Puey Ungphakorn Institute for Economic Research - PIER

Puey Ungphakorn Institute for Economic Research - PIER สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ (Puey Ungphakorn Institute for Economic Research - PIER) สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ (สถาบันวิจัยป๋วยฯ) เป็นองค์กรที่มุ่งสร้างงานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ เป็นพื้นที่ส่วนกลางสำหรับการเผยแพร่งานวิจัยที่มีคุณภาพ และเป็นศูนย์กลางที่เชื่อมโยงนักวิจัยกับทรัพยากรต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อส่งเสริมให้นโยบายเศรษฐกิจไทยตั้งอยู่บนพื้นฐานของงานวิจัย โดยมีการบริหารงานกึ่งอิสระภายใต้การกำกับดูแลโดยธนาคารแห่งประเทศไทย Puey Ungphakorn Institute for Economic Research (PIER) endeavours to foster and promote high-quality economic research in Thailand through a centralized platform for collaboration and dissemination of policy-relevant research.
(3)

PIER operates as a semi-autonomous body within the Bank of Thailand.

เปิดเหมือนปกติ

ThaiPublica
20/11/2020
ThaiPublica

ThaiPublica

คนไทยลงทุนแบบไหนผ่านระบบภาษี และแรงจูงใจทางภาษีส่งผลอย่างไร

ใกล้สิ้นปีแล้ว หลายๆ ท่านคงกำลังวางแผนการลงทุนโค้งสุดท้ายสำหรับการลดหย่อนภาษีในปีนี้

วันนี้จึงขอชวนท่านผู้อ่านคุยเรื่องการลงทุนระยะยาวผ่านระบบภาษีของคนไทยกันครับ

บทความโดย...
อธิภัทร มุทิตาเจริญ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทรงวุฒิ บุรงค์ กรมสรรพากร

สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ และ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้จัดงานเสวนา Ind...
20/11/2020

สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ และ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้จัดงานเสวนา Industry Transformation ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ประกอบการ นักวิชาการ และนักวิเคราะห์ ตลอดจนเสนอแนะแนวทางช่วยเหลือและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ซึ่งเป็นหนึ่งในภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมถึงต้องเผชิญกับความท้าทายต่าง ๆ

ติดตามรายละเอียดได้ในเอกสารสรุปงานเสวนาได้ที่นี่ https://www.pier.or.th/?research_workshop=policy-forum-industry-transformation

มาทำความรู้จักกับ ผศ. ดร.ศุภนิจ ปิยะพรมดี Assistant Professor จากคณะเศรษฐศาสตร์ University College London สหราชอาณาจักรด...
19/11/2020

มาทำความรู้จักกับ ผศ. ดร.ศุภนิจ ปิยะพรมดี Assistant Professor จากคณะเศรษฐศาสตร์ University College London สหราชอาณาจักร

ดร.ศุภนิจ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จาก Melbourne University ประเทศออสเตรเลีย และปริญญาเอกเอกด้านเศรษฐศาสตร์จาก University of Wisconsin-Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา

ดร.ศุภนิจ มีความเชี่ยวชาญงานวิจัยด้าน Labour Economics, Public Economics รวมทั้ง Developmental Economics และมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารชั้นนำนานาชาติ นอกจากนี้ ปัจจุบันยังเป็นสมาชิกของกลุ่มวิจัยต่าง ๆ เช่น Institute for Fiscal Studies (IFS) และ Institute of Labor Economics (IZA)

สามารถทำความรู้จักกับ ผศ. ดร.ศุภนิจ ปิยะพรมดี และเข้าชมผลงานวิจัยเพิ่มเติมได้ที่ https://www.pier.or.th/#featured

เป็นที่น่าสังเกตในหลายประเทศว่า การเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPOs) ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ...
12/11/2020

เป็นที่น่าสังเกตในหลายประเทศว่า การเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPOs) ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) มักมีการกำหนดราคาที่ต่ำกว่ามาตรฐาน (underpricing) ในระดับที่น้อยกว่าราคา IPO ของหุ้นทั่วไป (2.45% เทียบกับ 23% ในกรณีของไทย) ซึ่งสาเหตุหลักของ IPO underpricing มักมาจากการที่ผู้ซื้อและผู้ขายสินทรัพย์มีข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพของสินทรัพย์ไม่เท่าเทียมกัน (information asymmetry) ทั้งในมิติของความไม่แน่นอนของผลตอบแทน และความเสี่ยงของสินทรัพย์ จนก่อให้เกิดปัญหาที่นักเศรษฐศาสตร์มักเรียกกันว่า adverse selection อย่างไรก็ตาม การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง IPO underpricing และ ปัญหา adverse selection มักทำได้ยาก เนื่องจาก information asymmetry ไม่ได้เป็นตัวแปรที่วัดค่าได้โดยตรง

บทความวิจัยเรื่อง “Cash flow uncertainty and IPO underpricing: Evidence from Thai REITs” ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง IPO underpricing และปัญหา adverse selection ของ REITs ในประเทศไทย โดยเสนอการใช้การรับรองรายได้ให้กับผู้ซื้อ (income guarantee) เป็นตัววัด information asymmetry ของคุณภาพสินทรัพย์ โดย REIT ที่มี income guarantee จะมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับกระแสเงินสด (cash flow uncertainty) และความเสี่ยงเชิงระบบ (systemic risk) ที่ต่ำกว่า REITs ที่ไม่มี income guarantee ผลการศึกษาพบว่า IPO underpricing ของ REITs ในประเทศไทยมีความสัมพันธ์กับปัญหา information asymmetry อย่างเห็นได้ชัด เนื่องจาก REITs ที่มี income guarantee จะมีระดับของการทำ IPO underpricing ที่ต่ำกว่า REITs ที่ไม่มี income guarantee สูงถึง 9%

บทความวิจัยโดย ผศ.ดร.คณิสร์ แสงโชติ, จิตติสา เจริญพานิช
สามารถอ่านบทความวิจัยฉบับเต็มเพิ่มเติมได้ที่https://www.pier.or.th/wp-content/uploads/2020/05/pier_dp_138.pdf

ประกาศรับสมัครทุนสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 2)สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ เปิดรับส...
10/11/2020

ประกาศรับสมัครทุนสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 2)

สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ เปิดรับสมัครโครงการทุนวิจัยประจำปี 2563 (ครั้งที่ 2) เพื่อส่งเสริมโครงการวิจัยในด้านเศรษฐศาสตร์ โดยมีจุดประสงค์ในการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจและระบบการเงินไทย รวมถึงมุ่งส่งเสริมการวิเคราะห์วิจัยข้อมูลเชิงลึก และการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของข้อมูลในการรังสรรค์ความรู้เชิงลึก เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจ

เปิดรับข้อเสนอโครงการตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2563 หมดเขตรับข้อเสนอโครงการ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 โดยจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายใน 1 เดือนหลังวันปิดรับสมัคร

สามารถดูรายละเอียดประกาศโครงการทุนวิจัยเพิ่มเติมได้ที่ https://www.pier.or.th/funding_and_grants/

สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ และ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้จัดงานเสวนา Ind...
06/11/2020

สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ และ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้จัดงานเสวนา Industry Transformation ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ประกอบการ นักวิชาการ และนักวิเคราะห์ ตลอดจนเสนอแนะแนวทางช่วยเหลือและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสปาและนวดแผนไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมถึงต้องเผชิญกับความท้าทายต่าง ๆ

ติดตามรายละเอียดได้ในเอกสารสรุปงานเสวนาได้ที่นี่ https://www.pier.or.th/?research_workshop=policy-forum-industry-transformation

การกำหนดค่าแรงขั้นต่ำเป็นมาตรการหนึ่งที่ภาครัฐนำมาใช้เพื่อเพิ่มค่าแรงให้กับกลุ่มแรงงานที่รายได้น้อย หรือลดความเหลื่อมล้ำ...
05/11/2020

การกำหนดค่าแรงขั้นต่ำเป็นมาตรการหนึ่งที่ภาครัฐนำมาใช้เพื่อเพิ่มค่าแรงให้กับกลุ่มแรงงานที่รายได้น้อย หรือลดความเหลื่อมล้ำ อย่างไรก็ดี เป็นนโยบายที่ได้รับการโต้เถียงกันว่ามีผลดีหรือผลเสียต่อตลาดแรงงาน

ในช่วงปี 2002-2010 ค่าแรงขั้นต่ำที่แท้จริงในประเทศไทยลดลงทีละน้อย และเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดในช่วงปี 2011-2013 งานวิจัยเรื่อง “Effect of Minimum Wage on changes in the Thai Labor Market” ได้ศึกษาผลกระทบของนโยบายค่าแรงขั้นต่ำในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2002-2013 ต่อตลาดแรงงานไทยโดยใช้ข้อมูลระดับบุคคลจากแบบสำรวจแรงงานไทย และพบว่าหลังการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำในช่วงปี 2011 ระดับการจ้างงานโดยรวมลดลงเล็กน้อย (ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ) อย่างไรก็ดี พบว่ามีการจ้างงานแรงงานต่างด้าวลดลงมาก นอกจากนี้ บริษัทยังมีการปรับตัวเพื่อลดค่าใช้จ่าย โดยการลดการจ่ายค่าจ้างนอกเวลาแต่ชั่วโมงการทำงานของลูกจ้างไม่ได้ลดลง และลดการให้ผลประโยชน์ประเภทอื่นที่ไม่ได้มีการควบคุมทางกฎหมายแก่ลูกจ้าง ในด้านอุปทานแรงงานนั้น การศึกพบว่าการเพิ่มขึ้นของค่าแรงขั้นต่ำส่งผลให้การเข้าร่วมตลาดแรงงานของคนไทยเพิ่มขึ้น

บทความวิจัยโดย วรุตม์ สามารถ และ ผศ. ดร.วีระชาติ กิเลนทอง

สามารถอ่านบทความวิจัยฉบับนี้เพิ่มเติมได้ที่https://www.pier.or.th/wp-content/uploads/2020/05/pier_dp_137.pdf

ความยากจนของครัวเรือนสูงวัยกำลังเป็นปัญหาสำคัญและมีแนวโน้มจะรุนแรงขึ้น  แม้ว่าคนไทยจะมีอายุยืนยาวขึ้น ไม่แตกต่างจากคนชาต...
04/11/2020

ความยากจนของครัวเรือนสูงวัยกำลังเป็นปัญหาสำคัญและมีแนวโน้มจะรุนแรงขึ้น แม้ว่าคนไทยจะมีอายุยืนยาวขึ้น ไม่แตกต่างจากคนชาติอื่น ๆ แต่ขณะที่คนชาติอื่นเกษียณช้าลง คนไทยส่วนใหญ่ยังเกษียณที่อายุ 55 หรือ 60 ปีเหมือนเดิม ช่วงชีวิตหลังเกษียณจึงยาวนานขึ้น นอกจากนี้ แม้ในปัจจุบัน ครัวเรือนสูงวัยยังสามารถอาศัยเงินช่วยเหลือจากลูกหลานได้ แต่หากมองไปในอนาคต คนรุ่นหลังมีลูกน้อยลง การพึ่งพาลูกหลานจะยากและท้าทายขึ้น การออกแบบระบบออมเงินเพื่อให้ทุกคนมีเงินสำรองไว้เพียงพอใช้ในยามชราจึงเป็นเรื่องสำคัญ

บทความวิจัยชุด "ทำอย่างไร จะสูงวัย แบบไม่ยากจน" เปิดประเด็นชวนคิดว่าระบบบำเหน็จบำนาญ และการออมผ่านกองทุนต่าง ๆ ของไทยทำหน้าที่เป็นเครื่องมือการออมได้ดีเพียงใด พร้อมกับสำรวจแนวทางว่าสามารถปรับเปลี่ยนอะไรได้บ้าง เพื่อให้ระบบบำเหน็จบำนาญมีความยืดหยุ่นมากขึ้นต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรและการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ รวมทั้งเป็นเครื่องมือช่วยในการกระจายรายได้ที่ดีขึ้น โดยตอนที่ 1 จะเจาะลึกเกี่ยวกับระบบประกันสังคมภาคบังคับของไทย

บทความวิจัยโดย ดร.นฎา วะสี, รศ. ดร.พรพจ ปรปักษ์ขาม, ผศ. ดร.เนื้อแพร เล็กเฟื่องฟู และ ผศ. ดร.ศุภนิจ ปิยะพรมดี

สามารถอ่านบทความวิจัยฉบับนี้เพิ่มเติมได้ที่ https://www.pier.or.th/?post_type=abridged&p=8043

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ได้จัดงาน PIER Research Exchange ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณวรรณพง...
31/10/2020

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ได้จัดงาน PIER Research Exchange ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณวรรณพงษ์ ดุรงคเวโรจน์ PhD Candidate จาก Australian National University มาบรรยายในหัวข้อ “Openness and the growth-poverty nexus: Reappraisal with a new openness indicator”

โดยคุณวรรณพงษ์ได้เล่าว่า ระดับการเปิดประเทศทางการค้าที่วัดจากสัดส่วนมูลค่าส่งออกและนำเข้าต่อ GDP (trade-to-GDP ratio) มีข้อจำกัดในการสะท้อนความเข้มข้นของนโยบายการค้าเสรี งานวิจัยนี้จึงได้สร้างดัชนีที่ใช้วัดระดับการเปิดประเทศขึ้นมาใหม่ชื่อว่า Price Convergence Index ซึ่งวัดการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าอุตสาหกรรมของแต่ละประเทศเปรียบเทียบกับราคาตลาดโลกปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนและดัชนีราคาของสหรัฐอเมริกา แล้วนำดัชนีใหม่นี้มาใช้ศึกษาความสัมพันธ์ของการเปิดประเทศทางการค้าต่อความยากจน ผลการศึกษาพบว่าการเปิดประเทศที่วัดด้วย Price Convergence Index สัมพันธ์กับความยากจนที่ลดลง ซึ่งข้อสรุปที่ได้เหมือนกันทั้งประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียและประเทศกำลังพัฒนาอื่น ขณะที่ผลซึ่งวัดด้วย trade-to-GDP ratio ไม่พบว่ามีความสัมพันธ์ต่อความยากจน

สามารถเข้าชมสไลด์ประกอบการบรรยายได้ที่ https://www.pier.or.th/?post_type=seminar&p=8033

ข้อมูล PIER Statistics วันนี้ขอนำเสนอข้อมูล "ปริมาณฝนตกเฉลี่ยรายชั่วโมงภายในพื้นที่กรุงเทพฯ"แผนภาพแสดงปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยร...
30/10/2020

ข้อมูล PIER Statistics วันนี้ขอนำเสนอข้อมูล "ปริมาณฝนตกเฉลี่ยรายชั่วโมงภายในพื้นที่กรุงเทพฯ"

แผนภาพแสดงปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายชั่วโมงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างปี 2015 จนถึงปัจจุบัน แผนภาพนี้ใช้ชุดข้อมูล Global Satellite Mapping of Precipitation (GSMaP) ซึ่งใช้การประมวลผลข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมหลายดวงร่วมกัน ในการประมาณปริมาณน้ำฝนรายชั่วโมงแบบกึ่งเรียลไทม์ โดยปริมาณน้ำฝนที่ประเมินได้มีความละเอียดในระดับพื้นที่ขนาด 11.1 กม. X 11.1 กม. เราใช้ชุดข้อมูลดังกล่าวในการคำนวณปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จากแผนภาพจะเห็นว่าฝนเริ่มตกชุกในเดือนพฤษภาคม และจะตกมากที่สุดในเดือนกันยายน ก่อนจะลดน้อยลงในเดือนพฤศจิกายนตามลำดับ โดยในช่วงเดือนดังกล่าว เวลาที่ฝนตกมากที่สุดคือระหว่างเวลา 12:00 น. ถึง 17:00 น.

Source: GSMaP data by Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) https://sharaku.eorc.jaxa.jp/GSMaP/index.htm

สามารถเข้าดูข้อมูลอื่น ๆ ที่น่าสนใจเพิ่มเติมได้ที่ https://www.pier.or.th/pier_stats/

“คนไทยลงทุนแบบไหน และแรงจูงใจภาษีส่งผลอย่างไร”ผศ. ดร.อธิภัทร มุทิตาเจริญ ชี้ให้เห็นถึงภาพการออมและการลงทุนของคนไทยผ่านระ...
29/10/2020

“คนไทยลงทุนแบบไหน และแรงจูงใจภาษีส่งผลอย่างไร”

ผศ. ดร.อธิภัทร มุทิตาเจริญ ชี้ให้เห็นถึงภาพการออมและการลงทุนของคนไทยผ่านระบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ผ่านงาน PIER Research Brief ในหัวข้องานวิจัย “ภาษีกับการลงทุนระยะยาวของคนไทย: คนไทยลงทุนแบบไหน และแรงจูงใจภาษีส่งผลอย่างไร”

โดยพบว่า ในภาพรวม ผู้เสียภาษีมีการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อการออมและการลงทุนค่อนข้างมาก และเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม คนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้มีรายได้ปานกลางและรายได้น้อยมีการลงทุนระยะยาวผ่านระบบภาษี (เช่น LTF RMF และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) น้อยมาก และเลือกที่จะมีการลดหย่อนภาษีเพื่อการประกันชีวิตเพียงอย่างเดียว ซึ่งสะท้อนว่าคนรายได้ปานกลางมีการออมเงิน แต่อาจให้ความสำคัญต่อการลงทุนเพื่อการเกษียณไม่มากนัก ซึ่งแรงจูงใจภาษีสำคัญมากสำหรับการตัดสินใจลงทุนของผู้ที่มีรายได้ปานกลาง โดยเฉพาะการลงทุนในระยะยาว

แนวทางพัฒนา คือ การส่งเสริมความรู้ทางการเงินต้องครอบคลุมถึงความเข้าใจทางเลือกการออมและการลงทุนในสินทรัพย์แต่ละประเภท ที่จะสอดคล้องต่อเป้าหมายทางการเงินหลังเกษียณ รวมทั้งสนับสนุนนโยบายการปรับปรุงสิทธิประโยชน์ภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนระยะยาว

บทความวิจัยโดย ผศ. ดร.อธิภัทร มุทิตาเจริญ, ทรงวุฒิ บุรงค์
สามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับงานวิจัยชิ้นนี้เพิ่มเติมได้ที่ https://www.pier.or.th/?post_type=abridged&p=8026

ThaiPublica
28/10/2020
ThaiPublica

ThaiPublica

เหลียวหลัง แลหน้า การสื่อสารนโยบายการเงินไทย

ความสำคัญของการสื่อสารนโยบายการเงิน ซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สำคัญ
ภายใต้บริบทปัจจุบันที่เครื่องมืออัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยเผชิญกับข้อจำกัด การสื่อสารทิศทางนโยบายการเงินจะยิ่งมีความสำคัญมากขึ้น จึงเป็นที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งว่า กนง. จะสื่อสารนโยบายการเงินในระยะต่อไปอย่างไร

ทั้งนี้ การสื่อสารนโยบายการเงินของธนาคารกลางช่วยให้สาธารณชนเข้าใจทิศทางการดำเนินนโยบายการเงินในอนาคตและช่วยให้การส่งผ่านนโยบายการเงินมีประสิทธิผล หากสาธารณชนเข้าใจสิ่งที่ธนาคารกลางต้องการสื่อสารในทิศทางเดียวกัน จะช่วยลดความไม่แน่นอนของการคาดการณ์ทิศทางการดำเนินนโยบายการเงินในระยะข้างหน้าและช่วยเพิ่มประสิทธิผลของนโยบายการเงินได้

อ่านบทความ โดย มุทิตา อริยะวุฒิกุล และ กฤตพร ตรงนำชัย สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
https://thaipublica.org/2020/10/pier-54/

ประกาศรับสมัครทุนสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ประจำปี 2563สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ เปิดรับสมัครโครงการทุ...
26/10/2020

ประกาศรับสมัครทุนสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ประจำปี 2563

สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ เปิดรับสมัครโครงการทุนวิจัยประจำปี 2563 (ครั้งที่ 2) เพื่อส่งเสริมโครงการวิจัยในด้านเศรษฐศาสตร์ โดยมีจุดประสงค์ในการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจและระบบการเงินไทย รวมถึงมุ่งส่งเสริมการวิเคราะห์วิจัยข้อมูลเชิงลึก และการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของข้อมูลในการรังสรรค์ความรู้เชิงลึก เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจ

เปิดรับข้อเสนอโครงการตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2563 หมดเขตรับข้อเสนอโครงการ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 โดยจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายใน 1 เดือนหลังวันปิดรับสมัคร

สามารถดูรายละเอียดประกาศโครงการทุนวิจัยเพิ่มเติมได้ที่ https://www.pier.or.th/funding_and_grants/

มาทำความรู้จักกับ ผศ. ดร.รุ่งเกียรติ รัตนบานชื่น อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสำเร็จการศึ...
23/10/2020

มาทำความรู้จักกับ ผศ. ดร.รุ่งเกียรติ รัตนบานชื่น อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมยายนต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทด้าน Quantitative Finance จาก Cass Business School และปริญญาเอกด้านการบริหารกองทุนบำเหน็จบำนาญจาก London School of Economics and Political Science สหราชอาณาจักร

ดร. รุ่งเกียรติ มีความเชี่ยวชาญในด้านการวางแผนการลงทุน โครงสร้างตลาดทุน และการบริหารธนาคาร โดยผลงานวิจัยที่ผ่านมาได้รับรางวัล 2018 SEC Best paper award ในหัวข้อ Mutual fund performance ของกองทุนรวมในประเทศไทย และ 2017 CFA Institute Best paper award ในหัวข้อ Market Microstructure พฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนในประเทศไทย นอกจากนี้ ยังได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพื่อทำการวิจัยด้าน Microfinance ของชุมชนไทย ด้านการวิเคราะห์ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อระบบการเงินไทยในอนาคต และด้านการวิเคราะห์ความเสี่ยงของสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย

ปัจจุบัน ดร.รุ่งเกียรติ ยังดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการหลักสูตร BBA (International) และเลขานุการภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สามารถทำความรู้จักและเข้าชมผลงานวิชาการของ ผศ. ดร.รุ่งเกียรติ รัตนบานชื่น เพิ่มเติมได้ที่ https://www.pier.or.th/#featured

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ได้จัดงาน PIER Research Exchange โดยได้รับเกียรติจากคุณมณี...
22/10/2020

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ได้จัดงาน PIER Research Exchange โดยได้รับเกียรติจากคุณมณีรัตน์ ก้องเสียง เศรษฐกร ฝ่ายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย มาบรรยายในหัวข้อ “Downside risks to future house prices” โดยคุณมณีรัตน์เล่าถึงงานศึกษาว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อวัดขนาดราคาที่อยู่อาศัยภายใต้ความเสี่ยงด้านต่ำ (downside risks) และศึกษาปัจจัยที่สามารถใช้อธิบายการเปลี่ยนแปลงของราคาที่อยู่อาศัย รวมถึงบทบาทของนโยบาย macroprudential สำหรับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ทั้งนี้ งานศึกษาพบว่า เครื่องชี้ราคาที่อยู่อาศัยภายใต้ความเสี่ยงด้านต่ำ สามารถสะท้อนภาวะตลาดที่อยู่อาศัยทั้งในอดีตและปัจจุบันได้ นอกจากการเก็งกำไรในตลาดที่อยู่อาศัยที่ส่งผลต่อราคาบ้านแล้ว อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการผ่อนคลายนโยบายการเงินก็เป็นปัจจัยที่สามารถช่วยลดความเสี่ยงด้านต่ำลงได้ มองไปข้างหน้า ราคาที่อยู่อาศัยมีความเสี่ยงด้านต่ำเพิ่มขึ้น ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลหลักคืออัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดลง แต่สำหรับประเทศไทยไม่น่ากังวลนัก เนื่องจากผลการศึกษาพบว่าแนวทางการดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายในช่วงที่ผ่านมาช่วยลดความเสี่ยงดังกล่าวไปแล้วบางส่วน

สามารถเข้าชมสไลด์ประกอบการบรรยายได้ที่ https://www.pier.or.th/?post_type=seminar&p=7995

มาตรการหนึ่งที่รัฐบาลไทยนำมาใช้เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายสำหรับครัวเรือนยากจน คือ นโยบายไฟฟ้าฟรี ซึ่งมีการเริ่มมาตั้งแต่ปี พ....
21/10/2020

มาตรการหนึ่งที่รัฐบาลไทยนำมาใช้เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายสำหรับครัวเรือนยากจน คือ นโยบายไฟฟ้าฟรี ซึ่งมีการเริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551-52 โดยในช่วงแรก อนุญาตให้ครัวเรือนที่ใช้ไฟน้อยกว่า 80 หน่วยไม่ต้องเสียค่าไฟ ช่วงปีพ.ศ. 2552-2555 มีการปรับเกณฑ์เพิ่มเกณฑ์เป็น 90 หน่วย ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2555 ถึงปัจจุบัน มีการปรับเกณฑ์เป็น 50 หน่วย สิ่งที่ผู้ทำนโยบายมักจะไม่ได้คาดถึง แต่เป็นสิ่งที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์จากแรงจูงใจของผู้บริโภค คือ ครัวเรือนบางกลุ่มจะมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าเพื่อให้ไม่ต้องเสียค่าไฟ เช่น หากเกณฑ์อยู่ที่ 50 หน่วย ก็จะเห็นการกระจุกตัวของการใช้ไฟอยู่ที่ระดับ 49-50 หน่วย ขณะที่จำนวนคนที่ใช้ไฟระดับ 51-52 หน่วยมีไม่มากนัก โดยปรากฏการณ์ดังกล่าวมักถูกเรียกว่า “bunching”

บทความวิจัยเรื่อง “Bunching for Free Electricity” ศึกษาผลกระทบต่อของนโยบายไฟฟ้าฟรีต่อพฤติกรรมของครัวเรือน ผลพบว่าครัวเรือนไทยมีพฤติกรรม bunching อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นช่วงต้นที่ใช้เกณฑ์ 90 หน่วย หรือช่วงหลังที่ปรับเปลี่ยนมาเป็น 50 หน่วย แต่ในภาพรวมผลกระทบนี้ยังไม่ได้สูงนัก ซึ่งบทความนี้ได้พัฒนาแบบจำลองเพื่ออธิบายพฤติกรรมดังกล่าว

บทความวิจัยโดย คุณทศพล อภัยทาน, ดร.ฐิติ ทศบวร, ดร.วิชสิณี วิบุลผลประเสริฐ

สามารถอ่านบทความวิจัยฉบับนี้เพิ่มเติมได้ที่https://www.pier.or.th/wp-content/uploads/2020/05/pier_dp_136.pdf

สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ และ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้จัดงานเสวนา Ind...
20/10/2020

สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ และ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้จัดงานเสวนา Industry Transformation ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ประกอบการ นักวิชาการ และนักวิเคราะห์ ตลอดจนเสนอแนะแนวทางช่วยเหลือและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอุปกรณ์การแพทย์และเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ซึ่งเป็นหนึ่งในภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมถึงต้องเผชิญกับความท้าทายต่าง ๆ

ติดตามรายละเอียดได้ในเอกสารสรุปงานเสวนาได้ที่นี่ https://www.pier.or.th/?research_workshop=policy-forum-industry-transformation

วันที่ 28 กันยายน 2563 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้จัดงานสัมมนาวิชาการธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 (BOT Symposium 2020) ภา...
19/10/2020

วันที่ 28 กันยายน 2563 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้จัดงานสัมมนาวิชาการธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 (BOT Symposium 2020) ภายใต้หัวข้อ "ปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจไทย ทำอย่างไรให้เกิดได้จริง (Restructuring the Thai Economy)" เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจต่อผู้ดำเนินนโยบาย นักวิชาการและสาธารณชนเกี่ยวกับการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจไทยและแนวทางการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจของประเทศหลังวิกฤติโควิด-19 รวมทั้งสนับสนุนงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินนโยบาย

การสัมมนาครั้งนี้ประกอบด้วยงานวิจัย 4 เรื่อง และในช่วง Perspectives มีวิทยากรรับเชิญ 3 ท่าน รวมทั้ง การเสวนาในช่วงสุดท้ายในหัวข้อ “Restructuring the Thai Economy”

สามารถเข้าชมวีดีทัศน์และสไลด์ประกอบการบรรยายได้ที่ https://www.pier.or.th/?conferences=bot-symposium-2020-restructuring-the-thai-economy

บทความวิจัย "ประสิทธิผลของการสื่อสารนโยบายการเงินไทย" ได้วิเคราะห์พัฒนาการของการสื่อสารนโยบายการเงินไทยตลอดสองทศวรรษที่ผ...
14/10/2020

บทความวิจัย "ประสิทธิผลของการสื่อสารนโยบายการเงินไทย" ได้วิเคราะห์พัฒนาการของการสื่อสารนโยบายการเงินไทยตลอดสองทศวรรษที่ผ่านมาใน 3 ช่องทางหลัก ได้แก่ แถลงผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) (Press statement) รายงานการประชุม กนง. ฉบับย่อ (Edited minutes) และรายงานนโยบายการเงิน (Monetary Policy Report: MPR) โดยศึกษาในมิติ ดังนี้ (1) ความโปร่งใสของการสื่อสารและความยากง่ายของภาษา (2) การใช้เครื่องมือ computational linguistics วิเคราะห์น้ำหนักและโทนการสื่อสารของหัวข้อหลักที่ กนง. สื่อสาร และ การวิเคราะห์เสียงโหวตของ กนง. ต่อการคาดการณ์ทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสาธารณชน (3) การสื่อสารทิศทางการดำเนินนโยบายการเงิน และ (4) ประสิทธิผลของการสื่อสารนโยบายการเงินไทย

ผลการศึกษาพบว่าการสื่อสารนโยบายการเงินของไทยมีระดับความโปร่งใสสูงเมื่อเทียบกับสากล ซึ่งส่งผลดีต่อความน่าเชื่อถือของธนาคารกลาง โดย กนง. ให้น้ำหนักเนื้อหาการสื่อสารหัวข้อหลักในแต่ละด้านแตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลาของบริบทเศรษฐกิจการเงินไทย ทั้งนี้ งานศึกษาพบว่ามี 3 ตัวแปรสำคัญที่ช่วยเพิ่มประสิทธิผลของการสื่อสารให้สาธารณชนสามารถคาดการณ์ทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบายได้แม่นยำขึ้น ได้แก่ (1) การสื่อสารโทนของการตัดสินนโยบายการเงิน (2) การสื่อสารทิศทางนโยบายการเงิน และ (3) การสื่อสารเสียงโหวตของ กนง. ใน Press statement สำหรับการสื่อสารโทนของการตัดสินนโยบายการเงินใน MPR ช่วยยึดเหนี่ยวการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อระยะ 1 ปีข้างหน้าได้เพิ่มเติม

บทความโดย มุทิตา อริยะวุฒิกุล, กฤตพร ตรงนำชัย, นิธิสาร พงศ์ปิยะไพบูลย์, ดร.ฐิติมา ชูเชิด และ วิชญ์ศิญา โพธิ์ศรีทอง

สามารถอ่านบทความวิจัยฉบับนี้เพิ่มเติมได้ที่ https://www.pier.or.th/?post_type=abridged&p=7982

ที่อยู่

273 Samsen Road, Watsamphraya, Phra Nakhon District
Bangkok
10200

เบอร์โทรศัพท์

+662 283 6066

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Puey Ungphakorn Institute for Economic Research - PIERผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Puey Ungphakorn Institute for Economic Research - PIER:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด