กองพันทหารอากาศโยธิน 3 กรมทหารอากาศโยธิน รักษาพระองค์

กองพันทหารอากาศโยธิน 3 กรมทหารอากาศโยธิน รักษาพระองค์ เพจหลักของกองพันทหารอากาศโยธิน๓ ดูแลโดย หน่วยงานยุทธการ พัน.๓ กรม ทย.รอ.อย. วัตถุประสงค์การก่อตั้ง - ในอดีต การป้องกันฐานบินภายในกองทัพอากาศ จนท.สน.ผบ.ดม.ดูแลอยู่ ซึ่งความเป็นจริงแล้ว เป็นหน้าที่ของ อย.ฯ ที่มีหน้าที่ป้องกันฐานบินของกองทัพอากาศ อย. จึงได้เสนอแนวความคิด ในการจัดตั้งกองพันรักษาการณ์ เพื่อปรับกำลังที่ใช้ในรักษาการณ์ของ อย.ฯ และสน.ผบ.ดม. เพื่อทำหน้าที่รักษาการณ์และป้องกัน ที่ตั้ง ทอ.ดอนเมือง รวมทั้งจะปรับจุดรักษาการณ์ในปัจจุบันให้เหมาะสมกับภารกิจ พื้นที่รับผิดชอบและภัยคุกคาม ให้มีความเหมาะสม ในวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2549 เริ่มปฏิบัติงานเป็นครั้งแรก ใช้นามเรียกขานว่า “ทศกัณฐ์” โดยอาศัยสถานที่ปฏิบัติงานอยู่ร่วมกับ กองร้อยพลพยาบาล ณ อาคารกองร้อยพลพยาบาล โดยแบ่งสถานที่ปฏิบัติงานคนละครึ่ง เพื่อใช้เป็นอาคารกองบังคับการกองพัน ซึ่ง ณ วันนั้น เรามีข้าราชการ อย.ฯ มาช่วยราชการ ทั้งหมด จำนวน 38 คน มีดังนี้ -นายทหารสัญญาบัตร จาก พัน.๑ กรม ทย.รอ.อย. จำนวน 3 คน -ข้าราชการ นายทหารชั้นประทวน จาก พัน.๑ กรม ทย.รอ.อย. จำนวน 12 คน -ข้าราชการ นายทหารชั้นประทวน จาก พัน.๒ กรม ทย.รอ.อย. จำนวน 12 คน -ข้าราชการ นายทหารชั้นประทวน กรม ตอ.รอ.อย. จำนวน 8 คน -ข้าราชการ นายทหารชั้นประทวน กรม ปพ.อย. จำนวน 3 คน รวมมีข้าราชการทั้งหมด 58 คน ณ ตอนนั้น ต่อมา ในวันที่ 1 พ.ค. พ.ศ. 2549 ได้รับการสนับสนุนกำลังพลเพิ่มเติม จาก กองบินต่างๆ จำนวนอีก 11 คน และวันที่ 1 ส.ค. พ.ศ.2549 ได้บรรจุข้าราชการจากกำลังพลพิเศษมาเพิ่มอีก 9 คน โดยในระหว่างปฏิบัติงานได้มีคำสั่งให้จัดตั้งกองพัน เป็นหน่วยขึ้นตรงกรมทหารอากาศโยธินรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ดังต่อไปนี้ -จัดตั้งกองพันรักษาการณ์ (เฉพาะกิจ) ตามอนุมัติ ผบ.ทอ. ลงวันที่ 9 พ.ค.2549 โดยมี น.ต. ชัชพล ลายประดิษฐ์ เป็น รรก.ผบ.พัน.รก. -จัดตั้งกองพันรักษาการณ์ (เพื่อพลาง) คำสั่งทอ.
(31)

(เฉพาะ) ลับที่ 37/50 ลงวันที่ 23 ก.พ.พ.ศ.2550 โดยมี น.ท. ทีม ประยูรวรรณ เป็น รรก.ผบ.พัน.รก. -จัดตั้งกองพันรักษาการณ์ (อัตราปกติ) คำสั่งทอ. (เฉพาะ) ที่ 232/50 ลงวันที่ 14 พ.ย.พ.ศ.2550 โดยมี น.ท. ทีฆ ประยูรวรรณ เป็น รรก.ผบ.พัน.รก. ซึ่ง ณ เวลานั้น มียอดกำลังพลจัดตั้งกองพันรักษาการณ์ (อัตราปกติ) ทั้งหมด = 62 คน และมียอดกำลังพลทหารกองประจำการ จำนวน = 301 คน และได้ อัญเชิญ “พระพุทธนภาพลพิทักษ์” ประดิษฐาน ขึ้นหอพระกองพันฯ เพื่อเป็น พระพุทธรูปประจำกองพันฯ ณ วันที่ ๑ ม.ค. พ.ศ.๒๕๕๑ -จัดตั้งกองพันทหารอากาศโยธิน ๓ คำสั่งทอ. (เฉพาะ) ที่ 40/52 ลงวันที่ 1 เม.ย.พ.ศ.2552 โดยมี ๑. น.ท. เธียร เทพานนท์ เป็น ผบ.พัน.๓ ฯ เป็นท่านแรก (ตั้งแต่ ๘ ม.ค.๕๑ – ๓๐ ก.ย.๕๔) ๒. น.ท.กฤชยา วรรณภูมิ เป็น ผบ.พัน.๓ ฯ (ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๕๔ – ๓๐ ก.ย.๕๕) ๓. น.ท.ยิ่งศักดิ์ เรืองฉาย เป็น ผบ.พัน.๓ ฯ (ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๕๕ – ๓๐ ก.ย.๕๖) ๔. น.ท.ชนธีร์ บุญศิริยะ เป็น ผบ.พัน.๓ ฯ (ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๕๖ – ๓๑ ก.ย.๕๙) ๕. น.ท.เทอดศักดิ์ สอนเจริญ เป็น ผบ.พัน.๓ ฯ (ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๕๙ – ปัจจุบัน)

หน้าที่: รักษาการณ์ ปกป้องฐานที่ตั้งดอนเมือง ถวายความปลอดภัยให้กับพระบรมวงศานุวงศ์

เปิดเหมือนปกติ

สถิตในใจตราบนิจนิรันดร์๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรน้อมรำ...
13/10/2020

สถิตในใจตราบนิจนิรันดร์
๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ และทหารกองประจำการ กองพันทหารอากาศโยธิน 3 กรมทหารอากาศโยธินรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

ประชาสัมพันธ์ ท่านผู้ปกครองทหารใหม่63/1 ทุกท่านครับ
14/09/2020

ประชาสัมพันธ์ ท่านผู้ปกครองทหารใหม่63/1 ทุกท่านครับ

เพราะสุขภาพที่ดีไม่มีขาย อยากได้ต้องทำเองทดสอบสมรรถภาพร่างกายทหารใหม่ 63/1 ครั้งที่ 1 จำนวน 4 สถานีประกอบด้วยสถานีที่ 1 ...
13/09/2020

เพราะสุขภาพที่ดีไม่มีขาย อยากได้ต้องทำเอง

ทดสอบสมรรถภาพร่างกายทหารใหม่ 63/1 ครั้งที่ 1 จำนวน 4 สถานีประกอบด้วย

สถานีที่ 1 ดึงข้อ
สถานีที่ 2 ดันพื้น
สถานีที่ 3 ลุกนั่ง
สถานีที่ 4 วิ่ง 2 กม.

จะเป็นกำลังหลักให้กองทัพ ต้องเริ่มจากการดูแลสุขภาพของพวกเราก่อนทหารใหม่63/1 ตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลภูมิพล
13/09/2020

จะเป็นกำลังหลักให้กองทัพ ต้องเริ่มจากการดูแลสุขภาพของพวกเราก่อน

ทหารใหม่63/1 ตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลภูมิพล

7 วัน ผ่านไป จำกันได้ไหมครับ 🤪
07/09/2020

7 วัน ผ่านไป จำกันได้ไหมครับ 🤪

🚰 น้ำคือชีวิต ทหารใหม่ ทราบ!!!เราลดแสงแดดไม่ได้ แต่เราเรียนรู้ที่จะสู้กับมัน     ก่อนจะทำการฝึกทหารใหม่ทุกครั้ง ครูฝึกจะ...
06/09/2020

🚰 น้ำคือชีวิต ทหารใหม่ ทราบ!!!

เราลดแสงแดดไม่ได้ แต่เราเรียนรู้ที่จะสู้กับมัน

ก่อนจะทำการฝึกทหารใหม่ทุกครั้ง ครูฝึกจะทำการตรวจสีปัสสาวะและวัดอุณหภูมิร่างกายทหารใหม่เป็นบุคคล เพื่อคัดกรองทหารใหม่ที่มีอาการเจ็บป่วยและป้องกันการเกิดภาวะโรคลมร้อน
หากครูฝึกตรวจพบสีปัสสาวะมีสีเข้มก็จะดำเนินการให้ทหารใหม่ดื่มน้ำเยอะขึ้น เพื่อลดความร้อนในร่างกายระหว่างการฝึก
หากครูฝึกตรวจพบอาการเจ็บป่วยจะดำเนินการคัดแยกออกจากการฝึกทันที เพื่อเฝ้าระวังให้อาการเจ็บป่วยนั้นทุเลาลงก่อน จึงกลับมาฝึกได้

ขอท่านผู้ปกครองอย่าได้กังวลใจ เราจะดูแลน้องเล็กของเราให้ดีที่สุด ขอบพระคุณครับ

✨ดินในวันนี้จะเป็นดาวในวันหน้า✨ปรับสภาพร่างกายและจิตใจ แบบค่อยเป็นค่อยไปทหารใหม่ทำการฝึกบุคคลท่ามือเปล่า เพื่อปรับพื้นฐา...
04/09/2020

✨ดินในวันนี้จะเป็นดาวในวันหน้า✨
ปรับสภาพร่างกายและจิตใจ แบบค่อยเป็นค่อยไป

ทหารใหม่ทำการฝึกบุคคลท่ามือเปล่า เพื่อปรับพื้นฐานบุคคลิกลักษณะท่าทางให้มีความเป็นทหารในเบื้องต้น

แอดมินมีอะไรจะบอก

ทหารใหม่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ไม่ย่อท้อต่อการฝึก ถึงแม้สภาพอากาศเลวร้ายสักแค่ไหน ก็มิได้ททหารใหม่ พัน.3 ฯ เสียขวัญและกำลังใจลงได้เลย

💪🏻ยิ่งฝึกยิ่งแกร่ง 💂🏻‍♂️ยิ่งฝึกยิ่งมีวินัย

🙏🏻ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้น้องทหารใหม่ด้วยครับ

📷แอดมิน จะพยายามอัพเดท ให้ได้ทราบเป็นระยะๆ นะครับ

หน่วยฝึกทหารใหม่ พัน.3 กรม ทย.รอ.อย.ยินดีต้อนรับทหารใหม่รุ่นปี 2563 ผลัดที่ 1 ด้วยความยินดียิ่ง
03/09/2020

หน่วยฝึกทหารใหม่ พัน.3 กรม ทย.รอ.อย.
ยินดีต้อนรับทหารใหม่รุ่นปี 2563 ผลัดที่ 1
ด้วยความยินดียิ่ง

หน่วยฝึกทหารใหม่ พัน.3 กรม ทย.รอ.อย. ขออนุญาตประกาศรายชื่อทหารกองประจำการรุ่นปี 2563 ผลัดที่ 1 ดังนี้
03/09/2020

หน่วยฝึกทหารใหม่ พัน.3 กรม ทย.รอ.อย.
ขออนุญาตประกาศรายชื่อทหารกองประจำการรุ่นปี 2563 ผลัดที่ 1 ดังนี้

ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการและทหารกองประจำการกองพันทหารอากาศโยธิน ๓ กรมทหารอากาศโยธ...
28/07/2020

ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการและทหารกองประจำการ
กองพันทหารอากาศโยธิน ๓ กรมทหารอากาศโยธินรักษาพระองค์

กองพันทหารอากาศโยธิน 3 กรมทหารอากาศโยธิน รักษาพระองค์'s cover photo
28/07/2020

กองพันทหารอากาศโยธิน 3 กรมทหารอากาศโยธิน รักษาพระองค์'s cover photo

09/06/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

จิตอาสา 904 คือใคร ? เกี่ยวอย่างไรกับโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เรามาทำความรู้จักกับพวกเขากัน ✨

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา
#takealook

03/06/2020
จิตอาสาพระราชทาน
31/05/2020

จิตอาสาพระราชทาน

[ หากคุณยังไม่รู้...ลองเปิดดู...น้ำพระทัยผ่านกิจกรรมจิตอาสา 904 ]
สามารถ Download วารสารโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานได้ที่ https://1th.me/1Jde7

#จิตอาสาพระราชทาน
#โรงเรียนจิตอาสา
#RoyalThaiVolunteer

31/05/2020
ประมวลผลการปฏิบัติงาน โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยโควิด 19 (สัปดาห์ที่ 2 )

ประมวลผลการปฏิบัติงาน โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยโควิด 19 (สัปดาห์ที่ 2 )

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาต น้อมนำโครงการฟาร์มตั.....

31/05/2020
จิตอาสาพระราชทาน

จิตอาสาพระราชทาน

[ ความคืบหน้าของโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยโควิด-19 ]

พาไปชมกับความคืบหน้าของโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยโควิด-19 ในสัปดาห์แรก เป็นอย่างไร ? มีอะไรบ้าง ? ผู้ที่ร่วมรู้สึกอย่างไร ?

#โควิด-19
#ฟาร์มตัวอย่าง
#จิตอาสาพระราชทาน
#RoyalThaiVolunteers

วันที่ 19 พ.ค.63 เวลา 0900 น. พัน.3 กรม ทย.รอ.อย.จัดกำลังพลจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ประชาสัมพันธ์ให...
19/05/2020

วันที่ 19 พ.ค.63 เวลา 0900 น. พัน.3 กรม ทย.รอ.อย.จัดกำลังพลจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้มาตรการป้องกันต่างๆ ตามประกาศหน่วยงานรัฐบาล และสิทธิประโยชน์ มาตรการเยียวยาจากภาครัฐ รวมถึงอธิบาย สาธิตการเช็ด ถู ทำความสะอาดเพื่อฆ่าเชื้อโรคไวรัส Covid-19 รวมทั้งแจกสิ่งของยังชีพ 40 ชุด หน้ากากอนามัย 70 ชิ้น แอลกอฮอล์ล้างมือ 1,000 ml ณ หมู่บ้านเอื้ออาทรคลองถนน แขวงคลองถนน เขตสายไหม โดยมี น.ท.ธวัชชัย ศรีสังวาลย์ ผบ.พัน.3 กรม ทย.รอ.อย.เป็นผู้บังคับบัญชาร่วมปฏิบัติ มีพี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์ 40 ครัวเรือน

วันฉัตรมงคล๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓เป็นวันที่ระลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยว...
04/05/2020

วันฉัตรมงคล
๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓
เป็นวันที่ระลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เมื่อวันที่ ๒๑ เม.ย.๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ ผบ.อย.ได้กรุณาเดินทางมามอบ Face Shield เเละสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้กับข้าราชการเเละทหาร...
21/04/2020

เมื่อวันที่ ๒๑ เม.ย.๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ ผบ.อย.ได้กรุณาเดินทางมามอบ Face Shield เเละสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้กับข้าราชการเเละทหารกองประจำการ พัน.๓ กรม ทย.รอ.อย.เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่

พัน.3 กรม.ทย.รอ.อย.ดำเนินการตามมาตรการป้องกันเเละลดความเสี่ยงจากการเเพร่ระบาดของโรค โควิด-19 เพื่อให้ข้าราชการเเละทหารกอ...
13/04/2020

พัน.3 กรม.ทย.รอ.อย.ดำเนินการตามมาตรการป้องกันเเละลดความเสี่ยงจากการเเพร่ระบาดของโรค โควิด-19 เพื่อให้ข้าราชการเเละทหารกองประจำการ ปลอดภัยจากการเเพร่ระบาด

เมื่อ วันที่ ๖ ก.พ.๖๓ เวลา ๐๗๐๐ น.ท.ธวัชชัย ศรีสังวาลย์ ผบ.พัน.๓ กรม ทย.รอ.อย. นำข้าราชการ พัน.๓ กรม ทย.รอ.อย.ทดสอบร่างก...
06/02/2020

เมื่อ วันที่ ๖ ก.พ.๖๓ เวลา ๐๗๐๐ น.ท.ธวัชชัย ศรีสังวาลย์ ผบ.พัน.๓ กรม ทย.รอ.อย. นำข้าราชการ พัน.๓ กรม ทย.รอ.อย.ทดสอบร่างกายประจำเดือน ณ สนามจันทรุเบกษา

เมื่อวันที่ ๔ ก.พ.๖๓ เวลา๑๐๐๐ หน่วย พัน.๓ กรม ทย.รอ.อย.ได้ทำการฝึกทบทวน บุคคลท่ามือเปล่า ให้กับกำลังพล เพื่อเตรียมรับการ...
04/02/2020

เมื่อวันที่ ๔ ก.พ.๖๓ เวลา๑๐๐๐ หน่วย พัน.๓ กรม ทย.รอ.อย.ได้ทำการฝึกทบทวน บุคคลท่ามือเปล่า ให้กับกำลังพล เพื่อเตรียมรับการตรวจสอบมาตรฐานของกำลังพล โดยมี น.ท.ธวัชชัย ศรีสังวาลย์ ผู้บังคับกองพัน เป็นผู้รับผิดชอบ

เมื่อวันที่ 24 ม.ค.63 เวลา 0400 น. พัน.3 กรม ทย.รอ.อย.นำโดย น.ท.ธวัชชัย ศรีสังวาลย์ ผบ.พัน.3 กรม ทย.รอ.อย. นำกำลังพลข้าร...
24/01/2020

เมื่อวันที่ 24 ม.ค.63 เวลา 0400 น. พัน.3 กรม ทย.รอ.อย.นำโดย น.ท.ธวัชชัย ศรีสังวาลย์ ผบ.พัน.3 กรม ทย.รอ.อย. นำกำลังพลข้าราชการและทหารกองประจำการเข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามเเนวพระราชดำริ "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา เเละพระมหากษัตริย์" เเก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน2.5ไมครอน (PM2.5) ณ บริเวณ ถ.พหลโยธิน ดอนเมือง กรุงเทพฯ

22/01/2020

📢ประชาสัมพันธ์ ผู้ปกครองทหารใหม่
และทหารใหม่ 622 ทุกนาย📢

💥ในวันที่ 22 ม.ค.63 ทหารใหม่มีกำหนดกลับเข้ารายงานตัว ณ อาคารหน่วยฝึกทหารใหม่ พัน.3 กรม ทย.รอ.อย.💥

✅ควรปฏิบัติ✅
- จัดเตรียมเครื่องแบบ เครื่องแต่งกายให้พร้อม
- วางแผนการเดินทางกลับเข้ารายงานตัวให้ทัน ตามเวลากำหนด
- สามารถนำของใช้ส่วนตัวและยารักษาโรค เข้ามาได้
- เอกสารต่างๆ ที่ต้องนำมาเช่น ใบโอนย้ายทะเบียนบ้าน เป็นต้น

🚫ไม่ควรปฏิบัติ🚫
- การนำสิ่งของผิดกฎหมาย(ยาเสพติดทุกประเภท)เข้ามาในสถานที่ราชการ
- การนำสิ่งของมีค่าที่ไม่จำเป็นต่อการรับราชการเข้ามาบริเวณกรมกอง(หน่วยจะไม่รับผิดชอบ ในกรณีเกิดการสูญหาย)
- การนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาบริเวณกรมกอง

ขอให้ทหารใหม่ทุกนายเดินทางกลับเข้ารายงานตัวโดยสวัสดิภาพและตรงตามเวลาที่ราชการกำหนด

กองพันทหารอากาศโยธิน 3 กรมทหารอากาศโยธิน รักษาพระองค์'s cover photo
18/01/2020

กองพันทหารอากาศโยธิน 3 กรมทหารอากาศโยธิน รักษาพระองค์'s cover photo

“ขวัญ”คือพลังอำนาจที่ไม่มีตัวตนคนสำราญ...งานสำเร็จ🤙🏻🙏🏻ขอบคุณกำลังพลที่เสียสละแรงกาย แรงใจ ทำให้ภารกิจอันยิ่งใหญ่นั้นสำเร...
18/01/2020

“ขวัญ”คือพลังอำนาจที่ไม่มีตัวตน

คนสำราญ...งานสำเร็จ🤙🏻

🙏🏻ขอบคุณกำลังพลที่เสียสละแรงกาย แรงใจ ทำให้ภารกิจอันยิ่งใหญ่นั้นสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

#เราคืออากาศโยธิน

...ขอให้นายทหาร นายตำรวจทุกคน รักษาคำปฏิญาณที่ได้ให้ไว้อย่างเคร่งครัดและตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงตรง เข้มแข็ง แ...
18/01/2020

...ขอให้นายทหาร นายตำรวจทุกคน รักษาคำปฏิญาณที่ได้ให้ไว้อย่างเคร่งครัดและตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงตรง เข้มแข็ง และเสียสละ พร้อมทั้งหมั่นศึกษาและฝึกฝนตนเองให้มีความชัดเจนคล่องแคล่วในหน้าที่ และในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น ฝ่ายอื่นอยู่เสมอ ทุกคน ทุกฝ่าย จะได้สามารถร่วมมือร่วมใจกันสร้างสรรค์
ความวัฒนาผาสุก ให้แก่ประชาชนและประเทศชาติได้ตามอุดมคติที่ตั้งมั่นไว้ตลอดไป...

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร-ตำรวจ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

#กองพันทหารอากาศโยธิน๓กรมทหารอากาศโยธินรักษาพระองค์
#เราคืออากาศโยธิน
#พิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจ
#วันกองทัพไทย

เตรียมตัวให้พร้อม เเล้วมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับข้อมูลประกาศรับสมัครhttp://rtaf-recruit.com/RTAFFront/AttachFile/6310...
09/01/2020

เตรียมตัวให้พร้อม เเล้วมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับ
ข้อมูลประกาศรับสมัคร
http://rtaf-recruit.com/RTAFFront/AttachFile/631001.pdf

09/01/2020

ประกาศ !
ทางกองพันทหารอากาศโยธิน 3 งดเยี่ยมญาตินะครับ เดี๋ยวจะมีข่าวดีเรื่องการกลับบ้านของน้องๆทหารในเร็วๆนี้ครับ

กองพันทหารอากาศโยธิน ๓ กรมทหารอากาศโยธินรักษาพระองค์ จัดกำลังพล ๑ กองพันสวนสนาม ทำการซ้อมย่อยในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณของ ทห...
07/01/2020

กองพันทหารอากาศโยธิน ๓ กรมทหารอากาศโยธินรักษาพระองค์ จัดกำลังพล ๑ กองพันสวนสนาม ทำการซ้อมย่อยในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณของ ทหาร-ตำรวจ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ เเละวันกองทัพไทย ณ ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร จังหวัดสระบุรี

03/01/2020

ประกาศ!!

ผู้ปกครองสามารถเยี่ยมทหารใหม่ได้ตามปกติ ในวันที่ 4-5 มกราคม 2563
เวลา 0900-1600
(หากมีการงดจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป)

เจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือในการปฏิบัติ ดังนี้

สิ่งที่ต้องปฏิบัติ
1.แต่งกายด้วยชุดสุภาพ
2.(เน้นย้ำ)ห้ามนำสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเข้ามาในพื้นที่ทางราชการ
3.ห้ามอาวุธเข้ามาในพื้นที่ทางราชการ
4.ห้ามนำเครื่องดื่มมึนเมาทุกชนิดเข้ามาเยี่ยมทหารใหม่
5.ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกประเภทมาในพื้นที่ทางราชการ
6.การผ่านเข้า-ออกช่องทาง ให้แลกบัตรผ่าน
7.ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่โดยเคร่งครัด
8.นำเอกสารการโอนย้ายทะเบียนบ้านมาส่งให้เจ้าหน้าที่
9.งดการถ่ายภาพที่ไม่เหมาะสม

สิ่งที่สามารถนำมาได้
1.เอกสารสำคัญของทหารใหม่
2.อาหารและยารักษาโรคประจำตัว
3.ของใช้ส่วนตัวที่จำเป็นสำหรับทหารใหม่

แจ้งเตือน
-หากตรวจพบการกระทำที่ไม่เหมาะสม จะทำการงดการเยี่ยมญาติโดยทันที

เมื่อวันที่ ๒๖ ธ.ค.๖๒ หน่วยฝึกทหารใหม่ พัน.๓ กรม ทย.รอ.อย. นำทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๒ ผลัดที่ ๒ เข้ารับการตรวจสอบ การ...
02/01/2020

เมื่อวันที่ ๒๖ ธ.ค.๖๒ หน่วยฝึกทหารใหม่ พัน.๓ กรม ทย.รอ.อย. นำทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๒ ผลัดที่ ๒ เข้ารับการตรวจสอบ การฝึกทหารใหม่ของหน่วยทหารรักษาพระองค์ โดยคณะกรรมการจาก พล.ร.๒ รอ.

ประชาสัมพันธ์ครับ
27/12/2019

ประชาสัมพันธ์ครับ

ประกาศ!!!  เพื่อให้ภารกิจที่ได้รับมอบหมายนั้นสำเร็จลุล่วงไปด้วยขอประกาศงดเยี่ยมญาติ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ขออภัยในความไ...
12/12/2019

ประกาศ!!!
เพื่อให้ภารกิจที่ได้รับมอบหมายนั้นสำเร็จลุล่วงไปด้วย
ขอประกาศงดเยี่ยมญาติ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ขออภัยในความไม่สะดวก
ขอบคุณครับ

ที่อยู่

171/9 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง
Bangkok
10210

***รถไฟฟ้า (เปิดบริการ ปี 2562)*** สถานี โรงพยาบาลภูมิพล สถานี พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ ***รถประจำทาง*** สายรถ ต้นทาง - ปลายทาง 34 รังสิต - หัวลำโพง 34 รังสิต - ม.เกษตรศาสตร์ 39 ตลาดไท - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 39 บางขันธ์ - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 39 รังสิต - ม.เกษตรศาสตร์ 114 อู่นครอิทร์ - แยกลำลูกกา 185 รังสิต - คลองเตย 188 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล - ขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ(สวนจตุจักร) 503 รังสิต - สนามหลวง 503 รังสิต - สนามหลวง 507 ปากน้ำ - ถนนพระราม4-ส.ขนส่งผู้โดยสาร(ตลิ่งชัน) ทางด่วน 507 ปากน้ำ - ถนนพระราม4-ส.ขนส่งผู้โดยสาร(ตลิ่งชัน) 520 ตลาดไท - มีนบุรี 522 รังสิต - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 543 บางเขน - ลำลูกกา

ข้อมูลทั่วไป

น.ท.เทอดศักดิ์ สอนเจริญ ผบ.พัน.๓ กรม ทย.รอ.อย น.ต.วีรภัทร ภักดี รองผบ.พัน.๓ กรม ทย.รอ.อย น.ต.ธวัชชัย ศรีสังวาลย์ นยฝ.พัน.๓ กรม ทย.รอ.อย

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:00 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

025348093

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองพันทหารอากาศโยธิน 3 กรมทหารอากาศโยธิน รักษาพระองค์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

หลานชาย
อยากรู้ว่า...ของใช้มีการยึดไหมคะถ้าญาติซื้อไปเยอะแบบนี้คือที่บ้านไม่ค่อยมีก้อเลยอยากจะซื้อตุนไว้แต่ถ้าซื้อไปแล้วโดนยึดก้อน่าเสียเงินมันหายากมากค่ะก้อเลยอยากสอบถามหน่อยคะ
ดีใจ​มากได้​กอดลูก​ชาย​แม่​แล้ว
อยากรู้ว่าให้เข้าเยื่อมทหารใหม่เมื่อไรค่ะ
พรุ่งนี้​วันเกิด​ลูก​ชาย​แม่​ ขอให้​ลูก​แม่​สุขภาพ​แข็งแรง​ มีพลัง​ฝึกซ้อม​ มี​ใจที่เข้มแข็ง​ เป็น​คน​ดีของ​สังคม​ เป็น​ที่รัก​ของทุก คน​ สู้​ๆนะ​ลูก​แม่​ ชยณัฐ​ ผิวเหลือง​ นับของแม่
ชว่ยส่งข่าวทหารใหม่ผลัด2ด้วยค่ะ ทำอะไรกันบ้าง ขอบคุณค่ะ
👉ส่งพลทหารกลับกรมกอง 💗✌✌ #ลูกทัพฟ้า👨‍✈️✈ #Brre137💟
เพจที่เคารพช่วยบอกข่าวทหารบ้างนะค่ะ ญาติคอยจนทรมานเห็นใจบ้างเถอะค่ะ ขอบคุณค่ะ
วอนเพจกองพัน3 ช่วยส่งข่าวคราวบ้างเถอะค่ะ... คนรอใจจะขาดแล้ว ช่วยอัพเดตหน่อยค่ะ
ขออนุญาติน่ะค่ะอยากทราบว่าน้องชายจะได้กลับบ้านวันไหนค่ะขอรบกวนหน่อยน่ะค่ะ
ชว่ยโพสอะไรๆๆบ้างนะค่ะ คนรอเป็นห่วง
ขออัปเดตทหารใหม่บ่อยๆๆได้ใหมคึดถึง ขอบคุณครูฝึกที่ดูนายทหารอย่างดี