ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงา

ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงา วิสัยทัศน์
พัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตรงตาม

วิสัยทัศน์
พัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน เป็นผู้มีระเบียบวินัยรักประชาธิปไตย คิดเป็น ทำเป็น เสียสละ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคมคือ เป็นคนดี เป็นคนเก่ง และมีความสุข
พันธกิจ
1. ดำเนินการเกี่ยวกับงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
2. ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานการดำเนินงานที่เกี่ยวข

้องกับกิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาชีพ
3. ดำเนินการเกี่ยวกับงานกิจการพิเศษ นโยบายพิเศษ และนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาทะเลาะวิวาท ยาเสพติด เพศ เอดส์ ของเยาวชนในสถานศึกษา
5. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาและฝึกอบรมอาชีพสำหรับผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
6. ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 12 ประการ ความมีวินัย จิตสำนึกความเป็นไทย ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
อัตลักษณ์
"ทำงานอย่างจริงจัง ฉับไว มีคุณภาพ"
เอกลักษณ์
"ส่งเสริมงานองค์การ สนองงานนโยบายเร่งด่วน"

ที่อยู่

Bangkok
10300

เบอร์โทรศัพท์

+6620265555

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงา:

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด