ส่วนสื่อสารโทรคมนาคม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ส่วนสื่อสารโทรคมนาคม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่วนสื่อสารโทรคมนาคม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 23 ต.ค. 2563 เวลา 06:00 - 09:00 น.ทีมงาน ตส1.ทส. ทำการติดตั้งและควบคุมระบบเครื่องเสียงงานพิธีวางพวงมาลาพระบรมราชา...
23/10/2020

วันที่ 23 ต.ค. 2563 เวลา 06:00 - 09:00 น.
ทีมงาน ตส1.ทส. ทำการติดตั้งและควบคุมระบบเครื่องเสียงงานพิธีวางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ อาคารอำนวยการ กรมชลประทานสามเสน กรุงเทพฯ

วันที่ 22 ต.ค. 2563ทีมงาน ตส1.ทส. และ ทค.ทส. ทำการติดตั้งระบบเครื่อง ไมค์ประกาศ งานพิธีวางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์ รัช...
22/10/2020

วันที่ 22 ต.ค. 2563
ทีมงาน ตส1.ทส. และ ทค.ทส. ทำการติดตั้งระบบเครื่อง ไมค์ประกาศ งานพิธีวางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ในวันที่ 23 ตุลาคม 2563 ณ หน้าตึกอำนวยการ กรมชลประทานสามเสน กรุงเทพฯ

วันที่ 22 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 น.ทีมงาน ทค.ทส. ทำการควบคุมระบบ VDO conference การประชุมโครงการศึกษาความเหมาะสมระ...
22/10/2020

วันที่ 22 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 น.
ทีมงาน ทค.ทส. ทำการควบคุมระบบ VDO conference การประชุมโครงการศึกษาความเหมาะสมระบบผันน้ำจากเขื่อนภูมิพลไปยังฝั่งตะวันออกสู่คลองแม่ระกา จ.ตาก ของสำนักบริหารโครงการ ณ ห้องประชุม 300 ชั้น 3 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทานสามเสน กรุงเทพฯ

วันที่ 22 ต.ค. 2563ทีมงาน ตส2.ทส. ทำการเดินสาย ย้ายและพ่วงโทรศัพท์งานทะเบียนรถ ฝ่ายพัสดุ สำนักเครื่องจักรกล  หมายเลข 226...
22/10/2020

วันที่ 22 ต.ค. 2563
ทีมงาน ตส2.ทส. ทำการเดินสาย ย้ายและพ่วงโทรศัพท์งานทะเบียนรถ ฝ่ายพัสดุ สำนักเครื่องจักรกล หมายเลข 226 กรมชลประทานปากเกร็ด จ.นนทบุรี

วันที่ 22 ต.ค. 2563ทีมงาน ตส1.ทส. ทำการตรวจเช็คคู่สัญญาณโทรศัพท์ จำนวน 1 เลขหมาย ฝ่าย ทะเบียนที่ดิน เบอร์ 02-669-3550 กร...
22/10/2020

วันที่ 22 ต.ค. 2563
ทีมงาน ตส1.ทส. ทำการตรวจเช็คคู่สัญญาณโทรศัพท์ จำนวน 1 เลขหมาย ฝ่าย ทะเบียนที่ดิน เบอร์ 02-669-3550 กรมชลประทานสามเสน กรุงเทพฯ

วันที่ 22 ต.ค. 2563ทีมงาน ตส1.ทส. ทำการตรวจเช็คคู่สัญญาณโทรศัพท์ จำนวน 1 เลขหมาย ส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วม เบอร์ 2825 ชั...
22/10/2020

วันที่ 22 ต.ค. 2563
ทีมงาน ตส1.ทส. ทำการตรวจเช็คคู่สัญญาณโทรศัพท์ จำนวน 1 เลขหมาย ส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วม เบอร์ 2825 ชั้น 1 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทานสามเสน กรุงเทพฯ

วันที่ 22 ต.ค. 2563จนท. ตส1.ทส. ทำการพ่วงเครื่องโทรศัพท์เลขหมาย 2468 ส่วนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ศทส. ชั้น 3 อาคารศู...
22/10/2020

วันที่ 22 ต.ค. 2563
จนท. ตส1.ทส. ทำการพ่วงเครื่องโทรศัพท์เลขหมาย 2468 ส่วนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ศทส. ชั้น 3 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทานสามเสน กรุงเทพฯ

วันที่ 21 ต.ค. 2563จนท. ตส1.ทส. ทำการตรวจซ่อมโทรศัพท์เลขหมาย 02-241-2680 ส่วนวางโครงการ 4 สำนักบริหารโครงการ อาคารวิชากา...
21/10/2020

วันที่ 21 ต.ค. 2563
จนท. ตส1.ทส. ทำการตรวจซ่อมโทรศัพท์เลขหมาย 02-241-2680 ส่วนวางโครงการ 4 สำนักบริหารโครงการ อาคารวิชาการ กรมชลประทานสามเสน กรุงเทพฯ

วันที่ 21 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 น.ทีมงาน ทค.ทส. ใทำการควบคุมระบบ Conference MS Teams การปรับปรุงระบบการบริหารจัดก...
21/10/2020

วันที่ 21 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 น.
ทีมงาน ทค.ทส. ใทำการควบคุมระบบ Conference MS Teams การปรับปรุงระบบการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนด้วยระบบเรดาร์ Solid-State Polarimetric X-band ไทย-ญี่ปุ่น ของสำนักบริหารโครงการ สบค. ณ ห้องประชุมกรม ชั้น 3 อาคารอำนวยการ กรมชลประทานสามเสน กรุงเทพฯ

วันที่ 21 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 น.ผสท.ทส. เข้าร่วมประชุมปรับปรุงระบบการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนด้วยระบบเรดาร์ Sol...
21/10/2020

วันที่ 21 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 น.
ผสท.ทส. เข้าร่วมประชุมปรับปรุงระบบการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนด้วยระบบเรดาร์ Solid-State Polarimetric X-band ไทย-ญี่ปุ่น ณ ห้องประชุมกรม ชั้น 3 อาคารอำนวยการ กรมชลประทานสามเสน กรุงเทพฯ

วันที่ 21 ต.ค. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 น.ทีมงาน FAST 01 ทำการติดตั้ง Conference  คบ.ลำตะคอง เขื่อนลำตะคอง เพื่อในการประช...
21/10/2020

วันที่ 21 ต.ค. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 น.
ทีมงาน FAST 01 ทำการติดตั้ง Conference คบ.ลำตะคอง เขื่อนลำตะคอง เพื่อในการประชุมทางไกลระหว่างสำนักงานชลประทานที่ 8 นครราชสีมา และห้องประชุม SWOC สามเสน

วันที่ 21 ต.ค. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 น.ทีมงาน ทค.ทส. ทำการควบคุม conference ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 3/2...
21/10/2020

วันที่ 21 ต.ค. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 น.
ทีมงาน ทค.ทส. ทำการควบคุม conference ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 3/2563 สบค. ห้องประชุม 300 ชั้น 3 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทานสามเสน กรุงเทพฯ

วันที่ 21 ต.ค. 2563 เวลา 11:00 - 12:00 น.ทีมงาน FAST 01 ทำการติดตั้งระบบวิทยุสื่อสาร (TS3) ที่ สชป.8 นครราชสีมา และทำการ...
21/10/2020

วันที่ 21 ต.ค. 2563 เวลา 11:00 - 12:00 น.
ทีมงาน FAST 01 ทำการติดตั้งระบบวิทยุสื่อสาร (TS3) ที่ สชป.8 นครราชสีมา และทำการทดสอบระบบ ในการติดต่อสื่อสารและรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ จ.นครราชสีมา

วันที่ 20 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 น.ทีมงาน ทค.ทส. ทำการควบคุมระบบ Conference การประชุมโครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเ...
20/10/2020

วันที่ 20 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 น.
ทีมงาน ทค.ทส. ทำการควบคุมระบบ Conference การประชุมโครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอาคารบังคับน้ำ อ.ลอง, อ.วังชิ้น จังหวัดแพร่ อ.ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ห้องประชุม 300 ชั้น 3 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทานสามเสน กรุงเทพฯ

