สถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคล

สถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคล สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สป.ทส. ตามคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ 438/2548 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2548 เรื่อง จัดตั้งสำนักพัฒนบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดตั้งสำนักพัฒนบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้นเป็นหน่วยงานภายในสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทำหน้าที่ด้านการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการของกระทรวง การศึกษาวิจัย พัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการพัฒนาบุคลากร ดำเนินการฝึกอบรมพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ระดับกลางและบุคลากรทุกระดับของกระทรวง การเผยแพร่ความรู้ด้านการพัฒนาบริหาร รวมทั้งการสนับสนุนและประสานการจัดทำแผนพัฒนาข้าราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นั้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อปรับปรุงและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2545 จึงให้ยกเลิกคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ 438/2548 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2548 เรื่องการจัดตั้งสำนักพัฒนบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และให้จัดตั้ง “สถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคล” เป็นส่วนราชการภายในสักนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ปลัดกระทรวงมอบหมาย
(3)

เปิดเหมือนปกติ

! เพื่อให้เป็นไปตามข้อสั่งการของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563...
24/12/2020

! เพื่อให้เป็นไปตามข้อสั่งการของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนและร่วมมือกันแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 โดยให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน พิจารณาใช้มาตรการ Work From Home ตามความเหมาะสม ศกพ. จึงขอความร่วมมือให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นำมาตรการ Work From Home มาใช้ในระหว่างวันที่ 25-29 ธันวาคม 2563 สำหรับสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอให้พิจารณาหยุดเรียนตามความเหมาะสมตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกัน แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2563

! เพื่อให้เป็นไปตามข้อสั่งการของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนและร่วมมือกันแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 โดยให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน พิจารณาใช้มาตรการ Work From Home ตามความเหมาะสม ศกพ. จึงขอความร่วมมือให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นำมาตรการ Work From Home มาใช้ในระหว่างวันที่ 25-29 ธันวาคม 2563 สำหรับสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอให้พิจารณาหยุดเรียนตามความเหมาะสมตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกัน แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2563

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม-ประเทศไทย
24/12/2020

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม-ประเทศไทย

News : ทส. ประชุมคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม​ สำหรับนักบริหารระดับสูง​ รุ่นที่​ 8​ ครั้งที่​ 1/2563​

วันนี้ ( 24 ธันวาคม 2563) เวลา 14.00 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม​ สำหรับนักบริหารระดับสูง​ รุ่นที่​ 8​ ครั้งที่​ 1/2563​ ณ ห้องประชุมชั้น 17 อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยที่ประชุมได้พิจารณาการหลักสูตรการฝึกอบรม​ เนื้อหา​ คุณสมบัติผู้สมัคร​ วัน​ เวลา​ และสถานที่ฝึกหลักสูตรฯ​ ทั้งนี้​ การฝึกอบรม​ในรุ่นนี้​ เน้นแก่นความรู้​ที่เข้มข้น​ ทั้งในเรื่อง​ New​ normal ด้านสิ่งแวดล้อม​ เรื่องฝุ่น​ละอองขนาดเล็ก​ PM​ 2.5​ เรื่องนวัตกรรม​ โรคระบาด​ ​และอื่นๆ​ เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้นำความรู้ไปปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
23/12/2020

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สมาคมข้าราชการอาวุโสแห่งประเทศไทย ขอเชิญส่งข้าราชการ/พนักงาน เข้าร่วมโครงการพัฒนาและฝึกอบรม หลักสูตร "สุขภาพดี ชีวีสดใส เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ" รุ่นที่ 17
http://hrdi.mnre.go.th/th/news/detail/75876/

กรมประชาสัมพันธ์
21/12/2020

กรมประชาสัมพันธ์

อย่าตระหนก แต่ให้ตระหนัก ✌️

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
21/12/2020
สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วีดีโอสรุปภาพรวมโครงการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกัน หลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ ๒๗

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

https://youtu.be/uoh5Khd3A-g

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
21/12/2020
สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ล้ำสมัยมาก ๆ ถ้าในอนาคตเกิดขึ้นจริง ชีวิตเราจะเป็นไง? 🤔

#ลองดูเปิดหูเปิดตา

https://youtu.be/XLGGHdQL1II

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เพจใหม่)https://www.facebook.com/HRD.MNRE
18/12/2020

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เพจใหม่)
https://www.facebook.com/HRD.MNRE

18/12/2020
สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เพจใหม่)
https://www.facebook.com/HRD.MNRE

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
@hrd.mnre.go.th

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เพจใหม่)https://www.facebook.com/HRD.MNRE
17/12/2020

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เพจใหม่)
https://www.facebook.com/HRD.MNRE

News : ทส. กับ AIS ทำ MOU มุ่งดึง ทสม. ร่วมแก้ปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ทั่วประเทศ ในโครงการ “คนไทยไร้ E-Waste”

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ในโครงการ “คนไทยไร้ E-Waste” ระหว่าง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กับ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (เอไอเอส) ซึ่งมี นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ลงนาม โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะผู้บริหาร และเครือข่าย ทสม. ร่วมเป็นเกียรติภายในงาน ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

รมว.ทส. กล่าวว่า “ปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ เป็นสิ่งที่รัฐบาลและกระทรวงให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเมื่อมีการกำจัดอย่างไม่ถูกต้องนั้น จะก่อให้เกิดปัญหาด้านมลพิษอย่างมาก ซึ่งคนที่จะได้รับผลกระทบต่อไปก็คือสุขภาวะของพวกเราทุกคนนั่นเอง ปัจจุบัน เราได้มีกฎหมายห้ามนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์หลายรายการ เมื่อเรามีการทิ้งอย่างถูกต้อง คัดแยกอย่างเหมาะสม ในปี 2565 เราจะได้ไม่ต้องมีการนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์อีกต่อไป ไทยจะต้องไม่เป็นถังขยะของโลก”

นอกจากนั้น รมว.ทส. ยังได้กล่าวอีกว่า “วันนี้จึงนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ภาครัฐและเอกชนได้ร่วมมือกัน สร้างความตระหนักรู้ สร้างการมีส่วนร่วม และนำไปสู่การกำจัดอย่างถูกต้อง ปัญหานี้ไม่สามารถแก้ได้เพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เราต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วน เพื่อที่จะให้ลูกหลานได้มีอากาศที่สดใส แผ่นดินที่งดงาม ต้นหญ้าที่เขียวขจี”

โดยทั้งนี้ นายสมชัย ได้กล่าวว่า เอไอเอส ในฐานะ Digital Life Service Provider ที่มีเป้าหมายในการเป็นผู้ให้บริการด้านดิจิทัลที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ จึงมุ่งหวังที่จะมีส่วนร่วมแก้ปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ICT เพื่อร่วมรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วย

สำหรับโครงการ “คนไทยไร้ E-Waste” นั้น เป็นความร่วมมือกันบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการสร้างพลังเครือข่ายทั่วทั้งประเทศ ในการสร้างความตระหนักรู้ และการมีส่วนร่วมด้วยช่วยกัน ดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผ่าน 2 ความร่วมมือหลัก คือ ขยายจุดวางถังรับขยะอิเล็กทรอนิกส์ ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และร่วมกับ อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) เพื่อเป็นตัวแทนสื่อสาร สร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บและทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง ซึ่งที่ผ่านประเทศไทยมีปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์มากกว่า 4 แสนตันต่อปี แต่มีการทิ้งอย่างไม่เหมาะสม สามารถคัดแยกไปใช้ประโยชน์ต่อได้เพียงแค่ 500 ตันต่อปี ทำให้ต้องมีการนำเข้าขยะกว่า 5 หมื่นตันต่อปี ซึ่งโครงการนี้จะสามารถช่วยแก้ปัญหาการนำเข้าขยะดังกล่าวได้ในอนาคต โดยในพิธีลงนามนี้ รมว.ทส. พร้อมกับนายสมชัย ได้ทำการหย่อยขยะอิเล็กทรอนิกส์ลงในถังขยะ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการเริ่มโครงการอีกด้วย

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เพจใหม่)https://www.facebook.com/HRD.MNREศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิ...
17/12/2020
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนการจัดการความรู้รายบุคคล (Individual KM Plan) และการประยุกต์ใ

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เพจใหม่)
https://www.facebook.com/HRD.MNRE

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนการจัดการความรู้รายบุคคล (Individual KM Plan) และการประยุกต์ใช้ ICT ในการสื่อสารความรู้ในการสอนงาน (Coaching) เพื่อพัฒนาบุคลากรตามความก้าวหน้าในสายอาชีพ [Workshop on IKM & ICT Coaching]" ปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 7-8 มกราคม 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://hrdi.mnre.go.th/th/news/detail/75389/

ข่าวสารโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนการจัดการความรู้รายบุคคล (Individual KM Plan) และการประยุกต์ใช้ ICT ในการส....

depa Thailand
15/12/2020

depa Thailand

เปิดรับสมัครแล้ว ! หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 4

ดีป้า สานต่อการอบรมหลักสูตร Digital CEO รุ่นที่ 4 เดินหน้าพัฒนาผู้บริหารระดับสูงของภาครัฐและเอกชน เพื่อรองรับการพัฒนาและผลิตกำลังคนดิจิทัล รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเนื้อหาหลักสูตรมุ่งพัฒนาทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเปลี่ยนองค์ประกอบทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในมิติต่าง ๆ ครอบคลุมทั้ง Digital Transformation, Digital Innovation, Digital Economy, Digital Society, Smart City รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทั้ง BlockChain, IoT, AI, Cyber Security, Data Analytic, 5G และ Cloud

สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ – 30 มกราคม 2564

ท่านใดหรือหน่วยงานไหนที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ลิ้งก์ด้านล่างนี้ได้เลย
https://www.depa.or.th/th/digitalceo

15/12/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

💛"สืบสาน รักษา และต่อยอด"💜

มารู้จัก "โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน" กัน!​

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสาน รักษาและต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่างๆ ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้ประชาชน และพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า พระองค์ฯ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดตั้ง โรงเรียนจิตอาสาพระราชทานขึ้น เพื่อฝึกอบรมจิตอาสา 904 ให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปขยายผล ต่อยอด ปฏิบัติงานเป็นจิตอาสา 904 ให้เกิดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม
.
ในการนี้พระองค์ฯ ได้พระราชทานพื้นที่กว่า 205 ไร่ ในเขตพระราชฐานในพระองค์ (บางเขน) ซึ่งเป็นที่ตั้งของ กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภที่ 11 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ มีที่ตั้งอยู่ในใจกลางกรุงเทพมหานคร การขนส่งสาธารณะที่สะดวก และอยู่ในย่านเศรษฐกิจ จัดตั้งเป็นศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 สำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ภาคปฏิบัติในเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ และฝึกแก้ไขปัญหายามเกิดสาธารณภัย สำหรับข้าราชบริพาร และครอบครัวรวมทั้งจิตอาสา 904 ซึ่งในอนาคตอันใกล้ จะเปิดให้ประชาชนและนักเรียนผู้สนใจเข้ารับการศึกษาอบรมอีกด้วย
.
ดังพระราชปณิธานที่ต้องการให้ "ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข แก้ไขในสิ่งผิด สืบสานในพระราชปณิธาน ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา
#เกษตรทฤษฎีใหม่
#ราบ11
#สืบสานรักษาต่อยอด

15/12/2020
hrdi.mnre.go.th

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2564 ระหว่าง 4-28 ธันวาคม 2563 ดังนี้
1. ทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2564 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) โดยมีทุน 5 ประเภททุน ดังนี้
1.1 ทุนรัฐบาลตามความต้องการของส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุก่อนไปศึกษา) จำนวน 79 ทุน
1.2 ทุนสนับสนุความต้องการของส่วนราชการในภูมิภาค (Area-based) (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุก่อนไปศึกษา) จำนวน 4 ทุน
1.3 ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 138 ทุน
1.4 ทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน (UCAS) จำนวน 5 ทุน
1.5 ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย จำนวน 21 ทุน

2. ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ โดยมี 3 ประเภททุน ดังนี้
2.1 ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูง ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ จำนวน 59 ทุน
2.2 ทุนธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูล ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ จำนวน 1 ทุน
2.3 ทุนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ จำนวน 1 ทุน

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประกาศรับทุนพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาลชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ ...
15/12/2020
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประกาศรับทุนพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาลชีพนักวิจัยและนวัตกรร

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประกาศรับทุนพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาลชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ ประจำปี 2564

ข่าวสารสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประกาศรับทุนพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาลชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการสน....

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธืและขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น ...
15/12/2020
ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธืและขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น 8 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรการสำรวจและเก็บข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพกลุ่มพืช
2. หลักสูตรการสำรวจและเก็บข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพกลุ่มสัตว์เลื้อยคลานและสะเทินน้ำสะเทินบบก
3. หลักสูตรการสำรวจและเก็บข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก
4. หลักสูตรการสำรวจและเก็บข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพกลุ่มแมลงป่าไม้
5. หลักสูตรการสำรวจและเก็บข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพกลุ่มแมลงศัตรูทางการเกษตร
6. หลักสูตรการสำรวจและเก็บข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพกลุ่มเห็ด
7. หลักสูตรการสำรวจและเก็บข้อมูลสิ่งคุกคามด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมระดับท้องถิ่น
8. หลักสูตรจากรากสู่ลำไส้

รายละเอียดเพิ่มเติม - https://bit.ly/37R5w2v
สมัครอบรมออนไลน์ - https://bit.ly/2Isv0cg

สถานที่จัดอบรม มหาวิทยาลัยาชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ....

15/12/2020
hrdi.mnre.go.th

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ภายใต้ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบิหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560" ประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 1

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม-ประเทศไทย
09/12/2020

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม-ประเทศไทย

News : "กระทรวงทรัพยากรฯ ใสสะอาดร่วมต้านทุจริต
(MNRE Zero Tolerance)” พร้อมประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน
“กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)ใสสะอาดร่วมต้านทุจริต (MNRE Zero Tolerance)” ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต พร้อมกำหนดมาตรการ 3 ป. 1 ค. (ปลุกจิตสํานึก ป้องกัน ปราบปรามและสร้างเครือข่าย)
วันนี้ (9 ธันวาคม 2563) เวลา 09.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงฯ ร่วมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้แนวคิด “กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ใสสะอาดร่วมต้านทุจริต (MNRE Zero Tolerance)” ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นายวราวุธ ศิลปอาชา กล่าวเปิดงานว่า คำว่าทุจริตคอร์รัปชัน ไม่เพียงแต่เป็นเรื่องเงิน แต่หมายรวมถึงการใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ไม่ถูกต้องร่วมด้วย ดังนั้น ขอให้ข้าราชการในทุกระดับดำรงตนด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรี เป็นคนดี มีคุณธรรม ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ อดทน กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง และไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์บนความทุกข์ยากของประชาชน เพื่อให้ ทส.เป็นความหวังและที่พึ่งในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ทั้งนี้ รมว.ทส. ได้กล่าวนำการประกาศเจตนารมณ์ ว่า "จะประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่กระทำการทุจริต จะยึดมั่นในความยุติธรรม ถือประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์ส่วนตน จักปกป้องเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยจิตอาสา พร้อมทำความดีด้วยหัวใจ”
ในการนี้ ทส. ได้กำหนดมาตรการ 3 ป. 1 ค. (ปลุกจิตสํานึก ป้องกัน ปราบปรามและสร้างเครือข่าย) รวมถึงกำหนดจัดกิจกรรม “ทส. สุขใจ ธรรมะนำทาง ห่างไกลทุจริต” เพื่อกล่อมเกลาจิตใจด้วยธรรมะ ปลุกจิตสำนึกแห่งคุณธรรมและความดี จำนวน 3 ครั้ง ซึ่งครั้งที่ 1 จะจัดขึ้นในวันที่ 5 มกราคม 2564 โดยนิมนต์พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ) มาแสดงธรรมเทศนาการต่อต้านการทุจริต ในวันดังกล่าวด้วย

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
09/12/2020

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

อาสาสมัครจิตอาสา 904 ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต สอนการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR และการใช้เครื่อง AED

กรมประชาสัมพันธ์
08/12/2020

กรมประชาสัมพันธ์

เตือน ‼ การ์ดอย่าตก
🤝ร่วมแรงร่วมใจ ป้องกันโควิด-19 รับผิดชอบต่อตัวเองและสังคม

สำนักงาน ก.พ.
08/12/2020

สำนักงาน ก.พ.

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
08/12/2020

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ดูแลอย่างใกล้ชิด เปรียบดั่งชีวิตในครอบครัว]
------------------------------------------------------------

ติดตามกิจกรรมจิตอาสา 904 ประจำวันจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำอะไร ที่ไหน หรือช่วยเหลือประชาชนที่ใดบ้าง

#จิตอาสา
#เราทำความดีด้วยหัวใจ

สำนักงาน ก.พ.
08/12/2020

สำนักงาน ก.พ.

ทุนปริญญา และทุน UIS ประกาศรับสมัครแล้ว!
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมทาง www.ocsc.go.th/scholarship, http://scholar.ocsc.go.th, http://uis.ocsc.go.th
...
ทุนรัฐบาลมีกี่ประเภท? เปิดรับสมัครช่วงไหน? ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติยังไง?

ไม่เข้าใจดูได้จากโพสนี้เลย!
...

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
08/12/2020

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ดูแลอย่างใกล้ชิด เปรียบดั่งชีวิตในครอบครัว]
------------------------------------------------------------

ติดตามกิจกรรมจิตอาสา 904 ประจำวันจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำอะไร ที่ไหน หรือช่วยเหลือประชาชนที่ใดบ้าง

#จิตอาสา
#เราทำความดีด้วยหัวใจ

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
07/12/2020

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

ชาวจิตอาสา ร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ลอกผักตบชวา จอก วัชพืชน้ำ ปรับแต่งภูมิทัศน์ ตัดหญ้า ทำความสะอาด เก็บขยะ ในคลองน้ำสาธารณะ

#เราทำความดีด้วยหัวใจ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และหลักเกณฑ์...
07/12/2020
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้มี

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และหลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือกข้าราชการเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
http://hrdi.mnre.go.th/th/news/detail/74644/

ข่าวสารประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิเข้าร....

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม-ประเทศไทย
07/12/2020

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม-ประเทศไทย

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม-ประเทศไทย
07/12/2020

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม-ประเทศไทย

06/12/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

สารคดีพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑ ปี แห่งการดำเนินโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ EP: ๒
"ควรจะมีการดำเนินการแก้ไขปัญหา การอยู่ร่วมกันระหว่างคนและช้างป่าให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข"

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม-ประเทศไทย
06/12/2020

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม-ประเทศไทย

News : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงเป็นองค์ประธานในพิธีจุดเทียนมหามงคล
เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 19.19 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงฯ ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานในพิธีจุดเทียนมหามงคลเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

05/12/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

สารคดีพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑ ปี แห่งการดำเนินโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ EP: ๒
"ควรจะมีการดำเนินการแก้ไขปัญหา การอยู่ร่วมกันระหว่างคนและช้างป่าให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข"

ที่อยู่

อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชั้น 9 เลขที่ 49 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
Bangkok
10400

ข้อมูลทั่วไป

ตามคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ 438/2548 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2548 เรื่อง จัดตั้งสำนักพัฒนบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดตั้งสำนักพัฒนบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้นเป็นหน่วยงานภายในสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทำหน้าที่ด้านการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการของกระทรวง การศึกษาวิจัย พัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการพัฒนาบุคลากร ดำเนินการฝึกอบรมพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ระดับกลางและบุคลากรทุกระดับของกระทรวง การเผยแพร่ความรู้ด้านการพัฒนาบริหาร รวมทั้งการสนับสนุนและประสานการจัดทำแผนพัฒนาข้าราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นั้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อปรับปรุงและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2545 จึงให้ยกเลิกคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ 438/2548 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2548 เรื่องการจัดตั้งสำนักพัฒนบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และให้จัดตั้ง “สถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคล” เป็นส่วนราชการภายในสักนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ปลัดกระทรวงมอบหมาย

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+66 2 265 6273

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคลผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคล:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

แนะนำหลักสูตรที่น่าสนใจใหม่ล่าสุด “สร้างภาวะผู้นำ รับไทยแลนด์ 4.0” “สร้างภาวะผู้นำ มุ่งสู่ศตวรรษที่ 21” “ครู High speed ศตวรรษที่ 21 ต้องการ” “เปลี่ยนความคิด ชีวิตก็เปลี่ยนได้” หรือหากมีหลักสูตรของท่านเองที่สนใจ สามารถปรึกษาได้ฟรี สอบถามได้ Line: 0925186162 ท่านสามารถชมผลงานก่อนได้ที่ “วิทยากร สัมมนา อบรม The Ultimate training องค์กรของคุณต้องการพัฒนาบุคลากร ในเรื่องเหล่านี้หรือไม่ การทำงานเป็นทีม งานบริการที่เป็นเลิศ การทำงานร่วมกัน ทัศนคติในที่ทำงานไม่เข้าใจกัน หัวหน้างานไม่เข้าใจลูกน้อง ลูกน้องไม่เข้าใจหัวหน้า ขาดภาวะความเป็นผู้นำ อยากได้วิทยากรมืออาชีพ เพิ่มศักยภาพการทำงานด้วยพลังคิดบวก อยากจัดโครงการไหน ๆ เป็นการพัฒนาบุคลากรในองค์กร บริษัท อบรมพนักงานใหม่ หรือโรงเรียน ทั้งเยาวชน นักศึกษา พนักงาน หรือประชาชนทั่วไป หรือค่ายเยาวชน ภาวะผู้นำ คุณธรรม กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก สร้างทีม สร้างงาน สร้างแรงบันดาลใจ สร้างรากฐานองค์กรให้แข็งแกร่ง ลองปรึกษาฟรีที่เราก่อน เราสามารถอบรมได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย เน้นการสอนในรูปแบบของกิจกรรม เน้นลงมือทำมากกว่าการแกะตำราสอน สนุกสนานกับการเรียนรู้ สอบถามได้ Line: 0925186162 ท่านสามารถชมผลงานก่อนได้ที่ “วิทยากร สัมมนา อบรม The Ultimate training” #สัมมนา #วิทยากร #อบรม #โรงเรียน #โรงงาน #บริษัท #บริบาล #บริการ #พัฒนา #บุคลากร #ทรัพยากร #ผู้นำ #คิดบวก #ทำงาน #แรงบันดาลใจ #บุคลิกภาพ #องค์กร #หน่วยงาน #มืออาชีพ #ความรัก #ความสุข #หน้าที่ #เป็นเลิศ #ทักษะ #เทคนิค #การสื่อสาร #เยาวชน #เรียนรู้ #Team #Building #บริหาร #ความสำเร็จ #หลักสูตร https://www.facebook.com/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3-%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2-%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1-The-Ultimate-training-827645760703834/
แนะนำหลักสูตรที่น่าสนใจใหม่ล่าสุด “สร้างภาวะผู้นำ รับไทยแลนด์ 4.0” “สร้างภาวะผู้นำ มุ่งสู่ศตวรรษที่ 21” “ครู High speed ศตวรรษที่ 21 ต้องการ” “เปลี่ยนความคิด ชีวิตก็เปลี่ยนได้” หรือหากมีหลักสูตรของท่านเองที่สนใจ สามารถปรึกษาได้ฟรี สอบถามได้ Line: 0925186162 ท่านสามารถชมผลงานก่อนได้ที่ “วิทยากร สัมมนา อบรม The Ultimate training องค์กรของคุณต้องการพัฒนาบุคลากร ในเรื่องเหล่านี้หรือไม่ การทำงานเป็นทีม งานบริการที่เป็นเลิศ การทำงานร่วมกัน ทัศนคติในที่ทำงานไม่เข้าใจกัน หัวหน้างานไม่เข้าใจลูกน้อง ลูกน้องไม่เข้าใจหัวหน้า ขาดภาวะความเป็นผู้นำ อยากได้วิทยากรมืออาชีพ เพิ่มศักยภาพการทำงานด้วยพลังคิดบวก อยากจัดโครงการไหน ๆ เป็นการพัฒนาบุคลากรในองค์กร บริษัท อบรมพนักงานใหม่ หรือโรงเรียน ทั้งเยาวชน นักศึกษา พนักงาน หรือประชาชนทั่วไป หรือค่ายเยาวชน ภาวะผู้นำ คุณธรรม กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก สร้างทีม สร้างงาน สร้างแรงบันดาลใจ สร้างรากฐานองค์กรให้แข็งแกร่ง ลองปรึกษาฟรีที่เราก่อน เราสามารถอบรมได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย เน้นการสอนในรูปแบบของกิจกรรม เน้นลงมือทำมากกว่าการแกะตำราสอน สนุกสนานกับการเรียนรู้ สอบถามได้ Line: 0925186162 ท่านสามารถชมผลงานก่อนได้ที่ “วิทยากร สัมมนา อบรม The Ultimate training” #สัมมนา #วิทยากร #อบรม #โรงเรียน #โรงงาน #บริษัท #บริบาล #บริการ #พัฒนา #บุคลากร #ทรัพยากร #ผู้นำ #คิดบวก #ทำงาน #แรงบันดาลใจ #บุคลิกภาพ #องค์กร #หน่วยงาน #มืออาชีพ #ความรัก #ความสุข #หน้าที่ #เป็นเลิศ #ทักษะ #เทคนิค #การสื่อสาร #เยาวชน #เรียนรู้ #Team #Building #บริหาร #ความสำเร็จ #หลักสูตร https://www.facebook.com/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3-%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2-%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1-The-Ultimate-training-827645760703834/