กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม, หน่วยงานราชการ, 75/6 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี, Bangkok.

เปิดเหมือนปกติ

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone: SEZ) ประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงสู่ประเทศในภูมิภาคเอเชีย
05/10/2020
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone: SEZ) ประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงสู่ประเทศในภูมิภาคเอเชีย

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone: SEZ) ประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงสู่ประเทศในภูมิภาคเอเชีย

รัฐบาลมีมาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone: SEZ) โดยให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีและการสนับ...

กระทรวงอุตสาหกรรม
31/08/2020

กระทรวงอุตสาหกรรม

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนปฎิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 - 2565) ของกระทรวงอุตสาหกรรม และการจัดทำแผนปฎิบัติราชการรายปีของกระทรวงอุตสาหกรรม

วันนี้ (28 สิงหาคม 2563) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนปฎิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 - 2565) ของกระทรวงอุตสาหกรรม และการจัดทำแผนปฎิบัติราชการรายปีของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีนางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมเปิดสัมมนา ณ ห้องประชุม อก. 1 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า กระทรวง อุตสาหกรรมให้ความสำคัญกับการพัฒนาแผน ปฏิบัติราชการและการผลักดันแผนระดับที่ 3 ของกระทรวงอุตสาหกรรม และบูรณาการ นโยบายเชิงพื้นที่ตามแนวทางที่สำนักงาน พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กำหนดเพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การสัมมนาในครั้งนี้เป็นโอกาสอันดี ที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม จะ ได้รับทราบข้อมูลภาพรวมของแผนฯ และงบประมาณของกระทรวงอุตสาหกรรม สำหรับเป็น กรอบแนวทางในการดำเนินงานของหน่วยงาน และเตรียมความพร้อมในการจัดทำคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อ นำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

แผนระดับที่ 3 ของกระทรวงอุตสาหกรรม มี ความสอดคล้องกับแผนระดับที่ 1 และระดับที่ 2 ภายใต้ประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ ชาติหลักที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การพัฒนา อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต พัฒนา เศรษฐกิจฐานราก การพัฒนาผู้ประกอบการ และ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ การ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ การเติบโตอย่าง ยั่งยืน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาค อุตสาหกรรมรวมถึงนโยบายรัฐบาล

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) ที่ปรึกษาโครง...
18/08/2020

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) ที่ปรึกษาโครงการการจัดทำข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพื่อการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัดเพื่อรองรับการบริหารจัดการข้อมูล (Big Data) สำหรับการบูรณาการข้อมูลอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการจัดทำฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพื่อการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด" ระหว่างวันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
การอบรมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เเก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้สามารถจัดทําและวิเคราะห์ข้อมูล Gross Provincial Product (GPP) รวมทั้งสามารถจัดเก็บเเละวิเคราะห์ข้อมูลเตือนภัยอุตสาหกรรมจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสามารถสนับสนุนการจัดเก็บและใช้ประโยชน์จากระบบ I-Single Form ได้ในอนาคต

กระทรวงอุตสาหกรรม
18/08/2020

กระทรวงอุตสาหกรรม

รองปลัดฯ วรวรรณ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ GPP

วันนี้ (18 สิงหาคม 2563) นางวรวรรณ ชิตอรุณรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการจัดทำฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพื่อการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด โดยมี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วม ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

สำหรับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการจัดทำฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพื่อการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพื่อการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด เพื่อรองรับการบริหารจัดการข้อมูล (Big Data) สำหรับการบูรณาการข้อมูลอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีแผนในการบูรณาการข้อมูลจากแบบฟอร์มเดียว (Single form) เพื่อให้ได้ระบบฐานข้อมูลในการวิเคราะห์ครอบคลุม 76 จังหวัด พร้อมทั้งเชื่อมโยงระบบการวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจอุตสาหกรรมให้เข้ากับระบบฐานข้อมูลกลางของกระทรวงอุตสาหกรรม (i-Industry)

สำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมในต่างประเทศ ประจำกรุงเวียนนา
16/07/2020
สำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมในต่างประเทศ ประจำกรุงเวียนนา

สำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมในต่างประเทศ ประจำกรุงเวียนนา

📣📌รายงานการประเมินผลกระทบจากโควิด – 19 ต่อภาคอุตสาหกรรมไทยโดยองค์การ UNIDO

🎯ประเด็นที่น่าสนใจ กลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากวิกฤตโควิด-19 และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด คือ กลุ่มบริษัทขนาดเล็ก (small-size firms) และบริษัทเทคโนโลยีขั้นต่ำ (low-tech firms) นอกจากนี้บริษัทขนาดเล็กยังเป็นกลุ่มที่เข้าถึงการช่วยเหลือจากโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐน้อยที่สุดอีกด้วย

📉ผลกระทบที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทมากที่สุด คือ ปริมาณยอดสั่งซื้อที่ลดลง ทำให้บริษัทส่วนใหญ่ร้อยละ 90 หรือมากกว่านั้นคาดการณ์ว่าจะสูญเสียรายได้เป็นจำนวนมาก และยิ่งถ้าหากมาตรการปิดเมืองยังคงขยายเวลาออกไปอีก ร้อยละ 52 ของบริษัทขนาดเล็ก และร้อยละ 44 ของบริษัทปลายน้ำในประเทศ คาดว่าจะต้องปิดตัวลงภายในสามเดือน

📝📍มาตรการช่วยเหลือจากรัฐบาลที่บริษัทต้องการมากที่สุด คือ การลดอัตราภาษีหรือการเลื่อนจ่ายภาษี การลดการบริจาคเพื่อสังคมและมาตรการเพื่อช่วยลดต้นทุนการดำเนินงาน อย่างลดค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภคและเงื่อนไขเงินกู้ที่ดีขึ้น ตามลำดับ

โดยในบทสุดท้ายจะมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากทางองค์กร UNIDO ต่อรัฐบาลร่วมด้วย

ฉบับเต็มแปลไทย...
https://thaiindustrialoffice.files.wordpress.com/2020/07/e0b8a3e0b8b2e0b8a2e0b887e0b8b2e0b899e0b881e0b8b2e0b8a3e0b89be0b8a3e0b8b0e0b980e0b8a1e0b8b4e0b899e0b89ce0b8a5e0b881e0b8a3e0b8b0e0b897e0b89ae0b882e0b8ade0b887e0b982e0b884e0b8a7e0b8b4e0b894.pdf

ข้อมูลเพิ่มเติม...
https://thaiindustrialoffice.wordpress.com/2020/06/24/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%97/

07/12/2019
กระทรวงอุตสาหกรรม

ผู้เข้าร่วมงานสามารถดาวน์โหลดรูปภาพในงาน "เชิดชูเกียรติกลุ่มสมาชิกเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม และพิธีมอบรางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562" ได้ตาม link ข้างล่างนี้ค่ะ

https://m.facebook.com/industryprmoi/photos/?tab=albums

กระทรวงอุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม
05/12/2019

กระทรวงอุตสาหกรรม

ปลัดฯ กอบชัย มอบรางวัลเชิดชูกลุ่มสมาชิกเครือข่ายฯและสถานประกอบการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ตอกย้ำนโยบายด้านการอนุรักษ์และเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม

วันนี้ (4 ธันวาคม 2562) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติกลุ่มสมาชิกเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม และสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีนางวรวรรณ ชิดอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวรายงาน และมีนายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม นายวิษณุ ทับเที่ยง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และนายเดชา จาตุธนานันท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมเป็นเกียรติ ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

โดยมีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่กลุ่มสมาชิกเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2562 กลุ่มสมาชิกเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม จำนวน 8 รางวัล และกลุ่มสมาชิกเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมดีเด่น จำนวน 30 รางวัล และมอบรางวัลสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม มีสถานประกอบการจากทั่วประเทศที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 190 โรงงาน ทั้งนี้โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม และโครงการบริหารจัดการลุ่มน้ำและวางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 12 ปี มีจำนวนสมาชิกเครือข่ายกว่า 10,000 ราย และมีผู้ประกอบการที่ผ่านเกณฑ์การรับรองธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมกว่า 2,500 รายจากทั่วประเทศ

