Faculty of Liberal Arts - RBAC

Faculty of Liberal Arts - RBAC คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปีการศึกษา 2543 มีหน้าที่หลักในการสอนและวิจัยตามหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2550) (หลักสูตร 4 ปี) และดำเนินการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ในกลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ แก่นิสิตทุกคณะ 1. ชื่อหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต ( ภาษาอังกฤษธุรกิจ ) Bachelor of Arts Program in Business English 2. ชื่อปริญญาและอักษรย่อ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ให้ปริญญาตรี แก่ผู้สำเร็จ การศึกษา ตามหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต โดยมีชื่อปริญญาและอักษรย่อดังต่อไปนี้ ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ศศ.บ.
(5)

(ภาษาอังกฤษธุรกิจ) ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Arts (Business English) ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.A. (Business English) ปณิธาน พัฒนานิสิตให้มีวิสัยทัศน์และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเชิงธุรกิจ เพื่อ ยังผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ สร้างสรรค์ทัศนคติและกิจนิสัยให้มีความรับผิดชอบและเอื้อประโยชน์แก่สังคม พร้อมทั้งธำรงไว้ซึ่งคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย วิสัยทัศน์ คณะศิลปศาสตร์ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมสากล มุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ทั้งในด้านวิชาการและคุณธรรม ผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติของความเป็นไทย มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร ส่งเสริมให้นิสิตเรียนรู้ด้วยตนเอง มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและบริการแก่สังคม จัดหลักสูตรตลอดจนกิจกรรมการเรียนการสอนตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน เพื่อยังประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่บัณฑิต นโยบาย 1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้เชิงทฤษฎี และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกอปรด้วยทักษะในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต และสามารถประมวลความรู้เชิงสหวิทยาการ และประยุกต์ใช้ความรู้ ประสบการณ์ทางภาษาและการจัดการธุรกิจ เพื่อเป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพในอนาคต 2. ส่งเสริมให้นิสิตสรรค์สร้างกิจกรรมที่เอื้อประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมโดยเฉพาะในด้านการใช้ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อให้มีความเสมอภาคในด้านความรู้แก่สังคม 3. สร้างทัศนคติและจิตสำนึกในความเป็นไทย สามารถนำวัฒนธรรมตะวันตกและมารยาทไทยมาประยุกต์ใช้ได้อย่างกลมกลืนและมีคุณค่า สืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีไทยให้คงอยู่ตลอดไป 4. ส่งเสริมอาจารย์สร้างผลงานวิจัยเพื่อนำมาเป็นประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและธุรกิจทั้งภายในและนอกประเทศ 5. ดำเนินงานประกันคุณภาพให้สอดคล้องตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พันธกิจ 1. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการสอน การวิจัย และการผลิตนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อ การผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถทางวิชาการ และประสบการณ์วิชาชีพ 2. ส่งเสริมให้นิสิตมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยการปลูกฝังให้มีความอุตสาหะ รู้จักค้นคว้า วิเคราะห์ใฝ่รู้ ใฝ่เรียนจนเป็นกิจนิสัย เพื่อพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพ และการศึกษาต่อในระดับสูง 3. จัดกิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมการบริการทางวิชาการแก่สังคมอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายให้นิสิตนำความรู้ภายในชั้นเรียนไปสร้างประโยชน์ให้กับสังคมรอบตัว 4. ส่งเสริมให้นิสิตพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จอันกอปรด้วย คุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาม สามารถดำรงตนในสังคมได้อย่างสง่างาม 5. จัดทำคู่มือประกันคุณภาพภายใน รายงานประจำปี รวบรวมภาพถ่ายกิจกรรมตลอดจนแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย 1. พัฒนาหลักสูตรตลอดจนจัดการเรียนการสอนเพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตตามภาพลักษณ์ของศิลปศาสตร์ 2. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองโดยส่งเสริมให้มีนิสิตฝึกฝนจากประสบการณ์จริง 3. จัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมในด้านภาษาต่างประเทศ 4. กิจกรรมซึ่งมีประเด็นหลักในด้านการทำนุบำรุง ศิลปะ วัฒนธรรมและความมีจริยธรรม 5. ผลิตงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกสถาบันเพื่อนำมาเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ 6. จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทั้งทางด้านวิชาการและกิจกรรมเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถค้นพบตนเองและพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จอันกอปรด้วยคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาม พร้อมที่ทำประโยชน์ให้กับองค์กรและสังคม ดำรงตนได้ด้วยความสง่างาม 7. พัฒนากระบวนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยนำผลประเมินการประกันคุณภาพมาดำเนินงานตามพันธกิจให้ได้ผลผลิตตามมาตรฐานของ สมศ. ยุทธศาสตร์ 1. ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต ให้ทันสมัยตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ และเหมาะสมกับพื้นความรู้ของผู้เรียน 2. ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมประชุมสัมมนาหรือศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หรือ การสอนภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3. ส่งเสริมการเขียนเอกสารการสอน การวิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 4. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม เรียนรู้ การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม เพื่อให้มีประสบการณ์จริง กล้าแสดงออก และมีความมั่นใจ 5. จัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้วยสถานการณ์จำลองการศึกษาดูงานนอกสถานที่และการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการตลอดจนการเรียนรู้ฝึกฝนการปฏิบัติจริง 6. จัดฝีกอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพื่อบริการทางวิชาการแก่สังคมในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ การสื่อสาร ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ และภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 7. จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล รวมทั้งโครงการซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานประเพณีไทย 8. จัดโครงการเพื่อพัฒนาวิสัยทัศน์และมารยาทสากลที่สร้างบุคลิกภาพและคุณสมบัติของความเป็นไทยให้เป็นที่ยอมรับในสังคม

เปิดเหมือนปกติ

22/01/2015

การแสดง ปีหนึ่ง รหัส 57

การแสดง ปีหนึ่ง รหัส 57
22/01/2015

การแสดง ปีหนึ่ง รหัส 57

ย้อนหลัง เฟรชี่เกมจ้าาาาา
25/07/2014

ย้อนหลัง เฟรชี่เกมจ้าาาาา

ไหว้พระ 9 วัด
11/07/2014

ไหว้พระ 9 วัด

น้องกอล์ฟ อันวา ปิดท้ายวันนี้กับอีกหนึ่งน้องจากศิลปศาสตร์ เนื่องจากคณะเราผู้ชายน้อย555
01/06/2014

น้องกอล์ฟ อันวา ปิดท้ายวันนี้กับอีกหนึ่งน้องจากศิลปศาสตร์ เนื่องจากคณะเราผู้ชายน้อย555

มาแนวสาวหน้าคมจากแดนใต้ น้องกรีน สุราษฯ ปี1 ศิลปศาสตร์ครับ#Adm
01/06/2014

มาแนวสาวหน้าคมจากแดนใต้ น้องกรีน สุราษฯ ปี1 ศิลปศาสตร์ครับ
#Adm

น้องกำไร ครับ เด็กเพชรบุรี เฟรนลี่นะเออ มาทำความรู้จักกะน้องได้(มั้ง) 5555@Admin ดินสอสี
01/06/2014

น้องกำไร ครับ เด็กเพชรบุรี เฟรนลี่นะเออ มาทำความรู้จักกะน้องได้(มั้ง) 5555
@Admin ดินสอสี

น้องคนนี้ชื่อ ชินนะ เอามากระตุ้นสาวๆกันหน่อย#admin ดินสอสี
01/06/2014

น้องคนนี้ชื่อ ชินนะ เอามากระตุ้นสาวๆกันหน่อย
#admin ดินสอสี

01/06/2014

พรุ่งนี้แล้วนะครับสำหรับน้องๆๆๆ รหัส 57 กับกิจกรรม Orientation Week (สัปดาห์การเรียนรู้) ขอให้สนุกกับกิจกรรมนะครับ
#แอดมิน ดินสอสี

ผ่านมาได้ด้วยดี เก็บตกวันรับน้องลงทะเบียน 28-30 พ.ค. 57 To be continue...
01/06/2014

ผ่านมาได้ด้วยดี เก็บตกวันรับน้องลงทะเบียน 28-30 พ.ค. 57

To be continue...

Faculty of Liberal Arts - RBAC's cover photo
01/06/2014

Faculty of Liberal Arts - RBAC's cover photo

โครงการ Arts Eng สัมพันธ์น้องพี่ครั้งที่ 10
28/09/2013

โครงการ Arts Eng สัมพันธ์น้องพี่ครั้งที่ 10

ที่อยู่

ซอย ลาดพร้าว 107 แยก 16
Bangkok
10240

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Faculty of Liberal Arts - RBACผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด