ส่วนสื่อสารโทรคมนาคม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ส่วนสื่อสารโทรคมนาคม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่วนสื่อสารโทรคมนาคม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 18 พ.ย. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 น.อบรมการใช้งานระบบ vdo conference -(Web Conference)-(avaya workplace Client)-(av...
18/11/2020

วันที่ 18 พ.ย. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 น.
อบรมการใช้งานระบบ vdo conference
-(Web Conference)
-(avaya workplace Client)
-(avaya workplace on Mobile)
-(การใช้งานบริหารจัดการระบบประชุมทางไกล Admin)
ณ ห้องประชุม 300 ชั้น 3 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทานสามเสน กรุงเทพฯ

วันที่ 18 พ.ย. 2563ทีมงาน ตส1.ทส. ทำการติดตั้งเครื่องโทรศัพท์ IP Phone ที่ห้อง 503 กำหนดตั้งค่าเพื่อให้เป็นเครื่องโอเปอร...
18/11/2020

วันที่ 18 พ.ย. 2563
ทีมงาน ตส1.ทส. ทำการติดตั้งเครื่องโทรศัพท์ IP Phone ที่ห้อง 503 กำหนดตั้งค่าเพื่อให้เป็นเครื่องโอเปอร์เตอร์ เมื่อกด "9" ไว้บริการให้ติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์ของกรมชลประทานสามเสน กรุงเทพฯ

วันที่ 18 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 น.ทีมงาน ทค.ทส. ทำการควบคุม Conference ระบบ ZOOM-A การประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่าง...
18/11/2020

วันที่ 18 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 น.
ทีมงาน ทค.ทส. ทำการควบคุม Conference ระบบ ZOOM-A การประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการฯ 64 ห้องประชุม 300 ชั้น 3 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทานสามเสน กรุงเทพฯ

วันที่ 17 พ.ย. 2563ผค.ทส. และนายนริศ จิตโสภา (นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน) เข้าร่วมประชุมตรวจสอบห้องประชุม swoc  ของ สชป.16  จ....
17/11/2020

วันที่ 17 พ.ย. 2563
ผค.ทส. และนายนริศ จิตโสภา (นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน) เข้าร่วมประชุมตรวจสอบห้องประชุม swoc ของ สชป.16 จ.สงขลา

วันที่ 17 พ.ย. 2563นายปิยะ อรุโณทัยสกุล (นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน) และนายกิตติศักดิ์ ใจแสน (นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน) เข้าร่...
17/11/2020

วันที่ 17 พ.ย. 2563
นายปิยะ อรุโณทัยสกุล (นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน) และนายกิตติศักดิ์ ใจแสน (นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน) เข้าร่วมการฝึกอบรมอากาศ​ยานไร้คนขับพร้อมอุปกรณ์​ วันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน​ 2563 ณ หอประชุมชูชาติ กำภู วิทยาลัยกรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 17 พ.ย. 2563ทีมงาน ตส2.ทส. ทำการตรวจซ่อมโทรศัพท์หมายเลข 301, 551 สถาบันการชลประทาน กรมชลประทานปากเกร็ด จ.นนทบุรี
17/11/2020

วันที่ 17 พ.ย. 2563
ทีมงาน ตส2.ทส. ทำการตรวจซ่อมโทรศัพท์หมายเลข 301, 551 สถาบันการชลประทาน กรมชลประทานปากเกร็ด จ.นนทบุรี

วันที่ 16 พ.ย. 2563ผค.ทส. และนายนริศ จิตโสภา (นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน) เข้าร่วมประชุมพร้อมลงพื้นที่สำรวจ กับทาง ผสชป 17 และ...
17/11/2020

วันที่ 16 พ.ย. 2563
ผค.ทส. และนายนริศ จิตโสภา (นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน) เข้าร่วมประชุมพร้อมลงพื้นที่สำรวจ กับทาง ผสชป 17 และเจ้าหน้าที่ สชป17 เพื่อออกแบบระบบห้องประชุม SWOC 17 ออกแบบระบบควบคุมประตูระบายน้ำบางนราและระบบโทรมาตรลุ่มน้ำบางนรา จ.นราธิวาส

วันที่ 16 พ.ย. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 น.ทีมงาน ทค.ทส. ทำการควบคุมระบบ Conference การประชุมโครงการศึกษาความเหมาะสมและประ...
16/11/2020

วันที่ 16 พ.ย. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 น.
ทีมงาน ทค.ทส. ทำการควบคุมระบบ Conference การประชุมโครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำห้วยทม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร ฉบับที่ 2 ณ ห้องประชุม 300 ชั้น 2 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทานสามเสน กรุงเทพฯ

วันที่ 12 พ.ย. 2563ทีมงาน ตส1.ทส. ทำการติดตั้งระบบเครื่องเสียง บริเวณหน้สตึก SWOC งานสมาชิกสหกรณ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งปร...
12/11/2020

วันที่ 12 พ.ย. 2563
ทีมงาน ตส1.ทส. ทำการติดตั้งระบบเครื่องเสียง บริเวณหน้สตึก SWOC งานสมาชิกสหกรณ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ/กรรมการดำเนินการ/ผู้ตรวจกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทานสามเสน กรมชลประทานสามเสน กรุงเทพฯ

วันที่ 12 พ.ย. 2563ทีมงาน ตส1.ทส. ทำการตรวจสอบจัดทำทะเบียนตู้พักสายเคเบิ่ลโทรศัพท์ ส่วนสิ่งแวดล้อม อาคารริมน้ำและอาคารกอ...
12/11/2020

วันที่ 12 พ.ย. 2563
ทีมงาน ตส1.ทส. ทำการตรวจสอบจัดทำทะเบียนตู้พักสายเคเบิ่ลโทรศัพท์ ส่วนสิ่งแวดล้อม อาคารริมน้ำและอาคารกองแพทย์ กรมชลประทานสามเสน กรุงเทพฯ

วันที่ 12 พ.ย. 2563 เวลา 11:00 - 12:00 น.ผค.ทส. ประชุมการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายในกรมชลประทาน 2563...
12/11/2020

วันที่ 12 พ.ย. 2563 เวลา 11:00 - 12:00 น.
ผค.ทส. ประชุมการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายในกรมชลประทาน 2563 กลุ่มสีส้มธารกมล ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 12 ชัยนาท

วันที่ 12 พ.ย. 2563 เวลา 10:00 - 12:00 น.ว่าที่ ร.ท.บุญศรี วรรธนพงษ์ (ช่างสื่อสาร ช 3)นายกิตติศักดิ์  ใจแสน (นายช่างไฟฟ้...
12/11/2020

วันที่ 12 พ.ย. 2563 เวลา 10:00 - 12:00 น.
ว่าที่ ร.ท.บุญศรี วรรธนพงษ์ (ช่างสื่อสาร ช 3)
นายกิตติศักดิ์ ใจแสน (นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน)
นายกวิน มะหูณี (เจ้าพนักงานธุระการ)
เข้าร่วมประชุมคณะทำงานตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร ห้องประชุม 305 ชั้น 3 อาคารศูนย์วิศกรรมการชลประทาน กรมชลประทานสามเสน กรุงเทพฯ

วันที่ 12 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 16:00 น.ทีมงาน ทค.ทส. ทำการควบคุมระบบ Conference การประชุมการวิจัยศึกษาผลสัมฤิทธิ์การดำ...
12/11/2020

วันที่ 12 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ทีมงาน ทค.ทส. ทำการควบคุมระบบ Conference การประชุมการวิจัยศึกษาผลสัมฤิทธิ์การดำเนินงานกองทุนจัดรูปที่ดิน สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง ห้องประชุม 300 ชั้น 3 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทานสามเสน กรุงเทพฯ

วันที่ 11 พ.ย. 2563ทีมงาน ตส2.ทส. ทำการเก็บสายเคเบิลโทรศัพท์ด้านหลังอาคารอำนวยการสถาบันการชลประทาน กรมชลประทานปากเกร็ด จ...
11/11/2020

วันที่ 11 พ.ย. 2563
ทีมงาน ตส2.ทส. ทำการเก็บสายเคเบิลโทรศัพท์ด้านหลังอาคารอำนวยการสถาบันการชลประทาน กรมชลประทานปากเกร็ด จ.นนทบุรี

วันที่ 11 พ.ย. 2563ทีมงาน ทค.ทส. ทำการควบคุมระบบ Conference การประชุมสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง ห้องประชุม 300 ชั้น 3 อาคา...
11/11/2020

วันที่ 11 พ.ย. 2563
ทีมงาน ทค.ทส. ทำการควบคุมระบบ Conference การประชุมสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง ห้องประชุม 300 ชั้น 3 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทานสามเสน กรุงเทพฯ

วันที่ 10 พ.ย. 2563 เวลา 16:30 - 17:00 น.ทีมงาน ตส1.ทส. ดูแลและควบคุมการติดตั้ง mcu (ตัวเก่า) ย้ายจากตึก swoc มาที่ห้องช...
11/11/2020

วันที่ 10 พ.ย. 2563 เวลา 16:30 - 17:00 น.
ทีมงาน ตส1.ทส. ดูแลและควบคุมการติดตั้ง mcu (ตัวเก่า) ย้ายจากตึก swoc มาที่ห้องชุมสายโทรศัพท์ ชั้น 2 ตึกศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทานสามเสน กรุงเทพฯ

วันที่ 10 พ.ย. 2563ทีมงาน ตส2.ทส. ทำการตรวจซ่อมและเดินสายโทรศัพท์ศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจแก้ไขและบรรเทาวิกฤติอุทกภัยและภั...
10/11/2020

วันที่ 10 พ.ย. 2563
ทีมงาน ตส2.ทส. ทำการตรวจซ่อมและเดินสายโทรศัพท์ศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจแก้ไขและบรรเทาวิกฤติอุทกภัยและภัยแล้ง หมายเลข 02-583-0061ต่อ 63 กรมชลประทานปากเกร็ด จ.นนทบุรี

วันที่ 10 พ.ย. 2563จนท. ตส1.ทส. ทำการตรวจซ่อมโทรศัพท์เลขหมาย 02-241-0441 งานยาพาหนะ ชป.สามเสน กรมชลประทานสามเสน กรุงเทพฯ
10/11/2020

วันที่ 10 พ.ย. 2563
จนท. ตส1.ทส. ทำการตรวจซ่อมโทรศัพท์เลขหมาย 02-241-0441 งานยาพาหนะ ชป.สามเสน กรมชลประทานสามเสน กรุงเทพฯ

วันที่ 10 พ.ย. 2563จนท. ตส1.ทส. ทำการพ่วงเครื่องโทรศัพท์เลขหมายภายใน 2307 ฝบท. สำนักออกแบบฯ อาคารวิชาการ กรมชลประทานสามเ...
10/11/2020

วันที่ 10 พ.ย. 2563
จนท. ตส1.ทส. ทำการพ่วงเครื่องโทรศัพท์เลขหมายภายใน 2307 ฝบท. สำนักออกแบบฯ อาคารวิชาการ กรมชลประทานสามเสน กรุงเทพฯ

วันที่ 9 พ.ย. 2563ผค.ทส. ร่วมประชุมเป็นอนุกรรมการ ร่วมกับ ผ.ณัฐมล  ประชุมจัดงานวิ่งของสมาคม นรช. ในวันที่ 6 ธ.ค. 2563  ณ...
10/11/2020

วันที่ 9 พ.ย. 2563
ผค.ทส. ร่วมประชุมเป็นอนุกรรมการ ร่วมกับ ผ.ณัฐมล ประชุมจัดงานวิ่งของสมาคม นรช. ในวันที่ 6 ธ.ค. 2563 ณ ห้องประชุม สชป.13 กาญจนบุรี

วันที่ 9 พ.ย. 2563ทีมงาน ตส1.ทส. ทำการติดตั้งคุมเครื่องเสียงประชุม เจ้าหน้าที่ช่วยงานเลือกตั้งสหกรณ์ฯ ชั้น 3 กรมชลประทาน...
10/11/2020

วันที่ 9 พ.ย. 2563
ทีมงาน ตส1.ทส. ทำการติดตั้งคุมเครื่องเสียงประชุม เจ้าหน้าที่ช่วยงานเลือกตั้งสหกรณ์ฯ ชั้น 3 กรมชลประทานสามเสน กรุงเทพฯ

วันที่ 6 พ.ย. 2563จนท.ตส2.ทส. ทำการประสานงาน อ.ไพศาลฯ เข้าสำรวจพื้นที่เพื่อปรับปรุงเก็บสายเคเบิลโทรศัพท์ในกรมชลประทานปาก...
06/11/2020

วันที่ 6 พ.ย. 2563
จนท.ตส2.ทส. ทำการประสานงาน อ.ไพศาลฯ เข้าสำรวจพื้นที่เพื่อปรับปรุงเก็บสายเคเบิลโทรศัพท์ในกรมชลประทานปากเกร็ด จ.นนทบุรี

วันที่ 6 พ.ย. 2563 เวลา 10:00 - 12:00 น.ทีมงาน ทค.ทส. ทำการควบคุมระบบ Conference การประชุมงานแถลงข่าว " Kick off บริหารจ...
06/11/2020

วันที่ 6 พ.ย. 2563 เวลา 10:00 - 12:00 น.
ทีมงาน ทค.ทส. ทำการควบคุมระบบ Conference การประชุมงานแถลงข่าว " Kick off บริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง ปี 2563/64 " ณ ห้องประชุม SWOC ชั้น 3 อาคาร 99ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทานสามเสน กรุงเทพฯ

วันที่ 6 พ.ย. 2563 เวลา 10:00 - 12:00 น.ผสท.ทส. และคณะทีมงาน เข้าร่วมประชุม งานแถลงข่าว " Kick off บริหารจัดการน้ำฤดูแล้...
06/11/2020

วันที่ 6 พ.ย. 2563 เวลา 10:00 - 12:00 น.
ผสท.ทส. และคณะทีมงาน เข้าร่วมประชุม งานแถลงข่าว " Kick off บริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง ปี 2563/64 " โดยมี นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ (ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน) เป็นประธาน ณ ห้องประชุม SWOC ชั้น 3 อาคาร 99ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทานสามเสน กรุงเทพฯ

วันที่ 6 พ.ย. 2563จนท. ตส1.ทส. ทำการซ่อมแอร์ห้องชุมสายโทรศัพท์ ชั้น 2 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทานสามเสน กร...
06/11/2020

วันที่ 6 พ.ย. 2563
จนท. ตส1.ทส. ทำการซ่อมแอร์ห้องชุมสายโทรศัพท์ ชั้น 2 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทานสามเสน กรุงเทพฯ

วันที่ 6 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 09:30 น.ทค.ทส. และทีมงาน ทำการติดตั้ง Coneference ระบบ ZOOM ห้องประชุม อธช. ชั้น 2 อาคาร...
06/11/2020

วันที่ 6 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 09:30 น.
ทค.ทส. และทีมงาน ทำการติดตั้ง Coneference ระบบ ZOOM ห้องประชุม อธช. ชั้น 2 อาคารอำนวยการ กรมชลประทานสามเสน กรุงเทพฯ

วันที่ 5 พ.ย. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 น.ทีมงาน ทค.ทส. ทำการควบคุมระบบประชุมทางไกล สบก. ห้องประชุม 300 ชั้น 3 อาคารศูนย์ว...
05/11/2020

วันที่ 5 พ.ย. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 น.
ทีมงาน ทค.ทส. ทำการควบคุมระบบประชุมทางไกล สบก. ห้องประชุม 300 ชั้น 3 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทานสามเสน กรุงเทพฯ

วันที่ 5 พ.ย. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 น.ทีมงาน ทค.ทส. ทำการควบคุมระบบประชุมทางไกลของความปลอดภัยเขื่อน สบอ. ห้องประชุมกรม...
05/11/2020

วันที่ 5 พ.ย. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 น.
ทีมงาน ทค.ทส. ทำการควบคุมระบบประชุมทางไกลของความปลอดภัยเขื่อน สบอ. ห้องประชุมกรม ชั้น 3 อาคารอำนวยการ กรมชลประทานสามเสน กรุงเทพฯ

วันที่ 5 พ.ย. 2563จนท. ตส1.ทส. ทำการติดตั้งเครื่องโทรศัพท์และเครื่องโทรสารพร้อมเลขหมาย 02-669-5097, 02-241-1399, เลขหมาย...
05/11/2020

วันที่ 5 พ.ย. 2563
จนท. ตส1.ทส. ทำการติดตั้งเครื่องโทรศัพท์และเครื่องโทรสารพร้อมเลขหมาย 02-669-5097, 02-241-1399, เลขหมายภายใน 2605, 2606, 2959 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เนื่องจากย้ายที่การจาก ชั้น 6 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน มายังอาคารวิชาการ ชั้น10 กรมชลประทานสามเสน กรุงเทพฯ

วันที่ 4 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 น.ผค.ทส. เข้าร่วมประชุมฯ โดยมี รธว. เป็นประธาน หารือกับ nectec ห้องประชุมกรม ชั้น ...
05/11/2020

วันที่ 4 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 น.
ผค.ทส. เข้าร่วมประชุมฯ โดยมี รธว. เป็นประธาน หารือกับ nectec ห้องประชุมกรม ชั้น 3 อาคารอำนวยการ กรมชลประทานสามเสน กรุงเทพฯ

วันที่ 4 พ.ย. 2563จนท. ตส1.ทส. ทำการตรวจซ่อมโทรศัพท์เลขหมาย 02-669-3553 สำนักจัดรูปที่ดินกลาง กรมชลปนะทานสามเสน กรุงเทพฯ
05/11/2020

วันที่ 4 พ.ย. 2563
จนท. ตส1.ทส. ทำการตรวจซ่อมโทรศัพท์เลขหมาย 02-669-3553 สำนักจัดรูปที่ดินกลาง กรมชลปนะทานสามเสน กรุงเทพฯ

วันที่ 4 พ.ย. 2563ทีมงาน ตส2.ทส. ทำการเดินสายและพ่วงโทรศัพท์ฝ่ายวัชพืช สำนักวิจัยและพัฒนา หมายเลข 285 กรมชลประทานปากเกร็...
04/11/2020

วันที่ 4 พ.ย. 2563
ทีมงาน ตส2.ทส. ทำการเดินสายและพ่วงโทรศัพท์ฝ่ายวัชพืช สำนักวิจัยและพัฒนา หมายเลข 285 กรมชลประทานปากเกร็ด จ.นนทบุรี

วันที่ 4 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 น.ผสท.ทส. และผค.ทส. ร่วมประชุมหาข้อสรุปเพื่อเข้าประชุมกับทาง nectec ห้อง รธว. ชั้น...
04/11/2020

วันที่ 4 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 น.
ผสท.ทส. และผค.ทส. ร่วมประชุมหาข้อสรุปเพื่อเข้าประชุมกับทาง nectec ห้อง รธว. ชั้น 3 อาคารอำนวยการ กรมชลประทานสามเสน กรุงเทพฯ

วันที่ 4 พ.ย. 2563 เวลา 09:30 - 12:00 น.ทีมงาน ทค.ทส. ทำการควบคุมระบบการประชุม VDO conference โดยใช้โปรแกรม zoom ของสำนั...
04/11/2020

วันที่ 4 พ.ย. 2563 เวลา 09:30 - 12:00 น.
ทีมงาน ทค.ทส. ทำการควบคุมระบบการประชุม VDO conference โดยใช้โปรแกรม zoom ของสำนักจัดรูปที่ดินกลาง ห้องประชุม 300 ชั้น 3 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทานสามเสน กรุงเทพฯ

วันที่ 3 พ.ย. 2563 เวลา 15:50 - 16:15 น.ทีมงาน ทค.ทส. ทำการติดตั้งระบบ Conference ZOOM การประชุมของสำนักจัดรูปที่ดินกลาง...
04/11/2020

วันที่ 3 พ.ย. 2563 เวลา 15:50 - 16:15 น.
ทีมงาน ทค.ทส. ทำการติดตั้งระบบ Conference ZOOM การประชุมของสำนักจัดรูปที่ดินกลาง ห้องประชุม 300 ชั้น 3 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทานสามเสน กรุงเทพฯ

ที่อยู่

กรมชลประทาน 811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622410020

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ส่วนสื่อสารโทรคมนาคม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ส่วนสื่อสารโทรคมนาคม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ตู้กันความชื้นWEIFO(เวยโฟ)iso9001.ไม่ใช้สาร/ฮีทเตอร์ ดูดความชื้น.เก็บรักษาชิ้นงานวิจัย.ตัวอย่าง.สารเคมี.น้ำยา. เครื่องมือ.กล้องเลนส์ ฯลฯ.ไม่ให้เกิดเชื้อรา/สนิม.ช่วยยืด อายุ.ไม่เสื่อมสภาพ.ได้มาตรฐาน..รับประกัน/ดูแลหลังการ ขาย..สอบถาม idline:weifo1/0624944693
ตู้กันความชื้นweifo(เวยโฟ).ไม่ใช้สารซิลิกาเจล/ฮีทเตอร์ไล่ ความชื้น.เก็บรักษาเครื่องมือ.กล้อง/เลนส์.สารเคมี.ชิ้นงาน ตัวอย่าง ฯลฯ..ไม่ให้เกิดเชื้อรา/สนิม.ช่วยยืดอายุ.ไม่เสื่อม คุณภาพ.ได้มาตรฐาน..รับประกัน/ดูแลซ่อมหลังการขาย.. สอบถาม idline:weifo1/0624944693
ตู้กันความชื้นweifo(เวยโฟ).ไม่ใช้สารซิลิกาเจล/ฮีทเตอร์ไล่ ความชื้น.เก็บรักษาเครื่องมือ.กล้อง/เลนส์.สารเคมี.ชิ้นงาน ตัวอย่าง ฯลฯ.ไม่ให้เกิดเชื้อรา/สนิม.ช่วยยืดอายุ.ไม่เสื่อม คุณภาพ.ได้มาตรฐาน..รับประกัน/ดูแลซ่อมหลังการขาย.. สอบถาม idline:weifo1/0624944693/fb:wtcabinet weifo
ตู้กันความชื้นWeifo(เวยโฟ)..ป้องกันการเกิดเชื้อราและสนิม.. ไม่ใช้สารซิลิกาเจลหรือฮีทเตอร์ไล่ความชื้น..ควบคุมความชื้น 20-60%rh..iso9001..กระจกนิรภัย..โครงสร้างหนา..ชั้นวาง ปรับได้..รับประกัน/ดูแลหลังการขาย/MaintenanceService สอบถาม Idline:weifo1/0923624299
ตู้ดูดความชื้นอัตโมัติWeifo(เวยโฟ)..ไม่ใช้สารหรือฮีทเตอร์ดูดความชื้น...ควบคุมความชื้น20-60%rh...iso9001... รัประกัน/ดูแลซ่อมบำรุงต่อเนื่องหลังการขาย... สอบถาม Idline:weifo1/0923624299
ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติWeifo..ไม่ใช้สารหรือฮีทเตอร์ดูดความชื้น..ควบคุมความชื้น20-60%rh..iso9001..รับประกัน/ดูแลซ่อมบำรุงต่อเนื่อง..สอบถาม idline:weifo1/0923624299
ตู้ควบคุมความชื้นอัตโนมัติweifo..ไม่ใช้สารดูดความชื้น..รับประกันและดูแลซ่อมบำรุงอย่างต่อเนื่องตลอดอายุการใช้งาน..สอบถาม id line:weifo1
ตู้ควบคุมความชื้นอัตโนมัติweifo..รับประกันและดูแลซ่อมบำรุงอย่างต่อเนื่องตลอดอายุการใช้งาน id line:weifo1
ตู้ควบคุมความชื้นอัตโนมัติยี่ห้อweifo..ไม่ใช้สารซิลิกาเจลหรือheater ช่วยในการดูดความชื้น f:wtcabinet weifo
* Global Mesh Communication Co., Ltd. https://www.facebook.com/Gmeshcomm/ * Fanvil-TH https://www.facebook.com/Fanvil-TH-170042956941857/ * Sinovo-TH https://www.facebook.com/Sinovo-TH-1551610421581694/ * Global Power https://www.facebook.com/Global-Power-1518246834878080/ เข้าไปช่วยกันกดไลด์เพจและเเชร์เพจให้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ ทุกลิงค์เลยนะคร้า ขออนุญาติฝากเพจไว้ด้วยนะคะ สายเทคโนโลยี ไอที สารสนเทศ ดูได้นะคะ
ทดสอบTAG Pob Sompob