Clicky

สถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคล

สถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพจใหม่ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพ ตามคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ 438/2548 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2548 เรื่อง จัดตั้งสำนักพัฒนบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดตั้งสำนักพัฒนบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้นเป็นหน่วยงานภายในสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทำหน้าที่ด้านการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการของกระทรวง การศึกษาวิจัย พัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการพัฒนาบุคลากร ดำเนินการฝึกอบรมพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ระดับกลางและบุคลากรทุกระดับของกระทรวง การเผยแพร่ความรู้ด้านการพัฒนาบริหาร รวมทั้งการสนับสนุนและประสานการจัดทำแผนพัฒนาข้าราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นั้น

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อปรับปรุงและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2545 จึงให้ยกเลิกคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ 438/2548 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2548 เรื่องการจัดตั้งสำนักพัฒนบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และให้จัดตั้ง “สถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคล” เป็นส่วนราชการภายในสักนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ปลัดกระทรวงมอบหมาย

เปิดเหมือนปกติ

โครงการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกัน หลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ ๒๘
25/03/2021
โครงการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกัน หลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ ๒๘

โครงการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกัน หลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ ๒๘

โครงการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกัน หลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ ๒๘ จัดโดย สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพ....

24/02/2021

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารระดับกลางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" รุ่นที่ 1

หนังสือแจ้งเวียนการรับสมัคร
1. หนังสือแจ้งเวียนการรับสมัคร (ถึง กรมหรือเทียบเท่ากรม) หลักสูตร นบก.ทส. รุ่นที่ 1
2. หนังสือแจ้งเวียนการรับสมัคร (ถึง สปทส) หลักสูตร นบก.ทส. รุ่นที่ 1

ดาวน์โหลดเอกสาร ดังนี้
1. เอกสารแนบ 1 รายละเอียดหลักสูตร นบก.ทส. รุ่นที่ 1 (โครงการและกำหนดการ)
2. เอกสารแนบ 2 แบบฟอร์มใบสมัคร และใบรับรองของผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าส่วนราชการ (ปลัดกระทรวง อธิบดี หรือเทียบเท่า)
3. เอกสารแนบ 3 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับกลางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 1”
4. เอกสารแนบ 4 บัญชีรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม (สำหรับเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่มีฐานะเทียบกรม)
5. ข้อแนะนำและการเตรียมการสำหรับการฝึกอบรม
http://hrdi.mnre.go.th/th/news/detail/80303/

โครงการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกันหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 28 และรุ่นที่ 29 - สถาบั
18/02/2021
โครงการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกันหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 28 และรุ่นที่ 29 - สถาบั

โครงการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกันหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 28 และรุ่นที่ 29 - สถาบั

ข่าวสารโครงการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกันหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 28 และรุ่นที่ 29

เพจใหม่ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
09/02/2021

เพจใหม่ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

TDGA สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล ชวนมาเรียนฟรีพร้อมได้ใบประกาศนียบัตร กับบทเรียน e-learning #ด้านทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการทำงาน

👨‍💻 ตัวอย่างบทเรียน

👨‍🏫 หมวด Digital Literacy ให้ความรู้และพัฒนาทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยยุคดิจิทัล

👨‍🏫 หมวด Digital Governance, Standard and Compliance ให้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับการจัดทำธรรมภิบาลข้อมูลภาครัฐ PDPA รวมถึงมาตรฐาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัล

👨‍🏫 หมวด Digital Technology ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยและการประยุกต์ใช้กับงานภาครัฐ เช่น AI, Blockchain, Open Data และ Data Analytics

🙋🙋‍♂️ รีบอัปเดตทักษะด้านดิจิทัลเตรียมพร้อมยุคหลัง #โควิด19 กันเถอะ ชอบด้านไหนเลือกเลย 👉 https://tdga.dga.or.th/index.php/th/?option=com_eventbooking&view=search&Itemid=210&parent_categoryid=3

#เรียนออนไลน์ฟรี #TDGA #สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล #สพร #DGA

เพจใหม่ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
09/02/2021
NIDA รับสมัครหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต MPA สำหรับผู้บริหาร Executive Program ภาคพิเศษ กทม. รุ่น 35 -

เพจใหม่ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข่าวสารNIDA รับสมัครหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต MPA สำหรับผู้บริหาร Executive Program ภาคพิเศษ กทม. รุ่น 35

เพจใหม่ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
08/02/2021

เพจใหม่ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

📑 10 คอร์สออนไลน์ เรียนฟรี! เนื้อหาแน่น เรียนจบรับใบประกาศนียบัตรในระบบ

💬 มาจ่ะ อยู่บ้านเบื่อๆ ไม่รู้จะทำอะไรดี งั้นมาลงคอร์สเรียนออนไลน์กันดีกว่า ได้ความรู้เน้นๆ อัปสกิลรัวๆ และที่สำคัญคือฟรี!!! แอดมีมาให้เลือกหลายคอร์สเลยน้า ใครสนใจอันไหนก็ไปลงเรียนกันเล้ยยย

🧐 คอร์สน่าสนใจเพียบ!!
- จิตวิทยาประยุกต์ในการทำงาน (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
สมัครเลยที่ >> http://ppro.pro/3rg3SOg

- เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
สมัครเลยที่ >> http://ppro.pro/3tsftM8

- ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
สมัครเลยที่ >> http://ppro.pro/3pReFyq

- การคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
สมัครเลยที่ >> http://ppro.pro/3cGDp8S

- การคิดสร้างสรรค์ Creative Thinking (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
สมัครเลยที่ >> http://ppro.pro/3qZ3GTy

- การคิดเชิงระบบ System Thinking (มหาวิทยาลัยบูรพา)
สมัครเลยที่ >> http://ppro.pro/3aDIBYu

- การถ่ายภาพด้วยเทคนิคสร้างสรรค์ (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)
สมัครเลยที่ >> http://ppro.pro/3iyhCQj

- การถ่ายภาพบุคคล (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)
สมัครเลยที่ >> http://ppro.pro/3kGplO4

- การฟัง - พูดภาษาเกาหลี (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
สมัครเลยที่ >> http://ppro.pro/3cCPzzh

- ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)
สมัครเลยที่ >> http://ppro.pro/3pPbF5l

📆 เรียนได้ถึง 30 ก.ย. 64
📲 ขั้นตอนการสมัครเรียนและลงทะเบียน >> ppro.pro/2KT3tBK

#ปันโปร #ปันโปรอัปเดต
#เรียนออนไลน์
#คอร์สฟรี

เพจใหม่ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
08/02/2021

เพจใหม่ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

“หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม
สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 ” เปิดรับสมัครแล้ว
ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 26 กุมภาพันธ์ 2564
.
ท่านใดสนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.deqp.go.th
.
#ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลาก
04/02/2021
สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลาก

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลาก

ข่าวสารสำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "....

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลาก
04/02/2021
สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลาก

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลาก

ข่าวสารสำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "....

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลาก
04/02/2021
สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลาก

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลาก

ข่าวสารสำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "....

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลาก
04/02/2021
สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลาก

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลาก

ข่าวสารสำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "....

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลาก
04/02/2021
สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลาก

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลาก

ข่าวสารสำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "....

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลาก
04/02/2021
สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลาก

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลาก

ข่าวสารสำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "....

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "เจาะลึก
04/02/2021
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "เจาะลึก

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "เจาะลึก

ข่าวสารมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "เจาะลึกประเด็นและ...

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "การจ่าย
04/02/2021
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "การจ่าย

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "การจ่าย

ข่าวสารมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "การจ่ายตรงเงินเดื...

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "การพัฒน
04/02/2021
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "การพัฒน

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "การพัฒน

ข่าวสารมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "การพัฒนาทักษะปฏิบ...

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "การเพิ่
04/02/2021
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "การเพิ่

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "การเพิ่

ข่าวสารมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภ...

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "การเพิ่
04/02/2021
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "การเพิ่

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "การเพิ่

ข่าวสารมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภ...

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "เทคนิคก
04/02/2021
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "เทคนิคก

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "เทคนิคก

ข่าวสารมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "เทคนิคการปฏิบัติง...

สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาฯ ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมความรู้และทักษะการใช้ภาษาไทยประจำ
04/02/2021
สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาฯ ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมความรู้และทักษะการใช้ภาษาไทยประจำ

สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาฯ ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมความรู้และทักษะการใช้ภาษาไทยประจำ

ข่าวสารสถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาฯ ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมความรู้และทักษะการใช้ภาษาไทยประจำปีงบประมาณ ...

เพจใหม่ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
27/01/2021

เพจใหม่ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เปิดแล้ว! ช่องทางใหม่ 😍 www.pmd.academy/p/pmd47
หลักสูตรพื้นฐานสู่ผู้เชี่ยวชาญทักษะอนาคต
สนามทักษะ pmd47 สมัคร และเข้าเรียนได้แล้ว ทุกคน!

📌 สำหรับ pmd47 รุ่นที่ 1
1. pmd 47 รุ่นที่ 1 ทุกคนจะได้รับอีเมลรายละเอียดการเข้าเรียนช่องทางใหม่ หรือ เข้าเรียนได้ที่ www.pmd.academy/p/pmd47 โดยใช้อีเมลที่ลงทะเบียน ในการ sign up เข้าระบบ
2. กำหนด password ได้ด้วยตนเอง
3. ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่
4. สำหรับแอปพลิเคชัน PacD จะสิ้นสุดการให้บริการกับทางโครงการฯ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 หลังจากนั้นทางทีมงานจะนำประวัติการเรียน เฉพาะหลักสูตรที่สำเร็จแล้วเท่านั้นมาบันทึกประวัติ บนแพลตฟอร์ม พลเมืองดีจิทัล Academy ภายในเดือนมีนาคม 2564

📌 สำหรับผู้ต้องการลงทะเบียนรุ่นใหม่ ดำเนินการได้ดังนี้
1. ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/DJeM1hbzh###eHEJ9
2. sign up เข้าระบบได้ที่ www.pmd.academy/p/pmd47
3. เริ่มเรียนได้ทันที!

รายละเอียดโครงการเพิ่มเติม www.phonlamuangdee.com/pmd47

เพจใหม่ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
26/01/2021
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

เพจใหม่ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: [email protected]

เพจใหม่ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต้อนรับปีใหม่สำหรับใครที่กำลัง work from home,เรียนออนไลน์ ...
25/01/2021

เพจใหม่ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ต้อนรับปีใหม่สำหรับใครที่กำลัง work from home,เรียนออนไลน์ หรือกำลังหาช่องทางเพิ่มพูนความรู้ วันนี้ One More Course ขอชวนมาอัปสกิลใหม่ๆ ด้วยคอร์สออนไลน์หลากหลายวิชา #อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ ทั้งทักษะวิชาการและทักษะเสริมอื่นๆ ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันและการทำงาน
.
คราวนี้เป็นคอร์สเรียนฟรีส่งตรงจากม.สงขลานครินทร์ เนื้อหาจัดเต็มกว่า 35 คอร์ส ครอบคลุม 10 กลุ่มสาระ ทั้ง hard skills และ soft skills ไม่ว่าจะเป็นภาษา เทคโนโลยี การปฐมพยาบาล ทักษะการคิดและอื่นๆ อีกมากมาย เรียนแบบออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ PSUMOOC (https://mooc.psu.ac.th/) เข้าเรียนครบตามเงื่อนไขก็รอรับใบประกาศได้เลย //ว่าแล้วก็ตามมาเช็กตัวอย่างคอร์สที่เปิดสอนกันครับ!
.
💻 วิธีลงทะเบียนเรียน
1. สำหรับผู้ใช้งานใหม่ให้สมัครสมาชิกและล็อกอินได้ที่ลิงก์: https://mooc.psu.ac.th/psumooc/login/index.php (สำหรับนักศึกษาและบุคคลากรของม.สงขลานครินทร์ให้เข้าระบบด้วย PSU passport)
2. หลังจากล็อกอินแล้วสามารถเลือกดูคอร์สที่สนใจ แล้วกด “Enroll me” (รายละเอียดเงื่อนไขการเรียนแต่ละคอร์สแตกต่างกัน) ลิงก์: https://mooc.psu.ac.th/mooccourse/
3. เริ่มเรียนได้เลย! (เรียนครบจบตามเงื่อนไขรับไปเลยใบประกาศฯ ฟรี)
.
🔠 หมวดภาษา | Language
🇰🇷 ภาษาเกาหลี
- คอร์ส 1-1 (10 ชม.): https://cutt.ly/psu022
- คอร์ส 1-2 (10 ชม.): https://cutt.ly/psu032
.
🇰🇷 ฟัง-พูด ภาษาเกาหลี
- คอร์ส 1 (10 ชม.): https://cutt.ly/psu026
- คอร์ส 2 (10 ชม.): https://cutt.ly/psu027
.
🇨🇳 การเรียนรู้สัทอักษรจีน
- คอร์ส 1 (2 ชม.): https://cutt.ly/psu011
- คอร์ส 2 (2 ชม.): https://cutt.ly/psu012
- คอร์ส 3 (2 ชม.): https://cutt.ly/psu013
.
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ภาษาอังกฤษ | Grammar, Vocabulary, Errors & Completion, etc.
- ตามไปเรียนที่ PSU Myschool : https://mooc.psu.ac.th/english/
.
💰 หมวดธุรกิจและการจัดการ | Business & Management
- บัญชีต้นทุน 1 (Cost Accounting 1) https://cutt.ly/psu033
- นวัตกรรมการจัดการ (Management Innovation) https://cutt.ly/psu018 (15 ชม.)
.
🧠 หมวดทักษะการคิด | Thinking Skill
- คิดเป็นชีวิตเปลี่ยน (Change Your Thoughts, Change Your Life) : https://cutt.ly/psu031
.
👩‍💻หมวดวิทยาการคอมพิวเตอร์ | Computer Science
- คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ https://cutt.ly/psu030 (10 ชม.)
- การพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริงโดยใช้โปรแกรม Unity Vuforia (ภาคภาษาอังกฤษ)
https://cutt.ly/psu015 (8 ชม.)
.
🌡หมวดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Science & Technology
- วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Electric Circuits and Electronics) https://cutt.ly/psu029 (36 ชม.)
.
👨‍🏫 หมวดการศึกษา | Education
- การวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (Research in Educational Technology and Communications) https://cutt.ly/psu028 (10 ชม.)
.
📱 หมวดเทคโนโลยีดิจิทัล | Digital Technology
- คนกล้าท้าอีสปอร์ต (E-Sport Challenge) https://cutt.ly/psu025 (4 ชม.)
- เปิดประสบการณ์เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Enlightenment) https://cutt.ly/psu024 (24 ชม.)
.
🐶 หมวดสัตวแพทยศาสตร์ | Veterinary Science
- การดูแลรักษาตาเบื้องต้นในสัตว์ (Basic eye care in animal) https://cutt.ly/psu017 (5 ชม.)
.
🖥 หมวด ETraining
- การตัดต่อเสียงด้วยโปรแกรม Audacity *ไม่มีใบประกาศฯ https://cutt.ly/trn002
- การตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Movavi ใช้งานง่ายอย่างมือโปร *ไม่มีใบประกาศฯ https://cutt.ly/trn001
.
🖌 หมวดศิลปะและวัฒนธรรม | Art & Culture
- การออกแบบการนำเสนองานอย่างสร้างสรรค์และทันสมัย https://cutt.ly/psu002 (10 ชม.)
- เทคโนโลยีทางภาพถ่ายเพื่อสื่อสารการศึกษา https://cutt.ly/psu007 (10 ชม.)
- บาติก 1 (BATIK 1) https://cutt.ly/psu009 (10 ชม.)
.
🩺 หมวดสุขภาพและความปลอดภัย (Health & Safety)
- การพยาบาลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตาย *ไม่มีใบประกาศฯ https://cutt.ly/psu001 (30 ชม.)
.
#คอร์สออนไลน์ #คอร์สฟรี #วัยทำงาน #วัยเรียน #คอร์สธุรกิจ #คอร์สไอที #คอร์สถ่ายภาพ #คอร์สศิลปะ
#คอร์สภาษา #คอร์สพัฒนาตัวเอง #psumooc
___________________________
👉 ไม่อยากพลาดข่าวสารคอร์สเรียนดีๆ อย่าลืมติดตามทุกช่องทางของ One More Course by Dek-D
📲 เข้าร่วมกลุ่ม แชร์คอร์สฟรี คอร์สออนไลน์ คอร์สอัปสกิล by One More Course
📲 Tiktok: @tornokandcourse
📲 IG: @tornokandcourse
📲 Twitter: @tornokandcourse
.
☎️ ติดต่อลงข่าวประชาสัมพันธ์กับ Dek-D สามารถ inbox เข้ามาที่เพจได้เลยครับ

ต้อนรับปีใหม่สำหรับใครที่กำลัง work from home,เรียนออนไลน์ หรือกำลังหาช่องทางเพิ่มพูนความรู้ วันนี้ One More Course ขอชวนมาอัปสกิลใหม่ๆ ด้วยคอร์สออนไลน์หลากหลายวิชา #อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ ทั้งทักษะวิชาการและทักษะเสริมอื่นๆ ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันและการทำงาน
.
คราวนี้เป็นคอร์สเรียนฟรีส่งตรงจากม.สงขลานครินทร์ เนื้อหาจัดเต็มกว่า 35 คอร์ส ครอบคลุม 10 กลุ่มสาระ ทั้ง hard skills และ soft skills ไม่ว่าจะเป็นภาษา เทคโนโลยี การปฐมพยาบาล ทักษะการคิดและอื่นๆ อีกมากมาย เรียนแบบออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ PSUMOOC (https://mooc.psu.ac.th/) เข้าเรียนครบตามเงื่อนไขก็รอรับใบประกาศได้เลย //ว่าแล้วก็ตามมาเช็กตัวอย่างคอร์สที่เปิดสอนกันครับ!
.
💻 วิธีลงทะเบียนเรียน
1. สำหรับผู้ใช้งานใหม่ให้สมัครสมาชิกและล็อกอินได้ที่ลิงก์: https://mooc.psu.ac.th/psumooc/login/index.php (สำหรับนักศึกษาและบุคคลากรของม.สงขลานครินทร์ให้เข้าระบบด้วย PSU passport)
2. หลังจากล็อกอินแล้วสามารถเลือกดูคอร์สที่สนใจ แล้วกด “Enroll me” (รายละเอียดเงื่อนไขการเรียนแต่ละคอร์สแตกต่างกัน) ลิงก์: https://mooc.psu.ac.th/mooccourse/
3. เริ่มเรียนได้เลย! (เรียนครบจบตามเงื่อนไขรับไปเลยใบประกาศฯ ฟรี)
.
🔠 หมวดภาษา | Language
🇰🇷 ภาษาเกาหลี
- คอร์ส 1-1 (10 ชม.): https://cutt.ly/psu022
- คอร์ส 1-2 (10 ชม.): https://cutt.ly/psu032
.
🇰🇷 ฟัง-พูด ภาษาเกาหลี
- คอร์ส 1 (10 ชม.): https://cutt.ly/psu026
- คอร์ส 2 (10 ชม.): https://cutt.ly/psu027
.
🇨🇳 การเรียนรู้สัทอักษรจีน
- คอร์ส 1 (2 ชม.): https://cutt.ly/psu011
- คอร์ส 2 (2 ชม.): https://cutt.ly/psu012
- คอร์ส 3 (2 ชม.): https://cutt.ly/psu013
.
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ภาษาอังกฤษ | Grammar, Vocabulary, Errors & Completion, etc.
- ตามไปเรียนที่ PSU Myschool : https://mooc.psu.ac.th/english/
.
💰 หมวดธุรกิจและการจัดการ | Business & Management
- บัญชีต้นทุน 1 (Cost Accounting 1) https://cutt.ly/psu033
- นวัตกรรมการจัดการ (Management Innovation) https://cutt.ly/psu018 (15 ชม.)
.
🧠 หมวดทักษะการคิด | Thinking Skill
- คิดเป็นชีวิตเปลี่ยน (Change Your Thoughts, Change Your Life) : https://cutt.ly/psu031
.
👩‍💻หมวดวิทยาการคอมพิวเตอร์ | Computer Science
- คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ https://cutt.ly/psu030 (10 ชม.)
- การพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริงโดยใช้โปรแกรม Unity Vuforia (ภาคภาษาอังกฤษ)
https://cutt.ly/psu015 (8 ชม.)
.
🌡หมวดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Science & Technology
- วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Electric Circuits and Electronics) https://cutt.ly/psu029 (36 ชม.)
.
👨‍🏫 หมวดการศึกษา | Education
- การวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (Research in Educational Technology and Communications) https://cutt.ly/psu028 (10 ชม.)
.
📱 หมวดเทคโนโลยีดิจิทัล | Digital Technology
- คนกล้าท้าอีสปอร์ต (E-Sport Challenge) https://cutt.ly/psu025 (4 ชม.)
- เปิดประสบการณ์เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Enlightenment) https://cutt.ly/psu024 (24 ชม.)
.
🐶 หมวดสัตวแพทยศาสตร์ | Veterinary Science
- การดูแลรักษาตาเบื้องต้นในสัตว์ (Basic eye care in animal) https://cutt.ly/psu017 (5 ชม.)
.
🖥 หมวด ETraining
- การตัดต่อเสียงด้วยโปรแกรม Audacity *ไม่มีใบประกาศฯ https://cutt.ly/trn002
- การตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Movavi ใช้งานง่ายอย่างมือโปร *ไม่มีใบประกาศฯ https://cutt.ly/trn001
.
🖌 หมวดศิลปะและวัฒนธรรม | Art & Culture
- การออกแบบการนำเสนองานอย่างสร้างสรรค์และทันสมัย https://cutt.ly/psu002 (10 ชม.)
- เทคโนโลยีทางภาพถ่ายเพื่อสื่อสารการศึกษา https://cutt.ly/psu007 (10 ชม.)
- บาติก 1 (BATIK 1) https://cutt.ly/psu009 (10 ชม.)
.
🩺 หมวดสุขภาพและความปลอดภัย (Health & Safety)
- การพยาบาลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตาย *ไม่มีใบประกาศฯ https://cutt.ly/psu001 (30 ชม.)
.
#คอร์สออนไลน์ #คอร์สฟรี #วัยทำงาน #วัยเรียน #คอร์สธุรกิจ #คอร์สไอที #คอร์สถ่ายภาพ #คอร์สศิลปะ
#คอร์สภาษา #คอร์สพัฒนาตัวเอง #psumooc
___________________________
👉 ไม่อยากพลาดข่าวสารคอร์สเรียนดีๆ อย่าลืมติดตามทุกช่องทางของ One More Course by Dek-D
📲 เข้าร่วมกลุ่ม แชร์คอร์สฟรี คอร์สออนไลน์ คอร์สอัปสกิล by One More Course
📲 Tiktok: @tornokandcourse
📲 IG: @tornokandcourse
📲 Twitter: @tornokandcourse
.
☎️ ติดต่อลงข่าวประชาสัมพันธ์กับ Dek-D สามารถ inbox เข้ามาที่เพจได้เลยครับ

เพจใหม่ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
23/01/2021

เพจใหม่ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

🙋‍♂️ ห้ามพลาด !!! เรียนฟรี พร้อมได้ใบประกาศนียบัตรกับ #บทเรียนออนไลน์ (e-learning)#
#TDGA e-Leaning# เพื่อ Upskill/ReSkill ทักษะดิจิทัลตามแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

ตัวอย่างบทเรียน :
- หมวด Digital Literacy ให้ความรู้และพัฒนาทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยยุคดิจิทัล

- หมวด Digital Governance, Standard and Compliance ให้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับการจัดทำธรรมภิบาลข้อมูลภาครัฐ PDPA รวมถึงมาตรฐาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัล

- หมวด Digital Technology ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยและการประยุกต์ใช้กับงานภาครัฐ เช่น AI , Blockchain, Open Data, Data Analytics
สามารถเข้าเรียนเพื่อให้ดิจิทัลเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่ 👉 https://bit.ly/35EfIcF

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน e-Learning ได้ที่ 👉 📕 https://bit.ly/2LP9Vu1📕

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1101414657042634&id=438342110016562

ที่อยู่

อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่ง
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622656273

เว็บไซต์

http://hrdi.mnre.go.th/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคลผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคล:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

แนะนำหลักสูตรที่น่าสนใจใหม่ล่าสุด “สร้างภาวะผู้นำ รับไทยแลนด์ 4.0” “สร้างภาวะผู้นำ มุ่งสู่ศตวรรษที่ 21” “ครู High speed ศตวรรษที่ 21 ต้องการ” “เปลี่ยนความคิด ชีวิตก็เปลี่ยนได้” หรือหากมีหลักสูตรของท่านเองที่สนใจ สามารถปรึกษาได้ฟรี สอบถามได้ Line: 0925186162 ท่านสามารถชมผลงานก่อนได้ที่ “วิทยากร สัมมนา อบรม The Ultimate training องค์กรของคุณต้องการพัฒนาบุคลากร ในเรื่องเหล่านี้หรือไม่ การทำงานเป็นทีม งานบริการที่เป็นเลิศ การทำงานร่วมกัน ทัศนคติในที่ทำงานไม่เข้าใจกัน หัวหน้างานไม่เข้าใจลูกน้อง ลูกน้องไม่เข้าใจหัวหน้า ขาดภาวะความเป็นผู้นำ อยากได้วิทยากรมืออาชีพ เพิ่มศักยภาพการทำงานด้วยพลังคิดบวก อยากจัดโครงการไหน ๆ เป็นการพัฒนาบุคลากรในองค์กร บริษัท อบรมพนักงานใหม่ หรือโรงเรียน ทั้งเยาวชน นักศึกษา พนักงาน หรือประชาชนทั่วไป หรือค่ายเยาวชน ภาวะผู้นำ คุณธรรม กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก สร้างทีม สร้างงาน สร้างแรงบันดาลใจ สร้างรากฐานองค์กรให้แข็งแกร่ง ลองปรึกษาฟรีที่เราก่อน เราสามารถอบรมได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย เน้นการสอนในรูปแบบของกิจกรรม เน้นลงมือทำมากกว่าการแกะตำราสอน สนุกสนานกับการเรียนรู้ สอบถามได้ Line: 0925186162 ท่านสามารถชมผลงานก่อนได้ที่ “วิทยากร สัมมนา อบรม The Ultimate training” #สัมมนา #วิทยากร #อบรม #โรงเรียน #โรงงาน #บริษัท #บริบาล #บริการ #พัฒนา #บุคลากร #ทรัพยากร #ผู้นำ #คิดบวก #ทำงาน #แรงบันดาลใจ #บุคลิกภาพ #องค์กร #หน่วยงาน #มืออาชีพ #ความรัก #ความสุข #หน้าที่ #เป็นเลิศ #ทักษะ #เทคนิค #การสื่อสาร #เยาวชน #เรียนรู้ #Team #Building #บริหาร #ความสำเร็จ #หลักสูตร https://www.facebook.com/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3-%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2-%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1-The-Ultimate-training-827645760703834/
แนะนำหลักสูตรที่น่าสนใจใหม่ล่าสุด “สร้างภาวะผู้นำ รับไทยแลนด์ 4.0” “สร้างภาวะผู้นำ มุ่งสู่ศตวรรษที่ 21” “ครู High speed ศตวรรษที่ 21 ต้องการ” “เปลี่ยนความคิด ชีวิตก็เปลี่ยนได้” หรือหากมีหลักสูตรของท่านเองที่สนใจ สามารถปรึกษาได้ฟรี สอบถามได้ Line: 0925186162 ท่านสามารถชมผลงานก่อนได้ที่ “วิทยากร สัมมนา อบรม The Ultimate training องค์กรของคุณต้องการพัฒนาบุคลากร ในเรื่องเหล่านี้หรือไม่ การทำงานเป็นทีม งานบริการที่เป็นเลิศ การทำงานร่วมกัน ทัศนคติในที่ทำงานไม่เข้าใจกัน หัวหน้างานไม่เข้าใจลูกน้อง ลูกน้องไม่เข้าใจหัวหน้า ขาดภาวะความเป็นผู้นำ อยากได้วิทยากรมืออาชีพ เพิ่มศักยภาพการทำงานด้วยพลังคิดบวก อยากจัดโครงการไหน ๆ เป็นการพัฒนาบุคลากรในองค์กร บริษัท อบรมพนักงานใหม่ หรือโรงเรียน ทั้งเยาวชน นักศึกษา พนักงาน หรือประชาชนทั่วไป หรือค่ายเยาวชน ภาวะผู้นำ คุณธรรม กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก สร้างทีม สร้างงาน สร้างแรงบันดาลใจ สร้างรากฐานองค์กรให้แข็งแกร่ง ลองปรึกษาฟรีที่เราก่อน เราสามารถอบรมได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย เน้นการสอนในรูปแบบของกิจกรรม เน้นลงมือทำมากกว่าการแกะตำราสอน สนุกสนานกับการเรียนรู้ สอบถามได้ Line: 0925186162 ท่านสามารถชมผลงานก่อนได้ที่ “วิทยากร สัมมนา อบรม The Ultimate training” #สัมมนา #วิทยากร #อบรม #โรงเรียน #โรงงาน #บริษัท #บริบาล #บริการ #พัฒนา #บุคลากร #ทรัพยากร #ผู้นำ #คิดบวก #ทำงาน #แรงบันดาลใจ #บุคลิกภาพ #องค์กร #หน่วยงาน #มืออาชีพ #ความรัก #ความสุข #หน้าที่ #เป็นเลิศ #ทักษะ #เทคนิค #การสื่อสาร #เยาวชน #เรียนรู้ #Team #Building #บริหาร #ความสำเร็จ #หลักสูตร https://www.facebook.com/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3-%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2-%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1-The-Ultimate-training-827645760703834/