องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ “เป็นผู้นำจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไม้จากป่าปลูก ปี 2565” ภารกิจด้านการปลูกสร้างสวนป่าไม้เศรษฐกิจ ดำเนินธุรกิจด้านอุตสาหกรรมไม้ รวมถึงอนุรักษ์และบริบารช้างไทย

เปิดเหมือนปกติ

ทส. ประชุมคณะกรรมการป่าไม้แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 ผ่าน Video Conferencewww.fio.co.th : เกี่ยวกับ อ.อ.ป.#FIO #ผู้นำการจั...
30/01/2021

ทส. ประชุมคณะกรรมการป่าไม้แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 ผ่าน Video Conference

www.fio.co.th : เกี่ยวกับ อ.อ.ป.

#FIO #ผู้นำการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจ #องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ #กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่วนคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ กรมป่าไม้
30/01/2021

ส่วนคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ กรมป่าไม้

วันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป่าไม้แห่งชาติ (คปช.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ผ่านวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล และห้องประชุม 1 ชั้น 2 ตึกเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองประธาน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรรมการและเลขานุการ และอธิบดีกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ รวมทั้งมีกรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม
​ การประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการศึกษาของคณะอนุกรรมการศึกษารายละเอียดและผลกระทบเกี่ยวกับการส่งออกไม้สักสวนป่าและไม้พะยูง และได้ให้ข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ เพื่อให้หน่วยงานดำเนินการต่อไป ที่ประชุมฯ ยังได้พิจารณาเกี่ยวกับร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ เพื่อใช้เป็นแผนแม่บทของหน่วยงานต่างๆ เป็นแนวทางปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายตามที่นโยบายป่าไม้แห่งชาติกำหนดไว้ รวมทั้งได้เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดไม้หวงห้าม (ฉบับ..) พ.ศ. … ซึ่งกำหนดให้ไม้กฤษณาเป็นไม้หวงห้าม ประเภท ก. ไม้หวงห้ามธรรมดา และกำหนดให้ไม้เทียนทะเลเป็นไม้หวงห้าม ประเภท ข. ไม้หวงห้ามประเภท ข.

ทส. โดย อ.อ.ป. ร่วมบริจาค 'ปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า' สำหรับทำหนังสืออักษรเบรลล์ให้กับคนตาบอดwww.fio.co.th : เกี่ยวกับ อ.อ.ป.#F...
29/01/2021

ทส. โดย อ.อ.ป. ร่วมบริจาค 'ปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า' สำหรับทำหนังสืออักษรเบรลล์ให้กับคนตาบอด

www.fio.co.th : เกี่ยวกับ อ.อ.ป.

#FIO #ผู้นำการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจ #องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ #กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทส. โดย อ.อ.ป. ร่วมประชุมกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยwww.fio.co.th : เกี่ยวกับ อ.อ.ป.#FIO #ผู้นำการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจ ...
29/01/2021

ทส. โดย อ.อ.ป. ร่วมประชุมกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อย

www.fio.co.th : เกี่ยวกับ อ.อ.ป.

#FIO #ผู้นำการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจ #องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ #กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งานสวนป่าเด่นชัย ร่วมประชุมกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อย เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 นายปิยะพันธ์ วรรณกูล หัวหน้างานสวนป่า...
29/01/2021

งานสวนป่าเด่นชัย ร่วมประชุมกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อย

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 นายปิยะพันธ์ วรรณกูล หัวหน้างานสวนป่าเด่นชัย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อย อำเภอเด่นชัย ครั้งที่ 1/2564 โดยคณะกรรมการฯ ได้แจ้งประกาศกำหนด “วันห้ามเผาและกำหนดเขตควบคุมไฟป่า” ตามสำเนาประกาศจังหวัดแพร่ ลงวันที่ 22 มกราคม 2564 พร้อมกับแจ้งจัดตั้งจุดตรวจและลงทะเบียนบุคคลที่จะเข้าพื้นที่ป่า ณ ที่ว่าการอำเภอเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
นอกจากนี้ หัวหน้างานสวนป่าเด่นชัย ร่วมกับราษฎรบ้านดงสุระ บูรณาการและทำความสะอาดแนวป้องกันไฟของงานสวนป่าแม่จั๊วะ แปลงปี 2460/2468 เพื่อป้องกันไฟป่าและเป็นการชิงเก็บลดปริมาณเชื้อเพลิง

