ศทส. กรมพัฒนาที่ดิน

ศทส. กรมพัฒนาที่ดิน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(2)

เปิดเหมือนปกติ

30/11/2020
กรมพัฒนาที่ดิน - มาพบกัน วันดินโลก 2563 (World Soil Day 2020)

มาพบกัน วันดินโลก 2563 (World Soil Day 2020)
วันที่ 4-8 ธันวาคม 2563
@CESRA ปากช่อง โคราช
ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

Keep soil alive, protect soil biodiversity
รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน
http://worldsoilday.ldd.go.th
วันดินโลก 5 ธันวาคม 2563
#WorldSoilDay #วันดินโลก #SoilBiodiversity

กรมพัฒนาที่ดิน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Land Development Department

https://youtu.be/Pv5iREovr4k

กรมพัฒนาที่ดิน : มาพบกัน วันดินโลก 2563 (World Soil Day 2020) วันที่ 4-8 ธันวาคม 2563 @CESRA ปากช่อง โคราช ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิ....

นางจันทร์เพ็ญ  ลาภจิตร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มในสังกัดศูนย์เทคโนโลยีสา...
30/11/2020

นางจันทร์เพ็ญ ลาภจิตร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มในสังกัดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทบทวนบริบทขององค์การและกำหนดทิศทางกรมพัฒนาที่ดิน” ซึ่งจัดขึ้น ระะหว่างวันที่ 28-29
พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรี อยุธยา

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทบทวนบริบทขององค์การและกำหนดทิศทางกรมพัฒนาที่ดิน”

วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทบทวนบริบทองค์การและกำหนดทิศทางกรมพัฒนาที่ดิน” เพื่อทบทวนลักษณะที่สำคัญขององค์การและวิเคราะห์เพื่อกำหนดทิศทางของกรมพัฒนาที่ดิน ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมขององค์การ ซึ่งจะเป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนาทรัพยากรดินของประเทศ ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนและเกษตรกร รวมทั้งรักษาทรัพยากรดินที่เป็นฐานการผลิตที่สำคัญทางการเกษตรของประเทศได้อย่างมั่นคง ในการนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์กิตติณัฐ พนมฤทธิ์ ที่ปรึกษา ศูนย์ยุทธศาสตร์การจัดการและสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (TEPGA) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการของ (ก.พ.ร.) เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ดร.สถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

http://ofs101.ldd.go.th/LDDNews/RAPHOTO/photo.asp?photosid=25631128_01

รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

30/11/2020
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาบพิตร ผู้ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก

วีดีทัศน์พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
ตอนที่ 6 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาบพิตร ผู้ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก
https://youtu.be/TlFn0ybGyY4

วีดีทัศน์พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ตอนที่ 6 : พระบา.....

5 ธันวาคม วันดินโลก : World Soil Dayน้อมรำลึก “ในหลวง ร.9” “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม”https://www.youtube.com/watc...
18/11/2020
กรมพัฒนาที่ดิน - จัดใหญ่ “วันดินโลก” น้อมรำลึกในหลวง ร.9 “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม

5 ธันวาคม วันดินโลก : World Soil Day
น้อมรำลึก “ในหลวง ร.9”
“นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม”
https://www.youtube.com/watch?v=tjMR0YzmIs4&feature=youtu.be

กรมพัฒนาที่ดิน : กรมหมอดิน เตรียมจัดงาน “วันดินโลก” น้อมรำลึกในหลวง ร.9 “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” ร....

วีดีทัศน์พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10ตอนที่ 5 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล...
18/11/2020
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากรุณาธิคุณด้านการศึกษา ดั่งแสงทอรุ้งจากฟาก

วีดีทัศน์พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
ตอนที่ 5 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากรุณาธิคุณด้านการศึกษา ดั่งแสงทอรุ้งจากฟากฟ้าสู่แผ่นดิน
https://youtu.be/XloGhFLF-oI

วีดีทัศน์พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ตอนที่ 5 : พระบา.....

18/11/2020
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สายน้ำแห่งแผ่นดิน

วีดีทัศน์พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
ตอนที่ 4 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สายน้ำแห่งแผ่นดิน
https://youtu.be/sHDmiSPR3UY

วีดีทัศน์พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ตอนที่ 4 : พระบา.....

วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นางสาวอริศรา  พึ่งพา ผู้อำนวยการกลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ นายวีระ  ปะทะขีนัง นักวิ...
17/11/2020

วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นางสาวอริศรา พึ่งพา ผู้อำนวยการกลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ นายวีระ ปะทะขีนัง นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการ พร้อมด้วยทีมเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล AI Chatbot (Bot Admin) ประชุมหารือการใช้งานฐานข้อมูลการโต้ตอบกับผู้รับบริการด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI Chatbot) "คุยกับน้องดินดี" สัญจรไปยังหน่วยงานเจ้าภาพข้อมูล โดยเริ่มจาก สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ และกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน ณ ห้องประชุมของหน่วยงาน เพื่อรวบรวมประเด็นคำถามจาก กอง/สำนัก เข้าสู่ระบบ AI Chatbot และตรวจสอบผลคำตอบว่าถูกต้องตรงประเด็นหรือไม่ รวมถึงการสรุปประเด็นคำถามและชุดคำตอบจาก Fallbackrate ที่ Bot ไม่เข้าใจแจ้งให้กับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลทราบ เพื่อหาคำตอบเพิ่มเติม และนำเข้าสู่กระบวนการ Machine Learning และกำหนดแนวทางการ Train AI Chatbot ให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงกับความต้องการของผู้รับบริการต่อไป

12/11/2020
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขวัญข้าวแห่งแผ่นดิน

วีดีทัศน์พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
ตอนที่ 3 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขวัญข้าวแห่งแผ่นดิน
https://youtu.be/9LwnhjIKID0

วีดีทัศน์พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ตอนที่ 3 : พระบา.....

วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2563 นางจันทร์เพ็ญ  ลาภจิตร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยทีมเจ้าหน้าที่...
11/11/2020

วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2563 นางจันทร์เพ็ญ ลาภจิตร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยทีมเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล AI Chatbot (Bot Admin) ประชุมหารือการใช้งานฐานข้อมูลการโต้ตอบกับผู้รับบริการด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI Chatbot) "คุยกับน้องดินดี" สัญจรไปยังหน่วยงานเจ้าภาพข้อมูล โดยเริ่มจาก กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 และกองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมของหน่วยงาน เพื่อรวบรวมประเด็นคำถามจาก กอง/สำนัก เข้าสู่ระบบ AI Chatbot และตรวจสอบผลคำตอบจาก Bot ว่ามีความถูกต้องตรงประเด็นกับคำถามหรือไม่ รวมถึงการสรุปประเด็นคำถามและชุดคำตอบที่ Bot ไม่เข้าใจแจ้งให้กับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลทราบ เพื่อจัดหาคำตอบเพิ่มเติม พร้อมทั้งหารือแนวทางการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ที่จะนำมาพัฒนา Model ใหม่ในกระบวนการ Machine Learning และการ Train AI Chatbot ให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ

09/11/2020
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กับการสืบสานการสาธารณสุข

วีดีทัศน์พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
ตอนที่ 2 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กับการสืบสานการสาธารณสุข
https://youtu.be/CxcznM22zHo

วีดีทัศน์พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ตอนที่ 2 : พระบา.....

06/11/2020
พระราชกรณียกิจตามรอยพระบาทพระราชบิดา พระราชมารดา มหาราชาแห่งแผ่นดิน

วีดีทัศน์พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

ตอนที่ 1 พระราชกรณียกิจตามรอยพระราชบิดา พระราชมารดา มหาราชาแห่งแผ่นดิน
https://www.youtube.com/watch?v=nKi85Sc812U

วีดีทัศน์พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ตอนที่ 1 : พระรา.....

📌 เชิญชวนรับชมและเผยแพร่วิดีโอแนะนำเรื่องดินและวันดินโลก⭐️เรื่อง ปั้นดิน ให้เป็นดาว ⭐️ที่นำเสนอการให้ความรู้กับเยาวชนโดย...
06/11/2020

📌 เชิญชวนรับชมและเผยแพร่วิดีโอแนะนำเรื่องดินและวันดินโลก
⭐️เรื่อง ปั้นดิน ให้เป็นดาว ⭐️
ที่นำเสนอการให้ความรู้กับเยาวชนโดยนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้ในการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นดิน ให้เป็นถิ่นทำกินอย่างยั่งยืน
https://youtu.be/oJYe8LoE8Jk

👉จะดูดิน ดูยังไง ดูไม่รู้ ดูไม่เป็น 😘ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเมื่อใช้ แอปพลิเคชันของกรมพัฒนาที่ดิน👩‍🌾มาทำความรู้จักกับแอปพลิ...
30/10/2020

👉จะดูดิน ดูยังไง ดูไม่รู้ ดูไม่เป็น
😘ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเมื่อใช้ แอปพลิเคชันของกรมพัฒนาที่ดิน

👩‍🌾มาทำความรู้จักกับแอปพลิเคชัน คู่เกษตรกรไทย ผ่านวิดีโอ แนะนำเรื่องดินและวันดินโลก เรื่อง "ดูดิน ดูได้ ดูดี"
https://youtu.be/YdS6kkZ5B2M

ห้ามพลาด กับกิจกรรมนี้แจกเงิน เงิน เงิน ⭐️⭐️⭐️📷 ร่วมประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “ความหลากหลายทางชีวภาพในดิน” ชิงเงินรางวัลมูลค...
30/10/2020

ห้ามพลาด กับกิจกรรมนี้แจกเงิน เงิน เงิน ⭐️⭐️⭐️
📷 ร่วมประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “ความหลากหลายทางชีวภาพในดิน” ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 10,000 บาท

📲 ระยะเวลาส่งภาพประกวด : วันนี้ – 16 พฤศจิกายน 2563
👍 ระยะเวลาโหวต : 16-22 พฤศจิกายน 2563
🎊 ประกาศผลผู้ชนะรางวัล : วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก 👉 shorturl.at/ezNV5

#WorldSoilDayวันดินโลก

กิจกรรมนี้แจกเงิน เงิน เงิน 😍😍😍

📷 ร่วมประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “ความหลากหลายทางชีวภาพในดิน” ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 10,000 บาท 💸

กติกาและเงื่อนไข
- ส่งภาพถ่ายจากกล้องหรือโทรศัพท์มือถือ ขนาด 1920x1080 pixel ขึ้นไป มายังอีเมล์ [email protected] พร้อมคำอธิบายอย่างสั้น ชื่่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และชื่อ Facebook ภายในวันจันทร์ที่ 16 พ.ย. 63 เวลา 12.00 น.
- คัดเลือกภาพจำนวน 30 ภาพ ลงในเพจ Facebook: World Soil Day วันดินโลก เพื่อเปิดโหวตจากยอด Like และ Share ในเพจเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 16-22 พ.ย. 63
- คัดเลือกรูปที่มีจำนวนยอด Like และ ยอด Share สูงสุด จำนวน 5 รางวัล (รางวัลชนะเลิศ 5,000 บาท)

📲 ระยะเวลาส่งภาพประกวด : วันนี้ – 16 พฤศจิกายน 2563
👍 ระยะเวลาโหวต : 16-22 พฤศจิกายน 2563
🎊 ประกาศผลผู้ชนะรางวัล : วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก 👉 shorturl.at/ezNV5

#วันดินโลก #WorldSoilDay #SoilBiodiversity
#ใส่ใจเขาใส่ใจเราใส่ใจดิน #Soilsserveusall
#ดินดีคือดินร่วนคนอ้วนคือคนหิว #CESRA

👉เชิญชวนรับชมและเผยแพร่วิดีโอแนะนำเรื่องดินและวันดินโลกเรื่อง จากฟ้าสู่ดิน👩‍🌾คลิกเพื่อรับชม >> https://youtu.be/t2pE6U98...
29/10/2020

👉เชิญชวนรับชมและเผยแพร่วิดีโอแนะนำเรื่องดินและวันดินโลก
เรื่อง จากฟ้าสู่ดิน
👩‍🌾คลิกเพื่อรับชม >> https://youtu.be/t2pE6U98T9Q

#วันดินโลก

องค์นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม Humanitarian Soil Scientist ของโลกคุณรู้หรือไม่ 90 % ของอาหารที่เรารับประทาน รวมทั้ง...
12/10/2020

องค์นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม Humanitarian Soil Scientist ของโลก
คุณรู้หรือไม่ 90 % ของอาหารที่เรารับประทาน รวมทั้งปัจจัยสี่ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตล้วนก่อกำเนิดจากดิน ในขณะที่ดินถูกใช้ประโยชน์เพื่อตอบสนองความจำเป็นในการอยู่รอดของมนุษย์ ดินต้องพบกับสภาวะที่เสื่อมโทรมลงทุกขณะ การฟื้นฟูใช้เวลานับร้อยนับพันปี หากยังปล่อยให้เป็นไปเช่นนี้ องค์การสหประชาชาติคาดการณ์ว่า ดินจะสามารถผลิตอาหารเลี้ยงประชากรโลกได้อีกเพียง 55 ปี
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเป็นจอมปราชญ์แห่งการพัฒนาที่ดิน ด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกล ทรงตระหนักถึงวิกฤตที่จะเกิดขึ้น จึงได้ทรงศึกษา ค้นคว้า และพระราชทานแนวทางฟื้นฟูดินตามหลักธรรมชาติ ผ่านทางโครงการพระราชดำริต่างๆ ที่ก่อให้เกิดผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ทั้งต่อปวงชนชาวไทยและนานาประเทศ จนเป็นที่มาของการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม Humanitarian Soil Scientist และการประกาศวันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ เป็น “วันดินโลก”
#วันดินโลก #worldsoilday #soilbiodiversity #ใส่ใจเขาใส่ใจเราใส่ใจดิน #soilsserveusall
#cesra

องค์นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม Humanitarian Soil Scientist ของโลก

คุณรู้หรือไม่ 90 % ของอาหารที่เรารับประทาน รวมทั้งปัจจัยสี่ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตล้วนก่อกำเนิดจากดิน ในขณะที่ดินถูกใช้ประโยชน์เพื่อตอบสนองความจำเป็นในการอยู่รอดของมนุษย์ ดินต้องพบกับสภาวะที่เสื่อมโทรมลงทุกขณะ การฟื้นฟูใช้เวลานับร้อยนับพันปี หากยังปล่อยให้เป็นไปเช่นนี้ องค์การสหประชาชาติคาดการณ์ว่า ดินจะสามารถผลิตอาหารเลี้ยงประชากรโลกได้อีกเพียง 55 ปี

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเป็นจอมปราชญ์แห่งการพัฒนาที่ดิน ด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกล ทรงตระหนักถึงวิกฤตที่จะเกิดขึ้น จึงได้ทรงศึกษา ค้นคว้า และพระราชทานแนวทางฟื้นฟูดินตามหลักธรรมชาติ ผ่านทางโครงการพระราชดำริต่างๆ ที่ก่อให้เกิดผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ทั้งต่อปวงชนชาวไทยและนานาประเทศ จนเป็นที่มาของการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม Humanitarian Soil Scientist และการประกาศวันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ เป็น “วันดินโลก”

#วันดินโลก #worldsoilday #soilbiodiversity #ใส่ใจเขาใส่ใจเราใส่ใจดิน #soilsserveusall
#cesra

วันอังคารที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น.นางจันทร์เพ็ญ ลาภจิตร ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/ฝ...
06/10/2020

วันอังคารที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น.
นางจันทร์เพ็ญ ลาภจิตร ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศ พร้อมด้วย
ผู้อำนวยการกลุ่ม/ฝ่าย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ในสังกัด ศทส.ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการปฏิบัติงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban) ของกรมฯ ทั้งหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต สถานีพัฒนาที่ดิน และศูนย์ศึกษาฯ) รวมทั้งสิ้น 114 หน่วยงาน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสร้างการรับรู้การใช้งานระบบฯ ในรูปแบบใหม่ที่ ทันเวลา โปร่งใส ลดต้นทุน ติดตามและสืบค้นได้ สามารถสร้างหนังสือราชการและรองรับการลงนามลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) และผู้บริหารสามารถลงนามคำสั่งการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ มีระบบแจ้งเวียนหนังสือ และระบบติดตามเส้นทางการรับ-ส่ง หนังสือ โดยใช้งานผ่าน Web Application และ Mobile Application (iOS, Android) นอกจากนี้ ระบบฯ ยังรองรับการเชื่อมโยงการรับ-ส่ง หนังสือกับหน่วยงานภายนอก ตามมาตรฐาน TH e-GIF Version 2.0
โดยมี นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 กรมพัฒนาที่ดิน และหน่วยงานส่วนภูมิภาคประชุมผ่านระบบ Video Conference และระบบ Web Conference

👉👉พลิกโฉมห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน ตอบรับวิถี new normalกรมพัฒนาที่ดิน ปรับปรุงห้องสมุด เพื่อให้เป็นห้องสมุดดิจิทัล มีรูปแบ...
29/09/2020

👉👉พลิกโฉมห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน ตอบรับวิถี new normal

กรมพัฒนาที่ดิน ปรับปรุงห้องสมุด เพื่อให้เป็นห้องสมุดดิจิทัล มีรูปแบบทันสมัย เป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลรูปแบบต่าง ๆ และสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการให้บริการ ดังนี้
📌 บริการสารสนเทศรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล
📌 บริการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ Free Wifi
📌 บริการห้องอเนกประสงค์สำหรับ ประชุม/สัมมนา/Co Working Space/Learning Space/Web Conference และตู้สำหรับฝากสัมภาระชั่วคราว
📌 บริการพื้นที่รับรอง
📌 บริการหนังสือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสืออ้างอิงพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาที่ดิน ผลงานวิจัย/วิชาการ ด้านการพัฒนาที่ดิน
📌 บริการสถานที่ทำงานส่วนตัว
📌 บริการน้ำดื่มสำหรับผู้ใช้บริการห้องสมุด
📌 สามารถสืบค้นรายการหนังสือของกรมพัฒนาที่ดินได้จากระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ e-Library (http://e-library.ldd.go.th/)

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 น. นางจันทร์เพ็ญ ลาภจิตร ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่...
28/09/2020

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 น. นางจันทร์เพ็ญ ลาภจิตร ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/ฝ่าย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมการเชิญธงชาติไทย และร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ณ บริเวณเสาธงชาติไทย สนามหญ้า กรมพัฒนาที่ดิน

10 กันยายน 2563 : Kick Off วันดินโลกKeep soil alive, protect soil biodiversity รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน วัน...
09/09/2020

10 กันยายน 2563 : Kick Off วันดินโลก

Keep soil alive, protect soil biodiversity
รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน
วันดินโลก 5 ธันวาคม 2563

วิธีตรวจสอบว่า Windows ที่เราใช้ เป็นของแท้หรือไม่ ?
01/09/2020
วิธีตรวจสอบว่า Windows ที่เราใช้ เป็นของแท้หรือไม่ ?

วิธีตรวจสอบว่า Windows ที่เราใช้ เป็นของแท้หรือไม่ ?

บางท่านคงไม่ทราบว่าที่ร้านลงให้ หรือที่เราซื้อคอม,แท็บเล็ต Windows นี้เป็นของแท้หรือเปล่า วันนี้มาลองตรวจสอบ...

รวบรวมมาให้ ! กว่า 280 งานบริการ e-Service ภาครัฐ ไม่ต้องเดินทางไปติดต่อ สะดวก ง่าย 🙋‍♂️🙋‍♀️ คลิก 👉https://www.opdc.go.t...
20/08/2020

รวบรวมมาให้ ! กว่า 280 งานบริการ e-Service ภาครัฐ ไม่ต้องเดินทางไปติดต่อ สะดวก ง่าย 🙋‍♂️🙋‍♀️ คลิก 👉https://www.opdc.go.th/content/NjE4MQ

👍 ตัวอย่างงานบริการ e-Service ของรัฐบริการเพื่อประชาชน 👨‍👩‍👧‍👦

💻 กรมการกงสุล
ขอความช่วยเหลือคนไทยในต่างแดน http://www.consular.go.th/main/th/register-help

💻 กรมการขนส่งทางบก
เสียภาษีรถยนต์ https://eservice.dlt.go.th/esvapp/login.jsf#

💻 กรมสรรพากร
ยื่นภาษีรายได้บุคคลธรรมดา
https://www.rd.go.th/publish/27860.0.html

💻 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ขอบัตรประจำตัวคนพิการ
http://ecard.dep.go.th/nep_card/application/index_self.php

💻 กรมการจัดหางาน
ลงทะเบียนคนหางานในต่างประเทศ
https://toea.doe.go.th/LBANK-WEB/main.php

💻 กรมสุขภาพจิต
จองคิวพบแพทย์ https://www.dmh.go.th/apps_line/q/q.asp

💻 การเคหะแห่งชาติ
แจ้งความต้องการที่อยู่อาศัย
http://dhds.nha.co.th/nhawl/Home.html#

รวบรวมมาให้ ! กว่า 280 งานบริการ e-Service ภาครัฐ ไม่ต้องเดินทางไปติดต่อ สะดวก ง่าย 🙋‍♂️🙋‍♀️ คลิก 👉https://www.opdc.go.th/content/NjE4MQ

👍 ตัวอย่างงานบริการ e-Service ของรัฐบริการเพื่อประชาชน 👨‍👩‍👧‍👦

💻 กรมการกงสุล
ขอความช่วยเหลือคนไทยในต่างแดน http://www.consular.go.th/main/th/register-help

💻 กรมการขนส่งทางบก
เสียภาษีรถยนต์ https://eservice.dlt.go.th/esvapp/login.jsf#

💻 กรมสรรพากร
ยื่นภาษีรายได้บุคคลธรรมดา
https://www.rd.go.th/publish/27860.0.html

💻 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ขอบัตรประจำตัวคนพิการ
http://ecard.dep.go.th/nep_card/application/index_self.php

💻 กรมการจัดหางาน
ลงทะเบียนคนหางานในต่างประเทศ
https://toea.doe.go.th/LBANK-WEB/main.php

💻 กรมสุขภาพจิต
จองคิวพบแพทย์ https://www.dmh.go.th/apps_line/q/q.asp

💻 การเคหะแห่งชาติ
แจ้งความต้องการที่อยู่อาศัย
http://dhds.nha.co.th/nhawl/Home.html#

#ชีวิตง่ายๆด้วยบริการออนไลน์ภาครัฐ #สำนักงานกพร

โครงการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำเฉลิมพระเกียรติศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมโครงการปลูกไม้ยืนต้น...
04/08/2020

โครงการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำเฉลิมพระเกียรติ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมโครงการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 68 พรรษา ซึ่งได้ปลูกไม้ยืนต้น จำนวน 100 ต้น ประกอบด้วย สักทอง จำนวน 10 ต้น มะค่าแต้ จำนวน 30 ต้น ตะเคียน จำนวน 30 ต้น และยางนา จำนวน 30 ต้น เพื่อถวายความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และปลูกจิตสำนึกให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เกิดการร่วมแรงร่วมใจกันปลูกไม้ยืนต้นเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ เสริมสร้างความสามัคคีในการอนุรักษ์ดินและทรัพยากรธรรมชาติ โดยมี นางอรนาฎ โอวาทตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญ ผอ.กลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ภายในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมกันปลูกต้นไม้ ในวันอังคารที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ บริเวณพื้นที่เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

#รวมพลังจิตอาสาปลูกไม้ยืนต้น
#ล้านกล้ารักษ์แผ่นดิน

ที่อยู่

2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Bangkok
10900

ข้อมูลทั่วไป

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 16:30
อังคาร 09:00 - 16:30
พุธ 09:00 - 16:30
พฤหัสบดี 09:00 - 16:30
ศุกร์ 09:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

1760

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศทส. กรมพัฒนาที่ดินผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศทส. กรมพัฒนาที่ดิน:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เพลงวันดินโลกมี 5 เพลงด้วยกัน ลองฟังดูสิครับ แล้วคิดกันดูว่าจะนำเพลงทั้ง 5 ไปผนวกเข้าไว้กับงานวันดินโลกที่จะจัดที่ศูนย์ฯเขาชะงุ้มอย่างไรดี เพื่อจะทำให้งานครึกครื้นขึ้น (ผมเองคิดว่า ถ้าเชิญคนที่ร้องเพลงทั้งห้ามาร้องที่งานน่าจะดี ให้เวลาครึ่งชั่วโมงพอเลยครับ มีใครจะช่วยนำความคิดนี้ไปเสนอคณะกรรมการจัดงานไหมครับ ช่วยหน่อยเถิด)
ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ..ไม่ใช้สารดูดความชื้น..โครงสร้างหนากระจกนิรภัย5มม..ชั้นวางปรับระดับได้..ควบคุมความชื้น20-60%RH..รับประกันดูแลอย่างต่อเนื่อง..iso9001