กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ เพจกระทรวงศึกษาธิการ จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่นโยบาย โครงการ กิจกรรมต่างๆ ของกระทรวง
(518)

เปิดเหมือนปกติ

สพฐ.เตรียมความพร้อมรับเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564ทั้งกิจกรรมเสริมทักษะอาชีพเพื่อเป็นทางเลือก ให้ สพท.เป็นศูนย์การรับนัก...
07/05/2021
สพฐ.เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564

สพฐ.เตรียมความพร้อมรับเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564
ทั้งกิจกรรมเสริมทักษะอาชีพเพื่อเป็นทางเลือก ให้ สพท.เป็นศูนย์การรับนักเรียนในพื้นที่ให้เด็กทุกคนต้องมีที่เรียน พร้อมจัดทำคลังสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ใหม่ หากโรงเรียนใดเรียนในห้องเรียนปกติได้ ให้ใช้โรงเรียนเป็นฐาน หรือเลือก 5 รูปแบบการเรียนรู้ไปปรับใช้ "On-site, On-Air, Online, On-Hand, On-Demand" โดยพิจารณาตามความพร้อมและความต้องการของนักเรียนเป็นสำคัญ
https://moe360.blog/2021/05/07/สพฐ-เตรียมความพร้อมเปิด/

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เตรียมความ…

รมว.ศธ. "ตรีนุช เทียนทอง" ประชุมเตรียมความพร้อมรับเปิดเทอม ปีการศึกษา 2564"ศธ.เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ระหว่างวันท...
07/05/2021

รมว.ศธ. "ตรีนุช เทียนทอง" ประชุมเตรียมความพร้อมรับเปิดเทอม ปีการศึกษา 2564
"ศธ.เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ระหว่างวันที่ 17-31 พ.ค. เป็นระยะเวลา 11 วันทำการ ด้านอาคารสถานที่ การจัดการเรียนการสอน ทั้งออนไลน์-ออฟไลน์ และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ในระหว่างรอการเลื่อนเปิดภาคเรียน เป็น 1 มิ.ย.2564 ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงมาตรการความปลอดภัยด้านสุขภาพของนักเรียน"
https://moe360.blog/2021/05/06/preparing-for-semester/

รมว.ศธ. "ตรีนุช เทียนทอง" ประชุมเตรียมความพร้อมรับเปิดเทอม ปีการศึกษา 2564

"ศธ.เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ระหว่างวันที่ 17-31 พ.ค. เป็นระยะเวลา 11 วันทำการ ด้านอาคารสถานที่ การจัดการเรียนการสอน ทั้งออนไลน์-ออฟไลน์ และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ในระหว่างรอการเลื่อนเปิดภาคเรียน เป็น 1 มิ.ย.2564 ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงมาตรการความปลอดภัยด้านสุขภาพของนักเรียน"

https://moe360.blog/2021/05/06/preparing-for-semester/

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาปิดให้บริการ วันที่ 6 - 7 พฤษภาคม 2564 เพื่อทำความสะอาดและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ตามมาตรการป้องกันโรคต...
06/05/2021

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาปิดให้บริการ วันที่ 6 - 7 พฤษภาคม 2564 เพื่อทำความสะอาดและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2021/05/30127/

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาปิดให้บริการ วันที่ 6 - 7 พฤษภาคม 2564 เพื่อทำความสะอาดและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2021/05/30127/

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เห็นชอบร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....โด...
06/05/2021

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เห็นชอบร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
โดยกำหนดให้การติดต่อราชการส่งหนังสือด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก ยกเว้นเรื่องลับที่สุด และไม่ต้องจัดส่งหนังสือเป็นเอกสารตามไปอีก จากเดิมที่กำหนดให้การปฏิบัติงานสารบรรณทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นทางเลือก รวมทั้งกำหนดให้ระบบคลาวด์ (Cloud) เป็นสื่อกลางบันทึกข้อมูล
https://moe360.blog/2021/05/05/cabinet-resolution-05052564/

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เห็นชอบร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

โดยกำหนดให้การติดต่อราชการส่งหนังสือด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก ยกเว้นเรื่องลับที่สุด และไม่ต้องจัดส่งหนังสือเป็นเอกสารตามไปอีก จากเดิมที่กำหนดให้การปฏิบัติงานสารบรรณทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นทางเลือก รวมทั้งกำหนดให้ระบบคลาวด์ (Cloud) เป็นสื่อกลางบันทึกข้อมูล

https://moe360.blog/2021/05/05/cabinet-resolution-05052564/

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ เห็นชอบแต่งตั้งนายกมล รอดคล้าย เป็นที่ปรึกษา...
06/05/2021

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ เห็นชอบแต่งตั้งนายกมล รอดคล้าย เป็นที่ปรึกษา รมช.ศธ. (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์) และนางปัทมา วีระวานิช เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ในคณะกรรมการสภาการศึกษา
https://moe360.blog/2021/05/05/cabinet-resolution-050564/

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ เห็นชอบแต่งตั้งนายกมล รอดคล้าย เป็นที่ปรึกษา รมช.ศธ. (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์) และนางปัทมา วีระวานิช เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ในคณะกรรมการสภาการศึกษา

https://moe360.blog/2021/05/05/cabinet-resolution-050564/

กรมอนามัย มีหนังสือแจ้งองค์กรหลักที่มีสถานศึกษา (สพฐ.-สอศ.-กศน.-สช..-โรงเรียนนานาชาติ) แจ้งให้สถานศึกษาทำการประเมินตนเอง...
05/05/2021

กรมอนามัย มีหนังสือแจ้งองค์กรหลักที่มีสถานศึกษา (สพฐ.-สอศ.-กศน.-สช..-โรงเรียนนานาชาติ) แจ้งให้สถานศึกษาทำการประเมินตนเอง และการกำกับติดตามประเมินผล เตรียมพร้อมก่อนเปิดเรียน 1 มิ.ย.2564

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2564
05/05/2021

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2564

“รมว.ตรีนุช” ร่วมซีมีโอ ประกาศจุดยืนพัฒนาเยาวชนยุคอัลฟ่า รมว.ศธ.ไทยร่วมถกวาระอนาคตประเทศสมาชิกซีมีโอ เพื่อบรรลุเป้าหมายก...
05/05/2021

“รมว.ตรีนุช” ร่วมซีมีโอ ประกาศจุดยืนพัฒนาเยาวชนยุคอัลฟ่า รมว.ศธ.ไทยร่วมถกวาระอนาคตประเทศสมาชิกซีมีโอ เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ ภายในปี ค.ศ.2030 เสริมสร้างสมรรถนะของเยาวชนไทย นำเทคโนโลยี-นวัตกรรมใหม่ พลิกโฉมระบบการศึกษา ฝ่าวิกฤตโควิด-19
นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยถึงการประชุม SEAMEO Congress 2021 หัวข้อ “Transforming Southeast Asian Education, Science and Culture in the Digital Age” ผ่านระบบการประชุมทางไกล ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม ประมาณ 9,500 คน จาก 11 ประเทศสมาชิกขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ ซีมีโอ (SEAMEO) ว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ตนได้กล่าวถึงความสำคัญของเทคโนโลยีดิจิทัลต่อชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รวมถึงความท้าทายของโลกในยุค VUCA ได้แก่ Volatility ความผันผวนสูง, Uncertainty ความไม่แน่นอนสูง, Complexity ความซับซ้อน และ Ambiguity ความคลุมเครือ ที่มีการผันผวนเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในทุกมิติ
รวมถึงการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 หรืออุตสาหกรรม 4.0 ที่ก่อให้เกิดปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI โดยมีความเป็นไปได้ในการนำ AI มาใช้แทนการทำงานของมนุษย์ และเพื่อให้โลกดำรงอยู่ได้อย่างยาวนานและมีความยั่งยืน เราต้องร่วมมือกันในการสำรวจทิศทางและนวัตกรรมใหม่ ๆ สำหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อีกทั้งโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างมากต่อภาคการศึกษา และเป็นอุปสรรคต่อนักวิชาการ นักวิจัย และบุคลากรทางการศึกษา ดังนั้น เราจำเป็นต้องพิจารณาแสวงหาแนวทางที่จะส่งเสริมการพัฒนาสังคมและสร้างความตระหนักรู้เพื่อนำไปสู่ การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ได้กล่าวในการประชุมเต็มคณะ ช่วงที่ 5 หัวข้อ “Southeast Asian Education and Future’s Agenda” ถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม ซึ่งเป็นวาระอนาคตของประเทศสมาชิกซีมีโอ เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ ภายในปี ค.ศ.2030 ประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกระดับ
รวมถึงการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส และเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โดยเฉพาะการเน้นผู้เรียนเป็นเป้าหมายแห่งการพัฒนา หรือ Student Centricity โดย ศธ.มีแนวทางปรับปรุงหลักสูตรแกนกลาง ที่เน้นการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการคิด ทำ และเกิดการเรียนรู้พร้อมนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริงได้
รวมทั้งส่งเสริมการเรียนในรายวิชาประวัติศาสตร์ไทยและหน้าที่พลเมือง เพื่อสร้างผู้เรียนให้มีทักษะความเป็นพลเมืองโลก ตลอดจนพัฒนาด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น เพื่อเสริมสร้างทักษะอาชีพให้กับเยาวชนในการหารายได้เลี้ยงชีพ สามารถพึ่งพาตนเองและแข่งขันกับผู้อื่นได้ในระดับโลก
“ได้มีการพูดถึงการพลิกโฉมระบบการศึกษาของไทย โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ มาช่วยเอื้อต่อการออกแบบการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนทุกระดับ ซึ่งการศึกษาทางไกล ถือเป็นตัวอย่างหนึ่งที่เปรียบเสมือนเวทีแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต บนพื้นฐานของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อส่งเสริมเยาวชนให้มีทักษะดิจิทัลในการดำเนินชีวิตประจำวัน รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนโค้ดดิ้ง ที่เน้นให้ผู้เรียนมองเห็นปัญหาจากหลากหลายแง่มุม ซึ่งจะเป็นการยกระดับทักษะการคิดวิเคราะห์
ทั้งนี้ ศธ.ได้มุ่งเสริมสร้างศักยภาพครูด้านทักษะภาษาและทักษะดิจิทัล โดยคัดเลือกครูแกนนำที่มีทักษะคอมพิวเตอร์อยู่ในระดับดี เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูในเรื่องการรู้ดิจิทัลแล้ว” รมว.ศธ.กล่าว
นอกจากนี้ รมว.ศธ.ได้ชื่นชมการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ ภายใต้ข้อริเริ่มโครงการ SEAMEO CARES และแผนยุทธศาสตร์ใหม่ของซีมีโอ (ปี 2564-2573) ซึ่งเน้นย้ำถึงการดำเนินข้อพันธกิจร่วมกันของประเทศสมาชิกซีมีโอ ในการปรับรูปแบบการพัฒนาของภูมิภาคให้เกิดขึ้นจริงขึ้นในยุคหลังโควิด-19 ซึ่งสิ่งสำคัญประการหนึ่ง คือ การเตรียมความพร้อมให้แก่เยาวชนด้านการศึกษาในชีวิตวิถีใหม่ (New Normal in educatio) สามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างครอบคลุม และเติบโตเป็นผู้ที่มีความรู้คู่คุณธรรม
หากมีแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ จะช่วยให้เกิดมิติใหม่ทางด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม ที่เสริมสร้างสมรรถนะของเยาวชนและผู้เรียนในยุคอัลฟ่า (Alpha generation learners) ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ที่ดีขึ้น และแน่นอนว่า การลงทุนด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาอนาคตของผู้เรียนในยุคอัลฟ่า และขอให้มั่นใจว่า ผู้เรียนจะต้องได้กลับเข้าเรียนในโรงเรียนดังเดิมโดยเร็วที่สุด
ขอแสดงความยินดีในโอกาสเปิดตัวศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอแห่งใหม่ ในประเทศไทย จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนของซีมีโอ และศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของซีมีโอ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจะส่งเสริมให้ทั้ง 2 ศูนย์มีบทบาทสนับสนุนพัฒนาการศึกษาของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดจนผลักดันการดำเนินงานด้านการศึกษาให้สอดรับกับความท้าทายของโลกในศตวรรษที่ 21 และเชื่อมั่นว่า ศูนย์และเครือข่ายระดับภูมิภาคของซีมีโอทั้ง 6 แห่งในประเทศไทย ได้แก่ ศูนย์ซีมีโอไรเฮด ศูนย์ซีมีโอสปาฟา ศูนย์ซีมีโอทรอปเมด ศูนย์ซีมีโอเซฟส์ ศูนย์ซีมีโอสะเต็มเอ็ด และเครือข่ายซีมีโอทรอปเมด จะสามารถช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงานเลขาธิการซีมีโอได้อย่างเต็มที่

“รมว.ตรีนุช” ร่วมซีมีโอ ประกาศจุดยืนพัฒนาเยาวชนยุคอัลฟ่า รมว.ศธ.ไทยร่วมถกวาระอนาคตประเทศสมาชิกซีมีโอ เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ ภายในปี ค.ศ.2030 เสริมสร้างสมรรถนะของเยาวชนไทย นำเทคโนโลยี-นวัตกรรมใหม่ พลิกโฉมระบบการศึกษา ฝ่าวิกฤตโควิด-19

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยถึงการประชุม SEAMEO Congress 2021 หัวข้อ “Transforming Southeast Asian Education, Science and Culture in the Digital Age” ผ่านระบบการประชุมทางไกล ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม ประมาณ 9,500 คน จาก 11 ประเทศสมาชิกขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ ซีมีโอ (SEAMEO) ว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ตนได้กล่าวถึงความสำคัญของเทคโนโลยีดิจิทัลต่อชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รวมถึงความท้าทายของโลกในยุค VUCA ได้แก่ Volatility ความผันผวนสูง, Uncertainty ความไม่แน่นอนสูง, Complexity ความซับซ้อน และ Ambiguity ความคลุมเครือ ที่มีการผันผวนเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในทุกมิติ

รวมถึงการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 หรืออุตสาหกรรม 4.0 ที่ก่อให้เกิดปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI โดยมีความเป็นไปได้ในการนำ AI มาใช้แทนการทำงานของมนุษย์ และเพื่อให้โลกดำรงอยู่ได้อย่างยาวนานและมีความยั่งยืน เราต้องร่วมมือกันในการสำรวจทิศทางและนวัตกรรมใหม่ ๆ สำหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อีกทั้งโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างมากต่อภาคการศึกษา และเป็นอุปสรรคต่อนักวิชาการ นักวิจัย และบุคลากรทางการศึกษา ดังนั้น เราจำเป็นต้องพิจารณาแสวงหาแนวทางที่จะส่งเสริมการพัฒนาสังคมและสร้างความตระหนักรู้เพื่อนำไปสู่ การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ได้กล่าวในการประชุมเต็มคณะ ช่วงที่ 5 หัวข้อ “Southeast Asian Education and Future’s Agenda” ถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม ซึ่งเป็นวาระอนาคตของประเทศสมาชิกซีมีโอ เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ ภายในปี ค.ศ.2030 ประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกระดับ

รวมถึงการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส และเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โดยเฉพาะการเน้นผู้เรียนเป็นเป้าหมายแห่งการพัฒนา หรือ Student Centricity โดย ศธ.มีแนวทางปรับปรุงหลักสูตรแกนกลาง ที่เน้นการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการคิด ทำ และเกิดการเรียนรู้พร้อมนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริงได้

รวมทั้งส่งเสริมการเรียนในรายวิชาประวัติศาสตร์ไทยและหน้าที่พลเมือง เพื่อสร้างผู้เรียนให้มีทักษะความเป็นพลเมืองโลก ตลอดจนพัฒนาด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น เพื่อเสริมสร้างทักษะอาชีพให้กับเยาวชนในการหารายได้เลี้ยงชีพ สามารถพึ่งพาตนเองและแข่งขันกับผู้อื่นได้ในระดับโลก

“ได้มีการพูดถึงการพลิกโฉมระบบการศึกษาของไทย โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ มาช่วยเอื้อต่อการออกแบบการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนทุกระดับ ซึ่งการศึกษาทางไกล ถือเป็นตัวอย่างหนึ่งที่เปรียบเสมือนเวทีแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต บนพื้นฐานของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อส่งเสริมเยาวชนให้มีทักษะดิจิทัลในการดำเนินชีวิตประจำวัน รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนโค้ดดิ้ง ที่เน้นให้ผู้เรียนมองเห็นปัญหาจากหลากหลายแง่มุม ซึ่งจะเป็นการยกระดับทักษะการคิดวิเคราะห์

ทั้งนี้ ศธ.ได้มุ่งเสริมสร้างศักยภาพครูด้านทักษะภาษาและทักษะดิจิทัล โดยคัดเลือกครูแกนนำที่มีทักษะคอมพิวเตอร์อยู่ในระดับดี เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูในเรื่องการรู้ดิจิทัลแล้ว” รมว.ศธ.กล่าว

นอกจากนี้ รมว.ศธ.ได้ชื่นชมการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ ภายใต้ข้อริเริ่มโครงการ SEAMEO CARES และแผนยุทธศาสตร์ใหม่ของซีมีโอ (ปี 2564-2573) ซึ่งเน้นย้ำถึงการดำเนินข้อพันธกิจร่วมกันของประเทศสมาชิกซีมีโอ ในการปรับรูปแบบการพัฒนาของภูมิภาคให้เกิดขึ้นจริงขึ้นในยุคหลังโควิด-19 ซึ่งสิ่งสำคัญประการหนึ่ง คือ การเตรียมความพร้อมให้แก่เยาวชนด้านการศึกษาในชีวิตวิถีใหม่ (New Normal in educatio) สามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างครอบคลุม และเติบโตเป็นผู้ที่มีความรู้คู่คุณธรรม

หากมีแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ จะช่วยให้เกิดมิติใหม่ทางด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม ที่เสริมสร้างสมรรถนะของเยาวชนและผู้เรียนในยุคอัลฟ่า (Alpha generation learners) ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ที่ดีขึ้น และแน่นอนว่า การลงทุนด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาอนาคตของผู้เรียนในยุคอัลฟ่า และขอให้มั่นใจว่า ผู้เรียนจะต้องได้กลับเข้าเรียนในโรงเรียนดังเดิมโดยเร็วที่สุด

ขอแสดงความยินดีในโอกาสเปิดตัวศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอแห่งใหม่ ในประเทศไทย จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนของซีมีโอ และศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของซีมีโอ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจะส่งเสริมให้ทั้ง 2 ศูนย์มีบทบาทสนับสนุนพัฒนาการศึกษาของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดจนผลักดันการดำเนินงานด้านการศึกษาให้สอดรับกับความท้าทายของโลกในศตวรรษที่ 21 และเชื่อมั่นว่า ศูนย์และเครือข่ายระดับภูมิภาคของซีมีโอทั้ง 6 แห่งในประเทศไทย ได้แก่ ศูนย์ซีมีโอไรเฮด ศูนย์ซีมีโอสปาฟา ศูนย์ซีมีโอทรอปเมด ศูนย์ซีมีโอเซฟส์ ศูนย์ซีมีโอสะเต็มเอ็ด และเครือข่ายซีมีโอทรอปเมด จะสามารถช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงานเลขาธิการซีมีโอได้อย่างเต็มที่

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
5/5/2564

เชิญร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2564http://203.159.249.189/bless_P/
05/05/2021

เชิญร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2564
http://203.159.249.189/bless_P/

เชิญร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2564
http://203.159.249.189/bless_P/

03/05/2021
ครูโอ๊ะ บรรยายพิเศษในหลักสูตร “นบส.ศธ. 11” ผ่านซูม ลั่นพร้อมขับเคลื่อน Quick Win - 12 นโยบายการศึกษา ศธ. สู่การทำงานของ ...
03/05/2021

ครูโอ๊ะ บรรยายพิเศษในหลักสูตร “นบส.ศธ. 11” ผ่านซูม ลั่นพร้อมขับเคลื่อน Quick Win - 12 นโยบายการศึกษา ศธ. สู่การทำงานของ กศน.-สช.-สลช. ชู “อิทธิบาทธรรม - หลักการประสานงาน สู่การพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน” พร้อมขอบคุณ Good Partnership ร่วมพัฒนาการศึกษาด้วยดีเสมอมา
นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “บทบาททางการศึกษากับการพัฒนาที่ยั่งยืน” ผ่านระบบ ZOOM แก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการพัฒนา หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 11 ณ ห้องพระขรรค์เพชร กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อเร็ว ๆ นี้
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า จากนโยบายการจัดการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) ได้มอบแก่ผู้บริหารองค์กรหลักและหน่วยงานในกำกับของ ศธ. เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ ตั้งแต่ช่วงของการตั้งครรภ์ เด็กปฐมวัย วัยเรียน วัยรุ่น ตลอดจนยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน และส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งในส่วนของ 7 วาระเร่งด่วนของ ศธ. (Quick Win) และ 12 นโยบายการจัดการศึกษา พร้อมได้มอบแนวทางการทำงานเพื่อสร้างความไว้วางใจ “TRUST” ที่จะทำให้ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ผู้เรียน และประชาชน กลับมาให้ความไว้วางใจในการทำงานของกระทรวงศึกษาธิการอีกครั้ง
“ครูโอ๊ะ ในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่รับผิดชอบดูแล 3 หน่วยงานที่มีบทบาทในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของคนตลอดทุกช่วงวัย ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.), สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (สลช.) ก็พร้อมน้อมรับนโยบายการจัดการศึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สู่การขับเคลื่อนงานตามบทบาทภารกิจของทั้ง 3 หน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็น นโยบาย Quick Win ที่หวังผลอย่างเป็นรูปธรรมภายในปีงบประมาณ 2564 (หรือ 5 เดือนต่อจากนี้) ทั้งในเรื่องของความปลอดภัยของผู้เรียน, หลักสูตรฐานสมรรถนะ, Big Data, การขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา, การพัฒนาทักษะทางอาชีพ, การศึกษาตลอดชีวิต และการจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
รวมทั้งการขับเคลื่อน 12 นโยบายการจัดการศึกษา ที่จะต้องมีการวางแผนและกำหนดเป้าหมายให้สอดรับกับแผนการปฏิบัติราชการ เพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายในการจัดการศึกษาที่รับผิดชอบ ทั้งในเรื่องของการปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย, การพัฒนาครูให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล, ปฏิบัติการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล ส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจำวัน, ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระ, ปรับระบบประเมินผล ประกันคุณภาพ การทดสอบวัดความรู้และทักษะที่จำเป็น, จัดสรรและกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย ระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน, นำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนสู่การปฏิบัติ, พัฒนาเด็กปฐมวัย, การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน พลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ในการจัดการศึกษาทุกระดับ, เพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ซึ่งการทำงานที่ผ่านมาตลอด 1 ปี 9 เดือน ครูโอ๊ะได้ผลักดันจุดเน้นนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ สู่การขับเคลื่อนงานของหน่วยงานที่กำกับดูแลให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย พร้อมทั้งได้ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อนำมาเป็นข้อมูลประกอบการวางนโยบาย แผนงาน และโครงการ เดินหน้าจัดการศึกษาเพื่อสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามเป้าหมายของรัฐบาล และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ โดยผลักดันการดำเนินนโยบายและโครงการจนประสบความสำเร็จมากมาย อาทิ การขอเพิ่มอัตราข้าราชการครู กศน.กว่า 1,200 อัตรา เพื่อสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพตามนโยบาย กศน.WOW พร้อมพัฒนาครูและบุคลากรให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัย พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา และจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัย ทั้งยังได้สร้างสรรค์รายการ “กศน.Live by ครูโอ๊ะ” พร้อมเชิญ กศน.IDOL มาร่วมถ่ายทอดแนวคิดและประสบการณ์ของผู้เรียน กศน.ที่ประสบความสำเร็จในหลากหลายอาชีพ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ และส่งเสริมการฝึกทักษะอาชีพ สร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ผู้เรียนและชุมชน นำสู่การยกระดับผลิตภัณฑ์และสินค้าของ กศน.เป็นสินค้า กศน.พรีเมี่ยม ภายใต้แบรนด์ “ONIE”
นอกจากนี้ ได้ลงนามความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย (Good Partnership) เพื่อพัฒนาบุคลากร กศน.ร่วมสร้าง "สังคมสูงอายุที่มีสุขภาวะ" ด้วยการจัดการความรู้สนับสนุนเครือข่ายบูรณาการด้านผู้สูงอายุและคนพิการ บูรณาการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาบุคลากร กศน. ให้จัดกิจกรรมร่วมสร้างสังคมสูงอายที่มีสุขภาวะ และมีการจัดทำคลังปัญญาผู้สูงอายุในบริบทของ กศน.ที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการชะลอภาวะสมองเสื่อมก่อนวัยอันควรในผู้สูงอายุ รวมทั้งได้ผลักดันให้มีการจัดการเรียนรู้ กัญชาและกัญชงศึกษา เพื่อใช้เป็นยาอย่างชาญฉลาด ตามนโยบายรัฐบาล โดยจัดหลักสูตรรายวิชาเลือกเสรี ทช33098 กัญชาและกัญชงศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย, จัดทำเอกสารการเรียนรู้กัญชาและกัญชงศึกษาอย่างชาญฉลาดสำหรับประชาชน และพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเลือกเสรีโภชนาการจากส่วนของพืช กัญชาและกัญชง เพื่อพัฒนาวิทยากร ที่จะเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน
สำหรับการจัดการศึกษาเอกชนของ สช. ได้ผลักดันการเพิ่มสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและปรับค่าครองชีพครูโรงเรียนเอกชน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงาน รวมทั้งพัฒนาครูโรงเรียนเอกชน การจัดการศึกษาออนไลน์ การปรับปรุงระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ ให้มีความทันสมัย และล่าสุดได้ผลักดันค่าใช้จ่ายรายหัว ประเภทเงินอุดหนุนนักเรียนพิการ ในโรงเรียนเฉพาะความพิการเอกชน พร้อมดำเนินการปราบปรามการทุจริต กรณีค่าใช้จ่ายรายหัวในโรงเรียนเอกชนและหน่วยงานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นตัวอย่างของการทำงานที่มีความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
และในส่วนของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “โครงการลูกเสือมัคคุเทศก์” (Guide Scout) ระหว่าง สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมุ่งหวังให้ลูกเสือมีบทบาทในการเป็นมัคคุเทศก์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว พร้อมจัดการฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ทุกจังหวัดทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมให้มีการพัฒนาค่ายลูกเสือทั่วประเทศ อาทิ ค่ายลูกเสืออ่างทอง, ค่ายลูกเสือพัทลุง, ค่ายลูกเสือไท ปราจีนบุรี, ค่ายลูกเสืออุบลราชธานี (บ้านหนองไหล), ค่ายลูกเสือจังหวัดระนอง (ค่ายลูกเสือโตนเพชร), ค่ายลูกเสือศรีสะเกษ (ห้วยคล้า) เป็นต้น พร้อมสนับสนุนการจัดกิจกรรมลูกเสือจิตอาสา การอบรมพัฒนาบุคลากรพัฒนาหลักสูตรลูกเสือ กิจกรรมลูกเสือ 4 ท่อน และลูกเสือชายแดนใต้
จากการสรุปผลการทำงานที่ผ่านมา จะพบว่า ส่วนหนึ่งที่สำคัญของการทำงานคือ การประสาน (Coordinate) จึงขอแสดงความขอบคุณ Good Partnership จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในความร่วมมือทำงานด้วยความทุ่มเทและเสียสละ ประสานเชื่อมต่อและร่วมแรงร่วมใจ ร่วมให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่าง ๆ อันนำมาสู่การพัฒนาจุดแข็ง สร้างเสริมพลังและอุดช่องว่างต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาให้เกิดความต่อเนื่อง และยั่งยืนสู่เป้าหมายที่วางไว้
เช่นเดียวกับ บทบาทของผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ และเตรียมความพร้อมทางการบริหาร ก่อนเข้าสู่ตำแหน่งประเภทบริหาร ณ ที่แห่งนี้ ที่จะต้องอาศัยการประสานงานเครือข่าย Network coordination “การประสานใจ ประสานงาน ประสานความคิด สู่การพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน” ประกอบกับการมีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร รวมถึงเสริมสร้างเครือข่ายผู้นำร่วมกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการและอีก 8 หน่วยงาน ที่จะเป็นฟันเฟืองสำคัญในการร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ร่วมกันแลกเปลี่ยน เพื่อสนับสนุนส่งเสริมงานด้านการศึกษา ที่ต้องอาศัยความร่วมมือและระยะเวลา จึงจะเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม หากการประสานงานดี ย่อมจะทำให้งานเกิดความสำเร็จได้เร็วขึ้น ส่งผลต่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และเมื่องานสำเร็จลุล่วงด้วยดี ก็จะเกิดคุณค่าแก่ในตัวของเราทุกคน ดังคำกล่าวที่ว่า “The Value of the People lies in the results of the work” เมื่อนั่นก็จะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศต่อไป
ท้ายสุดนี้ ขอฝากหลักอิทธิบาทธรรม 4 ประการ สำหรับการครองงานบริหารให้บรรลุเป้าหมาย ได้แก่ ฉันทะ มีความรักและเอาใจใส่ในงานที่ทำ ด้วยความวิริยะ ขยันและอดทนไม่ยอท้อ เพื่อให้งานที่ทำเกิดก้าวหน้า พร้อมมีจิตตะ ที่จะต้องจดจ่อติดตามจนงานสำเร็จด้วยดี และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยความมีเหตุผลเสมอ นั่นก็คือ วิมังสา นั่นเอง สิ่งเหล่านี้เป็นหลักธรรมที่สามารถนำมาปรับใช้ในการทำงานทุกงาน ไปจนถึงการครองตนในสังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกันในปัจจุบันด้วย” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

ที่อยู่

กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำนินนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต
Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

022819264

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กระทรวงศึกษาธิการผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กระทรวงศึกษาธิการ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอเรียนถามท่านรมต.ตอนนี้วิชาพระพุทธศาสนาไม่มีบรรจุในการเรียนการสอนของเด็กไทยแล้วหรือค่ะ... ถ้าไม่มีแล้วจริงๆถึงว่า.... ฝากไว้ให้คิดนะค่ะ
เป็นข้าราชครูจนเกษียณ อายุราชการ43ปี ครูผู้สอน15 ปี ผู้บริหารร.ร.33 ปี เป็นผู้บริหารร.ร.เอกชน"ภูบดินทร์พิทยาลัย"2 ปีที่อ.หลังสวน จ.ชุมพร มีความรักงานการศึกษา หลังจากเกิดอุบัติเหตุ ลาออกจากร.ร.เอกชน มาเปิดร.ร.ผู้สูงอายุที่ร.ร.บ้านคลองเหนก เป็นร.ร.ที่เคยเป็นผู้บริหาร.ร.มาก่อน เปิดร.ร.ผู้สูงอายุที่ร.ร.ที่เป็นผู้บริหารมาเดิม เริ่มเปิดตั้งแต่ 16พ.ค.2560 มีน.ร.60 คน จนถึงปัจจุบัน เปิดเรียนโดยไม่มีงบประมาณ จะได้เงินงบจากชมรมผู้สูงอายุเล็กน้อย โดยเบิกจ่ายผ่าน อบต. ปีละประมาณ 36000บ.เท่านั้นเอง เหมือนกับผู้สูงอายุนั้นขาดการเหลียวแล ทำให้จะนำเสนอต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบผู้สูงอายุหันกลับมาดูแลบ้าง เช่น เพิ่มงบประมาณ ส่งผู้รับผิดชอบมาดูแลบ้าง
ข้อความคิดเห็นหน่อยครับ การกระทำผู้ริหารแบบนี มีความผิดไหมครับ #โรงเรียนวัดหนองกาน้ำ ชลบุรี
I don't mind if I do the right thing, FB is bias and takes side without morality. I comment through what happening in Thailand about the covid at Thonglor, seems FB don't allow to say the truth. Protect the bad side, are u? Heard that Ajarn Kob is blocked too....what I comment is... Set Zero in Thailand **นึกว่า จะเงียบไป โควิดได้ หาจนเจอ ดอกทอง หล่อเอ้อเฮอ เหล่าพวกเธอ คือความจริง เมืองเก่า ในอิตาลี ก็เคยมี ตามอ้างอิง คนขายตัว คือผู้หญิง ในซ่องอย่าง ปัจจุบัน **นี่แหละ มันเหมือนกับ ปอมเปอี ในอดีต ความเลว ตามประชิต ทุกชีวี ให้อาสัญ ลามก จกเปตร มันอาเพศ เฉกเช่นกัน หญิงชาย ต่างเมามัน กามโลกีย์ ซ่องนางโลม **ให้มันมี อันเป็นไป กระหรี่หลาย ขายหอยทั่ว ผู้ชาย ที่เมามัว ชั่วสำส่อน กระฉ่อนโหม สกปรก สุดโสโครก ถูกโฉลก ข่าวครึกโครม เหี้ยห่า ในกระโจม สัตว์โสมม หลายคู่เคียง **เอาพวก มันออกไป ให้ไกลไกล อ้ายอีชั่ว กำจัดเหล่า พวกเมามัว สังคมมั่ว ให้หมดเกลี้ยง หากิน อย่างง่ายง่าย ให้ผู้ชาย ร่วมบนเตียง ขอพระเจ้า ปกป้องเพียง คนหากิน ที่มีศีลเอย...ut
เรียน กระทรวงศึกษาธิการ อยากทราบว่าเมื่อไหร่จะใช้sgsได้ครับ
ฝากเรียนสอบถามหน่อยนะคะว่า ปัจจุบัน ท่านวัดค่าของนักเรียน นักศึกษาสูงไปรึเปล่า เด็กบางคนต้นทุนต่างกัน เขียนหลักสูตร นั่งอยุ่บนหอคอย เด็กบางคนเรียนยาก แถม ไม่มีโอกาส ไปเรียนพิเศษ ฝากให้ทบทวนใหม่ด้วย สงสารเด็กๆด้วยคะ ไม่ใช่คิดจะเขียนหลักสูตร ยังไงก็ได้โดยไม่นึกถึงคนรากหญ้า
วิสัยทัศน์ เร่งสร้างไทยเป็นผู้นำการศึกษาโลกในครึ่งปี เสมาฯไม่ต้องใช้เงินแถมได้เงินอีกด้วย....เพื่อเยาวชนเพื่อชาติรีบติดต่อมานะครับ
เดือดร้อนคะ พยายามแล้วพยายามอีก หาโรงเรียนให้ลูกเรียน ขึ้น ม .2 ยังไม่ได้ ลูกมีสัญชาติไทย แต่ถูกเลื้ยงมาจาก อเมริกา เลยไม่ได้ภาษาไทย เป็นความผิดของแม่เองที่ไม่ได้สอนลูกภาษาไทย ยังหาโรงเรียนในกรุงเทพที่จะเข้าให้ลูกไม่ได้เลยเพราะลูกไม่ได้ภาษาไทย บางโรงเรียนก็ปฎิเสธเพราะใช้คนละหลักสูตรกับ อเมริกา โอนหน่วยกิตกันไม่ได้ พวก EP program ก็ไม่รับ แม่เดื่ยว ยังไม่มีงานทำ ชีวิตตก ไม่สามารถส่งลูกเรียนโรงเรียนนานาชาติได้ มันแพงมาก ขอความกรุณาและคำแนะนำด้วยคะ ไม่ทราบจะทำอย่างไรดีแล้ว ก็สอนลูกภาษาไทยอยู่ตอนนี่ มีใครมีข้อแนะนำบ้างไหมคะ มีทุนการศึกษาแบบ 100% ไหมคะ จะทำงานคืนเงินให้ ขอเวลาตั่งตัว และส่งลูกเรียนก่อน ไม่รู้จะถามใครแล้ว ขออนุญาตโพสต์ผ่านกระทรวงศึกษาเลยละกันเผยมีคนมีข้อมูลและอาจจะช่วยได้ ต้องการความช่วยเหลือจริงๆคะ ช่วยตอบ ช่วยแนะนำด้วยนะคะ ขอบคุณคะ ติดต่อตรง Line ID : Nongtamma
เรื่องอะไรที่เข้ามาตามขั้นตอน หรือไม่ตามขั้นตอน โปรดสนใจบ้างเถอะครับ 3เดือนแล้ว
ลูกของหนูเป็นเด็กที่พัฒนาการช้า(เเต่ไม่ใช่เด็กออทิสติก)อยากจะให้น้องเข้ารร.ระดับอนุบาลทำไมรร.ละเเวกสายไหมถึงต้องโยนเรื่องกันไปโยนเรื่องกันมาหรอคะหรือเป็นเพียงเพราะลูกหนูเป็นเด็กที่พัฒนาการที่ไม่ปกติเลยไม่มีสิทธิ์ที่จะได้เข้ารับการเรียนหรอคะ??