สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สายด่วน ส.ป.ก. 1764 เมื่อพูดถึงการปฏิรูปที่ดิน ก็มักจะมีผู้เข้าใจผิดอยู่เสมอว่า เป็นวิธีการและแนวความคิดที่ประเทศซึ่ง ปกครองด้วยลัทธิคอมมิวนิสต์นำมาใช้ก่อนประเทศอื่น ซึ่งความจริงหาได้เป็นเช่นนั้นไม่ ถ้าเราได้ศึกษาถึงทฤษฎีเศรษฐกิจ ของลัทธิมาร์กซิสม์แล้ว เราจะพบว่าแนวความคิดในการกระจายการถือครอง ที่ดินซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตของประเทศนั้น จะไม่ มีอยู่ในทฤษฎีเศรษฐกิจแบบมาร์กซิสม์ ตรงกันข้าม ทฤษฎีเศรษฐกิจแบบมาร์กซิสม์จะเน้นถึงการรวมกรรมสิทธิ์ในที่ดิน เพื่อให้การผลิตทางการเกษตร เป็นการผลิตขนาดใหญ่ โดยรัฐบาลเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ส่วนเกษตรกรจะไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน แต่จะมีฐานะเป็นกรรมกรในไร่นา เท่านั้น อย่างไรก็ตาม คอมมิวนิสต์เป็นพวกแรกที่ได้นำวิธีการปฏิรูปที่ดินมาใช้เป็นเครื่องมือต่อสู้ทางการเมืองอย่างสำคัญและจริงจัง จนทำให้พวกตนประสบชัยชนะในที่ต่าง ๆ ในเรื่องของการปฏิรูปที่ดินนั้น ถ้าเราได้ศึกษาถึงความเป็นมาของมันแล้ว เราจะพบว่า การปฏิรูปที่ดินเป็นกลยุทธทางเศรษฐกิจ การเมือง ในการปกครองประเทศซึ่งได้ถูกนำมาใช้ตั้งแต่สมัยโบราณ เท่าที่พอจะหาหลักฐานได้นั้น การปฏิรูปที่ดินเริ่มมีขึ้นใน อาณาจักรกรีก ในสมัยของจักรพรรดิโซลอน (Solon) และในสมัยของจักรพรรดิพิซิสทราตัส(Pisistratus) ซึ่งอยู่ในระยะเวลา ศตวรรษที่หกก่อนคริสต์กาล ในอาณาจักรโรมัน ก็ได้มีการปฏิรูปที่ดินในสมัยของจักรพรรดิกราชิ (Grachi) ซึ่งอยู่ในศตวรรษที่สอง ก่อนคริสต์กาล ต่อมาเมื่อเกิดการปฏิวัติใหญ่ในประเทศฝรั่งเศสในปี ค.ศ.1789 การปฏิรูปที่ดินก็ได้ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือ ในการปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคมของประเทศฝรั่งเศสในสมัยนั้น อย่างไรก็ตาม การปฏิรูปที่ดินที่ใช้ในสมัยโบราณ มีลักษณะเป็นการจัดสรรระบบการถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินแบบประนีประนอม และมิได้มีการดำเนินการอย่างจริงจังมากนัก ดังนั้น วิธีการปฏิรูปที่ดินจึงเป็นแต่เพียงมาตราการที่ช่วยเหลือผ่อนปรนความกดดัน ทางการเมือง และช่วยให้ผู้ปกครองประเทศได้รับการสนับสนุนจากประชาชนส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นการสร้างเสถียรภาพทางการเมืองของ ประเทศได้ในระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น ส่วนการปฏิรูปที่ดินที่เกิดขึ้นในประเทศรัสเซีย การปฏิวัติใหญ่ ปี ค.ศ.1917 นั้น ได้มีการจัดระบบ การกระจายการถือครองที่ดินอย่างจริงจัง และด้วยวิธีรุนแรง ซึ่งเป็นที่รู้จักของคนโดยทั่วไปนั้น เป็นการปฏิรูปที่ดินที่ได้ก่อ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจ และการเมืองอย่างมากมาย ซึ่งมีบางคนเรียกการปฏิรูปที่ดินดังกล่าวว่าเป็น "การปฏิวัติที่ดิน" ที่ได้ช่วยให้ผู้ปกครองประเทศสามารถสร้างอำนาจและรักษาเสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศได้อย่างมั่นคง จุดมุ่งหมายของการปฏิรูปที่ดินเพื่อที่จะช่วยลดช่องว่างความแตกต่างในฐานะความเป็นอยู่ของคนในสังคม และเพื่อสร้าง เสถียรภาพของการเมือง ทั้งนี้ก็โดยการให้ผลประโยชน์และความช่วยเหลือเกษตรกรที่ยากจน ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ และชักนำให้เขาเหล่านั้นหันมาจงรักภักดีและสนับสนุนรัฐบาลที่ทำการปฏิรูปที่ดิน แนวคิดเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินในประเทศไทย ปรากฏหลักฐานตั้งแต่ หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง โดยในปี 2476 นายปรีดี พนมยงค์ ได้เสนอแนวคิด ในการจัดระบบการ ถือครองที่ดิน โดยกล่าวว่า ให้รัฐบาลซื้อที่ดินจากประชาชน ที่ต้องการขาย แลัวนำมาพัฒนาทำคูทำคันนา จัดทำเป็นที่ดินประกอบ การเกษตรของรัฐ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนา และมีการใช้วิชาการสมัยใหม่ จากนั้นให้ราษฎรมาเป็นลูกจ้าง ประกอบการเกษตร ของรัฐบาล แต่แนวคิดนี้ถูกคัดค้านเป็นอย่างมาก ต่อมา มีการเรียกร้องให้รัฐบาล แก้ไขปัญหาที่ทำกินจากบุคคลหลายกลุ่ม มีทั้งข้าราชการ นักการเมือง ชาวไร่ ชาวนา ดร.ไชยยงค์ ชูชาติ ซึ่งเป็นรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ได้ศึกษาปัญหาการถือครองที่ดิน และจัดรูปที่ดินขึ้น เพื่อให้พิจารณากำหนดเป็นนโยบายของรัฐบาล ซึ่งการเคลื่อนไหวในครั้งนั้น ทำให้รัฐบาลสนใจปัญหาที่ดินทำกิน ของเกษตรกร และมีการจัดตั้ง กองทุนเพื่อจัดหาที่ดินให้เกษตรกร เมื่อเดือนพฤษภาคม 2513 เพื่อใช้ในการจัดหาที่ดินแปลงใหญ่ที่ เหมาะสม มาจัดสรรให้เกษตรกร ผ่อนส่ง ภายใน 15 - 20 ปี โดยคิดดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 10 ต่อปี และยังได้แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อพิจารณาเรื่องการปฏิรูปที่ดินด้วย หลังปี 2516 ในช่วงที่แรงผลักดันทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยทวียิ่งขึ้น ชาวนา ชาวไร่ นัดชุมนุมกันหลายครั้ง เพื่อเรียกร้องขอความข่วยเหลือจจากรัฐบาล เนื่องจากความเดือดร้อนไม่มีที่ดินทำกิน รัฐบาลในขณะนั้น โดย ฯพณฯ สัญญา ธรรมศักดิ์ นายกรัฐมนตรี ได้ตัดสินใจแก้ไขปัญหา โดยวิธีการปฏิรูปที่ดิน และได้เสนอร่างพระราชบัญญัติ การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จนประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2518 ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2517 มาตรา 81 ความว่า "ให้รัฐพึงส่งเสริมให้เกษตรกรมีกรรมสิทธิ์ และสิทธิในที่ดิน เพื่อประกอบเกษตรกรรมอย่างทั่วถึง โดยการปฏิรูปที่ดิน และวิธีการอื่นๆ"

เปิดเหมือนปกติ

ขอเชิญรับชม ... 📺 รายการ คนไทยหัวใจเกษตรตอน เกษตรกรมุกดาหาร พลิกผืนดินเสื่อมโทรม สู่การทำเกษตรธรรมชาติส.ป.ก.มุกดาหารในวั...
03/11/2020

ขอเชิญรับชม ... 📺 รายการ คนไทยหัวใจเกษตร
ตอน เกษตรกรมุกดาหาร พลิกผืนดินเสื่อมโทรม สู่การทำเกษตรธรรมชาติ
ส.ป.ก.มุกดาหาร
ในวันพุธที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
เวลา ๐๖.๐๐ - ๐๖.๒๕ น. ทางช่อง MCOT HD (หมายเลข ๓๐)

รมช.ธรรมนัส รุดรับข้อร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมส่วนหน้า จ.ภูเก็ตวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่ว...
03/11/2020

รมช.ธรรมนัส รุดรับข้อร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมส่วนหน้า จ.ภูเก็ต

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รมช.กษ.) พร้อมด้วย นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เดินทางลงพื้นที่ศูนย์ดำรงธรรมส่วนหน้า เนื่องในการประชุม ครม.สัญจร ที่ จ.ภูเก็ต ณ โรงเรียนบ้านไม้ขาว ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เพื่อรับข้อร้องเรียนจากพี่น้องประชาชน และจากกลุ่มขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส. - P-move) โดยกลุ่มได้ยื่นข้อเรียกร้องผ่าน รมช.กษ. ไปยังนายกรัฐมนตรี ทั้งหมด ๗ ข้อเรียกร้อง

ทั้งนี้ ร้อยเอก ธรรมนัส ได้รับข้อร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนและพบปะพูดคุยถึงรายละเอียดของปัญหาเพื่อนำไปเป็นข้อมูลนำเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อหาทางแก้ไขต่อไป

ข่าว : อดิราช ท้วมละมูล
ภาพ : ภาคีนัย กลิ่นกุล

รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ตรวจเยี่ยม พร้อมติดตามการดำเนินงานของ ส.ป.ก.สุราษฎร์ธานีวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.พันจ่าเ...
03/11/2020

รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ตรวจเยี่ยม พร้อมติดตามการดำเนินงานของ ส.ป.ก.สุราษฎร์ธานี

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.พันจ่าเอกประเสริฐ มาลัย รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.) พร้อมด้วย นายปราโมทย์ ยอดแก้ว ผู้ตรวจราชการกรม ส.ป.ก., นายสุรชัย ยุทธชนะ ผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน พร้อมด้วย ดร.เกียรติยศ ทรงสง่า ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดที่ดิน เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ส.ป.ก.สุราษฎร์ธานี) โดยมีนายวันชัย เกิดด้วยทอง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ รวมถึงมีการประชุมรายงานผลการดำเนินงาน โดยรองเลขาธิการ ส.ป.ก. และคณะ ได้รับฟังปัญหาอุปสรรคในการทำงาน พร้อมทั้งให้คำแนะนำเป็นกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่เพื่อสนับสนุนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิพลแก่หน่วยงาน และเป็นประโยชน์แก่เกษตรกรยิ่งขึ้น

ในการนี้ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. และคณะ ร่วมแสดงความยินดี กับนายวันชัย เกิดด้วยทอง ในโอกาสย้ายเข้ามารายงานตัวรับตำแหน่งปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นวันแรกอีกด้วย

ภาพ/ข่าว : ธิดารัตน์ ซุ้ยขาว

03/11/2020
พระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

พระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

ตอนที่ ๑ พระราชกรณียกิจตามรอยพระบาทพระราชบิดา พระราชมารดา มหาราชาแห่งแผ่นดิน

เลขาธิการ ส.ป.ก. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ส.ป.ก.ภูเก็ตวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการป...
02/11/2020

เลขาธิการ ส.ป.ก. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ส.ป.ก.ภูเก็ต

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) พร้อมด้วย นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.), นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม, นายนภดล ตันติเมฆิน ผู้ตรวจราชการกรม, ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายอำมริต คงแก้ว ปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ และได้รับฟังปัญหา อุปสรรค และได้ให้คำแนะนำ แก่เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ภูเก็ต เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต

ข่าว/ภาพ : ภาคีนัย กลิ่นกุล

รมช.ธรรมนัส ลุยเกาะภูเก็ต ขับเคลื่อนแนวทางแก้ปัญหาที่ทำกินในเขตปฏิรูปที่ดินสู่ความยั่งยืนวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ร้อยเอก...
02/11/2020

รมช.ธรรมนัส ลุยเกาะภูเก็ต ขับเคลื่อนแนวทางแก้ปัญหาที่ทำกินในเขตปฏิรูปที่ดินสู่ความยั่งยืน

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ โรงเรียนเทศบาลเมืองป่าตอง (บ้านไสน้ำเย็น) ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว กล่าวต้อนรับ และ ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กล่าวรายงาน จากนั้น ร้อยเอก ธรรมนัสได้เยี่ยมชมนิทรรศการ พร้อมพบปะกับเกษตรกรที่มารอต้อนรับ ตลอดจนมอบนโยบายและรับฟังข้อเสนอแนะการขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต

"จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเดินทางมาท่องเที่ยว ปีละกว่า ๑๐ ล้านคน สร้างรายได้มากกว่า ๔ แสนล้านบาทต่อปี เมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้ามามาก การใช้ทรัพยากรด้านต่าง ๆ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวก็เพิ่มตามไปด้วย โดยเฉพาะทรัพยากรที่ดินที่ใช้สำหรับก่อสร้างโรงแรมที่พัก อาคารร้านค้าและกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินของจังหวัดภูเก็ตเช่นเดียวกันที่กฎหมายและระเบียบกำหนดให้ใช้เพื่อการเกษตรกรรมหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตร มีการเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ไม่ได้ทำการเกษตรนำไปใช้เพื่อกิจการที่รองรับนักท่องเที่ยวทั้งที่ถูกและผิดกฎหมาย ซึ่ง ส.ป.ก. ก็ได้ดำเนินการในด้านคดีความอยู่แล้วจำนวนหนึ่ง ซึ่งแต่ละคดีก็ใช้ระยะเวลาในกระบวนการยุติธรรมยาวนานหลายปี” ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าว

ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า “ในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินที่มีการพัฒนาเปลี่ยนสภาพเป็นชุมชนเมืองไม่เหมาะสมสำหรับทำการเกษตร หรือทำการเกษตรไม่คุ้มค้าไม่สามารถสร้างรายได้เพียงพอกับตนเองและครอบครัว ทั้งนี้ ได้มอบนโยบายให้กับ ส.ป.ก. ไว้ว่า พื้นที่ ส.ป.ก. ของจังหวัดภูเก็ตที่มีโรงแรมจะไม่ไล่ทุบโรงแรม แต่จะแสวงหาแนวทางที่เกิดประโยชน์ร่วมกัน อาจปรับแก้กฎหมายให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ การดำเนินการปรับเปลี่ยนพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินที่ไม่เหมาะสมกับการทำการเกษตร และกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา เช่น มีการเก็บค่าเช่าที่ที่ไม่ได้ทำการเกษตร ในอัตราค่าเช่าที่แตกต่างจากพื้นที่ทำการเกษตร และนำเงินมาเข้ากองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อนำไปช่วยเหลือคนในพื้นที่ต่อไป ดังนั้นในวันนี้จึงได้มาดำเนินการรับฟังคนในพื้นที่ เพื่อหาแนวทางขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต ที่จะนำไปสู่การปรับปรุงระเบียบกฎหมายของ ส.ป.ก. ให้สอดคล้องกับพื้นที่ตองสนองกับความต้องการ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เป็นประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกร ผู้ประกอบการและทางราชการ”

เลขาธิการ ส.ป.ก. ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต (ส.ป.ก.ภูเก็ต) มีพื้นที่ดำเนินการในเขตปฏิรูปที่ดินประมาณ ๑๓,๐๗๐ ไร่ และได้ดำเนินการจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรไปแล้ว จำนวน ๔๗๔ ราย ๕๗๑ แปลง เนื้อที่ประมาณ ๘,๒๐๒ ไร่ มีการเพิกถอน ส.ป.ก.๔-๐๑ จำนวน ๑๓๒ ราย ๑๖๐ แปลง เนื้อที่ ๒,๖๗๖ ไร่ และมีการดำเนินการทางคดีตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน ดังนี้ (๑) คดีแพ่ง ๑๙ คดี (๒) คดีปกครอง ๕๗ คดี (๓) คดีอาญา ๑๗ คดี รวมจำนวน ๙๓ คดี ขณะที่พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีทิวทัศน์สวยงามตามธรรมชาติ ทำให้มีการนำที่ดินไปประกอบกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว เช่น ก่อสร้างโรงแรมที่พัก สถานบริการ ร้านค้า ร้านอาหาร เป็นต้น ซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วย การให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรผู้ได้รับการจัดที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๕ โดย ส.ป.ก.ภูเก็ต จะต้องดำเนินการตามระเบียบฯ ในการสั่งให้สิ้นสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน และเพิกถอนหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.๔-๐๑) และการดำเนินการต่อเนื่องทั้งคดีแพ่งและอาญา ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อเกษตรกรที่ต้องสูญเสียที่ดินทำกิน

“จากการให้นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) เมื่อวันพุธที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ ว่าในพื้น ส.ป.ก.ภูเก็ต ที่มีโรงแรม จะไม่ไล่ทุบโรงแรม แต่จะแสวงหาแนวทางที่เกิดประโยชน์ร่วมกัน ทั้งนี้ อาจปรับแก้กฎหมายให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ การดำเนินการปรับเปลี่ยนพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินที่ไม่เหมาะสมกับการทำการเกษตร และกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา เช่น มีการเก็บค่าเช่า ที่ที่ไม่ได้ทำการเกษตร ในอัตราค่าเช่าที่แตกต่างจากพื้นที่ทำการเกษตร และนำเงินมาเข้ากองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อนำไปช่วยเหลือคนในพื้นที่ต่อไป เป็นต้น” เลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าวทิ้งท้าย

ข่าว : ธิดารัตน์ ซุ้ยขาว
ภาพ : ภาคีนัย กลิ่นกุล

รมช.กษ. ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน พร้อมคณะ ส.ป.ก. วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ร้อยเอก ธรรม...
02/11/2020

รมช.กษ. ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน พร้อมคณะ ส.ป.ก.

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมโครการการปรับเปลี่ยนพื้นที่เกษตรเชิงเดี่ยว (ปลูกปาล์มน้ำมัน) เป็นเกษตรผสเมผสาน พร้อมพบปะเกษตรกร โดยมี ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสกนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.), พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินประจำตำบลปกาสัย อ.เหนือคลอง จ.กระบี่​

ข่าว/ภาพ : ภาคีนัย กลิ่นกุล

ศทส. ส.ป.ก. ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่    เมื่อว...
02/11/2020

ศทส. ส.ป.ก. ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาววรรณพร ดอกจำปา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เข้ารับตำแหน่ง โดยมี นายสมเจตน์ ศรีชัยวาลย์ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มสารสนเทศภูมิศาสตร์ เป็นผู้แทนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ มอบดอกไม้แสดงความยินดี พร้อมด้วย นายชัชฤทธิ์ สมเชื้อ วิศวกรสำรวจชำนาญการพิเศษ กลุ่มระบบข้อมูลที่ดินและแผนที่เชิงเลข นายสมชาย วนาสินชัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ นายจิรชาติ โพธิ์อุบล นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการพิเศษ นางสาวรุจี รอดชะ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการพิเศษ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมแสดงความยินดี ณ บริเวณด้านหน้าห้องประชุมพินิต สุวรรณชฏ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ข่าว/ภาพ : กลุ่มสารสนเทศภูมิศาสตร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม's cover photo
02/11/2020

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม's cover photo

รมช.ธรรมนัส ล่องใต้! ตรวจราชการ พร้อมมอบ ส.ป.ก. ๔-๐๑ เพิ่มคุณภาพชีวิตเกษตรกร จ.กระบี่วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ร้อยเอก ธรร...
02/11/2020

รมช.ธรรมนัส ล่องใต้! ตรวจราชการ พร้อมมอบ ส.ป.ก. ๔-๐๑ เพิ่มคุณภาพชีวิตเกษตรกร จ.กระบี่

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ พร้อมทั้งเป็นประธานในการมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑) แก่เกษตรกร รวมทั้งสิ้น ๒๖๒ ราย ๒๘๕ แปลง เนื้อที่ประมาณ ๓,๐๗๔ ไร่ ตลอดจนลงพื้นที่ตรวจราชการ และทำการปักป้ายยึดคืนพื้นที่ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๖/๒๕๕๙ ณ แปลงหมายเลข ๖๐๓ ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยมี พันตำรวจโท หม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวต้อนรับ และ ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กล่าวรายงาน จากนั้น ร้อยเอก ธรรมนัสได้พบปะพร้อมให้โอวาทแก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินที่มารอต้อนรับ

ร้อยเอก ธรรมนัส เปิดเผยว่า "รู้สึกยินดีที่ได้มามอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน (ส.ป.ก.๔-๐๑) ซึ่งการได้รับมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ทำให้เกษตรกรได้รับโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมมีที่ดินในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม นอกจากนี้ การลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดกระบี่ครั้งนี้ ยังได้มาติดตามความคืบหน้าการดำเนินการยึดคืนพื้นที่ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๖/๒๕๕๙ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าว กำหนดเป็นพื้นที่เป้าหมายยึดคืนจากผู้ถือครองที่ดินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และ ส.ป.ก.กระบี่ ได้ดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดจนนำมาสู่การยึดคืนพื้นที่เพื่อนำที่ดินไปจัดสรรให้แก่ผู้ยากไร้ไม่มีที่ดินทำกินได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม อันจะทำให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งและยั่งยืนในการประกอบอาชีพทางการเกษตร ก่อให้เกิดประโยชน์การใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน รักษาที่ดินไว้เพื่อใช้ในการดำรงชีพและเป็นมรดกตกทอดสู่ลูกหลาน เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป”

เลขาธิการ ส.ป.ก. ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ในวันนี้ มีเกษตรกรผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินที่จะได้รับมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.๔-๐๑) จำนวนทั้งสิ้น ๒๖๒ ราย ๒๘๕ แปลง เนื้อที่ประมาณ ๓,๐๗๔ ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ๖ อำเภอในจังหวัดกระบี่ อันได้แก่ อำเภอเมืองกระบี่ อำเภอเขาพนม อำเภอเหนือคลอง อำเภอคลองท่อม อำเภอเกาะลันตา และอำเภอลำทับ นอกจากการจัดที่ดินทำกินให้เกษตรกรแล้ว ส.ป.ก. ยังมีภารกิจสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นหลังจากได้รับการจัดที่ดิน ไม่ละทิ้งถิ่นฐาน และอยู่กินในพื้นที่อย่างยั่งยืน ที่ผ่านมาสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้ดำเนินการติดตามและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่อย่างต่อเนื่องตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) ซึ่งมีความคืบหน้าเป็นอันมาก โดยรวม ๔ แปลง มีเนื้อที่ยึดคืนถึงประมาณ ๖,๐๐๐ ไร่เศษ สำหรับการ
ปักป้ายคำสั่งให้ออกจากที่ดินและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างอื่นใดในพื้นที่เป้าหมายแปลงหมายเลข ๖๐๓ เนื้อที่ประมาณ ๓,๖๑๗ ไร่ แห่งนี้ ได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด เพื่อที่จะสามารถจะนำที่ดินไปจัดสรรให้แก่ผู้ยากไร้ไม่มีที่ดินทำกินตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป

“ทั้งนี้ เกษตรกรที่ได้รับสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดินมีหน้าที่ที่จะต้องทำประโยชน์ในที่ดินด้วยตนเอง ไม่เปลี่ยนแปลงสภาพที่ดินจนทำให้ไม่เหมาะสมแก่การเกษตรกรรม รวมทั้งต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการใช้ประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินอย่างเคร่งครัดต่อไป” เลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าวทิ้งท้าย

ข่าว : ธิดารัตน์ ซุ้ยขาว
ภาพ : ธิดารัตน์ ซุ้ยขาว, ภาคีนัย กลิ่นกุล

พกหน้ากากติดตัวเสมอ NEW NORMAL
02/11/2020

พกหน้ากากติดตัวเสมอ NEW NORMAL

รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมมอบ ส.ป.ก. ๔-๐๑ จ.ภูเก็ต ตรวจสอบพื้นที่และร่วมรับข้อเรียกร้องวันที่ ๑ พฤศจิก...
01/11/2020

รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมมอบ ส.ป.ก. ๔-๐๑ จ.ภูเก็ต ตรวจสอบพื้นที่และร่วมรับข้อเรียกร้อง

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เดินทางลงพื้นที่ จ.ภูเก็ต เพื่อลงพื้นที่เตรียมความพร้อมสถานที่ในการจัดพิธีมอบหนังสื่ออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ณ โรงเรียนเทศบาลเมืองป่าตอง (บ้านไสน้ำเย็น) ต.ป่าตอง อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต โดยมี นายอำมริต คงแก้ว ปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ตให้การต้อนรับและรายงานความคืบหน้าการเตรียมงาน จากนั้น รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ได้เดินทางไปตรวจพื้นที่ที่ประสบปัญหาการบุกรุกที่ดินของกิจการอื่นในเขตปฏิรูปที่ดิน และร่วมติดตาม ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รมช.กษ.) รับข้อเรียกร้องของกลุ่มขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (พีมูฟ) ผ่านไปยังรัฐบาลในการประชุม ครม.สัญจร ณ จังหวัดภูเก็ต ในการเร่งรัดการดำเนินการนโยบายโฉนดชุมชนภายใต้แนวทางคอง คทช. เพื่อให้กลุ่มคนไร้ที่ทำกินได้เข้าถึงที่ดินทำกิน

ข่าว : อดิราช ท้วมละมูล
ภาพ : กมลชนก แพวขุนทด

รองเลขาธิการ ส.ป.ก. เตรียมความพร้อมต้อนรับ รมช.กษ. ลงพื้นที่ตรวจราชการพื้นที่ จ.กระบี่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  พันจ่าเอก...
01/11/2020

รองเลขาธิการ ส.ป.ก. เตรียมความพร้อมต้อนรับ รมช.กษ. ลงพื้นที่ตรวจราชการพื้นที่ จ.กระบี่

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย รองเลขาธิการ ส.ป.ก. พร้อมด้วย นายปราโมทย์ ยอดแก้ว ผู้ตรวจราชการกรม, นายสุรชัย ยุทธชนะ ผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน และ ดร.เกียรติยศ ทรงสง่า ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดที่ดิน ลงพื้นที่ตรวจสอบและเตรียมความพร้อมสถานที่สำหรับต้อนรับ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.กษ. ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจราชการท้องที่ จ.กระบี่ และการจัดกิจกรรมมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑) รวมทั้งการปักป้ายยึดคืนพื้นที่ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๖/๒๕๕๙ แปลงหมายเลข No.๖๐๓ โดยมีนายปราโมทย์ ใสจุล ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.กระบี่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ณ พื้นที่แปลงหมายเลข No.๖๐๓ ต.กระบี่น้อย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่

ข่าว - ธิดารัตน์ ซุ้ยขาว
ภาพ - นฤมล วิไลเลิศ

ส.ป.ก. รณรงค์สวมเครื่องแบบ ทุกวันจันทร์
01/11/2020

ส.ป.ก. รณรงค์สวมเครื่องแบบ ทุกวันจันทร์

เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ประชาสัมพันธ์ Facebook ของโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน https://www.facebook.com/royaljita...
01/11/2020

เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

ประชาสัมพันธ์ Facebook ของโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
https://www.facebook.com/royaljitarsaschool/

ส.ป.ก. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ทำกิน บ้านหินโงม ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเ...
30/10/2020

ส.ป.ก. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ทำกิน บ้านหินโงม ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

วันศุกร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) พร้อมด้วย นายปราโมทย์ ยอดแก้ว ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. , นางสาวจริยา วงศ์วีระ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ทำกิน บ้านหินโงม ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้ ได้หารือแนวทางรวมถึงชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานแก้ไขปัญหา การจัดที่ดินและออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑) ทับซ้อนกับพื้นที่วนอุทยานภู สิงห์ - ภูผาผึ้ง และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ รวมไปถึงรับฟังข้อมูล ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากกลุ่มแทนเกษตรกรในพื้นที่

ข่าว/ภาพ : กุลพล รัตนโสภณ

เลขาธิการ ส.ป.ก. ประชุมติดตามผลการดำเนินงานจังหวัดสระแก้ว พร้อมลงพื้นที่แปลง คทช.วันศุกร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ดร.วิณะโรจน์...
30/10/2020

เลขาธิการ ส.ป.ก. ประชุมติดตามผลการดำเนินงานจังหวัดสระแก้ว พร้อมลงพื้นที่แปลง คทช.

วันศุกร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ประธานในที่ประชุมฯ พร้อมด้วย หม่อมราชวงศ์รณจักร์ จักรพันธุ์ ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ และคณะ ร่วมประชุมการติดตามผลการดำเนินงานจังหวัดสระแก้ว โดยมี นางสาวจิตราทิตย์ โรจน์อุ่นวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกองทุน, นายประดิษฐ์ ใจรังษี ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน, นายอุกฤษฎ์ อินทราภรณ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว, เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ส่วนกลางและเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.สระแก้ว เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยในที่ประชุมได้สรุปผลการดำเนินงาน แนวทางการขับเคลื่อนการส่งเสริม พัฒนาอาชีพ และการตลาด ณ สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว

สำหรับ ส.ป.ก.สระแก้ว มีพื้นที่ประกาศเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน ๙ อำเภอ เนื้อที่รวม ๑,๖๐๕,๗๐๕ ไร่ ดำเนินการจัดสรรที่ดินให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินทั้งหมด เนื้อที่ประมาณ ๘๗ แปลง ๘๗,๒๕๗.๓๐ ไร่

ในการนี้ เลขาธิการ และคณะสำนักงบประมาณ ได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาอาชีพเกษตรกร สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินที่บ้านโนนหมากเค็ง (คทช.) แปลง ๓๙๒๒,๔๓๔๑ มีพื้นที่ ๖๙๓-๓-๕๔ ไร่ ณ บ้านโนนหมากเค็ง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

นอกจากนี้ เลขาธิการ ได้ตรวจเยี่ยมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว อาทิ การจัดเก็บเอกสารสำคัญต่าง ๆ ระบบคัดกรองผู้มาติดต่อราชการ (กรณีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และยังได้รับเกียรติให้เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์บริการประชาชน เพื่อความเป็นสิริมงคล รวมถึงได้รับฟังปัญหา อุปสรรค และได้ให้คำแนะนำ แก่เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.สระแก้ว เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ข่าว/ภาพ : ภาคีนัย กลิ่นกุล

รมช.ธรรมนัส จับมือ รมช.นฤมล มอบ ส.ป.ก. ๔-๐๑ เกษตรกร อ.บ้านหลวง จ.น่าน พร้อมเยียวยาชาวสวนลำไยวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ร้อยเอ...
30/10/2020

รมช.ธรรมนัส จับมือ รมช.นฤมล มอบ ส.ป.ก. ๔-๐๑ เกษตรกร อ.บ้านหลวง จ.น่าน พร้อมเยียวยาชาวสวนลำไย

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รมช.กษ.) พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน (รมช.รง.) เป็นประธานในการมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑) ให้กับเกษตรกร อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน จำนวน ๓๐ ราย ๓๒ แปลง เนื้อที่ ๑๙-๐-๒๙ ไร่ ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน โดยมี นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวต้อนรับ และ นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดน่าน กล่าวรายงาน

ร้อยเอก ธรรมนัส เผยว่า ตนรู้สึกยินดีกับพี่น้องทุกคนที่ได้รับเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก. ๔-๐๑ ในวันนี้ เอกสารดังกล่าวนั้นมีมูลค่า เพราะตนกำลังผลักดันให้ปรับปรุงระเบียบต่าง ๆ ให้สามารถนำมาพัฒนาให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินนั้นดีขึ้น จึงอยากจะฝากถึงพี่น้องทุกคนที่ได้รับไปว่าในอนาคตมันคือ ส.ป.ก. ทองคำ ให้พี่น้องดูแลรักษาเอาไว้ให้ดี และเก็บไว้ให้ลูกหลานได้มีที่ทำกินต่อไป

นายสุริยน พัชรครุกานนท์ เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ส.ป.ก. มีแผนจะจัดที่ดินทำกินให้เกษตรกรทั่วประเทศทั้งสิ้น ๖๓,๐๐๐ ราย ประกอบด้วยที่ดินแปลงเกษตรกรรมจำนวน ๔๘,๐๐๐ ราย ที่ดินชุมชนจำนวน ๑๕,๐๐๐ ราย ซึ่ง ส.ป.ก.น่าน ได้ดำเนินการจัดที่ดินให้เกษตรกรรวมทั้งสิ้น ๓๔๑ ราย ๔๐๔ แปลง เนื้อที่ ๑,๐๔๕-๒-๕๖ ไร่ แบ่งเป็นที่ดินแปลงเกษตรกรรม จำนวน ๓๐๘ ราย ๓๗๑ แปลง เนื้อที่ ๑,๐๓๕-๑-๕๕ ไร่ และที่ดินแปลงชุมชนสำหรับอยู่อาศัยจำนววน ๓๓ ราย ๓๓ แปลง เนื้อที่ ๑๐-๑-๑ ไร่ โดยยังเหลือที่ดินยังไม่ดำเนินการจำนวนประมาณ ๕,๐๐๐ ไร่ ส.ป.ก. จะดำเนินการจัดสรรให้กับเกษตรกรที่ไร้ที่ทำกินได้มีที่ดินตามนโยบายของร้อยเอก ธรรมนัส และอยู่ในผืนดินของ ส.ป.ก. อย่างมีความสุข

นอกจากนี้ ร้อยเอก ธรรมนัส และคณะ ได้ร่วมกันมอบสมุดประจำตัวฯ คทช. จังหวัดน่าน มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี ๒๕๖๓ จังหวัดน่าน จำนวน ๑๑,๒๕๒ ราย จำนวน ๑๐๒,๙๒๑,๐๒๕ บาท เปิดโครงการประชาสัมพันธ์การผลิตลำไยคุณภาพของเกษตรกรชาวสวนลำไย และพบปะกับเกษตรกรที่มารอต้อนรับพร้อมทั้งเยี่ยมชมการออกร้านจากเกษตรกรที่มารอต้อนรับ

ข่าว / ภาพ : อดิราช ท้วมละมูล

ที่อยู่

ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร
Bangkok
10200

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622829004

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

มีท่านใดให้ยืมที่ดินไว้เลี้ยงหมาจรบ้างคะ ขอเป็นบ้านฉาง หรือใกล้เคียงในระยอง และนครราชสีมายิ่งดีค่ะ ขอบพระคุณ
สอบถาม สปก. อดีตราชการ ไม่จน ไม่ใช่เกษตร ราชการออกที่ สปก.รับรองให้ ถูกต้องหรือไม่ ครับ ตอนนี้ สส.กำลังโดนไล่ ฟ้องกัน อยากทราบเลย ของ พจอ.หญิง ดรรชนี นริทร์วงศ์ ถือครองได้อย่างไร เกือบๆ50 ไร่ เอาคนรวยมารับ สปก. ท่านตอบหน่อยครับ ฉอ้อน ลิ้มทองธรรมโชติ
สอบถามหน่อยคับว่า..ที่เดิมเป็นพื้นที่ ภบท.5เป็นของพ่อแม่แต่ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว..แต่พี่ชายไปแอบขึ้นเอกสารสิทธิเป็น สปก.4/01 โดยไม่มีใครรู้จะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรครับ.
รบกวนพี่ๆน้าๆเจ้าหน้าที่ ส ป ก ดูแลที่ดิน ส ป ก จังหวัดกาญจนบุรี ตำบล วังด้ง หนองสามพราน อำเภอเมืองหน่อยครับพ่อผมได้ที่ดินทำกินจาก ส ป ก ครับมีที่ดินแต่ไม่มีน้ำจะทำกินได้อย่างไรครับพอไม่ทำเจ้าหน้าที่ก็จะยึดที่ดินปลูกอะไรก็ตายดีแค่หน้าฝนหน้าแร้งก็ตายจะทำได้อย่างไรครับ ขอคำชี้แนะจากพี่ๆน้าๆเจ้าหน้าที่หน่อยครับ ขอบคุณครับผม
สวัสดีค่ะ ขออนุญาติสอบถามนะคะ ประเภทที่ดินที่มีหนังสืออนุญาติการใช้ประโยชน์ของของสำนักงานปฎิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร เบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ 1.หนังสืออนุญาติให้เข้าประโยชน์ในขตปกิรูปที่ดิน - สปก 4-01 - สปก 4-01 ก -สปก 4-01 ข -สปก 4-01 ค 2.สัญญาเช่าเพื่อการเกษตรกรรม -สปก 4-14ก 3.สัญญาเช่าซื่อเพื่อการเกษตรกรรม - สปก 4-18ข 4.หนังสือรับมอบที่ดิน -สปก 4-28 ก -สปก 4-28 ข ***** อยากทราบว่า เเต่ละประเภท ของ สปก 4-01 คือ สปก 4-01 4-01ก 4-01ข 4-01ค เเต่งต่างกันอย่างไรคะ เเละ สปก 4-28 ก กับ สปก 4-28 ข เเต่งกันอย่างไรคะ
สวัสดีค่ะดิฉันชื้อ นางสมใจ...นามูลน้อย อยากมีที่ดินทำกินค่ะ ยังไม่เคยมีที่ดินเป็นของตัวเองเลย ดิฉันจะทำสวนค่ะ จะต้องทำแบบไหนบ้างค่ะถึงจะได้ที่ของสปกขอบคุณค่ะ
อยากจะขอคำปรึกษาเจ้าหน้าที่ ที่รู้เรื่องที่ดิน สปก และอธิบายได้ชัดเจนเราทุกข์ใจมากแต่ถามเจ้าที่5คน คำตอบก็5อย่าง เราสามารถไปขอคำปรึกษาจากที่นี่ได้ไหมคะ
ถามหน่อยค่ะ คือว่าปู่เอาที่ดินไปขายฝากกับลูกชาย ต่อมาปู่จะไปซื้อคืน แต่ลูกชายไม่ขายคืนให้ แต่เอาไปขายต่อให้กับคนอื่น แต่ชื่อยังเป็นของปู่ค่ะ ไม่ทราบว่าเราจะไปซื้อคืนจากคนที่เค้าซื้อไปมัยค่ะ ที่เป็น สปก
สปก.กระบี่. พรฏ ปี 2549. ป่าจำแนก ป.1-15. ประกาศเป็น สปก. บางส่วน แปลงที่ 15. ป่าบางผี้ง-คลองพ่อ จำนวน1,563. ไร่ สปก.กระบี่ ไม่ดำเนินการ ยืนยันว่า ไม่ใช่เขต สปก. แต่หลักฐาน ที่นำมายืนยันนัน ใช้แผนที่ทหาร ปี พ.ศ 2516. แสดงให้เห็นว่า สปก. มีความผิดพลาดมาก กำลังเข้าหา ดีเอชไอ เพื่อ ต้องแสดงความโปร่ใสต่อการปฏิบัติหน้าที่