CGD Library ห้องสมุดกรมบัญชีกลาง ห้องสมุดกรมบัญชีกลาง อาคารใหม่ ชั้น 6 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซอยอารีสัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
(1)

เปิดเหมือนปกติ

ช่วยกันแชร์ครับ
26/11/2020

ช่วยกันแชร์ครับ

📣📣กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐ ระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 8" ระหว่างวันที่ 13 พ.ย. - 15 ธ.ค. 63 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 127 7000 ต่อ 6877 4953 6606 คลิก>>http://fprogramcgd.blogspot.com

กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department
16/11/2020

กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department

การรับสมัคร โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) " รุ่นที่ 8 สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัครและใบรับสมัครได้ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง หัวข้อ “ ข่าวฝึกอบรม-หลักสูตร บงส.”

กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department
16/11/2020

กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department

การรับสมัคร โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) " รุ่นที่ 8 สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัครและใบรับสมัครได้ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง หัวข้อ “ ข่าวฝึกอบรม-หลักสูตร บงส.”

14/08/2020
วารสารแนะนำ
10/08/2020

วารสารแนะนำ

CGD Library
05/08/2020

CGD Library

วารสารแนะนำ

วารสารแนะนำ
05/08/2020

วารสารแนะนำ

24/06/2020
กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department

ติดตามการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่าน Facebook กรมบัญชีกลาง เรื่อง สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 - 15.00 น. https://www.facebook.com/CGDthailand/videos/273234617347210/

ติดตามการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่าน Facebook กรมบัญชีกลาง เรื่อง สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 - 15.00 น.

ติดตาม facebook Live เรื่อง สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ วันพฤหัสบดี 25 มิ.ย.63 เวลา 14.00 -15.00 น.
23/06/2020

ติดตาม facebook Live เรื่อง สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ วันพฤหัสบดี 25 มิ.ย.63 เวลา 14.00 -15.00 น.

ติดตาม facebook  Live เรื่อง เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน วันพฤหัสบดี21 พ.ค.63 เวลา 14.00-1...
20/05/2020

ติดตาม facebook Live เรื่อง เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน วันพฤหัสบดี21 พ.ค.63 เวลา 14.00-15.00 น

14/05/2020
เรื่องเงินทดรองราชการเพื่อช่วยหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

ติดตาม Facebook Live เรื่องเงินทดรองราชการเพื่อช่วยหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ได้ที่ Facebook กรมบัญชีกลาง พฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00-15.00 น.

14/05/2020
เรื่องเงินทดรองราชการเพื่อช่วยหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

ติดตาม Facebook Live เรื่องเงินทดรองราชการเพื่อช่วยหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ได้ที่ Facebook กรมบัญชีกลาง พฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00-15.00 น.

ติดตาม Facebook  Live เรื่องเงินทดรองราชการเพื่อช่วยหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ได้ที่ Facebook กรมบัญชีกลาง พฤหัสบ...
14/05/2020

ติดตาม Facebook Live เรื่องเงินทดรองราชการเพื่อช่วยหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ได้ที่ Facebook กรมบัญชีกลาง พฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00-15.00 น.

หนังสือห้องสมุดกรมบัญชีกลาง
12/05/2020

หนังสือห้องสมุดกรมบัญชีกลาง

หนังสือห้องสมุดกรมบัญชีกลาง
27/04/2020

หนังสือห้องสมุดกรมบัญชีกลาง

หนังสือห้องสมุดกรมบัญชีกลาง
24/03/2020

หนังสือห้องสมุดกรมบัญชีกลาง

24/03/2020
ว 350 ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 56 วรรคหนึ่ง

ว 350 ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 56 วรรคหนึ่ง

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.3/ว350 ซ้อมค...

ประชาสัมพันธ์ช่องทางติดต่อสือสาร สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ (สพบ.)
10/03/2020

ประชาสัมพันธ์ช่องทางติดต่อสือสาร สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ (สพบ.)

ผลงานทางวิชาการห้องสมุดกรมบัญชีกลาง
04/03/2020

ผลงานทางวิชาการห้องสมุดกรมบัญชีกลาง

ผลงานทางวิชาการชำนาญงาน
02/03/2020

ผลงานทางวิชาการชำนาญงาน

ผลงานทางวิชาการชำนาญการพิเศษ
02/03/2020

ผลงานทางวิชาการชำนาญการพิเศษ

ผลงานทางวิชาการชำนาญการ
02/03/2020

ผลงานทางวิชาการชำนาญการ

28/02/2020
ผลงานทางวิชาการชำนาญการ
28/02/2020

ผลงานทางวิชาการชำนาญการ

ผลงานทางวิชาการชำนาญงาน
28/02/2020

ผลงานทางวิชาการชำนาญงาน

ผลงานทางวิชาการชำนาญการพิเศษ
28/02/2020

ผลงานทางวิชาการชำนาญการพิเศษ

วารสารห้องสมุดกรมบัญชีกลาง
28/02/2020

วารสารห้องสมุดกรมบัญชีกลาง

ที่อยู่

ถนนพระรามที่ 6
Bangkok
10400

ข้อมูลทั่วไป

เป็นสถานที่สำหรับรวบรวมตำรา เอกสาร วารสาร และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ของกรมบัญชีกลาง

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

021277223

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ CGD Libraryผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง CGD Library:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด