Eastern Languages KU

Eastern Languages KU Department of Eastern Languages, Faculty of Humanities, Kasetsart University Tel. 02 579 5566 - 8 Chinese: ext.4401 Japanese: ext.2405 Eastern Languages: ext.4403, 2412, 2413 ASEAN: ext.2402 Korean: ext.2401 Email : [email protected]
(5)

เปิดเหมือนปกติ

📢ประชาสัมพันธ์📢ขอเชิญชวนนิสิตเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและนิทรรศการ "ภูมิคุ้มกันดิจิทัล" Digital Vaccine ในวันพุธ...
30/10/2020

📢ประชาสัมพันธ์📢

ขอเชิญชวนนิสิตเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและนิทรรศการ "ภูมิคุ้มกันดิจิทัล" Digital Vaccine ในวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

📌นิสิตที่เข้าร่วมจะได้ชั่วโมงกิจกรรมด้านทักษะวิชาการวิชาชีพ 3 ชม.

📢ทุนการศึกษา📢กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา "Junior Year at Tsukuba Pr...
29/10/2020

📢ทุนการศึกษา📢

กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา "Junior Year at Tsukuba Program (JUP)" จาก University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น

📌ผู้สมัครต้องส่งเอกสารการสมัครผ่านคณะต้นสังกัดไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียดตามเอกสารข้างล่างนี้

ประชาสัมพันธ์นิสิตปริญญาตรี ภาคปกติ👉🏻รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน มีกำหนดให้สามารถลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า ประจำภาคปลาย ปีการศ...
29/10/2020

ประชาสัมพันธ์นิสิตปริญญาตรี ภาคปกติ

👉🏻รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน มีกำหนดให้สามารถลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 ในรายวิชา 01355102 และ 01355103
👉🏻สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ ระหว่างวันที่ 16-23 พฤศจิกายน 2563
👉🏻ทั้งนี้นิสิตสามารถดูข้อมูลหมู่เรียนได้ตามรูปภาพที่แนบมานี้

📢ประชาสัมพันธ์📢ภาควิชาภาษาตะวันออก ขอเชิญนิสิตชั้นปีสุดท้ายที่จะจบการศึกษาทุกสาขาวิชาเข้าร่วมงาน🎉ดอกแก้วอำลาภาษาตะวันออก...
27/10/2020

📢ประชาสัมพันธ์📢

ภาควิชาภาษาตะวันออก ขอเชิญนิสิตชั้นปีสุดท้ายที่จะจบการศึกษาทุกสาขาวิชาเข้าร่วมงาน

🎉ดอกแก้วอำลาภาษาตะวันออก ช่อที่ 35-36🎊 ปีการศึกษา 2563
ในวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 ณ Waterside Karaoke Restaurant เวลา 18.00-22.00 น.

📌เริ่มลงทะเบียนเวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
📌แต่งกายตามอัธยาศัย

🔺สำหรับนิสิตที่ไม่ได้เข้าร่วมการอบรมคอมพิวเตอร์เมื่อวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 ภาควิชาจะจัดอบรมเพิ่มเติมให้อีกครั้ง

📢ทุนการศึกษา📢กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ทุนศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา Hokkaido University Pres...
27/10/2020

📢ทุนการศึกษา📢

กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ทุนศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา Hokkaido University President's Fellowship 2021 จาก Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น

📌ผู้สมัครต้องทำการติดต่อกับ Prospective Advisor ของ Hokkaido University ด้วยตนเองก่อนทำการสมัคร

รายละเอียดตามเอกสารข้างล่างนี้

📣📣ประชาสัมพันธ์นิสิตทำแบบประเมินโครงการ📣📣นิสิตที่เข้าร่วมโครงการ "Digital Literacy สำหรับการทำงานเบื้องต้น"ในวันที่ 21 ต...
22/10/2020

📣📣ประชาสัมพันธ์นิสิตทำแบบประเมินโครงการ📣📣
นิสิตที่เข้าร่วมโครงการ "Digital Literacy สำหรับการทำงานเบื้องต้น"
ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563
#ขอให้นิสิตทำแบบประเมินโครงการตามลิงค์แนบนี้
https://forms.gle/CcZcKRCuZEhB2fsK7

📢ประชาสัมพันธ์📢สถาบันขงจื๊อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฟังบรรยายวิชาการด...
22/10/2020

📢ประชาสัมพันธ์📢

สถาบันขงจื๊อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฟังบรรยายวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ครั้งที่ 2/2563

📌หัวข้อ “พัฒนาการพระพุทธศาสนาบนเส้นทางสายไหม” โดยพระมหาอานนท์ อานนฺโท, ผศ.ดร. จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

📍ในวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 105 อาคารมนุษยศาสตร์ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

📮 สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/33z8PsM ภายในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563

#บรรยายวิชาการ #ภาษาจีน #ขงจื๊อ มก #เกษตรศาสตร์ #CIKU #KU

ประชาสัมพันธ์ นิสิตจีน และจีนธุรกิจ ชั้้นปี 3 ปี 4 📣📣📣📣       📌📌ธนาคารกรุงไทย มีความประสงค์รับนิสิตและนักศึกษาฝึกงาน และ...
21/10/2020

ประชาสัมพันธ์ นิสิตจีน และจีนธุรกิจ ชั้้นปี 3 ปี 4 📣📣📣📣
📌📌ธนาคารกรุงไทย มีความประสงค์รับนิสิตและนักศึกษาฝึกงาน
และได้มีโอกาสเรียนรู้ธุรกิจของธนาคาร และฝึกทดลองปฏิบัติงานในหน่วยงานกลยุทธ์สาขาต่างประเทศ ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ประสานงาน และดูแลสาขาต่างประเทศ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนิสิตและนักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานจริง โดยนิสิต และนักศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

👉🏻1. มีความรู้ และทักษะด้านการใช้ภาษาและการแปลเอกสาร ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนได้
👉🏻2. สามารถสื่อสาร การประสานงานกับหน่วยงานสาขาต่างประเทศได้
👉🏻3. มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน และเพื่อนร่วมงาน
👉🏻4. สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

นิสิตคนใดสนใจสามารถ Scan OR Code กรอกข้อมูลตามรูปที่แนบมานี้

21/10/2020

📣ประกาศ📣

แจ้งนิสิตรายชื่อต่อไปนี้ ติดต่อรับหนังสือขอเข้าฝึกปฏิบัติงานที่สำนักงานภาควิชา มน.2 ชั้น 4 ด้วยค่ะ
สิธยา เกรียงวิวัฒน์
ศิรภัสสร เอี่ยมกาญจนาลัย

12/10/2020

📣ประกาศ📣

ตามที่ภาควิชาภาษาตะวันออกกำหนดจัดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ Digital Literacy และ MS Excel สำหรับการทำงานสำนักงาน สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 ทุกสาขาวิชานั้น

📌สำนักบริการคอมพิวเตอร์ขอเลื่อนการอบรมจากวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 เป็นวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563

🔸รอบเช้า เวลา 09.00-12.00 น. ห้อง 406
🔸รอบบ่าย เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง 407

จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขออภัยในความไม่สะดวก

ประชาสัมพันธ์ โครงการ "Speak-out ครั้งที่ 2"จัดขึ้นในวันที่พุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00-11.30 น. บนแพลตฟอร์มออนไลร์ ...
09/10/2020
Are you internationally minded?

ประชาสัมพันธ์ โครงการ "Speak-out ครั้งที่ 2"
จัดขึ้นในวันที่พุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00-11.30 น.
บนแพลตฟอร์มออนไลร์ Zoom
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ตามลิ้งค์ด่านล่างค่ะ
https://sites.google.com/view/speakoutprojecthumku/home

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563
07/10/2020

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563

Cr : Fb Ku

📢ประชาสัมพันธ์📢โอกาสที่คุณจะได้พบกับตำแหน่งงานจากบริษัทญี่ปุ่นชั้นนำกว่า 100 ตำแหน่ง ในงาน Japan Job Fair 2020 วันที่ 30...
06/10/2020
แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมงาน Japan Job Fair 2020

📢ประชาสัมพันธ์📢

โอกาสที่คุณจะได้พบกับตำแหน่งงานจากบริษัทญี่ปุ่นชั้นนำกว่า 100 ตำแหน่ง ในงาน Japan Job Fair 2020 วันที่ 30-31 ตุลาคม 2563 เวลา 10.30-18.30 น. ณ บีซีซี ฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ชั้น 5 ลงทะเบียนเข้าชมงานได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTqhoqT5nJh7vVrUHDMVTKLrWh1vz4ct7KUTRG_jYxpiagzw/viewform

มหกรรมจัดหางานของบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย ครั้งที่ 9 (วันที่ 30-31 ตุลาคม 2563 ณ บีซีซี ฮอลล์ เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร....

05/10/2020

ประกาศ 📣📣📣
นิสิตที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้
ติดต่อรับผลสอบ (Exit Exam) ประจำปีการศึกษา 2562
1. น.ส.ศริญญา สวายสมสีกุล
2. น.ส.วรินทร ภูคำ
3. น.ส.รัชนารี เกิดสุวรรณ
4. น.ส.กนกวรรณ ประจำม่วง

ติดต่อรับผลสอบได้ที่ ห้อง 403 ชั้น 4 อาคารมนุษยศาสตร์ 4

📣ประกาศ📣มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกาศแจ้งมาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับบัณฑิต ผู้ปกครอง และผู้ที่จะเข้าในพื้นที่ของมหาวิทยาลั...
04/10/2020

📣ประกาศ📣

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกาศแจ้งมาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับบัณฑิต ผู้ปกครอง และผู้ที่จะเข้าในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อแสดงความยินดีและถ่ายภาพกับบัณฑิต

🔸วันซ้อมใหญ่ วันที่ 8 - 10 ตุลาคม 2563
🔸วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 12 - 16 ตุลาคม 2563

📌โปรดปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

มาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับบัณฑิต ผู้ปกครองและผู้ที่จะเข้าในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อมาแสดงความยินดีและถ่ายภาพกับบัณฑิตในวันซ้อมใหญ่ วันที่ 8 - 10 ตุลาคม 2563 และวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 12 - 16 ตุลาคม 2563 โปรดปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-2019 การ์ดไม่ตก สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า (บัณฑิตสวมหน้ากากอนามัยเท่านั้น) เว้นระยะห่างทางสังคม หมั่นล้างมือด้วยน้ำ เจล แอลกอฮอล์ ลงทะเบียนสแกน QR Codeไทยชนะ และดูแลสุขภาพให้ร่างกายแข็งแรง ด้วยความรักและปรารถนาดี
อ่านรายละเอียดในประกาศของมหาวิทยาลัยhttps://www.ku.ac.th/web-upload/fck/editor-pic/files/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%20%e0%b8%a1%e0%b8%81_%20%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%8d%e0%b8%8d%e0%b8%b2.pdf

📣ประกาศ📣แจ้งหยุดการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 12-16 ตุลาคม 2563 เนื่องในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563
01/10/2020

📣ประกาศ📣

แจ้งหยุดการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 12-16 ตุลาคม 2563 เนื่องในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563

ภาควิชาภาษาตะวันออกขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทุกท่านในโอกาสที่ได้รับการเชิดชูเกียรติบุคลากรในงาน "เกษียณ สุขเกษม งานมุทิต...
01/10/2020

ภาควิชาภาษาตะวันออกขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทุกท่านในโอกาสที่ได้รับการเชิดชูเกียรติบุคลากรในงาน "เกษียณ สุขเกษม งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุงานคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปี 2563" อีกครั้ง

#EasternLanguagesKU #JapaneseKU #ChineseKU #ภาษาจีน #ภาษาจีนมก #จันธุรกิจ #ภาษาญี่ปุ่น #ภาษาญี่ปุ่นมก #ญี่ปุ่นธุรกิจ #ภาษาเกาหลี #ภาษาเกาหลีมก #เกาหลีธุรกิจ

28/09/2020

📍 ประกาศ 📍
ขอให้นิสิตที่ได้เข้าร่วมโครงการศึกษาภาษาจีนในต่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2562 ดังรายชื่อต่อไปนี้มาเซ็นต์ชื่อที่ มน.2 ชั้น 4 กล่องรับเอกสารสีเหลืองหน้าห้อง ภายในวันพุธที่ 30 กันยายน 2563 เพื่อจะได้ทำเรื่องส่งเบิกต่อไปค่ะ
1 นายพงศธร ชุ่มคำ
2 นายนันทพงศ์ อภิรักษ์สวัสดิ์
3 นางสาว บงกช คงสวัสดิ์
4 นางสาวพรญาณี งามจรัสฤทัย
5 นางสาวสิธยา เกรียงวิวัฒน์
6 นางสาววริศรา ทองนาค
7 นางสาวเกวลี เพ็ชรโรจน์
8 นางสาวกษมา ปฏิเวชวัฒนางกูร
9 นางสาวรัตนพร บูชาเกียรติ
10 นางสาววรดา ฤกษ์สัจจนนท์
11 นางสาวกัญญารัตน์ พรมปราการ
12 นางสาวสิริกานต์ บำเพ็ญทาน
13 นางสาวสลิลทิพย์ กิตติธนากร
14 นางสาวศุภิตชลธ์ เจริญพานิช
15 นางสาวปาณิศา ทรัพย์สะสม
16 นางสาวเพ็ญพิชญา โชติเสถียรธรรม
17 นางสาวธันย์นิชา พิสิทธิ์ไกรกุล
18 นางสาวมัทรี สิริโรจนานนท์
19 นายไชยภัทร เสนแก้ว
20 นางสาวบุณฑริกา น้อยศรี
21 นางสาวรีเบคก้า บุญพรม
22 นางสาศรัญญา มุ่งพันกลาง
23 นางสาวฐิตาพร สงวนธรรม
24 นางสาวณัฐมน อินทรสร
25 นางสาวอภิชญา ชวดนุช
26 นายศรัณย์พงศ์ ฤทธิ์ทรัพย์ไพศาล
27 นายวรภพ รุ่งนันทพร
28 นางสาววริษฐา วิจักษณาพงษ์
29 นางสาวไปรยาพัชร ศรีจันทร์บาล

28/09/2020
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะมนุษยศาสตร์.มก. Ku76 Hum35

📣ประกาศ📣

กำหนดวันซ่อมการฝึกซ้อมย่อยในการเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563

**ประกาศ**
...
สำหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต
ที่ไม่สามารถเข้าร่วมการฝึกซ้อมย่อยของคณะมนุษยศาสตร์
ในวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา
...
ขอให้เข้ารับการฝึกซ้อม(ซ่อม)
ในวันพุธที่ 30 กันยายน 2563
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00 น.
ณ ลานด้านหน้าอาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์
...
ทางคณะมนุษยศาสตร์ จัดการฝึกซ้อม(ซ่อม)
สำหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต เเละดุษฎีบัณฑิต
ในวันที่ 30 กันยายน 2563 เท่านั้น
...
การเเต่งกายชุดพิธีการค่ะ

26/09/2020

📣ประกาศ📣

สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอให้นิสิตสาขาวิชาภาษาจีนเเละภาษาจีนธุรกิจ ภาควิชาภาษาตะวันออก ทั้ง 4 ชั้นปี ที่เข้าร่วมโครงการบรรยายวิชาการด้านภาษาเเละวัฒนธรรมจีน ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา
📌ส่งสมุดกิจกรรมให้กับเจ้าหน้าที่ประจำสถาบันขงจื๊อ มก. ที่สถาบันขงจื๊อ ชั้น 2 อาคารมนุษยศาสตร์ 2 คณะมนุษยศาสตร์
📌ภายในวันที่ 28 กันยายน 2563 ตั้งเเต่เวลา 08.30-16.30 น.

📣ประกาศ📣คณะมนุษยศาสตร์ขอแจ้งข้อปฏิบัติและข้อห้ามสำหรับบัณฑิต
23/09/2020

📣ประกาศ📣

คณะมนุษยศาสตร์ขอแจ้งข้อปฏิบัติและข้อห้ามสำหรับบัณฑิต

📣ประกาศ📣สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอให้ผู้เข้าร่วมฟังบรรยายวิชาการครั้งที่ 1/2563 ตอบแบบประเมินผลโครงการตามลิง...
23/09/2020
แบบประเมินผลโครงการบรรยายวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ภาคต้น)

📣ประกาศ📣

สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอให้ผู้เข้าร่วมฟังบรรยายวิชาการครั้งที่ 1/2563 ตอบแบบประเมินผลโครงการตามลิงก์ข้างล่างนี้

➡️ ➡️ https://1th.me/s6JHs

สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ จัดโครงการบรรยายวิชาการด....

23/09/2020

📣ประกาศ📣

สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแจ้งนิสิตสาขาวิชาภาษาจีน และภาษาจีนธุรกิจ ที่เข้าร่วมฟังบรรยายวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ครั้งที่ 1/2563 หัวข้อเรื่อง “รู้ภาษาทำอะไรในสายหนังสือ” โดย คุณอนุรักษ์ กิจไพบูลทวี (นักแปล นักเขียนและบรรณาธิการ) ในวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 ผ่านช่องทาง live สด)

📌ขอให้นิสิตแจ้ง ชื่อ-สกุล รหัสนิสิตที่ใต้ลิงก์ live สด เพื่อลงชื่อเข้าร่วมงานและบันทึกคะแนนในสมุดกิจกรรม

📌ทั้งนี้ นิสิตจะต้องอยู่ร่วมฟังตลอดการบรรยายจึงจะได้รับการบันทึกคะแนน

ขอความอนุเคราะห์นิสิตตอบแบบสอบถามออนไลน์โครงการวิจัย เรื่อง "รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมในอนาคตสำหรับมหาวิทยาลั...
22/09/2020
แบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการสอนสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขอความอนุเคราะห์นิสิตตอบแบบสอบถามออนไลน์
โครงการวิจัย เรื่อง "รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมในอนาคตสำหรับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ "
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxOQIz0Ow2Y5e-BHKlDdr3Nl-Kpd1w0jH-9QMUhUm7jOZ92g/viewform

21/09/2020

ประกาศ
ขอให้นิสิตที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อรับเกียรติบัตรผลการเรียนดีเด่น
ได้ที่ห้อง 403 ชั้น 4 อาคารมนุษยศาสตร์ 4 (สำนักงานภาควิชา)
1. นางสาวกัญญาณัฐ องค์กบิลย์
2. นายนัฎฐนันท์ กิจจาเกษมกุล

18/09/2020
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

📣ประกาศ📣

การขึ้นทะเบียนผู้สำเร็จการศึกษาฐานข้อมูลประวัติและภาวะการหางานทำของบัณฑิต ประจำปี พ.ศ. 2563

ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถเข้าระบบขึ้นทะเบียนผู้สำเร็จการศึกษาได้ ระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 10 ตุลาคม 2563

ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
ปริญญาตรี : https://bit.ly/2Q9POWl
บัณฑิตศึกษา : https://bit.ly/3aKvqV3

ขั้นตอนที่ 2 ขึ้นทะเบียนผู้สำเร็จการศึกษาที่เว็บไซต์ https://jobsurvey.ku.ac.th

ขั้นตอนที่ 3 บันทึกหน้าจอใบยืนยัน (capture) ไว้เป็นหลักฐาน กรณีที่ตรวจไม่พบการขึ้นทะเบียน

18/09/2020

📣ประกาศ📣

ขอให้นิสิตสาขาวิชาภาษาจีน และภาษาจีนธุรกิจทุกชั้นปี เข้าห้องสอบออนไลน์ ในโครงการเสริมสร้างความรู้วัฒนธรรมจีนผ่านการอ่านหนังสือนอกเวลาเชิงสหวิทยาการ เรื่อง รากเหง้าเผ่าจีน ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 เวลา 10.00-10.40 น.

📌คำสั่ง
1. นิสิตจะต้องเข้าห้อง "สอบหนังสืออ่านนอกเวลา" ตามชั้นปีของตนเองโดยอ้างอิงจากรหัสนิสิต เช่น ชั้นปีที่ 1 รหัส 63 - ชั้นปีที่ 4 รหัส 60 เป็นต้น
2. นิสิตจะต้องใช้อีเมล ###@ku.th เท่านั้น ยกเว้นมีปัญหาในการใช้อีเมลดังกล่าว อนุญาตให้ใช้อีเมลอื่นของ gmail ได้
3. นิสิตจะเริ่มทำข้อสอบได้ในวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป มีเวลาทำข้อสอบ 40 นาที

ขอแจ้งลิงค์ห้องสอบดังนี้

🔸สาขาวิชาภาษาจีน
ชั้นปีที่ 1 Class code: snhl35a
ชั้นปีที่ 2 Class code: szlq3ns
ชั้นปีที่ 3 Class code: 6bbarta
ชั้นปีที่ 4 Class code: hmun6c2

🔹สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
ชั้นปีที่ 1 Class code: navf46d
ชั้นปีที่ 2 Class code: epphfzh
ชั้นปีที่ 3 Class code: y2yhua2
ชั้นปีที่ 4 Class code: msszeho

🔺หากเข้าสอบผิดลิงค์จะไม่นับคะแนนให้ทุกกรณี
🔺มีปัญหาในการเข้าสอบโปรดติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาโดยด่วน
🔺การพิจารณาของอาจารย์ผู้คุมสอบถือเป็นสิ้นสุด

📣ประกาศ📣คณะมนุษยศาสตร์ จะจัดพิธีมอบเหรียญเกียรตินิยมให้แก่บัณฑิต ในวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563 (วันซ้อมย่อยคณะ)
16/09/2020

📣ประกาศ📣

คณะมนุษยศาสตร์ จะจัดพิธีมอบเหรียญเกียรตินิยมให้แก่บัณฑิต ในวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563 (วันซ้อมย่อยคณะ)

ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตเกียรตินิยมคะแนนสูงสุด ประจำปีการศึกษา...
15/09/2020

ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตเกียรตินิยมคะแนนสูงสุด ประจำปีการศึกษา 2562🎉🎊

🔸นางสาวธันย์ชนก จันทร์แดง สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ👉 เกรดเฉลี่ย 3.91

🔸นายนัฏฐนันท์ กิจจาเกษมกุล สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ👉 เกรดเฉลี่ย 3.91

😊ยินดีด้วยค่ะ🎉🎊🎁

📌ประชาสัมพันธ์นิสิตชั้นปีที่ 4 📣📣เข้าร่วมโครงการ "ทดสอบสมรรถนทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)" ร...
14/09/2020

📌ประชาสัมพันธ์นิสิตชั้นปีที่ 4 📣📣
เข้าร่วมโครงการ "ทดสอบสมรรถนทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)" รอบที่ 2
#สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตามลิงค์ด้านล่างนี้
***พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อีเมล และเบอร์โทรศัพท์ทางช่องแชท
#ภายใน 16 กันยายน 2563**
👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
https://bit.ly/35vAQTr

📢ประชาสัมพันธ์📢📢 สถาบันขงจื๊อ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และบุคคลทั่วไป เข้า...
14/09/2020

📢ประชาสัมพันธ์📢

📢 สถาบันขงจื๊อ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฟังบรรยายวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ครั้งที่ 1/2563

📌 หัวข้อเรื่อง “รู้ภาษาทำอะไรในสายหนังสือ” โดย คุณอนุรักษ์ กิจไพบูลทวี (นักแปล นักเขียนและบรรณาธิการ)

📍ในวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 105 ชั้น 1 อาคารมนุษยศาสตร์ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

📮 ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://1th.me/mGcpF ภายในวันอังคารที่ 22 กันยายน 2563

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-579-5566-8 ต่อ 2202

08/09/2020

📣ประกาศ📣

หลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาตะวันออก (จีนธุรกิจ) และหลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ขอสำรวจรายวิชาภาษาอังกฤษที่นิสิตต้องการลงทะเบียนเรียนใน ภาคปลาย 2563

เบื้องต้นได้สำรวจความต้องการของนิสิตชั้นปีที่ 1 ที่ต้องการลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ ในภาคปลาย 2563 มีผู้สนใจเรียนในรายวิชาดังต่อไปนี้

🔸01355103 English for Job Opportunities จำนวน 52 คน
🔸01355202 Fundamental English Writing จำนวน 5 คน
🔸01355304 English for Tourism Industry จำนวน 3 คน
🔸01355209 Communicative English for Careers จำนวน 35 คน
🔸01355305 English for Exporting จำนวน 14 คน

สำหรับนิสิตชั้นปีอื่น หากมีความประสงค์จะลงทะเบียนเรียนในรายวิชาดังกล่าวเพิ่มเติม โปรดระบุ "รหัสวิชา ชื่อ-สกุล รหัสนิสิต" ใต้โพสนี้ ภายในวันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 12.00 น.

08/09/2020

📣ประกาศ📣

รายชื่อนิสิตที่ลงชื่อเข้าร่วมอบรม Digital Literacy และ MS Excel สำหรับการทำงานเบื้องต้น ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ในโครงการดอกแก้วอำลาภาษาตะวันออก ช่อที่ 35-36 ปีการศึกษา 2563 วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563

📍รอบเช้า เวลา 09.00-12.00 น.
🔸สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
เพ็ญพิชญา โชติเสถียรธรรม
เมธาวี การะเกตุ
โชติกา เสมอเพื่อน
ไปรยาพัชร ศรีจันทร์บาล
กมลชนก สิริพัชโรธรณ์
กษมา ปฏิเวชวัฒนางกูร
กัญญารัตน์ พรมปราการ
กัญณัฐฏ์ หาญศศิธร
กุลิสรา ระวังนาม
ขวัญชนก จำรูญหิน
ขวัญชนก มีแสงนิล
จิดาภา เดชจินดา
จุลลดา แจ่มจันทร์
ฐิตาพร สงวนธรรม
ณัฐธยาน์ ฟุ้งนำเจริญทรัพย์
ณัฐนนท์ อิ่มอกใจ
ณัฐมน อินทรสร
ตุลารัตน์ รวยทรัพย์
ธนิสา ธนะรุ่งเพชร
ธัญญลักษณ์ ฝึกฝน
ธันยกานต์ สุคันธาพฤกษ์
ธันย์นิชา พิสิทธิ์ไกรกุล
นัฎฐลิณี ปินะสา
นันท์นภัส โรจนวณิชชากร
นันทิชา สูรย์ราช
ปาริฉัตร คงสมวัย
ไชยภัทร เสนแก้ว
นิสากร รัตนะเหลี่ยม
นิสานาถ เยาวลักษณ์
บงกช คงสวัสดิ์
บุณฑริกา น้อยศรี
ปณิชา พึ่งภูมิ
ปาณิศา ทรัพย์สะสม
พงศธร ชุ่มคำ
พรญาณี งามจรัสฤทัย
พิชญา วินัยพานิช
พิชามญชุ์ เรืองมีสุข
ภามาส ถนอมทรัพย์
ภาวิกา หงส์เชิดชูสกุล
รัฐวัฒ เลขะธนะ
รัตติยากร ปิยะนุช
รัตนพร บูชาเกียรติ
รินรดา พิมพ์งาม
วนิดา ทิพย์สมบัติวงศ์
วรภพ​ รุ่ง​นันทพร​
วริษฐา วิจักษณาพงษ์
ศตพร แสงอนันต์
ศรัญญา มุ่งพันกลาง
ศรัณย์พงศ์ ฤทธิ์ทรัพย์ไพศาล
ศริญญา สวายสมสีกุล
ศุภิตชลธ์ เจริญพานิช
สลิลทิพย์ กิตติธนากร
สาธิดา บุญเพ็ง
สิริกร กิตติวรโชติ
สิริกานต์ บำเพ็ญทาน
อภิชญา ชวดนุช
อรัญญา จันเอก
อัยรดา เจสละ
อาภรณ์ ทัศนียสกุลชัย
นันทพงศ์ อภิรักษ์สวัสดิ์
ชาวริน เธียรธนวัฒน์ชัย
กวินทรา จิรนาวากุล
วรินทร ภูคำ
พัชรีญา ผองแก้ว
รัชนารี เกิดสุวรรณ
กนกวรรณ ประจำม่วง
ศรัญญา มุ่งพันกลาง
กัญญาณัฐ เรืองเทพ
ภาวิณี รัตนศิริ
ปัทมนันท์ ดวงเงิน
โชติกา ชาวิลัย
ฐิติพันธ์ วัฒนรัตน์
กฤษฎิ์พณิช หิรัญศรีสุนทร
กัญญาณัฐ เรืองเทพ
ปัญจพร นิธิสิริพงศ์
พัชรีญา ผองแก้ว
นัฎฐลิณี ปินะสา
ธันย์นิชา พิสิทธิ์ไกรกุล
นันทพงศ์ อภิรักษ์สวัสดิ์
โชติกา ชาวิลัย

🔸สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
ฐิติพร แก้วสาย

🔸สาขาวิชาภาษาจีน
หัสดินทร์ มิศกะเสวตร์
พัชรมณฑ์ ฉัตรพรไพบูลย์
ภัสวรินทร์ สุรีย์รัตนากร
คุนัญญา รัตนสมบูรณ์
วิชชกร ภูวศรีวัฒนานนท์
นัชชา บางเสน

************************

📍รอบบ่าย เวลา 13.00-16.00 น.
🔸สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
เกวลี เพ็ชรโรจน์
ณัฐชา นภานุรักษ์
ปวีณ์นุช พุ่มเกษม
พิชชาภา วณิชชากร
ภคอร บุญบูรณวรรณ
ภัคจิรา ชินสุขีพรชัย
ภาลินี ล้อศรีสกุล
มัทรี สิริโรจนานนท์
รีเบคก้า บุญพรม
วรดา ฤกษ์สัจจนนท์
วรันธร อินทศร
วริศรา ทองนาค
วริศรา ภักดีวรรณ
ศรัญญา มุ่งพันกลาง
สิธยา เกรียงวิวัฒน์
อรกัญญา เจริญลิขิตกวิน
ธนาพร​ สาริกานนท์
ชนิภา จันทโรกร
สุพิชญา วงษ์ศิริ
ธมลวรรณ เตชวิทูล
ภาลินี ล้อศรีสกุล
ฐิติพันธ์ วัฒนรัตน์

🔸สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
กนกกุล ธนะกิตติกุล
ทัศนียา ทองเกลี้ยง
นิติพัฒน์ ทรัพย์อุไรรัตน์
พันธ์ทิพย์ สิริโชคชัยกุล
ภูวิศ ภูมิโคกรักษ์
ศรารีย์ สุดเลิศ
สุดาภา พัฒนภิบูลย์ชัย
ทัศนียา ทองเกลี้ยง
อภิชญา ชัยมุงคุณ
ศศิวิภา สุระพล

🔸สาขาวิชาภาษาจีน
กิตติธัช จอกแก้ว
วีรวรรณ จันทรา
ศศิพัชร์ ยศไตรศรีวิรัตน์
เบญญทิพย์ เทียนสีม่วง
วาสนา ภาศิริ
อินทุ​พิมพ์​ ชู​แก้ว​
กิตติธัช จอกแก้ว

************************

🔹นิสิตที่ผ่านการอบรมเท่านั้น จึงจะสามารถเข้าร่วมงานเลี้ยงดอกแก้วอำลาภาษาตะวันออกได้

🅰️สำหรับนิสิตที่เคยเป็นตัวแทนภาควิชาเข้ารับการอบรมคอมพิวเตอร์มาแล้ว ให้พิมพ์ "🅰️ชื่อ-สกุล สาขา ชั้นปี" ใต้โพสนี้

🅱️สำหรับนิสิตที่ต้องการเข้าร่วมการอบรมเพิ่มเติม ให้พิมพ์ "🅱️ชื่อ-สกุล สาขา ชั้นปี" ใต้โพสนี้

📌ทั้งนี้ ให้แจ้งความประสงค์ภายในวันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 12.00 น.

ที่อยู่

50 ถนน งามวงศ์วาน
Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 13:00 - 16:30
จันทร์ 08:30 - 12:00
อังคาร 13:00 - 16:30
อังคาร 08:30 - 12:00
พุธ 13:00 - 16:30
พุธ 08:30 - 12:00
พฤหัสบดี 13:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 12:00
ศุกร์ 13:00 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 12:00

เบอร์โทรศัพท์

+6625795566

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Eastern Languages KUผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Eastern Languages KU:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เหลือเพียงเเค่ 30 คนเท่านั้น รีบๆสมัครกันเข้ามาได้เลย วิ่ง Humanities KU RUN 2019 สมัครได้ที่ลิงค์ https://forms.gle/azhjYyugH2FYRnFh7 แจ้งสลิปที่ Line Official "Humanities KU Run" Line id: @289rdoip หรือคลิกลิงค์ http://nav.cx/hcvCWgP #HumanitiesKUrun #Humanities #Kasetsart #มนุษยศาสตร์ #เกษตรศาสตร์ #ชวนกันวิ่ง #วิ่งไปด้วยกัน #วิ่ง #ก้าว ที่มา https://www.facebook.com/115976556455736/posts/138601424193249?sfns=mo
ประกาศสำหรับนิสิตจีนธุรกิจปีสองที่ต้องการไปเรียนที่ม.เจ้อเจียงและได้แจ้งความประสงค์จะสอบภาษาจีนกับทางโครงการดังรายชื่อด้านล่าง ทางโครงการจะจัดสอบวันจันทร์ที่ 18 ก.พ. 2562 เวลา 9.30-11.30 ที่ มน.1-ห้อง 103 นะคะ รบกวนแจ้งเพื่อนๆ ต่อด้วยค่ะ 6011151591 นันทพงศ์ อภิรักษ์สวัสดิ์ 6011151736 พิชามญชุ์ เรืองมีสุข 6011151892 วนิดา ทิพย์สมบัติวงศ์ 6011150268 พรญาณี งามจรัสฤทัย 6011151973 ศรัณย์พงศ์ ฤทธิ์ทรัพย์ไพศาล 6011151965 ศรัญญา มุ่งพันกลาง 6011151825 มัทรี สิริโรจนานนท์ 6011151868 รัตนพร บูชาเกียรติ 6011150250 พงศธร ชุ่มคำ 6011151566 ธันย์นิชา พิสิทธิ์ไกรกุล 6011150331 วรดา ฤกษ์สัจจนนท์ 6011151787 ภามาส ถนอมทรัพย์ 6011150365 อภิชญา ชวดนุช 6011151434 ฐิตาพร สงวนธรรม 6011151345 เกวลี เพ็ชรโรจน์ 6011151647 บุณฑริกา น้อยศรี 6011150152 กัญญารัตน์ พรมปราการ 6011151329 กษมา ปฏิเวชวัฒนางกูร 6011150349 วริษฐา วิจักษณาพงษ์
👍การเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดต่างๆ เป็นหนึ่งช่องทางให้เราได้ลับเหลี่ยมคมความคิด 👍 หากปล่อยกระบี่ให้คมอยู่แค่ในฝัก ก็เหมือนเก็บความรักเอาไว้แล้วไม่ได้บอกเธอ 😘😘 ภาควิชาภาษาตะวันออกขอชื่นชมและยินดีกับนิสิตทุกคนด้วยค่ะ 👏👏👏
เทศกาลไหว้พระจันทร์ มันก็จะครึกครื้นหน่อย ^^
ข้อคิดดีๆ เพื่อการพัฒนาตนเองจาก อาจารย์นพเก้า สิรินธรานนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก “ถ้ากล้าที่จะลอง ก็จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ” ลองนำไปปรับใช้กับตัวเองดูนะคะ #HumanitiesKU #staff #inspiration #motto
สอบถามคับ ตอนนี้โทท่องเที่ยว ถ้าจะลงวิชาท่องเที่ยว (แต่เรียนร่วมกับคณะอื่น) จะนับเป็นวิชาโทได้ไหมคับ
วิชา 01132142 Legal environment of business เป็นนวิชาตัวต่อหรือเปล่าครับ ต้องเรียนตัวอะไรก่อนหน้าหรือเปล่า หรือลงได้เลยครับ แล้วสามารถลงในหมูบรรยาย 1 (ส.09.00-12.00 )ได้ไหมครับ
สวัสดีค่ะ สอบถามการเลือกลงทะเบียนเรียนวิชา 01395101 Communicative Korean I เป็นวิชาโทนอกภาควิชาได้หรือไม่คะ (ไม่ได้เป็นนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ค่ะ)