การยางแห่งประเทศไทยRAOT

การยางแห่งประเทศไทยRAOT เพจอย่างเป็นทางการของการยางแห่งประเทศไทย เพจอย่างเป็นทางการของการยางแห่งประเทศไทย ใช้สำหรับการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ภาพข่าว กิจกรรมของการยางแห่งประเทศไทย งดแสดงความคิดเห็นที่ส่อในการเกิดข้อขัดแย้ง ใส่ร้ายป้ายสี
(91)

เปิดเหมือนปกติ

24 กรกฎาคม 2564"วันอาสาฬหบูชา" ตรงกับ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศ พระศาสนาเป็นครั้งแ...
24/07/2021

24 กรกฎาคม 2564
"วันอาสาฬหบูชา" ตรงกับ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศ พระศาสนาเป็นครั้งแรก โดยแสดงปฐมเทศนา คือ "ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร" เป็นผลให้เกิดมีพระสาวกรูปแรกขึ้นในพระพุทธศาสนา จนถือได้ว่าเป็นวันแรกที่มีพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ...................................... ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรม สวดมนต์ และเวียนเทียนออนไลน์ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 🙏🙏🙏

24 กรกฎาคม 2564
"วันอาสาฬหบูชา" ตรงกับ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศ พระศาสนาเป็นครั้งแรก โดยแสดงปฐมเทศนา คือ "ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร" เป็นผลให้เกิดมีพระสาวกรูปแรกขึ้นในพระพุทธศาสนา จนถือได้ว่าเป็นวันแรกที่มีพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ...................................... ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรม สวดมนต์ และเวียนเทียนออนไลน์ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 🙏🙏🙏

กยท. เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการศึกษา ระดับ ปวช. - ปริญญาเอก ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องด้านยางพาราหรือ...
23/07/2021

กยท. เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการศึกษา ระดับ ปวช. - ปริญญาเอก ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องด้านยางพาราหรือผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านยางพารา เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง 2 สิงหาคม 2564
การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) โดย สถาบันวิจัยยาง เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปที่ต้องการขอรับทุนสนับสนุนทางการศึกษาประจำปี 2564 โดยเปิดให้ทุนทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จนถึงระดับปริญญาเอก เพื่อศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนายางพารา หรือศึกษาวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องด้านยางพารา เพื่อสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ และสามารถปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับยางพาราในทุกสาขาวิชาและทุกระดับ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับวงการยางพาราต่อไปในอนาคต
สำหรับในปีนี้ กยท. ได้จัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาในแต่ละระดับ ดังนี้ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุนละไม่เกิน 120,000 บาท จำนวน 10 ทุน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุนละไม่เกิน 180,000 บาท จำนวน 20 ทุน ระดับปริญญาตรี ทุนละไม่เกิน 400,000 บาท จำนวน 20 ทุน
ระดับปริญญาโท ทุนละไม่เกิน 350,000 บาท จำนวน 4 ทุน และระดับปริญญาเอก/ปริญญาโท-เอก ทุนละ
ไม่เกิน 650,000 บาท จำนวน 2 ทุน
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสมัครขอรับทุนดังกล่าว สามารถศึกษารายละเอียดคุณสมบัติผู้ขอรับทุน หรือ
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ หน้าเว็บไซต์ กยท. ที่ www.raot.co.th และยื่นใบสมัครได้ที่อีเมล์ [email protected] สอบถามเพิ่มเติมโทร 083-809-9715 ในวันและเวลาราชการ

ทีมประชาสัมพันธ์ กยท.

__________
การยางแห่งประเทศไทย
www.raot.co.th
#RAOT #การยางแห่งประเทศไทย #ครบรอบ #6ปี #นิทรรศการออนไลน์

#กยท. เตือน !!! กล้ายางจากภาคใต้ ต้องฉีดสารเคมีป้องกันกำจัดโรคระบาดก่อนขนย้ายไปพื้นที่อื่น  การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ...
23/07/2021

#กยท. เตือน !!! กล้ายางจากภาคใต้ ต้องฉีดสารเคมีป้องกันกำจัดโรคระบาด
ก่อนขนย้ายไปพื้นที่อื่น

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เตือนผู้ประกอบการขยายพันธุ์ยางเพื่อการค้าและเกษตรกรผู้ปลูกยาง ระวังการนำเชื้อโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราจากภาคใต้ไปสู่การระบาดในภาคอื่นที่ยังไม่เคยพบการระบาด ดังนั้นก่อนทำการขนย้ายกล้ายางออกจากแปลงเพาะ ต้องฉีดพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดโรคตามคำแนะนำอย่างน้อย 2-3 ครั้ง

ดร.กฤษดา สังข์สิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยยาง กล่าวว่า เนื่องจากปัจจุบันได้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ ถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อการปลูกยางจึงมีการขนย้ายกล้ายางจำนวนมาก ซึ่งกล้ายางพาราที่ปลูกกันในประเทศไทยส่วนใหญ่มีแหล่งผลิตหลักจากภาคใต้ เช่นจังหวัดตรัง พังงา นครศรีธรรมราช สงขลา กระบี่และสุราษฎร์ธานี เป็นต้น ซึ่งจังหวัดเหล่านี้ประสบกับปัญหาการแพร่ระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ในห้วง 2 ปีที่ผ่านมา จากรายงานการศึกษาพบว่าเชื้อรานี้สามารถเข้าทำลายและ
ฝังตัวอยู่ได้ทั้งในใบบนต้น กิ่งก้าน ใบที่ร่วงหล่นบนพื้นดิน รวมถึงพืชอื่นๆ ในสวนยาง

เพื่อเป็นการตัดวงจรและจำกัดวงของการแพร่ระบาดจากการขนย้ายกล้ายางเพื่อไปปลูกใน
พื้นที่อื่น สิ่งที่ผู้ประกอบการขยายพันธุ์ยางเพื่อการค้าและเกษตรกรผู้ปลูกยาง ต้องปฏิบัติคือ ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดโรคอย่างน้อย 2-3 ครั้ง ตามอัตราแนะนำในฉลาก ทุก 3-5 วันไม่ว่าจะเป็นการผลิตกล้ายางชำถุง กล้ายางติดตาในถุง หรือต้นกล้าที่ติดตาในแปลง ก่อนถอนหรือขนย้ายออกจากแปลง เพื่อป้องกันเชื้อโรคติดไปกับกล้ายาง สำหรับสารเคมีที่แนะนำให้ฉีดพ่น เช่น เฮกซาโคนาโซล หรือ ไดฟิโนโคนาโซล หรือ ไซโพรโคนาโซล หรือ โพรพิโคนาโซล หรือ แมนโคเซบ หรือ คาร์เบนดาซิม หรือ โพรพิเนป หรือ คลอโรธาโลนิล ซึ่งอาจเลือกสารใดสารหนึ่งหรือใช้สลับกันก็ได้

ทีมประชาสัมพันธ์ กยท.

__________
การยางแห่งประเทศไทย
www.raot.co.th
#RAOT #การยางแห่งประเทศไทย #ครบรอบ #6ปี #นิทรรศการออนไลน์

22/07/2021
เลี้ยงไก่ประดู่หางดำ อาชีพเสริมชาวสวนยางพารา

🔖 “ไก่ประดู่หางดำ” ไก่สายพันธุ์พื้นเมืองที่เลี้ยงง่าย โตเร็วเป็นที่ต้องการของตลาด

👉🏻 ทำให้เกษตรกรชาวสวนยาง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ เลือกเพาะพันธุ์ทำเป็นอาชีพเสริม สร้างรายได้จากการขายลูกเจี๊ยบ ตัวละ 20-25 บาท เลี้ยงไว้ 3 เดือน ขายได้ตัวละ 90 บาท

ต่อยอดขยายพันธุ์นำพ่อแม่พันธุ์ไก่ประดู่หางดำผสมกับสายพันธุ์เซี่ยงไฮ้ ขายได้ราคามากขึ้น‼️

เป็นการสานต่อจุดเริ่มจากการส่งเสริมของ กยท. จังหวัดเชียงใหม่ ที่แจกลูกไก่ประดู่หางดำให้สมาชิกชาวสวนยาง 30 ราย รายละ 30 ตัว พร้อมจัดฝึกอบรมเลี้ยงไก่ และสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่ชาวสวนยางในพื้นที่ 🐣🐥

__________
การยางแห่งประเทศไทย
www.raot.co.th
#RAOT #การยางแห่งประเทศไทย #กยท.

21/07/2021
9 เศรษฐกิจ (21 ก.ค. 64) : กยท. ส่งเสรมปลูกทุเรียนในสวนยางพารา

✅ ชาวสวนยาง จ.ศรีสะเกษ ใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติเด่นของพื้นที่

👉🏻 “ปลูกสวนทุเรียนทดแทนสวนยางแก่เสื่อมสภาพ” บนที่ดิน 12 ไร่ ภายใต้การสนับสนุนทุนจาก กยท. ไร่ละ 16,000 บาท

ผลักดันเชื่อมโยงตลาด สร้างเครือข่ายรวมกลุ่มขาย “ทำเกษตรแปลงใหญ่” ส่งออก “ทุเรียนภูเขาไฟจากสวนถึงบ้าน” ผ่านช่องทางสั่งซื้อออนไลน์ สร้างรายได้อย่างดี เป็นกำไรกว่า 2 แสนบาท‼️

🛎 เอกลักษณ์ “ทุเรียนภูเขาไฟ” หวาน มัน กรอบ เนื้อแห้ง ไม่มีกลิ่นแรง ทำให้ผลผลิตติดตลาดเป็นที่ต้องการของกลุ่มผู้บริโภค
__________
การยางแห่งประเทศไทย
www.raot.co.th
#RAOT #การยางแห่งประเทศไทย #กยท.

ด่วน‼️ ขยายเวลาการรับสมัครเข้าร่วมโครงการ“Natural Rubber Starup Acceleration Program: Batch 1 by RAOT and PSU”โชว์ Idea ...
21/07/2021

ด่วน‼️ ขยายเวลาการรับสมัครเข้าร่วมโครงการ
“Natural Rubber Starup Acceleration Program: Batch 1 by RAOT and PSU”
โชว์ Idea พัฒนา “ยางพารา” ให้กลายเป็น “ธุรกิจที่มีรายได้สูง”
ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 250,000 บาท ‼️

เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 29 ก.ค. 64

__________
การยางแห่งประเทศไทย
www.raot.co.th
#RAOT #การยางแห่งประเทศไทย #กยท

📣 กยท. เชิญชวนเกษตรกร สถาบันเกษตร นิสิต นักศึกษา บุคคลทั่วไป ร่วม โครงการ Natural Rubber Startup Acceleration Program: Batch1by RAOT and PSU

โชว์ Idea พัฒนา “ยางพารา” ให้กลายเป็น “ธุรกิจที่มีรายได้สูง”

ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 250,000 บาท ‼️

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 095-0863993 (คุณฐิติมน จองเดิน)

👉🏻 เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 9.30 – 16.30 น.

👉🏻 Facebook Fanpage: สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา ม.อ.

📩 Email: [email protected]

#กยท. 15 กรกฎาคม 2564 วันสถาปนาการยางแห่งประเทศไทยครบ 6 ปี กยท. ก้าวไกลยุคดิจิทัลMoving Forward to Digital Organizationh...
15/07/2021
ครบรอบ 6 ปี "กยท. ก้าวไกลยุคดิจิทัล"

#กยท. 15 กรกฎาคม 2564
วันสถาปนาการยางแห่งประเทศไทย
ครบ 6 ปี กยท. ก้าวไกลยุคดิจิทัล
Moving Forward to Digital Organization
https://youtu.be/YGEyVvDNDSU
__________
การยางแห่งประเทศไทย
www.raot.co.th
#RAOT #การยางแห่งประเทศไทย #ล็อกดาวน์ #กรีดยาง #ขนส่งยาง

ขอบคุณภาพจากwww.videezy.comwww.pixabay.com

#กยท. ครบรอบ 6 ปี ก้าวไกลยุคดิจิทัล ร่วมชมนิทรรศการออนไลน์หน้าเว็บไซด์ กยท.      วันนี้ (15 ก.ค. 2564) การยางแห่งปร...
15/07/2021

#กยท. ครบรอบ 6 ปี ก้าวไกลยุคดิจิทัล ร่วมชมนิทรรศการออนไลน์หน้าเว็บไซด์ กยท.
วันนี้ (15 ก.ค. 2564) การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ครบรอบสถาปนา 6 ปี เพื่อความเป็นสิริมงคลในวันครบรอบสถาปนา กยท. 6 ปี นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย พร้อมรองผู้ว่าการด้านบริหาร รองผู้ว่าการด้านธุรกิจ และรองผู้ว่าการด้านปฏิบัติการ ร่วมสักการะศาลพระภูมิและรูปปั้นจำลององค์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี
ณ สำนักงานใหญ่ กยท. บางขุนนนท์ กรุงเทพฯ
ในปีนี้ กยท. จัดกิจกรรมในรูปแบบนิทรรศการออนไลน์ บนหน้าเว็บไซด์ กยท. www.raot.co.th นำเสนอภายใต้คอนเซ็ป “ครบรอบ 6 ปี กยท. ก้าวไกลยุคดิจิทัล" เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อันเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินและทวีความรุนแรงจนเสี่ยงที่จะเกิดภาวะวิกฤติด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจึงงดจัดกิจกรรมที่จะเกิดการรวมตัวกันตามประกาศ ของ ศบค. อย่างไรก็ตามขอเชิญชวนทุกท่าน เข้ารับชมนิทรรศการออนไลน์และแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 6 ปี กยท. ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

__________
การยางแห่งประเทศไทย
www.raot.co.th
#RAOT #การยางแห่งประเทศไทย #ครบรอบ #6ปี #นิทรรศการออนไลน์

📢📢📢 ชาวสวนยางในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดสงขลา นราธิวาส ปัตตานี และยะลา ซึ่งวิถีชีวิตเดิมจะต้องออกจากบ...
14/07/2021
เปิดทางชาวสวนกรีดยางช่วงล็อกดาวน์

📢📢📢 ชาวสวนยางในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดสงขลา นราธิวาส ปัตตานี และยะลา ซึ่งวิถีชีวิตเดิมจะต้องออกจากบ้านไปกรีดยาง เกิดความกังวลว่า
🕘-🕓 ช่วงเวลาล็อกดาวน์ 21.00 - 04.00 น.ได้หรือไม่นั้น

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย หรือ กทย. ยืนยัน ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา ระบุว่า ผู้ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม และอาชีพการทำสวนยาง ได้รับการยกเว้นกฎระเบียบดังกล่าว หรือสรุปได้ว่า เกษตรกร รวมไปถึงชาวสวนยาง และงานที่เกี่ยวข้อง สามารถลงพื้นที่กรีดยาง หรือ ขนส่งผลผลิตยางพารา และผลิตภัณฑ์ยาง เพื่อส่งออกได้ตามปกติ เพียงให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่แสดงตน และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด กยท. มั่นใจว่า การประกาศมาตรการคุมเข้มนี้ จะไม่ส่งผลต่อการออกไปประกอบอาชีพของชาวสวนยางพาราแน่นอน

__________
การยางแห่งประเทศไทย
www.raot.co.th
#RAOT #การยางแห่งประเทศไทย #ล็อกดาวน์ #กรีดยาง #ขนส่งยาง

ชาวสวนยางในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดสงขลา นราธิวาส ปัตตานี และยะลา ซึ่งวิถีชีวิตเดิมจะต...

14/07/2021

✅ ผสมปุ๋ยใช้เอง ✅

👉🏻 อีกหนึ่งวิธีลดต้นทุนการปลูกยางที่ประสบผลสำเร็จ ช่วยลดต้นทุนปุ๋ยได้มากถึง 100-200 บาท/กระสอบ

👉🏻 หนทางเพิ่มรายได้ของกลุ่มชาวสวนยาง ตัวอย่าง “กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางจานใหญ่” จ.ศรีสะเกษ ที่นำแม่ปุ๋ยมาผสมเป็นสูตรต่างๆ ตามความต้องการสมาชิก ขายในราคาต่ำกว่าท้องตลาด 20%

👉🏻 ภายใต้การสนับสนุนจาก กยท. ในการให้เงินอุดหนุนสร้างอาคารโกดังอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมหาตลาดรองรับ ทำให้ปุ๋ยของกลุ่มเป็นที่รู้จัก

‼️ ผลปีผ่านมา มีรายได้เพิ่มจากการจำหน่ายปุ๋ย 4 ล้านบาท‼️

📺📺 ติดตามสกู๊ปข่าว กยท. ได้ในรายการข่าวเที่ยง ทางช่อง 9 MCOT HD หรือ Fanpage FB การยางแห่งประเทศไทยRAOT
__________
การยางแห่งประเทศไทย
www.raot.co.th
#RAOT #การยางแห่งประเทศไทย #ลดต้นทุน #ปุ๋ย #ปุ๋ยสั่งตัด

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ 🙏🏻🙏🏻🙏🏻-------------------ขอเชิ...
13/07/2021

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔
วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
🙏🏻🙏🏻🙏🏻
-------------------
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.royaloffice.th/ ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔
วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
🙏🏻🙏🏻🙏🏻
-------------------
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.royaloffice.th/ ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

“กยท. ย้ำชัด ชาวสวนยางออกจากเคหสถาน เพื่อกรีดยางได้ปกติ ยัน มาตรการคุมเข้มฯ ไม่กระทบการประกอบอาชีพ”     การยางแห่งปร...
12/07/2021

“กยท. ย้ำชัด ชาวสวนยางออกจากเคหสถาน เพื่อกรีดยางได้ปกติ ยัน มาตรการคุมเข้มฯ ไม่กระทบการประกอบอาชีพ”
การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ย้ำชัด ชาวสวนยางและผู้มีอาชีพเกี่ยวข้องกับยางพาราได้รับการยกเว้นให้สามารถออกนอกเคหสถานเพื่อประกอบอาชีพ ในเวลาตั้งแต่ 3 ทุ่ม - ตี 4 ได้ เพียงปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด
นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เผยว่า จากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด - 19 ซึ่งทวีความรุนแรง เสี่ยงที่จะเกิดภาวะวิกฤติด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดสงขลา นราธิวาส ปัตตานี และ ยะลา จึงมีการกำหนดมาตรการต่างๆในพื้นที่ รวมถึงมาตรการห้ามบุคคลออกนอกเคหสถานในช่วงเวลา 21.00 น. – 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น โดยมีผลตั้งแต่วันนี้ (12 กรกฎาคม 2564) ซึ่งอาจสร้างความกังวลใจให้ชาวสวนยางและผู้ที่ต้องออกจากบ้านไปประกอบอาชีพกรีดยางและขนส่งยางในช่วงเวลานั้น กยท. จึงขอย้ำว่าไม่ต้องกังวลในเรื่องดังกล่าว เนื่องจากราชกิจจานุเบกษาประกาศ ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ฉบับที่ 27 ระบุว่า ผู้ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม จะได้รับยกเว้นการห้ามออกนอกเคหสถานในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งรวมถึงอาชีพการทำสวนยางด้วย ดังนั้น เกษตรกรชาวสวนยางจึงสามารถกรีดยาง รวมทั้งการขนส่งผลผลิตยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางเพื่อส่งออกได้ตามปกติ เพียงแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแลในพื้นที่ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด เชื่อว่าการประกาศมาตการคุมเข้มนี้จะไม่ส่งผลต่อการออกไปประกอบอาชีพยางพารา
“ขอความร่วมมือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับยางพาราปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่ทางราชการกำหนด และรักษาสุขอนามัยของตนเองและครอบครัว เพื่อให้สถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด กยท. ขอส่งกำลังใจและความห่วงใยถึงทุกท่าน เชื่อมั่นว่าเราทุกคนจะสามารถผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปได้อย่างแน่นอน” ผู้ว่าการ กยท. กล่าวทิ้งท้าย

__________
การยางแห่งประเทศไทย
www.raot.co.th
#RAOT #การยางแห่งประเทศไทย

#กยท. จับมือ รุ่งทิวาไบโอแมส ลงนาม MOU “โครงการธุรกิจจัดหาไม้โตเร็ว ปลูกร่วมยางพารา เพื่อสนับสนุนโรงไฟฟ้าชีวมวล”    ...
09/07/2021

#กยท. จับมือ รุ่งทิวาไบโอแมส ลงนาม MOU “โครงการธุรกิจจัดหาไม้โตเร็ว ปลูกร่วมยางพารา เพื่อสนับสนุนโรงไฟฟ้าชีวมวล”

เมื่อเร็วๆ นี้ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ร่วมกับ บริษัทรุ่งทิวา ไบโอแมส จำกัด ลงนามบันทึกความร่วมมือ "โครงการธุรกิจจัดหาไม้โตเร็ว ปลูกร่วมยางพารา เพื่อสนับสนุนโรงไฟฟ้าชีวมวล" ตามแผนพัฒนาพลังงานทางเลือกของประเทศไทย ณ ห้องประชุมการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่าง อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา
ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายสุรชัย บุญวรรโณ ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่าง ผู้แทนของ กยท. และนายวรัชญ์ ปริสุทธิ์กุล กรรมการบริษัท ผู้แทนของบริษัท รุ่งทิวา ไบโอแมส จำกัด เป็นผู้ลงนาม
ซึ่ง กยท. จะคัดเลือกเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อรับพันธุ์ไม้กระถิน ไฮบริด จากบริษัท รุ่งทิวา ไบโอแมส จำกัด นำไปปลูกร่วมในสวนยางหรือในพื้นที่ว่างเปล่า โดยจะปลูกในระยะ 2x2 เมตร หรือไร่ละประมาณ 400 ต้น และนำไม้ที่ปลูกได้ตัดเพื่อขายไม้คืนให้กับโรงไฟฟ้าชีวมวลต่อไป
ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว เป็นไปตามแผนพัฒนาพลังงานของประเทศไทย โดยเน้นไปที่พลังงานทางเลือก เช่น โรงไฟฟ้าชีวมวล สอดคล้องกับภารกิจของ กยท. ที่ดูแลสวนยางพารามากกว่า 23 ล้านไร่
ซึ่งจะสามารถบริหารจัดการวัตถุดิบเพื่อสนับสนุนโรงไฟฟ้าชีวมวลได้ และยังส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนยางมีอาชีพ และรายได้เสริมจากการปลูกไม้โตเร็วร่วมในส่วนยางได้อีกด้วย

__________
การยางแห่งประเทศไทย
www.raot.co.th
#RAOT #การยางแห่งประเทศไทย

08/07/2021
ปลูกไม้เศรษฐกิจร่วมยาง สร้างกระปุกออมสินจากไม้เศรษฐกิจ ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นทุกปี

✅ ปลูกไม้เศรษฐกิจร่วมยาง สร้างกระปุกออมสินขนาดใหญ่จากไม้เศรษฐกิจ ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นทุกปี

👉🏻👉🏻 วันนี้พาไปชมสวนยางของ พี่สุพัตร เตชะโต เกษตรกรต้นแบบในพื้นที่ อ.สะเดา จ.สงขลา ที่ปลูกไม้เศรษฐกิจร่วมกับต้นยาง ในสวนที่ขอทุนปลูกแทนกับ กยท. เผยไม่ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของต้นยางและผลผลิตของยางแต่อย่างใด 🌳

📣 แนะปลูก “ไม้แดง” เพราะเจริญเติบโตร่วมกับยางได้ดี ทนแล้ง และมีมูลค่าราคาประเมินสูงกว่าไม้ชนิดอื่นที่ปลูกร่วมในสวนนี้ ซึ่งมีมากกว่า 10 ชนิด เช่น พยุง มะฮอกกานี ประดู่ป่า จำป่าทอง ตะเคียนทอง พะยอม ฯลฯ (ราคาประเมินไม้แดง 7 ปี เกือบ 8,000 บาท)

📍 อีกหนึ่งทางเลือกของการปลูกสร้างสวนยาง ที่ช่วยสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคง

📺📺 ติดตามสกู๊ปข่าว กยท. ได้ในรายการข่าวเที่ยง ทางช่อง 9 MCOT HD
หรือ Fanpage FB การยางแห่งประเทศไทยRAOT

__________
การยางแห่งประเทศไทย
www.raot.co.th
#RAOT #การยางแห่งประเทศไทย #กยท

#เคล็ดลับการกรีดยางอย่างถูกวิธีรู้หรือไม่ ⁉️🧐✅ การกรีดยางให้ถูกวิธีนั้นได้ประโยชน์มากกว่าที่คิดนะครับ เพราะนอกจากจะเพิ่ม...
07/07/2021

#เคล็ดลับการกรีดยางอย่างถูกวิธี

รู้หรือไม่ ⁉️🧐

✅ การกรีดยางให้ถูกวิธีนั้นได้ประโยชน์มากกว่าที่คิดนะครับ

เพราะนอกจากจะเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บเกี่ยวแล้ว ยังเป็นการเพิ่มปริมาณน้ำยาง รวมทั้งยืดอายุต้นยางให้สามารถกรีดได้ยาวนานที่สุดอีกด้วย 🌳🌳

ฉะนั้นมาปรับเปลี่ยนวิธีการกรีดยางให้ถูกต้องกันนะครับ ✌🏻✌🏻

📣 สนใจสมัครฝึกอบรมหลักสูตรการกรีดยางอย่างถูกวิธี (รวมการฝึกลับมีดกรีดยาง) และ หลักสูตรการใช้ปุ๋ยเพื่อปรับปรุงดินในสวนยาง

ติดต่อการยางแห่งประเทศไทยใกล้บ้าน หรือ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2433-2222 ต่อ 257

__________
การยางแห่งประเทศไทย
www.raot.co.th
#RAOT #กรีดยาง #เทคนิคกรีดยาง #การยางแห่งประเทศไทย #กยท

#เคล็ดลับการกรีดยางอย่างถูกวิธี

รู้หรือไม่ ⁉️🧐

✅ การกรีดยางให้ถูกวิธีนั้นได้ประโยชน์มากกว่าที่คิดนะครับ

เพราะนอกจากจะเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บเกี่ยวแล้ว ยังเป็นการเพิ่มปริมาณน้ำยาง รวมทั้งยืดอายุต้นยางให้สามารถกรีดได้ยาวนานที่สุดอีกด้วย 🌳🌳

ฉะนั้นมาปรับเปลี่ยนวิธีการกรีดยางให้ถูกต้องกันนะครับ ✌🏻✌🏻

📣 สนใจสมัครฝึกอบรมหลักสูตรการกรีดยางอย่างถูกวิธี (รวมการฝึกลับมีดกรีดยาง) และ หลักสูตรการใช้ปุ๋ยเพื่อปรับปรุงดินในสวนยาง

ติดต่อการยางแห่งประเทศไทยใกล้บ้าน หรือ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2433-2222 ต่อ 257

__________
การยางแห่งประเทศไทย
www.raot.co.th
#RAOT #กรีดยาง #เทคนิคกรีดยาง #การยางแห่งประเทศไทย #กยท

📣 กยท. เชิญชวนเกษตรกร สถาบันเกษตร นิสิต นักศึกษา บุคคลทั่วไป ร่วม โครงการ Natural Rubber Startup Acceleration Program: B...
07/07/2021

📣 กยท. เชิญชวนเกษตรกร สถาบันเกษตร นิสิต นักศึกษา บุคคลทั่วไป ร่วม โครงการ Natural Rubber Startup Acceleration Program: Batch1by RAOT and PSU

โชว์ Idea พัฒนา “ยางพารา” ให้กลายเป็น “ธุรกิจที่มีรายได้สูง”

ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 250,000 บาท ‼️

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 095-0863993 (คุณฐิติมน จองเดิน)

👉🏻 เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 9.30 – 16.30 น.

👉🏻 Facebook Fanpage: สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา ม.อ.

📩 Email: [email protected]

📣 กยท. เชิญชวนเกษตรกร สถาบันเกษตร นิสิต นักศึกษา บุคคลทั่วไป ร่วม โครงการ Natural Rubber Startup Acceleration Program: Batch1by RAOT and PSU

โชว์ Idea พัฒนา “ยางพารา” ให้กลายเป็น “ธุรกิจที่มีรายได้สูง”

ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 250,000 บาท ‼️

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 095-0863993 (คุณฐิติมน จองเดิน)

👉🏻 เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 9.30 – 16.30 น.

👉🏻 Facebook Fanpage: สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา ม.อ.

📩 Email: [email protected]

๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัต...
04/07/2021

๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔
วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
🙏🏻🙏🏻🙏🏻

๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔
วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
🙏🏻🙏🏻🙏🏻

ที่อยู่

บางขุนนนท์
Bangkok
10700

เบอร์โทรศัพท์

+6624332222

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ การยางแห่งประเทศไทยRAOTผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง การยางแห่งประเทศไทยRAOT:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขั้นตอนการรับเงินประกัน สมาชิก กยท. เสียชีวิต ทำไมถึงยุ่งยากมากคะ ทำไมไม่ปรับปรุงให้มันสะดวกกว่านี้ กว่าจะยื่นเอกสารเพื่อรับสวัสดิการถ้าไม่เตรียมการให้ดีอย่างน้อยต้องใช้เวลาถึง 2วัน วันนี้ได้รับแจ้งว่าทางประกันจ่ายให้แล้ว แต่ต้องเดินทางไปเซ็นชื่อรับเงินต่อหน้าพยาน 2คน ทั้งๆที่ให้เราเปิดบัญชีกรุงไทยไว้แล้ว ทำไม่ไม่โอนเข้าบัญชีหรือจ่ายเป็นเช็คคะ เราจะต้องเสียเวลาเดินทางเพื่อไปเซ็นชื่อเนี่ยนะ ภายใต้สถานะการณ์โควิด-19 ไม่คิดจะทำอะไรกันเลยหรือคะ แต่ทีเงินช่วยงานศพของ กยท. ได้รับแจ้งว่าต้องรอประชุมก่อนเนื่องจากติดสถานการณ์โควิด-19 เลยยังไม่ได้ประชุม มันควรจะรวดเร็วกว่าเงินประกันไหมคะ?รออะไรกันอยู่ ตั้งแต่ยื่นเรื่องก็เกือบจะ 2 เดือนละ กยท. ควรทบทวนขั้นตอนการทำงานให้เอื้อความสะดวกต่อสมาชิกอย่างแท้จริงด้วยค่ะ เช่น แบบฟอร์มต่างๆให้สามารถดาวโหลดเว็ปเพจได้ ควรมีคู่มืออธิบายขั้นตอนการเบิกสวัสดิการต่างๆไว้ในเว็ปเพจ ควรยกเลิกการเดินทางไปเนรับเงินเป็นโอนเข้าบัญชีหรือออกเป็นเช็ค เป็นต้น
ขายพันธุ์ยางพารา RRIT251 RRIM 600 PB 235โทร.0862771345 ตาเขียวส่งฟรีทั่วไทย #อันดามันพันธุ์ยาง
สวัสดีค่ะ จะสอบถามว่าทำไม่เงินประกันสวนยางของดิฉันเข้าแค่สามงวดค่ะ งวดแรก29/12/63 งวดที่สอง29/1/64 งวดที่สาม27/2/64 ทำไมเข้าแค่3งวดค่ะ แล้วงวดที่4ละค่ะ ทำไมไม่เข้าค่ะ แต่ในข่าวจ่ายไปแล้ว4งวด แต่จริงๆของดิฉันเข้าแค่3ค่ะ
ตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนชาวสวนยาง / ประกันรายได้ระยะที่ 2 จากลิงค์นี้แล้วไม่แสดงข้อมูล ไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรครับ
ประกันราคายางว่าจะเข้าก็หายเงียบเลยคับ
ไม่ทราบว่านานไหมค่ะ เกี่ยวเงินณาปนากิจของการยาง
งวด3 ชดเชยยางก้อนถ้วยกี่บาทคะ
คุณพ่อมีสิทธ์เข้าร่วมโครงการ แต่ยังไม่มีการโอนเงินช่วยเหลือ(คนกีดยาง)แต่ของคุณแม่ได้เงินช่วยเหลือแล้วค่ะเราต้องทำอย่างไรค่ะ
ดีค่ะ
เช็คสถานะแล้วมันขึ้นวันที่ 15/5/63ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการทั้งที่เราเป็นบัตรสีเขียว
โทรเข้าไปที่ กยท. แต่ไม่สามารถโทรได้ค่ะ ต้องติดต่อทางไหนค่ะ
ไม่ทราบว่าเป็นข่าวจริงหรือเปล่าครับ https://www.facebook.com/360851881271510/posts/680414265981935/?app=fbl