Puey Ungphakorn Institute for Economic Research - PIER

Puey Ungphakorn Institute for Economic Research - PIER สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ (Puey Ungphakorn Institute for Economic Research - PIER) สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ (สถาบันวิจัยป๋วยฯ) เป็นองค์กรที่มุ่งสร้างงานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ เป็นพื้นที่ส่วนกลางสำหรับการเผยแพร่งานวิจัยที่มีคุณภาพ และเป็นศูนย์กลางที่เชื่อมโยงนักวิจัยกับทรัพยากรต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อส่งเสริมให้นโยบายเศรษฐกิจไทยตั้งอยู่บนพื้นฐานของงานวิจัย โดยมีการบริหารงานกึ่งอิสระภายใต้การกำกับดูแลโดยธนาคารแห่งประเทศไทย

Puey Ungphakorn Institute for Economic Research (PIER) endeavours to foster and promote high-quality economic research in Thailand through a centralized platform for collaboration and dissemination of policy-relevant research.

PIER operates as a semi-autonomous body within the Bank of Thailand.

เปิดเหมือนปกติ

บทความฉบับพิเศษจาก ๙ นักเศรษฐศาสตร์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ต่อพระรา...
13/10/2021
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ กับเศรษฐศาสตร์ | PIER

บทความฉบับพิเศษจาก ๙ นักเศรษฐศาสตร์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ต่อพระราชกรณียกิจ พระปรีชาสามารถทางด้านเศรษฐศาสตร์ และการพัฒนาประเทศไทย

Making Research Accessible

โครงการวิจัย “คิดต่าง อย่างมีภูมิ” กับ ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของประเทศไทยที่ต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ...
12/10/2021

โครงการวิจัย “คิดต่าง อย่างมีภูมิ” กับ ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของประเทศไทยที่ต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในบริบทโลกใหม่ที่ไม่เหมือนเดิม

คุณสุพริศร์ สุวรรณิก และ ดร.ธนิสา ทวิชศรี นักวิจัยอาวุโสจากสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ได้ฉายภาพ 5 ความเปราะบางของเศรษฐกิจไทย และอีก 1 ความเปราะบางทางสังคม ที่ประเทศไทยต้องเผชิญจากความเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นเหล่านี้ ผ่านงาน PIER Research Brief แบบออนไลน์ในหัวข้อ “โครงสร้างเศรษฐกิจสังคมไทย: ความเปราะบางท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง”

โดยคณะผู้วิจัยได้ทำการสำรวจออนไลน์ในโครงการ “คิดต่าง อย่างมีภูมิ” ตั้งแต่เดือนสิงหาคม–กันยายน 2564 จากกลุ่มตัวอย่างกว่า 2,000 รายที่สามารถสะท้อนความหลากหลายทางเศรษฐกิจและสังคมของไทยได้ และพบว่า ความสมานฉันท์ในสังคมไทยอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับคุณภาพสังคมด้านอื่น ๆ โดยเฉพาะในมิติของความเชื่อมั่นในองค์กรที่อยู่ในระดับต่ำในกลุ่มคนรุ่นใหม่ หากวัดจากทัศนคติและค่านิยม ผู้วิจัยพบว่า คนรุ่นใหม่มีค่านิยมค่อนไปทางเสรีนิยมมากกว่าคนรุ่นเก่าอย่างมีนัยสำคัญ และความ “คิดต่าง” ของคนในสังคมอาจนำไปสู่ความแตกแยกทางสังคมได้ เพราะกลุ่มที่คิดต่างมักมีความรู้สึกไม่ดีต่อคนต่างความคิด และมองความต่างระหว่างสองกลุ่มมากเกินกว่าความเป็นจริง

นอกจากนั้น ยังพบว่า ความต่างวัย และพฤติกรรมการบริโภคสื่อด้านเดียวมีความสัมพันธ์ต่อความแตกแยกทางสังคมอย่างมีนัยสำคัญ ในทางกลับกัน ความมั่นคงในชีวิต การพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนที่คิดต่าง อาจช่วยลดความแตกแยกได้ และที่น่าสนใจ คือ คนที่คิดต่าง อาจไม่ได้ต่างอย่างที่คิด โดยแท้จริงแล้วคนสองกลุ่มมีความเห็นตรงกันในเชิงนโยบายหลายประการ เช่น รัฐควรจัดเก็บภาษีให้มากขึ้นเพื่อพัฒนาบริการขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพสูง คะแนนเสียงของทุกคนควรมีค่าเท่ากันในการเลือกตั้ง เป็นต้น

สามารถอ่านบทความวิจัยฉบับนี้เพิ่มเติมได้ที่ https://www.pier.or.th/abridged/2021/16/
และฟังบรรยายย้อนหลังได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=BgzrT5CPsXw

โครงการวิจัย “คิดต่าง อย่างมีภูมิ” กับ ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของประเทศไทยที่ต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในบริบทโลกใหม่ที่ไม่เหมือนเดิม

คุณสุพริศร์ สุวรรณิก และ ดร.ธนิสา ทวิชศรี นักวิจัยอาวุโสจากสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ได้ฉายภาพ 5 ความเปราะบางของเศรษฐกิจไทย และอีก 1 ความเปราะบางทางสังคม ที่ประเทศไทยต้องเผชิญจากความเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นเหล่านี้ ผ่านงาน PIER Research Brief แบบออนไลน์ในหัวข้อ “โครงสร้างเศรษฐกิจสังคมไทย: ความเปราะบางท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง”

โดยคณะผู้วิจัยได้ทำการสำรวจออนไลน์ในโครงการ “คิดต่าง อย่างมีภูมิ” ตั้งแต่เดือนสิงหาคม–กันยายน 2564 จากกลุ่มตัวอย่างกว่า 2,000 รายที่สามารถสะท้อนความหลากหลายทางเศรษฐกิจและสังคมของไทยได้ และพบว่า ความสมานฉันท์ในสังคมไทยอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับคุณภาพสังคมด้านอื่น ๆ โดยเฉพาะในมิติของความเชื่อมั่นในองค์กรที่อยู่ในระดับต่ำในกลุ่มคนรุ่นใหม่ หากวัดจากทัศนคติและค่านิยม ผู้วิจัยพบว่า คนรุ่นใหม่มีค่านิยมค่อนไปทางเสรีนิยมมากกว่าคนรุ่นเก่าอย่างมีนัยสำคัญ และความ “คิดต่าง” ของคนในสังคมอาจนำไปสู่ความแตกแยกทางสังคมได้ เพราะกลุ่มที่คิดต่างมักมีความรู้สึกไม่ดีต่อคนต่างความคิด และมองความต่างระหว่างสองกลุ่มมากเกินกว่าความเป็นจริง

นอกจากนั้น ยังพบว่า ความต่างวัย และพฤติกรรมการบริโภคสื่อด้านเดียวมีความสัมพันธ์ต่อความแตกแยกทางสังคมอย่างมีนัยสำคัญ ในทางกลับกัน ความมั่นคงในชีวิต การพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนที่คิดต่าง อาจช่วยลดความแตกแยกได้ และที่น่าสนใจ คือ คนที่คิดต่าง อาจไม่ได้ต่างอย่างที่คิด โดยแท้จริงแล้วคนสองกลุ่มมีความเห็นตรงกันในเชิงนโยบายหลายประการ เช่น รัฐควรจัดเก็บภาษีให้มากขึ้นเพื่อพัฒนาบริการขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพสูง คะแนนเสียงของทุกคนควรมีค่าเท่ากันในการเลือกตั้ง เป็นต้น

สามารถอ่านบทความวิจัยฉบับนี้เพิ่มเติมได้ที่ https://www.pier.or.th/abridged/2021/16/
และฟังบรรยายย้อนหลังได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=BgzrT5CPsXw

“ทำไมรัฐต้องเข้ามาจัดการระบบรายได้ยามชราภาพ และประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกจัดการระบบเหล่านี้อย่างไร?”การเข้าสู่สังคมสูงวัย การเ...
11/10/2021
ทำอย่างไร จะสูงวัย แบบไม่ยากจน: ตอนที่ 2 ออกแบบระบบเชิงบูรณาการ | PIER

“ทำไมรัฐต้องเข้ามาจัดการระบบรายได้ยามชราภาพ และประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกจัดการระบบเหล่านี้อย่างไร?”

การเข้าสู่สังคมสูงวัย การเปลี่ยนแปลงจากสังคมที่พึ่งพาอาศัยลูกหลานเป็นครอบครัวเดี่ยว น่าจะส่งผลให้การออมส่วนบุคคลเพื่อใช้หลังเกษียณและระบบรายได้ยามชราภาพที่จัดการโดยภาครัฐต้องเข้ามามีบทบาทมากขึ้น

บทความวิจัยเรื่อง “ทำอย่างไร จะสูงวัย แบบไม่ยากจน: ตอนที่ 2 ออกแบบระบบเชิงบูรณาการ” จะเล่าถึงเหตุผลในทางเศรษฐศาสตร์ว่าทำไมรัฐต้องเข้ามาจัดการเรื่องนี้ แทนที่จะปล่อยให้ผู้คนเก็บออมกันเอง อธิบายรายละเอียดของคำว่าแนวคิดเชิงบูรณาการ ซึ่งเน้นให้เอาผู้สูงอายุเป็นตัวตั้ง มากกว่าการเอาระบบหรือกองทุนย่อย ๆ เป็นตัวตั้ง รวมถึงแสดงตัวอย่างการผสมผสานระบบบำเหน็จบำนาญในต่างประเทศ ซึ่งพยายามพิจารณาทั้งเรื่องความครอบคลุม ความเพียงพอ การกระจายรายได้ แรงจูงใจ และความยั่งยืนทางการคลัง

บทความวิจัยโดย ดร.นฎา วะสี , รศ. ดร.พรพจ ปรปักษ์ขาม , ดร.พิทวัส พูนผลกุล

สามารถอ่านบทความวิจัยฉบับนี้เพิ่มเติมได้ที่ https://www.pier.or.th/abridged/2021/17/

ทำไมรัฐต้องเข้ามาจัดการระบบรายได้ยามชราภาพ และประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกจัดการระบบเหล่านี้อย่างไร?

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.คณิสร์ แสงโชติ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทย...
09/10/2021

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.คณิสร์ แสงโชติ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาบรรยายในงาน PIER Research Exchange ออนไลน์ ในหัวข้อ “Leverage and Fire Sale Externalities in the Thai Housing Market: Evidence from the Covid-19 Shock”

การแพร่ระบาดของโควิด 19 ส่งผลให้ความต้องการในตลาดอสังหาริมทรัพย์ลดลง เห็นได้จากโปรไฟไหม้ (fire sale) ในตลาดคอนโดมิเนียมในกรุงเทพฯ ที่ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ลดราคาคอนโดฯ เปิดขายใหม่อย่างฮวบฮาบ ซึ่ง fire sale อาจส่งผลกระทบทางลบ (spillover) ต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยรวมได้ ในงานวิจัยนี้ ดร.คณิสร์ ได้ศึกษาผลกระทบของการลงทุนด้วยการกู้ยืม (leverage) และ fire sale ในตลาดอสังหาริมทรัพย์ของไทยต่อราคาคอนโดฯ มือสองในระหว่างการแพร่ระบาดของโควิด และมีสมมุติฐานว่าผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ที่มีอัตราการลงทุนด้วยการกู้ยืมสูงไม่มีสภาพคล่องที่จะชำระหนี้ได้ จึงยอมขายอสังหาริมทรัพย์ในราคาถูกเพื่อนำรายได้ดังกล่าวมาจ่ายคืนหนี้และทำการกู้ยืมใหม่ในอนาคต

ดร.คณิสร์ได้ใช้ข้อมูลการประกาศขายคอนโดมิเนียมทั้งมือ 1 และมือ 2 ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลจำนวน 383,604 รายการจากผู้ประกอบการทั้งหมด 1,245 ราย ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 จากเว็ปไซต์ Baania.com และข้อมูลผู้ประกอบการ ซึ่งรวมถึงข้อมูลงบการเงิน ณ สิ้นปี 2562 และข้อมูลตราสารหนี้จาก ThaiBMA ในการวิเคราะห์ และจาก fixed effects model พบว่าตัวแปรลักษณะของคอนโด และ fixed effects ของพื้นที่ ผู้ประกอบการ และตัวทรัพย์สินเอง สามารถอธิบายราคาของคอนโดฯ มือสองได้ถึงร้อยละ 95.6

การศึกษาไม่พบหลักฐานผลกระทบของโควิด 19 ต่อราคาคอนโดฯ มือสองหากใช้ความหนาแน่นของประชากรเป็น proxy ของผลกระทบจากโควิด 19 อย่างไรก็ดี ผลการศึกษาพบผลกระทบต่อราคาคอนโดฯ มือสองผ่านช่องทางการลงทุนด้วยการกู้ยืม และพบว่า fire sale ส่งผลต่อราคาคอนโดมิเนียมของผู้ประกอบการที่มีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เท่านั้น ในขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการที่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากตลาดตราสารได้ มีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถต่ออายุของสัญญาหนี้ได้ต่ำกว่าผู้ประกอบการที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ สุดท้ายนี้ ดร.คณิสร์ ทิ้งท้ายว่าการเฝ้าระวังการก่อหนี้ของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ก็มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าการติดตามการก่อหนี้ของภาคครัวเรือนที่เป็นผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์

สามารถเข้าชมสไลด์ประกอบการบรรยายได้ที่ https://www.pier.or.th/exchanges/2021/12/

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.คณิสร์ แสงโชติ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาบรรยายในงาน PIER Research Exchange ออนไลน์ ในหัวข้อ “Leverage and Fire Sale Externalities in the Thai Housing Market: Evidence from the Covid-19 Shock”

การแพร่ระบาดของโควิด 19 ส่งผลให้ความต้องการในตลาดอสังหาริมทรัพย์ลดลง เห็นได้จากโปรไฟไหม้ (fire sale) ในตลาดคอนโดมิเนียมในกรุงเทพฯ ที่ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ลดราคาคอนโดฯ เปิดขายใหม่อย่างฮวบฮาบ ซึ่ง fire sale อาจส่งผลกระทบทางลบ (spillover) ต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยรวมได้ ในงานวิจัยนี้ ดร.คณิสร์ ได้ศึกษาผลกระทบของการลงทุนด้วยการกู้ยืม (leverage) และ fire sale ในตลาดอสังหาริมทรัพย์ของไทยต่อราคาคอนโดฯ มือสองในระหว่างการแพร่ระบาดของโควิด และมีสมมุติฐานว่าผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ที่มีอัตราการลงทุนด้วยการกู้ยืมสูงไม่มีสภาพคล่องที่จะชำระหนี้ได้ จึงยอมขายอสังหาริมทรัพย์ในราคาถูกเพื่อนำรายได้ดังกล่าวมาจ่ายคืนหนี้และทำการกู้ยืมใหม่ในอนาคต

ดร.คณิสร์ได้ใช้ข้อมูลการประกาศขายคอนโดมิเนียมทั้งมือ 1 และมือ 2 ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลจำนวน 383,604 รายการจากผู้ประกอบการทั้งหมด 1,245 ราย ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 จากเว็ปไซต์ Baania.com และข้อมูลผู้ประกอบการ ซึ่งรวมถึงข้อมูลงบการเงิน ณ สิ้นปี 2562 และข้อมูลตราสารหนี้จาก ThaiBMA ในการวิเคราะห์ และจาก fixed effects model พบว่าตัวแปรลักษณะของคอนโด และ fixed effects ของพื้นที่ ผู้ประกอบการ และตัวทรัพย์สินเอง สามารถอธิบายราคาของคอนโดฯ มือสองได้ถึงร้อยละ 95.6

การศึกษาไม่พบหลักฐานผลกระทบของโควิด 19 ต่อราคาคอนโดฯ มือสองหากใช้ความหนาแน่นของประชากรเป็น proxy ของผลกระทบจากโควิด 19 อย่างไรก็ดี ผลการศึกษาพบผลกระทบต่อราคาคอนโดฯ มือสองผ่านช่องทางการลงทุนด้วยการกู้ยืม และพบว่า fire sale ส่งผลต่อราคาคอนโดมิเนียมของผู้ประกอบการที่มีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เท่านั้น ในขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการที่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากตลาดตราสารได้ มีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถต่ออายุของสัญญาหนี้ได้ต่ำกว่าผู้ประกอบการที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ สุดท้ายนี้ ดร.คณิสร์ ทิ้งท้ายว่าการเฝ้าระวังการก่อหนี้ของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ก็มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าการติดตามการก่อหนี้ของภาคครัวเรือนที่เป็นผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์

สามารถเข้าชมสไลด์ประกอบการบรรยายได้ที่ https://www.pier.or.th/exchanges/2021/12/

สรุปสาระสำคัญ "สร้างภูมิคุ้มกัน ผลักดันเศรษฐกิจไทย" จากมุมมองของผู้ว่าการแบงก์ชาติ ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ในงาน BOT...
08/10/2021

สรุปสาระสำคัญ "สร้างภูมิคุ้มกัน ผลักดันเศรษฐกิจไทย" จากมุมมองของผู้ว่าการแบงก์ชาติ ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ในงาน BOT Symposium 2021 | 30 ก.ย. 64 ที่ผ่านมา

ประเทศไทยอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของ "การเปลี่ยนแปลง" ด้านใดบ้าง❓
แนวทางอะไรที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้เศรษฐกิจไทย❓
บทบาทของแบงก์ชาติในการส่งเสริมเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างไร❓
ดูได้ครบจบในรูปเดียวเลย❗️

อ่านปาฐกถาพิเศษฉบับเต็มได้ที่ https://bit.ly/3BnKcO3

🎯สรุปสาระสำคัญ "สร้างภูมิคุ้มกัน ผลักดันเศรษฐกิจไทย" จากมุมมองของผู้ว่าการแบงก์ชาติ ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ในงาน BOT Symposium 2021 | 30 ก.ย. 64 ที่ผ่านมาครับ ✨
.
ประเทศไทยอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของ "การเปลี่ยนแปลง" ด้านใดบ้าง❓
แนวทางอะไรที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้เศรษฐกิจไทย❓
บทบาทของแบงก์ชาติในการส่งเสริมเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างไร❓
ดูได้ครบจบในรูปเดียวเลย❗️
.
อ่านปาฐกถาพิเศษฉบับเต็มได้ที่ 📜 https://bit.ly/3BnKcO3
ขอขอบคุณ NamFinance

#แบงก์ชาติ #NamFinance #BOTSymposium2021

✨รวม HIGHLIGHT 4️⃣ มุมมองของ 4️⃣ ผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายวงการของประเทศไทยที่เราเก็บมาฝากจากงาน BOT Symposium 2021 | 30  ก...
07/10/2021

✨รวม HIGHLIGHT 4️⃣ มุมมองของ 4️⃣ ผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายวงการของประเทศไทยที่เราเก็บมาฝากจากงาน BOT Symposium 2021 | 30 ก.ย. 64 ที่ผ่านมา

Perspectives I เงินโลกอนาคต : การพัฒนาเงินดิจิทัลของไทย
โดย คุณกษิดิศ ตันสงวน | ธนาคารแห่งประเทศไทย
ดูคลิป 🎞 https://youtu.be/iVT7r47_9aQ

Perspectives II ออกแบบการศึกษา สู่การพัฒนาแรงงานแห่งอนาคต
โดย ดร.วิโรจน์ จิรพัฒนกุล | บริษัท สคูลดิโอ จำกัด
ดูคลิป 🎞 https://youtu.be/Ce_ScWS6mKo

Perspective III คนรุ่นใหม่ : การเปลี่ยนผ่านและทางออกประเทศไทย
โดย ผศ. ดร.กนกรัตน์ เลิศชูสกุล | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดูคลิป 🎞 https://youtu.be/mIzhh6Bpr_g

Perspectives IV ศึกเศรษฐกิจสหรัฐฯ-จีน : ความท้าทายและโอกาสของไทย
โดย ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดูคลิป 🎞 https://youtu.be/zLdOCdwl3HU

บทความสุดท้ายของงาน BOT Symposium 2021 ได้ชี้เป้าและหยิบยกตัวอย่างความเปราะบางของเศรษฐกิจและสังคมไทย รวมทั้งการเสวนาซึ่ง...
06/10/2021

บทความสุดท้ายของงาน BOT Symposium 2021 ได้ชี้เป้าและหยิบยกตัวอย่างความเปราะบางของเศรษฐกิจและสังคมไทย รวมทั้งการเสวนาซึ่งนำไปสู่ข้อเสนอแนะแก้ปัญหาที่ยั่งยืน ซึ่งพลาดไม่ได้เลย!!!

