กรมสรรพสามิต Excise Department

กรมสรรพสามิต Excise Department ผู้นำการจัดเก็บภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน www.excise.go.th ESG/BCG Focus ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยยึดหลัก ESG เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถทางการแข่งขัน
2.

กรมสรรพสามิตเป็นหน่วยงานจัดเก็บภาษีในสังกัดกระทรวงการคลัง มีภารกิจหลักในการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต รวมถึงการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต โดยกำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน คือ
1. Agile way of working การพัฒนาองค์กรและบุคลากรให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงทุกมิติ
3. Standardization การยกระดับมาตรฐานกระบวนการดำเนินงานและการให้บริการสู่ระดับสากล
4. End-to-End Service การพัฒนาระบบการให้บริการแบบไร้รอยต่อ

มาตรการส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการใช้จ่าย
02/01/2024

มาตรการส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการใช้จ่าย

มาตรการส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการใช้จ่าย

นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ตามที่นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับภาคการท่องเที่ยวในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจวันนี้ (2 มกราคม2567) คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการใช้จ่ายตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เพื่อเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศและภาพลักษณ์การเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยว (Tourist Destination) หรือเป็นศูนย์กลาง(Hub) ด้านร้านอาหารและภัตตาคารที่มีคุณภาพ หลากหลาย และมีจุดแข็งด้านราคาในระดับภูมิภาค นำไปสู่การเพิ่มการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและชาวไทยทุกระดับ และเพิ่มสัดส่วนนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงได้อย่างยั่งยืนโดยประกอบด้วย 2 มาตรการ ดังต่อไปนี้

1. การปรับปรุงโครงสร้างและอัตราภาษีสรรพสามิตและภาษีประเภทอื่น รวมทั้งปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนภาคการท่องเที่ยว
การปรับปรุงอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้าสุราและสถานบริการเพื่อเป็นการสนับสนุนมาตรการส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและยกระดับอุตสาหกรรมสุราพื้นบ้านสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรไทยจึงได้เสนอให้มีการปรับปรุงอัตราภาษีสินค้าสุราแช่พื้นบ้านไวน์ไวน์ผลไม้และสุราแช่ชนิดอื่นๆเช่นปรับปรุงอัตราภาษีสุราแช่พื้นบ้าน (อุกระแช่สาโทสุราแช่พื้นบ้านอื่นและสุราแช่ที่ใช้วัตถุดิบเป็นข้าวที่มีแรงแอลกอฮอล์ไม่เกิน7ดีกรี) กำหนดอัตราภาษีตามมูลค่าร้อยละ 0 และอัตราภาษีตามปริมาณ 150 บาท ต่อปริมาณหนึ่งลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ (ลดลงจากอัตราภาษีตามมูลค่าร้อยละ10 และอัตราภาษีตามปริมาณ 150 บาทต่อปริมาณหนึ่งลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์) และมีการปรับปรุงอัตราภาษีไวน์และไวน์ผลไม้โดยยกเลิกการจัดเก็บภาษีจากการแบ่งชั้นของราคา (Price Tier) และกำหนดให้มีการจัดเก็บภาษีเป็นอัตราเดียว (Unitary Rate) ที่มีความเรียบง่ายและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลทั้งนี้คาดว่าการปรับปรุงอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้าสุราในครั้งนี้จะสนับสนุนสินค้าไทยให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจเมืองรองเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร รวมทั้งทำให้สินค้าดังกล่าวแข่งขันกับประเทศต่างๆและเป็นที่รู้จักของนานาชาติได้อีกทั้งสามารถกระตุ้นให้ค่าใช้จ่ายท่องเที่ยวต่อหัวของนักท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้นยังมีการปรับปรุงพิกัดอัตราภาษีสุราแช่ชนิดอื่นๆโดยกำหนดพิกัดอัตราภาษีสำหรับสุราแช่ที่มีการผสมสุรากลั่นและมีแรงแอลกอฮอล์เกิน7 ดีกรีขึ้นใหม่เพื่อรองรับสินค้าที่กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน
สำหรับการปรับปรุงอัตราภาษีสถานบริการซึ่งประกอบกิจการบันเทิงหรือหย่อนใจ จากร้อยละ 10 ของรายรับของสถานบริการโดยไม่หักค่าใช้จ่ายเป็นร้อยละ 5 ของรายรับของสถานบริการโดยไม่หักค่าใช้จ่ายมาตรการดังกล่าวเป็นมาตรการระยะสั้นมีกำหนดระยะเวลาประมาณ 1 ปี (สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2567) ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิดกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งและส่งเสริมการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐด้วยอีกทางหนึ่งนอกจากนี้จะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นและผู้ประกอบการสามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายหรือปรับลดราคาค่าอาหารและบริการเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวภายในประเทศเพิ่มขึ้น
การปรับปรุงโครงสร้างภาษีศุลกากรสินค้าไวน์กรมศุลกากรได้ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างภาษีศุลกากรสินค้าไวน์ให้สอดคล้องควบคู่กับการปรับปรุงโครงสร้างภาษีสรรพสามิต โดยยกเว้นอากรขาเข้าสินค้าไวน์ในประเภทพิกัด 22.04 และ 22.05 รวม 21 รายการจากเดิมที่มีอัตราอากรร้อยละ 54 และ 60 โดยคาดว่าการยกเว้นอากรให้กับกลุ่มสินค้าดังกล่าวจะเป็นการขยายฐานการบริโภคและลดการลักลอบหลีกเลี่ยงอากรส่งผลให้จัดเก็บรายได้ภาษีอากร เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นต้น เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยวและการใช้จ่าย

2. การปรับปรุงหลักเกณฑ์การตรวจสินค้าเพื่อขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มของนักท่องเที่ยว (VAT Refundfor Tourists) เพื่อลดปริมาณนักท่องเที่ยวที่ต้องเข้าคิวเพื่อแสดงสินค้าในกระบวนการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
กรมสรรพากรได้ดำเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์การตรวจสินค้าเพื่อขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เพื่อลดปริมาณนักท่องเที่ยวที่ต้องเข้าคิวเพื่อแสดงสินค้าในกระบวนการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มของนักท่องเที่ยว ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566โดย (1) การปรับเพิ่มวงเงินซื้อสินค้าที่ต้องแสดงต่อศุลกากร จากเดิมตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป เป็น 20,000 บาทขึ้นไป ซึ่งจะลดจำนวนนักท่องเที่ยวที่ต้องแสดงสินค้าลงจาก 1.2 แสนรายต่อปี เหลือประมาณ 30,000 รายต่อปี หรือลดลงประมาณร้อยละ 75 และ (2) การปรับเพิ่มมูลค่าสินค้าที่ต้องนำไปแสดงต่อสรรพากร 9 รายการ ได้แก่ เครื่องประดับ ทองรูปพรรณ นาฬิกา แว่นตา ปากกา สมาร์ทโฟน แล็ปท็อปหรือแท็บเล็ต กระเป๋า (ไม่รวมกระเป๋าเดินทาง) เข็มขัด จากเดิมมูลค่าต่อชิ้นตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป เป็น 40,000 บาทขึ้นไป และของที่สามารถถือขึ้นเครื่องได้ (carry-on) จากเดิมมูลค่าต่อชิ้นตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป เป็น 100,000 บาทขึ้นไป ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ใหม่นี้จะช่วยลดจำนวนนักท่องเที่ยวที่ต้องแสดงสินค้าลงจาก 1.2 แสนรายต่อปี (หรือร้อยละ 4.7 ของจำนวนนักท่องเที่ยวที่ขอคืนภาษีทั้งหมด) เหลือประมาณ 30,000 รายต่อปี (หรือร้อยละ 1.2 ของจำนวนนักท่องเที่ยวที่ขอคืนภาษีทั้งหมด) หรือลดลงจาก 333 คนต่อวัน ที่ต้องแสดงสินค้าเหลือเพียง 84 คนต่อวัน โดยประมาณ หรือลดลงกว่าร้อยละ 75

ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า การปรับปรุงโครงสร้างและอัตราภาษีสรรพสามิตและการยกเว้นอากรขาเข้าต่าง ๆ ข้างต้น จำเป็นต้องตราเป็นกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงการคลังตามลำดับ ซึ่งจะได้เร่งดำเนินการให้มีผลบังคับใช้โดยเร็วภายในเดือนมกราคม 2567 ทั้งนี้ ในภาพรวมมาตรการส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการใช้จ่ายที่กระทรวงการคลังเสนอ จะส่งผลให้การจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตและภาษีศุลกากรเพิ่มขึ้นสุทธิประมาณ 401ล้านบาทต่อปีและ GDP ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.0073เทียบกับกรณีไม่มีมาตรการ นอกจากนี้ ภาครัฐยังจะสามารถจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้นิติบุคคลได้เพิ่มเติมในอนาคตจากการเพิ่มขึ้นของการจับจ่ายใช้สอยและการเพิ่มขึ้นของรายได้ของผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ร้านค้า ร้านอาหาร ภัตตาคาร ธุรกิจบริการ สถานบันเทิง โรงแรมที่พัก ผู้ให้บริการขนส่ง สายการบินเป็นต้น และส่งผลให้มีการลงทุนขยายกิจการและการจ้างงานเพิ่มขึ้นต่อไปส่งผลให้ภาพรวมเศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ดีขึ้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง:
โทร. 02 273 9020 ต่อ 3519,3520

กรมสรรพสามิต:
โทร. 022415600 ต่อ 535302-535306

กรมศุลกากร:
โทร. 1164
กรมสรรพากร:
สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร.1161

🎉 สวัสดีปีใหม่ 2567 ขอให้ทุกท่านมีความสุขตลอดปี และตลอดไป ✨
31/12/2023

🎉 สวัสดีปีใหม่ 2567 ขอให้ทุกท่านมีความสุขตลอดปี และตลอดไป ✨

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์ผลการประเมินการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือนหลัง (1 เมษายน 25...
25/12/2023

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์ผลการประเมินการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือนหลัง (1 เมษายน 2566 – 30 กันยายน 2566)

ว่าที่ร้อยตรี ยงยุทธ ภูมิประเทศ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์ผลการประเมินการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือนหลัง (1 เมษายน 2566 – 30 กันยายน 2566) โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566

การประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาการขอรับสิทธิตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์...
20/12/2023

การประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาการขอรับสิทธิตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ครั้งที่ 20/2566 (ครั้งที่ 39)

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาการขอรับสิทธิตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ครั้งที่ 20/2566 (ครั้งที่ 39) โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566

19/12/2023

สรรพสามิตขับเคลื่อนนโยบายยานยนต์ไฟฟ้า EV3.5 ผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางผลิตรถอีวีในภูมิภาค ส่งเสริมสังคมคาร์บอนต่ำ

กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพสามิต เตรียมขับเคลื่อนนโยบายสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า หลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ระยะที่ 2 (EV3.5) ในช่วง 4 ปี (2567-2570) ผลักดันไทยเป็นฮับการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาค

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้เร่งขับเคลื่อนนโยบายสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า หลังคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ (อีวีบอร์ด) ซี่งมีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีมติเห็นชอบมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ระยะที่ 2 (EV3.5) ในช่วง 4 ปี (2567-2570) เพื่อส่งเสริมและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในการยกระดับศักยภาพในหลายมิติ ควบคู่กับการขยายโอกาสของประเทศไทยในเวทีโลกในการส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนสำคัญในประเทศไทย ให้เกิดการขยายตัวและเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งระบบไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพสามิตได้เตรียมขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาค ตามนโยบาย 30@30 ที่ตั้งเป้าการผลิตยานยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ (Zero Emission Vehicle: ZEV) ให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 30 ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดภายในปี 2573 คิดเป็นกำลังการผลิตรถยนต์ประมาณ 725,000 คัน และรถจักรยานยนต์ประมาณ 675,000 คัน

นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า สำหรับมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ ไฟฟ้าระยะแรก หรือ EV 3 ในปี 2565 ที่ผ่านมา มีผู้นำเข้าและผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมมาตรการ EV3 ที่ได้ทำข้อตกลง (MOU) ร่วมกับกรมสรรพสามิต จำนวน 19 ราย มีรถยนต์ที่ได้รับเงินอุดหนุนตามมาตรการ EV3 จำนวน 28,841 คัน และรถไฟฟ้าที่มีการนำเข้าแต่ยังไม่ได้ยื่นขอรับเงินอุดหนุน จำนวน 61,436 คัน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566) สร้างผลสำเร็จในการกระตุ้นการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย โดยในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2566 (ม.ค. – พ.ย. 66) มียอดจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าใหม่จำนวน 67,056 คัน เพิ่มขึ้นกว่า 7.9 เท่า เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ 8,483 คัน โดยผลของมาตรการ EV3 ก่อให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า มูลค่ารวม 61,425 ล้านบาท จากโครงการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ การผลิตชิ้นส่วนสำคัญ รวมถึงสถานีอัดประจุไฟฟ้า

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมมาตรการ EV3.0 สามารถยื่นขอรับสิทธิประโยชน์ตามมาตรการใหม่นี้เพิ่มเติมได้ และผู้ประกอบการที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการสามารถเข้าร่วมมาตรการ EV3.5 ได้ โดยได้รับการสนับสนุนจากกรมสรรพสามิต ดังนี้

1. รถยนต์นั่ง (ราคาไม่เกิน 2 ล้านบาท) จะได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้
1.1 สิทธิเงินอุดหนุน
1) ขนาดแบตเตอรี่ ตั้งแต่ 10 kWh แต่น้อยกว่า 50 kWh
1.1) ปี 2567 จะได้รับเงินอุดหนุน 50,000 บาท/คัน
1.2) ปี 2568 จะได้รับเงินอุดหนุน 35,000 บาท/คัน
1.3) ปี 2569 - 2570 จะได้รับเงินอุดหนุน 25,000 บาท/คัน (เฉพาะที่ผลิตในประเทศเท่านั้น)
2) ขนาดแบตเตอรี่ ตั้งแต่ 50 kWh ขึ้นไป
2.1) ปี 2567 จะได้รับเงินอุดหนุน 100,000 บาท/คัน
2.2) ปี 2568 จะได้รับเงินอุดหนุน 75,000 บาท/คัน
2.3) ปี 2569 - 2570 จะได้รับเงินอุดหนุน 50,000 บาท/คัน (เฉพาะที่ผลิตในประเทศเท่านั้น)
1.2 สิทธิลดอัตราอากรขาเข้าไม่เกินร้อยละ 40 (สำหรับรถที่มีการนำเข้าในช่วงปี 2567 - 2568)
1.3 สิทธิลดภาษีสรรพสามิตจากร้อยละ 8 เหลือร้อยละ 2 ในปี 2567 - 2570

2. รถยนต์นั่ง (ราคาตั้งแต่ 2 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 7 ล้านบาท) ที่มีขนาดแบตเตอรี่ตั้งแต่ 50 kWh ขึ้นไป จะได้รับสิทธิลดภาษีสรรพสามิตจากร้อยละ 8 เหลือร้อยละ 2

3. รถกระบะ (เฉพาะที่ผลิตภายในประเทศ และราคาไม่เกิน 2 ล้านบาท) ที่มีขนาดแบตเตอรี่ตั้งแต่ 50 kWh ขึ้นไป จะได้รับเงินอุดหนุน 100,000 บาท/คัน และได้รับสิทธิอัตราภาษีสรรพสามิต ร้อยละ 0 ในปี 2567 - 2568 และอัตราภาษีร้อยละ 2 ในปี 2569 - 2570

4. รถจักรยานยนต์ (เฉพาะที่ผลิตภายในประเทศ และราคาไม่เกิน 150,000 บาท) ที่มีขนาดแบตเตอรี่ตั้งแต่ 3 kWh ขึ้นไป จะได้รับเงินอุดหนุน 10,000 บาท/คัน และได้รับสิทธิอัตราภาษีสรรพสามิต ร้อยละ 1 ในปี 2567 - 2570

นอกจากนี้ ยังมีการกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ได้รับการสนับสนุนจากโครงการนี้ ต้องผลิตรถยนต์เพื่อชดเชยการนำเข้าภายในปี 2569 ในอัตราส่วน 1 : 2 ของจำนวนนำเข้าในช่วงปี 2567 – 2568 (นำเข้า 1 คัน ผลิตชดเชย 2 คัน) หรือผลิตชดเชยการนำเข้าภายในปี 2570 ในอัตราส่วน 1 : 3 (นำเข้า 1 คัน ผลิตชดเชย 3 คัน) เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในประเทศ และผลักดันไทยให้เป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาค

สำหรับแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้นำเข้าหรือผู้ประกอบการที่ต้องการเข้าร่วมมาตรการ EV3.5 ต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1) ต้องยื่นหนังสือแจ้งความประสงค์ขอรับสิทธิฯ และมีการทำข้อตกลง (MOU) ให้เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิตามมาตรการ EV3.5 ร่วมกับกรมสรรพสามิต
2) เมื่อได้รับการอนุมัติสิทธิแล้ว ผู้ขอใช้สิทธิจะต้องได้รับอนุมัติราคาขายปลีกแนะนำและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติยานยนต์ไฟฟ้าก่อนเริ่มขายรถรุ่นนั้น ๆ
3) กรณีนำเข้า ผู้นำเข้าต้องปฏิบัติตามข้อ 1 และ 2 ให้แล้วเสร็จก่อนการนำเข้า จึงจะสามารถนำยานยนต์ไฟฟ้ามาขอรับสิทธิทางภาษีได้
4) การขอรับเงินอุดหนุนหลังจากการจำหน่ายและจดทะเบียนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กรมสรรพสามิตกำหนด
5) สิทธิประโยชน์ต่างๆ รวมถึงเงื่อนไขการผลิตชดเชย บทลงโทษ ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่น ๆ ตามมาตรการ EV3.5 ให้เป็นไปตามที่กรมสรรพสามิตกำหนด

สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าที่เคยได้รับสิทธิตามมาตรการ EV3 อยู่แล้ว แต่ไม่สามารถจำหน่ายได้ทันภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และประสงค์ที่นำยานยนต์ไฟฟ้าดังกล่าวมารับสิทธิตามมาตรการ EV3.5 สามารถกระทำได้ โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้
1) ผู้ขอรับสิทธิต้องยื่นหนังสือแจ้งความประสงค์ขอรับสิทธิฯ และมีการทำข้อตกลง (MOU) เพื่อเป็นผู้ได้สิทธิตามมาตรการ EV3.5 และต้องได้รับอนุมัติราคาขายปลีกแนะนำและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติยานยนต์ไฟฟ้าที่ก่อนเริ่มจำหน่าย
2) หลังจากวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ผู้ได้รับสิทธิตามมาตรการ EV3 ต้องยื่นหนังสือเพื่อแจ้งจำนวนคงเหลือของยานยนต์ไฟฟ้าที่ได้รับสิทธิตาม EV3 แต่ไม่สามารถจำหน่ายได้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ให้กรมสรรพสามิตทราบ ก่อนลงนามข้อตกลง EV 3.5 กับกรมสรรพสามิต
3) ยานยนต์ไฟฟ้าที่ได้รับสิทธิตาม EV3 แต่ประสงค์จะนำมาเข้าร่วมมมาตรการ EV 3.5 จะยังคงได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีตามมาตรการ EV3 แต่เงินอุดหนุนและเงื่อนไขการผลิตชดเชย ตลอดจนบทลงโทษ และเงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามมาตรการ EV3.5

สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าที่เคยได้รับสิทธิตามมาตรการ EV3 แต่ไม่สามารถจำหน่ายได้ภายในวันที่ 31ธันวาคม 2566 และไม่ประสงค์ที่นำยานยนต์ไฟฟ้าดังกล่าวมารับสิทธิตามมาตรการ EV3.5 ต่อ จะยังคงมีภาระในการผลิตชดเชยการนำเข้าตามเงื่อนไขของมาตรการ EV3 โดยไม่ต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีที่ได้รับไปแล้ว

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยเพิ่มเติมว่า เพื่อให้การดำเนินการเปลี่ยนผ่านจากมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า EV3 ไปสู่ EV3.5 เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่ภาครัฐกำหนด กรมสรรพสามิตได้ดำเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ข้อปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนมาตรการ EV 3.5 ในทุก ๆ ด้าน เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล และตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยภาษีสรรพสามิต มุ่งเน้นสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เพื่อเดินหน้าประเทศไทยสู่ความยั่งยืน

สำหรับผู้ที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่กรมสรรพสามิต หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือที่ www.excise.go.th

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม
โทร. 02 241 5600 -18 ต่อ 552301

คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตตรวจราชการหน่วยงานในสังกัดสสภ.3 ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหาร เด...
18/12/2023

คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตตรวจราชการหน่วยงานในสังกัดสสภ.3

ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหาร เดินทางไปตรวจเยี่ยม รับฟังผลการปฏิบัติงาน และมอบนโยบายให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ในสังกัด ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566

สรรพสามิตจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะบุคลากรสู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์กรมสรรพสามิตนางจิ...
15/12/2023

สรรพสามิตจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะบุคลากรสู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์กรมสรรพสามิต

นางจิติธาดา ธนะโสภณ รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะบุคลากรสู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์กรมสรรพสามิต ซึ่งจัดขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ และทักษะ เรื่องการออกแบบการให้บริการ (UX&UI) และการบริหารโครงการแบบ Agile ร่วมกันกำหนดแผนงานและคิดหาแนวทางในการแก้ปัญหา สามารถเสริมสร้างและพัฒนาทักษะต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมี ดร. นิตยา โสรีกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นผู้กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วยบุคลากรจากส่วนกลาง และบุคลากรดาวเด่น Star ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่สำนักงานสรรพสามิตภาคพิจารณาคัดเลือก ภาคละ 1 คน ซึ่งกำหนดจัดอบรมระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต

อธิบดีกรมสรรพสามิตร่วมเป็นวิทยากรงานสัมมนา “SUSTAINABILITY FORUM 2024” จัดโดยกรุงเทพธุรกิจดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิ...
15/12/2023

อธิบดีกรมสรรพสามิตร่วมเป็นวิทยากรงานสัมมนา “SUSTAINABILITY FORUM 2024” จัดโดยกรุงเทพธุรกิจ

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต ร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนา SUSTAINABILITY FORUM 2024 จัดโดย กรุงเทพธุรกิจ ในหัวข้อ “New Excise Tax to move Thailand to low carbon economy” บทบาทของกรมสรรพสามิตในโลกยุคใหม่ที่พยายามสร้างความยั่งยืนให้กับประเทศไทย จะเน้นส่งเสริมในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล (ESG) ณ แกรนด์ ฮอลล์ ชั้น 2 ไบเทคบางนา เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566

สรรพสามิตจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงกรมสรรพสามิตสู่การเป็น EASE Excise (EASE Excise Strategy and Transfo...
14/12/2023

สรรพสามิตจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงกรมสรรพสามิตสู่การเป็น EASE Excise (EASE Excise Strategy and Transformation Committee) ครั้งที่ 1/2566

ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกรมสรรพสามิตสู่การเป็น EASE Excise (EASE Excise Strategy and transformation Committee) ครั้งที่ 1/2566 เพื่อขับเคลื่อนโครงการ Flagship 9 โครงการ ในปีงบประมาณ 2567 และกำหนดรูปแบบการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ โดยมีที่ปรึกษาคณะกรรมการ คณะกรรมการฯ และคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต พร้อมทั้งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566

10 ธันวาคมวันรัฐธรรมนูญเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับถาวรฉบับแรกอันเป็นกฎหมายสูงส...
09/12/2023

10 ธันวาคม
วันรัฐธรรมนูญ
เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับถาวรฉบับแรก
อันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ
ให้กับประชาชนชาวไทย

สรรพสามิตจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Design Thinking เพื่อหาแนวทางพัฒนาโครงสร้างภาษีแบตเตอรี่นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด...
07/12/2023

สรรพสามิตจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Design Thinking เพื่อหาแนวทางพัฒนาโครงสร้างภาษีแบตเตอรี่

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานผ่านกระบวนการคิดเชิง (Design Thinking) เพื่อร่วมกันเเลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปัญหา ข้อกังวลต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงสร้างภาษีแบตเตอรี่ในปัจจุบันเพื่อนำไปพัฒนา และปรับปรุงโครงสร้างภาษี เพื่อให้เท่าทันต่อการพัฒนาประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ และคำนึงถึงผลกระทบทางลบจาก แบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพ ตลอดจนการเปลี่ยนผ่านด้านการผลิตและการใช้พลังงานของประเทศไทย ไปสู่พลังงานสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ ผศ.ดร.มานา ปัจฉิมนันท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มาช่วยดำเนินกระบวนการ Design Thinking ในครั้งนี้ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานของกรมสรรพสามิต รวมทั้งผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว ณ อาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566

สรรพสามิตจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนา...
07/12/2023

สรรพสามิตจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2566

ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 ด้วยการบริจาคโลหิตให้กับคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ณ อาคารหอประชุมกรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566

การประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมสรรพสามิต ครั้งที่ 3/2566ว่าที่ร้อยตรี ยงยุทธ ภูมิประเทศ รองอธิบดีกรมสรรพสา...
07/12/2023

การประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมสรรพสามิต ครั้งที่ 3/2566

ว่าที่ร้อยตรี ยงยุทธ ภูมิประเทศ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมสรรพสามิต ครั้งที่ 3/2566 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566

อธิบดีกรมสรรพสามิตรับรางวัล "ผู้นำองค์กรดิจิทัลดีเด่นแห่งปี" พร้อมอีก 2 รางวัลจากงาน DG Awards 2023 โดยสำนักงานพัฒนารัฐบ...
07/12/2023

อธิบดีกรมสรรพสามิตรับรางวัล "ผู้นำองค์กรดิจิทัลดีเด่นแห่งปี" พร้อมอีก 2 รางวัล
จากงาน DG Awards 2023 โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เข้ารับรางวัลผู้นำองค์กรดิจิทัลดีเด่น จาก นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2566 “DG Awards 2023” จัดโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ซึ่งเป็นรางวัลแห่งความเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมายกระดับหน่วยงาน นอกจากนี้ กรมสรรพสามิตยังได้รับรางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance) และรางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านการเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (data.go.th) โดยมีนางจิติธาดา ธนะโสภณ รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต และ ดร.จรัสพงษ์ สมานบุตร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับรางวัลดังกล่าว ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566

06/12/2023

ขอเชิญรับชม 🔴 LIVE งานประกาศรางวัลรางวัลอันทรงเกียรติและภาคภูมิใจของหน่วยงานรัฐ ที่สามารถปรับเปลี่ยนองค์กรสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล พร้อมการันตีการเป็นสุดยอดหน่วยงานภาครัฐด้านดิจิทัล

🙏 สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสา...
06/12/2023

🙏 สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖
ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์

https://wellwishes.royaloffice.th

ระหว่างวันที่ ๖ – ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตตรวจราชการหน่วยงานในสังกัดสสภ.7 พร้อมทั้งร่วมกันวางแผนกลยุทธ์กลางเพื่อขับเคลื่อนกรมสรรพสามิตดร. ...
01/12/2023

คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตตรวจราชการหน่วยงานในสังกัดสสภ.7 พร้อมทั้งร่วมกันวางแผนกลยุทธ์กลางเพื่อขับเคลื่อนกรมสรรพสามิต

ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหาร เดินทางไปตรวจเยี่ยม รับฟังผลการปฏิบัติงาน และมอบนโยบายให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี
ในการนี้ ได้จัดให้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อร่วมกันวางแผนกลยุทธ์กลางเพื่อขับเคลื่อนกรมสรรพสามิต โดยมีคณะผู้บริหารร่วมกับบุคลากรในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี ดังนี้
- ด้านการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตให้ตรงเป้าและตรงใจผู้เสียภาษี
โดยนายเกรียงไกร พัฒนาภรณ์ ที่ปรึกษากรมสรรพสามิตด้านนโยบายและโครงสร้างภาษี นางสาวอ้อมฤทัย อ่องสาคร ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และนางสาวนนท์อุมา สืบวงศ์แพทย์ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
- ด้านการปราบปรามให้ตรงกลุ่มและการสื่อสาร
โดย นายอัครุตม์ สนธยานนท์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี นายพยุง บุญสมสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม และนายภาคภูมิ ตันธนศรีกุล เลขานุการกรม
นอกจากนี้ ยังได้นำของกลางน้ำสุราและยาสูบนำมาแปรสภาพเป็นน้ำหมักชีวภาพเพื่อใช้ไล่ศัตรูพืช ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกรมฯ EASE Excise ที่มุ่งเน้นในเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) โดยมีนายธนไชย อ่ำจั่น ส.อบจ.อำเภอเมือง เขต 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรและประชาชนต่อไป
พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการโรงงานน้ำมันหล่อลื่น บริษัท ซีรีคลอร์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566

📍เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรมสรรพสามิตขอแจ้งปิดระบบสารสนเทศ ของกรมสรรพสามิต ชั่วคราววันศุกร์ที่ 1 ธ...
01/12/2023

📍เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
กรมสรรพสามิตขอแจ้งปิดระบบสารสนเทศ ของกรมสรรพสามิต ชั่วคราว

วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 21.00 น. ถึง
วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 06.00 น. (นอกเวลาราชการ)

ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้🙏🏻

๕ ธันวาคม เนื่องในวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันชาติ และ วันพ่อแห่งช...
30/11/2023

๕ ธันวาคม เนื่องในวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต

ประชุมเปิดตรวจของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสาม...
28/11/2023

ประชุมเปิดตรวจของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมเปิดตรวจกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย การตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ และการตรวจสอบระหว่างกาลสำหรับงวดบัญชี 2567 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตและผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต พร้อมทั้งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566

📍สรรพสามิตเดินหน้าปราบบุหรี่เถื่อนต่อเนื่อง จับบุหรี่ลักลอบที่จังหวัดกระบี่ มูลค่าปรับกว่า 20 ล้านบาทสรรพสามิตเดินหน้าปร...
27/11/2023

📍สรรพสามิตเดินหน้าปราบบุหรี่เถื่อนต่อเนื่อง จับบุหรี่ลักลอบที่จังหวัดกระบี่
มูลค่าปรับกว่า 20 ล้านบาท
สรรพสามิตเดินหน้าปราบบุหรี่เถื่อนลักลอบหนีภาษีต่อเนื่อง ล่าสุดจับบุหรี่เถื่อน ณ ศูนย์กระจายสินค้าของเกาะลันตา จ.กระบี่ จำนวน 21,490 ซอง มูลค่าปรับกว่า 20 ล้านบาท
อ่านต่อได้ที่ :https://webdev.excise.go.th/act2560/files/secretary/press18.pdf

📍สรรพสามิตจับบุหรี่เถื่อนจากภาคใต้ ซุกมากับรถไปรษณีย์กว่า 36,440 ซอง  ปรับกว่า 30 ล้านบาท กรมสรรพสามิตเดินหน้ายกระดับการ...
26/11/2023

📍สรรพสามิตจับบุหรี่เถื่อนจากภาคใต้ ซุกมากับรถไปรษณีย์กว่า 36,440 ซอง ปรับกว่า 30 ล้านบาท
กรมสรรพสามิตเดินหน้ายกระดับการปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายเชิงรุก ตามยุทธศาสตร์ EASE Excise จับบุหรี่เถื่อนขนมากับรถไปรษณีย์จากภาคใต้กว่า 36,440 ซอง ค่าปรับกว่า 30 ล้านบาท
อ่านต่อได้ที่ :https://webdev.excise.go.th/act2560/files/secretary/press17.pdf

การประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาการขอรับสิทธิตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์...
24/11/2023

การประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาการขอรับสิทธิตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ครั้งที่ 19/2566 (ครั้งที่ 38)

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาการขอรับสิทธิตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ครั้งที่ 19/2566 (ครั้งที่ 38) โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566

📍สรรพสามิตแจงกรณีเข้าตรวจสอบร้านหมาล่าย่านห้วยขวาง  ระบุเป็นไปด้วยความชอบธรรม  สรรพสามิตชี้แจงกรณีเข้าตรวจสอบร้านหมาล่าย...
23/11/2023

📍สรรพสามิตแจงกรณีเข้าตรวจสอบร้านหมาล่าย่านห้วยขวาง ระบุเป็นไปด้วยความชอบธรรม
สรรพสามิตชี้แจงกรณีเข้าตรวจสอบร้านหมาล่าย่านห้วยขวาง เป็นไปด้วยความชอบธรรม พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบราชการ หากพบเจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ขัดต่อจริยธรรม จะมีมาตรการลงโทษอย่างเด็ดขาด
อ่านต่อได้ที่ :https://webdev.excise.go.th/act2560/files/secretary/press16.pdf

การประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาการขอรับสิทธิตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์...
22/11/2023

การประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาการขอรับสิทธิตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ครั้งที่ 18/2566 (ครั้งที่ 37)

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาการขอรับสิทธิตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ครั้งที่ 18/2566 (ครั้งที่ 37) โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566

สรรพสามิตจัดสัมมนาผู้บริหารระดับสูงเพื่อมอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนกรมฯ ในปี 2567ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมส...
20/11/2023

สรรพสามิตจัดสัมมนาผู้บริหารระดับสูงเพื่อมอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนกรมฯ ในปี 2567

ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาผู้บริหารระดับสูง เพื่อมอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนกรมสรรพสามิต ในปี 2567 ด้วยกลยุทธ์ง่าย หรือ “EASE Excise” โดยมุ่งเน้นใน 6 กลยุทธ์ เพื่อยกระดับการทำงานของกรมสรรพสามิตในทุก ๆ ด้าน รวมถึง ได้เน้นย้ำในเรื่องการให้บริการอย่างมีมาตรฐานและการปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายอย่างเข้มงวด เนื่องจาก จะส่งผลกระทบต่อผู้เสียภาษีโดยสุจริต และความปลอดภัยด้านสุขภาพของประชาชนที่อาจเกิดขึ้นหากบริโภคสินค้าปลอมหรือไม่ได้มาตรฐาน

ในการนี้ คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตได้ร่วมกันถ่ายทอดกลยุทธ์กรมสรรพสามิตสู่การปฏิบัติ
ดังนี้
1. กลยุทธ์การจัดเก็บภาษีให้ตรงเป้า โดยนางสาวรัชฎา วานิชกร ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี
2. กลยุทธ์การปราบปรามให้ตรงกลุ่ม โดยนายพยุง บุญสมสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
3. กลยุทธ์การบริการให้ตรงใจ (บุคลากร) โดยดร. นิตยา โสรีกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
4. กลยุทธ์การบริการให้ตรงใจ (ผู้เสียภาษี) โดยนางสาวอ้อมฤทัย อ่องสาคร ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
5. กิจกรรมการขับเคลื่อนและยกระดับการทำงานของกรมสรรพสามิต ภายใต้แนวคิด ESG โดยนายภูดิศ จันทน์ขาว ผู้อำนวยการส่วนบริหารการพัสดุ
6. กลยุทธ์การสื่อสาร และการจัดการข้อร้องเรียน โดยนายภาคภูมิ ตันธนศรีกุล เลขานุการกรม
นอกจากนี้ ผู้บริหารของกรมสรรพสามิตทั่วประเทศได้มีการจัดทำ Workshop จำนวน 6 กลุ่ม ตามแนวทางการขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ ได้แก่ 1. กลุ่มเก็บภาษีตรงเป้า 2. กลุ่มปราบปรามตรงกลุ่ม 3. กลุ่ม UX 4. กลุ่ม เก่ง ดี มีความสุข 5. กลุ่ม ESG 6. กลุ่มการสื่อสาร พร้อมทั้งนำเสนอผู้บริหารส่วนกลางรับฟังและให้ข้อเสนอแนะ ณ อาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566

สรรพสามิตจัดพิธีมอบพระธนบดีมหาเศรษฐี รูปหล่อลอยองค์ ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในพิธีมอบพร...
20/11/2023

สรรพสามิตจัดพิธีมอบพระธนบดีมหาเศรษฐี รูปหล่อลอยองค์

ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในพิธีมอบพระธนบดีมหาเศรษฐี รูปหล่อลอยองค์ ซึ่งมอบให้แก่ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกรมสรรพสามิต เพื่ออัญเชิญไปบูชาไว้ประจำสำนัก/ศูนย์/กลุ่ม/กอง/สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 -10 และสรรพสามิตพื้นที่ทุกพื้นที่ ทั้งนี้ เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตได้สักการะบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคล อำนวยให้เกิดความร่มเย็น เจริญรุ่งเรือง สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งได้จัดให้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดอัมพวัน กรุงเทพมหานคร ในครั้งนี้ด้วย ณ อาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต และถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live : EASE Excise Update เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566

ที่อยู่

1488 ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ
Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622415600

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมสรรพสามิต Excise Departmentผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด