สภาจำลอง วุฒิสภา

สภาจำลอง วุฒิสภา สภาจำลองสัญจร เพื่อการเรียนรู้การเมืองการปกครองและการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติ

เปิดเหมือนปกติ

ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง​ ผลการตัดสินโครงการ/กิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุน การจัดกิจกรรมของเครือข่ายผู้นำนัก...
29/07/2021

ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง​ ผลการตัดสินโครงการ/กิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุน การจัดกิจกรรมของเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภาและภาคีเครือข่ายวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1​

รายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์หมายเลข 0-2831-9352​ (ในวันและเวลาราชการ)

***ทรงพระเจริญ***28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอย...
28/07/2021

***ทรงพระเจริญ***

28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ประธานวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

***ทรงพระเจริญ***

28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ประธานวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา​ เรื่อง​ ผลการพิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมของเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภาและภาคี...
27/07/2021

ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา​ เรื่อง​ ผลการพิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมของเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภาและภาคีเครือข่ายของวุฒิสภา​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.​2564 ครั้งที่ 2​
1. การประกวดการจัดกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน จำนวน 18 โครงการ/กิจกรรม
2. การประกวดนวัตกรเพื่อการสอนประชาธิปไตย จำนวน 29 โครงการ/กิจกรรม
ผู้ที่มีรายชื่อได้รับการพิจารณาคัดเลือกต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในประกาศฯ อย่างเคร่งครัด และสามารถดำเนินการตั้งแต่บัดนี้​ -​ วันที่​ 31 สิงหาคม 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์หมายเลข 0-2831-9352​ (ในวันและเวลาราชการ)

24/07/2021
#วันอาสาฬหบูชา 2564 ตรงกับวันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม .วันอาสาฬหบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมที่ตรัสรู้เป็นครั้งแร...
24/07/2021

#วันอาสาฬหบูชา 2564 ตรงกับวันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม
.
วันอาสาฬหบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมที่ตรัสรู้เป็นครั้งแรก ถือได้ว่าวันนี้เป็นวันเริ่มต้นประกาศพระพุทธศาสนาให้ชาวโลกได้รับรู้ว่ามีศาสนาพุทธเกิดขึ้นแล้ว เป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนา เป็นสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างสมบูรณ์ คือ พระพุทธเจ้าเป็นผู้สามารถแสดงสิ่งที่ตรัสรู้ให้ผู้อื่นรู้และปฏิบัติตามได้
.
วันอาสาฬหบูชา ย่อมาจาก "อาสาฬหปูรณมีบูชา" หมายถึง "การบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ" อันเป็นเดือนที่สี่ตามปฏิทินของประเทศอินเดีย และตรงกับวันเพ็ญ เดือนแปด (8) ตามปฏิทินจันทรคติของไทย
.
ชาวพุทธจะยึดถือปฏิบัติในการทำความดี ละเว้นความชั่ว ทั้งคำพูด การกระทำ และความคิด และปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน

#วันอาสาฬหบูชา 2564 ตรงกับวันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม
.
วันอาสาฬหบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมที่ตรัสรู้เป็นครั้งแรก ถือได้ว่าวันนี้เป็นวันเริ่มต้นประกาศพระพุทธศาสนาให้ชาวโลกได้รับรู้ว่ามีศาสนาพุทธเกิดขึ้นแล้ว เป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนา เป็นสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างสมบูรณ์ คือ พระพุทธเจ้าเป็นผู้สามารถแสดงสิ่งที่ตรัสรู้ให้ผู้อื่นรู้และปฏิบัติตามได้
.
วันอาสาฬหบูชา ย่อมาจาก "อาสาฬหปูรณมีบูชา" หมายถึง "การบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ" อันเป็นเดือนที่สี่ตามปฏิทินของประเทศอินเดีย และตรงกับวันเพ็ญ เดือนแปด (8) ตามปฏิทินจันทรคติของไทย
.
ชาวพุทธจะยึดถือปฏิบัติในการทำความดี ละเว้นความชั่ว ทั้งคำพูด การกระทำ และความคิด และปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ ...
21/07/2021

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

วุฒิสภา ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประส...
10/07/2021

วุฒิสภา ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ ระหว่างวันที่ 10 – 15 กรกฎาคม 2564

www.royaloffice.th

วุฒิสภา ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ ระหว่างวันที่ 10 – 15 กรกฎาคม 2564

www.royaloffice.th

วันที่ 4 กรกฎาคม 2564 วันคล้ายวันประสูติ  สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางคว...
04/07/2021

วันที่ 4 กรกฎาคม 2564 วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ทรงพระเจริญ

วันที่ 4 กรกฎาคม 2564 วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ทรงพระเจริญ

🙏สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระ...
03/07/2021

🙏สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 4 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์
ได้ที่นี้ : https://wellwishes.royaloffice.th

🙏สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 4 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์
ได้ที่นี้ : https://wellwishes.royaloffice.th

วุฒิสภา ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางค...
02/07/2021

วุฒิสภา ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 4 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ 1 – 6 กรกฎาคม 2564

วุฒิสภา ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 4 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ 1 – 6 กรกฎาคม 2564

26 มิถุนายน วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
26/06/2021

26 มิถุนายน วันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

26 มิถุนายน วันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

#เครือข่ายวุฒิสภา กับการส่งโครงการเข้าร่วมประกวด ปี64 ต้องทำอะไรบ้าง ฟัง podcast นี้แล้วจะเข้าใจPodcast การเสนอผลงานของเ...
24/06/2021
Podcast การเสนอผลงานของเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตย

#เครือข่ายวุฒิสภา กับการส่งโครงการเข้าร่วมประกวด ปี64 ต้องทำอะไรบ้าง
ฟัง podcast นี้แล้วจะเข้าใจ
Podcast การเสนอผลงานของเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตย
https://youtu.be/AFxouFsjAJE

📌📌📌 ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา​ เรื่อง​ ขยายเวลารับสมัครการประกวดคลิปวิดีโอเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเมืองการปกครองระ...
21/06/2021

📌📌📌 ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา​ เรื่อง​ ขยายเวลารับสมัครการประกวดคลิปวิดีโอเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข​ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่และภารกิจของวุฒิสภา​ ประจำปีงบประมาณ 2564

ขอเชิญเครือข่ายฯ ที่สนใจ ส่งกิจกรรมได้ตั้งแต่บัดนี้​ -​ วันที่​ 15 กรกฎาคม 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์หมายเลข 0-2831-9352​ (ในวันและเวลาราชการ)​📌📌📌

📌📌📌 ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา​ เรื่อง​ ขยายเวลารับสมัครการประกวดคลิปวิดีโอเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข​ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่และภารกิจของวุฒิสภา​ ประจำปีงบประมาณ 2564

ขอเชิญเครือข่ายฯ ที่สนใจ ส่งกิจกรรมได้ตั้งแต่บัดนี้​ -​ วันที่​ 15 กรกฎาคม 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์หมายเลข 0-2831-9352​ (ในวันและเวลาราชการ)​📌📌📌

📌📌📌 ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา​ เรื่อง​ ขยายเวลารับสมัครการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิส...
21/06/2021

📌📌📌 ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา​ เรื่อง​ ขยายเวลารับสมัครการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภาและภาคีเครือข่ายของวุฒิสภา​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.​2564 ครั้งที่ 2​
1. การประกวดการจัดกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน
2. การประกวดนวัตกรเพื่อการสอนประชาธิปไตย

ขอเชิญเครือข่ายฯ ที่สนใจ ส่งกิจกรรมตั้งแต่บัดนี้​ -​ วันที่​ 30 มิถุนายน 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์หมายเลข 0-2831-9352​ (ในวันและเวลาราชการ)​ 📌📌📌

📌📌📌 ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา​ เรื่อง​ ขยายเวลารับสมัครการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภาและภาคีเครือข่ายของวุฒิสภา​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.​2564 ครั้งที่ 2​
1. การประกวดการจัดกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน
2. การประกวดนวัตกรเพื่อการสอนประชาธิปไตย

ขอเชิญเครือข่ายฯ ที่สนใจ ส่งกิจกรรมตั้งแต่บัดนี้​ -​ วันที่​ 30 มิถุนายน 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์หมายเลข 0-2831-9352​ (ในวันและเวลาราชการ)​ 📌📌📌

#เยาวชนคนดีทั้งหลาย..หากศูนย์รวมจิตใจของคนลูกเสือทั้งประเทศ​ ถูกกระทำที่ไม่สมควรแบบนี้​ ขอเรียกร้องทุกคน​และสื่อทั้งหมด​...
19/06/2021

#เยาวชนคนดีทั้งหลาย..

หากศูนย์รวมจิตใจของคนลูกเสือทั้งประเทศ​ ถูกกระทำที่ไม่สมควรแบบนี้​ ขอเรียกร้องทุกคน​และสื่อทั้งหมด​ ต้องไม่ปล่อยผ่านแบบไม่รู้ไม่ชี้​ สังคมส่วนใหญ่ต้องไม่นิ่งเฉยกับการกระทำแบบนี้

#เราควรจะทำอะไรในกรณีเช่นนี้บ้าง
https://mgronline.com/onlinesection/detail/9640000059175

#เยาวชนคนดีทั้งหลาย..

หากศูนย์รวมจิตใจของคนลูกเสือทั้งประเทศ​ ถูกกระทำที่ไม่สมควรแบบนี้​ ขอเรียกร้องทุกคน​และสื่อทั้งหมด​ ต้องไม่ปล่อยผ่านแบบไม่รู้ไม่ชี้​ สังคมส่วนใหญ่ต้องไม่นิ่งเฉยกับการกระทำแบบนี้

#เราควรจะทำอะไรในกรณีเช่นนี้บ้าง
https://mgronline.com/onlinesection/detail/9640000059175

มาฟังประสบการณ์ของน้องสาหร่าย นิสิตจากมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ได้มีโอกาสมาฝึกงานที่ วุฒิสภา ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเ...
04/06/2021
พูดคุยกับนักศึกษาฝึกงาน สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

มาฟังประสบการณ์ของน้องสาหร่าย นิสิตจากมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ได้มีโอกาสมาฝึกงานที่ วุฒิสภา ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องการเมืองกับเยาวชนคนรุ่นใหม่

https://youtu.be/KFSf0S3wO9I

รายการพิเศษ สัมภาษณ์น้องสาหร่าย นิสิตชั้นปีที่ 3 จากมหาวิทยาลัยบูรพา

03/06/2021
24/05/2021
การประชุมวุฒิสภาครั้งที่1

📍ติดตามการ #ประชุมวุฒิสภาครั้งที่1 โดยจะมีการรับทราบเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม อาทิ "รับทราบพระบรมราชโองการประกาศ พ.ร.ฎ.เรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. 2564" , รับรองรายงานการประชุม 14 ครั้ง และ พิจารณา เรื่องด่วน 3

https://fb.watch/5GQF4OAL7Y/

📌📌📌 โครงการประกวดคลิปวิดีโอเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเ...
13/05/2021

📌📌📌 โครงการประกวดคลิปวิดีโอเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่และภารกิจของวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขอเชิญผู้ที่สนใจส่งผลงาน ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0-2831-9352 (ในวันและเวลาราชการ) 📌📌📌

เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล4 พฤษภาคม 2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ...
04/05/2021

เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล
4 พฤษภาคม 2564

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี และราชอาณาจักรไทย​

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า สมาชิกวุฒิสภา​ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ​ และบุคลากร​ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล
4 พฤษภาคม 2564

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี และราชอาณาจักรไทย​

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า สมาชิกวุฒิสภา​ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ​ และบุคลากร​ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

📌📌📌ขอเชิญเครือข่ายฯ ที่สนใจ ส่งกิจกรรมได้ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์หมายเลข 0-2831-9352📌📌📌
30/04/2021

📌📌📌ขอเชิญเครือข่ายฯ ที่สนใจ ส่งกิจกรรมได้ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์หมายเลข 0-2831-9352📌📌📌

#ทรงพระเจริญ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ​ มหาวชิโรตตมางกูร​ สิริวิบูล...
29/04/2021

#ทรงพระเจริญ

๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ​ มหาวชิโรตตมางกูร​ สิริวิบูลยราชกุมาร

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า สมาชิกวุฒิสภา​ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

#ทรงพระเจริญ

๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ​ มหาวชิโรตตมางกูร​ สิริวิบูลยราชกุมาร

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า สมาชิกวุฒิสภา​ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

Photos from สภาจำลอง วุฒิสภา's post
13/04/2021

Photos from สภาจำลอง วุฒิสภา's post

📌📌📌ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมของเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภาและภาค...
23/03/2021

📌📌📌ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมของเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภาและภาคีเครือข่ายของวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564📌📌📌

ตามที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้มีประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการจัดกิจกรรมของเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภาและภาคีเครือข่ายของวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 14 มกราคม 2564 เพื่อเชิญชวนให้เครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยและภาคีเครือข่ายของวุฒิสภา ส่งโครงการ/กิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 นั้น

บัดนี้ การพิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมที่จะสามารถดำเนินการตามที่เสนอได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้และจะได้รับการพิจารณาให้การสนับสนุนเงินรางวัล (รายละเอียดตามประกาศฯ และรายชื่อตามเอกสารแนบท้าย 1, 2 และ 3)

Facebook Group เครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภา
https://m.facebook.com/groups/121421074542018/permalink/4370551172962299/

โฮมเพจเครือข่ายผู้นําแบบประชาธิปไตยวุฒิสภา
http://leader.senate.go.th/webboard/board_message.php?id_postbord=lpxqsrcvmmjphbp&start_list=0&page_list=

☎️หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2831-9352

📌📌ขอเชิญเครือข่ายฯ ที่สนใจ ส่งกิจกรรม ได้แก่1) การจัดทำสื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การเมืองการปกครองในระบอบป...
09/03/2021

📌📌ขอเชิญเครือข่ายฯ ที่สนใจ ส่งกิจกรรม ได้แก่
1) การจัดทำสื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขผ่าน Facebook Fanpage
2) การประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุชุมชน
3) การประกวดบทเพลงพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย
📝ผู้เสนอโครงการสามารถเลือกรูปแบบโครงการหรือกิจกรรมที่จะจัดรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง "เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น" โดยทุกโครงการจะต้องเป็นการส่งเสริมสนับสนุนและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และภารกิจของวุฒิสภาและการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย

📮📨ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 10 มีนาคม 2564 📌✌
☎สอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์หมายเลข 0-2831-9352

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ได้ที่...
https://www.facebook.com/1783031165264128/posts/2943873345846565/

📌📌ขอเชิญเครือข่ายฯ ที่สนใจ ส่งกิจกรรม ได้แก่
1) การจัดทำสื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขผ่าน Facebook Fanpage
2) การประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุชุมชน
3) การประกวดบทเพลงพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย
📝ผู้เสนอโครงการสามารถเลือกรูปแบบโครงการหรือกิจกรรมที่จะจัดรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง "เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น" โดยทุกโครงการจะต้องเป็นการส่งเสริมสนับสนุนและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และภารกิจของวุฒิสภาและการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย

📮📨ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 10 มีนาคม 2564 📌✌
☎สอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์หมายเลข 0-2831-9352

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ได้ที่...
https://www.facebook.com/1783031165264128/posts/2943873345846565/

📌📌เรื่องขยายเวลาการรับสมัครการสนับสนุนการจัดกิจกรรม ของเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภา และภาคีเครือข่ายของวุฒิสภา ปร...
01/03/2021

📌📌เรื่องขยายเวลาการรับสมัครการสนับสนุนการจัดกิจกรรม ของเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภา และภาคีเครือข่ายของวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1📌📌

ขอเชิญเครือข่ายฯ ที่สนใจ ส่งกิจกรรม ได้แก่
1) การจัดทำสื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขผ่าน Facebook Fanpage
2) การประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุชุมชน
3) การประกวดบทเพลงพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย
📝ผู้เสนอโครงการสามารถเลือกรูปแบบโครงการหรือกิจกรรมที่จะจัดรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง "เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น" โดยทุกโครงการจะต้องเป็นการส่งเสริมสนับสนุนและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และภารกิจของวุฒิสภาและการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย

📮📨ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 10 มีนาคม 2564
☎สอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์หมายเลข 0-2831-9352

📌📌เรื่องขยายเวลาการรับสมัครการสนับสนุนการจัดกิจกรรม ของเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภา และภาคีเครือข่ายของวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1📌📌

ขอเชิญเครือข่ายฯ ที่สนใจ ส่งกิจกรรม ได้แก่
1) การจัดทำสื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขผ่าน Facebook Fanpage
2) การประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุชุมชน
3) การประกวดบทเพลงพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย
📝ผู้เสนอโครงการสามารถเลือกรูปแบบโครงการหรือกิจกรรมที่จะจัดรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง "เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น" โดยทุกโครงการจะต้องเป็นการส่งเสริมสนับสนุนและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และภารกิจของวุฒิสภาและการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย

📮📨ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 10 มีนาคม 2564
☎สอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์หมายเลข 0-2831-9352

*** ประกาศรับสมัครบุคลากร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา***          สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดรับสมัครบุคลากรจ้างเหมาเพื่อ...
25/02/2021

*** ประกาศรับสมัครบุคลากร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา***

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดรับสมัครบุคลากรจ้างเหมาเพื่อเสริมงานด้านนิติบัญญัติ จำนวน 8 ตำแหน่ง รวม 20 อัตรา โดยผู้ประสงค์สมัครสอบสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา อาคารรัฐสภา (ฝั่ง สว.) ชั้น 1 สำนักบริหารงานกลาง กลุ่มงานบริหารงานบุคคล ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขคดุสิต กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 1 – 19 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 นาฬิกา (เว้นวันหยุดราชการ) หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 0 2831 9362

รายละเอียดตามเอกสารแนบ
http://vcloud.senate.go.th/index.php/s/QXxZiFqOu39GIWw/download

*** ประกาศรับสมัครบุคลากร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา***

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดรับสมัครบุคลากรจ้างเหมาเพื่อเสริมงานด้านนิติบัญญัติ จำนวน 8 ตำแหน่ง รวม 20 อัตรา โดยผู้ประสงค์สมัครสอบสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา อาคารรัฐสภา (ฝั่ง สว.) ชั้น 1 สำนักบริหารงานกลาง กลุ่มงานบริหารงานบุคคล ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขคดุสิต กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 1 – 19 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 นาฬิกา (เว้นวันหยุดราชการ) หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 0 2831 9362

รายละเอียดตามเอกสารแนบ
http://vcloud.senate.go.th/index.php/s/QXxZiFqOu39GIWw/download

📌📌เรื่องขยายเวลาการรับสมัครการสนับสนุนการจัดกิจกรรม ของเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภา และภาคีเครือข่ายของวุฒิสภา ปร...
25/02/2021

📌📌เรื่องขยายเวลาการรับสมัครการสนับสนุนการจัดกิจกรรม ของเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภา และภาคีเครือข่ายของวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1📌📌

ขอเชิญเครือข่ายฯ ที่สนใจ ส่งกิจกรรม ได้แก่
1) การจัดทำสื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขผ่าน Facebook Fanpage
2) การประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุชุมชน
3) การประกวดบทเพลงพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย
📝ผู้เสนอโครงการสามารถเลือกรูปแบบโครงการหรือกิจกรรมที่จะจัดรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง "เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น" โดยทุกโครงการจะต้องเป็นการส่งเสริมสนับสนุนและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และภารกิจของวุฒิสภาและการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย

📮📨ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 10 มีนาคม 2564
☎สอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์หมายเลข 0-2831-9352

📌📌เรื่องขยายเวลาการรับสมัครการสนับสนุนการจัดกิจกรรม ของเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภา และภาคีเครือข่ายของวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1📌📌

ขอเชิญเครือข่ายฯ ที่สนใจ ส่งกิจกรรม ได้แก่
1) การจัดทำสื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขผ่าน Facebook Fanpage
2) การประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุชุมชน
3) การประกวดบทเพลงพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย
📝ผู้เสนอโครงการสามารถเลือกรูปแบบโครงการหรือกิจกรรมที่จะจัดรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง "เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น" โดยทุกโครงการจะต้องเป็นการส่งเสริมสนับสนุนและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และภารกิจของวุฒิสภาและการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย

📮📨ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 10 มีนาคม 2564
☎สอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์หมายเลข 0-2831-9352

ที่อยู่

4 ถนนอู่ทองใน ดุสิต
Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สภาจำลอง วุฒิสภาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ได้เห็นความสามารถ กล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าทำของน้องๆ เยาวชนที่เป็นตัวแทนของแต่ละจังหวัดที่เข้าร่วมว่ามากมายจริงๆ ทุกคนพร้อมที่จะทำกิจกรรมด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจอย่างยิ่ง...เห็นความใจดีและความทุ่มเทขอทีมงานสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาทุกท่านว่า ทุ่มสุด เต็มที่ทุกครั้งและทุกปี(ที่ผมเห็นจากการเข้าร่วม)...ขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านมากครับ🙏🙏
มาธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทุมธานีหน่อยครับ
เป็นโครงการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติใช่ไหมครับ
เราเรียนไปเพื่อหาความรู้ แล้วนำความรู้นั้นไปใช้ในอนาคต เพื่อหาอาชีพ และนำความรู้ไปต่อยอดไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เรียนสะสมความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเพื่อพร้อมในการเป็นแรงขับเคลื่อนประเทศในเจริญยิ่งขึ้นไป
เรียนไปเพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพสุจริตในอนาคต😅😅😅
เรียนไปเพื่อ ได้ความรู้ ได้เรียนสูงๆ มีประสบการณ์ในชีวิต. สู้เว้ยยยยย
เรียนเพื่อหาเลี้ยงตัวเองและครอบครัว เป้าหมายในการเรียน​ มีงานทำ
เพื่อเงินเดือน 20000up
เรียนไปเพื่อนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในชีวิตประจำวัน 🤪
เรียนเพื่อนำความรู้ไปประกอบอาชีพในอนาคต เพื่อนำเงินมาใช้จ่ายภายในบ้าน เพราะเงินเป็นปัจจัยหลักในการดำรงชีวิตในปัจจุบัน 😊😊
เราเรียนไปเพื่อให้นักเรียนทุกคนนัานเข้าใจความหมายของสภา ผู้บรรยาพูดจาดีสุภาพเรียบร้อย💓