กรมชลประทาน

กรมชลประทาน ชลประทาน งานเพื่อแผ่นดินไทย (Irrigation: Mission for Thailand) งานชลประทาน เริ่มขึ้นอย่างจริงจังในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีการขุดลอกคลองและขุดคลองขึ้นใหม่ในบริเวณ ทุ่งราบภาคกลางจำนวนมาก ดำเนินการโดยเอกชน คือบริษัทขุดคลองแลคูนาสยาม Siam Canals, Lands and Irrigation Company) ได้รับพระบรมราชานุญาต เมื่อ พ.ศ. 2431 เริ่มขุดคลองเมื่อพ.ศ. 2433 มีระยะเวลาดำเนินการ ตามสัมปทาน 25 ปี โครงการประกอบด้วยการ ก่อสร้างระบบคลอง ในบริเวณพื้นที่ราบฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา เขตจังหวัดปทุมธานี ที่เรียกว่า ทุ่งรังสิต โดยขุดคลองสายใหญ่ เชื่อมระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยา ตรงไปยังแม่น้ำนครนายก พร้อมกับการสร้างประตูระบายน้ำ สำหรับ ควบคุมการเก็บกักน้ำเพื่อการเพาะปลูก และสร้างประตู เรือสัญจรเพื่อการคมนาคมขนส่งทางน้ำตลอดทั้งปี

หลังจากที่บริษัทดังกล่าวได้ดำเนินการ มาประมาณ 10 ปี เจ้าพระยาเทเวศวงศ์วิวัฒน์ เสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ ได้ไปตรวจราชการที่ทุ่งรังสิต เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2442 พบว่า ทุ่งรังสิต จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือด้านการชลประทานเป็นการด่วน จึงนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต จ้างนายช่างชลประทานชาวต่างประเทศ มาศึกษาพิจารณา และแก้ไขเรื่องการจัดหาน้ำในบริเวณทุ่งรังสิตให้ดีขึ้น พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเห็นชอบ และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดหาวิศวกรผู้ชำนาญงานด้านการชลประทาน

yahoman ในพ.ศ. 2445 ได้ว่าจ้าง นายเย โฮมัน วันเดอร์ ไฮเด วิศวกรชลประทานชาวฮอลันดา มาดำเนินงานชลประทานในประเทศไทย และทรงแต่งตั้งให้ นายเย โฮมัน วันเดอร์ ไฮเด เข้ารับราชการ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2445 พร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้ง "กรมคลอง" และทรงแต่งตั้ง นาย เย โฮมัน วันเดอร์ ไฮเด เป็นเจ้ากรมคลองคนแรก เพื่อทำหน้าที่ดูแลทำนุบำรุงคลองต่างๆ ไม่ให้ตื้นเขิน

นาย เย โฮมัน วันเดอร์ ไฮเด ได้ทำรายงานเสนอเห็นควรให้สร้างเขื่อนทดน้ำปิดกั้นแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาท ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ง"กรมทดน้ำ"ขึ้นแทนกรมคลอง เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2457 และทรงแต่งตั้ง นายอาร์ ซี อาร์ วิล สัน เป็นเจ้ากรมทดน้ำ รวมทั้งจัดสร้างโครงการชลประทาน ป่าสักใต้ โครงการสร้างเขื่อนทดน้ำขนาดใหญ่ คือ เขื่อนพระราม 6 ขึ้นที่ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สามารถช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกได้ประมาณ 680,000ไร่ ซึ่งเป็นโครงการชลประทานขนาดใหญ่แห่งแรกในประเทศไทย

เขื่อนพระรามหก ก่อสร้างด้วยหลักวิชาการ ที่ถูกต้องและทันสมัยตามหลักเทคโนโลยีการพัฒนาแหล่งน้ำสมัยใหม่อย่างแท้จริง และนับจากนั้นเป็นต้นมา ได้เริ่มก่อสร้างโครงการชลประทานกระจายไปทั่วทุกภาคของประเทศ ทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นการจัดการหาน้ำเพื่อการเกษตร และเพื่อการอุปโภค บริโภค งานก่อสร้างโครงการชลประทานได้ขยายออกไปอย่างกว้างขวาง เพื่อรองรับการขยายตัวทางการผลิต และความต้องการบริโภคภายในประเทศ จนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระราชดำริว่า หน้าที่ของกรมทดน้ำ มิได้ปฏิบัติงานอยู่เฉพาะแต่การทดน้ำเพียงอย่างเดียว งานที่กรมทดน้ำปฏิบัติอยู่จริงในขณะนั้นมีทั้งการขุดคลอง การทดน้ำ รวมทั้งการส่ง น้ำตามคลองต่าง ๆ อีกทั้งการสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือการเพาะปลูก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อจาก กรมทดน้ำ เป็น กรมชลประทาน เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2470 โดยให้มีหน้าที่รับผิดชอบงานการขุดคลอง การทดน้ำ การส่งน้ำ และการสูบน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกอย่างทั่วถึง

ในสมัยรัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงสนพระราชหฤทัยในการศึกษาและพระ ราชทานแนวพระราชดำริอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ในการพัฒนาแหล่งน้ำมาตลอด เช่น โครงการอ่างเก็บน้ำเขาเต่า ที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อันเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรก ที่กรมชล ประทานก่อสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2506 ซึ่งในรัชกาลของพระองค์ได้ทรงมีพระราชดำริให้กรมชลประทานดำเนินงาน พัฒนาแหล่งน้ำทั่วประเทศมาแล้วประมาณ 2,000 โครงการ

เปิดเหมือนปกติ

นายกฯ ห่วงใยพี่น้องลุ่มน้ำเจ้าพระยา หลังฝนตกหนักทำระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น สั่งเฝ้าระวัง 24 ชม. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นาย...
15/09/2021

นายกฯ ห่วงใยพี่น้องลุ่มน้ำเจ้าพระยา หลังฝนตกหนักทำระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น สั่งเฝ้าระวัง 24 ชม.

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ เดินทางไปติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่เขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท หลังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เหตุจากฝนตกหนักทางตอนบน สั่งทุกหน่วยงานเฝ้าระวังและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ โดยมีนายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำ รวมไปถึงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ฝนที่ตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลาง ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำสายหลักมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก่อนจะไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดนครสวรรค์ ปัจจุบัน(15ก.ย.64) มีปริมาณน้ำไหลผ่านที่สถานีวัดน้ำ C.2 อ.เมืองนครสวรรค์ ในเกณฑ์ 1,864 ลบ.ม./วิ กรมชลประทาน ได้ผันน้ำเข้าระบบชลประทานทั้ง 2 ฝั่งรวม 496 ลบ.ม./วิ พร้อมปรับปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์ 1,423 ลบ.ม./วิ เพื่อควบคุมระดับน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ +16.50 ม.(รทก.) ซึ่งจะส่งผลให้พื้นที่บริเวณลุ่มต่ำริมแม่น้ำน้อยนอกคันกั้นน้ำ ตำบลบ้านกระทุ่ม ตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา และตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันประมาณ 0.75 เมตร ในช่วงวันที่ 15 - 18 กันยายน 2564 ทั้งนี้ หากมีแนวโน้มว่าจะมีปริมาณน้ำหลากเพิ่มขึ้น จะประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบต่อไป

กรมชลประทาน จะควบคุมการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ พร้อมกับบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพของพื้นที่ โดยมิให้มีผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตร รวมทั้งประสานแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด 11 จังหวัดลุ่มเจ้าพระยาตอนล่าง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนให้ทราบถึงสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชนให้ได้มากที่สุด ตามนโยบายของรัฐบาล จึงขอให้ประชาชนติดตามสถานกาณ์น้ำในระยะนี้อย่างใกล้ชิด หากต้องการความช่วยเหลือติดต่อได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้านหรือโทร.สายด่วนกรมชลประทาน 1460 ได้ตลอดเวลา

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ได้กำชับให้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการงานในด้านต่างๆ ร่วมกัน เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำและการเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและลดผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชนให้ได้มากที่สุด

กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
16 กันยายน 2564

กก.วล. ผ่าน 2 โครงการสำคัญ ชป.เตรียมเสนอ ครม. ตามขั้นตอนวันนี้ (15 กันยายน 2564) พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตร...
15/09/2021

กก.วล. ผ่าน 2 โครงการสำคัญ ชป.เตรียมเสนอ ครม. ตามขั้นตอน

วันนี้ (15 กันยายน 2564) พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบ Video Conference โดยมี นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ นายชูชาติ รักจิตร รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมเพื่อร่วมชี้แจงและให้ความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำญวน จังหวัดพะเยา และโครงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้เขื่อนภูมิพล ณ ห้องประชุมดงตาล กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการหารือเกี่ยวกับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการที่เข้าข่ายประเภทโครงการที่อยู่ในพื้นที่คุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่ 1 รวม 2 โครงการ ได้แก่ โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำญวน จังหวัดพะเยา และโครงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้เขื่อนภูมิพล แนวส่งน้ำยวม-อ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล ซึ่งกรมชลประทานได้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดข้อมูลตามมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่กำหนดไว้ในรายการการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยในที่ประชุมมีมติให้ทั้งสองโครงการผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว พร้อมให้กรมชลประทานนำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปดำเนินการให้ครบถ้วนก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

อนึ่ง โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำญวน จังหวัดพะเยา เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ จะเก็บกักน้ำได้ประมาณ 30 ล้านลูกบาศก์เมตร ช่วยบรรเทาอุทกภัยตามแนวลำน้ำญวนและลำน้ำแม่ลาว ทางด้านท้ายน้ำของเขื่อนในเขตอำเภอเชียงคำ ส่งน้ำสนับสนุนช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกท้ายเขื่อนในลุ่มน้ำญวนและลุ่มน้ำแม่ลาวให้สามารถเพาะปลูกได้ทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้งได้ประมาณ 29,274 ไร่ และยังเป็นแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคของราษฎรและการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่อีกด้วย

ส่วนโครงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้เขื่อนภูมิพล แนวส่งน้ำยวม-อ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ จะสามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทานในฤดูแล้งท้ายเขื่อนภูมิพลได้อีก 1.6 ล้านไร่ รวมทั้งยังเพิ่มน้ำอุปโภคบริโภคได้ประมาณ 300 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี สามารถเพิ่มกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่เขื่อนภูมิพลได้อีกเฉลี่ย 417 ล้านหน่วยต่อปี และที่โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนน้ำยวมเฉลี่ย 46 ล้านหน่วยต่อปี เป็นการเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำให้กับลุ่มน้ำเจ้าพระยา ที่ในปัจจุบันมีความต้องการใช้น้ำมากยิ่งขึ้น ทั้งด้านอุปโภค บริโภค และการเกษตร เนื่องจากการขยายตัวของเมือง ระบบเศรษฐกิจ และสภาพการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

💥วันนี้(15ก.ย.64)เวลา14.40น เป็นต้นไป ขอเชิญติดตามชม ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ให้สัมภาษณ์ในรายการ คมชั...
15/09/2021

💥วันนี้(15ก.ย.64)เวลา14.40น เป็นต้นไป ขอเชิญติดตามชม ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ให้สัมภาษณ์ในรายการ คมชัดลึก ประเด็นเรื่อง สถานการณ์น้ำและสถานการณ์อุทกภัยในปัจจุบัน ทางเนชั่นทีวี ช่อง22

💥วันนี้(15ก.ย.64)เวลา14.40น เป็นต้นไป ขอเชิญติดตามชม ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ให้สัมภาษณ์ในรายการ คมชัดลึก ประเด็นเรื่อง สถานการณ์น้ำและสถานการณ์อุทกภัยในปัจจุบัน ทางเนชั่นทีวี ช่อง22

💥ระดับน้ำที่ อ.เสนา จ.อยุธยา เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ชป.เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด กรมชลประทาน เดินหน้าให้ความช่วยเหลือพื้...
15/09/2021

💥ระดับน้ำที่ อ.เสนา จ.อยุธยา เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ชป.เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

กรมชลประทาน เดินหน้าให้ความช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง พร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุด ตามนโยบายของรัฐบาล โดย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านทางภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคอีสานตอนบน ส่งผลให้ในช่วงวันที่ 15 – 16 กันยายน 2564 ประเทศไทยยังคงมีฝนตกในหลายพื้นที่ ทำให้ปริมาณน้ำท่าตามแหล่งน้ำธรรมชาติเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว และเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำได้ ดังนี้

สถานการณ์น้ำท่าในแม่น้ำสายหลัก หลายแห่งมีระดับน้ำสูงขึ้น อาทิ ที่จังหวัดปราจีนบุรี ระดับน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรี ที่สถานีวัดน้ำท่า Kgt.3 อ.กบินทร์บุรี สูงกว่าตลิ่ง 0.71 เมตร มีแนวโน้มลดลง ที่จังหวัดนครราชสีมา แม่น้ำมูล ที่สถานนีวัดน้ำท่า M.173 อ.โชคชัย มีระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 0.36 เมตร มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สถานีวัดน้ำท่า C.67 แม่น้ำเจ้าพระยา อ.เสนา ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 0.44 เมตร มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น กรมชลประทาน ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งเข้าดำเนินการตามแผนป้องกันเหตุ และเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาแล้ว

สำหรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา จากการปรับเพิ่มปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา ส่งผลให้พื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำน้อย ซึ่งเป็นพื้นที่นอกคันกั้นน้ำบริเวณหมู่ที่ 1 ต.บ้านแพน อ.เสนา ได้รับผลกระทบน้ำเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 63 เซนติเมตร มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คาดว่าระดับน้ำในพื้นที่ดังกล่าวจะเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมอีกประมาณ 1.00 เมตร ภายใน 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ได้เตรียมพร้อมเครื่องจักร เครื่องมือ และเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังยังจุดเสี่ยง พร้อมทั้งประสานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด หน่วยงานท้องถิ่น เพื่อแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบอย่างต่อเนื่องแล้ว

ที่ จ.สุพรรณบุรี มีน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรบริเวณหมู่ 4 ต.หนองผักนาก อ.สามชุก จำนวน 752 ไร่ ระดับน้ำในแปลงนาท่วมสูง 0.60 เมตร หมู่ 10 ต.บ้านสระ อ.สามชุก จำนวน 371 ไร่ ระดับน้ำในแปลงนาท่วมสูง 0.60 เมตร และหมู่ 6 ต.สระแก้ว อ.เมือง จำนวน 976 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ได้เข้าติดตั้งเครื่องสูบน้ำ รวม 6 เครื่อง ตามจุดเสี่ยงต่างๆ พร้อมระบายน้ำจากคลองระบาย 5 ขวา สามชุก 1 ลงคลองระบายใหญ่สามชุก 1 และสูบน้ำจากคูสาธารณะลงคลองระบายใหญ่สามชุก 2 ตามลำดับ อีกทั้งนำรถแบ็คโฮกำจัดวัชพืชในคลองระบาย 5 ขวา สามชุก 1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำอีกด้วย

#RIDinnovation ทุ่นยางพาราดักผักตบชวา ☘️👨‍💼👩‍💼จากการคิดค้นนวัตกรรมต้นทุนต่ำประสิทธิภาพสูง โดยกรมชลประทาน ที่ได้รับนโยบาย...
15/09/2021

#RIDinnovation ทุ่นยางพาราดักผักตบชวา ☘️

👨‍💼👩‍💼จากการคิดค้นนวัตกรรมต้นทุนต่ำประสิทธิภาพสูง โดยกรมชลประทาน
ที่ได้รับนโยบายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานรัฐ จึงได้สร้าง " ทุ่นพลาสติก HDPE" เพื่อนำไปใช้วางกั้นคลองชลประทานดักวัชพืชอย่างผักตบชวา

ทุ่นยางพารานี้ ได้รับรางวัลนวัตกรรมดีเด่น จาก RID Innovation Award 2020 🏆ผลงานของชาว #RIDTEAM ที่คิดค้นนวัตกรรมต่างๆ ในการช่วยงานด้านน้ำให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและง่ายต่อการจัดการมากยิ่งขึ้น ง่ายต่อการจำกัดวัชพืชและการระบายน้ำ

คาดว่าทุ่นนี้จะติดตั้งทั่วประเทศ ในโครงการชลประทาน 200 โครงการๆ ละ 100 จุด เป็นจำนวน 340,000 ทุ่น หรือคิดเป็นน้ำหนักยางพาราทั้งสิ้น 10,200 ตัน

👍งานนี้ได้ทั้งช่วยระบายยาง ช่วยบริการจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ และจัดสรรพื้นที่ให้ผักตบชวาอยู่เป็นจุดๆเพื่อนำไปแปรรูปเพิ่มมูลค่าต่อไปได้ด้วย

#RIDinnovation #RIDTEAM

#RIDinnovation ทุ่นยางพาราดักผักตบชวา ☘️

👨‍💼👩‍💼จากการคิดค้นนวัตกรรมต้นทุนต่ำประสิทธิภาพสูง โดยกรมชลประทาน
ที่ได้รับนโยบายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานรัฐ จึงได้สร้าง " ทุ่นพลาสติก HDPE" เพื่อนำไปใช้วางกั้นคลองชลประทานดักวัชพืชอย่างผักตบชวา

ทุ่นยางพารานี้ ได้รับรางวัลนวัตกรรมดีเด่น จาก RID Innovation Award 2020 🏆ผลงานของชาว #RIDTEAM ที่คิดค้นนวัตกรรมต่างๆ ในการช่วยงานด้านน้ำให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและง่ายต่อการจัดการมากยิ่งขึ้น ง่ายต่อการจำกัดวัชพืชและการระบายน้ำ

คาดว่าทุ่นนี้จะติดตั้งทั่วประเทศ ในโครงการชลประทาน 200 โครงการๆ ละ 100 จุด เป็นจำนวน 340,000 ทุ่น หรือคิดเป็นน้ำหนักยางพาราทั้งสิ้น 10,200 ตัน

👍งานนี้ได้ทั้งช่วยระบายยาง ช่วยบริการจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ และจัดสรรพื้นที่ให้ผักตบชวาอยู่เป็นจุดๆเพื่อนำไปแปรรูปเพิ่มมูลค่าต่อไปได้ด้วย

#RIDinnovation #RIDTEAM

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 15 กันยายน 2564
15/09/2021

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 15 กันยายน 2564

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 15 กันยายน 2564

อธิบดีกรมชล ร่วมประชุมติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่มวันนี้ (14 ก.ย. 64) ที่ห้องประชุมราชสีห์ ...
14/09/2021

อธิบดีกรมชล ร่วมประชุมติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม

วันนี้ (14 ก.ย. 64) ที่ห้องประชุมราชสีห์ กระทรวงมหาดไทย พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมติดตามและเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม โดยมีนายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย หน่วยงานด้านการพยากรณ์อากาศ หน่วยงานด้านการบริหารจัดการน้ำ หน่วยงานสนับสนุนการปฏิบัติการ การนิคมอุตสาหกรรม ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุมเพื่อวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ให้สามารถปรับแผนเผชิญเหตุให้เหมาะสม

สำหรับการประชุมในวันนี้ อธิบดีกรมชลประทานได้รายงานสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำ ณ ปัจจุบัน ให้ทุกหน่วยงานได้รับทราบ พร้อมทั้งได้มีการติดตามการเตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยประธานฯ ขอให้ทุกหน่วยงานประสานการทำงานร่วมกันเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมอบหมายให้ทุกหน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ สื่อสาร ทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข่าวสาร รับทราบข้อเท็จจริงและมีแนวทางปฏิบัติในการรับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น

ชป.เร่งช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วม เตรียมรับสถานการณ์น้ำตลอด 24 ชั่วโมงกรมชลประทาน เร่งช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วมขัง หลังฝนตกต่...
14/09/2021

ชป.เร่งช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วม เตรียมรับสถานการณ์น้ำตลอด 24 ชั่วโมง

กรมชลประทาน เร่งช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วมขัง หลังฝนตกต่อเนื่องหลายพื้นที่ พร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในแม่น้ำสายหลักอย่างใกล้ชิด เตรียมพร้อมเครื่องจักร เครื่องมือเข้าประจำจุดเสี่ยงพร้อมปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยถึงสถานการณ์อุทกภัยว่า จากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องหลายพื้นที่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำน้ำสายหลักเพิ่มมากขึ้น จนไหลเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมตลิ่ง อาทิ จังหวัดนครราชสีมา มีน้ำท่วมขังบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำด้านท้ายอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร(บน-ล่าง) ที่อำเภอด่านขุนทด อำเภอเมือง อำเภอโนนไทย และอำเภอโนนสูง โครงการชลประทานนครราชสีมา ได้บริหารจัดการน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุม พร้อมติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ 6 เครื่อง เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่

ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ มีพื้นที่น้ำท่วมบริเวณอำเภอหล่มสัก เนื่องจากเกิดน้ำล้นตลิ่งของแม่น้ำป่าสักที่สถานี S.3 อ.หล่มสัก โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ได้ประสานเทศบาลเมืองหล่มสัก ให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 2 เครื่อง ไว้ในพื้นที่เสี่ยงแล้ว

ที่จังหวัดชัยนาท มีน้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตร อ.สรรคบุรี บริเวณ ต.บางขุด และต.ดอนกำ จำนวน 3,130 ไร่ โครงการชลประทานชัยนาท ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 7 เครื่อง พร้อมกับใช้ระบบชลประทานในการระบายน้ำออกจากพื้นที่ ปัจจุบันช่วยเหลือพื้นที่ได้แล้วกว่า 1,180 ไร่ และจะเร่งช่วยเหลือพื้นที่ที่เหลือให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว

ที่จังหวัดสุพรรณบุรี มีพื้นที่น้ำท่วม 2 อำเภอ ได้แก่ อ.สามชุก บริเวณ ต.หนองผักนาก ต.บ้านสระ และที่อ.เมือง บริเวณ ต.สระแก้ว โครงการชลประทานสุพรรณบุรี ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 6 เครื่อง พร้อมนำรถแบคโฮ 2 คัน เข้ากำจัดวัชพืชในคลองระบาย เพื่อเร่งการระบายน้ำให้เร็วยิ่งขึ้น

ที่จังหวัดสมุทรปราการ มีน้ำท่วมขังบริเวณอำเภอบางบ่อ โครงการชลประทานสมุทรปราการ ได้ทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน 10 เครื่อง และเครื่องผลักดันน้ำอีกจำนวน 16 เครื่อง เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันสถานการณ์น้ำที่อำเภอบางบ่อ กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว

ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา มีน้ำล้นตลิ่งริมคลองหกวาสายล่าง(ช่วงที่ระดับคันคลองต่ำ) ม.1 ต.ดอนฉิมพลี และ ม.14 ต.บึงน้ำรักษ์ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา สูงประมาณ 0.15 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ได้เร่งระบายน้ำออกทางสถานีสูบน้ำสมบูรณ์ ประตูระบายน้ำปลายคลอง 18-21 ไปลงแม่น้ำนครนายก และประตูระบายน้ำปลายคลอง14-17 ไปลงคลองบางขนาก ก่อนระบายน้ำไปลงแม่น้ำบางปะกง แนวโน้มระดับน้ำเริ่มลดลง คาดว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ ในช่วง 2-3 วัน หากไม่มีปริมาณฝนตกลงมาเพิ่มเติม

ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้ติดตามสภาพอากาศและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมควบคุมและบริหารจัดการน้ำในอ่างฯ ให้อยู่ในเกณฑ์เก็บกัก ตรวจสอบอาคารชลประทานให้มีความพร้อมใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพเสมอ รวมทั้งมอบหมายเจ้าหน้าที่ และเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือ อาทิ เครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ และรถแบคโฮ เข้าประจำพื้นที่เสี่ยงสามารถปฏิบัติงานได้ทันที ที่สำคัญได้ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานระดับจังหวัด ในการให้ความช่วยเหลือและแจ้งเตือนประชาชนถึงสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง หากประชาชนหรือหน่วยงานใดต้องการความช่วยเหลือสามารถร้องขอไปยังโครงการชลประทาน หรือโทร 1460 สายด่วนกรมชลประทาน ได้ตลอดเวลา

กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
14 กันยายน 2564

ชป.เตรียมจัดการมวลน้ำระลอกใหม่โดย นายวรวิทย์  บุณยเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 ให้สัมภาษณ์ (Phone in) ผ่านรายก...
14/09/2021
ชลประทานที่ 11 เตรียมจัดการมวลน้ำระลอกใหม่

ชป.เตรียมจัดการมวลน้ำระลอกใหม่

โดย นายวรวิทย์ บุณยเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 ให้สัมภาษณ์ (Phone in)

ผ่านรายการสนามข่าวท้องถิ่น ช่อง 11 NBT

ว่าด้วย...การเดินทางของสายน้ำ 🌊น้ำพลังงานอันยิ่งใหญ่💧 แหล่งสร้างพลังงานชีวิต พลังงานไฟฟ้า พลังงานสะอาดของโลกใบนี้ที่เมือ...
14/09/2021

ว่าด้วย...การเดินทางของสายน้ำ 🌊

น้ำพลังงานอันยิ่งใหญ่💧 แหล่งสร้างพลังงานชีวิต พลังงานไฟฟ้า พลังงานสะอาดของโลกใบนี้ที่เมืองไทยมีหน่วยงานกรมชลประทานกำกับดูแล ควบคุมทิศทางน้ำ การกระจายน้ำ และการแบ่งปันน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการชลประทาน >> สร้างแหล่งเก็บน้ำขนาดใหญ่ >> กระจายสู่ชุมชน >>ระบายน้ำสู่พื้นที่การเกษตร>> ส่งต่อแหล่งอุตสาหกรรม >> ยกระดับคมนาคมขนส่ง>>รักษาสมดุลระบบนิเวศ >> อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ 🏞

💦วัฏจักรของน้ำที่ควบคุมดูแลรักษาโดย กรมชลประทาน มีหน้าที่หลักในการบริหารจัดการน้ำให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และทุกขอบเขต เพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำ กระจายตามพื้นที่ทั่วประเทศ ในเขตชลประทานกว่า 34.76 ล้านไร่ และพื้นที่รับประโยชน์อีกกว่า 28.63 ล้านไร่

พันธกิจหลักของกรมชลประทานมุ่งเน้นที่ประโยชน์สูงสุดทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของคนในชาติ โดยไม่ละทิ้งความยั่งยืนของการพัฒนาที่ไม่กระทบต่อระบบนิเวศ👍

#RIDTEAM
#กรมชลประทาน
#RIDMISSION

ว่าด้วย...การเดินทางของสายน้ำ 🌊

น้ำพลังงานอันยิ่งใหญ่💧 แหล่งสร้างพลังงานชีวิต พลังงานไฟฟ้า พลังงานสะอาดของโลกใบนี้ที่เมืองไทยมีหน่วยงานกรมชลประทานกำกับดูแล ควบคุมทิศทางน้ำ การกระจายน้ำ และการแบ่งปันน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการชลประทาน >> สร้างแหล่งเก็บน้ำขนาดใหญ่ >> กระจายสู่ชุมชน >>ระบายน้ำสู่พื้นที่การเกษตร>> ส่งต่อแหล่งอุตสาหกรรม >> ยกระดับคมนาคมขนส่ง>>รักษาสมดุลระบบนิเวศ >> อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ 🏞

💦วัฏจักรของน้ำที่ควบคุมดูแลรักษาโดย กรมชลประทาน มีหน้าที่หลักในการบริหารจัดการน้ำให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และทุกขอบเขต เพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำ กระจายตามพื้นที่ทั่วประเทศ ในเขตชลประทานกว่า 34.76 ล้านไร่ และพื้นที่รับประโยชน์อีกกว่า 28.63 ล้านไร่

พันธกิจหลักของกรมชลประทานมุ่งเน้นที่ประโยชน์สูงสุดทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของคนในชาติ โดยไม่ละทิ้งความยั่งยืนของการพัฒนาที่ไม่กระทบต่อระบบนิเวศ👍

#RIDTEAM
#กรมชลประทาน
#RIDMISSION

รองฯศักดิ์ศิริ เปิดการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เช้าวันนี้ (14 กันยายน ...
14/09/2021

รองฯศักดิ์ศิริ เปิดการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เช้าวันนี้ (14 กันยายน 2564) นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข รองอธิบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในรูปแบบออนไลน์ โดยมี นางสุดสงวน ศรีอนันต์ ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 300 ชั้น 3 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน (IEC) กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร

สำหรับการประชุมในรูปแบบออนไลน์ครั้งนี้ ได้ชี้แจงการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประกอบด้วย แนวทางการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แนวทางการปรับปรุงบัญชีสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ทั้งหน่วยเบิกจ่ายและหน่วยงานที่มิได้เบิกจ่ายเงินเองของหน่วยงานในสังกัดกรมชลประทานจำนวน 309 คน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามแนวทางการปฏิบัติงานที่กรมบัญชีกลางกำหนดได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

อธิบดี “ประพิศ” สั่งการ ชป.ทั่วประเทศรับมือน้ำหลากวันนี้ (14 กันยายน 2564) นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธ...
14/09/2021

อธิบดี “ประพิศ” สั่งการ ชป.ทั่วประเทศรับมือน้ำหลาก

วันนี้ (14 กันยายน 2564) นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานการประชุมเตรียมพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ร่องมรสุม พายุฝน และอุทกภัย โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน นายธีระพล ตั๊งสมบุญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล นายวิทยา แก้วมี ผู้อำนวยการกองแผนงาน ดร.ธเนศร์ สมบูรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาอุทกวิทยา 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 – 7 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้น ในช่วงวันที่ 15 – 20 ก.ย. 64 นี้ เนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่า ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมมีกำลังค่อนข้างแรง ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากได้

ในการนี้ อธิบดีกรมชลประทาน ได้สั่งการให้ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 – 7 เร่งกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ และนำเครื่องจักรเครื่องมือ อาทิ เครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ เข้าไปประจำพื้นที่ โดยเฉพาะจุดพื้นที่เสี่ยงซ้ำซาก เพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันที และกำหนดเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่เสี่ยง เพื่อบูรณาการร่วมกับสำนักงานชลประทานในพื้นที่และส่วนกลาง รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีความพร้อมในการรับมือสถานการณ์น้ำที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมแจ้งเตือนประชาชนให้รับทราบ และรายงานผลการปฏิบัติงานในจุดเสี่ยงทุกสัปดาห์ พร้อมกันนี้ ได้เน้นย้ำให้ทุกส่วนสำรวจและตรวจสอบเครื่องจักรเครื่องมือ เครื่องจักรกลทุกชนิด รวมถึงสถานีสูบน้ำให้มีสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา

#RID
#กรมชลประทาน

ที่อยู่

811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพ
Bangkok
10300

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์ "กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการให้มีพื้นที่ชลประทานอยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก"

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

022410965

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมชลประทานผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมชลประทาน:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ไปหา ไปตกที่บายใจคับพี่น้อง เค้าให้หาลุย
ร่วมด้วยช่วยกันครับ
กรมชลประทาน เดินหน้าช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัย ประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2563 ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดกาญจนบุรี และ จังหวัดราชบุรี
ทั้งสี่ภาพนี่คืออ่างเก็บน้ำ ทั้ง3 แห่งในชัยภูมิ คือ อ่าเก็บน้ำเทพสถิต ทุ่งลุยลาย ผาน้อย..ซึ่งการขุดลอกไม่มีมานานแล้วตื้นเขิน..บางแห่งอย่าเทพสถิตมีเข้าไปขุดลอกบ้างแต่ไม่เต็มที่ยังคงตื้นเขินอยู่ ฟังว่ามีงบประมาณแค่ 2-3 แสน แต่บางที่เข้าไปไม่ได้เลย อย่างทุ่งลุยลายและผาน้อย...พื้นที่โดยรอบอ่างเป็นเขตุป่าชุมชนแต่ถูกปล่อยให้เสื่อมโทรมมีแต่หญ้า ชาวบ้านลงความเห็นพร้อมจะช่วยขุดลอกอ่างเก็บน้ำและคลองส่งน้ำ และฟื้นฟูป่าเพื่อรักษาน้ำไว้สำหรับการใช้ในการเกษตรอุปโภค/บริโภค...แต่ไม่ได้รับการตอบรับใดๆ กรมชลมีคำแนะนำไหมคะ ดิฉันจะประสานระหว่างกรมชลและชาวบ้านทั้งจะทำเรื่องถึงท่านนายกฯรัฐมนตรีโดยตรง...อยากให้กรมชลร่วมแนะนำชี้แจงด้วยค่ะ
ครับสบายดีไม่ติดโควิคก็พอครับนะ
ติดต่อชลประทานไม้เสียบมาถมหินให้ ผ่านมา1เดือน ไม่มีใครมาดำเนินการเลยค่ะ ไปตามถึงที่ ก็บอกจะมาถมหินให้ ตอนนี้ฝนตกหนัก จะเข้าบ้านไม่ได้แล้วค่ะ ถ้าไม่มาถมหินก็บอกตามตรงค่ะ จะได้ทำเอง ตัดถนนทำเราลำบากเรื่องทางเข้า-ออกมาก แย่มากค่ะ
สวัสดีครับทุกๆหน่วยงานเขตสุไหงปาดี #เรื่องสร้างบ้านและกำแพงรุกล้ำเข้าเขตสาธารณะ #สวัสดีครับท่านนายอำเภอคนใหม่สุไหงปาดีช่วยมาดูชาวบ้านที่เดือดร้อนด้วยตัวเองหน่อยครับ..#ถ้าท่านยังไม่มาดูด้วยตัวท่านเองเรื่องยังไม่คืบหน้าไปไหนเลย #แล้วทางบ้านของผมเดือดร้อนมากยิ่งกว่าเดิมครับตอนนี้ทางบ้านผมรอมาจะ7เดือนแล้ว #ถ้าท่านจะให้แม่ผมไปตามเรื่องที่นายก #อบตสากอคงไม่ใด้เรื่องอะไรหรอกเพราะคู่กรณีของแม่ผมเป็นญาตินายกอบตสากอ #ทางเราก็แปลกใจทำไมเรื่องถึงเงียบไม่มีอะไรคืบหน้า บอกว่าให้รอตามขั้นตอนต้องรอถึงเมื่อไหร่เจ็ดเดือนถึงปีเลยหรอครับ #ฝากถามนายอำเภอหน่อยครับเรื่องนี้นายอำเภอนายรุ่งเรือง ธิมาบุตร คนเก่าดำเนินเรื่องให้เสร็จแล้วไม่มีใครมาสานต่อหรือว่ายังไง?? #อยากจะทราบเหมือนกันว่าไม่มีความหมายเลยหรอครับที่ว่านายอำเภอให้กรมทีดินมาวัดที่บ้านแม่ผม แม่ผมก็จ่ายเงินนะ...ไม่ใช้ว่านายอำเภอคนเก่าเรียกมาวัดไม่ต้องจ่ายเงิน #นายอำเภอช่วยชี้แจงให้กระจ่างด้วยครับ #ช่วยตามเรื่องให้แล้วเสร็จด้วยขอบคุณครับ
โครงการตามพระบัญชา งานตามภาระกิจ ฯ นอกเขตชลประทาน ขุดลอกหนองสะแกยังไม่มี ไม่คืบ พร้อมเรือนรับรองเสด็จทรงงาน มาตรฐานกลางน้ำ ๑ หลัง ห่างจาก ผิวจาราจรลึกเข้าไป ๔๐ เมตร ทำ ๕ อย่าง ได้ประโยชน์ ๖ อย่าง มาตรฐาน ครบวงจร