อ่านบทความวิจัยเรื่อง "โครงสร้างเศรษฐกิจสังคมไทย: ความเปราะบางท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง" ได้ที่
https://www.pier.or.th/abridged/2021/16/

สามารถดูย้อนหลังช่วงนำเสนอบทความได้ที่ https://youtu.be/yGk7Ok_DU0Y
และดูย้อนหลังช่วงเสวนาได้ที่ https://youtu.be/meMNVHB_z5c

ผู้ร่วมเสวนา:
คุณเทวินทร์ วงศ์วานิช | สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
คุณนครินทร์ วนกิจไพบูลย์ | สำนักข่าว The Standard
คุณปฐมา จันทรักษ์ | ไอบีเอ็ม ประเทศไทย
ผู้ดำเนินการเสวนา: ศ. ดร.กฤษฎ์เลิศ สัมพันธารักษ์ | University of California San Diego

คณะผู้เขียน:
คุณสุพริศร์ สุวรรณิก | สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
ดร.ธนิสา ทวิชศรี | สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
ดร.ฐิติ ทศบวร | สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
ดร.อาชว์ ปวีณวัฒน์ | สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
ดร.โสมรัศมิ์ จันทรัตน์ | สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
ศ. ดร.กฤษฎ์เลิศ สัมพันธารักษ์ | University of California San Diego

บทความสุดท้ายของ BOT Symposium 2021 ได้ชี้เป้าและหยิบยกตัวอย่างความเปราะบางของเศรษฐกิจและสังคมไทย รวมทั้งการเสวนาซึ่งนำไปสู่ข้อเสนอแนะแก้ปัญหาที่ยั่งยืน พลาดไม่ได้เลยครับ‼️

อ่านบทความ โครงสร้างเศรษฐกิจสังคมไทย: ความเปราะบางท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง 📖
https://www.pier.or.th/abridged/2021/16/
ดูย้อนหลังช่วงนำเสนอบทความ 🔹 https://youtu.be/yGk7Ok_DU0Y
ดูย้อนหลังช่วงเสวนา 🔸 https://youtu.be/meMNVHB_z5c

ผู้ร่วมเสวนา:
คุณเทวินทร์ วงศ์วานิช | สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
คุณนครินทร์ วนกิจไพบูลย์ | สำนักข่าว The Standard
คุณปฐมา จันทรักษ์ | ไอบีเอ็ม ประเทศไทย

ผู้ดำเนินการเสวนา: ศ. ดร.กฤษฎ์เลิศ สัมพันธารักษ์ | University of California San Diego

ผู้เขียน:
คุณสุพริศร์ สุวรรณิก | สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
ดร.ธนิสา ทวิชศรี | สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
ดร.ฐิติ ทศบวร | สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
ดร.อาชว์ ปวีณวัฒน์ | สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
ดร.โสมรัศมิ์ จันทรัตน์ | สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
ศ. ดร.กฤษฎ์เลิศ สัมพันธารักษ์ | University of California San Diego

ใครจะคิดว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวจะเกี่ยวข้องกัน จนเราไม่อาจนิ่งเฉยอีกต่อไป บทความที...
06/10/2021

ใครจะคิดว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวจะเกี่ยวข้องกัน จนเราไม่อาจนิ่งเฉยอีกต่อไป

บทความที่ 3 ในงาน BOT Symposium 2021 จะมาชี้ให้เราเห็นถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย

อ่านงานวิจัยเพิ่มเติมได้ที่ https://www.pier.or.th/abridged/2021/15/
และสามารถชมการนำเสนอย้อนหลังได้ที่ https://youtu.be/Le12oSPR2VE

คณะผู้เขียน:
ดร.กรรณิการ์ ธรรมพานิชวงค์ | สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
รศ. ดร.วิษณุ อรรถวานิช | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รศ. ดร.บัณฑิต ลิ้มมีโชคชัย | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดร.อัศมน ลิ่มสกุล | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ผู้ร่วมเสวนา:
นำพล ลิ้มประเสริฐ | บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCG)
ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ | องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

ผู้ดำเนินการเสวนา: สวิสา อริยปรัชญา | สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ใครจะคิดว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวจะเกี่ยวข้องกันจนเราไม่อาจนิ่งเฉยอีกต่อไป 💥🌪🌏 บทความที่ 3 ใน BOT Symposium 2021 จะมาชี้ให้เราเห็นถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทยครับ

อ่านเพิ่มงานวิจัย 🔸 https://www.pier.or.th/abridged/2021/15/
ชมย้อนหลังการนำเสนอ 🔹 https://youtu.be/Le12oSPR2VE

ผู้เขียน:
ดร.กรรณิการ์ ธรรมพานิชวงค์ | สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
รศ. ดร.วิษณุ อรรถวานิช | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รศ. ดร.บัณฑิต ลิ้มมีโชคชัย | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดร.อัศมน ลิ่มสกุล | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ผู้ร่วมเสวนา:
คุณนำพล ลิ้มประเสริฐ | บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCG)
ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ | องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

ผู้ดำเนินการเสวนา: คุณสวิสา อริยปรัชญา | สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ไฮไลต์งาน BOT Symposium 2021 | มาร่วมออกแบบนโยบายเพื่อรับมือกับสังคมสูงวัย ใน "บทความที่ 2 ระบบจัดการรายได้ผู้สูงอายุ: ค...
05/10/2021

ไฮไลต์งาน BOT Symposium 2021 | มาร่วมออกแบบนโยบายเพื่อรับมือกับสังคมสูงวัย ใน "บทความที่ 2 ระบบจัดการรายได้ผู้สูงอายุ: ควรปรับเปลี่ยนอย่างไรให้เพียงพอและยั่งยืน" ซึ่งทำให้เห็นถึงมุมมองการแก้ปัญหาเรื่องรายได้ยามชราภาพ รวมทั้ง mindset ที่จะนำไปสู่คำตอบของระบบการจัดการรายได้ผู้สูงอายุ

อ่านงานวิจัยเพิ่มเติมได้ที่ https://www.pier.or.th/abridged/2021/14/
และชมย้อนหลังได้ที่ https://youtu.be/LoF6Di-9Iqg

คณะผู้เขียน:
ดร.นฎา วะสี | สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
ดร.พิทวัส พูนผลกุล | ธนาคารแห่งประเทศไทย
ชินวัฒน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา | ธนาคารแห่งประเทศไทย
รศ. ดร.พรพจ ปรปักษ์ขาม | National Graduate Institute for Policy Studies, Tokyo

ผู้ร่วมเสวนา:
นพ.ถาวร สกุลพาณิชย์ | ที่ปรึกษาระดับกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ศ. ดร.วรเวศม์ สุวรรณระดา | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ดำเนินการเสวนา: โสมรัศมิ์ จันทรัตน์ | สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

🎯ไฮไลต์ BOT Symposium 2021 | มาร่วมออกแบบนโยบายเพื่อรับมือกับสังคมสูงวัย ใน "บทความที่ 2 ระบบจัดการรายได้ผู้สูงอายุ: ควรปรับเปลี่ยนอย่างไรให้เพียงพอและยั่งยืน" ซึ่งทำให้เห็นถึงมุมมองการแก้ปัญหาเรื่องรายได้ยามชราภาพ รวมทั้ง mindset ที่จะนำไปสู่คำตอบของระบบการจัดการรายได้ผู้สูงอายุครับ

อ่านงานวิจัยได้ที่ 🔸 https://www.pier.or.th/abridged/2021/14/
ชมย้อนหลังที่ 🔹 https://youtu.be/LoF6Di-9Iqg

ผู้เขียน:
ดร.นฎา วะสี | สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
ดร.พิทวัส พูนผลกุล | ธนาคารแห่งประเทศไทย
คุณชินวัฒน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา | ธนาคารแห่งประเทศไทย
รศ. ดร.พรพจ ปรปักษ์ขาม | National Graduate Institute for Policy Studies, Tokyo

ผู้ร่วมเสวนา:
นพ.ถาวร สกุลพาณิชย์ | ที่ปรึกษาระดับกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ศ. ดร.วรเวศม์ สุวรรณระดา | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ดำเนินการเสวนา: คุณโสมรัศมิ์ จันทรัตน์ | สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

#แบงก์ชาติ #BOTSymposium2021

เก็บตกงาน BOT Symposium 2021 | "บทความที่ 1 นโยบายการเงินแบบบูรณาการ: รังสรรค์พลังจากการผสานเครื่องมือ" ที่ทำให้เห็นการพ...
05/10/2021

เก็บตกงาน BOT Symposium 2021 | "บทความที่ 1 นโยบายการเงินแบบบูรณาการ: รังสรรค์พลังจากการผสานเครื่องมือ" ที่ทำให้เห็นการพัฒนากรอบแนวคิดของการดำเนินนโยบายการเงินภายใต้บริบทใหม่ได้อย่างน่าสนใจ

อ่านงานวิจัยเพิ่มเติมได้ที่ https://www.pier.or.th/abridged/2021/13/
รับชมย้อนหลังได้ที่ https://youtu.be/MJiSh6kvXo0

คณะผู้เขียน:
ศวพล หิรัญเตียรณกุล | ธนาคารแห่งประเทศไทย
ดร.นุวัต หนูขวัญ | ธนาคารแห่งประเทศไทย
พงศ์พิชย์ อมาตยกุล | ธนาคารแห่งประเทศไทย
ทศพล อภัยทาน | ธนาคารแห่งประเทศไทย
นลิน หนูขวัญ | ธนาคารแห่งประเทศไทย
ณัฐนิชา เทพพรพิทักษ์ | ธนาคารแห่งประเทศไทย

ผู้ร่วมเสวนา:
ผศ. ดร.พงศ์ศักดิ์ เหลืองอร่าม | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร.พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย | บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

ผู้ดำเนินการเสวนา: ดร.ปิติ ดิษยทัต | สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

เก็บตก ✨ BOT Symposium 2021 | "บทความที่ 1 นโยบายการเงินแบบบูรณาการ: รังสรรค์พลังจากการผสานเครื่องมือ" ที่ทำให้เห็นการพัฒนากรอบแนวคิดของการดำเนินนโยบายการเงินภายใต้บริบทใหม่ได้อย่างน่าสนใจครับ

อ่านเพิ่มงานวิจัยที่ 🔹https://www.pier.or.th/abridged/2021/13/
รับชมย้อนหลังได้ที่ 🔸 https://youtu.be/MJiSh6kvXo0

ผู้เขียน:
คุณศวพล หิรัญเตียรณกุล | ธนาคารแห่งประเทศไทย
ดร.นุวัต หนูขวัญ | ธนาคารแห่งประเทศไทย
คุณพงศ์พิชย์ อมาตยกุล | ธนาคารแห่งประเทศไทย
คุณทศพล อภัยทาน | ธนาคารแห่งประเทศไทย
คุณนลิน หนูขวัญ | ธนาคารแห่งประเทศไทย
คุณณัฐนิชา เทพพรพิทักษ์ | ธนาคารแห่งประเทศไทย

ผู้ร่วมเสวนา:
ดร.พงศ์ศักดิ์ เหลืองอร่าม | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร.พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย | บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

ผู้ดำเนินการเสวนา: ดร.ปิติ ดิษยทัต | สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

#แบงก์ชาติ #BOTSymposium2021

ที่อยู่

273 Samsen Road, Watsamphraya, Phra Nakhon District
Bangkok
10200

เบอร์โทรศัพท์

+662 283 6066

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Puey Ungphakorn Institute for Economic Research - PIERผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Puey Ungphakorn Institute for Economic Research - PIER:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด