Clicky

สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ดูแล รับผิดการพัฒนาด้านการศึกษาของ

เปิดเหมือนปกติ

16/07/2013
ระบบรับสมัครสอบออนไลน์ - สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

1. คำถาม : ผู้สมัครที่กรอก ชื่อ,นามสกุล หรือคำนำหน้าผิดจะทำอย่างไร
คำตอบ : ท่านสามารถเขียนคำร้องขอแก้ไขข้อมูล และยื่นหลักฐานดังต่อไปนี้
1.แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล (Download ใบคำร้อง คลิกทีนี่)
2.ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ จำนวน 1 ฉบับ
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
4.ให้นำเอกสารตามข้อ1.,2.,3. มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบประจำแต่ละห้องสอบ ณ วันที่สอบข้อเขียน
2. คำถาม : หากมีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้วจะยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
คำตอบ : ให้ผู้สอบผ่าน นำหลักฐานการเปลี่ยนแปลง ชื่อ หรือนามสกุล หลังจาก ประกาศผลสอบข้อเขียน? มายื่นให้เจ้าหน้าที่ตรวจคุณสมบัติในวันที่กำหนดให้ยื่นเอกสารหลักฐานตัวจริง
3. คำถาม : หากไม่มีชื่อในประกาศรายชื่อผู้มีสทธิสอบหรือไม่ได้รับเลขประจำตัวสอบควรทำอย่างไร
คำตอบ : ให้นำหลักฐานการชำระเงินไปติดต่อที่ กลุ่มงานประเมินบุคคล การสรรหา และมาตรฐานวิชาชีพ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร โทรศัพท์: 0-2437-6631-5 ต่อ 3444-5 ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2556
4. คำถาม : วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา/วิชาเอก ไม่ตรงกับประกาศรับสมัครสอบควรทำอย่างไร
คำตอบ : ไม่ควรสมัครสอบ เพราะ ถือว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และหากสอบแข่งขันก็จะไม่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง เนื่องขาดจากคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบ
5. คำถาม : จบวิชาเอกวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สามารถสมัครสอบในกลุ่มวิชาใดได้บ้าง
คำตอบ : สามารถเลือกสมัครสอบได้กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ เนื่องจากเป็นวิชาเอกคู่แต่ไม่สามารถสอบทั้ง ๒ กลุ่มวิชาพร้อมกันได้ เนื่องจากให้สมัครสอบได้เพียงสาขาวิชาเอกเดียวเท่านั้น
6. คำถาม : จบวิชาเอก เช่น วิทยศาสตร์-เคมี สมัครสอบกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ได้หรือไม่
คำตอบ : ไม่สามารถสมัครสอบได้ เพราะ พิจารณาจากวิชาเอกคู่ในแบบเอกคู่ที่มีในประกาศรับสมัครสอบ ฉะนั้น วิทยาศาสตร์ - เคมี สามารถสมัครสอบในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์เท่านั้น
7. คำถาม : เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ในวันใด
คำตอบ : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 -23 กรกฎาคม 2556 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
8. คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อไร
คำตอบ : ชำระเงินได้ 15- 24 กรกฎาคม 2556 ภายในเวลาทำการ ผู้สมัครนำเอกสาร"ใบแจ้งการชำระเงินในระบบ Teller Payment" ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา โดยการรับสมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
9. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเท่าไร
คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 230 บาท ซึ่งประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการสอบจำนวน 200 บาท และค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท โดยค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
10. คำถาม : สามารถพิมพ์ใบสมัครได้เมื่อไร
คำตอบ : สามารถพิมพ์ใบสมัครได้ในวันที่ 5 สิงหาคม 2556 ทางเว็บไซต์ www.teacherbkk.com
11. คำถาม :ผู้สมัครสอบซึ่งเป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐสามารถสมัครสอบได้หรือไม
คำตอบ : สามารถสมัครสอบได้ แต่ต้องแนบหนังสือหลักฐานการอนุญาตให้มาสอบแข่งขันและยินยอมให้โอนเมื่อสอบแข่งขันได้ โดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
12. คำถาม :กรณีผู้สอบแข่งขันเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ไม่มีหนังสืออนุญาตให้มาสมัครสอบแข่งขันฯ แนบไว้ในใบสมัครสอบผลจะเป็นอย่างไร?
คำตอบ :?หากผู้สมัครสอบรายนั้นสอบแข่งขันได้จะไม่พิจารณาบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น เนื่องจากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในประกาศรับสมัครสอบ
13. คำถาม : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเมื่อไร
คำตอบ : จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบได้ในวันที่ 5 สิงหาคม?2556 ทางเว็บไซต์ www.teacherbkk.com
14. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ กำหนดการประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่
กลุ่มงานประเมินบุคคล การสรรหา และมาตรฐานวิชาชีพ
กองการเจ้าหน้าที่ สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร
ถนนลาดหญ้า เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์: 0-2437-6631-5 ต่อ 3444-5
ภายในวันและเวลาราชการ
15. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่นการกรอกใบสมัคร การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัครหรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.
16. คำถาม : ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องเตรียมตัวอย่างไรก่อนเดินทางมาสมัครสอบ
คำตอบ : ให้อ่านข้อแนะนำในการปฏิบัติตนของผู้เข้าสอบ
17. คำถาม : ใบอนุญาตปฏิบัติการสอนสามารถใช้เป็นหลักฐานประกอบการสมัครสอบ ตำแหน่งครูผู้ช่วยได้หรือไม่
คำตอบ : สามารถใช้เป็นหลักฐานการสมัครสอบได้ แต่เมื่อได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วยต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูก่อนอนุมัติผลการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
18. คำถาม : จบวุฒิปริญญาโทแต่นำวุฒิปริญญาตรีมาสมัครสอบ เมื่อได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้วจะนำคุณวุฒิปริญญาโทมาขอปรับเงินเดือนได้หรือไม
คำตอบ : นำคุณวุฒิปริญญาโทมาขอปรับให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิภายหลังไม่ได้

สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร's cover photo
16/07/2013

สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร's cover photo

คณะผู้บริหาร สำนักการศึกษา โดยมีนายกริช วัชรศิริธรรม รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เป็นผู้มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ผู้ที่ด...
23/02/2012

คณะผู้บริหาร สำนักการศึกษา โดยมีนายกริช วัชรศิริธรรม รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เป็นผู้มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ผู้ที่ด้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการกองคลัง สำนักการศึกษา และผู้ช่วยผ้อำนวยการเขต 3 ท่าน ในวันประชุมผู้บริหารสำนักการศึกษาและหัวหน้าฝ่ายการศึกษา ครั้งที่ 1/2555 ณ วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุมศิรินาม ชั้น 3 สำนักการศึกษา

22/11/2011

เพิ่มเติม...ส่วนใน 7เขตที่ยังมีระดับน้ำสูง ได้แก่ เขตดอนเมือง สายไหม หลักสี่ ทวีวัฒนา หนองแขม บางแค และบางบอน เลื่อนเปิดภาคเรียนเป็นวันที่ 13 ธันวาคม 2554

22/11/2011

เพิ่มเติม...ส่วน ใน 7เขตที่ยังมีระดับน้ำสูง ได้แก่ เขตดอนเมือง สายไหม หลักสี่ ทวีวัฒนา หนองแขม บางแค และบางบอน เลื่อนเปิดภาคเรียนเป็นวันที่ 13 ธันวาคม 2554

22/11/2011

สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ขอแจ้งกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2 ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 436 โรงเรียน เป็นวันที่ 6 ธันวาคม 2554 จากกำหนดเดิมในวันที่ 1 ธ.ค. 2554 จึงเรียนมาเพื่อทราบซึ่งขณะนี้สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา ทำหนังสือให้ปลัดกรุงเทพมหานครลงนาม

14/11/2011

มีข้อสงสัย ในประเด็นต่างๆ ทุกท่านสามารถสอบถามผ่านทาง inboxได้ค่ะ จากนั้นจะรวบรวมประเด็นเพื่อส่งให้กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ตอบคำถามหรือข้อสงสัย แต่ก่อนอื่นอย่าลืมไปกดlike ในfan pageของเราก่อนนะค่ะ^^

11/11/2011

ประชาสัมพันธ์ผ่านหน้า page อีกครั้งค่ะ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่ 50
สำนักงานเขต 436 โรงเรียน เลื่อนการเปิดภาคเรียนจากวันที่ 15 พ.ย. 54 เป็นวันที่ 1 ธ.ค. 54ในส่วนของประกาศรอปลัดกรุงเทพมหานครลงนาม...ผู้บริหารโรงเรียนสามารถบริหารจัดการ วางแผนการดำเนินงานคร่าวๆได้...จึงเรียนมาเพื่อทราบ

11/11/2011

การอัพเดตข่าวสาร..ยังคงใช้กระดานข้อความเดิมก่อนนะค่ะ หากปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้ว
จะยึดpage นี้แทนของเดิมค่ะ

11/11/2011

ยินดีต้อนรับทุกท่าน

ที่อยู่

คลองสาน
Bangkok
10600

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

024376631-5

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานครผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

แถวสามไหมงบมันคลานไป
ขออนุญาติประชาสัมพันธ์
วันนี้พี่ตรีขอมาพูดถึง เป้าหมายของโครงการ
โครงการเน้นแนะนำน้องที่สนใจไปเรียนที่ญี่ปุ่นที่มีงบน้อย หรือ ต้องการไปเรียนที่ญี่ปุ่นแต่ไม่สามารถจ่ายค่าเทอมเป็นก้อนครั้งเดียวได้และมีปัญหาเรื่องเอกสารคนค้ำ
ทางโครงการ( Nihongo Tokyo Center )เน้นเรื่อง
🎌แนะนำโรงเรียนที่สามารถจ่ายค่าเทอมแบ่งจ่ายได้ก่อนบิน ทำให้นักเรียนไม่ต้องจ่ายค่าเทอมหนักๆก่อนบิน
และบางโรงเรียนจ่ายแบ่งจ่ายค่าเทอมต่อปีได้ 4 ครั้ง
หรือ 1 ปี 2 ครั้ง และ ค่าเทอมถูก ก็มีในโตเกียว
🎌เน้นหาที่พักให้นักเรียนที่ไม่ต้องจ่ายค่าแรกเข้าแพงๆหรือไม่ต้องไปทำสัญญาเองให้ ลำบาก
🎌เน้นแนะนำเฉพาะโรงเรียนที่ได้รับการรับรองจากสถาบันใหญ่ๆ หรือ สามารถเข้ามหาลัยใหญ่ให้การรองรับเพื่อผลประโยชน์นักเรียนที่ต้องการเรียนต่อที่ญี่ปุ่น
🎌ดำเนินวีซ่าให้นักเรียนฟรี ทุกขั้นตอน และ แก้ไขเรื่องเอกสารสำหรับ นักเรียนที่มีปัญหาเรื่องเอกสารคนคำ้
🎌งานพิเศษ ทางโครงการจะแนะนำเฉพาะโรงเรียนทีสามารถแนะนำงานให้นักเรียนได้ และ ไม่หัก % ค่าแรงของนักเรียน โรงเรียนที่แนะนำงานให้นักเรียนฟรี !
🎌บ้างรอบพี่ตรีบินไปพร้อมกับนักเรียนหรือไปรอรับนักเรียนที่ญี่ปุ่นด้วยตัวเอง
รูปน้องมาย>>ในโครงการ 2016 /10
ช่างภาพ >>น้องวิท น้องในโครงการ 2016/04
ติดต่อสอบถามการศึกษา ระบบแบ่งจ่ายก่อนบิน
Nihongo Tokyo Center Co.,Ltd.
จันทร์-เสาร์ 09:00-19:00 หยุด อาทิตย์
Line - nantawong1983
เจ้าหน้าที่ :: 094-774-4849
Email :: [email protected]
แอดมินเป็นผู้ดูแลเพจ
www.facebook.com/2526Tokyo/
***โปรดศึกษาข้อมูลให้ชัดเจนก่อนสมัครเรียน***
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

ส่วนนโยบายและแผนการศึกษา สำ สน.ปากคลองสาน โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพท กองมาตรฐานคนประจำเรือ กรมเจ CMG Show Funny group Machine Work Viral Tube Spring Life กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระ ศาลแรงงานกลาง The Central Labour Court Moovi Show เลขเด็ด หวยชี้ขาดล่าง Bangrak สน.จักรวรรดิ