สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สายด่วน ส.ป.ก. 1764

เมื่อพูดถึงการปฏิรูปที่ดิน ก็มักจะมีผู้เข้าใจผิดอยู่เสมอว่า เป็นวิธีการและแนวความคิดที่ประเทศซึ่ง ปกครองด้วยลัทธิคอมมิวนิสต์นำมาใช้ก่อนประเทศอื่น ซึ่งความจริงหาได้เป็นเช่นนั้นไม่ ถ้าเราได้ศึกษาถึงทฤษฎีเศรษฐกิจ ของลัทธิมาร์กซิสม์แล้ว เราจะพบว่าแนวความคิดในการกระจายการถือครอง ที่ดินซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตของประเทศนั้น จะไม่ มีอยู่ในทฤษฎีเศรษฐกิจแบบมาร์กซิสม์ ตรงกันข้าม ทฤษฎีเศรษฐกิจแบบมาร์กซิสม์จะเน้นถึงการรวมกรรมสิทธิ์ในที่ดิน เพื่อให้การผลิตทางการเกษตร เป็นการผลิตขนาดใหญ่ โดยรัฐบาลเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ส่วนเกษตรกรจะไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน แต่จะมีฐานะเป็นกรรมกรในไร่นา เท่านั้น อย่างไรก็ตาม คอมมิวนิสต์เป็นพวกแรกที่ได้นำวิธีการปฏิรูปที่ดินมาใช้เป็นเครื่องมือต่อสู้ทางการเมืองอย่างสำคัญและจริงจัง จนทำให้พวกตนประสบชัยชนะในที่ต่าง ๆ ในเรื่องของการปฏิรูปที่ดินนั้น ถ้าเราได้ศึกษาถึงความเป็นมาของมันแล้ว เราจะพบว่า การปฏิรูปที่ดินเป็นกลยุทธทางเศรษฐกิจ การเมือง ในการปกครองประเทศซึ่งได้ถูกนำมาใช้ตั้งแต่สมัยโบราณ เท่าที่พอจะหาหลักฐานได้นั้น การปฏิรูปที่ดินเริ่มมีขึ้นใน อาณาจักรกรีก ในสมัยของจักรพรรดิโซลอน (Solon) และในสมัยของจักรพรรดิพิซิสทราตัส(Pisistratus) ซึ่งอยู่ในระยะเวลา ศตวรรษที่หกก่อนคริสต์กาล ในอาณาจักรโรมัน ก็ได้มีการปฏิรูปที่ดินในสมัยของจักรพรรดิกราชิ (Grachi) ซึ่งอยู่ในศตวรรษที่สอง ก่อนคริสต์กาล ต่อมาเมื่อเกิดการปฏิวัติใหญ่ในประเทศฝรั่งเศสในปี ค.ศ.1789 การปฏิรูปที่ดินก็ได้ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือ ในการปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคมของประเทศฝรั่งเศสในสมัยนั้น อย่างไรก็ตาม การปฏิรูปที่ดินที่ใช้ในสมัยโบราณ มีลักษณะเป็นการจัดสรรระบบการถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินแบบประนีประนอม และมิได้มีการดำเนินการอย่างจริงจังมากนัก ดังนั้น วิธีการปฏิรูปที่ดินจึงเป็นแต่เพียงมาตราการที่ช่วยเหลือผ่อนปรนความกดดัน ทางการเมือง และช่วยให้ผู้ปกครองประเทศได้รับการสนับสนุนจากประชาชนส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นการสร้างเสถียรภาพทางการเมืองของ ประเทศได้ในระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น ส่วนการปฏิรูปที่ดินที่เกิดขึ้นในประเทศรัสเซีย การปฏิวัติใหญ่ ปี ค.ศ.1917 นั้น ได้มีการจัดระบบ การกระจายการถือครองที่ดินอย่างจริงจัง และด้วยวิธีรุนแรง ซึ่งเป็นที่รู้จักของคนโดยทั่วไปนั้น เป็นการปฏิรูปที่ดินที่ได้ก่อ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจ และการเมืองอย่างมากมาย ซึ่งมีบางคนเรียกการปฏิรูปที่ดินดังกล่าวว่าเป็น "การปฏิวัติที่ดิน" ที่ได้ช่วยให้ผู้ปกครองประเทศสามารถสร้างอำนาจและรักษาเสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศได้อย่างมั่นคง จุดมุ่งหมายของการปฏิรูปที่ดินเพื่อที่จะช่วยลดช่องว่างความแตกต่างในฐานะความเป็นอยู่ของคนในสังคม และเพื่อสร้าง เสถียรภาพของการเมือง ทั้งนี้ก็โดยการให้ผลประโยชน์และความช่วยเหลือเกษตรกรที่ยากจน ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ และชักนำให้เขาเหล่านั้นหันมาจงรักภักดีและสนับสนุนรัฐบาลที่ทำการปฏิรูปที่ดิน แนวคิดเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินในประเทศไทย ปรากฏหลักฐานตั้งแต่ หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง โดยในปี 2476 นายปรีดี พนมยงค์ ได้เสนอแนวคิด ในการจัดระบบการ ถือครองที่ดิน โดยกล่าวว่า ให้รัฐบาลซื้อที่ดินจากประชาชน ที่ต้องการขาย แลัวนำมาพัฒนาทำคูทำคันนา จัดทำเป็นที่ดินประกอบ การเกษตรของรัฐ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนา และมีการใช้วิชาการสมัยใหม่ จากนั้นให้ราษฎรมาเป็นลูกจ้าง ประกอบการเกษตร ของรัฐบาล แต่แนวคิดนี้ถูกคัดค้านเป็นอย่างมาก ต่อมา มีการเรียกร้องให้รัฐบาล แก้ไขปัญหาที่ทำกินจากบุคคลหลายกลุ่ม มีทั้งข้าราชการ นักการเมือง ชาวไร่ ชาวนา ดร.ไชยยงค์ ชูชาติ ซึ่งเป็นรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ได้ศึกษาปัญหาการถือครองที่ดิน และจัดรูปที่ดินขึ้น เพื่อให้พิจารณากำหนดเป็นนโยบายของรัฐบาล ซึ่งการเคลื่อนไหวในครั้งนั้น ทำให้รัฐบาลสนใจปัญหาที่ดินทำกิน ของเกษตรกร และมีการจัดตั้ง กองทุนเพื่อจัดหาที่ดินให้เกษตรกร เมื่อเดือนพฤษภาคม 2513 เพื่อใช้ในการจัดหาที่ดินแปลงใหญ่ที่ เหมาะสม มาจัดสรรให้เกษตรกร ผ่อนส่ง ภายใน 15 - 20 ปี โดยคิดดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 10 ต่อปี และยังได้แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อพิจารณาเรื่องการปฏิรูปที่ดินด้วย หลังปี 2516 ในช่วงที่แรงผลักดันทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยทวียิ่งขึ้น ชาวนา ชาวไร่ นัดชุมนุมกันหลายครั้ง เพื่อเรียกร้องขอความข่วยเหลือจจากรัฐบาล เนื่องจากความเดือดร้อนไม่มีที่ดินทำกิน รัฐบาลในขณะนั้น โดย ฯพณฯ สัญญา ธรรมศักดิ์ นายกรัฐมนตรี ได้ตัดสินใจแก้ไขปัญหา โดยวิธีการปฏิรูปที่ดิน และได้เสนอร่างพระราชบัญญัติ การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จนประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2518 ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2517 มาตรา 81 ความว่า "ให้รัฐพึงส่งเสริมให้เกษตรกรมีกรรมสิทธิ์ และสิทธิในที่ดิน เพื่อประกอบเกษตรกรรมอย่างทั่วถึง โดยการปฏิรูปที่ดิน และวิธีการอื่นๆ"

หน้าที่: ส.ป.ก.กำหนดภารกิจการดำเนินงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมไว้ 3 ประการ ดังนี้ งานจัดที่ดิน เป็นการสนับสนุนให้เกษตรกรได้เป็นเจ้าของที่ดินภายใต้กฏหมายการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยดำเนินการในที่ดิน 2 ประเภท ได้แก่ ที่ดินของรัฐ และที่ดินเอกชน ในที่ดินของรัฐ ส.ป.ก. จะทำการสำรวจรังวัด และสอบสวนสิทธิในที่ดิน เจรจากระจายสิทธิ ลดเนื้อที่และแบ่งแยกที่ดิน (กรณีมีที่ดินกินสิทธิตามกฎหมาย) เพื่อนำมาจัดให้เกษตรกรเช่าหรือเช่าซื้อ หรือเข้าทำประโยชน์ตามที่เกษตรกรได้ยื่นคำร้องไว้ ซึ่งเกษตรกรจะได้รับสิทธิตามกฎหมายปฏิรูปที่ดิน ได้รับหนังสือรับมอบที่ดิน (ส.ป.ก.4-28) และหนังสืออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) และมีโอกาสเป็นเจ้าของที่ดินต่อไป โดยที่ดินของรัฐ ได้แก่ ป่าสงวนแห่งชาติที่เสื่อมสภาพ ที่จำแนกเป็นที่จัดสรรตามมติคณะรัฐมนตรี ที่สาธารณประโยชน์ที่ราษฎรเลิกใช้ร่วมกัน ที่สาธารณสมบัติแผ่นดิน และที่รกร้างว่างเปล่าที่อยู่นอกเขตป่าไม้ถาวร ในที่ดินเอกชน ส.ป.ก.จะนำที่ดินที่จัดซื้อหรือเวนคืนมาจัดสรรแก่เกษตรกรผู้เช่า หรือผู้ไร้ที่ทำกิน หรือผู้มีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การครองชีพที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ ซึ่งเกษตรกรจะต้องเช่า หรือเช่าซื้อจาก ส.ป.ก. และมีโอกาสเป็นเจ้าของที่ดินต่อไป โดย ส.ป.ก.จะจัดซื้อ หรือเวนคืนที่ดินจากเจ้าของที่ดินที่มีที่ดินเกินกว่าพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตกรรมกำหนด งานพัฒนา ดำเนินงานในส่วนที่ไม่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นๆ ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยให้การสนับสนุนเกี่ยวกับการก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมและแหล่งน้ำ เพื่อยกระดับสภาพความเป็นอยู่ตามความจำเป็น และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร งานเพิ่มรายได้ เป็นการดำเนินงานปรับปรุง เปลี่ยนแปลงระบบการผลิตและโครงสร้างทางการเกษตร จัดตั้งสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดิน จัดหาสินเชื่อและปัจจัยการผลิต พัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรและนอกการเกษตร การให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการรักษาดูแลทรัพยากรธรรมชาติ และอื่นๆ ให้เป็นไปตามระเบียบ และมติของ คปก. ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งในที่ดินสาธารณะ ที่ดินชุมชน และที่ดินที่จัดให้เกษตรกร โดย ส.ป.ก.จะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกษตกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามสภาพของท้องที่นั้นๆ สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร

เปิดเหมือนปกติ

06/09/2020
กล้วยตากโดมพระราชทาน : ที่นาชมภู

📺 สารคดีสั้น : สืบสาน ต่อยอดการพัฒนา จากฟ้าสู่ดิน
ตอนที่ ๑๔ 🌱 : กล้วยตากโดมพระราชทาน ที่นาชมภู
ออกอากาศ : ข่าวเช้าหัวเขียว วันศุกร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๓ เวลาประมาณ ๐๗.๐๐ - ๐๗.๔๐ น.

https://youtu.be/rrKZmbwrNaQ

05/09/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

“ย้อนรอยพระพุทธเจ้า ตามเส้นทางเสด็จในหลวงรัชกาลที่9”
วันนี้เรามีสถานที่หนึ่งมาแนะนำ คือ วัดพระพุทธฉาย จังหวัดสระบุรี ความพิเศษของวัดนี้คือ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธฉาย (เงาพระพุทธเจ้า) โดยจะเป็นเงาเลือนลางอยู่บริเวณหน้าผาตรงเชิงเขา และด้านบนยอดเขายังมีรอยพระพุทธบาทอยู่บนยอดเขาให้เราได้สักการะบูชา อีกทั้งมีรอยสลักพระปรมาภิไธยของในหลวงรัชกาลที่9 และอีกหลายพระองค์บนผาหิน สำหรับด้านบนมีจุดสำหรับชมวิว ใครที่ชอบถ่ายภาพกับวิวสวยๆ ได้เที่ยวในสถานที่สวยๆ และ ตามรอยเส้นทางเสด็จ ถือว่าไม่ควรพลาด

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา
#รอยพระบาท

05/09/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราช ตอนที่ ๑๐ สัมพันธภาพกับมหาอำนาจ
จีนและโปรตุเกส

" ทรงสร้างสัมพันธไมตรีและ ทรงนำพาเกียรติภูมิแห่งสยามประเทศ ให้ปรากฏต่อนานาอารยประเทศ อย่างสง่างาม "

----------------

⭐️ สามารถรับชมตอนอื่นๆ ได้ที่
https://www.facebook.com/watch/royaljitarsaschool/779077232850399
สามารถกดติดตาม(Follow) Playlist ได้เพื่อรับชมเนื้อหาตอนใหม่ๆหรือย้อนหลังครับ

05/09/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ตอนที่ ๙ สัมพันธไมตรีกับเพื่อนบ้าน พระปรีชาญาณในพระองค์

“การสัมพันธไมตรี เพื่อเปิดรับวัฒนธรรมใหม่ๆ และความไว้เนื้อเชื่อใจของประเทศเพื่อนบ้าน แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ อันกว้างไกล ในยุครัชกาล”

----------------

⭐️ สามารถรับชมตอนอื่นๆ ได้ที่
https://www.facebook.com/watch/royaljitarsaschool/779077232850399
สามารถกดติดตาม(Follow) Playlist ได้เพื่อรับชมเนื้อหาตอนใหม่ๆหรือย้อนหลังครับ

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
05/09/2020

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ จำนวน 1 ภาพ พร้อมข้อความ ความสดใส สดชื่น โคกหนองนา และ ความสุขและอบอุ่น ในบ้านบนโคกหนองนา ทรงลงพระปรมาภิไธย ๓ ก.ย.๖๓ เพื่อเป็นกำลังใจให้ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย และพสกนิกรชาวไทย

#ภาพวาดฝีพระหัตถ์
#พระราชทาน

รมช.กษ. มอบ ส.ป.ก. ๔-๐๑ พร้อมมอบสินเชื่อเยียวยาเกษตรกรลำปางได้รับผลกระทบโควิด-๑๙วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๓ ร้อยเอก ธรรมนัส พร...
04/09/2020

รมช.กษ. มอบ ส.ป.ก. ๔-๐๑ พร้อมมอบสินเชื่อเยียวยาเกษตรกรลำปางได้รับผลกระทบโควิด-๑๙

วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๓ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รมช.กษ.) ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดลำปาง และมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑) ให้กับเกษตรกร จำนวน ๑๖ ราย ๒๐ แปลง เนื้อที่รวม ๘๑-๑-๒๓ ไร่ ใน อ.เกาะคา อ.แม่ทะ และ อ.สบปราบ จ.ลำปาง โดยมี นายธนารัฐ สายเทพ นายอำเภอเกาะคา กล่าวต้อนรับ และนายวุฒิพงศ์ เนียมหอม รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กล่าวรายงาน ณ โรงเรียนบ้านจอมปิง ต.นาแก้ว อ.เกาะคา จ.ลำปาง

จากนั้น ร้อยเอก ธรรมนัส ได้มอบโครงการฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราว สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดินภายใน อ.เกาะคา และ อ.วังเหนือ จำนวน ๒ โครงการ ภายใต้งบประมาณ ๑๐๑,๘๐๐ บาท ให้กับผู้ใหญ่บ้านแม่ไฮ ต.นาแส่ง อ.เกาะคา ผู้ใหญ่บ้านร่มโพธิ์ทอง ต.วังทอง อ.วังเหนือ และมอบสินเชื่อเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้กับกลุ่มเกษตรกรจำนวน ๘ กลุ่ม ที่ดำเนินกิจกรรมเลี้ยงโค เลี้ยงสุกร ปลูกข้าวโพด และทำนา วงเงิน ๙๖๐,๐๐๐ บาท ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ ให้กับตัวแทนเกษตรกรจากกลุ่มเลี้ยงโคบ้านแม่ฮวก อ.เกาะคา จ.ลำปาง พร้อมทั้งเดินทางไปดูพื้นที่ก่อสร้างฝายบ้านนาแก้ว - นาแส่ง ระบบส่งน้ำของกรมชลประทาน และเดินทางไปเยี่ยมชมสถานที่ก่อสร้างโครงการแก้มลิงสบต๋ำ ต.นาแก้ว อ.เกาะคา จ.ลำปาง

ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าวว่า ตนมีความยินดีที่ได้เดินทางมามอบหนังสือ ส.ป.ก. ๔-๐๑ ให้กับพี่น้องชาวลำปางในวันนี้ ซึ่งหนังสือดังกล่าวนอกจากจะให้สิทธิ์ในการมีที่ดินทำกินแล้ว ยังส่งเสริมและเพิ่มโอกาสในการมีคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องเกษตรกร ตนรู้สึกดีใจที่ได้เดินทางมามอบให้กับทุกคนถึงที่ในวันนี้ ทำให้พี่น้องไม่ต้องเดินทางเข้าไปในเมืองให้เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งตนจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาส่งเสริมอาชีพและดูแลพี่น้องเกษตรกรชาวเกาะคาและชาวลำปางทุกคน รวมถึงได้เริ่มต้นโครงการฝายชะลอน้ำ ช่วยอนุรักษ์น้ำสำหรับใช้และทำการเกษตร พัฒนาระดับคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน และมอบเงินสินเชื่อให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพรระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ ให้กลับมาลุกขึ้นยืนและก้าวไปข้างหน้าต่อได้อีกครั้ง ขอขอบคุณทุกคน หน่วยราชการทุกหน่วยที่มีส่วนทำให้เกิดกิจกรรมในวันนี้ขึ้นมาได้

สำหรับเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง มีพื้นที่ประกาศเขตปฏิรูปที่ดินจำนวน ๖๗๖,๑๘๓ ไร่ เป็นพื้นที่ดำเนินการ ๒๘๔,๐๕๕ ไร่ ดำเนินการจัดที่ดินให้กับเกษตรกรแล้วจำนวน ๓๙,๒๔๗ ราย ๕๖,๕๔๐ แปลง เนื้อที่ ๒๕๑,๗๐๙ ไร่ โดย ส.ป.ก. จะเร่งดำเนินการจัดสรรที่ดินที่ยังมิได้รับการจัดสรรให้กับเกษตรกร และพัฒนาระดับคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรที่อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และอาศัยในเขตปฏิรูปที่ดินได้อย่างมีความสุข

ข่าว : อดิราช ท้วมละมูล
ภาพ : อดิราช ท้วมละมูล, อลงกรณ์ ซอนจำปา

รองเลขาธิการ ส.ป.ก. พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในวาระ รมช.กษ.(ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า)ตรวจราชการในพื้น...
03/09/2020

รองเลขาธิการ ส.ป.ก. พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในวาระ รมช.กษ.(ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า)ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดลำปาง

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๓๐ น. นายวุุฒิพงศ์ เนียมหอม รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) พร้อมด้วยนายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายกิตติ แดงพลอย ผู้ตรวจราชการกรม พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในวาระ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดลำปาง วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๓ โดยมี นางสาวอรณัชชา สุวรรณชัย ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง, นายธนารัฐ สายเทพ นายอำเภอเกาะคา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ส.ป.ก.ลำปาง ให้การต้อนรับพร้อมรายงานกำหนดการและการเตรียมความพร้อม กิจกรรมมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน(ส.ป.ก.๔-๐๑), กิจกรรมมอบโครงการฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราว สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดลำปาง, กิจกรรมมอบสินเชื่อเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID -19) ณ โรงเรียนพระธาตุจอมปิง ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

ข่าว : อลงกรณ์ ซอนจำปา
ภาพ : อดิราช ท้วมละมูล , อลงกรณ์ ซอนจำปา

03/09/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ตอนที่ ๘ พระราชปณิธานการป้องกันพระราชอาณาเขต

" ตั้งใจจะอุปถัมภก ยอยกพระพุทธศาสนา จะป้องกันขอบขัณฑสีมา รักษาประชาชนและมนตรี " ทรงมีความตั้งมั่นเด็ดเดี่ยวในพระราชหฤทัย ในการปกครองบ้านเมือง ตลอดรัชสมัยของพระองค์

----------------

⭐️ สามารถรับชมตอนอื่นๆ ได้ที่
https://www.facebook.com/watch/royaljitarsaschool/779077232850399
สามารถกดติดตาม(Follow) Playlist ได้เพื่อรับชมเนื้อหาตอนใหม่ๆหรือย้อนหลังครับ

03/09/2020
มุฑิตา คอร์นเนอร์ : จันทนา จิตการค้า ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มุฑิตา คอร์นเนอร์ : จันทนา จิตการค้า ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

"มุฑิตา คอร์นเนอร์ " สกู๊ปพิเศษที่จะพาทุกคนไปรู้จักกับพี่ ๆ ที่จะเกษียณอายุราชการ ของ ส.ป.ก. ในปี ๒๕๖๓

ผู้ตรวจราชการกรม (ส.ป.ก.) (เขตตรวจราชการที่ ๙, ๑๓, ๑๔) ประชุมตรวจราชการและติดตามเร่งรัดผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ข...
03/09/2020

ผู้ตรวจราชการกรม (ส.ป.ก.) (เขตตรวจราชการที่ ๙, ๑๓, ๑๔) ประชุมตรวจราชการและติดตามเร่งรัดผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ของ ส.ป.ก. อำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบที่ ๒ ณ ห้องประชุม ส.ป.ก. อำนาจเจริญ และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ

วันพุธที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ น. นางสาววรรณพร ดอกจำปา ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) (เขตตรวจราชการที่ ๙, ๑๓, ๑๔) และคณะ ประชุมตรวจราชการและติดตามเร่งรัดผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ของ ส.ป.ก. อำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบที่ ๒ และงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงเกษตรและสหกรณ์/ส.ป.ก. ณ ห้องประชุม ส.ป.ก. อำนาจเจริญ โดยมี นางสาวจริยา วงศ์วีระ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย ผู้อำนวยการกลุ่มบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานช่างและแผนที่ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานรวมถึงปัญหา/อุปสรรค

ในการนี้ ผู้ตรวจราชการกรม ได้รับฟังรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค พร้อมทั้ง ให้คำแนะนำแนวทางการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ และให้ขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน พร้อมกับเน้นย้ำให้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ของทางราชการอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินต่อไป

จากนั้น เวลา ๑๓.๐๐ น. นางสาววรรณพร ดอกจำปา ผู้ตรวจราชการกรม และคณะ พร้อมด้วย ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน และเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. อำนาจเจริญ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ ดังนี้

แปลงเกษตรกร นายชมเชย ป้องเพชร ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่ายในเขตปฏิรูปที่ดินตำบลหนองข่า และนายเฉลิมพล ป้องเพชร (Smart Farmer) ในเขตปฏิรูปที่ดิน ณ บ้านหนองไฮน้อย หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองข่า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีกิจกรรมในแปลง คือ

๑. แปลงสาธิตการปลูกมันสำปะหลังน้ำหยดในระบบอินทรีย์ ตามมาตรฐาน (U.S. Department of Agriculture : USDA)
๒. การปลูกมันเทศอินทรีย์ตามมาตรฐาน (International Federation of Organic Agriculture Movements : IFOAM)
๓. ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชผักอินทรีย์ เช่น ฝักทอง ผักชีลาว ถั่วพู ผักโขมเขียว บวบ อัญชัน น้ำเต้า

ในการนี้ ผู้ตรวจราชการกรม ได้รับฟังผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคของเกษตรกร และขอให้ ส.ป.ก. อำนาจเจริญ ส่งเสริมและสนับสนุนความต้องการของเกษตรกร เพื่อพัฒนาอาชีพและยกระดับรายได้ของเกษตรกรให้มั่นคง ยั่งยืน ต่อไป

ข่าว/ภาพ : ปริญญา ชัยวัน กลุ่มตรวจและประสานราชการ สำนักบริหารกลาง
ผู้ประสานข้อมูล : สมชาติ รัตนมาลี

ส.ป.ก.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่างภาคราชการและผู้แทนเกษตรกรที่้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานโครงการของภาครัฐวันที่...
03/09/2020

ส.ป.ก.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่างภาคราชการและผู้แทนเกษตรกรที่้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานโครงการของภาครัฐ

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. รับมอบหมายจากเลขาธิการ ส.ป.ก. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่างภาคราชการและผู้แทนเกษตรกร ที่้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานโครงการของภาครัฐ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ โดยมี นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน พร้อมด้วย คณะกรรมการภาคราชการ และผู้แทนเกษตรกร เข้าร่วม ณ ห้องประชุม ๑๓๔ - ๑๓๕ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าว / ภาพ : สมเกียรติ ดีมั่น

03/09/2020
เชิญชมรายการ "สืบสาน ต่อยอดการพัฒนา จากฟ้าสู่ดิน" ตอนที่ ๑๔

ติดตามชมสารคดีสั้น "สืบสาน ต่อยอดการพัฒนา จากฟ้าสู่ดิน" ตอนที่ ๑๔ รายการที่คนรักแผ่นดินไม่ควรพลาด ✨

ในรายการ ข่าวเช้าหัวเขียว ช่อง #ไทยรัฐทีวี #ThairathTV
วันศุกร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๓ เวลาประมาณ ๐๗.๐๐ - ๐๗.๔๐ น.

02/09/2020
ประดิษฐ์ นันท์ตา : ใช้ความเพียร สร้างอนาคต

📺 สารคดีสั้น : สืบสาน ต่อยอดการพัฒนา จากฟ้าสู่ดิน
ตอนที่ ๑๓ 🌱 : ประดิษฐ์ นันท์ตา ใช้ความเพียร สร้างอนาคต
ออกอากาศ : ข่าวเช้าหัวเขียว วันศุกร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลาประมาณ ๐๗.๐๐ - ๐๗.๔๐ น.

https://youtu.be/l7BG2besdPo

รองเลขาฯ ส.ป.ก. ร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการทรัพยากรดิน วันพุธที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ พันจ่าเอก ประเสริฐ มาล...
02/09/2020

รองเลขาฯ ส.ป.ก. ร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการทรัพยากรดิน

วันพุธที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการทรัพยากรดิน ในคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา โดยมี นายวิทยา ผิวผ่อง ประธานคณะทำงานฯ เป็นประธานในที่ประชุมณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (สว.) ๓๐๖ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) กรุงเทพฯ

ข่าว/ภาพ : กุลพล รัตนโสภณ

ผู้ตรวจราชการกรม (ส.ป.ก.) (เขตตรวจราชการที่ ๙, ๑๓ และ ๑๔) ประชุมตรวจราชการและติดตามเร่งรัดผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงกา...
02/09/2020

ผู้ตรวจราชการกรม (ส.ป.ก.) (เขตตรวจราชการที่ ๙, ๑๓ และ ๑๔) ประชุมตรวจราชการและติดตามเร่งรัดผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ของ ส.ป.ก.ยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบที่ ๒ ณ ห้องประชุม ส.ป.ก.ยโสธร และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดยโสธร

วันอังคารที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ น. นางสาววรรณพร ดอกจำปา ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) (เขตตรวจราชการที่ ๙, ๑๓ และ ๑๔) และคณะ ประชุมตรวจราชการและติดตามเร่งรัดผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ของ ส.ป.ก.ยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบที่ ๒ และงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงเกษตรและสหกรณ์/ส.ป.ก. ณ ห้องประชุม ส.ป.ก. ยโสธร โดยมี นายวิริยะ แก้วคง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ผู้อำนวยการกลุ่มบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานช่างและแผนที่ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานรวมถึงปัญหา/อุปสรรค

ในการนี้ ผู้ตรวจราชการกรม ได้รับฟังรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค พร้อมทั้ง ให้คำแนะนำแนวทางการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ และให้ขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน พร้อมกับเน้นย้ำให้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ของทางราชการอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินต่อไป

จากนั้น เวลา ๑๓.๐๐ น. นางสาววรรณพร ดอกจำปา ผู้ตรวจราชการกรม และคณะ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน และเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ยโสธร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร ดังนี้

๑. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (ศพก.เครือข่าย) ปี ๒๕๖๓ แปลงเกษตรกร นางสาวปรชรส บุญทศ บ้านเลขที่ ๗๕ หมู่ที่ ๒ บ้านโนนสวาท ตำบลหนองเป็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
กิจกรรมในแปลง ปลูกหม่อนเบอร์รี่ พริก มะละกอ มะเขือเทศ ข้าวโพดโรงงาน
องค์ความรู้เด่น
- การปลูกหม่อนเบอร์รี่ทานผล
- การปลูกพริก มะเขือเทศ มะละกอ ข้าวโพดหวาน

๒. แปลงเรียนรู้ Smart Farmer ต้นแบบเกษตรผสมผสาน แปลงเกษตรกร นางไพรวัลย์ จอกน้อย บ้านเลขที่ ๑๕๑ หมู่ที่ ๓ บ้านนาดี ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
กิจกรรมในแปลง เช่น เลี้ยงกบ เลี้ยงปลา ปลูกมะนาว กล้วย มะละกอ

ในการนี้ ผู้ตรวจราชการกรม ได้รับฟังผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคของเกษตรกรทั้ง ๒ ราย และขอให้ ส.ป.ก. ยโสธร ส่งเสริมและสนับสนุนความต้องการของเกษตรกร เพื่อพัฒนาอาชีพและยกระดับรายได้ของเกษตรกรให้มั่นคง ยั่งยืน ต่อไป

ข่าว/ภาพ : ปริญญา ชัยวัน กลุ่มตรวจและประสานราชการ สำนักบริหารกลาง
ผู้ประสานข้อมูล : สมชาติ รัตนมาลี

ส.ป.ก. ร่วมประชุม กษ. ขับเคลื่อนส่งเสริมอาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. พันจ...
02/09/2020

ส.ป.ก. ร่วมประชุม กษ. ขับเคลื่อนส่งเสริมอาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เป็นกรรมการตัวแทนหน่วยงานเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชาแดนภาคใต้ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ โดยมี นายอภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานในสังกัดกรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ

ข่าว / ภาพ : อดิราช ท้วมละมูล

01/09/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ตอนที่ 7 ตำราพิชัยสงคราม และปืนใหญ่ พลาวุธป้องกันพระนคร

" ทั้งตำราพิชัยสงครามและปืนใหญ่ที่ทรงอานุภาพและวิจิตรศิลป์งดงาม ได้ปกป้องและสร้างความมั่นคง อยู่คู่พระนครตั้งแต่สถาปนากรุงรัตนโกสินธ์ มานานกว่า 200 ปี "

----------------

⭐️ สามารถรับชมตอนอื่นๆ ได้ที่
https://www.facebook.com/watch/royaljitarsaschool/779077232850399
สามารถกดติดตาม(Follow) Playlist ได้เพื่อรับชมเนื้อหาตอนใหม่ๆหรือย้อนหลังครับ

01/09/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

บ้านเป็นสถานที่สร้างความสุข เป็นโรงเรียนหลังแรกของเด็กๆ เป็นที่สร้างความผ่อนคลาย และเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในครอบครัว บ้านควรเป็นสถานที่แห่งความอบอุ่น เป็นที่ที่ทำให้คนในครอบครัวนึกถึง และอุ่นใจที่ได้อยู่ และเป็นแหล่งพักพิงที่ทำให้รู้สึกปลอดภัยมากที่สุด

จิตอาสา 904 เล็งเห็นถึงความสำคัญและปัญหาของครอบครัวผู้ยากไร้ ผู้ประสบปัญหาจากสภาพสภาวะการในโลกปัจจุบัน และให้ความสําคัญในสถาบันครอบครัว จึงเข้าเติมในสิ่งที่ขาด เพียงเพื่อหวังว่าจะมีบ้านที่สมบูรณ์ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น คนในครอบครัวมีความสุขในการดำเนินชีวิต และเป็นรากฐานที่สำคัญให้ประชาชนของประเทศชาติ

#จิตอาสา904
#จิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
01/09/2020

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ จิตอาสาช่วยเหลือประชาชน ]
.
ติดตามกิจกรรมจิตอาสา 904 ประจำวันจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำอะไร ที่ไหน หรือช่วยเหลือประชาชนที่ใดบ้าง
.
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

01/09/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ ความพอเพียง วิถีแบบไทย ความสุขที่ยั่งยืน ]
.
“ รู้หรือไม่ว่า มีหลายคนที่อิจฉาประเทศไทย.... คนไทยบางคนอาจจะหลงลืมไปว่า วิถีชีวิตแบบไทยที่เป็นอยู่ มันดีอยู่แล้ว”
ในขณะที่โลกมีการพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆ วิถีชีวิตแบบไทยๆ วัฒนธรรมไทยแท้และดั้งเดิม กำลังจะถูกกลืนไปเพราะอิทธิพลของวัตถุนิยม หลายคนอยากเป็นเหมือนฝรั่ง หลายคนไขว่คว้า ไม่มีที่สิ้นสุด จนลืมคิดไปว่าก่อนหน้านี้ คนไทยเคยมีความสุขกันมากแค่ไหน และเริ่มคิดแล้วว่าที่เราเคยเป็นแบบนี้.... มันดีอยู่แล้ว "

#จิตอาสา
#พอเพียง
#วิถีไทย

องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลก (GSP) เชิญชวนร่วมส่งผลงาน กิจกรรมวันดินโ...
01/09/2020

องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลก (GSP) เชิญชวนร่วมส่งผลงาน กิจกรรมวันดินโลก ๕ ธันวาคม

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
กลุ่มพัฒนาเกษตรกรและเครือข่ายผู้นำ สพท. ส.ป.ก.

รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมบรรยายการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรนักบริหารการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ระดับต้น รุ่นที่ ๑ว...
01/09/2020

รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมบรรยายการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรนักบริหารการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ระดับต้น รุ่นที่ ๑

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ พันจ่าเอกประเสริฐ มาลัย รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ได้รับเกียรติร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรนักบริหารการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ระดับต้น รุ่นที่ ๑ โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เข้าร่วม อาทิ นายสุรชัย ยุทธชนะ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี, มีนายอธิเมศร์ วงศ์ฤทธิ์เจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร โดยการอบรมครั้งนี้มีข้าราชการจาก ส.ป.ก.ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน ๗๙ ราย จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๔ สิงหาคม - ๗ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพ/ข่าว : สุริยะ ลิภตะไชยโย