อ.อ.ป. ร่วมบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า สำหรับทำหนังสืออักษรเบรลล์ให้กับคนตาบอดองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) กระทรวงทรัพย...
29/01/2021

อ.อ.ป. ร่วมบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า สำหรับทำหนังสืออักษรเบรลล์ให้กับคนตาบอด

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย ฝ่ายอำนวยการ สำนักบริหารกลาง จัดกิจกรรม “ภายใต้โครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยภายในหน่วยงาน อ.อ.ป.” โดยให้ผู้ปฏิบัติงาน อ.อ.ป. มีส่วนร่วมในการนำขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ โดยเปิด “รับบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า” ในการนี้ เพื่อผู้แทนของฝ่ายอำนวยการ ได้นำปฏิทินฯ ไปมอบให้กับ “โรงพิมพ์ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์” เพื่อส่งต่อให้กับมูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สำหรับทำเป็นหนังสืออักษรเบรลล์ ให้กับคนตาบอด โดยมีคุณสาริณี รุ่งระวิ เจ้าหน้าที่สำนักพิมพ์ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 ณ สำนักพิมพ์ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ

ทส. ต้อนรับผู้ฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 5/63 เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์”www.fio.co.th : เกี่ยวกั...
28/01/2021

ทส. ต้อนรับผู้ฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 5/63 เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์”

www.fio.co.th : เกี่ยวกับ อ.อ.ป.

#FIO #ผู้นำการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจ #องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ #กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปลัดกระทรวงฯ แสดงความยินดีกับคณะผู้แทนที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 รุ่นที่ 5/63 เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์”
28/01/2021

ปลัดกระทรวงฯ แสดงความยินดีกับคณะผู้แทนที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 รุ่นที่ 5/63 เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์”

News : ปลัดกระทรวงฯ แสดงความยินดีกับคณะผู้แทนที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 รุ่นที่ 5/63 เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์”

วันนี้ (28 มกราคม 2564) เวลา 14.00 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับคณะผู้แทนที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904
“หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 5/63 เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและรายงานตัวรับมอบนโยบาย ณ ห้องประชุม (เล็ก) ชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการฝึกหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 5/63 เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ เพื่อให้ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมเป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์ เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่สังคม มีจิตสาธารณะทำความดีด้วยหัวใจโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน สามารถเป็นผู้นำและเป็นกำลังหลักในการทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปถ่ายทอดแก่ประชาชน และชุมชนในท้องถิ่นของตนก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีบุคลากรของกระทรวงฯ ผ่านการฝึกหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 5/63 เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” จำนวนทั้งสิ้น 19 นาย

การคัดเลือก แม่ไม้ 'สัก'www.fio.co.th : เกี่ยวกับ อ.อ.ป.#FIO #ผู้นำการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจ #องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ #กระ...
28/01/2021

การคัดเลือก แม่ไม้ 'สัก'

www.fio.co.th : เกี่ยวกับ อ.อ.ป.

#FIO #ผู้นำการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจ #องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ #กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สวนป่าไทรโยค 2 ออป.เขตบ้านโป่ง
28/01/2021

สวนป่าไทรโยค 2 ออป.เขตบ้านโป่ง

ไม้สักแปลงปี 2530 ขายครับขาย
สนใจติดต่อ 092-6406074,099-0047088,062-1548170

ทส. จัดประชุมยกระดับคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2564www.fio.co.th : เกี่ยวกับ อ.อ.ป.#FIO #ผู้นำการจัดการสวนป่าเศร...
28/01/2021

ทส. จัดประชุมยกระดับคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2564

www.fio.co.th : เกี่ยวกับ อ.อ.ป.

#FIO #ผู้นำการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจ #องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ #กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตพิษณุโลก
27/01/2021

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตพิษณุโลก

วันพุธที่ 27 มกราคม 2564 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตพิษณุโลกเข้าร่วมจัดกิจกรรมสร้างแนวกันไฟป่าในเขตทางหลวง กับแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง) โดยมีศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคเหนือที่ 3 เป็นวิทยากร สาธิตการควบคุมไฟป่า ซึ่งมีสำนักงานทรัพยากรป่าไม้ที่ 4, ตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับการ 5, ประชาชนในพื้นที่ ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ตำบลแก่งโสภา และทุกหมวดทางหลวงในสังกัด พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมและดำเนินการสร้างแนวกันไฟป่าในเขตทางหลวงหมายเลข 12 ตอน วังทอง - เข็กน้อย ที่ กม.287+000 - กม.289+000 บริเวณบ้านแก่งกุลา ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม-ประเทศไทย
27/01/2021

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม-ประเทศไทย

News : “ทส. เชิญ ป.ป.ช. ประชุมยกระดับคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 64 ให้กับหน่วยงานในกระทรวง”

วันที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน เปิดการประชุมหารือเพื่อยกระดับคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีวิทยากรจาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มาบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช อาคารกรมควบคุมมลพิษ

นายจเรศักดิ์ กล่าวในการเปิดประชุมว่า “ปีนี้ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบนโยบาย ทส. ยกกำลัง 2 บวก 4 ที่จะยกระดับการทำงานเป็นทวีคูณในทุกมิติ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ ด้านความโปร่งใสในการดำเนินงาน เราได้เชิญผู้เชี่ยวชาญตรง มาเป็นวิทยากร ซึ่งองค์ความรู้ในวันนี้จะช่วยให้ทุกหน่วยงานในกระทรวง สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น”

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ จัดโดยศูนย์ต่อต้านการทุจริตกระทรวงฯ ได้มีการเชิญ นายสมชัย ถิระวันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส และ นายอภิรักษ์ แสงทอง เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ จากสำนักงาน ป.ป.ช. มาบรรยายในหัวข้อ “การยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อีกทั้ง ยังได้เชิญ นางสาวพรพิมล วราทร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และ นางสาวงามนิจ อนุศาสนี นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มาชี้แจงแนวทางการประเมิน Green Office ซึ่งได้มีการถ่ายทอดสดไปยังสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อยกระดับการทำงานพร้อมกันทั่วประเทศอีกด้วย

🐘🌱มาอุดหนุน "ผลิตภัณฑ์รักษ์โลก" จากศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยกันเถอะ 🐘 #กระดาษมูลช้าง ผลงานสร้างสรรค์หลากหลายรูปแบบ🍃 #จานใบไม้...
27/01/2021

🐘🌱มาอุดหนุน "ผลิตภัณฑ์รักษ์โลก" จากศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยกันเถอะ

🐘 #กระดาษมูลช้าง ผลงานสร้างสรรค์หลากหลายรูปแบบ
🍃 #จานใบไม้รักษ์โลก ลดการใช้พลาสติกช่วยช้างช่วยโลก รักษาสิ่งแวดล้อม

🐘🌱มาจ้า...อุดหนุนผลิตภัณฑ์รักษ์โลกจากศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยกันเถอะ

🐘ผลงานสร้างสรรค์จาก #กระดาษมูลช้าง หลากหลายรูปแบบราคาน่าร๊ากกก
🍃 #จานใบไม้รักษ์โลก ลดการใช้พลาสติกช่วยช้างช่วยโลก เพียงใบละ 5 บาท เท่านั้น!!

**การจัดส่งสินค้าอาจมีความล่าช้าไปสักนิดนะคะ เนื่องจากสินค้าของเราเป็นสินค้าทำมือเกือบทุกขั้นตอน
หากมีการสั่งซื้อเข้ามาเป็นจำนวนมาก รบกวนคุณลูกค้าที่น่ารักอดใจรอสินค้ากันสักนิดค่า..🙏😊😘❤

วิธีการสั่งซื้อสินค้า
1. แคปหน้าจอสินค้าที่ต้องการส่งมาทาง ib พร้อมแจ้งจำนวนที่ต้องการ
2. แอดมินยืนยันการสั่งซื้อทาง ib
3. โอนเงินเข้าทางบัญชีธนาคารกรุงไทย
ชื่อบัญชีสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ
เลขบัญชี 503 180 4939
4. ส่งสลิปการโอนเงิน และที่อยู่ในการจัดส่งสินค้ามาทาง ib แฟนเพจ

ทส. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564
26/01/2021

ทส. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564

News : ทส. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564

วันนี้ (26 มกราคม 2564) เวลา 09.30 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 17 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยที่ประชุมได้มีการทบทวนและติดตามผลการดำเนินงาน รวมถึงการพิจารณาการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในพื้นที่จังหวัดจันทรบุรี ชุมพร แพร่ น่าน เพชรบุรี พะเยา สุพรรณบุรี และจังหวัดมุกดาหาร โดยโอกาสนี้ ปกท.ทส. ขอให้คณะกรรมการฯ ปฏิบัติงานในเชิงรุก พร้อมทั้งเร่งรัดการดำเนินงาน จัดลำดับความสำคัญในการดำเนินงาน พร้อมทั้งสำรวจข้อมูลการขอใช้อนุญาตเข้าทำประโยชน์ฯ ในพื้นที่ทั้งหมด ตลอดจนให้มีการประสานงานที่ดีเพื่อสร้างความรับรู้ความเข้าใจร่วมกัน

ทส. โดย อ.อ.ป. ถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีwww.fio.co.th : เกี่ยวกับ ...
25/01/2021

ทส. โดย อ.อ.ป. ถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

www.fio.co.th : เกี่ยวกับ อ.อ.ป.

#FIO #ผู้นำการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจ #องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ #กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ.อ.ป. ถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี..     เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 ...
25/01/2021

อ.อ.ป. ถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
..
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 นางพรเพ็ญ วรวิลาวัลย์ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายสุกิจ จันทร์ทอง รองผู้อำนวยการ สายธุรกิจ 1 , นายชาญณรงค์ อินทนนท์ รองผู้อำนวยการ สายธุรกิจ 2 , นายประสิทธิ์ เกิดโต รองผู้อำนวยการ สายบริหาร และคณะผู้บริหารฯ ถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ บริเวณโถงอาคาร ชั้น 1 ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
23/01/2021

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

พี่ๆชาวจิตอาสา 904 ลงพื้นที่รณรงค์ป้องกันประชาชนให้ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ตรวจเยี่ยมชุมชน พร้อมมอบชุดยาและถุงยังชีพสำหรับในครั้งนี้มีผู้ป่วยติดเตียงจำนวน 6 ราย ณ ชุมชนท่าเตียน ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ ชุมชนเก่าแก่ที่มีความสำคัญของเขตพระนคร และเกาะรัตนโกสินทร์ ตั้งอยู่บริเวณทิศใต้ ใกล้กับปากคลองตลาด

#จิตอาสา904

ทส. มอบชั้นหนังสือ ‘ห้องสมุดกรีนดิจิทัลฯ'www.fio.co.th : เกี่ยวกับ อ.อ.ป.#FIO #ผู้นำการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจ #องค์การอุตส...
22/01/2021

ทส. มอบชั้นหนังสือ ‘ห้องสมุดกรีนดิจิทัลฯ'

www.fio.co.th : เกี่ยวกับ อ.อ.ป.

#FIO #ผู้นำการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจ #องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ #กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ.อ.ป. รับมอบชั้นหนังสือ ‘ห้องสมุดกรีนดิจิทัลฯ’วันนี้ (22 มกราคม 2564) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดย นายธีระยุทธ กลัดพรหม ...
22/01/2021

อ.อ.ป. รับมอบชั้นหนังสือ ‘ห้องสมุดกรีนดิจิทัลฯ’

วันนี้ (22 มกราคม 2564) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดย นายธีระยุทธ กลัดพรหม ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เป็นผู้แทน อ.อ.ป. รับมอบชั้นหนังสือเพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ‘ห้องสมุดกรีนดิจิทัล (Green Digital Libraly)’ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จาก นายประภาสสิทธิ์ ศิริโพธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มบริการสารสนเทศ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เนื้อหาสาระและความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านหนังสือ ผลงานวิจัย และ e - book จากหน่วยงานในสังกัด ทส. ให้กับข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ และประชาชนทั่วไป ณ ห้องสมุด องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กรุงเทพฯ
www.fio.co.th : เกี่ยวกับ อ.อ.ป.

#FIO #ผู้นำการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจ #องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ #กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตพิษณุโลก
22/01/2021

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตพิษณุโลก

ขอเชิญเขาร่วมประมูลไม้สักสวนป่าโครงการปรับปรุงฯ
ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564
เวลา 09.30-10.30 น.
ยื่นเสนอราคา ณ หมอนไม้สวนป่าวัดโบสถ์ ม.2 บ้านป่าคาย ต.บ้านยาง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ติดต่อสอบถาม โทร.055-906285

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ : การจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน :
22/01/2021

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ : การจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน :

ประกาศองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ ครั้งที่ 7/2564 ลงวันที่ 22 มกราคม 2564 เรื่อง ประมูลขายไม้ยางพาราแปลงปี 2534/20 เนื้อที่ 404.60 ไร่ สวนป่าพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำหน่ายเอกสารการประมูลจนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ณ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้

ทส. โดย อ.อ.ป. ทำ 'แนวกันไฟ' และ 'เสวียน' เพื่อป้องกันไฟป่าและลดค่าฝุ่นละอองwww.fio.co.th : เกี่ยวกับ อ.อ.ป.#FIO #ผู้นำก...
22/01/2021

ทส. โดย อ.อ.ป. ทำ 'แนวกันไฟ' และ 'เสวียน' เพื่อป้องกันไฟป่าและลดค่าฝุ่นละออง

www.fio.co.th : เกี่ยวกับ อ.อ.ป.

#FIO #ผู้นำการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจ #องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ #กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สวนป่าไชยปราการ
21/01/2021

สวนป่าไชยปราการ

จัดทำแนวกันไฟสวนป่าเชียงดาว พร้อมทั้งจัดทำที่เก็บเศษใบไม้แห้ง(เสวียน) บริเวณแนวกันไฟ

ทส. โดย อ.อ.ป. รับมอบ 'อาหารช้าง' และ 'ผ้าห่ม' www.fio.co.th : เกี่ยวกับ อ.อ.ป.#FIO #ผู้นำการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจ #องค์ก...
21/01/2021

ทส. โดย อ.อ.ป. รับมอบ 'อาหารช้าง' และ 'ผ้าห่ม'

www.fio.co.th : เกี่ยวกับ อ.อ.ป.

#FIO #ผู้นำการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจ #องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ #กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รับมอบ 'อาหารช้าง' และ' ผ้าห่ม' จากธนาคารออมสิน(วันนี้) 21 มกราคม 2564  อ.อ.ป. โดย สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ มอ...
21/01/2021

รับมอบ 'อาหารช้าง' และ' ผ้าห่ม' จากธนาคารออมสิน

(วันนี้) 21 มกราคม 2564 อ.อ.ป. โดย สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ มอบหมาย น.สพ.ศรัณย์ จันทร์สิทธิเวช ผู้จัดการส่วนอนุรักษ์ช้างลำปาง-กระบี่ เป็นผู้แทนรับมอบ 'อาหารช้าง' และ'ผ้าห่ม' จำนวน 50 ผืน จากคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสินเขตลำปาง สำหรับเป็นอาหารให้กับช้างชรา รวมถึงเครื่องนุ่งห่มแก่ควาญช้างและเจ้าหน้าที่ภายในศูนย์บริบาลช้างบ้านปางหละ เนื่องในการจัดกิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (CSR) ประจำปี 2564 ณ ศูนย์บริบาลช้างบ้านปางหละ อำเภองาว จังหวัดลำปาง

สวนป่าคลองสวนหมาก-คลองขลุง
21/01/2021

สวนป่าคลองสวนหมาก-คลองขลุง

วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2564 ทางสวนป่าคลองสวนหมาก-คลองขลุง มีการประมูล ไม้สักท่อนหากท่านใดสนใจ เชิญประมูลไม้สวนป่า ราคามิตรภาพ ไม้ถูกกฎหมาย ท่านใดสนใจ ขอเชิญมาร่วมประมูลร่วมกันนะครับ ไม้คุณภาพ ราคาเป็นกันเอง สนใจติดต่อ หัวหน้างาน นายชยางกูร สีลาสอน (หัวหน้าแดง) ติดต่อเบอร์ 091-796-3441 หรือติดต่อเข้ามาทางเพจสวนป่าคลองสวนหมาก-คลองขลุง ได้เลยครับ ยินดีบริการครับ ไม้คุณภาพ ราคาเป็นมิตร 😊

สมาคมสโมสรองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
20/01/2021

สมาคมสโมสรองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

วันนี้ (20 มกราคม 2564) สมาคม สโมสรองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ นำโดย นายวิรัติ ปรากฏดี นายกสมาคมฯ และนายวิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง 'โครงการความร่วมมือระหว่าง บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด กับ สมาคม สโมสรองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้' โดยที่ทั้งสองฝ่ายมีความประสงค์ดำเนินจัดทำโครงการความร่วมมือเพื่อการสนับสนุนและร่วมทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องด้านการจัดแข่งขันกีฬารวมถึงกิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในปี 2564 ร่วมกัน โดยการลงนามในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม-ประเทศไทย
20/01/2021

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม-ประเทศไทย

News : “ทส. ประชุม คกก. พัฒนากฎหมาย หารือ ร่าง พ.ร.บ. 2 ฉบับ หวังดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ”

วันที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และคณะกรรมการฯ ร่วมประประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผ่านระบบ Video Conference

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการร่วมกันพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นพระราชบัญญัติที่ยกระดับขึ้นมาจากระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ เพื่อให้การดำเนินงานมีความเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำแผนแม่บทและบทกำหนดโทษ ให้สามารถปฏิบัติได้จริง

นอกจากนั้น ยังได้มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติความหลายหลายทางชีวภาพ โดยที่ประชุมได้เสนอให้คำนึงถึงกฎหมายในระดับนานาชาติ เพื่อเป็นแนวทางด้วย ซึ่งกฎหมายทั้ง 2 ฉบับนี้ จะช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติงานในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

ถ้าคุณหาซื้อไม้สักแปรรูป เราคือคำตอบสุดท้ายของคุณ
19/01/2021

ถ้าคุณหาซื้อไม้สักแปรรูป เราคือคำตอบสุดท้ายของคุณ

หนาวนี้กอดใคร หนาวมั้ยมาซื้อไม้กัน 😂😝
มาแล้วจ้า... ไม้สักแปรรูปสวยๆมาลงแล้วจ้า
➡️สวยจริงไม่จกตา
➡️แน่นๆปึกๆ
➡️ราคาเบาๆไม่จุก
สนใจทักแชท📲 ได้เลยจ้า
จำหน่ายไม้สักแปรรูป ออป.บ้านโป่ง
หรือโทร 032-201565
หรือจะเข้ามาสอบถาม ดูไม้จริงๆ ได้ที่

องค์การ​อุตสาหกรรม​ป่าไม้​เขต​บ้านโป่ง
ใกล้กับเทศบาลท่าผา อ.บ้านโป่ง​ จ.ราชบุรี
#ไม้สักแปรรูป #ไม้สักท่อน #ไม้ฝา #ไม้พื้นสวยๆ #ไม้วงกบ #ไม้ทำประตู #ซื้อไม้ป่าปลูกเท่ากับปลูกป่า

ทส. ร่วมงานรัฐพิธี จ.ลำปาง วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2564www.fio.co.th : เกี่ยวกับ อ.อ.ป.#FIO #ผู้นำก...
18/01/2021

ทส. ร่วมงานรัฐพิธี จ.ลำปาง วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2564

www.fio.co.th : เกี่ยวกับ อ.อ.ป.

#FIO #ผู้นำการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจ #องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ #กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทส. รับพระราชทานอาหารช้างwww.fio.co.th : เกี่ยวกับ อ.อ.ป.#FIO #ผู้นำการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจ #องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ #กร...
18/01/2021

ทส. รับพระราชทานอาหารช้าง

www.fio.co.th : เกี่ยวกับ อ.อ.ป.

#FIO #ผู้นำการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจ #องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ #กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส.คช. รับพระราชทานอาหารช้าง เนื่องในการบำเพ็ญพระกุศลวันคล้ายวันประสูติ ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิ...
18/01/2021

ส.คช. รับพระราชทานอาหารช้าง เนื่องในการบำเพ็ญพระกุศลวันคล้ายวันประสูติ ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
..
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 นายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ พร้อมพนักงานในสังกัด รับมอบอาหารช้างพระราชทาน เนื่องในการบำเพ็ญพระกุศลวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา (วันที่ 7 ธันวาคม 2563) ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง กรมปศุสัตว์ เป็นผู้แทนรับพระราชทานสิ่งของพระราชทานและรับหน้าที่จัดหาอาหารช้างให้กับศูนย์บริบาลช้างบ้านปางหละ อำเภองาว จังหวัดลำปาง
โดยศูนย์บริบาลช้าง บ้านปางหละ แต่เดิมคือ ศูนย์ฝึกลูกช้างแห่งแรกของโลก ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2512 โดย ศ.ดร. อำนวย คอวนิช อดีตผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ปัจจุบันศูนย์บริบาลช้างบ้านปางหละ มีภารกิจในการดูแลช้างชรา ช้างเจ็บป่วย ช้างพิการ และช้างอันตราย โดยมีช้างอยู่ในความดูแลจำนวน 25 เชือก เน้นการเลี้ยงดูที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนกับช้างตามหลักการจัดการสวัสดิภาพช้าง เพื่อให้ช้างทุกเชือกมีสุขภาพแข็งแรง มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีท่ามกลางธรรมชาติ
ในการนี้ พนักงานและควาญช้างในสังกัดสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ต่างรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ และความห่วงใยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงมีต่อช้างไทยซึ่งถือเป็นขวัญและกำลังใจอย่างสูงสุดของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ที่อยู่

76 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
Bangkok
10100

รถโดยสารประจำทาง

ข้อมูลทั่วไป

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

022823243

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้:

วิดีโอทั้งหมด

สวนป่า อ.อ.ป.

อ.อ.ป. ปลูกสร้างสวนป่าเศรษฐกิจให้กับประเทศมาอย่างยาวนานกว่า 72 ปี

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สวัสดีครับท่าน
"งานปลูกต้นไม้ในใจคนไทย#
เลขที่ 444/4 ม.1 ศาลเจ้าพ่อ เข้าไปตรวจสอบบ้างก็ดี มีอะไรที่ต้องตรวจสอบเยอะมากๆ
โครงการนี้ยังมีอีกหรือเปล่าครับ
ปลูกต้นไม้วันนี้อากาศดีวันหน้า
ยังมีอยุ่ไหมครับ
แวะเวียนกันไปได้นะครับยินดีต้อนรับเสมอครับผม FC.อ.อ.ป สรอยมีแต่รอยยิ้ม😁😁😁
วีนนี้ 1 พ.ค.เป็นวันที่ สวนป่าดอยบ่อหลวง เปิดให้จองบ้านพักเป็นวันแรก มีเบอร์ติดต่อเพียง 1 เบอร์ มีปัญหาในการติดต่อ คือโทรไปสายไม่ว่าง ซึ่งเข้าใจได้ว่าคนคงโทรเข้าเยอะ แต่แปลกตรงที่พอโทรติด ปลายทางกลับไม่พูด โทรใหม่อีกหลายครั้ง โทรติดก็ไม่พูดอีกแต่กดจัดสายทิ้ง ก็โทรอีก รับสายไม่กดตัดทิ้ง แต่ปล่อยให้ระบบตัดสายเอง ดูเหมือนว่าจะเลือกรับจองเฉพาะบางเบอร์หรืออย่างไร เสียความรู้สึกมากเลยนะ ฝากรบกวนทาง อ.อ.ป.ช่วยดูแลเรื่องนี้ อย่าให้มีการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมด้วยครับ
ผมสนใจเข้าโครงการ“ส่งเสริมเกษตรกรปลูกบำรุงไม้เศรษฐกิจในที่ดินที่มีสิทธิ์ตามกฎหมาย” ของอ.อ.ป.ครับ ผมมีที่ดินอยู่ที่เชียงใหม่ 3 ไร่ 2 งาน ซึ่งได้ปลูกไม้พะยูงไทยลงไปเต็มพื้นที่แล้วเมื่อปีที่แล้ว และที่อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 11 ไร่ซึ่งไ้ปลูกไม้พะยูงไทยไปแล้วประมาณ 3-4 ไร่ และปีนี้ตั้งใจจะปลูกเพิ่มอีก 500-600 ต้นโดยจะเป็นไม้โตช้าทั้งหมดปลูกแบบผสมผสานครับ ไม่ทราบว่าในกรณีทั้งที่ปลูกไปแล้วและกำลังจะปลูกเพิ่มนั้น ผมจะขอรับการ สนับสนุนด้านการเงินจากอ.อ.ป.ได้ไหมครับ
เห็นแชร์กันในเฟสครับ
โครงการส่งเสริมปลูกไม้ ปี 2562 เขตขอนแก่น ติดต่อได้ทางไหนบ้างครับ โทรเบอร์ ออป ขอนแก่น ไม่มี จนท รับสายครับ
ผู้ที่เช่าในพื้นที่ดิน กรรมสิทธิ์ เข้าร่วมโครงการได้หรือเปล่าครับ