สมัชชาครอบครัว

สมัชชาครอบครัว สมัชชาครอบครัว

พมจ.เพชรบูรณ์ จัดงานวันแห่งครอบครัวและเวทีสมัชชาครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2564วันที่ 31 ส.ค. 64 ที่ห้องประชุมชั้น...
22/09/2021

พมจ.เพชรบูรณ์ จัดงานวันแห่งครอบครัวและเวทีสมัชชาครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2564

วันที่ 31 ส.ค. 64 ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดงานวันแห่งครอบครัวและเวทีสมัชชาครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2564 โดยมีนางสาวณิชาภัทร วิบูลย์พานิช พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วม

นางสาวณิชาภัทร วิบูลย์พานิช พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า ปัจจุบันสังคมประสบกับสภาพปัญหาในประเด็นเกี่ยวกับครอบครัวเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของครัวเรือนที่มีขนาดเล็กลง คนวัยหนุ่มสาวนิยมครองโสดมากขึ้น สามี-ภรรยามีบุตรน้อยลง หรือชะลอการมีบุตรเพื่อรอสภาวะที่เหมาะสม โดยบางคนต้องการให้มีความพร้อมทั้งหน้าที่การงานและการเงิน รวมทั้งด้านที่อยู่อาศัยให้สามารถสร้างครอบครัวได้ คนแต่งงานหรือจดทะเบียนสมรสน้อยลง แต่กลับใช้ชีวิตคู่แบบเพื่อนเป็นส่วนใหญ่

ในขณะที่จำนวนประชากรผู้สูงอายุที่มีจำนวนมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อสมดุลโครงสร้างประชากรของประเทศไทย ที่ได้ก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในปี พ.ศ. 2564 ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ทำให้การดำเนินชีวิต หรือวิถีชีวิตของสมาชิกในครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปมาก เกิดภาวการณ์แข่งขันและการดิ้นรนทางเศรษฐกิจที่มากยิ่งขึ้น รวมถึงความต้องการบริโภคข้อมูลข่าวสารเพิ่มขึ้นด้วย เห็นได้จากคนในสังคมนิยมที่จะสื่อสารกันโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ เช่น แอปพลิเคชั่นไลน์ เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ อินสตราแกรม เป็นต้น จึงส่งผลให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวถูกแทนที่ ด้วยเทคโนโลยี โดยเฉพาะ Social Network และส่งผลต่อความซับซ้อนที่เกิดขึ้นในครอบครัวมากยิ่งขึ้น

เนื่องจากสมาชิกในครอบครัว ไม่มีเวลาในการอบรมเลี้ยงดูบุตร สัมพันธภาพในครอบครัวถดถอย เนื่องจากมีเวลาอยู่ด้วยกันน้อยลง หรือไม่มีกิจกรรมที่ทำร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ เกิดสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อบทบาทหน้าที่ของครอบครัว ครอบครัวมีแนวโน้มจะเกิดการกระทำความรุนแรง และมีปัญหาความขัดแย้งมากขึ้น ซึ่งอาจนำไปสู่การยุติความสัมพันธ์ในครอบครัวตามมา

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ มีภารกิจหลักที่สำคัญ ในการดำเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัว และสร้างสังคมให้เกิดการตระหนักถึงความสำคัญ ถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในสังคม ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน จึงได้จัดงานวันแห่งครอบครัว และเวทีสมัชชาครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2564 ขึ้นในวันนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่ครอบครัวร่มเย็น ระดับจังหวัด บุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว พ่อตัวอย่างแห่งชาติระดับจังหวัด สตรีไทยดีเด่นระดับจังหวัด และแม่ดีเด่นระดับจังหวัด ตลอดจนการจัดกิจกรรมสมัชชาครอบครัวเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการทบทวนการดำเนินงานของหน่วยงานระดับจังหวัด และค้นหาตัวอย่าง การดำเนินงานที่ดี

การจัดงานในวันนี้ มีผู้เข้าร่วมงานได้แก่หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้ได้รับการคัดเลือกระดับจังหวัดเป็นบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว ครอบครัวร่มเย็น สตรีไทยดีเด่นระดับจังหวัด แม่ดีเด่นแห่งชาติระดับจังหวัด พ่อตัวอย่างแห่งชาติระดับจังหวัด วิทยากรและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ รวมทั้งสิ้นจำนวน 50 คน

มีกิจกรรมประกอบด้วย มอบเกียรติบัตรแก่ครอบครัวร่มเย็นระดับจังหวัด จำนวน 1 รางวัล มอบเกียรติบัตรแก่บุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว จำนวน 1 รางวัล มอบเกียรติบัตรแก่พ่อตัวอย่างแห่งชาติระดับจังหวัด จำนวน 3 รางวัล มอบเกียรติบัตรแก่สตรีไทยดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 3 รางวัล มอบเกียรติบัตรแก่แม่ดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 3 รางวัล เวทีเสวนา “ต่าง Gen ต่างวัย สืบสานสร้างสรรค์ให้ครอบครัวไทยมีคุณภาพ” แบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และระดมความคิดเห็นเพื่อเป็นข้อเสนอในการดำเนินงานด้านครอบครัวระดับจังหวัดสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์

Photos from กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว's post
15/09/2021

Photos from กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว's post

วันที่ (15 ก.ย. 64) เวลา 09.30 น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กทม. นางพัชรี อาระย...
15/09/2021
พม. จัดประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิด "ครอบครัวไทยกับการสร้างสมดุ

วันที่ (15 ก.ย. 64) เวลา 09.30 น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กทม. นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิด “ครอบครัวไทยกับการสร้างสมดุลในวิถีชีวิตใหม่” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ Virtual Event Online พร้อมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ครอบครัวไทยกับการสร้างสมดุลในวิถีชีวิตใหม่” โดยมีนางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กล่าวรายงาน ทั้งนี้ มีผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน ภาคประชาชน รวมทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว วิทยากร และผู้สังเกตการณ์ รวมจำนวนกว่า 300 คน เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ Virtual Event Online

สำนักข่าวไทยแลนด์พลัส ออนไลน์... เพื่อสังคม ส่งเสริมความรู้ และการมีส่วนร่วม

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  จัดประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิด "ครอบครัวไทยกับกา...
15/09/2021
พม. จัดประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2564

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิด "ครอบครัวไทยกับการสร้างสมดุลในวิถีชีวิตใหม่" ระดมความคิดเห็นเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดมาตรการ แนวทางในการพัฒนาสถาบันครอบครัว กับการสร้างสมดุลในวิถีชีวิตใหม่

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิด "ครอ.....

ลำปาง จัดประชุมสมัชชาสตรีและครอบครัว ระดมความคิดจัดทำร่างแผนพัฒนาสังคมจังหวัด    พมจ.ลำปาง ร่วมประสานหน่วยงานสมัชชาด้านส...
29/08/2021

ลำปาง จัดประชุมสมัชชาสตรีและครอบครัว ระดมความคิดจัดทำร่างแผนพัฒนาสังคมจังหวัด

พมจ.ลำปาง ร่วมประสานหน่วยงานสมัชชาด้านสังคมในเขตพื้นที่ เปิดเวทีประชุมกลุ่มตัวแทนสมาชิกสมัชชาสตรีและครอบครัว ระดมความคิดเห็นในการจัดทำร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในนามกลุ่มองค์กรสมัชชาด้านสังคมในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง "ปัญหาทางสังคม ลดลงได้ ด้วยการเสริมสร้างครอบครัวคุณภาพ" และการประชุมสมัชชาสตรีและครอบครัว ประจำปี 2564 ร่วมกันทำการเปิดพื้นที่จัดเวทีระดมความคิดเห็นจากตัวแทนหน่วยงานองค์กรทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง กับการดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมในเขตพื้นที่จังหวัด เพื่อจัดทำร่างข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับเป็นข้อมูลในการกำหนดแนวทาง การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การจัดสวัสดิการสังคมของจังหวัดลำปาง ซึ่งได้มีการจัดการประชุมสัมมนาขึ้น ที่ ห้องประชุมวังธาร โรงแรมรีเจ้นท์ลอด์จ ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง โดยมีนายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดเวทีการประชุมสัมมนาอย่างเป็นทางการ โดยมีคณะผู้บริหาร และผู้แทนจากหน่วยงานองค์กรจากทุกภาคส่วน ที่มีการดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม ทั้งจากหน่วยงานองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา องค์กรสาธารณประโยชน์ ภาคธุรกิจ-เอกชน และภาคประชาชน ซึ่งประกอบไปด้วย นักวิชาการ นักสังคมสงเคราะห์ ข้าราชการ พนักงานของรัฐ กลุ่มผู้นำชุมชน และผู้นำความคิด รวมจำนวนทั้งหมดกว่า 90 คน เข้าร่วมการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาในการจัดทำแผนด้านการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด

ทั้งนี้ สำหรับการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการดังกล่าว สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำขึ้น ส่วนหนึ่งเพื่อต้องการทบทวนเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการจัดสวัสดิการสังคมให้แก่หน่วยงานภาคีเครือข่ายความร่วมมือในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง และเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการให้แก่หน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้ได้มีความรู้ความเข้าใจในงานการจัดสวัสดิการสังคมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดสวัสดิการฯ ให้สอดคล้องกับบริบทตามรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ New Normal ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ "COVID-19" รวมทั้งเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมงานด้านสวัสดิการสังคม ตลอดจนเพื่อร่วมกันระดมความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะต่อประเด็นสมัชชาสวัสดิการสังคม ทั้งสมัชชาสตรีและสมัชชาครอบครัว ประจำปี 2564 ของจังหวัดลำปาง

โดยการประชุม ได้มีการร่วมระดมสมองแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกัน ในการจัดทำร่างเชิงนโยบายด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดลำปาง เพื่อเรียกร้องให้เกิดการแก้ไขปัญหาทางสังคมในเรื่องต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วยประเด็นหลักหลายประเด็น ได้แก่

- ประเด็น "การกระทำความรุนแรงต่อผู้หญิง" และ"การข่มขืนกระทำชำเรา ล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ" เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีการส่งเสริมให้ครอบครัวปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการเลี้ยงดูเด็กเยาวชน สร้างความเข้าใจในเรื่องเพศภาวะกับสุขภาวะตั้งแต่วัยเยาว์ และส่งเสริมให้ชุมชนสร้างสรรค์โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนครอบครัวให้คุณค่ากับทุกเพศอย่างเสมอภาค รวมถึงมีการสร้างมาตรการชุมชนระบบเฝ้าระวังเพื่อป้องกันและลดการกระทำความรุนแรงต่อผู้หญิง

- ประเด็นเรื่อง "สุขภาพของผู้หญิง" เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการดำเนินการตาม พระราชบัญญัติการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรอย่างมีประสิทธิภาพ ประเด็น "การจัดการภัยพิบัติอย่างมีมุมมองทางเพศภาวะ" เรียกร้องให้ รัฐ สร้างความเข้าใจต่อสถานการณ์ในการจัดการภัยพิบัติที่ไม่คำนึงถึงมุมมองทางเพศภาวะ เพื่อให้สตรีได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา

- และประเด็นในเรื่อง "การสร้างครอบครัวคุณภาพ เสนอให้จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการผลักดันและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม รวมถึงกองทุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการส่งเสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้แก่สถาบันครอบครัวอย่างเป็นระบบ โดยบรรจุไว้ในแผนพัฒนาระดับจังหวัด เป็นต้น

โดยข้อสรุปประเด็นเชิงนโยบายที่ได้จากการประชุมครั้งนี้ จะได้มีการนำเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ รวมทั้งนำเสนอข้อมูลทั้งหมดให้กับหน่วยงานสำนักงานส่วนกลาง และหน่วยงานระดับพื้นที่จังหวัด เพื่อจะได้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ สำหรับใช้ในการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการจัดสวัสดิการสังคมของจังหวัดลำปางต่อไป

เครดิต : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง นายชาญณรงค์ ปันเต

#สำนักข่าว #กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : ชาญณรงค์ ปันเต
ผู้เรียบเรียง : กนกพร ประสงค์
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210827175510075

จังหวัดกระบี่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสมัชชาครอบครัว และสมัชชาสตรี จังหวัดกระบี่ พร้อมมอบโล่รางวัลให้แก่แม่ดีเด่นแห่งชาติป...
29/08/2021

จังหวัดกระบี่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสมัชชาครอบครัว และสมัชชาสตรี จังหวัดกระบี่ พร้อมมอบโล่รางวัลให้แก่แม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดกระบี่ ประจำปี 2564

วันนี้ (10 สิงหาคม 2564 ) พันตำรวจโท หม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสมัชชาครอบครัวและสมัชชาสตรี จังหวัดกระบี่ พร้อมมอบโล่รางวัลให้แก่แม่ดีเด่นจังหวัดกระบี่ ประจำปี 2564 โดย นางพิศสุดา คงทอง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ กล่าวรายงาน มีหัวหน้าส่วนราชการ ประธานคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธี ณ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ผู้แทนภาคประชาสังคม ผู้แทนองค์กรสตรี อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วิทยากร และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ จำนวน 50 คน เพื่อเป็นเวทีในการระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ ที่นำไปสู่การส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว เพื่อกำหนดหัวข้อเสนอ เป็นนโยบายระดับจังหวัด และระดับชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวถือว่าเป็นโครงการที่ดีที่ทุกภาคส่วนร่วมรับผิดชอบในการช่วยแก้ไขปัญหาครอบครัวและสังคม เพื่อรวมพลังให้กับครอบครัวไทยได้กลับคืนสู่ความเข้มแข็งและอบอุ่น ในโอกาสนี้ ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำจังหวัดกระบี่ ได้แก่ นางประหยัด จันทร์ทอง ประเภทแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม อำเภออ่าวลึก เข้ารับโล่เกียรติคุณจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในโอกาสต่อไป นอกจากนี้ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้แม่ดีเด่นจังหวัดกระบี่ ประจำปี 2564 จำนวน 5 ราย ประกอบด้วย นางรุจิรา บุญทิพย์ ประเภทแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม อำเภอเมือง , นางศรีนวล เสือพันธ์ แม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม , อำเภอปลายพระยา นางภาณี เครือจันทร์ แม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม , อำเภอลำทับ นางนงศ์นาฎ เชื้อจีน แม่ผู้มีความมานะอดทนและขยันหมั่นเพียร อำเภอเขาพนม และ นางมณฑา ศรีมุกข์ แม่ผู้เป็นเกษตรกร อำเภอลำทับ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่

ปานอุมา แหละยุหีม ข่าว

#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : ปานอุมา แหละยุหีม
ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210810224923775

พมจ.บุรีรัมย์ จัดประชุมสมัชชาสตรีและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้แนวคิด"เสริมพลังสตรี สร้างครอบครัวคุณภาพ สู่สังคมไทยไ...
09/08/2021

พมจ.บุรีรัมย์ จัดประชุมสมัชชาสตรีและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้แนวคิด"เสริมพลังสตรี สร้างครอบครัวคุณภาพ สู่สังคมไทยไร้ความรุนแรง" พร้อมยกย่องเชิดชูเกียรติครอบครัวร่มเย็น และบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว

03 ส.ค.64 นายอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดการประชุมสมัชชาสตรีและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิด"เสริมพลังสตรี สร้างครอบครัวคุณภาพ สู่สังคมไทยไร้ความรุนแรง" ที่ห้องประชุมโรงแรมเดอ ศิตา ปริ้นเซส อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีคณะอนุกรรมการสมัชชาสตรีจังหวัดบุรีรัมย์ คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดบุรีรัมย์ ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ผู้แทนอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมประชุม ซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์จัดขึ้นเพื่อทบทวนปัญหาและติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานด้านสตรี รับฟังความคิดเห็นและส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง นำเข้อเสนอระดับจังหวัด นำเสนอเชิงนโยบายต่อคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ และในโอกาสนี้ ได้การมอบโล่เชิดชูเกียรติ ครอบครัวร่มเย็น และบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว

นายอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า ครอบครัวเป็นสถาบันพื้นฐานที่เป็นหลักสำคัญที่สุดของสังคมทำหน้าที่หล่อหลอมและขัดเกลาความเป็นมนุษย์ให้แก่สมาชิกของครอบครัวด้วยการอบรมเลี้ยงดู ให้ความรัก ความเอื้ออาทร ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันพร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และถ่ายทอดวัฒนธรรมของสังคมให้แก่สมาชิกในครอบครัวเป็นเป็นบุคคลากรที่มีคุณภาพมีความพร้อมที่จะทำงานอย่างเต็มที่และสร้างสรรค์ เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ วิถีชีวิตของคนในครอบครัวที่แตกต่างไปจากเดิมส่งผลให้เกิดความสั่นคลอนของสถาบันครอบครัว ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป พ่อ แม่ ไม่มีเวลาอบรมคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมให้ลูกหลาน เห็นได้ชัดเจนจากทุกวันนี้ในสังคมไทย มีข่าวการกระทำรุนแรงในครอบครัว โดยเฉพาะผู้ถูกกระทำที่เป็นเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ รวมถึงอาชญากรรมต่างๆ ในช่องทางสื่อต่างๆ มีแนวโน้มมากขึ้น จึงจำเป็นที่ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันทำงานอย่างบูรณาการ ร่วมแก้ปัญหา ช่วยกันพัฒนาสังคมให้มีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : ดำรง โค่นถอน
ผู้เรียบเรียง : ธัญญารัตน์ ธีรหิรัญวัฒน์
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210803150535893

(22 กรกฎาคม 2564) จังหวัดชัยภูมิ จัดงานสมัชชาสตรีและสมัชชาครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องจามจุรี โรงแรมสยามริเว...
01/08/2021

(22 กรกฎาคม 2564) จังหวัดชัยภูมิ จัดงานสมัชชาสตรีและสมัชชาครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องจามจุรี โรงแรมสยามริเวอร์ รีสอร์ท อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ที่โรงแรมไอโฮเท็ล อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม นางสาวแสงดาว อารีย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จั...
22/07/2021

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ที่โรงแรมไอโฮเท็ล อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม นางสาวแสงดาว อารีย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม ประธานเปิดประชุมสมัชชาสตรีและสมัชชาครอบครัวจังหวัดนครพนม เพื่อขับเคลื่อนการเสริมพลังสตรี ส่งเสริมการทำงานของสตรีการช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว การส่งเสริมให้ครอบครัวเข้มแข็ง และกระตุ้นให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาด้านสตรีและครอบครัว การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาต ตลอดจนการจัดประชุมสมัชชาสตรีและครอบครัว เพื่อระดมความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการส่งเสริมและพัฒนาสถานภาพสตรีระดับจังหวัด และเพื่อนำไปสู่การกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์ และแนวทางในการส่งเสริมและประสานงานสถาบันครอบครัวอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมายร่วม จำนวน 60 คน จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน คณะอนุกรรมการฯ คณะกรรมการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ผู้นำสตรี ผู้แทนคนพิการ และผู้แทนผู้สูงอายุ บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นครอบครัวร่มเย็น และบุคคลดีเด่นการพัฒนาครอบครัว

โดยมีการบรรยายพิเศษหัวข้อ สถานการณ์ครอบครัวไทยและนโยบายด้านการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว การอภิปราย “เสริมพลังสตรี สร้างครอบครัวคุณภาพ สู่สังคมไทยไร้ความรุนแรง” การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสตรีและครอบครัวสู่ชุมชน และการแบ่งกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็นข้อเสนอมาตรการขับเคลื่อนตามประเด็นภายใต้ประเด็นหลัก การสร้างครอบครัวคุณภาพ ทั้งนี้ มีการมอบโล่เชิดชูเกียรติครอบครัวร่มเย็น 3 ครอบครัว บุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว 1 คน และมอบเกียรติบัตรแก่บุคคลและครอบครัวที่เข้ารับการคัดเลือครอบครัวร่มเย็นและบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว 10 คน

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : กรกนก ยิบพิกุล
ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล
แหล่งที่มา : สวท.นครพนม

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210721221327972

การประชุมสมัชชาครอบครัวจังหวัดชุมพร ประจำปี 2564วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ...
21/07/2021

การประชุมสมัชชาครอบครัวจังหวัดชุมพร ประจำปี 2564

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดโครงการประชุมสมัชชาครอบครัวจังหวัดชุมพร ประจำปี 2564 เพื่อเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเสนอแนะแนวทาง ในการแก้ไขปัญหาครอบครัว ตลอดจนร่วมจัดทำมาตรการ / แนวทางให้เกิดการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายด้านครอบครัว ให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 40 คน ณ โรงแรมมรกตทวิน อำเภอเมือง จังหวัด ชุมพร โดยนางสาววัลภา แก้วสวี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เป็นประธาน

ที่อยู่

Bangkok
10400

เบอร์โทรศัพท์

+6626427751

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สมัชชาครอบครัวผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สมัชชาครอบครัว:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด