กรมชลประทาน

กรมชลประทาน ชลประทาน งานเพื่อแผ่นดินไทย (Irrigation: Mission for Thailand) งานชลประทาน เริ่มขึ้นอย่างจริงจังในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีการขุดลอกคลองและขุดคลองขึ้นใหม่ในบริเวณ ทุ่งราบภาคกลางจำนวนมาก ดำเนินการโดยเอกชน คือบริษัทขุดคลองแลคูนาสยาม Siam Canals, Lands and Irrigation Company) ได้รับพระบรมราชานุญาต เมื่อ พ.ศ. 2431 เริ่มขุดคลองเมื่อพ.ศ. 2433 มีระยะเวลาดำเนินการ ตามสัมปทาน 25 ปี โครงการประกอบด้วยการ ก่อสร้างระบบคลอง ในบริเวณพื้นที่ราบฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา เขตจังหวัดปทุมธานี ที่เรียกว่า ทุ่งรังสิต โดยขุดคลองสายใหญ่ เชื่อมระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยา ตรงไปยังแม่น้ำนครนายก พร้อมกับการสร้างประตูระบายน้ำ สำหรับ ควบคุมการเก็บกักน้ำเพื่อการเพาะปลูก และสร้างประตู เรือสัญจรเพื่อการคมนาคมขนส่งทางน้ำตลอดทั้งปี

หลังจากที่บริษัทดังกล่าวได้ดำเนินการ มาประมาณ 10 ปี เจ้าพระยาเทเวศวงศ์วิวัฒน์ เสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ ได้ไปตรวจราชการที่ทุ่งรังสิต เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2442 พบว่า ทุ่งรังสิต จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือด้านการชลประทานเป็นการด่วน จึงนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต จ้างนายช่างชลประทานชาวต่างประเทศ มาศึกษาพิจารณา และแก้ไขเรื่องการจัดหาน้ำในบริเวณทุ่งรังสิตให้ดีขึ้น พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเห็นชอบ และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดหาวิศวกรผู้ชำนาญงานด้านการชลประทาน

yahoman ในพ.ศ. 2445 ได้ว่าจ้าง นายเย โฮมัน วันเดอร์ ไฮเด วิศวกรชลประทานชาวฮอลันดา มาดำเนินงานชลประทานในประเทศไทย และทรงแต่งตั้งให้ นายเย โฮมัน วันเดอร์ ไฮเด เข้ารับราชการ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2445 พร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้ง "กรมคลอง" และทรงแต่งตั้ง นาย เย โฮมัน วันเดอร์ ไฮเด เป็นเจ้ากรมคลองคนแรก เพื่อทำหน้าที่ดูแลทำนุบำรุงคลองต่างๆ ไม่ให้ตื้นเขิน

นาย เย โฮมัน วันเดอร์ ไฮเด ได้ทำรายงานเสนอเห็นควรให้สร้างเขื่อนทดน้ำปิดกั้นแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาท ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ง"กรมทดน้ำ"ขึ้นแทนกรมคลอง เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2457 และทรงแต่งตั้ง นายอาร์ ซี อาร์ วิล สัน เป็นเจ้ากรมทดน้ำ รวมทั้งจัดสร้างโครงการชลประทาน ป่าสักใต้ โครงการสร้างเขื่อนทดน้ำขนาดใหญ่ คือ เขื่อนพระราม 6 ขึ้นที่ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สามารถช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกได้ประมาณ 680,000ไร่ ซึ่งเป็นโครงการชลประทานขนาดใหญ่แห่งแรกในประเทศไทย

เขื่อนพระรามหก ก่อสร้างด้วยหลักวิชาการ ที่ถูกต้องและทันสมัยตามหลักเทคโนโลยีการพัฒนาแหล่งน้ำสมัยใหม่อย่างแท้จริง และนับจากนั้นเป็นต้นมา ได้เริ่มก่อสร้างโครงการชลประทานกระจายไปทั่วทุกภาคของประเทศ ทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นการจัดการหาน้ำเพื่อการเกษตร และเพื่อการอุปโภค บริโภค งานก่อสร้างโครงการชลประทานได้ขยายออกไปอย่างกว้างขวาง เพื่อรองรับการขยายตัวทางการผลิต และความต้องการบริโภคภายในประเทศ จนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระราชดำริว่า หน้าที่ของกรมทดน้ำ มิได้ปฏิบัติงานอยู่เฉพาะแต่การทดน้ำเพียงอย่างเดียว งานที่กรมทดน้ำปฏิบัติอยู่จริงในขณะนั้นมีทั้งการขุดคลอง การทดน้ำ รวมทั้งการส่ง น้ำตามคลองต่าง ๆ อีกทั้งการสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือการเพาะปลูก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อจาก กรมทดน้ำ เป็น กรมชลประทาน เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2470 โดยให้มีหน้าที่รับผิดชอบงานการขุดคลอง การทดน้ำ การส่งน้ำ และการสูบน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกอย่างทั่วถึง

ในสมัยรัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงสนพระราชหฤทัยในการศึกษาและพระ ราชทานแนวพระราชดำริอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ในการพัฒนาแหล่งน้ำมาตลอด เช่น โครงการอ่างเก็บน้ำเขาเต่า ที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อันเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรก ที่กรมชล ประทานก่อสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2506 ซึ่งในรัชกาลของพระองค์ได้ทรงมีพระราชดำริให้กรมชลประทานดำเนินงาน พัฒนาแหล่งน้ำทั่วประเทศมาแล้วประมาณ 2,000 โครงการ
(90)

เปิดเหมือนปกติ

15/05/2021

🤔เราทราบกันไหมว่า กรมชลประทาน บริหารจัดการน้ำอย่างไร?

🎥📺 วันนี้จะพาไปชมการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคกลาง โดย สำนักงานชลประทานที่ 10 กันค่ะ

💦ชป.ลุย...แผนรับมือน้ำฤดูฝนปี 64 หลายพื้นที่ ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเข้าสู่ฤดูฝน และคาดว่าจะมีฝนตกมากกว่าค่าเฉลี่ยน...
15/05/2021

💦ชป.ลุย...แผนรับมือน้ำฤดูฝนปี 64 หลายพื้นที่

ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเข้าสู่ฤดูฝน และคาดว่าจะมีฝนตกมากกว่าค่าเฉลี่ยน 5 – 10 % นั้น กรมชลประทาน ได้เตรียมพร้อมรับมือฝนตามมาตราการและแนวทางการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนปี 2564 เพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชน ตามนโยบายของ พล.อ.ประวิตร วงสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ และ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ขณะนี้โครงการชลประทานทุกแห่ง ได้เดินหน้าตามมาตรการและแนวทางการบริหารจัดการน้ำและรับมือน้ำหลากในช่วงฤดูฝนปี 2564 โดยเน้นการบริหารจัดการน้ำท่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด ควบคู่ไปกับการวางแผนป้องกันอุทกภัย ด้วยการกำหนดคน กำหนดเครื่องจักรเครื่องมือ กำหนดพื้นที่เสี่ยง โดยเฉพาะพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยซ้ำซาก อาทิ ที่ จ.สุโขทัย โครงการชลประทานสุโขทัย ร่วมกับจังหวัดสุโขทัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบระบายน้ำแม่น้ำยมและเส้นทางน้ำในเขตพื้นที่จังหวัดสุโขทัย เพื่อรับทราบปัญหาสภาพพื้นที่บริเวณแนวคลองที่จะใช้สำหรับผันน้ำเข้าสู่แหล่งเก็บกักน้ำธรรมชาติ และแก้มลิงต่างๆ ก่อนจะนำเข้าที่ประชุมเพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป พร้อมกันนี้ได้ทำการตรวจสอบสภาพอาคารชลประทานให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา

ด้าน สำนักงานชลประทานที่ 10 จ.ลพบุรี จัดประชุมหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำทั้ง 14 โครงการในสังกัด เพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในการการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และเพื่อให้การดำเนินงานด้านอื่นๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในทิศทางเดียวกัน ผ่านระบบ video conference และที่ จ.ศรีสะเกษ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 นำทีมลงพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู เพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุมและสอดคล้องกับสถานการณ์ เพื่อรองรับน้ำในช่วงฤดูฝนนี้ และเก็บน้ำไว้สำหรับฤดูแล้งหน้า

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด ซึ่งกรมชลประทานจะบริหารการบริหารจัดการน้ำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยบูรณาการทำงานในพื้นที่ เพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนให้น้อยที่สุด รวมทั้งเตรียมพร้อมเครื่องจักร เครื่องมือและกำลังคน ที่พร้อมจะเข้าไปให้การช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดอุทกภัย หากประชาชนหรือหน่วยงานใดต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อโครงการชลประทานใกล้บ้านทุกแห่ง หรือโทรสายด่วนกรมชลประทาน 1460 ได้ตลอดเวลา

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2564
14/05/2021

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2564

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2564

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ร.ร.มัธยมพระราชทานนายาว จ.สระ...
14/05/2021

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ร.ร.มัธยมพระราชทานนายาว จ.สระแก้ว

วันนี้ (14 พฤษภาคม 2564) เวลา 13.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ในโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โดยมี นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. ดร.วัชระ เสือดี รักษาการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบำรุงรักษา) นายสัณฐิต พีรานนท์ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ ณ อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงาน กปร. กรุงเทพมหานคร

ปัจจุบันโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ใช้น้ำในกิจกรรมภายในโรงเรียน ได้แก่ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน และการอุปโภคบริโภค จากแหล่งน้ำของโรงเรียน ซึ่งยังสามารถใช้การได้ดี และมีปริมาณน้ำเพียงพอตลอดทั้งปี

ภาพ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ร.ร.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายา...
14/05/2021

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ร.ร.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว จ.ฉะเชิงเทรา

วันนี้ (14 พฤษภาคม 2564) เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ
ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โดยมี นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. นายสัณฐิต พีรานนท์ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นผู้แทนกรมชลประทาน และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ ณ อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงาน กปร. กรุงเทพมหานคร

ปัจจุบันโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว ใช้น้ำในกิจกรรมภายในโรงเรียน ได้แก่ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน และการอุปโภคบริโภค จากแหล่งน้ำของโรงเรียน โดยเมื่อปี 2539 กรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างสระเก็บน้ำให้แก่โรงเรียนจำนวน 1 แห่ง ความจุ 24,400 ลูกบาศก์เมตร เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับทำการเกษตร และใช้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งสระเก็บน้ำดังกล่าวยังสามารถใช้การได้ดี และมีปริมาณน้ำเพียงพอตลอดทั้งปี

ภาพ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)

ชป.เสนอโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ลาย ให้คณะ คชก. พิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ วันนี้ (14 พฤษภาคม 2564) ที่กรมชลประทาน สาม...
14/05/2021

ชป.เสนอโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ลาย ให้คณะ คชก. พิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ

วันนี้ (14 พฤษภาคม 2564) ที่กรมชลประทาน สามเสน นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยนายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม(คชก.) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ครั้งที่ 13/64 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(VDO Conference) โดยมี ดร.ระวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมฯ

ในการนี้ นายเฉลิมเกียรติฯ ได้ชี้แจงและรับฟังความเห็น ข้อเสนอแนะ ของคณะ คชก. ในการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ลาย จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากโครงการอยู่ในเขตป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (ป่าโซน c) ของป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ออน ตั้งแต่ 50-500 ไร่ จึงเข้าข่ายจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อประกอบการขออนุญาตกรมป่าไม้ต่อไป

สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ลาย ตั้งอยู่ที่ บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 5 ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ เป็นเขื่อนดินแบบแบ่งโซน สันเขื่อนกว้าง 9 เมตร ยาว 550 เมตร ส่วนสูงที่สุดประมาณ 53 เมตร มีความจุที่ระดับเก็บกักประมาณ 5.53 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่ชลประทาน 2,900 ไร่ มีวัตถุประสงค์ให้เป็นแหล่งน้ำต้นทุน สำหรับสนับสนุนพื้นที่การเกษตรที่อยู่ด้านท้ายอ่างเก็บน้ำ และสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่พื้นที่ริมน้ำบริเวณของอ่างเก็บน้ำ ลำห้วย ทั้งยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของราษฎรที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง รวมทั้งยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ ขยายพันธุ์ และแพร่พันธุ์สัตว์น้ำจืด และเป็นแหล่งจับสัตว์น้ำของราษฎร ช่วยให้มีรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอีกด้วย

ชป.ลุยกำจัดผักตบชวา เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแม่น้ำแม่กลองกรมชลประทาน เดินหน้าโครงการ “ไม่ให้เธอลอยไป” กำจัดผักตบชวาแล...
14/05/2021

ชป.ลุยกำจัดผักตบชวา เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแม่น้ำแม่กลอง

กรมชลประทาน เดินหน้าโครงการ “ไม่ให้เธอลอยไป” กำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแม่น้ำแม่กลองแล้วกว่า 35,000ตัน พร้อมรับมือฤดูฝนปี64 ตามข้อสั่งการ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน โดยสำนักงานชลประทานที่ 13 พร้อมด้วยสำนักเครื่องจักรกลที่ 6 เดินหน้าโครงการ “ไม่ให้เธอลอยไป” ลงพื้นที่ปฏิบัติการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช บริเวณปากคลองประปา เขื่อนแม่กลอง มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำหลากในช่วงฤดูฝนปี64

กรมชลประทาน ได้ดำเนินการกำจัดผักตบชวา วัชพืช และสิ่งกีดขวางทางน้ำ บริเวณเหนือเขื่อนแม่กลอง และบริเวณปากคลองประปา เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในแม่น้ำแม่กลอง โดยได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบันสามารถกำจัดผักตบชวาไปแล้วกว่า 35,000 ตัน และจะเดินหน้ากำจัดผักตบชวาต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ได้กำชับให้สำนักงานชลประทาน และโครงการชลประทานทุกแห่งเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด เนื่องจากช่วงนี้มีวัชพืชไหลเข้ามาสะสมในแม่น้ำและทางน้ำชลประทานสายต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยสั่งการให้โครงการชลประทานทุกแห่ง เร่งดำเนินการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำในเขตพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง ทั้งในการใช้เครื่องจักร เครื่องมือ และแรงงานคน หากดำเนินการเก็บใหญ่แล้วเสร็จ จะจัดรอบเวรเก็บเล็กอย่างต่อเนื่องด้วยเรือนวัตกรรมกำจัดวัชพืชขนาดเล็ก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดผลกระทบกับประชาชนให้ได้มากที่สุด

กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
14 พฤษภาคม 2564

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2564
13/05/2021

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2564

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2564

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ร.ร.ตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุ...
13/05/2021

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ร.ร.ตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ 1 จ.สระแก้ว

วันนี้ (13 พฤษภาคม 2564) เวลา 13.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ
ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ 1 ตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โดยมี นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. ดร.วัชระ เสือดี รักษาการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบำรุงรักษา) นายสัณฐิต พีรานนท์ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ ณ อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงาน กปร. กรุงเทพมหานคร

ปัจจุบันโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ 1 ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดเล็ก สูบน้ำจากสระเก็บน้ำ ความจุ 25,000 ลูกบาศก์เมตร ดำเนินการก่อสร้างโดยกรมชลประทาน เมื่อปี 2550 ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กปร. เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน รวมทั้งโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน

ภาพ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ร.ร.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านวังศ...
13/05/2021

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ร.ร.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านวังศรีทอง จ.สระแก้ว

วันนี้ (13 พฤษภาคม 2564) เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ
ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านวังศรีทอง ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โดยมี นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. ดร.วัชระ เสือดี รักษาการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบำรุงรักษา) นายสัณฐิต พีรานนท์ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ ณ อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงาน กปร. กรุงเทพมหานคร

ปัจจุบันโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านวังศรีทอง ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดเล็ก สูบน้ำจากสระเก็บน้ำ ความจุ 25,000 ลูกบาศก์เมตร ดำเนินการก่อสร้างโดยกรมชลประทาน เมื่อปี 2535 ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กปร. เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน ได้แก่ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน และการอุปโภคบริโภค

ภาพ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)

ชป. ร่วมเตรียมความพร้อมข้อมูลการประชุม กอนช. ครั้งที่ 2/2564บ่ายวันนี้ (13 พ.ค. 64) ที่ กรมชลประทาน ถนนสามเสน นายประพิศ ...
13/05/2021

ชป. ร่วมเตรียมความพร้อมข้อมูลการประชุม กอนช. ครั้งที่ 2/2564

บ่ายวันนี้ (13 พ.ค. 64) ที่ กรมชลประทาน ถนนสามเสน นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมข้อมูลสำหรับการประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ(กอนช.) ครั้งที่ 2/2564 เพื่อนำเสนอต่อ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 นี้

ในส่วนของกรมชลประทาน ได้นำเสนอจำนวน 3 มาตรการรับมือฤดูฝนปี 64 ในประเด็น การบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำเพื่อรองรับน้ำหลาก การทบทวนปรับปรุงเกณฑ์บริหารจัดการน้ำในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และเขื่อนระบายน้ำ รวมไปถึงการซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารชลศาสตร์ ระบบระบายน้ำ ตลอดจนสถานีโทรมาตรให้พร้อมใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพ

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ร.ร.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่ง...
13/05/2021

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ร.ร.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งกบินทร์ จ.สระแก้ว

วันนี้ (13 พฤษภาคม 2564) เวลา 11.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ
ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งกบินทร์ ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โดยมี นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน ดร.วัชระ เสือดี รักษาการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบำรุงรักษา) นายสัณฐิต พีรานนท์ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ ณ อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงาน กปร. กรุงเทพมหานคร ในการนี้ นายสมเกียรติ์ เสือแก้ว หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานสระแก้ว เป็นผู้กราบบังคมทูลรายงานผลการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งกบินทร์ ดังนี้

เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2559 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริให้กรมชลประทาน และสำนักงาน กปร. พิจารณานำน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงมาสนับสนุนกิจกรรมการใช้น้ำของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งกบินทร์ ต่อมา กรมชลประทานได้ดำเนินการเร่งรัดก่อสร้างท่อส่งน้ำขนาด 400 มิลลิเมตร พร้อมอาคารประกอบ ความยาว 1,300 เมตร ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนกันยายน
2559 โดยส่งน้ำมาเติมยังสระเก็บน้ำภายในโรงเรียน ความจุ 18,500 ลูกบาศก์เมตร สามารถส่งน้ำสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียนได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี

นอกจากนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชกระแสรับสั่งติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการระบบส่งน้ำคลองพระสะทึงอีกด้วย

ปัจจุบัน กรมชลประทานอยู่ในระหว่างดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึง เมื่อแล้วเสร็จ จะมีพื้นที่รับประโยชน์ 40,640 ไร่ เพื่อช่วยบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วและจังหวัดปราจีนบุรี

ภาพ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)

ชป.วางแผนรับน้ำฤดูฝนปี 64 ในพื้นที่ลุ่มน้ำยัง เน้นเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิด ตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง...
13/05/2021

ชป.วางแผนรับน้ำฤดูฝนปี 64 ในพื้นที่ลุ่มน้ำยัง เน้นเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิด

ตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง การเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ.2564 ซึ่งประเทศไทยจะเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูฝน ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 นี้ คาดการณ์ว่าปริมาณฝนในปีนี้จะเทียบเคียงเท่ากับปริมาณฝนในปี 2551 กรมชลประทาน จึงกำชับให้โครงการชลประทานทุกแห่งเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยซ้ำซากเป็นพิเศษ ตามข้อสั่งการของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ในช่วงฤดูฝนปีนี้ กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่า ประเทศไทยจะมีฝนตกมากกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 5 -10 % ซึ่งถือว่ามีเกณฑ์ฝนตกค่อนข้างมาก ทำให้ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี จึงสั่งการให้โครงการชลประทานทุกแห่งเตรียมพร้อมรับมือตามมาตราการและแนวทางการบริหารจัดการน้ำและรับมือน้ำหลากในช่วงฤดูฝนปี 2564 โดยเฉพาะพื้นที่เกิดอุทกภัยซ้ำซาก อาทิ ในพื้นที่ลุ่มน้ำยัง เนื่องจากช่วงต้นของลำน้ำที่อยู่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ มีลักษณะกว้างและลาดชันมาก ส่วนช่วงท้ายก่อนบรรจบกับลำน้ำชีในเขต อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มีลักษณะแคบลงและคดเคี้ยว มักจะทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมบริเวณอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประจำเกือบทุกปี เนื่องจากระบายน้ำไม่ทัน

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทานและประตูระบายน้ำในลุ่มน้ำยัง พบว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ส่วนงานก่อสร้างประตูระบายน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัยในลุ่มน้ำยัง หลายแห่งมีความคืบหน้าไปมากแล้ว คาดว่าจะแล้วเสร็จทันรับมือช่วงน้ำหลากปีนี้ นอกจากนี้ ยังได้ตั้งศูนย์เฉพาะกิจบูรณาการป้องกันอุทกภัยลุ่มน้ำยัง เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางในการบูรณาการ ทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตามสถานการณ์ ป้องกันและให้ความช่วยเหลือประชาชนหากเกิดอุทกภัยในลุ่มน้ำยังอีกด้วย

ด้าน นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงานชลประทานที่ 6 ได้ดำเนินการตามมาตรการเตรียมการรับมือปัญหาอุทกภัยในลุ่มน้ำยังตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ ตามมาตรการของกรมชลประทาน โดยการควบคุมปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำให้อยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการน้ำของอ่างฯ รวมไปถึงการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ การกำหนดผู้รับผิดชอบในพื้นที่ต่างๆ และการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด รวมไปถึงการเตรียมพร้อมเครื่องจักร เครื่องมือ อาทิ เครื่องสูบน้ำ, รถขุด, Sheet Pile, กระสอบทรายและเครื่องจักรต่าง ๆ ไว้ในพื้นที่ ซึ่งอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา ที่สำคัญยังได้กำหนดแผนเผชิญเหตุกรณีที่เกิดน้ำหลากในลุ่มน้ำยังโดยกำหนดให้พื้นที่ลุ่มต่ำน้ำยังเป็นพื้นที่หน่วงน้ำตัดยอดน้ำหลากเก็บกักในแก้มลิง 3 แห่ง ได้แก่ บึงบ่อแก บึงเกลือ และกุดปลาคูณ ซึ่งสามารถเก็บกักน้ำรวมประมาณ 30 ล้าน ลบ.ม.

อนึ่ง กรมชลประทาน ได้วางแผนเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ก่อนน้ำมา แผนป้องกันเหตุในภาวะฉุกเฉิน และมาตรการฟื้นฟูหลังน้ำลด ทั้งในพื้นที่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำทุกพื้นที่ เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชนน้อยที่สุด จึงขอให้ประชาชนติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำจากทางราชการอย่างใกล้ชิด หากต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อโครงการชลประทานใกล้บ้านทุกแห่ง หรือโทรสายด่วนกรมชลประทาน 1460 ได้ตลอดเวลา

👷ชป.วางระบบระบายน้ำอ่างฯห้วยหนองโรง จ.ชัยนาท ลดผลกระทบในช่วงฤดูฝน.กรมชลประทาน ร่วมกับหลายหน่วยงานบูรณาการขับเคลื่อนงานตา...
13/05/2021

👷ชป.วางระบบระบายน้ำอ่างฯห้วยหนองโรง จ.ชัยนาท ลดผลกระทบในช่วงฤดูฝน

.
กรมชลประทาน ร่วมกับหลายหน่วยงานบูรณาการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท 20 ปี โดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ และ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่จะมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำเดิมให้ใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพ

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า แม้ในขณะนี้ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ฤดูฝน กรมชลประทาน ยังคงเร่งดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารรวมถึงระบบชลประทานหลายแห่งอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการระบบระบายน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง ในพื้นที่ ต.กะบกเตี้ย อ.เนินขาม จ.ชัยนาท โดย สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12 มีแผนดำเนินการ 4 ปี (2561-2564) มีลักษณะเป็นการก่อสร้างอาคารลดระดับน้ำ ท่อระบายน้ำลอดถนน และขุดลอกคลองระบายน้ำความยาวประมาณ 21 กิโลเมตร เมื่อแล้วเสร็จ จะมีพื้นที่รับประโยชน์กว่า 2,000 ไร่ และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันการกัดเซาะของลำห้วยเดิม และเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับอุปโภคบริโภค รวมถึงลดผลกระทบจากอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ได้

ทั้งนี้ ได้กับชับให้ทุกโครงการติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด และให้ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ในส่วนของโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างให้ปรับหน้างานเพื่อลดการกีดขวางทางน้ำในช่วงฤดูฝน และสามารถเก็บกักน้ำได้เพื่อชะลอและลดผลกระทบจากอุทกภัย

ที่อยู่

811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพ
Bangkok
10300

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์ "กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการให้มีพื้นที่ชลประทานอยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก"

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

022410965

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมชลประทานผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมชลประทาน:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ไปหา ไปตกที่บายใจคับพี่น้อง เค้าให้หาลุย
ร่วมด้วยช่วยกันครับ
กรมชลประทาน เดินหน้าช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัย ประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2563 ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดกาญจนบุรี และ จังหวัดราชบุรี
ทั้งสี่ภาพนี่คืออ่างเก็บน้ำ ทั้ง3 แห่งในชัยภูมิ คือ อ่าเก็บน้ำเทพสถิต ทุ่งลุยลาย ผาน้อย..ซึ่งการขุดลอกไม่มีมานานแล้วตื้นเขิน..บางแห่งอย่าเทพสถิตมีเข้าไปขุดลอกบ้างแต่ไม่เต็มที่ยังคงตื้นเขินอยู่ ฟังว่ามีงบประมาณแค่ 2-3 แสน แต่บางที่เข้าไปไม่ได้เลย อย่างทุ่งลุยลายและผาน้อย...พื้นที่โดยรอบอ่างเป็นเขตุป่าชุมชนแต่ถูกปล่อยให้เสื่อมโทรมมีแต่หญ้า ชาวบ้านลงความเห็นพร้อมจะช่วยขุดลอกอ่างเก็บน้ำและคลองส่งน้ำ และฟื้นฟูป่าเพื่อรักษาน้ำไว้สำหรับการใช้ในการเกษตรอุปโภค/บริโภค...แต่ไม่ได้รับการตอบรับใดๆ กรมชลมีคำแนะนำไหมคะ ดิฉันจะประสานระหว่างกรมชลและชาวบ้านทั้งจะทำเรื่องถึงท่านนายกฯรัฐมนตรีโดยตรง...อยากให้กรมชลร่วมแนะนำชี้แจงด้วยค่ะ
ครับสบายดีไม่ติดโควิคก็พอครับนะ
ติดต่อชลประทานไม้เสียบมาถมหินให้ ผ่านมา1เดือน ไม่มีใครมาดำเนินการเลยค่ะ ไปตามถึงที่ ก็บอกจะมาถมหินให้ ตอนนี้ฝนตกหนัก จะเข้าบ้านไม่ได้แล้วค่ะ ถ้าไม่มาถมหินก็บอกตามตรงค่ะ จะได้ทำเอง ตัดถนนทำเราลำบากเรื่องทางเข้า-ออกมาก แย่มากค่ะ
สวัสดีครับทุกๆหน่วยงานเขตสุไหงปาดี #เรื่องสร้างบ้านและกำแพงรุกล้ำเข้าเขตสาธารณะ #สวัสดีครับท่านนายอำเภอคนใหม่สุไหงปาดีช่วยมาดูชาวบ้านที่เดือดร้อนด้วยตัวเองหน่อยครับ..#ถ้าท่านยังไม่มาดูด้วยตัวท่านเองเรื่องยังไม่คืบหน้าไปไหนเลย #แล้วทางบ้านของผมเดือดร้อนมากยิ่งกว่าเดิมครับตอนนี้ทางบ้านผมรอมาจะ7เดือนแล้ว #ถ้าท่านจะให้แม่ผมไปตามเรื่องที่นายก #อบตสากอคงไม่ใด้เรื่องอะไรหรอกเพราะคู่กรณีของแม่ผมเป็นญาตินายกอบตสากอ #ทางเราก็แปลกใจทำไมเรื่องถึงเงียบไม่มีอะไรคืบหน้า บอกว่าให้รอตามขั้นตอนต้องรอถึงเมื่อไหร่เจ็ดเดือนถึงปีเลยหรอครับ #ฝากถามนายอำเภอหน่อยครับเรื่องนี้นายอำเภอนายรุ่งเรือง ธิมาบุตร คนเก่าดำเนินเรื่องให้เสร็จแล้วไม่มีใครมาสานต่อหรือว่ายังไง?? #อยากจะทราบเหมือนกันว่าไม่มีความหมายเลยหรอครับที่ว่านายอำเภอให้กรมทีดินมาวัดที่บ้านแม่ผม แม่ผมก็จ่ายเงินนะ...ไม่ใช้ว่านายอำเภอคนเก่าเรียกมาวัดไม่ต้องจ่ายเงิน #นายอำเภอช่วยชี้แจงให้กระจ่างด้วยครับ #ช่วยตามเรื่องให้แล้วเสร็จด้วยขอบคุณครับ
โครงการตามพระบัญชา งานตามภาระกิจ ฯ นอกเขตชลประทาน ขุดลอกหนองสะแกยังไม่มี ไม่คืบ พร้อมเรือนรับรองเสด็จทรงงาน มาตรฐานกลางน้ำ ๑ หลัง ห่างจาก ผิวจาราจรลึกเข้าไป ๔๐ เมตร ทำ ๕ อย่าง ได้ประโยชน์ ๖ อย่าง มาตรฐาน ครบวงจร