ปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปัญหาสิ่งแวดล้อม สำรวจและศึกษาค่าพื้นฐานโลหะหนักในน้ำบาดาล

บอร์ดประชาสัมพันธ์โครงการ
18/09/2015

บอร์ดประชาสัมพันธ์โครงการ

ปัจจุบันประเทศไทยกำลังประสบปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรน้ำบาดาลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจากผลกระทบของการพัฒนาการใช้ป...
18/09/2015

ปัจจุบันประเทศไทยกำลังประสบปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรน้ำบาดาลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจากผลกระทบของการพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน การเติบโตของชุมชนเมืองและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ทำให้แหล่งน้ำบาดาลมีแนวโน้มเสี่ยงต่อการปนเปื้อนมลพิษสูงมากขึ้น โดยพบว่าในบางพื้นที่มีความเข้มข้นของธาตุโลหะหนักสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานน้ำบาดาลสำหรับอุปโภคบริโภคและไม่สามารถระบุถึงแหล่งที่มาของโลหะหนักดังกล่าวได้เนื่องจากไม่มีค่าพื้นฐานของโลหะหนักในน้ำบาดาลที่ใช้อ้างอิงได้ว่าค่าดังกล่าวเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามสภาพธรรมชาติหรือเกิดจากกิจกรรมในการพัฒนาของมนุษย์

สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จึงเห็นความสำคัญของการศึกษาค่าพื้นฐานโลหะหนักในน้ำบาดาล เพื่อให้ทราบถึงลักษณะคุณภาพน้ำบาดาลและที่มาของธาตุโลหะหนักที่ตรวจพบว่าเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์หรือเกิดจากทั้งสองสาเหตุ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเฝ้าระวังการปนเปื้อนสารพิษในแหล่งน้ำบาดาลและเป็นหลักฐานทางวิชาการในการอ้างอิงแหล่งกำเนิดของโลหะหนักที่ตรวจพบในน้ำบาดาล ทั้งนี้การเผยแพร่ข้อมูลเบื้องต้นเหล่านี้ให้กับชุมชนในพื้นที่จะช่วยให้ประชาชนทั่วไปรับทราบถึงสถานการณ์น้ำบาดาลและร่วมกันป้องกันเฝ้าระวังมลพิษในพื้นที่ ช่วยสร้างความเข้าใจและลดข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากการปนเปื้อนโลหะหนักในน้ำบาดาลได้

ปัจจุบันประเทศไทยกำลังประสบปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรน้ำบาดาลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจากผลกระทบของการพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน การเติบโตของชุมชนเมืองและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ทำให้แหล่งน้ำบาดาลมีแนวโน้มเสี่ยงต่อการปนเปื้อนมลพิษสูงมากขึ้น โดยพบว่าในบางพื้นที่มีความเข้มข้นของธาตุโลหะหนักสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานน้ำบาดาลสำหรับอุปโภคบริโภคและไม่สามารถระบุถึงแหล่งที่มาของโลหะหนักดังกล่าวได้เนื่องจากไม่มีค่าพื้นฐานของโลหะหนักในน้ำบาดาลที่ใช้อ้างอิงได้ว่าค่าดังกล่าวเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามสภาพธรรมชาติหรือเกิดจากกิจกรรมในการพัฒนาของมนุษย์

สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จึงเห็นความสำคัญของการศึกษาค่าพื้นฐานโลหะหนักในน้ำบาดาล เพื่อให้ทราบถึงลักษณะคุณภาพน้ำบาดาลและที่มาของธาตุโลหะหนักที่ตรวจพบว่าเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์หรือเกิดจากทั้งสองสาเหตุ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเฝ้าระวังการปนเปื้อนสารพิษในแหล่งน้ำบาดาลและเป็นหลักฐานทางวิชาการในการอ้างอิงแหล่งกำเนิดของโลหะหนักที่ตรวจพบในน้ำบาดาล ทั้งนี้การเผยแพร่ข้อมูลเบื้องต้นเหล่านี้ให้กับชุมชนในพื้นที่จะช่วยให้ประชาชนทั่วไปรับทราบถึงสถานการณ์น้ำบาดาลและร่วมกันป้องกันเฝ้าระวังมลพิษในพื้นที่ ช่วยสร้างความเข้าใจและลดข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากการปนเปื้อนโลหะหนักในน้ำบาดาลได้

บรรยากาศ การประชุมวิชาการเพื่อประชาสัมพันธ์และระดมความคิดเห็นต่อการดำเนินการ "โครงการสำรวจและศึกษาค่าพื้นฐานโลหะหนักในน้...
17/09/2015

บรรยากาศ การประชุมวิชาการเพื่อประชาสัมพันธ์และระดมความคิดเห็นต่อการดำเนินการ "โครงการสำรวจและศึกษาค่าพื้นฐานโลหะหนักในน้ำบาดาลในพื้นที่ภาคกลางและตะวันออก"

บรรยากาศ การประชุมวิชาการเพื่อประชาสัมพันธ์และระดมความคิดเห็นต่อการดำเนินการ "โครงการสำรวจและศึกษาค่าพื้นฐานโลหะหนักในน้ำบาดาลในพื้นที่ภาคกลางและตะวันออก"

บรรยากาศ การประชุมวิชาการเพื่อประชาสัมพันธ์และระดมความคิดเห็นต่อการดำเนินการ "โครงการสำรวจและศึกษาค่าพื้นฐานโลหะหนักในน้...
16/09/2015

บรรยากาศ การประชุมวิชาการเพื่อประชาสัมพันธ์และระดมความคิดเห็นต่อการดำเนินการ "โครงการสำรวจและศึกษาค่าพื้นฐานโลหะหนักในน้ำบาดาลในพื้นที่ภาคกลางและตะวันออก" ณ ห้องประชุมเพรสซิเดนท์ ๑ โรงแรมเลิศธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี วันพุธที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘

บรรยากาศ การประชุมวิชาการเพื่อประชาสัมพันธ์และระดมความคิดเห็นต่อการดำเนินการ "โครงการสำรวจและศึกษาค่าพื้นฐานโลหะหนักในน้ำบาดาลในพื้นที่ภาคกลางและตะวันออก" ณ ห้องประชุมเพรสซิเดนท์ ๑ โรงแรมเลิศธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี วันพุธที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘

ที่อยู่

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
Bangkok

ข้อมูลทั่วไป

ปัจจุบันประเทศไทยกำลังประสบปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรน้ำบาดาลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจากผลกระทบของการพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน การเติบโตของชุมชนเมืองและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ทำให้แหล่งน้ำบาดาลมีแนวโน้มเสี่ยงต่อการปนเปื้อนมลพิษสูงมากขึ้น โดยพบว่าในบางพื้นที่มีความเข้มข้นของธาตุโลหะหนักสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานน้ำบาดาลสำหรับอุปโภคบริโภคและไม่สามารถระบุถึงแหล่งที่มาของโลหะหนักดังกล่าวได้เนื่องจากไม่มีค่าพื้นฐานของโลหะหนักในน้ำบาดาลที่ใช้อ้างอิงได้ว่าค่าดังกล่าวเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามสภาพธรรมชาติหรือเกิดจากกิจกรรมในการพัฒนาของมนุษย์ สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จึงเห็นความสำคัญของการศึกษาค่าพื้นฐานโลหะหนักในน้ำบาดาล เพื่อให้ทราบถึงลักษณะคุณภาพน้ำบาดาลและที่มาของธาตุโลหะหนักที่ตรวจพบว่าเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์หรือเกิดจากทั้งสองสาเหตุ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเฝ้าระวังการปนเปื้อนสารพิษในแหล่งน้ำบาดาลและเป็นหลักฐานทางวิชาการในการอ้างอิงแหล่งกำเนิดของโลหะหนักที่ตรวจพบในน้ำบาดาล ทั้งนี้การเผยแพร่ข้อมูลเบื้องต้นเหล่านี้ให้กับชุมชนในพื้นที่จะช่วยให้ประชาชนทั่วไปรับทราบถึงสถานการณ์น้ำบาดาลและร่วมกันป้องกันเฝ้าระวังมลพิษในพื้นที่ ช่วยสร้างความเข้าใจและลดข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากการปนเปื้อนโลหะหนักในน้ำบาดาลได้

เว็บไซต์

http://www2.dgr.go.th/intro/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ปัญหาสิ่งแวดล้อมผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด