การยางแห่งประเทศไทยRAOT

การยางแห่งประเทศไทยRAOT เพจอย่างเป็นทางการของการยางแห่งปร?
(93)

เพจอย่างเป็นทางการของการยางแห่งประเทศไทย ใช้สำหรับการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ภาพข่าว กิจกรรมของการยางแห่งประเทศไทย งดแสดงความคิดเห็นที่ส่อในการเกิดข้อขัดแย้ง ใส่ร้ายป้ายสี

👏🏻✨ตอบรับดี! กยท. เดินหน้าประมูลยางผ่าน Thai Rubber Trade ต่อเนื่อง หนุนเชื่อมโยงข้อมูลผู้ซื้อ/ผู้ขาย รองรับการตรวจสอบย้...
23/08/2023

👏🏻✨ตอบรับดี! กยท. เดินหน้าประมูลยางผ่าน Thai Rubber Trade ต่อเนื่อง หนุนเชื่อมโยงข้อมูลผู้ซื้อ/ผู้ขาย รองรับการตรวจสอบย้อนกลับ 👨🏽‍🌾👍🏻

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) บูรณาการข้อมูลซื้อขายยางพาราด้วยระบบ Thai Rubber Trade (TRT) เชื่อมโยงข้อมูลร่วมสถาบันเกษตรกร จ.เชียงราย รองรับการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งกำเนิดผลผลิต ตามมาตรการ EUDR ของสหภาพยุโรป หวังเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าระดับโลก

นายศุภชัย แข่งขัน ผู้อำนวยการ สำนักงานตลาดกลางยางพารา จ.เชียงราย กล่าวว่า สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดเชียงราย ดำเนินการนำผลผลิตของเกษตรกรชาวสวนยางเข้ามาประมูลซื้อขายผ่านระบบ TRT ที่ผู้ซื้อจะสามารถเข้าดูรายละเอียดสินค้า ปริมาณ ราคากลาง รวมถึงภาพถ่ายสินค้า ก่อนตัดสินใจเริ่มประมูลได้ และภายหลังการประมูลผู้ซื้อยังสามารถตรวจสอบได้ว่ายางที่ซื้อไปนั้นมาจากกลุ่มผู้ขายรายใด โดยปัจจุบัน ระบบ TRT ของ สำนักงานตลาดกลางฯ มีข้อมูลสมาชิกผู้ขาย (ตลาดเครือข่าย) 253 กลุ่ม จำนวน 22,910 ราย และผู้ซื้อ (ผู้ประกอบกิจการ) จำนวน 66 ราย ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ 15 จังหวัด และในปี 2566 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - สิงหาคม 2566 มีปริมาณยางที่ประมูลผ่านระบบแล้วทั้งสิ้น 25,205 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 564 ล้านบาท

นายเกียรตินันท์ ยิ้นซ้อน ผู้อำนวยการ การยางแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย เผยถึงความพร้อมการนำข้อมูลของสหกรณ์ยางพาราแม่ลาว-แม่กรณ์ จำกัด เพื่อรองรับการตรวจสอบย้อนกลับ ว่า สหกรณ์ฯ ให้ความสำคัญกับการจัดเก็บข้อมูลสมาชิก เช่น เลขทะเบียนเกษตรกรฯ ที่อยู่ ที่ตั้งสวนยาง พื้นที่สวนยาง เป็นต้น รวมถึงข้อมูลผลผลิตยางที่ขายผ่านสหกรณ์ เช่น น้ำหนักยางในแต่ละล็อต ราคาขายต่อกิโลกรัม ราคารวม เป็นต้น สหกรณ์ฯ มีการจัดเก็บข้อมูลและรวบรวมผลผลิตของสมาชิกแต่ละรายเป็นระบบอย่างชัดเจน จึงเช็คได้ว่ายางแต่ละล็อตที่ขายมาจากสมาชิกรายใด เมื่อเทียบกับข้อมูลขึ้นทะเบียนเกษตรกรฯ ของ กยท. จะสามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งกำเนิดของผลผลิต ตามมาตรการ EUDR ของสหภาพยุโรปได้

นายปรีชา เป็งนวล ประธานกรรมการ สหกรณ์ยางพาราแม่ลาวแม่กรณ์ เพิ่มเติมว่า การนำระบบ TRT เข้ามาใช้ นอกจากจะช่วยให้การซื้อขายไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง สามารถขายกับผู้ซื้อได้โดยตรงแล้ว ยังเป็นการบูรณาการข้อมูลเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ และขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางกับ กยท. โดยเป็นฐานข้อมูลเพื่อตรวจสอบถึงแหล่งที่มาของผลผลิตยาง ย้อนกลับไปจนถึงเกษตรกรเจ้าของสวนยางและแปลงที่ตั้งสวนยางได้ รองรับมาตรการตรวจสอบย้อนกลับของกลุ่มประเทศผู้ซื้อยางที่ให้ความสำคัญในเรื่องสิ่งแวดล้อม

______________________________
การยางแห่งประเทศไทย
🔍💻📱www.raot.co.th
#กยท. #การยางแห่งประเทศไทย #ระบบซื้อขายยาง

📣💡กยท. ร่วม IRRDB เปิดเวที “Symposium on Manufacturing of Rubber Products” สร้างความเข้มแข็ง เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ พร้อมร...
22/08/2023

📣💡กยท. ร่วม IRRDB เปิดเวที “Symposium on Manufacturing of Rubber Products”
สร้างความเข้มแข็ง เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ พร้อมรับความต้องการผู้บริโภคยางทั่วโลก✨

วันนี้ (22 ส.ค. 2566) การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) โดย นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการ กยท.ได้รับเกียรติเป็นผู้กล่าวคำต้อนรับตัวแทนจากประเทศสมาชิกสภาวิจัยและพัฒนายางระหว่างประเทศ (IRRDB) ภายในงาน “Symposium on Manufacturing of Rubber Products: Opportunities and Challenges for NR” ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เขตหลักสี่ มุ่งแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านงานวิจัยระหว่างประเทศ สร้างความเข้มแข็งและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ยางปลายน้ำ พร้อมรับความต้องการผู้บริโภคยางทั่วโลก

นายณกรณ์ กล่าวว่า จากการขยายตัวของความต้องการในอุตสาหกรรมยางพาราอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการผลิตยางล้อรถ ชิ้นส่วนยานยนต์ ถุงมือยาง ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ตลอดจนการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางที่คาดว่าจะกลับมาขยายตัว จากภาวะเศรษฐกิจโลกที่เติบโตหลังการระบาดของ Covid-19 คลี่คลายลง จึงเป็นโอกาสดีที่จะสร้างความเข้มแข็ง และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่อุตสาหกรรมยางพารา เพื่อเตรียมพร้อมรับการขยายตัวของความต้องการยางพาราโลก จึงจัดงานนี้ขึ้นเป็นเวทีระดมผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยผลิตภัณฑ์ยางในส่วนปลายน้ำ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน จากสมาชิก IRRDB ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้และประสบการณ์ด้านงานศึกษาวิจัยผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญ สถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการ คณะผู้แทน และผู้ที่มีความสนใจ เร่งสร้างความเข้มแข็งในงานวิจัย พัฒนานวัตกรรมด้านยาง และการลงทุนผลิตภัณฑ์ยางปลายน้ำ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติให้สูงขึ้น สร้างความได้เปรียบในตลาดยางโลกที่กำลังขยายตัว ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีความต้องการในการนำนวัตกรรมอุตสาหกรรมปลายน้ำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ ผลักดันให้อุตสาหกรรมพัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง

นายณกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การสัมมนาครั้งนี้ มีการนำเสนอและบรรยายในหัวข้อที่น่าสนใจ จากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ ได้แก่ การพัฒนาอุตสาหกรรมปลายน้ำ แนวโน้มความต้องการผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ นวัตกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง งานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปสู่เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม รวมถึงหารือเร่งการวิจัยและพัฒนาเพื่อการใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ นอกจากนี้ยังมีการศึกษาดูงานโรงงานผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาง รวมถึงฝ่ายอุตสาหกรรมยาง ของ กยท. ด้วย

______________________________
การยางแห่งประเทศไทย
🔍💻📱www.raot.co.th
#กยท. #การยางแห่งประเทศไทย

✍🏻กยท. ยื่น ก.คลัง และ ก.มหาดไทย ทบทวนหลักเกณฑ์ภาษีที่ดินสวนยาง เสนอปรับขั้นต่ำ 25 ต้น/ไร่”🌳กยท. ผลักดันทบทวนเก็บภาษีที่...
22/08/2023

✍🏻กยท. ยื่น ก.คลัง และ ก.มหาดไทย ทบทวนหลักเกณฑ์ภาษีที่ดินสวนยาง เสนอปรับขั้นต่ำ 25 ต้น/ไร่”🌳

กยท. ผลักดันทบทวนเก็บภาษีที่ดินสวนยาง เสนอ รมว.กษ. ส่งต่อ กระทรวงการคลัง –กระทรวงมหาดไทย พิจารณาใหม่ กำหนดอัตราขั้นต่ำสวนยาง 25 ต้น/ไร่ สอดคล้อง พ.ร.บ. กยท. และหลักการปลูกสร้างสวนยางแบบผสมผสาน

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา กยท. ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับยางพาราในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สป.กษ.) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กรมส่งเสริมการเกษตร (กสส.) และกรมวิชาการเกษตร (กวก.) เพื่อเร่งหาแนวทางแก้ไขและเสนอให้มีการทบทวนประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 โดยที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันว่า การกำหนดอัตราขั้นต่ำของการประกอบการเกษตรต่อไร่ของยางพารา จำนวน 80 ต้นต่อไร่นั้น ไม่สอดคล้องกับนิยามคำว่า “สวนยาง” และสภาพความเป็นจริง ทั้งยังสร้างภาระเพิ่มให้ชาวสวนยาง ควรมีการทบทวนประกาศดังกล่าว โดยเสนอให้พิจารณากำหนดอัตราขั้นต่ำของการประกอบการเกษตรต่อไร่ของยางพารา จำนวน 25 ต้น/ไร่ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 และปัจจุบันเกษตรกรเองมีการปรับรูปแบบการปลูกสร้างสวนยางแบบสวนยางยั่งยืน (เกษตรผสมผสาน) จำนวนต้นยางต่อไร่จึงลดลง เพื่อปลูกพืชอื่นด้วย ซึ่งจะเร่งนำเรื่องนี้เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงนาม เพื่อเสนอกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เพื่อแก้ไขหลักเกณฑ์ ต่อไป

“กยท. ในฐานะหน่วยงานหลักด้านยางพารา เร่งบูรณาการกับทุกหน่วยงานแก้ไขปัญหานี้เต็มที่ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวสวนยางไม่ให้ต้องแบกรับภาระเพิ่มขึ้นไปอีก เชื่อว่าทุกฝ่ายมีความเข้าใจและจะร่วมมือกันช่วยดูแลไม่ให้เกิดผลกระทบกับเกษตรกรอย่างแน่นอน” ผวก.กยท.กล่าวทิ้งท้าย

______________________________
การยางแห่งประเทศไทย
🔍💻📱www.raot.co.th
#กยท. #การยางแห่งประเทศไทย #ภาษีที่ดินสวนยาง

📣☀️กยท. เผยเอลนีโญส่งผลกระทบปริมาณยางประเทศผู้ผลิต แนวโน้มราคาดีขึ้นจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทั่วโลก 📈🌳เมื่อวันที่ 16 สิ...
21/08/2023

📣☀️กยท. เผยเอลนีโญส่งผลกระทบปริมาณยางประเทศผู้ผลิต แนวโน้มราคาดีขึ้นจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทั่วโลก 📈🌳

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) โดยนายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการ กยท. นำทีมแถลงบทวิเคราะห์สถานการณ์ยางพาราไตรมาส 3/2566 ซึ่งมีนางสาวอธิวีณ์ แดงกนิษฐ์ ผู้อำนวยการฝ่ายเศรษฐกิจยาง กล่าววิเคราะห์สถานการณ์ยาง ณ สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดเชียงราย

นางสาวอธิวีณ์ เผยว่า จากการชะลอตัวของสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าสำคัญของไทยทั่วโลก ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางและยางพาราแปรรูปสะสมระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน ปี 2566 ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีที่ผ่านมา โดย กยท. ยังคงเฝ้าระวังแนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจทั่วโลกในช่วงครึ่งหลังของปี 2566 อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม รัฐบาลหลายประเทศ ได้แก่ สหรัฐฯ เยอรมัน ญี่ปุ่น และจีน เริ่มมีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยการจัดสรรงบและส่งเสริมการลงทุน การยุติการขึ้นดอกเบี้ย การผ่อนคลายนโยบายการเงิน การปรับขึ้นค่าแรง การฟื้นตัวของการท่องเที่ยว รวมถึงความต้องการของผลิตภัณฑ์ยางพาราที่มีมากขึ้น

นางสาวอธิวีณ์ วิเคราะห์ถึงปัจจัยบวกที่ส่งผลดีต่อราคายางว่า ปรากฎการณ์เอลนีโญที่เกิดขึ้นทั่วโลก โดยเฉพาะแหล่งผลิตยางพาราสำคัญของโลก ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม และมาเลเซีย ส่งผลให้ผลผลิตยางพารามีแนวโน้มลดลงร้อยละ 2 ต่อเนื่องไปจนถึงปี 2568 แม้จะยังมีปริมาณยางในสต๊อกของโลกคงเหลืออยู่ แต่ในระยะถัดไปหากแนวโน้มยางในสต็อกลดลง ประเทศผู้ใช้หันมานำเข้าเพิ่มขึ้น ประกอบกับ รายงานของ IRSG อ้างว่า ตัวเลขผลผลิตยางสะสมตั้งแต่ มกราคม ถึง มิถุนายน ปี 2566 ในประเทศผู้ผลิตยาง ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ทำให้เกิดภาวะอุปทานขาดแคลน (Supply shortage) เชื่อว่าจะเป็นปัจจัยที่ทำให้ราคาซื้อขายยางพาราปรับตัวสูงขึ้นได้

“อุตสาหกรรมยางอาจได้รับปัจจัยบวกจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลทั่วโลก นอกจากนั้น ผลผลิตต่อไร่มีแนวโน้มลดลงเนื่องจากปัจจัยด้านสภาพภูมิอากาศ อาจส่งผลให้ระดับราคาปรับตัวสูงขึ้นได้ในอนาคต” นางสาวอธิวีณ์ กล่าวสรุป

______________________________
การยางแห่งประเทศไทย
🔍💻📱www.raot.co.th
#กยท. #การยางแห่งประเทศไทย #สถานการณ์ยางพารา

12/08/2023

กยท. ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
12 สิงหาคม 2566
ทรงพระเจริญ
_____________________
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

12 สิงหาคมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติท...
11/08/2023

12 สิงหาคม
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
และวันแม่แห่งชาติ
ทรงพระเจริญ
🙏🏻🙏🏻🙏🏻

📣💡กยท. เปิดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ปรับ Mindset สู่การเป็นผู้ประกอบการ สร้าง Startup มุ่งพัฒนานวัตกรรมเพื่อผลิตภัณฑ์ยาง...
10/08/2023

📣💡กยท. เปิดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ปรับ Mindset สู่การเป็นผู้ประกอบการ สร้าง Startup มุ่งพัฒนานวัตกรรมเพื่อผลิตภัณฑ์ยาง✨🎤

วันนี้ (10 ส.ค. 66) การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จัดสัมมนาอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบกิจการยาง การพัฒนาด้านธุรกิจ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สำหรับสถาบันเกษตรกร ชาวสวนยางและผู้ประกอบกิจการยาง (Natural Rubber Startup Acceleration Program Batch 3) โดยมี นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการ กยท. เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ มุ่งสร้าง Startup ด้านยางพารา เพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์พร้อมขับเคลื่อน ธุรกิจยางไทยแข่งขันตลาดโลก

นายณกรณ์ กล่าวว่า กยท. ได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุน ให้สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบกิจการยาง เรียนรู้การต่อยอดผลิตภัณฑ์ทั้งด้านธุรกิจ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่การเป็น Startup ด้านยางพารา เพื่อให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านยางพารามีศักยภาพในการต่อยอดงานวิจัย และนวัตกรรมยางพาราเชิงพาณิชย์ และก้าวสู่ภาคอุตสาหกรรมได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงได้ดำเนินโครงการฯ ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถพัฒนาแนวคิด มีประสบการณ์ในด้านการพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์จากยางพาราและการบริการที่เกี่ยวข้องกับยางพารา โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ไปสู่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ ได้เกิดการพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกี่ยวกับยางพาราอย่างครบวงจร และสร้าง Startup ด้านยางพาราที่มีศักยภาพ เพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันทางการตลาดได้

นายณกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการสัมมนาที่จัดขึ้นครั้งนี้เป็น 1 ในกิจกรรมภายใต้โครงการฯ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับฟังการถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ด้านการพัฒนาธุรกิจจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญระดับประเทศ เพื่อสร้าง Mindset การเป็นผู้ประกอบการและการสร้างนวัตกรรมด้านยางพาราให้แก่ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกซึ่งจะได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการคิดค้น ปรับปรุง และพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาง โดยขณะนี้สินค้าที่สามารถตอบกระแสรักษ์โลกได้ถือเป็นกลุ่มสินค้าที่น่าสนใจ เป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ประกอบการยางรายใหม่ในการพัฒนาสินค้า สร้างธุรกิจเพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มนี้ ซึ่งการรู้ก่อน วางแผนธุรกิจก่อน เริ่มขับเคลื่อนก่อน เป็นข้อได้เปรียบ เพื่อให้ “ยางพารา” เป็นสินค้าแชมเปี้ยนในการรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม โดยหลังจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้ง 30 ทีม จะได้รับทุนพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ ในการ coaching and mentoring ก่อนจะเข้าสู่กิจกรรมการจับคู่ทางธุรกิจและแข่งขันนำเสนอต้นแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ในช่วงเดือนกันยายนอีกครั้ง

“โครงการนี้จะเป็นการช่วยส่งเสริมศักยภาพและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ ผลักดันให้เกิดการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม เข้ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และความได้เปรียบด้านการแข่งขันในตลาด ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน รวมไปถึงเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง เป็นการยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตชาวสวนยางอย่างยั่งยืน” นายณกรณ์ กล่าวทิ้งท้าย

______________________________
การยางแห่งประเทศไทย
🔍💻📱www.raot.co.th
#กยท. #การยางแห่งประเทศไทย

🎤🗣️กยท. ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิด ผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางยางโลก ยกระดับอุตสาหกรรมยาง เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน 🌏☝🏻วันนี้ (7...
07/08/2023

🎤🗣️กยท. ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิด ผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางยางโลก ยกระดับอุตสาหกรรมยาง เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน 🌏☝🏻

วันนี้ (7 ส.ค. 66) นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นวิทยากรเสวนาหัวข้อ "ทำอย่างไรให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางยางพาราโลก" ภายในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023) มุ่งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น มุมมองเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทยสู่ศูนย์กลางยางพาราโลก จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

นายณกรณ์ เผยว่า การปรับตัวและเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในหลายมิติ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สภาพอากาศ ตลอดจนมาตรการทางการค้าใหม่ๆ ที่หลายประเทศกำหนดขึ้นมาถือเป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วน ยิ่งปรับตัวและเตรียมความพร้อมได้เร็วยิ่งได้เปรียบ ซึ่งจะทำให้ไทยจะสามารถเป็นศูนย์ยางพาราโลกได้ ทั้งนี้ กยท. มีนโยบายสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งดำเนินการมาระยะนึงแล้ว โดยจัดการระบบข้อมูลเกษตรกรชาวสวนยางและพื้นที่สวนยางในไทยให้เป็นปัจจุบัน มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูลผ่าน platform และแอปพลิเคชั่น RAOT GIS ยืนยันได้ว่ามีความพร้อมผลักดันให้ยางพาราไทยสามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่หลายประเทศกำหนด ทั้งนี้ ต้องคำนึงถึงความต้องการใช้ยางที่สนับสนุนสิ่งแวดล้อมว่ามากน้อยแค่ไหน เพื่อผลักดันและสนับสนุนมาตรการต่างๆให้สอดคล้องและเหมาะสม โดยการดำเนินการของ กยท. ได้ความรับร่วมมือทุกภาคส่วน ทั้งจากเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกร กลุ่มผู้ประกอบกิจการการยาง รวมถึงภาคการศึกษาที่มุ่งพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัยยางต่างๆ ซึ่งเข้ามามีส่วนผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางยางพาราโลกได้ ส่งผลให้ยางพาราไทยเป็นที่สนใจของตลาดโลกมากขึ้น เป็นผลดีต่อราคายางในอนาคต

“รัฐบาลไทย และ กยท. ให้ความสำคัญติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด และจะเร่งสร้างการรับรู้ การยอมรับ เพิ่มการสื่อสารไปยังทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง ทั้ง เกษตรกรชาวสวนยาง กลุ่มผู้ประกอบกิจการและผู้ผลิตยางพาราให้มองไปในทิศทางทางเดียวกัน เกิดการบูรณาการความร่วมมือและกำหนดมาตรการสนับสนุนเพื่อผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางยางพาราโลก” ผู้ว่าการ กยท. กล่าว

______________________________
การยางแห่งประเทศไทย
🔍💻📱www.raot.co.th
#กยท. #การยางแห่งประเทศไทย #ศูนย์กลางยางพาราโลก

📣 🙌🏻 ด่วน! กยท. ขยายเวลารับสมัครผู้ประกอบกิจการไม้ยางและผลิตภัณฑ์ร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อ 20,000 ล้าน ระยะที่ 2  ถึง ...
04/08/2023

📣 🙌🏻 ด่วน! กยท. ขยายเวลารับสมัครผู้ประกอบกิจการไม้ยางและผลิตภัณฑ์ร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อ 20,000 ล้าน ระยะที่ 2 ถึง 30 ก.ย. 66 นี้ 🗓️✍🏻

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) หวังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ยางพาราไทยเปิดตลาดใหญ่ในจีน อินเดียฯ ช่วงไตรมาส 4 ปี 2566 ประกาศ! ขยายเวลารับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการไม้ยางและผลิตภัณฑ์ ระยะที่ 2 วงเงินสินเชื่อ 20,000 ล้านบาท ถึง 30 กันยายน 2566 นี้

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า จากการติดตามสถานการณ์ภาวะธุรกิจไม้ยางพารา จากสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย พบมีแนวโน้มที่ดีในช่วงไตรมาสที่ 4/2566 และในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการไม้ยางและผลิตภัณฑ์ ระยะที่ 2 ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 จึงมีมติให้ กยท. ขยายเวลารับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 (เดิมสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566) เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟู ผู้ประกอบกิจการไม้ยางและผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 และจากสงครามรัสเซีย – ยูเครน ซึ่งจะส่งผลช่วยให้ชาวสวนยางสามารถขายไม้ยางพาราได้ในราคาที่เป็นธรรมมากขึ้น โดยรัฐบาลสนับสนุนชดเชยดอกเบี้ยตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี รวมไม่เกิน 600 ล้านบาท จากวงเงินกู้ 20,000 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการของโครงการ ๒ ปี นับตั้งแต่คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการ เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีระยะเวลาในการชดเชยดอกเบี้ยตามโครงการ 1 ปี และเป็นไปตามรายละเอียดที่กำหนด ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการต้องเป็นผู้ประกอบการแปรรูปไม้ยางและผลิตภัณฑ์ ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทยและมีผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยมากกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว

สามารถยื่นคำขอเข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการไม้ยางและผลิตภัณฑ์ ระยะที่ 2 วงเงินสินเชื่อ 20,000 ล้านบาท ได้ที่ http://api.raot.co.th/erw/index ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 (ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กองโครงการพิเศษ ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร การยางแห่งประเทศไทย โทร 0 – 2433 – 2222 ต่อ 290)

______________________________
การยางแห่งประเทศไทย
🔍💻📱www.raot.co.th
#กยท. #การยางแห่งประเทศไทย #ขยายเวลาโครงการ #สนับสนุนสินเชื่อ #เงินทุนหมุนเวียน #ช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการ

📣📣📣 ด่วน!!! กยท. เปิดรับสมัครผู้จัดการหน่วยธุรกิจ 1 อัตรารองผู้จัดการหน่วยธุรกิจ 1 อัตราคุณสมบัติ : ตามประกาศที่ กยท. กำ...
03/08/2023

📣📣📣 ด่วน!!! กยท. เปิดรับสมัคร
ผู้จัดการหน่วยธุรกิจ 1 อัตรา
รองผู้จัดการหน่วยธุรกิจ 1 อัตรา
คุณสมบัติ : ตามประกาศที่ กยท. กำหนด
✅ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.raot.co.th หรือ QR Code
📑 ยื่นใบสมัครและเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครได้ ตั้งแต่บัดนี้ - 18 สิงหาคม 2566
🔹 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ทาง www.raot.co.th
🔸 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2433-2222 ต่อ 141

วันเข้าพรรษา (วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 หรือปีอธิกมาส จะเลื่อนเป็นวันแรม 1 ค่ำเดือน 8 หลัง) หรือเทศกาลเข้าพรรษา (วันแรม 1 ค่ำ...
02/08/2023

วันเข้าพรรษา (วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 หรือปีอธิกมาส จะเลื่อนเป็นวันแรม 1 ค่ำเดือน 8 หลัง) หรือเทศกาลเข้าพรรษา (วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 หรือปีอธิกมาส จะเลื่อนเป็นวันแรม 1 ค่ำเดือน 8 หลัง ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11) ถือว่าเป็นวันและช่วงเทศกาลทางศาสนาพุทธที่สำคัญเทศกาลหนึ่งในประเทศไทย โดยมีระยะเวลาประมาณ 3 เดือนในช่วงฤดูฝน โดยวันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ต่อเนื่องมาจากวันอาสาฬหบูชา ซึ่งพุทธศาสนิกชนชาวไทยได้สืบทอดประเพณีปฏิบัติการทำบุญในวันเข้าพรรษามาช้านานแล้วตั้งแต่สมัยสุโขทัย
🙏🏻🙏🏻🙏🏻

🖤🤍🤝กยท. ร่วมไว้อาลัยผู้เสียชีวิตจากเหตุโกดังพลุระเบิด พร้อม เร่งเบิกจ่ายเงินสวัสดิการช่วยเหลือจากประกันอุบัติเหตุกลุ่มชา...
01/08/2023

🖤🤍🤝กยท. ร่วมไว้อาลัยผู้เสียชีวิตจากเหตุโกดังพลุระเบิด พร้อม เร่งเบิกจ่ายเงินสวัสดิการช่วยเหลือจากประกันอุบัติเหตุกลุ่มชาวสวนยาง🤝🤍🖤

กยท. ร่วมไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตจากเหตการณ์โกดังพลุระเบิด เร่งรัดดำเนินการขอเบิกเงินค่าสินไหมทดแทน – ค่าปลงศพจากประกันอุบัติเหตุกลุ่มที่จัดทำให้ชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. พร้อมมอบเงินจากกองทุนพัฒนายางพารา มาตรา 49 (5) ช่วยเหลือทายาทฯ

เมื่อวันที่ 31 ก.ค.66 ณ วัดชลเฉลิมเขต อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) โดย นายวีระ นุ้ยผอม ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย สาขาสุไหงโก-ลก เป็นตัวแทนมอบพวงหรีด เพื่อร่วมไว้อาลัยและแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวของ นายสมศักดิ์ - นางอุทัย ชูโชติ เกษตรกรชาวสวนยางที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์โกดังพลุระเบิด เมื่อวันที่ 29 ก.ค. ที่ผ่านมา โดยพูดคุยให้กำลังใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิต พร้อมชี้แจงกับทายาทของผู้เสียชีวิตให้ทราบถึงขั้นตอนเพื่อขอรับเงินจากบริษัทประกัน ซึ่ง กยท. ได้จัดทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้กับเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. ไว้ ผู้รับผลประโยชน์สามารถขอรับเงินค่าสินไหมทดแทน จำนวน 500,000 บาท ค่าปลงศพเพื่อใช้จ่ายในการจัดงาน จำนวน 30,000 บาท และ กยท. จะมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ทายาท กรณีเกษตรกรชาวสวนยางเสียชีวิตอีกรายละ 3,000 บาท โดยเป็นเงินจากกองทุนพัฒนายางพารา มาตรา 49 (5) ที่เป็นสวัสดิการของชาวสวนยางด้วย ทั้งนี้ กยท. พร้อมอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือแก่ทายาทเกษตรกรชาวสวนยางอย่างเต็มที่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ดังกล่าว

“กยท. มีระบบจัดสวัสดิการเพื่อเกษตรกร ตาม พ.ร.บ. การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 ครอบคลุมทั้งสวนยางพาราและตัวเกษตรกรชาวสวนยางเองด้วย ถือเป็นหน่วยงานเดียวในประเทศที่ดูแลทั้งสวนยางและชาวสวนยาง ทั้งนี้ เกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. และได้รับความเดือดร้อนหรือประสบเหตุ สามารถตรวจสอบสิทธิ์ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ทางเว็บไซต์การยางแห่งประเทศไทย www.raot.co.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กยท. ในพื้นที่ทั่วประเทศ”

1 สิงหาคม 2566"วันอาสาฬหบูชา"เป็นวันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนา...
01/08/2023

1 สิงหาคม 2566
"วันอาสาฬหบูชา"
เป็นวันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาแก่ชาวโลก เป็นวันที่พระสงฆ์เกิดขึ้นครั้งแรกในโลก และเป็นวันที่พระรัตนตรัยครบองค์ 3 ทำให้ชาวพุทธทั่วโลกต่างให้ความสำคัญกับวันอาสาฬหบูชา และถือปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาต่าง ๆ ในวันอาสาฬหบูชา
🙏🏻🙏🏻🙏🏻

28/07/2023

กยท. ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566
ทรงพระเจริญ
_____________________
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

28 กรกฎาคม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา ลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่...
28/07/2023

28 กรกฎาคม
เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา ลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงพระเจริญ
🙏🏻🙏🏻🙏🏻

27/07/2023

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการ กยท. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2566 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566

!!!ขยายระยะเวลาส่งผลงาน!!!💡💡ร่วมประกวดออกแบบชื่อและตราสัญลักษณ์เครื่องหมายการค้า ของกยท. ประจำปี 2566💡💡ในหัวข้อ ปัจจัยกา...
27/07/2023

!!!ขยายระยะเวลาส่งผลงาน!!!

💡💡ร่วมประกวดออกแบบชื่อและตราสัญลักษณ์เครื่องหมายการค้า ของกยท. ประจำปี 2566💡💡
ในหัวข้อ ปัจจัยการผลิต และ ผลิตภัณฑ์จากยางพารา
เปิดโอกาสสำหรับนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
💰เงินรางวัลรวมกว่า 44,000 บาท💰
📆ผู้ที่สนใจสามารถร่วมส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 11 สิงหาคม 2566
สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสแกน QR Code หรือกดลิงค์
https://drive.google.com/.../1V2Pjft-mZsO254RR...

26/07/2023

กยท.จัดกิจกรรม " จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาโรงเรียนวัดเจ้าอาม " เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 71 พรรษา
______________________________
การยางแห่งประเทศไทย
🔍💻📱www.raot.co.th
#กยท. #การยางแห่งประเทศไทย

25/07/2023

ชาวสวนยาง จ.ศรีสะเกษ เลี่ยงปัญหาราคายาง หันมาปรับเปลี่ยนพื้นที่สวนยาง ทำ “สวนยางยั่งยืน” ทั้งเลี้ยงสัตว์ ปลูกพืชผักสวนครัว🥬

จากแรกเริ่มทดลองเลี้ยงและปลูกกินเอง พอผลผลิตเหลือก็ส่งขายในชุมชน/หมู่บ้านใกล้เคียง ปัจจุบันต่อยอดส่งขายออนไลน์ 🛒📱 สร้างรายได้ มากกว่าขายยางอย่างเดียวถึง 5 เท่า‼️
______________________________
การยางแห่งประเทศไทย
🔍💻📱www.raot.co.th
#กยท. #การยางแห่งประเทศไทย

กยท. จัดกิจกรรม CSR มอบหุ่นฝึกช่วยฟื้นคืนชีพฯ แก่ DSI นำไปใช้งานด้านจิตอาสาวันนี้ (19 ก.ค. 66) การยางแห่งประเทศไทย (กยท....
20/07/2023

กยท. จัดกิจกรรม CSR มอบหุ่นฝึกช่วยฟื้นคืนชีพฯ แก่ DSI นำไปใช้งานด้านจิตอาสา
วันนี้ (19 ก.ค. 66) การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) โดยนายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการ การยางแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยพนักงาน กยท. มอบหุ่นฝึกการช่วยฟื้นคืนชีพฯ ภายใต้โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ให้แก่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) โดยมี พ.ต.ต. สุริยา สิงหกมล อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้การต้อนรับและเป็นผู้รับมอบ ณ กรมสอบสวนคดีพิเศษ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
กยท. ได้ดำเนินโครงการฯ เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และ สร้างความสัมพันธ์และบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก โดยส่งมอบหุ่นฝึกการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานจากยางธรรมชาติ จำนวน 5 ตัว ให้แก่ DSI เพื่อนำไปใช้ดำเนินงานทางด้านจิตอาสาในการสอนและฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพให้แก่บุคคลากรและประชาชนเครือข่ายของ DSI ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป
สำหรับหุ่นฝึกการช่วยฟื้นคืนชีพฯ ผลิตจากวัตถุดิบน้ำยางพาราธรรมชาติ ของสถาบันเกษตรกรที่นำมาแปรรูปเป็นหุ่นที่มีรูปร่าง สรีระ ความยืดหยุ่น และผิวสัมผัสที่คล้ายร่างกายมนุษย์ โดยที่ผ่านมา กยท. ได้ดำเนินการคิดค้นนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับยางพาราผ่านการแปรรูปวัตถุดิบยางเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ ที่สามารถใช้งานได้จริง ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับยางพารา พร้อมทั้งกระตุ้นให้เกิดการใช้ยางภายในประเทศเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

______________________________
การยางแห่งประเทศไทย
🔍💻📱www.raot.co.th
#กยท. #การยางแห่งประเทศไทย #กรมสอบสวนคดีพิเศษ

📣🌳กยท. ยัน พร้อมขับเคลื่อนยางไทย สู้กฎ EUDR ผนึกกำลังภาครัฐ – เอกชน ดันผ่านมาตรฐานยุโรป ✨การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) พร้อ...
20/07/2023

📣🌳กยท. ยัน พร้อมขับเคลื่อนยางไทย สู้กฎ EUDR ผนึกกำลังภาครัฐ – เอกชน ดันผ่านมาตรฐานยุโรป ✨

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนยางไทยเข้าระบบตรวจสอบย้อนกลับได้ตามกฎหมาย EUDR แล้ว เร่งผนึกความร่วมมือภาครัฐและเอกชน สร้างแนวทางจัดการข้อมูลยางภายใต้มาตรฐานยุโรป

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งกำเนิดของผลิตภัณฑ์ยางพารา เป็นนโยบายสำคัญที่ กยท. มุ่งเน้นและดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้ว หลังจากสหภาพยุโรปออกประกาศเตรียมบังคับใช้กฎหมาย EU Deforestation-free Products Regulation (EUDR) ซึ่ง กยท. มีความพร้อมในการจัดการระบบข้อมูลเกษตรกรชาวสวนยาง กลุ่มสหกรณ์ ตลอดจนผู้ประกอบการที่
ซื้อขายยางพาราผ่านตลาดกลางฯ กยท. และเริ่มทดสอบ national platform ซึ่งเป็นระบบที่จะเชื่อมโยงข้อมูลเข้าด้วยกัน ทำให้แสดงข้อมูลการตรวจสอบย้อนกลับได้ครบถ้วนทั้ง 100% ทั้งนี้ ปัจจุบันมีชาวสวนยางไทย
ขึ้นทะเบียนกับ กยท. กว่า 90% สามารถระบุที่ตั้งของสวนยางได้ พร้อมรองรับตามกฎ EUDR แล้ว ทั้งนี้ กยท. ดำเนินการควบคู่กับการพัฒนาระบบการจัดการสวนยางอย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากล เพิ่มโอกาสส่งออก
ยางไทยในตลาดโลก

นายณกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาลไทยให้ความสำคัญและติดตามมาตรการ EUDR โดยหารือร่วมกันระหว่างภาครัฐ ทั้งกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และ กยท. รวมถึงหน่วยงานของสหภาพยุโรป ผลักดันมาตรการต่างๆ เพื่อให้ยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางของไทยสามารถส่งออกได้ตามมาตรฐาน ทั้งนี้ การสร้างความพร้อมให้กับวงการยางพาราไทย จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล หารือและสร้างแนวทางขับเคลื่อนไปด้วยกัน โดยเฉพาะแนวทางบริหารจัดการพื้นที่ปลูกยาง จึงมั่นใจได้ว่ามาตรการ EUDR จะไม่เป็นอุปสรรคต่อวงการยางพาราไทยอย่างแน่นอน แต่เป็นโอกาสที่ดีช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าระดับโลกต่อไป

______________________________
การยางแห่งประเทศไทย
🔍💻📱www.raot.co.th
#กยท. #การยางแห่งประเทศไทย #มาตรฐานยุโรบ #ตรวจสอบย้อนกลับ

🔥🔥3 วันสุดท้ายของการเปิดรับสมัครเข้าร่วม ที่จะได้พบกับวิทยากรระดับประเทศในกิจกรรมสัมนา โครงการ Natural Rubber Startup : ...
19/07/2023

🔥🔥3 วันสุดท้ายของการเปิดรับสมัครเข้าร่วม ที่จะได้พบกับวิทยากรระดับประเทศ
ในกิจกรรมสัมนา โครงการ Natural Rubber Startup : Acceleration Program : Batch 3 วันที่ 10-11 สิงหาคม 2566
โดยวิทยากร ทั้ง 5 ท่าน ประกอบด้วย
- คุณไผท ผดุงถิ่น CEO Builk One Group
- คุณกวิน นิทัศนจารุกุล เจ้าของแบรนด์ Otteri Wash & Dry
- คุณจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ผู้ก่อตั้งบริษัท Bitkub
- รศ.ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา ม.อ.
- ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ผู้เชี่ยวชาญระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
และกิจกรรม Workshop กับทีม Bitkub Academy
🕐Timeline โครงการ
- รับสมัคร : วันนี้ - 21 ก.ค. 66
Link สมัคร : https://kyl.psu.th/Jkao1n0Q1
- ประกาศรายชื่อผู้ที่่ผ่านเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา : 28 ก.ค. 66
- กิจกรรมสัมมนา จัด ณ กรุงเทพมหานคร : 10-11 ส.ค. 66
- พัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์และเข้าพบที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน : ส.ค. - ก.ย. 66
- กิจกรรม RUBBER INNOVATION MACTHING DAY : 29 ก.ย. 66
☎️P-SEDA
https://www.facebook.com/psuseda
http://www.pseda.psu.ac.th/
[email protected]
0-7428-9358

17/07/2023

✨โอกาสดีสำหรับท่านที่สนใจอยากพัฒนาธุรกิจด้านยางพารา ‼️

📢📢 กยท. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ NATURAL RUBBER STARTUP Acceleration Program : Batch3 โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูป
ยางพาราไปสู่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์

📌 เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับ ปวส. ป.ตรี โท เอก ศิษย์เก่า นักวิจัย บุคคลทั่วไปที่มีไอเดียพัฒนายางพารา รับสมัครทั้งรูปแบบเดี่ยว และแบบทีม (2-5 คน)

🗓🔴ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 21 กรกฎาคม 2566
______________________________
การยางแห่งประเทศไทย
🔍💻📱www.raot.co.th
#กยท. #การยางแห่งประเทศไทย

15/07/2023

🎉 ประมวลภาพครบรอบ 8 ปี กยท. 🎉
ภายใต้แนวคิด "Tracing the Journey"

______________________________
การยางแห่งประเทศไทย
🔍💻📱www.raot.co.th
#กยท. #การยางแห่งประเทศไทย

🎊ครบรอบ 8 ปี กยท. ชูแนวคิด “Tracing the Journey” มุ่งนโยบายผลักดันยางตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน🌳    ...
15/07/2023

🎊ครบรอบ 8 ปี กยท. ชูแนวคิด “Tracing the Journey” มุ่งนโยบายผลักดันยางตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน🌳

วันนี้ (15 ก.ค. 66) การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 8 ปี ภายใต้แนวคิด "Tracing the journey” โดยมี นายกวีฉัฏฐ ศีลปพิพัฒน์ ประธานกรรมการ กยท. เป็นประธานในพิธี และ นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการ กยท. นายขจรจักษณ์ นวลพรหมสกุล รองผู้ว่าการด้านบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน เข้าร่วมพิธีสงฆ์ พร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และรูปจำลององค์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่องค์กรและบุคลากร ณ กยท. สำนักงานใหญ่ ชู เป้าหมายผลักดันยางตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

นายณกรณ์ กล่าวว่า กยท. ได้กำหนดยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ในปี 2567 เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน สำหรับขับเคลื่อนยางพาราไทย มุ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถด้านแข่งขันของยางพาราไทย โดยการพัฒนามาตรฐานผลผลิตยางและผลิตภัณฑ์ยาง ตลอดจนการจัดการระบบข้อมูลยางพาราไทย เพื่อสนับสนุนกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับผลผลิตยางพารา (Traceability) ที่ให้ความสำคัญกับแหล่งที่มาของผลผลิตที่จะต้องมาจากพื้นที่ไม่บุกรุกป่าซึ่งตรงกับกระแสรักษ์โลก และการให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมของประเทศผู้ใช้ยางในหลายประเทศ จึงเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างความเชื่อมั่นให้ประเทศคู่ค้า ควบคู่ไปกับการผลักดันสินค้าในกลุ่มยางพาราให้ได้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว รวมถึงสร้างรายได้ให้เกษตรกรอีกทางด้วยโครงการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิต นอกจากนี้ กยท. กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานโดยมุ่งพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรด้วยโครงการ Smart Farmer ที่สอดคล้องกับการดำเนินงานมาตรการ R3I ของ กยท. คือ Reduce Cost (ลดต้นทุนการผลิต) Increase Yield (เพิ่มปริมาณผลผลิต) Increase Income (เพิ่มรายได้) และ Increase Value (เพิ่มมูลค่าผลผลิต) พร้อมยกระดับฐานรากด้วย BCG Model โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน สนับสนุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมในสวนยางพารา

นายณกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปีที่ผ่านมา กยท. ได้ดำเนินงานภายใต้ "การขับเคลื่อนยางพารา เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน" เน้นการสร้างรากฐานอาชีพให้เกษตรกรสนับสนุนการทำสวนยางยั่งยืน เพื่อลดความเสี่ยง เพิ่มรายได้ ด้วยการส่งเสริมให้ปลูกพืชร่วม/พืชแซม/เลี้ยงสัตว์ พร้อมเดินหน้าสานต่อโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งจ่ายเงินส่วนต่างราคายางไปแล้วกว่า 38,000 ล้านบาท รวมถึงช่วยรักษาเสถียรภาพราคายางกับโครงการชะลอการขายยางของสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง จัดสวัสดิการให้ชาวสวนยางอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงการทำประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ที่ให้เงินสินไหมทดแทนไปแล้วกว่า 1,800 ล้านบาท และยังดำเนินงานส่งเสริมการทำสวนยางในรูปแบบแปลงใหญ่ เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกร ตลอดจนแก้ไขปัญหาสิทธิด้านที่ดิน เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางได้รับประโยชน์ระยะยาว นอกจากนี้ กยท. ยังเปิดโอกาสให้สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบกิจการยางได้เข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยสนับสนุนสินเชื่อเงินกู้เพื่อเสริมสภาพคล่องทางธุรกิจ ตลอดจนให้เงินอุดหนุนแบบให้เปล่า รวมกว่า 960 ล้านบาท ด้านการพัฒนาองค์กร กยท .มุ่งพัฒนาสู่องค์กรดิจิตอล โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้กับการดำเนินงานให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมคิดค้นวิจัยนวัตกรรมยางพาราเชิงพาณิชย์ เพื่อพัฒนายางพาราสู่ความยั่งยืนตามความต้องการของผู้ใช้ยาง

"ความมุ่งมั่นของ กยท.ที่จะพัฒนายางพาราทั้งระบบ โดยคำนึงถึงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรและผู้ประกอบกิจการยางพาราทั่วประเทศ พร้อมจับมือกันเดินสู่เป้าหมายอย่างยั่งยืน” ผู้ว่าการ กยท. กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อน รวมถึงผลงานที่โดดเด่น ของ กยท. รวบรวมไว้ในรูปแบบนิทรรศการออนไลน์ : 8th RAOT "Tracing the Journey” ผู้ที่สนใจสามารถเข้ารับชมได้ผ่านเว็บไซต์ กยท. www.raot.co.th ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

______________________________
การยางแห่งประเทศไทย
🔍💻📱www.raot.co.th
#กยท. #การยางแห่งประเทศไทย #ครบรอบ8ปีกยท. #ชูนโยบาย #ผลักดันมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม

✨🤖 หนุนคิดค้นสิ่งประดิษฐ์! กยท. จัดประกวดนวัตกรรมยางพารา ปี 66 พัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์ ดันใช้ยางในประเทศเพิ่มขึ้น 👏🏻🗣️วัน...
14/07/2023

✨🤖 หนุนคิดค้นสิ่งประดิษฐ์! กยท. จัดประกวดนวัตกรรมยางพารา ปี 66 พัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์ ดันใช้ยางในประเทศเพิ่มขึ้น 👏🏻🗣️

วันนี้ (14 ก.ค. 66) การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) โดยสถาบันวิจัยยาง จัดกิจกรรมการประกวดนวัตกรรมด้านยางพารา ประจำปี 2566 รอบคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานชิงชนะเลิศ หวังยกระดับยางพาราเป็นนวัตกรรม ต่อยอดเชิงพาณิชย์ พร้อมหนุนการใช้ยางในประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยกิจกรรมๆ ครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายณกรณ์ รรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย
เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมกันตัง กยท. สำนักงานใหญ่

นายณกรณ์ กล่าวว่า กยท. เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องการบริหาร การค้นคว้า งานวิจัย รวมถึงการพัฒนากิจการยางในทุกๆ สาขาอย่างครบวงจร จึงเปิดโอกาสให้กับบุคลากรนอก กยท. ทุกระดับ ตั้งแต่บุคคลทั่วไป เกษตรกรชาวสวนยาง นักเรียน นักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ และคณาจารย์ ได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการประกวดนวัตกรรมด้านยาง ประจำปี 2566 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมด้านแนวความคิดหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับยางพารา พร้อมนำแนวคิดที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดเป็นงานวิจัย หรือนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ต่อไป อีกทั้ง ยังเป็นการแสดงให้เห็นว่าวัตถุดิบยางพาราซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ สามารถสร้างสรรค์และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำไปประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลายอุตสาหกรรม ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับยางพารา พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการใช้ยางพาราภายในประเทศเพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อภารกิจของ กยท. และช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของการประกวดนวัตกรรมด้านยางพารา ประจำปี 2566 ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2566 มีผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานจำนวนมาก และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคัดเลือกเหลือ 19 ทีม เข้ามานำเสนอผลงานในวันนี้ โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านต้นน้ำ 2. ด้านกลางน้ำและปลายน้ำ แบ่งรางวัลตามประเภทการประกวด คือ รางวัลสิ่งประดิษฐ์ระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น รางวัลสิ่งประดิษฐ์ระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา รางวัลสิ่งประดิษฐ์ระดับอุดมศึกษาและบัณฑิตศึกษา และรางวัลสิ่งประดิษฐ์ระดับอาจารย์หรือนักวิจัย

สำหรับผลการประกวดนวัตกรรมด้านยางพารา ประจำปี 2566 ประกอบด้วย
ระดับภูมิปัญญา (ด้านกลางน้ำและปลายน้ำ) - รางวัลชนะเลิศ: นวัตกรรมหมวกนิรภัยจากยางพารา โดยนายมนัส หมวดเมือง จากสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองครก จำกัด

ระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา (ด้านต้นน้ำ) - รางวัลชนะเลิศ: นวัตกรรมอุปกรณ์ช่วยบำรุงหน้ายางพารา โดยนายนรวิชญ์ ทองวุ่น นายธนกฤต ประชุม และนายนพดล บำเพ็ญ จากวิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ สุราษฎร์ธานี

ระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา (ด้านกลางน้ำและปลายน้ำ) - รางวัลชนะเลิศ: นวัตกรรมชุดตรวจลายนิ้วมือแฝงอย่างง่ายในระดับ Small scale ด้วย Small Particle Reagent ร่วมกับวัสดุเรืองแสงคาร์บอนดอทจากใบยางพารา โดยนายชนาธิป อมรธรรมสถิต นายกมลวิช กาญจนทวีลาภ นายเพชรเก้า กาญจนะวรรธนะ นายยศวัฒน์ สโรจอัครนันท์ และนายพิทยนันท์ เทียนเจริญ จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ระดับอุดมศึกษาและบัณฑิตศึกษา (ด้านกลางน้ำและปลายน้ำ) - รางวัลชนะเลิศ: นวัตกรรมแผ่นเจลยางธรรมชาติลดการเกิดแผลกดทับ โดยนายคณิตสรณ์ ศรีชัย นางสาวธวัลรัตน์ ไชยสิทธิ์ และนางสาวอาทิตยา ช่วยบำรุง

ระดับนักวิจัยและอาจารย์ (ด้านกลางน้ำและปลายน้ำ) - รางวัลชนะเลิศ: นวัตกรรมการใช้ใบยางพาราปรับปรุงคุณภาพเพื่อลดต้นทุนค่าอาหารหยาบในโคนม โดย ดร.สุธีรวัฒน์ พันธุ์มาลัย และนายอภิชาติ ครุฑสุวรรณ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์

______________________________
การยางแห่งประเทศไทย
🔍💻📱www.raot.co.th
#กยท. #การยางแห่งประเทศไทย #ประกวดนวัตกรรมยางพารา #พัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์ #หนุนการใช้ยาง

ที่อยู่

67/25
Bangkok
10700

เบอร์โทรศัพท์

+6624332222

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ การยางแห่งประเทศไทยRAOTผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง การยางแห่งประเทศไทยRAOT:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

รอคำตอบครับ
ยืนยันสิทธิ์ชดเชยยางรอบใหม่ได้ถึงวันไหนครับ มีให้ยืนยัน on lineมั้ยครับ
เรื่องที่ ๒๕๙ หยดน้ำตาชาวสวนยาง
(๑๐ เม.ย.๒๕๖๔ วันยางพาราไทย)
เขียนโดย ผู้เฒ่าเล่าเรื่อง
..ในสมัยเด็ก ๆ ครอบครัวผมอาศัยในอำเภอบ้านนอกที่ล้าหลังกันดารขาดแคลนของจังหวัดชายแดนใต้ ชีวิตผมจึงมักคลุกคลีกับชาวสวนยางเพราะที่บ้านผมรับซื้อยางจากชาวบ้านที่นำทั้งยางแผ่นและขี้ยางก้อนมาขายทุกวัน บ้านผมจึงเต็มไปด้วยกองยางแผ่น ขี้ยางก้อนและเศษขี้ยาง ที่เราเรียกว่า "ขี้ยางพก" เพราะสมัยแต่แรกคนตัดยางมักจะใช้กะลามะพร้าวรองรับน้ำยางที่โคนต้นยาง แต่ในปัจจุบันชาวสวนยางเปลี่ยนไปใช้จอกยางที่ทำด้วยกระเบื้องดินเผาแทนกะลามะพร้าวซึ่งสะดวกในการเก็บน้ำยางมากกว่า เพราะกะลามะพร้าวมักทำให้น้ำยางติดกะลาแล้วเอาออกยาก คนแต่แรกเลยเรียกเศษขี้ยางแห้งที่เอาออกจากกะลามะพร้าวว่า "ขี้ยางพก" ตั้งแต่นั้นมา...
..ชีวิตลูกกุลีตัดยางจ้างแต่แรกลำบากมาก ต้องตื่นนอนแต่เช้าตรู่ บางคนตื่นนอนตั้งแต่ตีสองตีสามกลางดึกเลยทีเดียว คนทางใต้เรียกว่า "โหล่ะยาง" หมายความว่าชาวสวนต้องตื่นนอนกลางดึกไปตัดยางจนถึงรุ่งเช้าเพราะกลางดึกอากาศมักจะหนาวเย็น ทำให้น้ำยางจะออกมากกว่าปกติ เมื่อลูกกุลีตัดยางเสร็จ เขาต้องมานอนที่ขนำสวนยางเพื่อรอให้น้ำยางเต็มจอก ซักพักเขาก็ช่วยกันใช้ช้อนไม้เก็บน้ำยางใส่ถังแล้วนำน้ำยางมารวมกันที่ขนำที่เรียกว่า "กงสียาง" หลังจากนั้นเขาจะนำน้ำส้มยางมาผสมกับน้ำยางธรรมชาติแล้วแบ่งเทใส่ถาดอลูมิเนียมรูปทรงสี่เหลี่ยมเท่า ๆ กัน รอให้น้ำยางแข็งตัวซักระยะหนึ่ง แล้วนำยางในถาดอลูมิเนียมมาเหยียบด้วยเท้าให้เป็นรูปยางแผ่น นำเข้าเครื่องรีดยางให้บางยิ่งขึ้น สุดท้ายนำเข้าเครื่องรีดเป็นแผ่นยาง แล้วพาไปตากแดดให้แห้ง ในแต่ละวันการทำยางแผ่นกว่าจะเสร็จใช้เวลามาก มีหลายขั้นตอน ทำให้เสียเวลามาก กว่าลูกกุลีตัดยางจะตัดยางเสร็จในแต่ละวันมักใช้เวลาเกือบเที่ยงวันเลยทีเดียว หลังจากนั้นเขาต้องนอนกลางวันเพื่อชดเชยเวลาที่ต้องตื่นนอนกลางดึก วัฎจักรการทำงานของคนตัดยางจึงหมุนเวียนไปตามขั้นตอนของชีวิตชาวสวนยางแบบเดิม ๆ ทุกเมื่อเชื่อวัน คนตัดยางบ้านเราถ้าไม่อดทนมักจะเบื่อหน่ายในช่วงต้องตื่นนอนกลางดึกมันช่างทรมานสิ้นดี ต่อมาการทำยางแผ่นบ้านเราค่อย ๆ ลดน้อยถอยลง เริ่มมีพ่อค้าเข้ามารับซื้อน้ำยางหน้าสวนยางกันเลยเพราะจะทำให้การกรีดยางในแต่ละวันใช้เวลาเสร็จเร็วขึ้น ไม่เสียเวลาอีกต่อไป ในช่วงที่ราคายางดีคนตัดยางต้องแย่งกันรับจ้างกรีดยางกับเถ้าแก่เจ้าของสวนยางกันเลยทีเดียว ทั้ง ๆเถ้าแก่สวนยางคิดแบ่งเงินให้กับลูกกุลีบ้านเราแบบ ๖ : ๔ หมายความว่า เมื่อเถ้าแก่สวนยางนำยางไปขายจะแบ่งเงินให้ลูกกุลีได้ ๔ ส่วน เถ้าแก่เจ้าของสวนยางได้ ๖ ส่วนเลยทีเดียว...
..หลังจากนั้นหลายปีต่อมาจนกระทั่งปัจจุบัน ราคายางเริ่มตกต่ำลงมากถึงราคายาง ๓ กิโลร้อย ลูกกุลีตัดยางค่อย ๆ ลดน้อยลง เถ้าแก่สวนยางหลายคนต้องประกาศรับสมัครลูกกุลีกรีดยางกันเลยทีเดียว แต่ก็ไม่ค่อยมีคนมาสมัครกันอีกเลย พอมาถึงยุคสมัยนี้สวนยางบ้านเราที่เคยครึกครื้นด้วยลูกกุลีตัดยางมากมาย กลับมาเงียบเหงาไร้ผู้คน สวนยางหลายแห่งค่อย ๆ ถูกโค่นลงเพื่อนำไม้ยางพาราไปขายกันมากยิ่งขึ้น และแล้วสวนยางบ้านเราก็เหลือแต่กงสียางเก่า ๆกับโรงรีดยางที่กำลังทรุดโทรมไปตามกาลเวลา...
..เช้าวันหนึ่งของเดือนห้าหน้าแล้ง ช่วงปิดเทอมฤดูร้อนเวียนมาถึง วันนั้นผมนั่งคุยกับเถ้าแก่รับซื้อยางบ้านเราที่หน้าร้านรับซื้อยางร้านสุดท้าย แกเล่าให้ผมฟังว่าราคายางกิโลละร้อย คงไม่ได้เห็นกันแล้วในชาตินี้ เศรษฐกิจตกต่ำเช่นนี้ชีวิตลูกกุลีบ้านเราช่างน่าสงสารเสียจริง ๆ ยิ่งช่วงนี้ฝนเพิ่งหยุดตกมาได้ไม่นาน ยางตัดได้ไม่กี่วัน มาถึงฤดูร้อนต้นยางก็มาผลัดใบเสียอีก ปีหนึ่ง ๆ ลูกกุลีตัดยางได้เพียงไม่กี่วันแถมช่วงนี้ราคายางมาตกต่ำเสียอีก บางวันลูกกุลีตัดยางแทบไม่มีเงินให้ลูก ๆ ไปโรงเรียนเลย เถ้าแก่ร้านรับซื้อยางคนเดิมเล่าต่อให้ผมฟังด้วยใบหน้าที่เศร้าสร้อยว่า ร้านรับซื้อยางของแกก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน แกต้องประคับประคองให้ชาวสวนยางอยู่ได้ ทุกคนต้องยอมรับสภาพเศรษฐกิจบ้านเรายามนี้มันช่างลำบากเสียเหลือเกิน และแล้วเถ้าแก่รับซื้อยางก็ค่อย ๆ เดินกลับเข้าไปหลังร้านอย่างช้า ๆ...
..วันนั้นผมขับรถเครื่องคุรุสภาเก่า ๆ กลับจากร้านรับซื้อยางมาตามเส้นทางเดิม ผ่านตลาดเล็ก ๆ ยามนี้ตลาดบ้านเราดูแล้วช่างเงียบเหงาไร้ผู้คน คงมีแต่แม่ค้าอิสลาม ๒-๓ คนนั่งขายของอยู่เพียงลำพัง กานิแก่ ๆกำลังนั่งหลับที่ร้านขายผักเล็ก ๆ ตลาดบ้านเราก็ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจตกต่ำเช่นกัน ยิ่งมีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นบ่อย ๆ ยิ่งทำให้การค้าขายในตลาดบ้านเราแทบไม่มีลูกค้าเอาเสียเลย...
..วันนั้นผมกลับมาถึงบ้านพักเที่ยงแล้ว สายลมแสงแดดฤดูร้อนค่อย ๆ พัดผ่านหน้าผมไปเบา ๆ ยามนี้คงมีแต่นกกระจอกตัวเล็ก ๆ บินมาเกาะที่หน้าต่างชายคาบ้านพักแล้วบินผ่านไป วันนั้นผมยังคงนั่งที่เก้าอี้ไม้ตัวเก่า ๆ ที่หน้าบ้านพักอยู่เช่นเดิม ผมค่อย ๆ สอดสายตาผ่านไปสุดสนามหญ้าหน้าบ้านพัก ภาพต้นยางบ้านเราถูกโค่นลงพร้อมกับลูกกุลีกับกงสียางเก่า ๆ ก็ปรากฎขึ้นในมโนภาพอีกครั้งหนึ่ง และแล้วเรื่องเล่าของพ่อค้ายางคนเดิมยังคงดังก้องในแว่วหูเบา ๆ "ราคายางบ้านเรากิโลละร้อยคงไม่ได้เห็นกันแล้วในชาตินี้" คำพูดเหล่านี้ช่างบั่นทอนกำลังใจชาวสวนยางบ้านเราไปบ้างก็ตาม แต่ลูกกุลีตัดยางกับกงสียางเก่า ๆ ที่กำลังสูญสิ้นสลายหายไป คงจะฝังใจชาวสวนยางบ้านเราด้วย "หยดน้ำตา" ที่เศร้าใจไปตลอดสิ้นกาลนาน !
อยากทราบรายละเอียดตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทยปี2558
มาตรา39 ใครจะขอทุนตามมาตรานี้ได้
เม็ดยางพาราทำน้ำมันปรุงอาหารได้
ขายพันธุ์ยาง RRIT251 RRIM 600 PB 235โทร.0862771345 กรมวิชาการเกษตรรับรองพันธุ์ #อันดามันพันธุ์ยาง
📢 บิ๊กบอร์ด กยท. นำทีมผู้บริหาร ลงพื้นที่ส่งมอบถนนพาราซอยด์ซีเมนต์ ให้แก่ อบจ.ระยอง

✅ ข้อมูลถนนพาราซอยด์ซีเมนต์ที่ส่งมอบ

🔴 ขนาด หน้ากว้าง 5 เมตร ความยาว 650 เมตร ถนนสายบ้านนายกร หมู่ 6 ตำบลกระแสบน

🔴 ใช้งบประมาณจากกองทุนพัฒนายางพารา 49(3) ปี 2564 ของ กยท. จำนวน 800,000 บาท
รับซื้อไม้ยางพาราราคาโรงงานไร่ละ 25000-60000 บาทสนใจทักแชทหรือโทร0648480519 บังเด่น
ยังไม่มีเงินประกันราคายางโอนเข้าเลยครับ
ต.คอแลน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
#}