โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย เรียนฟรีแบบออนไลน์กับโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ที่ โครงการ Thai MOOC เว็บไซต์ www.thaimooc.org
(13)

เปิดเหมือนปกติ

16/07/2020
Thai-MOOC

📢 Series: Thai MOOC Online Tour 📢
Update สถานการณ์การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วง Post Covid จากแม่ข่าย Thai MOOC ในภูมิภาคต่าง ๆ
วันนี้พบกับมหาวิทยาลัยแม่ข่ายภาคใต้ตอนบน
วิทยากร:
1. รศ. ดร.จรัญ บุญกาญจน์ (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)
2. ผศ. ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)
3. ผศ.ปริญญา น้อยดอนไพร (มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี)
4. ผศ. ดร.อุทัย คูหาพงศ์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช)
5. ดร.พวงรัตน์ จินพล (วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้)

Thai MOOC Talk #19 วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เวลา 19.00-20.00 น. มหาวิทยาลัยแม่ข่ายภาคใต้ตอนบน วิทยากร: 1.รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) 2. ผศ. ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย (อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ) 3. ผศ.ปริญญา น้อยดอนไพร (ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี) 4. ผศ.ดร.อุทัย คูหาพงศ์ (ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช) 5. ดร.พวงรัตน์ จินพล (ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้) จัดโดย โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI)

ประชุมหารือแนวทางพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลผู้ใช้และข้อมูลรายวิชาสำหรับการจัดการเรียนการสอนระบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีว...
18/12/2019

ประชุมหารือแนวทางพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลผู้ใช้และข้อมูลรายวิชา
สำหรับการจัดการเรียนการสอนระบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 15.00-17.00 น.
ณ อาคารกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ชั้น 18 ห้อง 18 C

ประชุมหารือแนวทางพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลผู้ใช้และข้อมูลรายวิชา
สำหรับการจัดการเรียนการสอนระบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 15.00-17.00 น.
ณ อาคารกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ชั้น 18 ห้อง 18 C

www.thaimooc.org
10/12/2019

www.thaimooc.org

สนใจเข้าเรียน ระบบการเรียนการสอนออนไลน์รูปแบบใหม่ ได้ที่ www.thaimooc.org และฝากติดตามข่าวสาร รายวิชา ได้ที่ https://www.facebook.com/thaimooc

รายงานการประชุมการหารือภายหลังการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ในวันอังคารที 6 สิงหาคม 2562 อาคารอุดมศึ...
27/09/2019

รายงานการประชุมการหารือภายหลังการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ในวันอังคารที 6 สิงหาคม 2562 อาคารอุดมศึกษา 1 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

รายงานการประชุมการหารือภายหลังการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ในวันอังคารที 6 สิงหาคม 2562 อาคารอุดมศึกษา 1 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

การประชุมระดมความคิดเห็นจากมหาวิทยาลัยเครือข่าย เพื่อทําแผนพัฒนาแพลตฟอร์ม Thai MOOC และเกณฑ์มาตรฐานและตัวบ่งชี้การประเมิ...
26/09/2019

การประชุมระดมความคิดเห็นจากมหาวิทยาลัยเครือข่าย เพื่อทําแผนพัฒนาแพลตฟอร์ม Thai MOOC และเกณฑ์มาตรฐานและตัวบ่งชี้การประเมิน สําหรับการจัดการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล
ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ กรุงเทพฯ
ผศ.ภก.ดร. อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี
ดร.อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ
ดร.พงศ์ธวัช ชีพพิมลชัย

การประชุมระดมความคิดเห็นจากมหาวิทยาลัยเครือข่าย เพื่อทําแผนพัฒนาแพลตฟอร์ม Thai MOOC และเกณฑ์มาตรฐานและตัวบ่งชี้การประเมิน สําหรับการจัดการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล
ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ กรุงเทพฯ
ผศ.ภก.ดร. อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี
ดร.อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ
ดร.พงศ์ธวัช ชีพพิมลชัย

ประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์วันที่ 23 สิงหาคม 2562 อาคารอุดมศึกษา 1 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยแล...
26/09/2019

ประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
วันที่ 23 สิงหาคม 2562 อาคารอุดมศึกษา 1 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
วันที่ 23 สิงหาคม 2562 อาคารอุดมศึกษา 1 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ประชุมหารือกับผู้เชี่ยวชาญจากประเทศจีน วันที่ 23 สิงหาคม 2562 อาคารอุดมศึกษา 2 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและน...
26/09/2019

ประชุมหารือกับผู้เชี่ยวชาญจากประเทศจีน วันที่ 23 สิงหาคม 2562 อาคารอุดมศึกษา 2 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ประชุมหารือกับผู้เชี่ยวชาญจากประเทศจีน วันที่ 23 สิงหาคม 2562 อาคารอุดมศึกษา 2 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชการเพื่อการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ทางไกลผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ Thai MOO...
26/09/2019

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชการเพื่อการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ทางไกลผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ Thai MOOC วันที่ 6 สิงหาคม 2562 อาคารอุดมศึกษา 1 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชการเพื่อการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ทางไกลผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ Thai MOOC วันที่ 6 สิงหาคม 2562 อาคารอุดมศึกษา 1 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

The 10th TCU International e-Learning Conference 2019 Imagine MOOCs for AllJuly 08-09, 2019 BITEC Bangna, Bangkok, Thail...
25/09/2019

The 10th TCU International e-Learning Conference 2019
Imagine MOOCs for All
July 08-09, 2019 BITEC Bangna, Bangkok, Thailand
#TCUIEC #TCUIEC2019 http:// iec2019.thaicyberu.go.th

The 10th TCU International e-Learning Conference 2019
Imagine MOOCs for All
July 08-09, 2019 BITEC Bangna, Bangkok, Thailand
#TCUIEC #TCUIEC2019 http:// iec2019.thaicyberu.go.th

Thai-MOOC
03/09/2019

Thai-MOOC

ขออภัยมา ณ ที่นี่ด้วยครับ

08/07/2019
LIVE! The 10th TCU International e-Learning Conference 2019

รับชมการถ่ายทอดการประชุม The 10th TCU International e-Learning Conference 2019
Imagine MOOCs for All
July 08-09, 2019 BITEC Bangna, Bangkok, Thailand
https://youtu.be/8jTBXA7iKBE

The 10th TCU International e-Learning Conference 2019 Imagine MOOCs for All July 08-09, 2019 BITEC Bangna, Bangkok, Thailand http:// iec2019.thaicyberu.go.th

Thai-MOOC
14/06/2019

Thai-MOOC

Thai MOOC และ TCU จะงดให้บริการชั่วคราวใน วันที่ 14 มิ.ย. 2562 ตั้งแต่เวลา 17:00 น. ถึง 21:00 น. เพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเครื่องแม่ข่าย จึงเรียนขออภัยมา ณ โอกาสนี้ 🙏

สนใจเข้าเรียน ระบบการเรียนการสอนออนไลน์รูปแบบใหม่  ได้ที่ www.thaimooc.org  และฝากติดตามข่าวสาร รายวิชา ได้ที่ https://w...
01/04/2019

สนใจเข้าเรียน ระบบการเรียนการสอนออนไลน์รูปแบบใหม่ ได้ที่ www.thaimooc.org และฝากติดตามข่าวสาร รายวิชา ได้ที่ https://www.facebook.com/thaimooc

การประชุมเพื่อเป็นแนวทางหารือ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 18 มี.ค. 2562 ณ อาคารคณะกรรมการการอุดมศึกษา
18/03/2019

การประชุมเพื่อเป็นแนวทางหารือ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 18 มี.ค. 2562 ณ อาคารคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ฝาก PR เรียนออนไลน์ฟรีจาก โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของ ก.พ.ร. http://www1.opdcacademy.com/index....
13/03/2019
e-Learning

ฝาก PR เรียนออนไลน์ฟรีจาก โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของ ก.พ.ร.

http://www1.opdcacademy.com/index.php/e-learning

การประชุมเพื่อเป็นแนวทางหารือ MOU โครงการพัฒนาระบบจัดการเรียนการสอนกลางสำหรับการศึกษาแบบเปิด เพื่อการศึกษาตลอดชีวิต (Tha...
11/03/2019

การประชุมเพื่อเป็นแนวทางหารือ MOU
โครงการพัฒนาระบบจัดการเรียนการสอนกลางสำหรับการศึกษาแบบเปิด เพื่อการศึกษาตลอดชีวิต (Thai MOOC)
11 มี.ค. 2562 ณ อาคารคณะกรรมการการอุดมศึกษา

Thai-MOOC
08/03/2019

Thai-MOOC

เว็บไซต์ Thai MOOC และ TCU งดให้บริการชั่วคราว เนื่องจาก อาคารสกอ.
จะดำเนินการปิดปรับปรุงระบบไฟฟ้า
วันที่ 9 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2562 จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ร่วมหารือในการใช้ระบบ Thai MOOC ของโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย เพื่อพัฒนาการศึกษาเรียนรู้ ความ...
06/03/2019

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ร่วมหารือในการใช้ระบบ Thai MOOC ของโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย เพื่อพัฒนาการศึกษาเรียนรู้ ความสามารถในการทำงาน

Photos from โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย's post
23/01/2019

Photos from โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย's post

23/01/2019

การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา" ครั้งที่ 38 WUNCA 38 ระหว่างวันที่ 22-25 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

สวัสดีปีใหม่ 2019
31/12/2018

สวัสดีปีใหม่ 2019

#สวัสดีปีใหม่ครับ 🎉🌟 ขอให้สุขภาพแข็งแรง คิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนา มีแต่สิ่งดี ๆ เข้ามาตลอดทั้งปีนะครับ
#HappyNewYear2019 🐽🐷

#ไม่อยากตกยุคเรียนThaiMOOCสิครับ ✨
----------------------------------------------------------------
#เรียนรู้สู่ความสำเร็จ #สร้างโอกาส #สร้างอาชีพ #สู่สากล

สมัครเรียนได้ที่ : https://www.thaimooc.org

สอบถามรายละเอียดได้ที่ INBOX

[email protected] : https://goo.gl/m6zbfv
IG : thaimooc
Twitter : @Thai_mooc

03/12/2018

ประชุม ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (DEPA) และ ทีม มสธ. (CCDKM) เรื่อง Thai MOOC จันทร์ที่ 3 ธ.ค. เวลา 15.00-17.00 น. ห้องประชุมชั้น 14 ห้องประชุมศูนย์สารสนเทศ

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=800143026984010&id=292776777720640
24/11/2018

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=800143026984010&id=292776777720640

🎊 #พรุ่งนี้แล้วนะครับ 🙏✨ไปเจอกันได้กับงาน ปฐมนิเทศนักศึกษาทางไกล ประจำปี 2562 ณ #สถาบันการศึกษาทางไกล #ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สุขุมวิท กทม. 📍 อยากให้เราไปไหน Comment ใต้โพสต์ได้เลยครับ 👇

🚩สมัครเรียนได้ที่ : https://thaimooc.org/

สอบถามรายละเอียดได้ที่ Inbox ☎️📲

#THAIMOOC #สร้างโอกาส #สร้างอาชีพ #สู่สากล

Thai-MOOC
14/11/2018

Thai-MOOC

#THAIMOOC #ชวนเล่น 😘ใบ้คำในรูปภาพ มี 5 พยางค์🎇🤗 ตอบถูกขอให้มีคู่วันลอยกระทงจ้า 🤗🎊#แท็กคนที่อยากจะชวนไปด้วย #ชอบก็ไลก์#ถูกใจก็แชร์

#อยากเรียนรู้ได้ฟรี #ไม่มีเงื่อนไข สมัครเลย! 🎊
https://cas.thaimooc.org/accounts/register/

สอบถามรายละเอียดได้ที่ INBOX เลย 😘

MOOCs Policy Expert ForumThursday 20 – Friday 21 September 2018at Hotel Windsor Suites and Convention 10/1 Sukhumvit Soi...
24/09/2018

MOOCs Policy Expert Forum
Thursday 20 – Friday 21 September 2018
at Hotel Windsor Suites and Convention 10/1 Sukhumvit Soi 20, Sukhumvit Road, Bangkok

MOOCs Policy Expert Forum
Thursday 20 – Friday 21 September 2018
at Hotel Windsor Suites and Convention 10/1 Sukhumvit Soi 20, Sukhumvit Road, Bangkok

"หารือความร่วมมือการใช้รายวิชาออนไลน์ระหว่างสถาบันการศึกษาทางไกลและโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย" ในวันที่ 12 กันยายน 256...
13/09/2018

"หารือความร่วมมือการใช้รายวิชาออนไลน์ระหว่างสถาบันการศึกษาทางไกลและโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย" ในวันที่ 12 กันยายน 2561 9.00-17.00 น ห้อง 18c.

"หารือความร่วมมือการใช้รายวิชาออนไลน์ระหว่างสถาบันการศึกษาทางไกลและโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย" ในวันที่ 12 กันยายน 2561 9.00-17.00 น ห้อง 18c.

13/09/2018

UNINET จะดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้า วันที่ 15 ก.ย. 2561 เวลา 20:00 น. - 16 ก.ย. 2561 เวลา 09:00 น. ทำให้ไม่สามารถเข้าใช้ระบบ TCU-LMS ได้ในช่วงเวลาดังกล่าว จึง ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

Photos from โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย's post
04/09/2018

Photos from โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย's post

The 9th TCU International e-Learning Conference 2018“MOOCs and Beyond”July 19-20, 2018  BITEC Bangna, Bangkok, Thailandh...
31/08/2018

The 9th TCU International e-Learning Conference 2018
“MOOCs and Beyond”
July 19-20, 2018 BITEC Bangna, Bangkok, Thailand
http:// iec2018.thaicyberu.go.th

The 9th TCU International e-Learning Conference 2018
“MOOCs and Beyond”
July 19-20, 2018 BITEC Bangna, Bangkok, Thailand
http:// iec2018.thaicyberu.go.th

28/08/2018
Thai-MOOC

เรียนออนไลน์ฟรี ที่ www.thaimooc.org
ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.facebook.com/thaimooc/

การศึกษาระบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต : Thai MOOC

โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ2 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
06/08/2018

โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ
2 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ
2 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

ที่อยู่

328 ถ.ศรีอยุธยา ราชเทวี
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 16:00
อังคาร 09:00 - 16:00
พุธ 09:00 - 16:00
พฤหัสบดี 09:00 - 16:00
ศุกร์ 09:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

2039567173

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

โหลดนานจังเป็นชั่วโมง แก้อย่างไร
อยาก​ทราบว่า​โครงการ​นี้​ยังมี​อยู่​ไหม​ครับ
โครงการนี้ยังดำเนินการอยู่ไหมครับ เหมือนไม่มีแอดมินคอยดูแลครับ
พบกันพรุ่งนี้ที่ IEC2018 นะครับ ^_^ iec2018.thaicyberu.go.th
เข้าเวบ TCUไม่ได้เกิดอะไขึ้นครับ
ขอความช่วยเหลือ ใช้ทั้ง chrome และ samsung browser พอ เข้าห้องเรียนแล้วมีบมทต่างๆอยุ่ด้านซ้าย ต้องทำอย่างไรให้บทเรียนขึ้นจอ ตอนนี้พอ กดแล้ว ให้คอนเฟิมดาวโหลดมาเป็น swf ก็เปิดไม่ได้ ไม่รุทำผิดถูก ค่ะ
ชื่อผู้ใช้ หรือ อีเมลล์ รหัสผ่าน The useuname or password provided is incorrect.
Update Password Denoted data entry required. Username wiriya2560 Password New Re-enter Password New ทำแล้วยังเข้าไม่ได้
ear [email protected] , Username : wiriya2560 Please click this link for reset password TCU LMS : http://cloud.thaicyberu.go.th/Account/ForgotUpdatePassword?u=d2lyaXlhMjU2MA%3d%3d-hGB7%2fGih9mQ%3d Thank you, TCU LMS Support
Home Forgot Password Success Please Check Email : [email protected] to Reset Password.
ข้าห้องเรียนออนไลน์ ล้มเหลว! The useuname or password provided is incorrect.
กรอกข้อมูลลงทะเบียนได้แล้วเข้ารหัสไม่ได้ wiriya2560 รหัสผ่าน0804875919 อิเมล์ [email protected]