ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงา

ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงา วิสัยทัศน์
พัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตรงตาม วิสัยทัศน์
พัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน เป็นผู้มีระเบียบวินัยรักประชาธิปไตย คิดเป็น ทำเป็น เสียสละ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคมคือ เป็นคนดี เป็นคนเก่ง และมีความสุข
พันธกิจ
1. ดำเนินการเกี่ยวกับงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
2. ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาชีพ
3. ดำเนินการเกี่ยวกับงานกิจการพิเศษ นโยบายพิเศษ และนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาทะเลาะวิวาท ยาเสพติด เพศ เอดส์ ของเยาวชนในสถานศึกษา
5. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาและฝึกอบรมอาชีพสำหรับผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
6. ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 12 ประการ ความมีวินัย จิตสำนึกความเป็นไทย ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
อัตลักษณ์
"ทำงานอย่างจริงจัง ฉับไว มีคุณภาพ"
เอกลักษณ์
"ส่งเสริมงานองค์การ สนองงานนโยบายเร่งด่วน"

07/04/2021

🔈 เนื่องจากสถานการณ์โควิดกำลังแพร่ระบาดและมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบเพื่อขอเลื่อนการจัดงานประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานระดับชาติครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2563

Cr.ภาพ

นายธวัชชัย ศรีไพรงาม
นายกองค์การฯ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

Photos from อวท.ระดับชาติ's post
07/04/2021

Photos from อวท.ระดับชาติ's post

Photos from อวท.ระดับชาติ's post
07/04/2021

Photos from อวท.ระดับชาติ's post

วันที่ 23 มีนาคม 2564 ดร.ชาติชาย เกตุพรหม ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษ...
24/03/2021

วันที่ 23 มีนาคม 2564 ดร.ชาติชาย เกตุพรหม ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นเจ้าภาพในการดำเนินการจัดงานฯ ในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-25 มีนาคม 2564 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ และโรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์

นายบุญช่วย  กั้วศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเขาวง ประธานกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค เป็...
24/03/2021

นายบุญช่วย กั้วศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเขาวง ประธานกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนายธีรภัทร ยันต์วิเศษ นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์และดำเนินการประชุมสมาชิกฯ ระหว่างวันที่ 21 - 25 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์

Cr.#PRวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

วันที่ 21 มีนาคม 2564 เวลา 19.15 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บ...
22/03/2021

วันที่ 21 มีนาคม 2564 เวลา 19.15 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ พระราชทานรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทูบี นัมเบอร์วัน ทีน แดนเซอร์ไซส์ ไทยแลนด์ แชมเปียนชิป 2021 (TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021) โดยมีนายพิชเชฎฐ์ สุคนธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานกิจการพิเศษ ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ เป็นผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าร่วมรับเสด็จในการนี้ด้วย ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสุขภาพจิต และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดการแข่งขัน ทูบี นัมเบอร์วัน ทีน แดนเซอร์ไซส์ ตามแนวทางพระดำริ มาเป็นปีที่ 18 เพื่อให้วัยรุ่นและเยาวชน มีโอกาสรวมกลุ่มแสดงออกในกิจกรรมแดนเซอร์ไซส์ หรือการเต้นตามจังหวะดนตรีที่ผสมผสานระหว่างดนตรีและกีฬา

(วันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 9.30 น.) ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ (อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์) ให้เกียรติบรรยายพ...
19/03/2021

(วันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 9.30 น.) ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ (อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์) ให้เกียรติบรรยายพิเศษให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคเหนือ ซึ่งประกอบด้วยครูที่ปรึกษา นักเรียน นักศึกษา สมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยภาคเหนือ จำนวน 160 คน เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม จังหวัดเชียงราย

(18 มีนาคม 2564 เวลา 16.30 น.) นายมณฑล  ภาคสุวรรณ์  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมวิช...
18/03/2021

(18 มีนาคม 2564 เวลา 16.30 น.) นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2563 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-20 มีนาคม 2564 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จังหวัดเชียงราย

(17 มีนาคม 2564 เวลา 19.00 น.) นายสาคร  ศิริวัฒนาโรจน์  ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ  เป็นประธานในพิธีเปิดการประช...
18/03/2021

(17 มีนาคม 2564 เวลา 19.00 น.) นายสาคร ศิริวัฒนาโรจน์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (แบบองค์การ) ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 17- 21 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม จังหวัดเชียงราย

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ขอเชิญชวนร่วมงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแ...
16/03/2021

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ขอเชิญชวนร่วมงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 17 - 21 มีนาคม 2564 ณ จังหวัดเชียงราย

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ขอเชิญชวนร่วมงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 17 - 21 มีนาคม 2564 ณ จังหวัดเชียงราย

ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ (ศพก.) เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเช...
16/03/2021

ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ (ศพก.) เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน พร้อมกับบรรยายพิเศษและมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วยผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2564 ณ วิทยาเทคนิคลำปาง จังหวัดลำปาง

ดร.อรรถพล สังขวาสี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมหลักสูตร “ทักษะการเป็นผู้จัดโครงก...
15/03/2021

ดร.อรรถพล สังขวาสี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมหลักสูตร “ทักษะการเป็นผู้จัดโครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท” โดยมี คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ ประธานกรรมการมูลนิธิ ประเทศไทยใสสะอาด ร่วมบรรยายพิเศษ และดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้เข้าอบรมจากสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 35 แห่ง รวมทั้งสิ้น 51 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม 2564 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ภาพถ่าย Cr.Prสอศ.

ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ จัดทำหลักสูตรพัฒนาครูเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในเยาวชนค...
15/03/2021

ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ จัดทำหลักสูตรพัฒนาครูเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในเยาวชนคนพันธุ์ R โดยมี ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ผู้ชำนาญการด้านการพัฒนาและความร่วมมือ วิชาชีพระยะสั้นและการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี พร้อมด้วย ดร.วัชระ เกิดสิน ผอ.ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง ร่วมดำเนินการในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-15 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย

Photos from ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา's post
10/03/2021

Photos from ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา's post

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE และเยี่ยมสมาชิกโครงการ ...
04/03/2021

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE และเยี่ยมสมาชิกโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดลำพูน ทรงเปิด"ชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ของวิทยาลัยเทคนิคลำพูน" พร้อมทั้งทรงเป็นองค์ประธานในการแสดงคอนเสิร์ต TO BE NUMBER ONE โดยมีดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษา และกิจการพิเศ พร้อมด้วยนายปัญญชาติ วงษ์ปัญญา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำพูน เฝ้ารับเสด็จ โดยทรงเยี่ยมกิจกรรมผลงานนักเรียนนักศึกษาดีเด่นภายในศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในวันที่ 3 มีนาคม 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน จังหวัดลำพูน

Cr.ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคลำพูน

ดร.วัชระ  เกิดสิน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ เป็นผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการการอ...
03/03/2021

ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ เป็นผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER) และให้กำลังใจคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา และติดตาม ผลการดำเนินงานในโครงการฯ ในวันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน จังหวัดลำพูน

โครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท จ.เพชรบุรี ข่าวเช้า วันที่ 2 มีนาคม 2564 #NBT2HD
03/03/2021
โครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท จ.เพชรบุรี ข่าวเช้า วันที่ 2 มีนาคม 2564 #NBT2HD

โครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท จ.เพชรบุรี ข่าวเช้า วันที่ 2 มีนาคม 2564 #NBT2HD

ช่วงนี้มีโครงการและกิจกรรมที่ดีๆ ที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดมาให้ติดตามกัน เริ่มที่สำนักงานคณะกรรมการการ....

Photos from ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา's post
03/03/2021

Photos from ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา's post

Photos from ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา's post
03/03/2021

Photos from ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา's post

Photos from ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา's post
03/03/2021

Photos from ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา's post

Photos from ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา's post
03/03/2021

Photos from ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา's post

Photos from ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา's post
03/03/2021

Photos from ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา's post

วันนี้เวลา 9.00 น. ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ (ศพก.) ให้สัมภา...
24/02/2021

วันนี้เวลา 9.00 น. ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ (ศพก.) ให้สัมภาษณ์และบันทึกเทปในรายการ "Fin ดี มีฤทธิ์" ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 9 โมงเช้า ทางช่อง GMM25 เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ Fin. ดี We can do!!! Season 3 โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย สนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดทั้งภาครัฐและเอกชน ส่งผลงานสื่อและนวัตกรรม ของนักเรัยน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการเพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะทางด้านการเงินพื้นฐาน ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
#Finดีมีฤทธิ์​ #GMM25

ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ (ศพก.) ตรวจเยี่ยมและให้แนะนำแนวปฏิ...
24/02/2021

ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ (ศพก.) ตรวจเยี่ยมและให้แนะนำแนวปฏิบัติการนำเสนอผลการดำเนินงานองค์การมาตรฐานดีเด่น ภายใต้มาตรการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยจัดในรูปแบบการคัดเลือกสถานศึกษากลุ่มย่อย ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ระดับภาค ภาคเหนือ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

ปฏิทินการจัดงานประชุมวิชาการ อวท. ระดับภาค และระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2563
23/02/2021

ปฏิทินการจัดงานประชุมวิชาการ อวท. ระดับภาค และระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2563

🔉กำหนดการจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาคและระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2563👌

ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ (ศพก.) ตรวจเยี่ยมและพบปะให้คำแนะนำ...
23/02/2021

ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ (ศพก.) ตรวจเยี่ยมและพบปะให้คำแนะนำผู้บริหารสถานศึกษา ครูที่ปรึกษา และสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ในการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ระดับภาค ภาคเหนือ (รอบคัดเลือก) ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ จังหวัด อุตรดิตถ์

ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนา ส่งเสริมประสานงาน กิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ (ศพก.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและพบปะผ...
23/02/2021

ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนา ส่งเสริมประสานงาน กิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ (ศพก.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและพบปะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ในการขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพการศึกษาอาชีวศึกษา ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และการดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 โดยมีนายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ให้การต้อนรับ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ณ วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง จังหวัดลำพูน

(วันนี้เวลา 9.00 น.) ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนา ส่งเสริมประสานงาน กิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ (ศพก.) เป็นปร...
22/02/2021

(วันนี้เวลา 9.00 น.) ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนา ส่งเสริมประสานงาน กิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ (ศพก.) เป็นประธานเปิดโครงการประชุมวิเคราะห์หลักสูตรอาชีวศึกษา เพื่อบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำการดำเนินโครงการ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน จังหวัดลำพูน

Photos from ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา's post
17/02/2021

Photos from ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา's post

ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนา ส่งเสริมประสานงาน กิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ (ศพก.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษ...
30/12/2020

ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนา ส่งเสริมประสานงาน กิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ (ศพก.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาต้นแบบที่ดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา และการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

นายอรรถพล  สังขวาสี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานประชุมมอบนโยบายการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25...
30/12/2020

นายอรรถพล สังขวาสี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานประชุมมอบนโยบายการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ในวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

📣ประกาศ 📣ขอให้ชะลอการจัดกิจกรรม
28/12/2020

📣ประกาศ 📣
ขอให้ชะลอการจัดกิจกรรม

ที่อยู่

ราชดำเนินนอก
Bangkok
10300

เบอร์โทรศัพท์

+6620265555

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงา:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

Great !