในแบบตนเองได้
.
“หากเป็นเมื่อก่อน การขอทุนจากเราอาจจะมีข้อจำกัดมากมาย เยาวชนหลายรายจึงมองว่าการมาขอทุนเป็นเรื่องที่ยุ่งยากและมักหันไปพึ่งพาทุนจากเวทีประกวดหรือสถาบันศึกษาของตนเองเสียมากกว่า ด้วยปัญหาที่ว่า ทำให้ปีนี้กองทุนสื่อฯ ตัดสินใจปรับกฎกติกาการข้อทุนให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น เช่น หากคุณมีอายุต่ำกว่า 18 ปี ก็เพียงทำหนังสือยินยอมจากทางผู้ปกครอง”
.
ก่อนหน้านี้ราว 10 ปี เคยมีเวทีประกวดภาพยนตร์สั้นจากมูลนิธิหนังไทย สายช้างเผือกพิเศษ แต่ก็มีข้อจำกัดคือ ผู้ที่จะเข้าประกวดได้จำเป็นต้องมีอายุยี่สิบปีขึ้นไป อีกทั้งเยาวชนสมัยก่อน หากจะเรียนรู้เทคนิคการทำสื่อ ต่างก็มีทางเลือกไม่มาก ส่วนใหญ่จำเป็นต้องเรียนรู้จากสถานศึกษา
.
แต่ในเวลานี้ มีเยาวชนอายุน้อยหลายคนเริ่มสนใจการทำสื่อ เพราะสามารถเข้าถึงองค์ความรู้การผลิตสื่อได้มากขึ้น ผ่านทั้งช่องทางออนไลน์หรือเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญโดยตรง อีกทั้งหลายสถาบันการศึกษาก็เริ่มมีชมรม มีโปรดักชัน เฮาส์เป็นของตนเอง แต่สุดท้ายแล้ว สิ่งที่ยังขาดอยู่คือพื้นที่กลางสำหรับแลกเปลี่ยนความคิดและผลงาน ฉะนั้นทางกองทุนสื่อฯ จึงหวังเป็นพื้นที่กลางสำหรับเยาวชนรุ่นใหม่ในอนาคต
.
“ปัญหาต่อมา เมื่อเยาวชนเข้าถึงการทำสื่อได้มากขึ้น แต่สิ่งที่ยังขาดหายไปกลับเป็นสถานที่ได้แสดงผลงาน เช่น TK Park หรือโรงภาพยนตร์ขนาดเล็กบางแห่ง แต่จนถึงปัจจุบันก็ยังมีสถานที่เหล่านี้อยู่เท่าเดิม ครั้นจะให้เด็กๆ ได้นำสื่อของตนเองไปฉายตามโรงภาพยนตร์ขนาดใหญ่ก็จำเป็นต้องใช้เงินจำนวนมาก รวมถึงฝั่งเวทีประกวดที่จัดโดยภาครัฐ ภาคเอกชน ต่างก็เต็มไปด้วยข้อจำกัดเชิงพาณิชย์
.
“ด้วยเหตุนี้ ทางกองทุนสื่อฯ จึงไม่อยากปิดกั้นอิสระความคิดของเยาวชนและอยากให้พวกเขาได้แสดงออกถึงประเด็นที่ต้องการทำอย่างเต็มที่ เช่น หัวข้อของชุมชน ครอบครัว ปัญหาสะท้อนสังคม ปัญหาภายในรั้วโรงเรียน จนถึงเรื่องราวของผู้พิการและคนตัวเล็กตัวน้อย”
.
ขณะเดียวกัน เปรมปพัทธยังเน้นให้ทางภาครัฐควรเข้ามามีบทบาทสนับสนุนเยาวชนต่อการทำสื่อด้วยความตั้งใจและตรงไปตรงมา โดยมีข้อเสนอแนะที่ต้องเข้ามาช่วยเหลือทั้งหมด 2 ข้อ
.
1. สวัสดิการ
ประเทศไทยมีประชากรคนรุ่นใหม่ราว 15% คิดเป็นสัดส่วนแทบจะ 1 ใน 5 จากประชากรทั้งหมด แต่งบฯ สวัสดิการสำหรับคนกลุ่มนี้มีอยู่น้อยมาก หากไม่นับสวัสดิการการศึกษาภาคบังคับขั้นพื้นฐาน ฉะนั้นสวัสดิการอื่นๆ อย่างด้านความคิดสร้างสรรค์จึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อช่วยลดความกดดัน และมอบโอกาสในชีวิตให้แก่เยาวชน ซึ่งภาครัฐสามารถทำได้แน่นอน ด้วยการมอบทุน ทรัพยากร องค์ความรู้และช่องการทางการต่อยอด โดยอาศัยฐานข้อมูลกับงานวิจัย เพราะวัฒนธรรมการเสพสื่อทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา และตำราการสอนสื่อก็ค่อนข้างโบราณ เพราะฉะนั้น ความรู้และงานวิจัยใหม่ๆ จึงเข้ามามีส่วนร่วมได้มาก
2. พื้นที่สร้างสรรค์ในระยะยาว
เช่น โรงภาพยนตร์อิสระสำหรับคนทำหนังรุ่นใหม่ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นหนังทุนสูง เพียงแต่เป็นหนังที่เยาวชนอยากเล่าและทำออกมาด้วยความตั้งใจ อาจเป็นแนวอินดี้ หรือแนวอัลเทอร์เนทีฟก็ได้
.
เปรมปพัทธยังบอกอีกด้วยว่า เขาหวังว่าในอนาคตจะมีสถาบันสอนทักษะเฉพาะทาง (อาชีวศึกษา) สำหรับผู้ผลิตสื่อยุคใหม่ให้มีทักษะอย่างจริงจัง เพื่อสนองต่อความต้องการของเยาวชนที่สนใจด้านนี้
.
หมายเหตุ: โครงการชวนเยาวชนทำสื่อสร้างสรรค์ ของสำนักงานกองทุนสื่อสร้างสรรค์ฯ เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม เพื่อสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนผลิตสื่อในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น คลิปสารคดี ข่าว หนังสั้น ละครเวที สื่อการสอน บอร์ดเกม ฯลฯ ด้วยวงเงินรวม 40 ล้านบาท โดยเปิดรับข้อเสนอตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน - 28 ตุลาคม 2564 สามารถดูรายละเอียดได้ทาง www.thaimediafund.or.th
.
เรื่อง: กิตตินันท์ วัฒนธิติกุล
ภาพ: สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
.
#TheMomentum #StayCuriousBeOpen #สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ #สื่อยุคใหม่ #เปรมปพัทธผลิตผลการพิมพ์

พมจ.เพชรบูรณ์ จัดงานวันแห่งครอบครัวและเวทีสมัชชาครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2564วันที่ 31 ส.ค. 64 ที่ห้องประชุมชั้น...
22/09/2021

พมจ.เพชรบูรณ์ จัดงานวันแห่งครอบครัวและเวทีสมัชชาครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2564

วันที่ 31 ส.ค. 64 ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดงานวันแห่งครอบครัวและเวทีสมัชชาครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2564 โดยมีนางสาวณิชาภัทร วิบูลย์พานิช พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วม

นางสาวณิชาภัทร วิบูลย์พานิช พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า ปัจจุบันสังคมประสบกับสภาพปัญหาในประเด็นเกี่ยวกับครอบครัวเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของครัวเรือนที่มีขนาดเล็กลง คนวัยหนุ่มสาวนิยมครองโสดมากขึ้น สามี-ภรรยามีบุตรน้อยลง หรือชะลอการมีบุตรเพื่อรอสภาวะที่เหมาะสม โดยบางคนต้องการให้มีความพร้อมทั้งหน้าที่การงานและการเงิน รวมทั้งด้านที่อยู่อาศัยให้สามารถสร้างครอบครัวได้ คนแต่งงานหรือจดทะเบียนสมรสน้อยลง แต่กลับใช้ชีวิตคู่แบบเพื่อนเป็นส่วนใหญ่

ในขณะที่จำนวนประชากรผู้สูงอายุที่มีจำนวนมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อสมดุลโครงสร้างประชากรของประเทศไทย ที่ได้ก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในปี พ.ศ. 2564 ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ทำให้การดำเนินชีวิต หรือวิถีชีวิตของสมาชิกในครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปมาก เกิดภาวการณ์แข่งขันและการดิ้นรนทางเศรษฐกิจที่มากยิ่งขึ้น รวมถึงความต้องการบริโภคข้อมูลข่าวสารเพิ่มขึ้นด้วย เห็นได้จากคนในสังคมนิยมที่จะสื่อสารกันโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ เช่น แอปพลิเคชั่นไลน์ เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ อินสตราแกรม เป็นต้น จึงส่งผลให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวถูกแทนที่ ด้วยเทคโนโลยี โดยเฉพาะ Social Network และส่งผลต่อความซับซ้อนที่เกิดขึ้นในครอบครัวมากยิ่งขึ้น

เนื่องจากสมาชิกในครอบครัว ไม่มีเวลาในการอบรมเลี้ยงดูบุตร สัมพันธภาพในครอบครัวถดถอย เนื่องจากมีเวลาอยู่ด้วยกันน้อยลง หรือไม่มีกิจกรรมที่ทำร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ เกิดสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อบทบาทหน้าที่ของครอบครัว ครอบครัวมีแนวโน้มจะเกิดการกระทำความรุนแรง และมีปัญหาความขัดแย้งมากขึ้น ซึ่งอาจนำไปสู่การยุติความสัมพันธ์ในครอบครัวตามมา

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ มีภารกิจหลักที่สำคัญ ในการดำเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัว และสร้างสังคมให้เกิดการตระหนักถึงความสำคัญ ถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในสังคม ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน จึงได้จัดงานวันแห่งครอบครัว และเวทีสมัชชาครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2564 ขึ้นในวันนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่ครอบครัวร่มเย็น ระดับจังหวัด บุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว พ่อตัวอย่างแห่งชาติระดับจังหวัด สตรีไทยดีเด่นระดับจังหวัด และแม่ดีเด่นระดับจังหวัด ตลอดจนการจัดกิจกรรมสมัชชาครอบครัวเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการทบทวนการดำเนินงานของหน่วยงานระดับจังหวัด และค้นหาตัวอย่าง การดำเนินงานที่ดี

การจัดงานในวันนี้ มีผู้เข้าร่วมงานได้แก่หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้ได้รับการคัดเลือกระดับจังหวัดเป็นบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว ครอบครัวร่มเย็น สตรีไทยดีเด่นระดับจังหวัด แม่ดีเด่นแห่งชาติระดับจังหวัด พ่อตัวอย่างแห่งชาติระดับจังหวัด วิทยากรและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ รวมทั้งสิ้นจำนวน 50 คน

มีกิจกรรมประกอบด้วย มอบเกียรติบัตรแก่ครอบครัวร่มเย็นระดับจังหวัด จำนวน 1 รางวัล มอบเกียรติบัตรแก่บุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว จำนวน 1 รางวัล มอบเกียรติบัตรแก่พ่อตัวอย่างแห่งชาติระดับจังหวัด จำนวน 3 รางวัล มอบเกียรติบัตรแก่สตรีไทยดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 3 รางวัล มอบเกียรติบัตรแก่แม่ดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 3 รางวัล เวทีเสวนา “ต่าง Gen ต่างวัย สืบสานสร้างสรรค์ให้ครอบครัวไทยมีคุณภาพ” แบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และระดมความคิดเห็นเพื่อเป็นข้อเสนอในการดำเนินงานด้านครอบครัวระดับจังหวัดสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์

ที่อยู่

Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00
เสาร์ 08:00 - 16:00
อาทิตย์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6626427751

เว็บไซต์

http://www.thaifamily.in.th/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สมัชชาครอบครัวผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สมัชชาครอบครัว:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด