สถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคล

สถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคล สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สป.ทส. ตามคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ 438/2548 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2548 เรื่อง จัดตั้งสำนักพัฒนบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดตั้งสำนักพัฒนบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้นเป็นหน่วยงานภายในสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทำหน้าที่ด้านการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการของกระทรวง การศึกษาวิจัย พัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการพัฒนาบุคลากร ดำเนินการฝึกอบรมพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ระดับกลางและบุคลากรทุกระดับของกระทรวง การเผยแพร่ความรู้ด้านการพัฒนาบริหาร รวมทั้งการสนับสนุนและประสานการจัดทำแผนพัฒนาข้าราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นั้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อปรับปรุงและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2545 จึงให้ยกเลิกคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ 438/2548 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2548 เรื่องการจัดตั้งสำนักพัฒนบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และให้จัดตั้ง “สถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคล” เป็นส่วนราชการภายในสักนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ปลัดกระทรวงมอบหมาย

เปิดเหมือนปกติ

คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 10 ครั้งที่...
16/10/2020
คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนิติ

คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 10 ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2563 (จัดการเรียนการสอนวันเสาร์และวันอาทิตย์)

ข่าวสารคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎี....

เรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตรการประเมินผลตอบแทนทางสังคม Social Return On Investment (SROI) Practitioner Workshop
16/10/2020
เรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตรการประเมินผลตอบแทนทางสังคม Social Return On Investment (SROI) Practitioner Workshop - สถาบันพัฒนาบ

เรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตรการประเมินผลตอบแทนทางสังคม Social Return On Investment (SROI) Practitioner Workshop

ข่าวสารเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตรการประเมินผลตอบแทนทางสังคม Social Return On Investment (SROI) Practitioner Workshop

16/10/2020
depa Thailand

depa Thailand

depa Thailand ขอเชิญผู้สนใจร่วมงาน

Thailand Smart City Week 2020 มหกรรมแสดงเทคโนโลยีด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ในรูปแบบ Real Digital Event ครั้งแรกของประเทศไทยที่มาพร้อมแนวคิด REAL Solutions for REAL People in the REAL Smart Cities

เดินหน้าเปิดมิติใหม่ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้พัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน จุดประกายผู้นำเมืองค้นหาโซลูชันตอบโจทย์เมือง พร้อมดึงประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะอย่างเท่าเทียม ลดข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่ในการเข้าถึงกิจกรรมผ่านรูปแบบการจัดงานทั้งออนไลน์และออฟไลน์ โดยตั้งเป้าเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของไทยและอาเซียน

เปิดให้ผู้สนใจเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 16-22 ตุลาคม 2563 สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ https://scw.smartcitythailand.or.th/

สำหรับผู้ที่มีโครงการหรือมีแผนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะทั้งรัฐและเอกชน และต้องการสมัครเป็นส่วนหนึ่งของเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ ลงทะเบียนรับคำปรึกษาได้ล่วงหน้าที่ https://bit.ly/36slCyL

#depa #SmartCityThailand #SCW2020 #DigitalThailand

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "แนวทางในการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องและเป็นธรรมกับค...
16/10/2020
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "แนวทางในการบริหารสัญญาและการตร

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "แนวทางในการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องและเป็นธรรมกับคู่สัญญา ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 3

ข่าวสารขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "แนวทางในการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ...

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังการเบิกจ่ายเงินจากคลั...
16/10/2020
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานด้าน

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังการเบิกจ่ายเงินจากคลังสำหรับบุคลากรภาครัฐ" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5

ข่าวสารขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานด้านการเงินการ...

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "ข้อควรระวังในการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ เพื่อป้องกันความเสี...
16/10/2020
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "ข้อควรระวังในการจัดซื้อจัดจ้าง

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "ข้อควรระวังในการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และตัวอย่างกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4

ข่าวสารขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "ข้อควรระวังในการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหาร.....

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "เทคนิคและแนวทางปฏิบัติการกำหนดและเปิดเผยราคากลางพัสดุและราคากลางง...
16/10/2020
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "เทคนิคและแนวทางปฏิบัติการกำหนด

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "เทคนิคและแนวทางปฏิบัติการกำหนดและเปิดเผยราคากลางพัสดุและราคากลางงานก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 6

ข่าวสารขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "เทคนิคและแนวทางปฏิบัติการกำหนดและเปิดเผย...

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "ความเข้าใจประเด็นปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางปฏิบัติการพิจารณา...
16/10/2020
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "ความเข้าใจประเด็นปัญหาการจัดซื

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "ความเข้าใจประเด็นปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางปฏิบัติการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์และข้อร้องเรียน" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5

ข่าวสารขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "ความเข้าใจประเด็นปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างแ...

สำนักงาน ก.พ.
14/10/2020

สำนักงาน ก.พ.

สิ้นสุดการรอคอย....เปิดรับสมัครแล้ววันนี้‼️

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่น ๆ ประจำปี 2564 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

🗓 ระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2563
🌐 ที่ http://scholar2.ocsc.go.th

ทุนที่รับสมัครสอบ มีดังนี้

1. ทุนเล่าเรียนหลวง จำนวน 9 ทุน
2. ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 55 ทุน
3. ทุนกระทรวงการต่างประเทศ จำนวน 5 ทุน
4. ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย จำนวน 3 ทุน
5. ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ จำนวน 1 ทุน

ผู้สนใจโปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.ocsc.go.th/node/6573

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม-ประเทศไทย
12/10/2020

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม-ประเทศไทย

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม-ประเทศไทย
09/10/2020

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม-ประเทศไทย

กรมประชาสัมพันธ์
08/10/2020

กรมประชาสัมพันธ์

💥💥 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

📣📣 ขอเชิญชวนประชาชนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ แต่งกายเสื้อสีเหลืองในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยพร้อมเพรียงกัน

08/10/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ ✨ หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่ 5/63 💛💜 ]
.
[ อบรมจำนวน 6 สัปดาห์
10 พฤศจิกายน 63 - 29 ธันวาคม 63 ]
.
ผู้สมัครสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ได้ที่ลิงค์
https://jitarsa.school/main_5-63
.
ทำจิตอาสาแล้วได้อะไร..?
.
...วันหยุดของคนอื่น คือวันทำงานของเรา......ฝนตก แดดร้อน คือช่วงที่เราออกทำงาน...
...จะให้บุกป่า ย่ำดินโคลน เราไม่เคยหวั่น...
.
หลายคนตั้งคำถามว่า ทำจิตอาสา แล้วได้อะไร? ทำไปก็เหนื่อย เงินก็ไม่ได้
แต่คุณรู้ไหม? เมื่อพวกเราได้เห็นรอยยิ้มของประชาชน ที่เขาเดือดร้อน มันเกิดความรู้สึกอย่างหนึ่ง ที่บางครั้งไม่สามารถซื้อได้ด้วยเงิน มันคือความสุขใจ อย่างบอกไม่ถูก
.
นี่แหละคือสิ่งที่ได้จากการทำ “จิตอาสา”

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเงินการคลังสำหรับบุคลากรภาครัฐ" รุ่นท...
07/10/2020
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเง

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเงินการคลังสำหรับบุคลากรภาครัฐ" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 6

ข่าวสารขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเงินการคลังส...

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "การเพิ่มพูนความรู้สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุผู้เริ่มปฏิบัติงานการจัดซ...
07/10/2020
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "การเพิ่มพูนความรู้สำหรับเจ้าหน

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "การเพิ่มพูนความรู้สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุผู้เริ่มปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและศึกษาขึ้นตอนประเด็นปัญหาในการปฏิบัติงานระบบ e-GP" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4

ข่าวสารขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "การเพิ่มพูนความรู้สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุ...

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามปร...
07/10/2020
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติง

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลาง และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการแนวทางการเปิดเผยราคากลางและการบริหารสัญญา" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4

ข่าวสารขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการคำนวณ...

แจ้งเปลี่ยนแปลงวันที่การจัดอบรมของโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "แนวทางพิจารณาผลในการจัดซ์้อจัดจ้าง" รุ่นที่ 3
07/10/2020
แจ้งเปลี่ยนแปลงวันที่การจัดอบรมของโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "แนวทางพิจารณาผ

แจ้งเปลี่ยนแปลงวันที่การจัดอบรมของโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "แนวทางพิจารณาผลในการจัดซ์้อจัดจ้าง" รุ่นที่ 3

ข่าวสารแจ้งเปลี่ยนแปลงวันที่การจัดอบรมของโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "แนวทางพิจารณาผลในการจัดซ...

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "การจัดทำ TOR ที่ดีและถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและก...
07/10/2020
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "การจัดทำ TOR ที่ดีและถูกต้องตามพร

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "การจัดทำ TOR ที่ดีและถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 3

ข่าวสารขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "การจัดทำ TOR ที่ดีและถูกต้องตามพระราชบัญญัต....

ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "การจ่ายตรงเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญข้าราชการและลูกจ้างประจำ" รุ่น...
07/10/2020
ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "การจ่ายตรงเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบ

ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "การจ่ายตรงเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญข้าราชการและลูกจ้างประจำ" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 2

ข่าวสารขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "การจ่ายตรงเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญข้ารา.....

ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "การพัฒนาทักษะปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุและการสาธิต...
07/10/2020
ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "การพัฒนาทักษะปฏิบัติงานด้านการจัดซ

ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "การพัฒนาทักษะปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุและการสาธิตการปฏิบัติงานในระบบ e-GP" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 3

ข่าวสารขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "การพัฒนาทักษะปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ...

ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการพัสดุให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญใ...
07/10/2020
ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้

ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการพัสดุให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่สอดคล้องมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4

ข่าวสารขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ....

ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "เทคนิคการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่หน่วยงานภาครัฐ ตามพระร...
07/10/2020
ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "เทคนิคการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าท

ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "เทคนิคการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่หน่วยงานภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และศึกษาประเด็นปัญหาในการปฏิบัติงาน" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 7

ข่าวสารขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "เทคนิคการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือ....

ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "เจาะลึกประเด็นและแนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง การทำสัญญาและการบริหาร...
07/10/2020
ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "เจาะลึกประเด็นและแนวทางปฏิบัติการจ

ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "เจาะลึกประเด็นและแนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง การทำสัญญาและการบริหารสัญญางานจ้างก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4

ข่าวสารขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "เจาะลึกประเด็นและแนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ....

05/10/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ]
.
เป็นหลักการดำเนินชีวิตที่ล้นเกล้าราชกาลที่ ๙ ทรงคิดขึ้นเพื่อให้พสกนิกร ได้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้มีความสุข เพราะในขณะนี้ทั่วโลกประสบกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ เนื่องจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 เราสามารถนำปรัชญาของพระองค์มาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้อย่างดี

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

05/10/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ ธ ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทร ศูนย์รวมใจชาวไทยสมัครสมาน ]
.
สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นเสาหลักให้กับชาติบ้านเมืองมาตั้งแต่สมัยโบราณ จวบจนปัจจุบัน พระมหากษัตริย์ จึงเป็นสัญลักษณ์ของการดำรงอยู่ของชาติไทย มายาวนานกว่า 700 ปี และเป็นสถาบันทางสังคมที่เข้มแข็งยืนยง ทำให้ประเทศไทยสามารถรักษาความเป็นไท ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร ตราบจนปัจจุบัน
ธ ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยและดำรงอยู่ภายใต้ทศพิธราชธรรม ทรงเป็นผู้นำการพัฒนาประเทศในทุกด้าน อันได้แก่ การปกครองประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงน้อมนำ พระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ 9 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง มาเผยแพร่ให้ประชาชนได้เรียนรู้และนำไปปรับใช้ ทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จนก่อให้เกิดเป็นพลังที่สำคัญยิ่งในการ ผลักดันให้ประเทศไทย ยืนหยัดอยู่ในสังคมแห่งอารยประเทศได้อย่างสง่างาม

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก - องค์การมหาชน
02/10/2020

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก - องค์การมหาชน

18 ปี กระทรวงทรัพยากรมุ่งยกระดับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อคนไทยทุกคน

กรุงเทพฯ : วันที่ 2 ตุลาคม ที่ผ่านมา นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายนพดล พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.ยุทธพล อังกินันท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดมหาดไทย คณะผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก นางสาวพงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก นางณัฐริกา วายุภาพ นิติพน รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ร่วมพิธีสักการะพระพุทธสยัมภู พระประจำกระทรวง และศาลพระภูมิเจ้าที่ ณ บริเวณหน้าอาคารกรมควบคุมมลพิษ จากนั้นร่วมประกอบพิธีสงฆ์ โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดบวรนิเวศวิหาร เจริญพระพุทธมนต์ ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 18 ปี
ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กล่าวขอบคุณคณะผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงฯ ทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุมานะ อดทน และตั้งใจทำงานเสมอมา หนึ่งปีที่ผ่านมา เราทำงานเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมไทย วันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นปีที่ 2 ของการทำงาน ให้ทุกๆ ท่านได้ตระหนักว่า ปีที่ 2 จะต้องทำงานให้หนักและเข้มข้นกว่าปีแรก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ มลพิษต่างๆ โดยน้อมนำพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในการสืบสาน รักษา น้อมนำพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางในการทำงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะต้องเดินไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ ซื่อสัตย์ และอดทน ขอเป็นกำลังใจให้ปีที่ 19 ของพวกเราเป็นปีที่สนุกสนาน เข้มข้น มีกำลังใจกำลังกายกำลังทรัพย์ในการทำงานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท ให้กับพี่น้องชาวไทยทั้ง 67 ล้านชีวิต เพื่อเป็นเกียรติประวัติเป็นเกียรติภูมิของวงศ์ตระกูลสืบต่อไป

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
02/10/2020

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department
02/10/2020

กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department

📣📣กรมบัญชีกลางร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 18 ปี

✔️✔️นางนิโลบล แวววับศรี เลขานุการกรม ร่วมแสดงความยินดีกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 18 ปี และร่วมบริจาคเงินสมทบทุนกองทุนสวัสดิการกระทรวงฯ โดยมีผู้แทนกระทรวงฯ ให้การต้อนรับ ณ บริเวณหน้าอาคารกรมควบคุมมลพิษ ชั้น 2 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ 2 ตุลาคม 2563 3 #กรมบัญชีกลาง

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก - องค์การมหาชน
02/10/2020

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก - องค์การมหาชน

ทส. จับมือ 6 Food Delivery ประกาศจุดยืน “Food Delivery วิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”
.
วันนี้ (30 กันยายน 2563) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) การลดใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวจากการบริการส่งอาหาร (Food Delivery) โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารจากกรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบการบริการส่งอาหาร (6 Platform) รวมทั้งสิ้น 13 หน่วยงาน ร่วมลงนาม พร้อมด้วย นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ผู้บริหาร ทส. หน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการบริการส่งอาหาร รวมทั้งสื่อมวลชน เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
.
พิธีลงนามความร่วมมือการลดใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวจากการบริการส่งอาหารครั้งนี้ เป็นการผนึกกำลังทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนจากกลุ่มผู้ประกอบการบริการส่งอาหาร (6 Platform) ประกอบด้วย บริษัท วงใน มีเดีย จำกัด บริษัท ไลน์แมน (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เดลิเวอรี่ ฮีโร่ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ “Food Panda” บริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ “Grab Food” บริษัท เวล็อคซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด หรือ “Gojek” และ LalaMove ในการร่วมกันผลักดันลดการใช้พลาสติก ภายใต้แนวคิด “Food Delivery วิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” โดยผู้ประกอบการทั้ง 6 Platform จะมีการปรับแพลตฟอร์มการสั่งอาหารให้มีตัวเลือก opt-in ในการรับหรือไม่รับพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวของลูกค้า เพื่อลดภาระของร้านและลดการให้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวที่ไม่จำเป็น รวมทั้ง ส่งเสริมสนับสนุนร้านอาหารที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมที่ร่วมโครงการ เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภค โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางของแพลตฟอร์ม ตลอดจน เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับร้านอาหาร ร้านค้า ผู้จัดส่งอาหาร สมาชิก หรือเครือข่ายได้รับทราบนโยบายและมาตรการการขับเคลื่อนการดำเนินงานของภาครัฐ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการลด เลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว
.
ทั้งนี้ ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา พบว่า ประเทศไทยมีปัญหาขยะพลาสติกเพิ่มมากขึ้นถึงร้อยละ 15 หรือจากเดิม 5,500 ตันต่อวัน เป็น 6,300 ตันต่อวัน ซึ่งนับเป็นนโยบายสำคัญที่รัฐบาลให้ความสำคัญมาโดยตลอด จากนี้ จะเป็นก้าวสำคัญที่ทั้งภาครัฐและเอกชน จะประสานความร่วมมือกันอย่างจริงจัง ในการสร้างความตระหนังถึงปัญหา และการให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะพลาสติกอย่างจริงจังต่อไป

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ประจำเดือนธันวาคม 2563 - มกราคม 2...
30/09/2020
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ประจำเดือนธันวาคม 2563 - มกราคม 2564

ข่าวสารคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ประจำเดื...

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จัดโครงการฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร "...
30/09/2020
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบร

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จัดโครงการฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อเข้าสู่สายงาน White-Hat Hacker" ระหว่างวันที่ 14-17 ธันวาคม 2563

ข่าวสารสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมออนไลน์หล....

สถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคล's cover photo
23/09/2020

สถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคล's cover photo

ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ" รุ่นที่ 11 (PPP for Executives Program: P...
23/09/2020
ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ" รุ่นที่

ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ" รุ่นที่ 11 (PPP for Executives Program: PEP)

ข่าวสารขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ" รุ่นที่ 11 (PPP for Executives Progr...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม-ประเทศไทย
21/09/2020

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม-ประเทศไทย

18/09/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

เด็กในวัยที่กำลังเติบโตไม่ควรจะต้องมานั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งวัน การที่อยู่ในวัยเรียนรู้เขาควรได้รับโอกาสที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมชั้นเรียนกับครูอาจารย์ ในสภาวะที่ไม่มีโรคระบาดที่เป็นภัยคุกคามต่อเด็ก โรงเรียนจะต้องทำหน้าที่สอนเด็ก ไม่ใช่พ่อเเม่ที่ต้องหยุดงานนั่งประกบลูกหลานอยู่ที่บ้าน
.
เพื่อให้มีความพร้อมในการเปิดภาคเรียน จิตอาสา 904 ในพื้นที่ต่างๆ จึงร่วมมือกันสร้างสภาวะที่ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ให้กับโรงเรียน เพราะทุกนาทีที่เด็กขาดเรียนไป ย่อมก่อให้เกิดผลเสียต่อประเทศชาติ

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

ที่อยู่

อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชั้น 9 เลขที่ 49 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
Bangkok
10400

ข้อมูลทั่วไป

ตามคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ 438/2548 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2548 เรื่อง จัดตั้งสำนักพัฒนบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดตั้งสำนักพัฒนบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้นเป็นหน่วยงานภายในสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทำหน้าที่ด้านการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการของกระทรวง การศึกษาวิจัย พัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการพัฒนาบุคลากร ดำเนินการฝึกอบรมพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ระดับกลางและบุคลากรทุกระดับของกระทรวง การเผยแพร่ความรู้ด้านการพัฒนาบริหาร รวมทั้งการสนับสนุนและประสานการจัดทำแผนพัฒนาข้าราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นั้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อปรับปรุงและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2545 จึงให้ยกเลิกคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ 438/2548 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2548 เรื่องการจัดตั้งสำนักพัฒนบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และให้จัดตั้ง “สถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคล” เป็นส่วนราชการภายในสักนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ปลัดกระทรวงมอบหมาย

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+66 2 265 6273

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคลผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคล:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

แนะนำหลักสูตรที่น่าสนใจใหม่ล่าสุด “สร้างภาวะผู้นำ รับไทยแลนด์ 4.0” “สร้างภาวะผู้นำ มุ่งสู่ศตวรรษที่ 21” “ครู High speed ศตวรรษที่ 21 ต้องการ” “เปลี่ยนความคิด ชีวิตก็เปลี่ยนได้” หรือหากมีหลักสูตรของท่านเองที่สนใจ สามารถปรึกษาได้ฟรี สอบถามได้ Line: 0925186162 ท่านสามารถชมผลงานก่อนได้ที่ “วิทยากร สัมมนา อบรม The Ultimate training องค์กรของคุณต้องการพัฒนาบุคลากร ในเรื่องเหล่านี้หรือไม่ การทำงานเป็นทีม งานบริการที่เป็นเลิศ การทำงานร่วมกัน ทัศนคติในที่ทำงานไม่เข้าใจกัน หัวหน้างานไม่เข้าใจลูกน้อง ลูกน้องไม่เข้าใจหัวหน้า ขาดภาวะความเป็นผู้นำ อยากได้วิทยากรมืออาชีพ เพิ่มศักยภาพการทำงานด้วยพลังคิดบวก อยากจัดโครงการไหน ๆ เป็นการพัฒนาบุคลากรในองค์กร บริษัท อบรมพนักงานใหม่ หรือโรงเรียน ทั้งเยาวชน นักศึกษา พนักงาน หรือประชาชนทั่วไป หรือค่ายเยาวชน ภาวะผู้นำ คุณธรรม กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก สร้างทีม สร้างงาน สร้างแรงบันดาลใจ สร้างรากฐานองค์กรให้แข็งแกร่ง ลองปรึกษาฟรีที่เราก่อน เราสามารถอบรมได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย เน้นการสอนในรูปแบบของกิจกรรม เน้นลงมือทำมากกว่าการแกะตำราสอน สนุกสนานกับการเรียนรู้ สอบถามได้ Line: 0925186162 ท่านสามารถชมผลงานก่อนได้ที่ “วิทยากร สัมมนา อบรม The Ultimate training” #สัมมนา #วิทยากร #อบรม #โรงเรียน #โรงงาน #บริษัท #บริบาล #บริการ #พัฒนา #บุคลากร #ทรัพยากร #ผู้นำ #คิดบวก #ทำงาน #แรงบันดาลใจ #บุคลิกภาพ #องค์กร #หน่วยงาน #มืออาชีพ #ความรัก #ความสุข #หน้าที่ #เป็นเลิศ #ทักษะ #เทคนิค #การสื่อสาร #เยาวชน #เรียนรู้ #Team #Building #บริหาร #ความสำเร็จ #หลักสูตร https://www.facebook.com/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3-%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2-%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1-The-Ultimate-training-827645760703834/
แนะนำหลักสูตรที่น่าสนใจใหม่ล่าสุด “สร้างภาวะผู้นำ รับไทยแลนด์ 4.0” “สร้างภาวะผู้นำ มุ่งสู่ศตวรรษที่ 21” “ครู High speed ศตวรรษที่ 21 ต้องการ” “เปลี่ยนความคิด ชีวิตก็เปลี่ยนได้” หรือหากมีหลักสูตรของท่านเองที่สนใจ สามารถปรึกษาได้ฟรี สอบถามได้ Line: 0925186162 ท่านสามารถชมผลงานก่อนได้ที่ “วิทยากร สัมมนา อบรม The Ultimate training องค์กรของคุณต้องการพัฒนาบุคลากร ในเรื่องเหล่านี้หรือไม่ การทำงานเป็นทีม งานบริการที่เป็นเลิศ การทำงานร่วมกัน ทัศนคติในที่ทำงานไม่เข้าใจกัน หัวหน้างานไม่เข้าใจลูกน้อง ลูกน้องไม่เข้าใจหัวหน้า ขาดภาวะความเป็นผู้นำ อยากได้วิทยากรมืออาชีพ เพิ่มศักยภาพการทำงานด้วยพลังคิดบวก อยากจัดโครงการไหน ๆ เป็นการพัฒนาบุคลากรในองค์กร บริษัท อบรมพนักงานใหม่ หรือโรงเรียน ทั้งเยาวชน นักศึกษา พนักงาน หรือประชาชนทั่วไป หรือค่ายเยาวชน ภาวะผู้นำ คุณธรรม กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก สร้างทีม สร้างงาน สร้างแรงบันดาลใจ สร้างรากฐานองค์กรให้แข็งแกร่ง ลองปรึกษาฟรีที่เราก่อน เราสามารถอบรมได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย เน้นการสอนในรูปแบบของกิจกรรม เน้นลงมือทำมากกว่าการแกะตำราสอน สนุกสนานกับการเรียนรู้ สอบถามได้ Line: 0925186162 ท่านสามารถชมผลงานก่อนได้ที่ “วิทยากร สัมมนา อบรม The Ultimate training” #สัมมนา #วิทยากร #อบรม #โรงเรียน #โรงงาน #บริษัท #บริบาล #บริการ #พัฒนา #บุคลากร #ทรัพยากร #ผู้นำ #คิดบวก #ทำงาน #แรงบันดาลใจ #บุคลิกภาพ #องค์กร #หน่วยงาน #มืออาชีพ #ความรัก #ความสุข #หน้าที่ #เป็นเลิศ #ทักษะ #เทคนิค #การสื่อสาร #เยาวชน #เรียนรู้ #Team #Building #บริหาร #ความสำเร็จ #หลักสูตร https://www.facebook.com/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3-%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2-%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1-The-Ultimate-training-827645760703834/