📣 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญร่วมงานเชิดชูเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม และพิธีมอบ...
26/11/2019

📣 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญร่วมงานเชิดชูเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม และพิธีมอบรางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562

🗓 ระหว่างวันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

สนใจร่วมงานติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มพัฒนาโครงการพิเศษ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ☎️ 02 2023249

กระทรวงอุตสาหกรรม
13/09/2019

กระทรวงอุตสาหกรรม

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด (กลุ่มจังหวัดภาคใต้)

สุราษฎร์ธานี : 11 กันยายน 2562 นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด (กลุ่มจังหวัดภาคใต้) โดยมี นางสาวณัฏฐิญา เนตรสุภา ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมเปิดงาน และผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัด 14 จังหวัด ร่วมฝึกอบรม ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการจัดทำข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงพื้นที่ที่สำคัญเพื่อประกอบการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมในระดับจังหวัด ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ รวมถึงเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณาด้านการลงทุนและเตรียมพร้อมปรับเปลี่ยนได้ทันต่อเหตุการณ์กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรหน่วยงานต่าง ๆ มาบรรยาย อาทิ ผศ.ดร.จิระ บุรีคำ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ บรรยายในหัวข้อเรื่อง ภาพรวมเครื่องชี้วัดของเศรษฐกิจ คุณเพ็ญนภา ศิลตระกูล จากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ บรรยายในหัวข้อเรื่อง ความสำคัญของ GPP และการใช้ข้อมูล GPP เพื่อวิเคราะห์เศรษฐกิจเชิงพื้นที่

สำหรับในวันที่ 13 กันยายน 2562 ยังได้รับเกียรติจากคุณธีรทัศน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การเตรียมการ Single form ของกระทรวงอุตสาหกรรม และความเชื่อมโยงข้อมูล GPP ในระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้จำแนกการนำหลักการเพื่อนำมาใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูล GPP ภาคอุตสาหกรรม หรือที่เรียกว่า i-Industry Big Data ได้แก่ 1) ระบบใบอนุญาต (Digital Licensing) 2) ระบบรายงานการประกอบกิจการ/Single Form (Digital Reporting) 3) โครงข่ายการให้บริการ (Digital Service Platform) 4) ข้อมูลภาครัฐ อก.4.0 (Digital Government) และ 5) ระบบเชื่อมโยงข้อมูลจากภายนอกกระทรวงอุตสาหกรรมในรูปแบบ Data Collaboration ซึ่งการใช้ระบบ Single Form เพื่อใช้ในการกำหนดนโยบายภาครัฐเพื่อให้สามารถครอบคลุมถึงศักยภาพอุตสาหกรรมทั้งด้าน เศรษฐกิจ (Economic) เทคโนโลยี (Technology) สิ่งแวดล้อม (Environment) และทรัพยากรมนุษย์ (Citizen)

การประชุมสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษา“โครงการเตรียมศักยภาพแรงงานในภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0” เมื่อวันพุธที่...
11/09/2019

การประชุมสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษา“โครงการเตรียมศักยภาพแรงงานในภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0”

เมื่อวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 – 12.00 น. นายอดิทัต วะสีนนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดงาน “โครงการเตรียมศักยภาพแรงงานภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0” ณ ห้อง Cattleya2 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถ.วิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพ

โดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ) กระทรวงอุตสาหกรรม ได้มอบหมายให้ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ดร.รัชพงษ์ กลิ่นศรีสุข หัวหน้าโครงการ/ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานและการค้าเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ ผศ. ดร.ประพัฒชนม์ จริยะพันธุ์ รองหัวหน้าโครงการฯ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์แบบจำลองได้นำเสนอผลการศึกษาโครงการ และแนวทาง/มาตรการการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0 ด้าน Demand Side และSupply Side เพื่อเตรียมความพร้อมของศักยภาพแรงงานไทยให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ในการก้าวสู้การเป็นประเทศไทย4.0 และแนวโน้มด้าน Demand Side และSupply Side ในระยะ5 ปีข้างหน้า ประกอบด้วย4 แนวทาง คือ (1) พัฒนาระบบนิเวศด้านแรงงาน (Labour Ecosystem) เพื่อรองรับการพัฒนาแรงงานในภาคอุตสาหกรรม (2) พัฒนาการวิจัยและเทคโนโลยีรองรับการพัฒนาเพื่อยกระดับทักษะแรงงานใน (3) เพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาให้เอื้อต่อการพัฒนากำลังคนในภาคอุตสาหกรรม (4) พัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม โดยมีมาตรการรองรับทั้งในระยะสั้น,ระยะปานกลาง และระยะยาว

ซึ่งในการสัมมนาได้รับเกียรติจาก รองเลขาธิการสำนักงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC) สายงานเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร ดร.ณัฐวุฒิ พงศ์สิริ มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง อุตสาหกรรม S curve and New S curve และการปรับตัวของแรงงาน เพื่อรองรับอุตสาหกรรมในอนาคต

(ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ จาก สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม)

วันที่ 11 กันยายน 2562 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ภาวะเศรษ...
11/09/2019

วันที่ 11 กันยายน 2562 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด (กลุ่มจังหวัดภาคใต้) ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี ผตร. (นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์) ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมร่วมสังเกตการณ์การฝึกอบรมฯ ซึ่งมีผู้แทนจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 14 จังหวัด เข้าร่วม

โดยการฝึกอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการจัดทำข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) สำหรับนำไปกำหนดนโยบาย และยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมในระดับจังหวัด ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการประกอบการพิจารณาด้านการลงทุนและเตรียมพร้อมปรับเปลี่ยนได้ทันต่อเหตุการณ์กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

กยผ.สปอ. ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐ...
05/09/2019

กยผ.สปอ. ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด สำหรับจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น โดยมีเจ้าหน้าที่จากอุตสาหกรรมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมการอบรม

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 กองยุทธ์ศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้จัดการประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการ แผนปฏิบั...
29/08/2019

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 กองยุทธ์ศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้จัดการประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติราชชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2563) ของกระทรวงอุตสาหกรรม และสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นวันที่ 2 โดยมีการอภิปรายในหัวข้อ “การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน” โดยมีผู้ร่วมอภิปราย ดังนี้
- ดร.ฉัตรชัย มีโภคา สถาบันพลาสติก
- นายอานันท์ ฟักสังข์ อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
- นายศักดิ์สิทธิ์ สิงห์สุนีย์ อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
- นายสิทธา ปัพพานนท์ อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
- นางสาวณัฏฐิญา เนตยสุภา ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
- นางศิตา ดอนชมไพร หัวหน้ากลุ่มพัฒนาโครงการพิเศษ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 กองยุทธ์ศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้จัดการประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการ แผน...
29/08/2019

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 กองยุทธ์ศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้จัดการประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติราชชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2563) ของกระทรวงอุตสาหกรรม และสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีนายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายวีระกิตต์ รันทกิจธนวัชร์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผู้อำนวยกองต่างๆ อุตสาหกรรมจังหวัด ผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ สถาบันเครือข่าย จำนวนกว่า 400 ท่าน ร่วมรับฟังบรรยาย ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

14/08/2019
SEZ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

SEZ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

[Live] งานเสวนา Special Economic Zone Talk (SEZ Talk) ครั้งที่ 4 จังหวัดมุกดาหาร ช่วงที่สอง
.
เสวนา SEZ Talk “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร: Gate to the Future”
.
ร่วมเสวนาโดย
.
คุณสมยศ ชาญจึงถาวร
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
.
คุณธนโชติ โชติบุณยศักดิ์
รองประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร
.
คุณศศิพงษา จันทรสาขา
ที่ปรึกษาสมาคมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร และผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
.
คุณบูรณ์ อินธิรัตน์
อดีตอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์)
.
ดร.เติมทรัพย์ เตละกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
.
ดำเนินการอภิปรายโดย
ดร.อภิชัย สมบูรณ์ปกรณ์
หัวหน้าโครงการประชาสัมพันธ์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชิงพื้นที่
.
โดยทางผู้รับชมสามารถโพสต์ฝากคำถามในคอมเม้นต์ด้านล่าง ทางเจ้าหน้าที่จะส่งคำถามไปยังผู้ร่วมเสวนาครับ

งานเสวนา “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมพลอยพาเลซ ร่วมงาน ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย
13/08/2019

งานเสวนา “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมพลอยพาเลซ ร่วมงาน ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

วันพุธที่ 14 สิงหาคม นี้ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ และพี่น้องชาวจังหวัดสนุก (สกลนคร · นครพนม · มุกดาหาร)
เข้าร่วมงานเสวนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ครั้งที่4
.
ลงเข้าร่วมงาน ฟรี!!
https://forms.gle/Exz7aoErd5rYfnsx8
.
"อนาคตจังหวัดมุกดาหาร กับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ"
เวลา 8:30-13:00 น. ที่โรงแรมพลอยพาเลซ
.
กล่าวต้อนรับโดย รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
.
เปิดงานโดย ผู้ตรวจราชการกะทรวงอุตสาหกรรม
.
บรรยายพิเศษ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร โอกาสทองธุรกิจสำหรับทุกคน
โดย สภาพัฒน์
.
และเสวนา SEZ Talk “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร: Gate to the Future”
.
ร่วมเสวนาโดย
สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
หอการค้าจังหวัด
สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัด
.
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โอกาสทองทางธุรกิจที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

09/08/2019
SEZ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

บันทึกการสัมภาษณ์ของ นายอิดทัต วะสีนนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ในประเด็นความคืบหน้าโครงการเกี่ยวขับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ SEZ

คลิปบันทึกสัมภาษณ์
นายอดิทัต วะสีนนท์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
.
ให้สัมภาษณ์สด ความคืบหน้าโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ในรายการข่าวเช้า ประจำวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5

07/08/2019
SEZ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

SEZ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

[Live] งานเสวนา Special Economic Zone Talk (SEZ Talk) ครั้งที่ 3 จังหวัดสระแก้ว ช่วงที่สอง
.
เสวนา SEZ Talk “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว: Gate to the Future”
.
ร่วมเสวนาโดย
.
คุณสุเทพ ตั้งเทียนทอง
รองประธานหอการค้าจังหวัดสระแก้ว
.
คุณราตรี แสงรุ่งเรือง
ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว
.
คุณเกษมสันต์ ศรีโสภา
ประธาน Biz Club สระแก้ว
.
คุณชวลิต ชัยนิวัฒนา
อุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
.
ดร.เติมทรัพย์ เตละกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
.
ดำเนินการอภิปรายโดย
ดร.อภิชัย สมบูรณ์ปกรณ์
หัวหน้าโครงการประชาสัมพันธ์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชิงพื้นที่
.
โดยทางผู้รับชมสามารถโพสต์ฝากคำถามในคอมเม้นต์ด้านล่าง ทางเจ้าหน้าที่จะส่งคำถามไปยังผู้ร่วมเสวนาครับ

07/08/2019
SEZ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

SEZ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

[Live] งานเสวนา Special Economic Zone Talk (SEZ Talk) ครั้งที่ 3 จังหวัดสระแก้ว ช่วงแรก
.
บรรยายหัวข้อเรื่อง “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้วโอกาสทองธุรกิจสำหรับทุกคน”
.
โดย ดร.เติมทรัพย์ เตละกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
.
กล่าวรายงาน
โดย คุณชวลิต ชัยนิวัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
.
กล่าวเปิดงาน SEZ Talk
โดย คุณอุดมเขต ราฎร์นุ้ย
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว
.

ที่อยู่

75/6 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 08:30 - 17:00
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 09:00 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6622023150

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด