กองอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรธรณี

กองอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรธรณี เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนทุกภาคส่วน
(1)

เปิดเหมือนปกติ

กรมทรัพยากรธรณี
13/10/2020

กรมทรัพยากรธรณี

๑๓ ตุลาคม น้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรธรณี 🌿

กรมทรัพยากรธรณี
09/10/2020

กรมทรัพยากรธรณี

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง กรมทรัพยากรธรณี และ สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 น. กรมทรัพยากรธรณี ร่วมกับ สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โดยมีนายนิวัติ มณีขัติย์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี และ นายกนก อินทรวิจิตร อุปนายกสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง และมีนายสมหมาย เตชวาล อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี นายมนตรี เหลืองอิงคะสุต รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี พร้อมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยาน ณ โรงแรมพูลแมน บางกอก คิงพาวเวอร์ รางน้ำ กรุงเทพมหานคร

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง กรมทรัพยากรธรณี และ สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทยฉบับดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านธรณีวิทยาต่อสังคม การแก้ไขปัญหาทางวิชาการด้านธรณีวิทยาที่เป็นประเด็นของสังคม การพัฒนามาตรฐานทางวิชาการ และการพัฒนาวิชาชีพธรณีวิทยา โดยส่งเสริมการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติควบคู่กับการพัฒนาองค์กร

กรมทรัพยากรธรณี
17/09/2020

กรมทรัพยากรธรณี

การประชุมรับฟังความคิดเห็นเรื่อง “การจัดทำแผนปฏิบัติงานความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมทรัพยากรธรณี พ.ศ. 2563-2565 : รองรับยุทธศาสตร์กรมทรัพยากรธรณี ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 17 กันยายน 2563 กองอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรณี จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “การจัดทำแผนปฏิบัติงานความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมทรัพยากรธรณี พ.ศ. 2563-2565 : รองรับยุทธศาสตร์กรมทรัพยากรธรณี ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารเพชร กรมทรัพยากรธรณี และแอปพลิเคชัน ZOOM โดยมีนายสมหมาย เตชวาล อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีเป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยนายนิวัติ มณีขัติย์ และนายมนตรี เหลืองอิงคะสุต รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี และผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรธรณีที่เกี่ยวข้อง จำนวน 50 ราย เข้าร่วมการประชุม

การประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานความร่วมมือระหว่างประเทศ ของกรมทรัพยากรธรณี ระยะ 3 ปี โดยมีสาระสำคัญของแผนปฏิบัติงานฯ ใน 2 ประเด็นหลัก คือ 1) การดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศในการบริหารจัดการและวิจัยทางธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรณีอย่างยั่งยืน และ 2) การดำเนินงานความร่วมมือตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยโดยกรมทรัพยากรธรณีเป็นภาคีสมาชิก ซึ่งแผนปฏิบัติงานความร่วมมือระหว่างประเทศ ของกรมทรัพยากรธรณี ระยะ 3 ปี จะเป็นแนวทางการดำเนินงานการประสาน พัฒนา สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี เพื่อให้เป็นไปตามพันธกรณีและข้อตกลงระหว่างประเทศ ตามเป้าหมายหลักของประเทศ คือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ

16/09/2020
กรมทรัพยากรธรณี

ถ้ำหินทราย: นิยายปรัมปรา กับธรณีวิทยาที่น่าฉงน
โดย นายชัยพร ศิริพรไพบูลย์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ และผู้เชี่ยวชาญด้านถ้ำวิทยา กรมทรัพยากรธรณี

เชิญรับชมได้เลยค่ะ

วันนี้แอดขอเสนอการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "ถ้ำหินทราย: นิยายปรัมปรา กับธรณีวิทยาที่น่าฉงน" โดยนายชัยพร ศิริพรไพบูลย์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ และผู้เชี่ยวชาญด้านถ้ำวิทยา กรมทรัพยากรธรณี

#ตำนาน #ความเชื่อ #การเกิดถ้ำ อธิบายโดยใช้ความรู้ธรณีวิทยาได้อย่างไร เชิญรับชมครับ

15/09/2020
กรมทรัพยากรธรณี
15/09/2020

กรมทรัพยากรธรณี

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเสริมสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท ภารกิจ ทิศทางการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงไปสู่องค์การ ๔.๐ กรมทรัพยากรธรณี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓”

วันที่ ๑๑ - ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ กรมทรัพยากรธรณี โดย กองอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรณี ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเสริมสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท ภารกิจ ทิศทางการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงไปสู่องค์การ ๔.๐ กรมทรัพยากรธรณี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓” ณ โรงแรมเจ้าหลาวทอแสงบีช จังหวัดจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ ๑) เพื่อเสริมสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท ภารกิจ ทิศทางการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลง ไปสู่องค์การ ๔.๐ ของ ทธ. และ ๒) เพื่อติดตาม ทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานด้านนโยบาย แผน มาตรการ แนวทางและข้อเสนอการบริหารจัดการธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี รวมถึงการประสานความร่วมมือ ระหว่างประเทศ ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างบุคลากรผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องในหน่วยงาน อันจะนำไปสู่เป้าหมายเพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามภารกิจให้บรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งสิ้น ๔๕ ราย ประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ทธ. ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านนโยบาย แผน มาตรการ แนวทางและข้อเสนอการบริหารจัดการธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี รวมถึงการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ

กรมทรัพยากรธรณี
14/09/2020

กรมทรัพยากรธรณี

ทส. ผนึกกำลัง เร่งฟื้นฟู ซ่อมแซม "ทรัพยากรธรณี ถ้ำนาคา"

ตามที่อุทยานแห่งชาติภูลังกา มีประกาศปิดการท่องเที่ยวถ้ำนาคา ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ที่ผ่านมา จากเหตุที่มีนักท่องเที่ยวบางกลุ่มละเมิดกฎที่ทางอุทยานแห่งชาติกำหนดไว้ คือ ห้ามแตะต้องกลุ่มหิน ต่าง ๆ ภายในถ้ำ และห้ามขีดเขียน ขูดลบ ขีดฆ่า ทา หรือพ่นสีและแป้ง อันเป็นการกระทำผิดตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562

และเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2563 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ร่วมกับกรมทรัพยากรธรณี ได้ร่วมหารือแนวทางการซ่อมแซมบริเวณรอยขีดเขียนบนผนังถ้ำนาคา และเร่งสำรวจร่องรอยขีดเขียนเพิ่มเติม ตามเส้นทางเดินของนักท่องเที่ยวก่อนถึงถ้ำนาคา ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของทั้งสองหน่วยงานได้ดำเนินการอนุรักษ์ ซ่อมแซมให้กลับคืนสู่ธรรมชาติต่อไป

กรมทรัพยากรธรณี
24/08/2020

กรมทรัพยากรธรณี

DMR SPECIAL TALK ครั้งที่ 5 การบรรยายพิเศษความร่วมมือระหว่างประเทศ

วันจันทร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ กรมทรัพยากรธรณี โดยกองอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรณี จัดการบรรยายพิเศษ “การดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีระหว่างประเทศ” ครั้งที่ ๕ ซึ่งเป็นการบรรยายพิเศษครั้งสุดท้าย ของปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมีการบรรยาย ๒ หัวข้อ ได้แก่ (๑) IKG/IRCK and DMR Cooperation Meeting in September 2019 บรรยายโดย นางสาววันเพ็ญ อ่วมใจบุญ นักธรณีวิทยาชำนาญการ กองเทคโนโลยีธรณี และนายขจรพัฒน์ สุขศรีบูรณ์อำไพ นักธรณีวิทยาชำนาญการ กองธรณีวิทยา และ (๒) Risk-Sensitive Spatial Planning for CCOP Member Countries บรรยายโดย นางทิพวรรณ สุทธิสุข นักธรณีวิทยาชำนาญการพิเศษ กองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

การบรรยายหัวข้อที่ ๑ มีเนื้อหาเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการสำรวจธรณีวิทยาในภูมิประเทศแบบหินปูนกับหน่วยงาน IRCK-IKG ภายใต้กรมสำรวจธรณีวิทยาแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (CGS) และหัวข้อที่ ๒ มีเนื้อหาเกี่ยวกับการฝึกอบรมเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการและการลดความเสี่ยงจากพิบัติภัยของหน่วยงาน BGR-CCOP จากทั้งสองหัวข้อผู้เข้าร่วมประชุมและฝึกอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านธรณีวิทยาในพื้นที่โดยใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่สามารถนำมาปรับใช้และต่อยอดเพื่อประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานของกรมทรัพยากรธรณี

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายพิเศษได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้ 👇🏻
http://www.dmr.go.th/more_news.php?cid=846

กรมทรัพยากรธรณี
22/08/2020

กรมทรัพยากรธรณี

👨‍💼👩‍💼 🌍 ความร่วมมือทางวิชาการด้านธรณีวิทยาของกรมทรัพยากรธรณี กับ DMR SPECIAL TALK ครั้งที่ 5
📌📌 พบกันในวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคมนี้ เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 หรือรับฟังผ่านระบบ Zoom 692-5011-789

กรมทรัพยากรธรณี
21/08/2020

กรมทรัพยากรธรณี

วันศุกร์แบบนี้ 🌏กรมทรัพยากรธรณีจะพาทุกท่านมารู้จักกับวิธีการสำรวจและจัดทำแผนที่ธรณีวิทยา 🗺 และแผนที่ธรณีวิทยามีประโยชน์อย่างไร ⚒ เรามาดูกันค่ะ

พระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ. 2551 พิพิธภัณฑ์สิรินธร-Dinosaur museum คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรธรณี พิพิธภัณฑ์ ไดโนเสาร์ สิรินธร จังหวัด กาฬสินธุ์ กองอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรธรณี สำนักงานทรัพยากรธรณีสุราษฎร์ธานี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ-พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ปทุมธานี พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศูนย์วิจัยทรัพยากรแร่และหิน จ.ระยอง พิพิธภัณฑ์แร่และหิน จ.ระยอง Geoparks Thailand กองเทคโนโลยีธรณี , กรมทรัพยากรธรณี สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 1 กรมทรัพยากรธรณี พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ฯ จังหวัดลำปาง พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาพุนพิน พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง กรมทรัพยากรธรณี

กรมทรัพยากรธรณี
28/07/2020

กรมทรัพยากรธรณี

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ สถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรธรณี

กรมทรัพยากรธรณี
26/07/2020

กรมทรัพยากรธรณี

📌 กรมทรัพยากรธรณี ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการเพื่อรับฟังการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ ผ่านระบบออนไลน์ 🌎 ในหัวข้อ "Geology of Southeast Asia : Hunting the Next Generation of Resources and New Plate Tectonics" ในระหว่างวันที่ 27 -31 กรกฎาคม 2563 ผ่านระบบ ZOOM ID : 133-3422-1689 🕢เวลา 07.30 - 11.00 น. ตามเวลาประเทศไทย (08.30-12.00 น. Beijing Time)

🌐 จัดโดย The Coordinating Committee for Geoscience Programs in East and Southeast Asia (CCOP), Qingdao Institute of Marine Geology (QIMG), China Geological Survey (CGS), and Qingdao National laboratory for Marine Science and Technology (QNLM)

ในวันพรุ่งนี้ กรมทรัพยากรธรณี ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง DMR Special Talk ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ "Impact crater of Austral...
21/07/2020

ในวันพรุ่งนี้ กรมทรัพยากรธรณี ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง DMR Special Talk ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ "Impact crater of Australasian tektite in Southern Laos" เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเพชร หรือผ่านระบบ Zoom 692 5011 789

กรมทรัพยากรธรณี
04/07/2020

กรมทรัพยากรธรณี

๔ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ทรงพระเจริญ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรธรณี

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายพิเศษได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้http://www.dmr.go.th/more_news.php?cid=846
24/06/2020

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายพิเศษได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้
http://www.dmr.go.th/more_news.php?cid=846

กรมทรัพยากรธรณี จัดการบรรยายพิเศษ
การดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีระหว่างประเทศ
ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563

วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2463 กรมทรัพยากรธรณี โดยกองอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรณี จัดการบรรยายพิเศษการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีระหว่างประเทศ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีนายสมหมาย เตชวาล อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีเป็นประธาน การบรรยายประกอบด้วย 2 หัวข้อ ได้แก่ (1) ถ้ำหินทราย มีคุณค่ามากกว่าที่คิด โดย นายชัยพร ศิริพรไพบูลย์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ และผู้เชี่ยวชาญด้านถ้ำวิทยา และ (2) พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา โดย นางธัญญธร โทนรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และจัดการซากดึกดำบรรพ์ กองคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารเพชร และผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายประมาณ 60 ราย

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายพิเศษได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้
http://www.dmr.go.th/more_news.php?cid=846

กรมทรัพยากรธรณี ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการด้านธรณีวิทยาและทรัพยา...
18/06/2020

กรมทรัพยากรธรณี ขอเรียนเชิญผู้สนใจ
เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ
การดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ
ด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีระหว่างประเทศ ครั้งที่ 3/2563
หัวข้อที่ 1 “ถ้ำหินทราย มีคุณค่ามากกว่าที่คิด”
โดย นายชัยพร ศิริพรไพบูลย์ ผู้เชียวชาญพิเศษด้านประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ และผู้เชียวชาญด้านถ้ำวิทยา
และ หัวข้อที่ 2 “พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา”
โดย นางธัญญธร โทนรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และจัดการซากดึกดำบรรพ์ กองคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์
ในวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารเพชร และผ่าน ZOOM Cloud Meetings รหัส 692 501 1789

กรมทรัพยากรธรณี
03/06/2020

กรมทรัพยากรธรณี

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563

#ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี
01/06/2020

กรมทรัพยากรธรณี

พิธีลงนามข้อตกลงโครงการความร่วมมือไทย - จีน ด้านการประมวลแผนที่ธรณีวิทยาทางทะเลและการศึกษาธรณีพิบัติภัยในพื้นที่ชายฝั่ง กับหน่วยงาน Qingdao Institute of Marine Geoscience (QIMG) สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ กรมทรัพยากรธรณี ร่วมกับหน่วยงาน Qingdao Institute of Marine Geology (QIMG) สาธารณรัฐประชาชนจีน จัดพิธีลงนามข้อตกลงโครงการความร่วมมือไทย - จีน ด้านการประมวลแผนที่ธรณีวิทยาทางทะเลและการศึกษาธรณีพิบัติภัยในพื้นที่ชายฝั่ง (Agreement on Cooperative Project of Marine Geoscience Maps Compilation and Coastal Geohazards) ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings โดยมีผู้ลงนาม ได้แก่ นายนิวัติ มณีขัติย์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี และ Dr. Wu Nengyou, Director General ของ QIMG และมีนายสมหมาย เตชวาล อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี นายมนตรี เหลืองอิงคะสุต รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี นายนิรันดร์ ชัยมณี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารจัดการแหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยา นายอนุกูล วงศ์ใหญ่ ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีธรณี นางสุรีย์ ธีระรังสิกุล ผู้อำนวยการกองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม และนางอัปสร สอาดสุด ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี ร่วมเป็นสักขีพยาน

การร่วมลงนามในข้อตกลงโครงการความร่วมมือฉบับดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินความร่วมมือระหว่างทั้งสองฝ่ายเป็นรูปธรรม และมีข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้สามารถดำเนินโครงการและกิจกรรมด้านการประมวลแผนที่ธรณีวิทยาทางทะเลและการศึกษาธรณีพิบัติภัยในพื้นที่ชายฝั่งร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผลงานทางวิชาการและการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีไทย – จีนของทั้งสองหน่วยงาน

ทั้งนี้ ภายใต้โครงการความร่วมมือฉบับดังกล่าว ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันให้ร่วมกันดำเนินโครงการและกิจกรรม โดยคณะทำงานฯ ได้ร่วมกันจัดทำร่างแผนปฏิบัติงาน ๓ ด้าน ได้แก่ (๑) แผนปฏิบัติงานด้านการสำรวจประมวลแผนที่ธรณีวิทยาทางทะเล (๒) แผนปฏิบัติงานด้านการศึกษาธรณีพิบัติภัยในพื้นที่ชายฝั่ง และ (๓) แผนปฏิบัติงานด้านการสำรวจ ศึกษาวิจัยธรณีวิทยาของพื้นที่ชุ่มน้ำ เพื่อให้เป็นกรอบการดำเนินงานต่อไป

กรมทรัพยากรธรณี ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการด้านธรณีวิทยาและทรัพยา...
08/05/2020

กรมทรัพยากรธรณี ขอเรียนเชิญผู้สนใจ
เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ
การดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ
ด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีระหว่างประเทศ ครั้งที่ 2/2563
หัวข้อที่ 1 “การประชุมความร่วมมือและนิทรรศการทรัพยากรแร่จีน-อาเซียน (CAMCFE)”
โดย โดย นายอานนท์ นนทโส นักธรณีวิทยาชำนาญการพิเศษ กองทรัพยากรแร่
และ หัวข้อที่ 2 “Training on Coastal Geology: Coastal Erosion and Resources”
โดย โดย น.ส. แพรวพรรณ คิดอ่าน นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ กองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม และ น.ส. ประภาพรรณ จันทมาศ นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ สำนักงานทรัพยากรธรณีเขต 4
ในวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารเพชร และผ่าน Zoom Cloud Meeting รหัส 6925011789

กรมทรัพยากรธรณี
13/04/2020

กรมทรัพยากรธรณี

สวัสดีวันปีใหม่ไทย 😊 13 เมษายน 2563 😊

งดฉลองเทศกาล❌สงกรานต์ 💦 ปีนี้ ขอเชิญท่านมาขอพรผู้ใหญ่ผ่านสื่อออนไลน์กันนะคะ

กรมทรัพยากรธรณี สนับสนุนให้ทุกคนช่วยกันลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัส COVID-19 😷

👨‍👩‍👦‍👦 💑❤️ ห่างไกล แต่ไม่ห่างกัน ❤️💏👨‍👩‍👧‍👧

😘ห่ า ง ก า ย . . . ♥️ใจยังใกล้กัน♥️

อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติแต่ไม่พลาดมาร่วมสนุกลุ้นของรางวัลจากกรมทรัพยากรธรณีกันนะคะ
11/04/2020

อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ
แต่ไม่พลาดมาร่วมสนุก
ลุ้นของรางวัลจากกรมทรัพยากรธรณีกันนะคะ

☺วันหยุดก็ลุ้นของรางวัลได้นะ 🤗

กรมทรัพยากรธรณี
05/04/2020

กรมทรัพยากรธรณี

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 5 เมษายน 2563 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรธรณี

กรมทรัพยากรธรณี
02/04/2020

กรมทรัพยากรธรณี

๒​ เมษายน​ วันคล้ายวันพระราชสมภพ​ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า​ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

#ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม​
ข้าพระพุทธ คณะผู้บริหาร​ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรธรณี

กรมทรัพยากรธรณีประกาศปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์ในสังกัดกรมทรัพยากรธรณีทั้ง 6 แห่งและจะแจ้งกำหนดการเปิดให้บริการอีกครั้งเมื่อ...
16/03/2020

กรมทรัพยากรธรณี
ประกาศปิดให้บริการ
พิพิธภัณฑ์ในสังกัดกรมทรัพยากรธรณีทั้ง 6 แห่ง
และจะแจ้งกำหนดการเปิดให้บริการอีกครั้ง
เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 คลี่คลายลง

16/03/2020
กรมทรัพยากรธรณี

กรมทรัพยากรธรณี

อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี ห่วงใยในสุขอนามัยผู้มาใช้บริการพิพิธภัณฑ์ในสังกัดกรมทรัพยากรธรณี จึงขอปิดการให้บริการพิพิธภัณฑ์ในสังกัดฯ ทั้ง 6 แห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า (COVID-19) จะคลี่คลาย

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ค่ะ

กรมทรัพยากรธรณี
16/03/2020

กรมทรัพยากรธรณี

ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง ปิดการให้บริการพิพิธภัณฑ์ในสังกัดกรมทรัพยากรธรณี

กรุงเทพ (มหา) นครใต้บาดาล : มาตรการในการรับมือthe International SeminarBangkok The Underwater City"Countermeasures"Thurs...
13/03/2020

กรุงเทพ (มหา) นครใต้บาดาล : มาตรการในการรับมือ
the International Seminar
Bangkok The Underwater City
"Countermeasures"

Thursday, February 27, 2020
at C ASEAN Auditorium, CW Tower

มีการบรรยายใน 7 หัวข้อ ได้แก่
1. Bangkok: The Underwater City?: Situation 2020 by Wim J.F. Simons, Tu Delft, Netherlands
2. Geologist Viewpoint by Dr. Sommai Techawan, President of Geological Society of Thailand
3. Geographer Viewpoint by Assoc.Prof.Dr. Wichai Pantsnshiran, Faculty of Social Science, Srinakharinwirot University
4. Architectural and Urban Planning Viewpoint by Assist.Prof.Dr. Wijitbusaba Marome, Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University
5. Engineering Viewpoint by Prof.Dr. Chalermchon Satirapod, Faculty of Engineering, Chulalongkorn University
6. Art and Cultural Viewpoint by Assoc.Prof. Roj Khunanake, Director of Thai Khadi Research Institute, Thammasat University
7. Lawyer Viewpoint by Assist.Prof. Chukeat Noichim, School of Law, Mae Fah Luang University

Download slide presentation:
https://drive.google.com/drive/folders/1CzLdavCFULV-LGbg-4J0xDh309vS9R3L

And now video of presentation available at:
https://www.youtube.com/channel/UCOfhlAZYXI-1TOiNhJzzFnw

กรมทรัพยากรธรณี
26/02/2020

กรมทรัพยากรธรณี

กรมทรัพยากรธรณี ห่วงใยสุขภาพบุคลากร ร่วมใจผลิตเจลล้างมือ ห่างไกลจากไวรัส

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 จากสถานการณ์ Covid -19 ในปัจจุบัน และความห่วงใยต่อสุขภาพของบุคลากร กรมทรัพยากรธรณี กองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี (กวท.) นำโดย ดร.อัปสร สอาดสุด ผู้อำนวยการ กวท. พร้อมด้วยนักวิทยาศาสตร์และเจ้าหน้าที่จากกองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี พร้อมใจกันผลิตเจลล้างมือ (แอลกอฮอล์ 70%) หลากสี หลายกลิ่น สามารถทำความสะอาดมือได้ทุกที่ทุกเวลา โดยเจลล้างมือจะมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อโรคได้หลายชนิด พร้อมส่งมอบให้แก่บุคลากรของกรมทรัพยากรธรณีใช้ประโยชน์ต่อไป

01/01/2020
31/12/2019
31/12/2019

1 มกราคม 2563 นี้
เริ่มแล้วนะคะสำหรับการงดให้ถุงพลาสติกตามห้างร้านต่างๆ
เตรียมถุงผ้า และแก้วน้ำ ให้พร้อม
มาร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและโลกของเราไปพร้อมกัน
เราเชื่อว่าทุกคนทำได้ 💚
#ลดรับลดให้ลดใช้ถุงพลาสติก

ที่อยู่

75/10 ตึกโกเมน ชั้น 5 กรมทรัพยากรธรณี ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+66 2 621 9807-08

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรธรณีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

บอกได้ไหมครับว่ามันคือหินชนิดใด พบในพื้นที่จังหวัดกระบี่ครับ