สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ดูแล รับผิดการพัฒนาด้านการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

เปิดเหมือนปกติ

16/07/2013
ระบบรับสมัครสอบออนไลน์ - สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

1. คำถาม : ผู้สมัครที่กรอก ชื่อ,นามสกุล หรือคำนำหน้าผิดจะทำอย่างไร
คำตอบ : ท่านสามารถเขียนคำร้องขอแก้ไขข้อมูล และยื่นหลักฐานดังต่อไปนี้
1.แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล (Download ใบคำร้อง คลิกทีนี่)
2.ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ จำนวน 1 ฉบับ
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
4.ให้นำเอกสารตามข้อ1.,2.,3. มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบประจำแต่ละห้องสอบ ณ วันที่สอบข้อเขียน
2. คำถาม : หากมีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้วจะยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
คำตอบ : ให้ผู้สอบผ่าน นำหลักฐานการเปลี่ยนแปลง ชื่อ หรือนามสกุล หลังจาก ประกาศผลสอบข้อเขียน? มายื่นให้เจ้าหน้าที่ตรวจคุณสมบัติในวันที่กำหนดให้ยื่นเอกสารหลักฐานตัวจริง
3. คำถาม : หากไม่มีชื่อในประกาศรายชื่อผู้มีสทธิสอบหรือไม่ได้รับเลขประจำตัวสอบควรทำอย่างไร
คำตอบ : ให้นำหลักฐานการชำระเงินไปติดต่อที่ กลุ่มงานประเมินบุคคล การสรรหา และมาตรฐานวิชาชีพ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร โทรศัพท์: 0-2437-6631-5 ต่อ 3444-5 ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2556
4. คำถาม : วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา/วิชาเอก ไม่ตรงกับประกาศรับสมัครสอบควรทำอย่างไร
คำตอบ : ไม่ควรสมัครสอบ เพราะ ถือว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และหากสอบแข่งขันก็จะไม่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง เนื่องขาดจากคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบ
5. คำถาม : จบวิชาเอกวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สามารถสมัครสอบในกลุ่มวิชาใดได้บ้าง
คำตอบ : สามารถเลือกสมัครสอบได้กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ เนื่องจากเป็นวิชาเอกคู่แต่ไม่สามารถสอบทั้ง ๒ กลุ่มวิชาพร้อมกันได้ เนื่องจากให้สมัครสอบได้เพียงสาขาวิชาเอกเดียวเท่านั้น
6. คำถาม : จบวิชาเอก เช่น วิทยศาสตร์-เคมี สมัครสอบกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ได้หรือไม่
คำตอบ : ไม่สามารถสมัครสอบได้ เพราะ พิจารณาจากวิชาเอกคู่ในแบบเอกคู่ที่มีในประกาศรับสมัครสอบ ฉะนั้น วิทยาศาสตร์ - เคมี สามารถสมัครสอบในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์เท่านั้น
7. คำถาม : เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ในวันใด
คำตอบ : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 -23 กรกฎาคม 2556 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
8. คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อไร
คำตอบ : ชำระเงินได้ 15- 24 กรกฎาคม 2556 ภายในเวลาทำการ ผู้สมัครนำเอกสาร"ใบแจ้งการชำระเงินในระบบ Teller Payment" ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา โดยการรับสมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
9. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเท่าไร
คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 230 บาท ซึ่งประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการสอบจำนวน 200 บาท และค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท โดยค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
10. คำถาม : สามารถพิมพ์ใบสมัครได้เมื่อไร
คำตอบ : สามารถพิมพ์ใบสมัครได้ในวันที่ 5 สิงหาคม 2556 ทางเว็บไซต์ www.teacherbkk.com
11. คำถาม :ผู้สมัครสอบซึ่งเป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐสามารถสมัครสอบได้หรือไม
คำตอบ : สามารถสมัครสอบได้ แต่ต้องแนบหนังสือหลักฐานการอนุญาตให้มาสอบแข่งขันและยินยอมให้โอนเมื่อสอบแข่งขันได้ โดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
12. คำถาม :กรณีผู้สอบแข่งขันเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ไม่มีหนังสืออนุญาตให้มาสมัครสอบแข่งขันฯ แนบไว้ในใบสมัครสอบผลจะเป็นอย่างไร?
คำตอบ :?หากผู้สมัครสอบรายนั้นสอบแข่งขันได้จะไม่พิจารณาบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น เนื่องจากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในประกาศรับสมัครสอบ
13. คำถาม : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเมื่อไร
คำตอบ : จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบได้ในวันที่ 5 สิงหาคม?2556 ทางเว็บไซต์ www.teacherbkk.com
14. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ กำหนดการประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่
กลุ่มงานประเมินบุคคล การสรรหา และมาตรฐานวิชาชีพ
กองการเจ้าหน้าที่ สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร
ถนนลาดหญ้า เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์: 0-2437-6631-5 ต่อ 3444-5
ภายในวันและเวลาราชการ
15. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่นการกรอกใบสมัคร การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัครหรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.
16. คำถาม : ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องเตรียมตัวอย่างไรก่อนเดินทางมาสมัครสอบ
คำตอบ : ให้อ่านข้อแนะนำในการปฏิบัติตนของผู้เข้าสอบ
17. คำถาม : ใบอนุญาตปฏิบัติการสอนสามารถใช้เป็นหลักฐานประกอบการสมัครสอบ ตำแหน่งครูผู้ช่วยได้หรือไม่
คำตอบ : สามารถใช้เป็นหลักฐานการสมัครสอบได้ แต่เมื่อได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วยต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูก่อนอนุมัติผลการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
18. คำถาม : จบวุฒิปริญญาโทแต่นำวุฒิปริญญาตรีมาสมัครสอบ เมื่อได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้วจะนำคุณวุฒิปริญญาโทมาขอปรับเงินเดือนได้หรือไม
คำตอบ : นำคุณวุฒิปริญญาโทมาขอปรับให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิภายหลังไม่ได้

สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร's cover photo
16/07/2013

สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร's cover photo

คณะผู้บริหาร สำนักการศึกษา โดยมีนายกริช วัชรศิริธรรม รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เป็นผู้มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ผู้ที่ด...
23/02/2012

คณะผู้บริหาร สำนักการศึกษา โดยมีนายกริช วัชรศิริธรรม รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เป็นผู้มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ผู้ที่ด้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการกองคลัง สำนักการศึกษา และผู้ช่วยผ้อำนวยการเขต 3 ท่าน ในวันประชุมผู้บริหารสำนักการศึกษาและหัวหน้าฝ่ายการศึกษา ครั้งที่ 1/2555 ณ วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุมศิรินาม ชั้น 3 สำนักการศึกษา

คณะผู้บริหาร สำนักการศึกษา โดยมีนายกริช วัชรศิริธรรม รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เป็นผู้มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ผู้ที่ด้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการกองคลัง สำนักการศึกษา และผู้ช่วยผ้อำนวยการเขต 3 ท่าน ในวันประชุมผู้บริหารสำนักการศึกษาและหัวหน้าฝ่ายการศึกษา ครั้งที่ 1/2555 ณ วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุมศิรินาม ชั้น 3 สำนักการศึกษา

22/11/2011

เพิ่มเติม...ส่วนใน 7เขตที่ยังมีระดับน้ำสูง ได้แก่ เขตดอนเมือง สายไหม หลักสี่ ทวีวัฒนา หนองแขม บางแค และบางบอน เลื่อนเปิดภาคเรียนเป็นวันที่ 13 ธันวาคม 2554

22/11/2011

เพิ่มเติม...ส่วน ใน 7เขตที่ยังมีระดับน้ำสูง ได้แก่ เขตดอนเมือง สายไหม หลักสี่ ทวีวัฒนา หนองแขม บางแค และบางบอน เลื่อนเปิดภาคเรียนเป็นวันที่ 13 ธันวาคม 2554

22/11/2011

สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ขอแจ้งกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2 ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 436 โรงเรียน เป็นวันที่ 6 ธันวาคม 2554 จากกำหนดเดิมในวันที่ 1 ธ.ค. 2554 จึงเรียนมาเพื่อทราบซึ่งขณะนี้สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา ทำหนังสือให้ปลัดกรุงเทพมหานครลงนาม

14/11/2011

มีข้อสงสัย ในประเด็นต่างๆ ทุกท่านสามารถสอบถามผ่านทาง inboxได้ค่ะ จากนั้นจะรวบรวมประเด็นเพื่อส่งให้กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ตอบคำถามหรือข้อสงสัย แต่ก่อนอื่นอย่าลืมไปกดlike ในfan pageของเราก่อนนะค่ะ^^

11/11/2011

ประชาสัมพันธ์ผ่านหน้า page อีกครั้งค่ะ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่ 50
สำนักงานเขต 436 โรงเรียน เลื่อนการเปิดภาคเรียนจากวันที่ 15 พ.ย. 54 เป็นวันที่ 1 ธ.ค. 54ในส่วนของประกาศรอปลัดกรุงเทพมหานครลงนาม...ผู้บริหารโรงเรียนสามารถบริหารจัดการ วางแผนการดำเนินงานคร่าวๆได้...จึงเรียนมาเพื่อทราบ

11/11/2011

การอัพเดตข่าวสาร..ยังคงใช้กระดานข้อความเดิมก่อนนะค่ะ หากปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้ว
จะยึดpage นี้แทนของเดิมค่ะ

11/11/2011

ยินดีต้อนรับทุกท่าน

ที่อยู่

คลองสาน
Bangkok
10600

เบอร์โทรศัพท์

024376631-5

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานครผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

แถวสามไหมงบมันคลานไป
ขออนุญาติประชาสัมพันธ์ วันนี้พี่ตรีขอมาพูดถึง เป้าหมายของโครงการ โครงการเน้นแนะนำน้องที่สนใจไปเรียนที่ญี่ปุ่นที่มีงบน้อย หรือ ต้องการไปเรียนที่ญี่ปุ่นแต่ไม่สามารถจ่ายค่าเทอมเป็นก้อนครั้งเดียวได้และมีปัญหาเรื่องเอกสารคนค้ำ ทางโครงการ( Nihongo Tokyo Center )เน้นเรื่อง 🎌แนะนำโรงเรียนที่สามารถจ่ายค่าเทอมแบ่งจ่ายได้ก่อนบิน ทำให้นักเรียนไม่ต้องจ่ายค่าเทอมหนักๆก่อนบิน และบางโรงเรียนจ่ายแบ่งจ่ายค่าเทอมต่อปีได้ 4 ครั้ง หรือ 1 ปี 2 ครั้ง และ ค่าเทอมถูก ก็มีในโตเกียว 🎌เน้นหาที่พักให้นักเรียนที่ไม่ต้องจ่ายค่าแรกเข้าแพงๆหรือไม่ต้องไปทำสัญญาเองให้ ลำบาก 🎌เน้นแนะนำเฉพาะโรงเรียนที่ได้รับการรับรองจากสถาบันใหญ่ๆ หรือ สามารถเข้ามหาลัยใหญ่ให้การรองรับเพื่อผลประโยชน์นักเรียนที่ต้องการเรียนต่อที่ญี่ปุ่น 🎌ดำเนินวีซ่าให้นักเรียนฟรี ทุกขั้นตอน และ แก้ไขเรื่องเอกสารสำหรับ นักเรียนที่มีปัญหาเรื่องเอกสารคนคำ้ 🎌งานพิเศษ ทางโครงการจะแนะนำเฉพาะโรงเรียนทีสามารถแนะนำงานให้นักเรียนได้ และ ไม่หัก % ค่าแรงของนักเรียน โรงเรียนที่แนะนำงานให้นักเรียนฟรี ! 🎌บ้างรอบพี่ตรีบินไปพร้อมกับนักเรียนหรือไปรอรับนักเรียนที่ญี่ปุ่นด้วยตัวเอง รูปน้องมาย>>ในโครงการ 2016 /10 ช่างภาพ >>น้องวิท น้องในโครงการ 2016/04 ติดต่อสอบถามการศึกษา ระบบแบ่งจ่ายก่อนบิน Nihongo Tokyo Center Co.,Ltd. จันทร์-เสาร์ 09:00-19:00 หยุด อาทิตย์ Line - nantawong1983 เจ้าหน้าที่ :: 094-774-4849 Email :: [email protected] แอดมินเป็นผู้ดูแลเพจ www.facebook.com/2526Tokyo/ ***โปรดศึกษาข้อมูลให้ชัดเจนก่อนสมัครเรียน***