01/09/2020
มุฑิตา คอร์นเนอร์ : บัญฑูร บุญนรากร ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร

มุฑิตา คอร์นเนอร์ : บัญฑูร บุญนรากร ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร

" มุฑิตา คอร์นเนอร์ " สกู๊ปพิเศษที่จะพาทุกคนไปรู้จักกับพี่ ๆ ที่จะเกษียณอายุราชการ ของ ส.ป.ก. ในปี ๒๕๖๓

ที่อยู่

1 ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
Bangkok
10200

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622829004

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สอบถาม สปก. อดีตราชการ ไม่จน ไม่ใช่เกษตร ราชการออกที่ สปก.รับรองให้ ถูกต้องหรือไม่ ครับ ตอนนี้ สส.กำลังโดนไล่ ฟ้องกัน อยากทราบเลย ของ พจอ.หญิง ดรรชนี นริทร์วงศ์ ถือครองได้อย่างไร เกือบๆ50 ไร่ เอาคนรวยมารับ สปก. ท่านตอบหน่อยครับ ฉอ้อน ลิ้มทองธรรมโชติ
สอบถามหน่อยคับว่า..ที่เดิมเป็นพื้นที่ ภบท.5เป็นของพ่อแม่แต่ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว..แต่พี่ชายไปแอบขึ้นเอกสารสิทธิเป็น สปก.4/01 โดยไม่มีใครรู้จะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรครับ.
รบกวนพี่ๆน้าๆเจ้าหน้าที่ ส ป ก ดูแลที่ดิน ส ป ก จังหวัดกาญจนบุรี ตำบล วังด้ง หนองสามพราน อำเภอเมืองหน่อยครับพ่อผมได้ที่ดินทำกินจาก ส ป ก ครับมีที่ดินแต่ไม่มีน้ำจะทำกินได้อย่างไรครับพอไม่ทำเจ้าหน้าที่ก็จะยึดที่ดินปลูกอะไรก็ตายดีแค่หน้าฝนหน้าแร้งก็ตายจะทำได้อย่างไรครับ ขอคำชี้แนะจากพี่ๆน้าๆเจ้าหน้าที่หน่อยครับ ขอบคุณครับผม
สวัสดีค่ะ ขออนุญาติสอบถามนะคะ ประเภทที่ดินที่มีหนังสืออนุญาติการใช้ประโยชน์ของของสำนักงานปฎิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร เบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ 1.หนังสืออนุญาติให้เข้าประโยชน์ในขตปกิรูปที่ดิน - สปก 4-01 - สปก 4-01 ก -สปก 4-01 ข -สปก 4-01 ค 2.สัญญาเช่าเพื่อการเกษตรกรรม -สปก 4-14ก 3.สัญญาเช่าซื่อเพื่อการเกษตรกรรม - สปก 4-18ข 4.หนังสือรับมอบที่ดิน -สปก 4-28 ก -สปก 4-28 ข ***** อยากทราบว่า เเต่ละประเภท ของ สปก 4-01 คือ สปก 4-01 4-01ก 4-01ข 4-01ค เเต่งต่างกันอย่างไรคะ เเละ สปก 4-28 ก กับ สปก 4-28 ข เเต่งกันอย่างไรคะ
สวัสดีค่ะดิฉันชื้อ นางสมใจ...นามูลน้อย อยากมีที่ดินทำกินค่ะ ยังไม่เคยมีที่ดินเป็นของตัวเองเลย ดิฉันจะทำสวนค่ะ จะต้องทำแบบไหนบ้างค่ะถึงจะได้ที่ของสปกขอบคุณค่ะ
อยากจะขอคำปรึกษาเจ้าหน้าที่ ที่รู้เรื่องที่ดิน สปก และอธิบายได้ชัดเจนเราทุกข์ใจมากแต่ถามเจ้าที่5คน คำตอบก็5อย่าง เราสามารถไปขอคำปรึกษาจากที่นี่ได้ไหมคะ
ถามหน่อยค่ะ คือว่าปู่เอาที่ดินไปขายฝากกับลูกชาย ต่อมาปู่จะไปซื้อคืน แต่ลูกชายไม่ขายคืนให้ แต่เอาไปขายต่อให้กับคนอื่น แต่ชื่อยังเป็นของปู่ค่ะ ไม่ทราบว่าเราจะไปซื้อคืนจากคนที่เค้าซื้อไปมัยค่ะ ที่เป็น สปก
สปก.กระบี่. พรฏ ปี 2549. ป่าจำแนก ป.1-15. ประกาศเป็น สปก. บางส่วน แปลงที่ 15. ป่าบางผี้ง-คลองพ่อ จำนวน1,563. ไร่ สปก.กระบี่ ไม่ดำเนินการ ยืนยันว่า ไม่ใช่เขต สปก. แต่หลักฐาน ที่นำมายืนยันนัน ใช้แผนที่ทหาร ปี พ.ศ 2516. แสดงให้เห็นว่า สปก. มีความผิดพลาดมาก กำลังเข้าหา ดีเอชไอ เพื่อ ต้องแสดงความโปร่ใสต่อการปฏิบัติหน้าที่