วันที่ 20 ต.ค. 2563จนท. ตส1.ทส. ทำการตรวจซ่อมโทรศัพท์เลขหมายภายใน 2600 ส่วนสำรวจกันเขตและประสานงานรังวัด สำนักสำรวจด้านว...
20/10/2020

วันที่ 20 ต.ค. 2563
จนท. ตส1.ทส. ทำการตรวจซ่อมโทรศัพท์เลขหมายภายใน 2600 ส่วนสำรวจกันเขตและประสานงานรังวัด สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา อาคารวิชาการ กรมชลประทานสามเสน กรุงเทพฯ

วันที่ 20 ต.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 น.ทีมงาน ทค.ทส. ร่วมสนับ ลนก.และ สบก. ติดตั้งระบบประชุม MS Teams ณ ห้องประชุมกรม ...
20/10/2020

วันที่ 20 ต.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 น.
ทีมงาน ทค.ทส. ร่วมสนับ ลนก.และ สบก. ติดตั้งระบบประชุม MS Teams ณ ห้องประชุมกรม ชั้น 3 อาคารอำนวยการ กรมชลประทานสามเสน กรุงเทพฯ

วันที่ 20 ต.ค. 2563 เวลา 11:45 - 13:00 น.ทีมงาน FAST 01 และทีมงาน ทค.ทส. ทำการติดตั้งและควบคุม Conference การประชุมศูนย์...
20/10/2020

วันที่ 20 ต.ค. 2563 เวลา 11:45 - 13:00 น.
ทีมงาน FAST 01 และทีมงาน ทค.ทส. ทำการติดตั้งและควบคุม Conference การประชุมศูนย์บริหารจัดการอุทกภัยลุ่มน้ำมูลตอนบน (ส่วนหน้า) ณ ห้องประชุม SWOC ชั้น 3 อาคาร 99ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทานสามเสน กรุงเทพฯ

วันที่ 20 ต.ค. 2563 เวลา 10:00 - 12:00 น.ทีมงาน ทค.ทส. ทำการควบคุม Conference ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 42/2563 ห้อง...
20/10/2020

วันที่ 20 ต.ค. 2563 เวลา 10:00 - 12:00 น.
ทีมงาน ทค.ทส. ทำการควบคุม Conference ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 42/2563 ห้อง swoc ชั้น 3 อาคาร 99ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทานสามเสน กรุงเทพฯ

วันที่ 19 ต.ค. 2563ทีมงาน ตส1.ทส. ทำการตรวจเช็คสัญญาณโทรศัพท์ หน้าห้อง ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จ...
19/10/2020

วันที่ 19 ต.ค. 2563
ทีมงาน ตส1.ทส. ทำการตรวจเช็คสัญญาณโทรศัพท์ หน้าห้อง ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 1 เลขหมาย เบอร์ 2481 ชั้น 3 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทานสามเสน กรุงเทพฯ

วันที่ 19 ต.ค. 2563ทีมงาน ตส1.ทส. ทำการตรวจซ่อมโทรศัพท์ ฝ่ายบริหารคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เลขหมาย เบอร์ 2972 ชั้น 3 อาคารศูน...
19/10/2020

วันที่ 19 ต.ค. 2563
ทีมงาน ตส1.ทส. ทำการตรวจซ่อมโทรศัพท์ ฝ่ายบริหารคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เลขหมาย เบอร์ 2972 ชั้น 3 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทานสามเสน กรุงเทพฯ

วันที่ 19 ต.ค. 2563ทีมงาน ตส1.ทส. ทำการตรวจซ่อมโทรศัพท์ คลินิกคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เลขหมาย เบอร์ 2259 ชั้น 4 อาคารศูนย์วิ...
19/10/2020

วันที่ 19 ต.ค. 2563
ทีมงาน ตส1.ทส. ทำการตรวจซ่อมโทรศัพท์ คลินิกคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เลขหมาย เบอร์ 2259 ชั้น 4 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทานสามเสน กรุงเทพฯ

วันที่ 19 ต.ค. 2563 เวลา 08.00 น.ทีมงาน FAST 01 ทำการเตรียมอุปกรณ์เสริมและเดินทางจากกรมชลประทานสามเสนถึงสำนักงานชลประทาน...
19/10/2020

วันที่ 19 ต.ค. 2563 เวลา 08.00 น.
ทีมงาน FAST 01 ทำการเตรียมอุปกรณ์เสริมและเดินทางจากกรมชลประทานสามเสนถึงสำนักงานชลประทานที่ 8 นครสราชสีมา เพื่อประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการสื่อสารในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม

วันที่ 18 ต.ค. 2563 เวลา 09.30 - 12.00 น.ผอ.ทส. และทีมงาน FAST 01 ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายอ่างเก็บน้ำหินตาโง่ บ้านลำป...
19/10/2020

วันที่ 18 ต.ค. 2563 เวลา 09.30 - 12.00 น.
ผอ.ทส. และทีมงาน FAST 01 ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายอ่างเก็บน้ำหินตาโง่ บ้านลำประโคนเหนือ ต.ลำนางแก้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา โดยมี รธบ. ลงพื้นที่อ่างเก็บน้ำหินตาโง่ และมีการบินโดรน (Drone) เพื่อสำรวจความเสียหายบริเวณรอบๆ ฝายที่ชำรุดของอ่างเก็บน้ำหินตาโง่

วันที่ 17 ต.ค. 2563 เวลา 13.00 - 20.30 น.ทีมงาน FAST 01 เดินทางออกจากกรมชลประทานสามเสนถึงโครงการส่งน้ำบำรุงรักษาลำพระเพล...
19/10/2020

วันที่ 17 ต.ค. 2563 เวลา 13.00 - 20.30 น.
ทีมงาน FAST 01 เดินทางออกจากกรมชลประทานสามเสนถึงโครงการส่งน้ำบำรุงรักษาลำพระเพลิง เพิ่อรับฟังการประชุมสำรวจความเสียหายอ่างเก็บน้ำหินตาโง่ บ้านลำประโคนเหนือ ต.ลำนางแก้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา เนื่องจากอิทธิพลของร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านประเทศไทย ทำให้เกิดการทรุดตัวของหูฝายด้านขวาชำรุดเสียหาย จึงทำให้มีน้ำปริมาณจำนวนมากไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน

วันที่ 15 ต.ค. 2563จนท. ตส1.ทส. ทำการตรวจซ่อมโทรศัพท์เลขหมาย 02-241-1399 กพร. กรมชลประทานสามเสน กรุงเทพฯ
15/10/2020

วันที่ 15 ต.ค. 2563
จนท. ตส1.ทส. ทำการตรวจซ่อมโทรศัพท์เลขหมาย 02-241-1399 กพร. กรมชลประทานสามเสน กรุงเทพฯ

วันที่ 15 ต.ค. 2563ทีมงาน ตส1.ทส. ทำการแก้ไขคู่สายโทรศัพท์ ส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับประชาชน จำนวน 1 เลขหมาย เบอร์ 02-...
15/10/2020

วันที่ 15 ต.ค. 2563
ทีมงาน ตส1.ทส. ทำการแก้ไขคู่สายโทรศัพท์ ส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับประชาชน จำนวน 1 เลขหมาย เบอร์ 02-669-1460 ชั้น 1 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทานสามเสน กรุงเทพฯ

วันที่ 15 ต.ค. 2563ผสท.ทส, ผค.ทส.และตส1.ทส. ต้อนรับบริษัทคอมเซิร์ฟสยาม พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยรามคำแห...
15/10/2020

วันที่ 15 ต.ค. 2563
ผสท.ทส, ผค.ทส.และตส1.ทส. ต้อนรับบริษัทคอมเซิร์ฟสยาม พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเข้าศึกษาดูงานระบบโทรศัพท์ Ericsson-LG ที่ติดตั้งและใช้งานจริงของกรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ

วันที่ 15 ต.ค. 2563จนท. ตส1.ทส. ทำการตรวจซ่อมโทรศัพท์เลขหมายภายใน 2824 กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ชั้น 1 อาคารศู...
15/10/2020

วันที่ 15 ต.ค. 2563
จนท. ตส1.ทส. ทำการตรวจซ่อมโทรศัพท์เลขหมายภายใน 2824 กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ชั้น 1 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทานสามเสน กรุงเทพฯ

วันที่ 15 ต.ค. 2563ทีมงาน ตส2.ทส. ทำการตรวจซ่อมและเปลี่ยนคู่สายเคเบิ้ลโทรศัพท์ฝ่ายซ่อมบำรุงอุปกรณ์บังคับน้ำ ส่วนโรงงาน ส...
15/10/2020

วันที่ 15 ต.ค. 2563
ทีมงาน ตส2.ทส. ทำการตรวจซ่อมและเปลี่ยนคู่สายเคเบิ้ลโทรศัพท์ฝ่ายซ่อมบำรุงอุปกรณ์บังคับน้ำ ส่วนโรงงาน สำนักเครื่องจักรกล หมายเลข 568 กรมชลประทานปากเกร็ด จ.นนทบุรี

วันที่ 15 ต.ค. 2563ทีมงานส่วนสื่อสาร ร่วมบริจาคเลือด ณ กองแพทย์ กรมชลประทานสามเสน กรุงเทพฯ
15/10/2020

วันที่ 15 ต.ค. 2563
ทีมงานส่วนสื่อสาร ร่วมบริจาคเลือด ณ กองแพทย์ กรมชลประทานสามเสน กรุงเทพฯ

วันที่ 14 ต.ค. 2563ทีมงาน ตส1.ทส. ทำการตรวจซ่อมและแก้ไขโทรศัพท์หมายเลข 02-241-7277 ฝ่ายฝึกอบรมภายนอกและจัดการความรู้ ส่ว...
14/10/2020

วันที่ 14 ต.ค. 2563
ทีมงาน ตส1.ทส. ทำการตรวจซ่อมและแก้ไขโทรศัพท์หมายเลข 02-241-7277 ฝ่ายฝึกอบรมภายนอกและจัดการความรู้ ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารอำนวยการ กรมชลประทานสามเสน กรุงเทพฯ

วันที่ 14 ต.ค. 2563 เวลา 13.00 - 16.00 น.ผสท.ทส. ประชุมรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 2 จัดซื้อคุรุภันณ์ประกอบพร้อมติดตั้งเ...
14/10/2020

วันที่ 14 ต.ค. 2563 เวลา 13.00 - 16.00 น.
ผสท.ทส. ประชุมรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 2 จัดซื้อคุรุภันณ์ประกอบพร้อมติดตั้งเพื่อใช้งานกับระบบแสดงผลภายในห้องประชุมอาคาร 99ปี กรมชลประทานสามเสน กรุงเทพฯ

วันที่ 14 ต.ค. 2563 เวลา 10.00 - 10.30 น.ทีมงาน ผค.ทส. ศูนย์ปฏิบัติการวิทยุกรมชลประทาน สามเสน 51 ทำการทดสอบสัญญาณวิทยุปร...
14/10/2020

วันที่ 14 ต.ค. 2563 เวลา 10.00 - 10.30 น.
ทีมงาน ผค.ทส. ศูนย์ปฏิบัติการวิทยุกรมชลประทาน สามเสน 51 ทำการทดสอบสัญญาณวิทยุประจำวันกับลูกข่าย ระบบ (TS3) ห้องแผนข่ายสื่อสารโทรคมนาคม 507 ชั้น 5 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทานสามเสน กรุงเทพฯ

วันที่ 14 ต.ค. 2563 เวลา 09.30 - 11.00 น.ผสท.ทส. และ ผค.ทส. เข้าร่วมการประชุมเตรียมการเพื่อการวิจัยและพัฒนาร่วมกับศูนย์เ...
14/10/2020

วันที่ 14 ต.ค. 2563 เวลา 09.30 - 11.00 น.
ผสท.ทส. และ ผค.ทส. เข้าร่วมการประชุมเตรียมการเพื่อการวิจัยและพัฒนาร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ณ ห้องประชุม SWOC ชั้น 3 อาคาร 99ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทานสามเสน กรุงเทพฯ

ที่อยู่

กรมชลประทาน 811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622410020

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ส่วนสื่อสารโทรคมนาคม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ส่วนสื่อสารโทรคมนาคม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ตู้กันความชื้นWEIFO(เวยโฟ)iso9001.ไม่ใช้สาร/ฮีทเตอร์ ดูดความชื้น.เก็บรักษาชิ้นงานวิจัย.ตัวอย่าง.สารเคมี.น้ำยา. เครื่องมือ.กล้องเลนส์ ฯลฯ.ไม่ให้เกิดเชื้อรา/สนิม.ช่วยยืด อายุ.ไม่เสื่อมสภาพ.ได้มาตรฐาน..รับประกัน/ดูแลหลังการ ขาย..สอบถาม idline:weifo1/0624944693
ตู้กันความชื้นweifo(เวยโฟ).ไม่ใช้สารซิลิกาเจล/ฮีทเตอร์ไล่ ความชื้น.เก็บรักษาเครื่องมือ.กล้อง/เลนส์.สารเคมี.ชิ้นงาน ตัวอย่าง ฯลฯ..ไม่ให้เกิดเชื้อรา/สนิม.ช่วยยืดอายุ.ไม่เสื่อม คุณภาพ.ได้มาตรฐาน..รับประกัน/ดูแลซ่อมหลังการขาย.. สอบถาม idline:weifo1/0624944693
ตู้กันความชื้นweifo(เวยโฟ).ไม่ใช้สารซิลิกาเจล/ฮีทเตอร์ไล่ ความชื้น.เก็บรักษาเครื่องมือ.กล้อง/เลนส์.สารเคมี.ชิ้นงาน ตัวอย่าง ฯลฯ.ไม่ให้เกิดเชื้อรา/สนิม.ช่วยยืดอายุ.ไม่เสื่อม คุณภาพ.ได้มาตรฐาน..รับประกัน/ดูแลซ่อมหลังการขาย.. สอบถาม idline:weifo1/0624944693/fb:wtcabinet weifo
ตู้กันความชื้นWeifo(เวยโฟ)..ป้องกันการเกิดเชื้อราและสนิม.. ไม่ใช้สารซิลิกาเจลหรือฮีทเตอร์ไล่ความชื้น..ควบคุมความชื้น 20-60%rh..iso9001..กระจกนิรภัย..โครงสร้างหนา..ชั้นวาง ปรับได้..รับประกัน/ดูแลหลังการขาย/MaintenanceService สอบถาม Idline:weifo1/0923624299
ตู้ดูดความชื้นอัตโมัติWeifo(เวยโฟ)..ไม่ใช้สารหรือฮีทเตอร์ดูดความชื้น...ควบคุมความชื้น20-60%rh...iso9001... รัประกัน/ดูแลซ่อมบำรุงต่อเนื่องหลังการขาย... สอบถาม Idline:weifo1/0923624299
ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติWeifo..ไม่ใช้สารหรือฮีทเตอร์ดูดความชื้น..ควบคุมความชื้น20-60%rh..iso9001..รับประกัน/ดูแลซ่อมบำรุงต่อเนื่อง..สอบถาม idline:weifo1/0923624299
ตู้ควบคุมความชื้นอัตโนมัติweifo..ไม่ใช้สารดูดความชื้น..รับประกันและดูแลซ่อมบำรุงอย่างต่อเนื่องตลอดอายุการใช้งาน..สอบถาม id line:weifo1
ตู้ควบคุมความชื้นอัตโนมัติweifo..รับประกันและดูแลซ่อมบำรุงอย่างต่อเนื่องตลอดอายุการใช้งาน id line:weifo1
ตู้ควบคุมความชื้นอัตโนมัติยี่ห้อweifo..ไม่ใช้สารซิลิกาเจลหรือheater ช่วยในการดูดความชื้น f:wtcabinet weifo
* Global Mesh Communication Co., Ltd. https://www.facebook.com/Gmeshcomm/ * Fanvil-TH https://www.facebook.com/Fanvil-TH-170042956941857/ * Sinovo-TH https://www.facebook.com/Sinovo-TH-1551610421581694/ * Global Power https://www.facebook.com/Global-Power-1518246834878080/ เข้าไปช่วยกันกดไลด์เพจและเเชร์เพจให้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ ทุกลิงค์เลยนะคร้า ขออนุญาติฝากเพจไว้ด้วยนะคะ สายเทคโนโลยี ไอที สารสนเทศ ดูได้นะคะ
ทดสอบTAG Pob Sompob