สำนักงาน กลต.

สำนักงาน กลต. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

📣 ก.ล.ต. ขอเชิญชวนนักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจ ส่งผลงานวิจัย 👩‍💼👨‍💼 ⏰เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันนี้ - 11 มิถุนายน 2564...
29/03/2021

📣 ก.ล.ต. ขอเชิญชวนนักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจ ส่งผลงานวิจัย 👩‍💼👨‍💼

⏰เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันนี้ - 11 มิถุนายน 2564 (ผู้ที่อยู่ในเขตภาคใต้จะได้รับการพิจารณาก่อน)

🏆 เจ้าของ 3 ผลงานวิจัยที่ได้รับคัดเลือกจะได้นำเสนอในงาน “Capital Market Regional Seminar 2021" วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท

📊 ไม่จำกัดหัวข้อ ผู้สนใจสามารถส่งผลงานวิจัยหลากหลายสาขาที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนและสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของสำนักงาน ก.ล.ต. เช่น 📈

💡 การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของตลาดทุนไทย
💡 การเข้าถึงตลาดทุนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
💡 การยกระดับการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุน
💡 การเสริมสร้างความรู้ทางการเงิน การลงทุนรองรับการเกษียณ พฤติกรรมการลงทุนของผู้ลงทุน
💡 การพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการทำธุรกรรมในตลาดทุน
💡 การกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน
💡 การจัดการกับฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อประโยชน์ต่อตลาดทุน
💡 การทำธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล
💡 การเชื่อมโยงตลาดทุนไทยกับตลาดทุนภูมิภาค
💡 การพัฒนาตลาดทุนที่ยั่งยืน (Environmental Social and Governance)
💡การกำกับดูแลและประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายในตลาดทุน

📩 ส่งผลงานวิจัย ได้ที่ [email protected]

☎️ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-033-9957 และ 0-2263-6298

#SEC #SECWorkingPaper #CapitalMarketRegionalSeminar2021 #กลต #งานวิจัย #ตลาดทุนไทย

ก.ล.ต. พร้อมผลักดันการให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (digital services) เต็มรูปแบบ มุ่งสู่ตลาดทุนดิจิทัลก.ล.ต. มีแนวคิด...
29/03/2021

ก.ล.ต. พร้อมผลักดันการให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (digital services) เต็มรูปแบบ มุ่งสู่ตลาดทุนดิจิทัล

ก.ล.ต. มีแนวคิดจะพัฒนาการให้บริการของผู้ประกอบการในตลาดทุนเป็นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (digital services) อย่างครบวงจร ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทุกภาคส่วน และพัฒนาบริการให้ตอบโจทย์ผู้เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม พร้อมปักธงให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ครบวงจร โดยเริ่มโครงการรับและออกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 100% ตั้งแต่ไตรมาส 3 ปี 2564

อ่านข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 65/2564 เพิ่มเติมได้ที่
https://www.sec.or.th/TH/Pages/News_Detail.aspx?SECID=8898&NewsNo=65&NewsYear=2564&Lang=TH

สำนักงาน กลต.'s cover photo
29/03/2021

สำนักงาน กลต.'s cover photo

ก.ล.ต. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนากระทรวงยุติธรรม ครบรอบ 130 ปี นางสาวอาชินี ปัทมะสุคนธ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงา...
27/03/2021

ก.ล.ต. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนากระทรวงยุติธรรม ครบรอบ 130 ปี

นางสาวอาชินี ปัทมะสุคนธ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) (ที่ 2 จากซ้าย) นางวิไลลักษณ์ เจนอนันต์พร ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบตลาดทุน 2 (ขวาสุด) และนางสาวจิตติกานต์ วงษ์กำภู (ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและบริการผู้ลงทุน ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนากระทรวงยุติธรรม ครบรอบ 130 ปี และบริจาคสมทบทุนเข้ากองทุนยุติธรรม เพื่อช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี การขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย การถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน และการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน โดยมีนางสาวรวิวรรณ์ ศรีวนาภิรมย์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงยุติธรรม (ที่ 2 จากขวา) เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564

อ่านข่าวกิจกรรมนี้ได้ที่ https://www.sec.or.th/TH/Pages/Activities.aspx?SECID=8896

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาการให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (digital services)สำนักงานคณะกรรมก...
26/03/2021

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาการให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (digital services)

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จัดรับฟังความคิดเห็นจากภาคธุรกิจในตลาดทุน เกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาการให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (digital services) อย่างครบวงจร เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวเปิดงานและร่วมรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วน ทั้งนี้ การพัฒนาการให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (digital services) มีเป้าหมายเพื่ออำนวยความสะดวกและพัฒนาบริการตอบให้โจทย์ผู้เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม พร้อมกันนี้ นายจินตพันธุ์ ทังสุบุตร ผู้อำนวยการกองพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ให้เกียรติร่วมบรรยาย ในหัวข้อ “ร่างพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....” เพื่อให้ภาคธุรกิจเข้าใจทิศทางและนโยบายในการนำวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการของภาครัฐและเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมคาร์ลตัน โฮเทล แบงคอก สุขุมวิท

อ่านข่าวกิจกรรม ก.ล.ต. ฉบับนี้ ได้ที่ https://www.sec.or.th/TH/Pages/Activities.aspx?SECID=8894

กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลยื่นหนังสือแสดงความคิดเห็นต่อร่างหลักการการกำหนดคุณสมบัติของผู้ลงทุน ในคริปโทเคอร์เร...
26/03/2021

กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลยื่นหนังสือแสดงความคิดเห็นต่อร่างหลักการการกำหนดคุณสมบัติของผู้ลงทุน ในคริปโทเคอร์เรนซี

กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ประกอบด้วยตัวแทนผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล และนายกสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย เข้าพบและยื่นหนังสือแสดงความคิดเห็นต่อร่างหลักการการกำหนดคุณสมบัติของผู้ลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซีซึ่งสำนักงานอยู่ระหว่างเปิดรับฟังความคิดเห็น โดยมีท่านเลขาธิการในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการ ก.ล.ต. รับมอบ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564

🔎 พบกับภาวะตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล รายสัปดาห์ โดย สำนักงาน ก.ล.ต. 📊 รายงานสรุปข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล เช่น...
26/03/2021

🔎 พบกับภาวะตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล รายสัปดาห์ โดย สำนักงาน ก.ล.ต.

📊 รายงานสรุปข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล เช่น มูลค่าการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในไทย ราคาสินทรัพย์ดิจิทัลในแต่ละ Exchange ของไทยเทียบกับตลาดโลก เพื่อเป็นข้อมูลให้ได้ติดตามเป็นประจำทุกสัปดาห์

📌 ติดตามได้ที่เพจ สำนักงาน กลต.

สามารถดาวน์โหลดภาพขนาดใหญ่ได้ที่นี่ https://www.sec.or.th/TH/PublishingImages/Pages/WeeklyReport/DAWeeklyReport20210326.jpg

#กลต #SEC #สินทรัพย์ดิจิทัล

ก.ล.ต. ประกาศลดค่าธรรมเนียมเพื่อลดภาระให้แก่บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ มีผลตั้งแต่ 25 มีนาคม 2564ก.ล.ต. ออกประกาศลดอัตราค่าธ...
25/03/2021

ก.ล.ต. ประกาศลดค่าธรรมเนียมเพื่อลดภาระให้แก่บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ มีผลตั้งแต่ 25 มีนาคม 2564

ก.ล.ต. ออกประกาศลดอัตราค่าธรรมเนียมรายปีที่ต้องชำระในปี 2564 ให้แก่บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ทุกประเภท และขยายเวลาการชำระออกไปถึงสิ้นปี เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ต่อเนื่องจากปี 2563 พร้อมกับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้ทวนสอบก๊าซเรือนกระจกของบริษัท เพื่อส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่ 25 มีนาคม 2564

อ่านข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 64/2564 เพิ่มเติมได้ที่ https://www.sec.or.th/TH/Pages/News_Detail.aspx?SECID=8891

ก.ล.ต. มีแนวคิดทบทวนวิธีการคำนวณค่าธรรมเนียมประจำปีของบริษัทจดทะเบียนที่ไม่ส่งงบการเงินประจำรอบปีบัญชี ให้สอดคล้องกับสภา...
25/03/2021

ก.ล.ต. มีแนวคิดทบทวนวิธีการคำนวณค่าธรรมเนียมประจำปีของบริษัทจดทะเบียนที่ไม่ส่งงบการเงินประจำรอบปีบัญชี ให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการทบทวนวิธีการคำนวณค่าธรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่ไม่ส่งงบการเงินประจำรอบปีบัญชีล่าสุดภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยให้คำนวณค่าธรรมเนียมจากข้อมูลส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินอื่นที่ยื่นต่อ ก.ล.ต. ล่าสุด เช่น งบรายไตรมาส งบครึ่งปี เพื่อให้เหมาะสมและเป็นปัจจุบันยิ่งขึ้น ตามแนวทาง Regulatory Guillotine

อ่านข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 63/2564 ได้ที่ https://www.sec.or.th/TH/Pages/News_Detail.aspx?SECID=8890&NewsNo=63&NewsYear=2564&Lang=TH

ก.ล.ต. เปิดตัว “Digital Infrastructure” ร่วมกับภาครัฐและเอกชน พลิกโฉมตลาดทุนไทยไปสู่ตลาดทุนดิจิทัล ก.ล.ต. เปิดตัวระบบโคร...
24/03/2021

ก.ล.ต. เปิดตัว “Digital Infrastructure” ร่วมกับภาครัฐและเอกชน พลิกโฉมตลาดทุนไทยไปสู่ตลาดทุนดิจิทัล

ก.ล.ต. เปิดตัวระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Infrastructure) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนภายใต้โครงการ Sandbox เพื่อพลิกโฉมตลาดทุนไทยไปสู่ตลาดทุนดิจิทัล โดยปรับเปลี่ยนการทำธุรกรรมในตลาดทุนให้เป็นดิจิทัล 100% เพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใส อำนวยความสะดวกให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงตลาดทุนได้ง่ายยิ่งขึ้น ลดต้นทุนให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับนโยบายรัฐในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้ทัดเทียมสากล

อ่านข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 62/2564 และ Q&A ได้ที่ https://www.sec.or.th/TH/Pages/News_Detail.aspx?SECID=8887

24/03/2021
📢 เสวนาออนไลน์ เปิดมุมมองกับ "การกำหนดคุณสมบัติผู้ลงทุนคริปโทฯ"

📢 เสวนาออนไลน์ เปิดมุมมองกับ "การกำหนดคุณสมบัติผู้ลงทุนคริปโทฯ"

🔶ผ่าน “มุมมอง” ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการและตัวแทนในแวดวงสินทรัพย์ดิจิทัล

🔷วันพุธที่ 24 มี.ค. เวลา 14.00-16.00 น.

🔶พร้อมร่วม “update” ผลการแสดงความคิดเห็นการกำหนดคุณสมบัติของผู้ลงทุนในคริปโทฯ พร้อมกัน ที่นี่ !!

💡“เพราะทุกความเห็น คือ ความร่วมมือ”

ดาวน์โหลดเอกสารรับฟังความคิดเห็น ได้ที่ https://bit.ly/3knvOOk

#กลต #SEC #สินทรัพย์ดิจิทัล #crypto #knowledgetest
#คุณสมบัติผู้ลงทุน #Cryptocurrency #สำนักงานกลต

24/03/2021
พลิกโฉมตลาดทุนไทย ไปสู่ตลาดทุนดิจิทัล

🔹 เปิดตัว Digital Infrastructure ภายใต้ Sandbox สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

🔹 โดยได้รับเกียรติจากนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษการพัฒนาตลาดทุนดิจิทัล

ก.ล.ต. – สมาคมบริษัทจัดการลงทุน ร่วมหารือแนวทางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกองทุนรวมในการประชุมรายไตรมาส ครั้งที่ 1/2564นางสา...
23/03/2021

ก.ล.ต. – สมาคมบริษัทจัดการลงทุน ร่วมหารือแนวทางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกองทุนรวมในการประชุมรายไตรมาส ครั้งที่ 1/2564

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และนางวรัชญา ศรีมาจันทร์ รองเลขาธิการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประชุมประจำไตรมาส ครั้งที่ 1/2564 ร่วมกับสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) นำโดยนางวรวรรณ ธาราภูมิ ประธานกิตติมศักดิ์ นายวศิน วณิชย์วรนันต์ นายกสมาคม และคณะกรรมการ AIMC เพื่อหารือร่วมกันถึงนโยบายและแนวทางในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกองทุนรวมในด้านการลงทุนอย่างยั่งยืน (sustainable investing) และการส่งเสริมการออมและการลงทุนระยะยาวของประชาชน เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 ณ สำนักงาน ก.ล.ต.

อ่านข่าวกิจกรรม ก.ล.ต. ฉบับนี้ ได้ที่ https://www.sec.or.th/TH/Pages/Activities.aspx?SECID=8884

ก.ล.ต. กล่าวโทษอดีตกรรมการและผู้บริหาร GGC กับพวก รวม 11 ราย ต่อ ปอศ. กรณีทุจริตวัตถุดิบคงคลัง เป็นเหตุให้ GGC ได้รับควา...
23/03/2021

ก.ล.ต. กล่าวโทษอดีตกรรมการและผู้บริหาร GGC กับพวก รวม 11 ราย ต่อ ปอศ. กรณีทุจริตวัตถุดิบคงคลัง เป็นเหตุให้ GGC ได้รับความเสียหาย พร้อมส่งเรื่องต่อ ปปง.

อ่านข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 61/2564 ได้ที่ https://www.sec.or.th/TH/Pages/News_Detail.aspx?SECID=8883

ก.ล.ต. ออกเกณฑ์ส่งเสริมให้บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนพัฒนาความรู้ด้าน ESG เพื่อผลักดันการลงทุนอย่างยั่งยืนก.ล.ต. ปรับปรุงเกณฑ...
22/03/2021

ก.ล.ต. ออกเกณฑ์ส่งเสริมให้บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนพัฒนาความรู้ด้าน ESG เพื่อผลักดันการลงทุนอย่างยั่งยืน

ก.ล.ต. ปรับปรุงเกณฑ์ด้านบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนโดยกำหนดให้การอบรมเกี่ยวกับปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance) หรือ ESG เป็นหลักสูตรภาคบังคับสำหรับการต่ออายุความเห็นชอบของผู้แนะนำการลงทุน ผู้วางแผนการลงทุน นักวิเคราะห์การลงทุน เจ้าหน้าที่จัดการการซื้อขายด้านสินค้าเกษตร ผู้จัดการกองทุน และผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการให้บริการแก่ผู้ลงทุน

อ่านข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 59/2564 เพิ่มเติมได้ที่ https://www.sec.or.th/TH/Pages/News_Detail.aspx?SECID=8880

ก.ล.ต. กำกับดูแลอะไร ในจักรวาล “สินทรัพย์ดิจิทัล” เพื่อคุ้มครองผู้ลงทุนโดย  นางสาวนภนวลพรรณ ภวสันต์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเส...
22/03/2021

ก.ล.ต. กำกับดูแลอะไร ในจักรวาล “สินทรัพย์ดิจิทัล” เพื่อคุ้มครองผู้ลงทุน

โดย นางสาวนภนวลพรรณ ภวสันต์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยีทางการเงิน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

เมื่อพูดถึงการกำกับดูแล #สินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งประกอบด้วยคริปโทเคอร์เรนซี และ โทเคนดิจิทัล ทุกสายตาน่าจะพุ่งตรงมาที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแล ภายใต้พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ผ่านมาที่ราคาซื้อขายบิทคอยน์มีความร้อนแรงและสร้างกระแสความนิยมในสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างมาก

ขณะที่หลายคนอาจมีคำถามว่า ก.ล.ต. กำกับดูแลอะไร ในระบบนิเวศของสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Ecosystem) หรืออยู่ตรงไหนในจักรวาลของ “สินทรัพย์ดิจิทัล” และต้องทำอะไรเพื่อคุ้มครองผู้ลงทุน

🔷 มีอะไรใน “ระบบนิเวศของสินทรัพย์ดิจิทัล”

หากมองไปในระบบนิเวศของสินทรัพย์ดิจิทัลจะพบว่า นอกจากคริปโทเคอร์เรนซี และ โทเคนดิจิทัลแล้ว ยังมีกิจการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอีกหลากหลาย ซึ่งต้องมาทำความรู้จักกันสักหน่อย

สินทรัพย์ดิจิทัล แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ คริปโทเคอร์เรนซี และ โทเคนดิจิทัล ซึ่งมีลักษณะและการกำกับดูแลที่แตกต่างกัน

(1) คริปโทเคอร์เรนซี (cryptocurrency) เป็นเหรียญดิจิทัลที่ใช้เป็นสื่อกลางในการซื้อขายแลกเปลี่ยน (means of payment) เพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้า บริการ หรือสิทธิอื่นใด หรือแลกเปลี่ยนระหว่างสินทรัพย์ดิจิทัลด้วยกัน เช่น บิทคอยน์ อีเธอเรียม เป็นต้น รวมทั้งคริปโทเคอร์เรนซีที่มีการตรึงมูลค่า (peg) ไว้กับสินทรัพย์ที่มีความมั่นคง เช่น ทองคำ สกุลเงินต่าง ๆ หรือที่เรียกว่า “stable coin”

(2) โทเคนดิจิทัล (digital token) เป็นเหรียญดิจิทัลที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือเหรียญ โดยแยกย่อยเป็น 2 ประเภท ได้แก่
2.1 investment token ให้สิทธิในการเข้าร่วมลงทุนในโครงการหรือกิจการใด ๆ
2.2 utility token ให้สิทธิแก่ผู้ถือในการได้มาซึ่งสินค้า บริการ หรือสิทธิอื่นใดที่เฉพาะเจาะจง โดย utility token ยังแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ “utility token พร้อมใช้” และ “utility token ไม่พร้อมใช้”
• utility token พร้อมใช้ ▶️ สามารถใช้สิทธิแลกหรือใช้บริการได้ทันทีตั้งแต่วันที่เสนอขายครั้งแรก
• utility token ไม่พร้อมใช้ ▶️ ยังไม่พร้อมให้ใช้สิทธิแลกหรือใช้ประโยชน์สินค้าหรือบริการนั้น ต้องรอใช้สิทธิในอนาคต เพราะจะต้องนำเงินที่ได้จากการขาย utility token ไปจัดหาสินค้าหรือพัฒนาบริการให้เสร็จก่อน

กิจการที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล มีอยู่หลากหลายกลุ่ม หลากหลายประเภท ตั้งแต่เริ่มต้นการออกเสนอขาย เหมืองขุด ที่ปรึกษาการลงทุน ผู้จัดการเงินทุน ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ผู้รับฝากทรัพย์สิน กระเป๋าเงินดิจิทัล และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

🔷 ก.ล.ต. กำกับดูแล “สินทรัพย์ดิจิทัล” อย่างไร

แม้ว่า ก.ล.ต. จะกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัล แต่ไม่ได้ครอบคลุมทั้งจักรวาล “สินทรัพย์ดิจิทัล” โดย พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง กำหนดให้ ก.ล.ต. กำกับดูแลการออกเสนอขาย “investment token” และ “utility token ไม่พร้อมใช้” เนื่องจากมีลักษณะเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุนเช่นเดียวกับหลักทรัพย์ มีการให้สิทธิแก่ผู้ลงทุนในโครงการ และมีความผูกพันในทางกฎหมายระหว่างผู้ออกและผู้ถือโทเคนดิจิทัล โดยผู้ออกเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Issuer) จะต้องได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. มีการเปิดเผยข้อมูลตามที่กำหนด และต้องเสนอขายผ่านผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) ที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.

แต่หากเป็นการออกเสนอขายคริปโทเคอร์เรนซี รวมทั้ง stable coin ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการซื้อขายแลกเปลี่ยน ไม่ได้มีโครงการหรือกิจการใด ๆ รองรับนั้น ก.ล.ต. ไม่ได้กำกับดูแลการออกเสนอขายคริปโทเคอร์เรนซี แต่จะกำกับดูแลการทำหน้าที่ของผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับคริปโทเคอร์เรนซี

สำหรับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. ในปัจจุบันมีอยู่ 5 ประเภท ทั้งการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับคริปโทเคอร์เรนซี และ โทเคนดิจิทัล ได้แก่ ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (exchange) นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (broker) ผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล (dealer) ที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัล (investment advisor) และผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล (fund manager) ต้องได้รับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. กำหนด เช่น การมีเงินทุนเพียงพอรองรับความเสี่ยง การทำความรู้จักตัวตนของลูกค้า การเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า การมีระบบต่าง ๆ ที่ได้มาตรฐานตามที่ ก.ล.ต. กำหนด และมีความปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีความพร้อมด้านระบบงานและสามารถให้บริการแก่ผู้ลงทุนเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดด้วยความรับผิดชอบ

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจและผู้ประกอบวิชาชีพที่ได้รับใบอนุญาต รวมทั้งบุคคลที่มิใช่ผู้ประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. ได้ที่ www.sec.or.th และแอปพลิเคชัน “SEC Check First” เพราะหากไปใช้บริการกับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่ได้รับใบอนุญาต ก.ล.ต. จะไม่สามารถเข้าไปดูแลผู้ลงทุนได้

🔷 ปรับปรุงการกำกับดูแลเพื่อเพิ่มการคุ้มครองผู้ลงทุน

• การคุ้มครองผู้ลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซี
จากความร้อนแรงที่เกิดขึ้นในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล ก.ล.ต. จึงออกคำเตือนประชาชนให้ระมัดระวังหากจะลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซี รวมทั้งเปิดรับฟังความเห็นเกี่ยวกับหลักการการกำหนดคุณสมบัติผู้ลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซีและการทำ knowledge test เพื่อคุ้มครองผู้ลงทุน เช่นเดียวกับหน่วยงานกำกับดูแลในหลาย ๆ ประเทศที่มีการแสดงท่าทีเป็นห่วง ซึ่งได้ออกมาเตือนผู้ลงทุนหรือมีแนวทางจะกำหนดคุณสมบัติผู้ลงทุน เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ สหภาพยุโรป ฮ่องกง เป็นต้น

อย่างไรก็ดี แนวคิดการกำหนดคุณสมบัติผู้ลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซีและการทำ knowledge test โดย ก.ล.ต. นั้น ยังอยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นเท่านั้น โดยผู้สนใจสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่ลิงก์นี้ https://bit.ly/3knvOOk ได้ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2564 ซึ่ง ก.ล.ต. จะนำมาพิจารณาในการกำหนดนโยบาย รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นให้สาธารณชนได้ทราบต่อไป

• การออกเสนอขายโทเคนดิจิทัล
ในช่วงที่ผ่านมา ก.ล.ต. ยังได้ปรับปรุงกฎเกณฑ์การกำกับดูแลการออกเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่อ้างอิงหรือมีกระแสรายรับจากอสังหาริมทรัพย์ (real estate-backed token) โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เพื่อยกระดับการคุ้มครองผู้ลงทุนให้เทียบเคียงกับทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่มีลักษณะคล้ายกัน

พร้อมกันนี้ ยังมีแผนที่จะยกระดับการกำกับดูแลโทเคนดิจิทัลในลักษณะอื่น ๆ รวมทั้งมีแนวคิดที่จะทบทวนข้อกำหนดเกี่ยวกับสัดส่วนและจำนวนการลงทุนของผู้ลงทุนรายย่อยที่ใช้บังคับมาตั้งแต่ปี 2561 เพื่อสนับสนุนการลงทุนในโทเคนดิจิทัล

ทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้การกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลให้มีมาตรฐานตามที่กำหนด และเพิ่มการคุ้มครองผู้ลงทุนให้เทียบเคียงได้กับการลงทุนในหลักทรัพย์

**********************

ข้อคิดเห็นที่ปรากฏในบทความนี้เป็นความเห็นของผู้เขียน ซึ่งไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คลิกอ่านได้ที่https://www.sec.or.th/TH/Template3/Articles/2564/220364.pdf

22/03/2021
สัมมนาออนไลน์เรื่อง “SEC SME/Startup Forum: เริ่มต้นอย่างไรในตลาดทุน”

ก.ล.ต. ขอเชิญชวนรับฟังสัมมนาออนไลน์เรื่อง “SEC SME/Startup Forum: เริ่มต้นอย่างไรในตลาดทุน” เจาะลึกความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนและแนวทางการระดมทุนผ่านตลาดทุน
ทาง Facebook Live เพจ “สำนักงาน กลต.”

📌 9.15 – 10.25 น. หัวข้อ “Crowdfunding ฉบับเจาะลึก : การเสนอขายหุ้น หุ้นกู้ ต่อประชาชนผ่านระบบ Crowdfunding”
🔹 ร่วมเสวนาโดย
- คุณทศรรห์ บุรีชนะ Chief Value Officer บจก. สินวัฒนา คราวด์ฟันดิง คอร์ปอเรชั่น
- คุณวรพล พรวาณิชย์ ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บจก. เพียร์ พาวเวอร์ แพลตฟอร์ม
#CrowdfundingPortal
- คุณธวัชชัย อิงบุญมีสกุล ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บจก. เวลธิเทคฟิน
- คุณรัตนศักดิ์ สาลี กรรมการผู้จัดการ บจก. ซินเนอร์รี่ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย)
#ผู้ประกอบการ

📌 10.50 – 12.00 น. หัวข้อ “PP-SME ฉบับเจาะลึก : การเสนอขายหุ้น หุ้นกู้แปลงสภาพ และ ESOP ด้วยหลักเกณฑ์ PP-SME”
🔹 ร่วมเสวนาโดย
- คุณไพบูลย์ ดำรงวารี ผู้อำนวยการฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ 2 ก.ล.ต.
- คุณอภิเชษฐ ถาบุตร ที่ปรึกษากฎหมาย บจก. คิว คิว (ประเทศไทย) จำกัด #ผู้ประกอบการ
- คุณนฤศันส์ ธันวารชร Head of Investment บจก. อินโนสเปซ (ประเทศไทย) #นิติบุคคลร่วมลงทุน #VC
- คุณโสมิกา ภคภาสน์วิวัฒน์ ทนายความหุ้นส่วน บจก. เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ #ที่ปรึกษากฎหมาย
- คุณสินิดา เพชรวีระกุล ผู้ดำเนินรายการ

ดาวน์โหลดกำหนดการได้ที่ลิงก์ https://www.sec.or.th/TH/PublishingImages/Pages/seminar/seminar-22032564.png

#SEC #กลต #SME #startup #เอสเอ็มอี #ระดมทุน #ตลาดทุน #หุ้น

พรุ่งนี้ ! วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 – 12.00 น. !!ก.ล.ต. ขอเชิญชวนรับฟังสัมมนาออนไลน์เรื่อง “SEC SME/Startup...
21/03/2021

พรุ่งนี้ ! วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 – 12.00 น. !!

ก.ล.ต. ขอเชิญชวนรับฟังสัมมนาออนไลน์เรื่อง “SEC SME/Startup Forum: เริ่มต้นอย่างไรในตลาดทุน” เจาะลึกความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนและแนวทางการระดมทุนผ่านตลาดทุน ทาง Facebook Live เพจ “สำนักงาน กลต.”

📌 9.15 – 10.25 น. หัวข้อ “Crowdfunding ฉบับเจาะลึก : การเสนอขายหุ้น หุ้นกู้ ต่อประชาชนผ่านระบบ Crowdfunding”
🔹 ร่วมเสวนาโดย
- คุณทศรรห์ บุรีชนะ Chief Value Officer บจก. สินวัฒนา คราวด์ฟันดิง คอร์ปอเรชั่น
- คุณวรพล พรวาณิชย์ ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บจก. เพียร์ พาวเวอร์ แพลตฟอร์ม
#CrowdfundingPortal
- คุณธวัชชัย อิงบุญมีสกุล ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บจก. เวลธิเทคฟิน
- คุณรัตนศักดิ์ สาลี กรรมการผู้จัดการ บจก. ซินเนอร์รี่ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย)
#ผู้ประกอบการ

📌 10.50 – 12.00 น. หัวข้อ “PP-SME ฉบับเจาะลึก : การเสนอขายหุ้น หุ้นกู้แปลงสภาพ และ ESOP ด้วยหลักเกณฑ์ PP-SME”
🔹 ร่วมเสวนาโดย
- คุณไพบูลย์ ดำรงวารี ผู้อำนวยการฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ 2 ก.ล.ต.
- คุณอภิเชษฐ ถาบุตร ที่ปรึกษากฎหมาย บจก. คิว คิว (ประเทศไทย) จำกัด #ผู้ประกอบการ
- คุณนฤศันส์ ธันวารชร Head of Investment บจก. อินโนสเปซ (ประเทศไทย) #นิติบุคคลร่วมลงทุน #VC
- คุณโสมิกา ภคภาสน์วิวัฒน์ ทนายความหุ้นส่วน บจก. เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ #ที่ปรึกษากฎหมาย
- คุณสินิดา เพชรวีระกุล ผู้ดำเนินรายการ

#SEC #กลต #SME #startup #เอสเอ็มอี #ระดมทุน #ตลาดทุน #หุ้น

ที่อยู่

333/3 Vibhavadi-Rangsit Road, Chompon, Chatuchak
Bangkok
10900

เบอร์โทรศัพท์

66 2033 9999

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงาน กลต.ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงาน กลต.:

วิดีโอทั้งหมด

ก.ล.ต.

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นหน่วยงานกำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุนของประเทศไทย ที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง พัฒนาตลาดทุนและเศรษฐกิจของประเทศให้ยั่งยืน เป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด