CUEE ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เปิดเหมือนปกติ

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร....
13/10/2021

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
.
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตเก่า และนิสิตปัจจุบัน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
.
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตเก่า และนิสิตปัจจุบัน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าขอแสดงความขอบคุณบริษัท ดัชมัลล์ จำกัด ในโอกาสร่วมบริจาคเครื่องดื่มในโครงการชมรมไฟฟ้าร่วมใจ อาสาพัฒนา...
11/10/2021

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าขอแสดงความขอบคุณบริษัท ดัชมัลล์ จำกัด ในโอกาสร่วมบริจาคเครื่องดื่มในโครงการชมรมไฟฟ้าร่วมใจ อาสาพัฒนาชุมชน (EE-CSR) แต่เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ทำให้ในปีนี้ไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมขึึ้นได้ ดังนั้นทางภาควิชาฯ จึงขออนุญาตส่งต่อความปรารถนาดี มอบเครื่องดื่มที่ได้รับมาทั้งหมด ให้กับโครงการ "Food for Fighters สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสนับสนุนนักสู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19" เพื่อนำไปใช้ประโยชน์แก่ผู้กักตัว และช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยต่อไป

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จัดการแนะแนวนิสิตชั้นปีที่ 3 ในหัวข้อเรื่อง "แนะแนวสาขาและวิธีการลงทะเบีย...
11/10/2021

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จัดการแนะแนวนิสิตชั้นปีที่ 3 ในหัวข้อเรื่อง "แนะแนวสาขาและวิธีการลงทะเบียนวิชาบังคับเลือกและวิชาเลือกสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 3" โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒนา เอื้อทวีเกียรติ, รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย ชัยทัศนีย์, รองศาสตราจารย์ ดร.จิตโกมุท ส่งศิริ, รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยเชษฐ์ สายวิจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภรณ์ ธีรมงคลรัศมี, รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย เตชัสอนันต์ และรองศาสตราจารย์ ดร.เชาวน์ดิศ อัศวกุล เป็นผู้แนะแนวแก่นิสิต

๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดข้าพระพุทธเจ้...
08/10/2021

๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ วันคล้ายวันประสูติ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
ทรงพระเจริญ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตเก่า และนิสิตปัจจุบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ วันคล้ายวันประสูติ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
ทรงพระเจริญ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตเก่า และนิสิตปัจจุบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

📌หลักสูตรปริญญาโทแนวใหม่ Power Electronics Applications Program (PEAP) จากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงก...
05/10/2021

📌หลักสูตรปริญญาโทแนวใหม่ Power Electronics Applications Program (PEAP) จากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่มาพร้อมแนวคิดใหม่
- เพิ่มทางเลือกในการเรียน แบบ Degree และ แบบ Non-degree
- เรียนได้จากทุกที่ทุกเวลา แบบ Onsite/Online/Video
- เนื้อหาหลักสูตรเน้น ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงานรัฐ

สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2564
สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ http://www.ee.eng.chula.ac.th/peap/
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Email : [email protected]

📌หลักสูตรปริญญาโทแนวใหม่ Power Electronics Applications Program (PEAP) จากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่มาพร้อมแนวคิดใหม่
- เพิ่มทางเลือกในการเรียน แบบ Degree และ แบบ Non-degree
- เรียนได้จากทุกที่ทุกเวลา แบบ Onsite/Online/Video
- เนื้อหาหลักสูตรเน้น ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงานรัฐ

สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2564
สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ http://www.ee.eng.chula.ac.th/peap/
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Email : [email protected]

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า รับสมัครนิสิตเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในระดับ ป.โท-เอกตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2564สมัคร...
04/10/2021

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า รับสมัครนิสิตเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในระดับ ป.โท-เอก
ตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2564
สมัครได้ที่ https://www.register.gradchula.com/
สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ http://www.ee.eng.chula.ac.th/admission/
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-218-6494 / Email : [email protected]

The Department of Electrical Engineering is open for Graduate Program Academic registration from Now - 31 October 2021. Apply online at https://www.register.gradchula.com/
For further information, please contact 02-218-6494 / Email : [email protected]

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า รับสมัครนิสิตเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในระดับ ป.โท-เอก
ตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2564
สมัครได้ที่ https://www.register.gradchula.com/
สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ http://www.ee.eng.chula.ac.th/admission/
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-218-6494 / Email : [email protected]

The Department of Electrical Engineering is open for Graduate Program Academic registration from Now - 31 October 2021. Apply online at https://www.register.gradchula.com/
For further information, please contact 02-218-6494 / Email : [email protected]

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ MMS3 ครั้งที่ 8ในหัวข้อ “จริยธรรมงานวิจัย : ประเด็นที่นักวิจัยไม่ควรมองข้าม”โดย ศา...
04/10/2021

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ MMS3 ครั้งที่ 8
ในหัวข้อ “จริยธรรมงานวิจัย : ประเด็นที่นักวิจัยไม่ควรมองข้าม”
โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว

ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 12.00 - 13.30 น. (ผ่านโปรแกรม Zoom)

ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ปัญญาแก้วได้ดำรงตำแหน่งและได้รับรางวัลสำคัญมากมาย ได้แก่
- รับรางวัลบุคคลดีเด่นของชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2553 จากสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
- รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2551
- ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 เมษายน 2543 - 31 มีนาคม 2547

** กิจกรรมนี้เปิดสำหรับบุคคลทั่วไป **

ลงทะเบียนได้ที่ URL : https://tinyurl.com/regis-mms3-no8

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมอื่นได้ที่ https://bit.ly/cueng-mms3

หากท่านมีคำถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อคุณพิมพ์พิมล ที่ อีเมล [email protected]
(กรุณาใส่ keyword ใน Subject ว่า MMS3 เพื่อความสะดวกในการให้บริการ)

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ MMS3 ครั้งที่ 8
ในหัวข้อ “จริยธรรมงานวิจัย : ประเด็นที่นักวิจัยไม่ควรมองข้าม”
โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว

ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 12.00 - 13.30 น. (ผ่านโปรแกรม Zoom)

ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ปัญญาแก้วได้ดำรงตำแหน่งและได้รับรางวัลสำคัญมากมาย ได้แก่
- รับรางวัลบุคคลดีเด่นของชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2553 จากสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
- รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2551
- ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 เมษายน 2543 - 31 มีนาคม 2547

** กิจกรรมนี้เปิดสำหรับบุคคลทั่วไป **

ลงทะเบียนได้ที่ URL : https://tinyurl.com/regis-mms3-no8

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมอื่นได้ที่ https://bit.ly/cueng-mms3

หากท่านมีคำถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อคุณพิมพ์พิมล ที่ อีเมล [email protected]
(กรุณาใส่ keyword ใน Subject ว่า MMS3 เพื่อความสะดวกในการให้บริการ)

ขยายเวลาปิดสถานที่ทำการคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัย ตั้งแต่วันที่  4 ตุลาคม 2...
28/09/2021

ขยายเวลาปิดสถานที่ทำการคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัย ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2564 จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564

ตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง การขยายเวลาการปิดสถานที่ทำการชั่วคราว การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (ฉบับที่ 8)
ลงวันที่ 24 กันยายน 2564
https://www.chula.ac.th/news/50892/

We would like to invite students, faculty members, and interested people to participate in Webinar on Zoom “6G Vision, R...
20/09/2021

We would like to invite students, faculty members, and interested people to participate in Webinar on Zoom “6G Vision, Requirements, Technical Challenges, Standardization & Implementations” on Thursday, September 23, 2021, 16.00 - 17.30 pm

Registration at https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_xlA0EYtQKzLpEWCdA5Z6rcJO1UVnt-dOGT7IiIOLXr9LRg/viewform

We would like to invite students, faculty members, and interested people to participate in Webinar on Zoom “6G Vision, Requirements, Technical Challenges, Standardization & Implementations” on Thursday, September 23, 2021, 16.00 - 17.30 pm

Registration at https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_xlA0EYtQKzLpEWCdA5Z6rcJO1UVnt-dOGT7IiIOLXr9LRg/viewform

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยCUEE  Faculty of Engineering, Chulalongkorn Universityเปิดรั...
07/09/2021

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CUEE Faculty of Engineering, Chulalongkorn University

เปิดรับสมัครอาจารย์ใหม่ จำนวน 1 อัตรา ด้าน Bio sensors / Bio devices
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 ก.ย. 2564
สามารถตรวจสอบขั้นตอนและสมัครผ่ได้ที่ https://careers.chula.ac.th/recruit/jobdetail/10158

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CUEE Faculty of Engineering, Chulalongkorn University

เปิดรับสมัครอาจารย์ใหม่ จำนวน 1 อัตรา ด้าน Bio sensors / Bio devices
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 ก.ย. 2564
สามารถตรวจสอบขั้นตอนและสมัครผ่ได้ที่ https://careers.chula.ac.th/recruit/jobdetail/10158

Ep. 10: IoT Cloud for Smart Agriculture @เวียงจันทน์ มาร่วมพูดคุย ถึงผลงานวิจัยร่วมกันระหว่างประเทศไทย กับประเทศลาว เพื่...
31/08/2021

Ep. 10: IoT Cloud for Smart Agriculture @เวียงจันทน์

มาร่วมพูดคุย ถึงผลงานวิจัยร่วมกันระหว่างประเทศไทย กับประเทศลาว เพื่อพัฒนาการประยุกต์ใช้อุปกรณ์ IoT กับ อุตสาหกรรมการเกษตร ที่เกิดขึ้น ณ ส.ป.ป ลาว @เวียงจันทน์

พบกับวิทยากร:

👨🏻‍🦱 รศ.ดร. เชาวน์ดิศ อัศวกุล (อ.ภาคไฟฟ้า จุฬา)
👦🏻 อาจารย์ แสงรัศมี จันทมีนาวงษ์
(อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว)
👨🏻‍🦱 อาจารย์ ดร. คำเพชร บุญนะดี
(อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว)

พบกันวันที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 20.00 - 21.00 น Spark+

Ep. 10: IoT Cloud for Smart Agriculture @เวียงจันทน์

มาร่วมพูดคุย ถึงผลงานวิจัยร่วมกันระหว่างประเทศไทย กับประเทศลาว เพื่อพัฒนาการประยุกต์ใช้อุปกรณ์ IoT กับ อุตสาหกรรมการเกษตร ที่เกิดขึ้น ณ ส.ป.ป ลาว @เวียงจันทน์

พบกับวิทยากร:

👨🏻‍🦱 รศ.ดร. เชาวน์ดิศ อัศวกุล (อ.ภาคไฟฟ้า จุฬา)
👦🏻 อาจารย์ แสงรัศมี จันทมีนาวงษ์
(อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว)
👨🏻‍🦱 อาจารย์ ดร. คำเพชร บุญนะดี
(อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว)

พบกันวันที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 20.00 - 21.00 น Spark+

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ขอแสดงความยินดีกับนายภิวัต จงเจริญ เนื่องในโอกาสได้รับเหรียญรางวัลตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ปร...
17/08/2021

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ขอแสดงความยินดีกับนายภิวัต จงเจริญ เนื่องในโอกาสได้รับเหรียญรางวัลตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ขอแสดงความยินดีกับนายภิวัต จงเจริญ เนื่องในโอกาสได้รับเหรียญรางวัลตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563

Ep.9 is coming. 🥰 หัวข้อในครั้งนี้ คือ EV Charging Station: ทิศทางการพัฒนาสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยสำหรับหัวข...
14/08/2021

Ep.9 is coming. 🥰 หัวข้อในครั้งนี้ คือ EV Charging Station: ทิศทางการพัฒนาสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย

สำหรับหัวข้อนี้ ทาง Spark+ ก็ไม่ทำให้ผิดหวังอีกเช่นเคย เรานำทีมผู้เชี่ยวชาญมาร่วมพูดคุยกับเรา...พบกับ...

👦🏻 คุณ พิชิต พงษ์ประเสริฐ: หัวหน้าทีมธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
👨🏻‍🦱 รศ. ดร.อังคีร์ ศรีภคากร: หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พบกันเช่นเคย ในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 20.00 - 21.00 น ทาง Spark+

Ep.9 is coming. 🥰 หัวข้อในครั้งนี้ คือ EV Charging Station: ทิศทางการพัฒนาสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย

สำหรับหัวข้อนี้ ทาง Spark+ ก็ไม่ทำให้ผิดหวังอีกเช่นเคย เรานำทีมผู้เชี่ยวชาญมาร่วมพูดคุยกับเรา...พบกับ...

👦🏻 คุณ พิชิต พงษ์ประเสริฐ: หัวหน้าทีมธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
👨🏻‍🦱 รศ. ดร.อังคีร์ ศรีภคากร: หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พบกันเช่นเคย ในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 20.00 - 21.00 น ทาง Spark+

August 9, 2021: To inspire student at EE Chula.Topic "2102387 Fundamentals to Digital Circuits  Semester 1/2021: Orienta...
12/08/2021

August 9, 2021: To inspire student at EE Chula.

Topic "2102387 Fundamentals to Digital Circuits Semester 1/2021: Orientation"

SICT, Design Gateway, NDR Solution และ TESA ได้รับเชิญจากทีมอาจารย์ผู้สอนทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.วันเฉลิม โปรา ผศ.ดร.สุรีย์ พุ่มรินทร์ และผศ.บุญช่วย ทรัพย์มนชัย ไปร่วมบรรยาย และแชร์ประสบการณ์ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจ แรงบันดาลใจในการเรียนรายวิชา 2102387 Fundamentals to Digital Circuits ให้กับนิสิตปี 3 ร่วม 120 คน และวิชานี้ ยังได้รับความนิยมจากการโหวตของนิสิตอีกด้วย เพราะสอนให้รู้จักตรรกะ และการใช้ชีวิตประจำวัน เริ่มด้วยวิทยากรคนแรก

ดร.ธนพล หงษ์ทรงเกียรติ
ตำแหน่ง: Digital and Embedded System Manager
บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

เป็นบริษัทที่ออกแบบชิป (Chip) รายเดียวในประเทศไทย ที่รายได้หลักมาจากการขายในต่างประเทศ

SICT ออกแบบชิป 4 ตัวหลัก คือ
1. LF สำหรับในสัตว์
2. HF (NFC)
3. HF (Reader)
4. Automotive

#การออกแบบชิป เป็นการนำทุกองค์ความรู้มาทำ มาใช้เป็นความท้าทาย วิชา Digital Circuits ได้ถูกนำไปประยุกต์ใช้งานได้มากมายอีกด้วย

วิทยากร คนที่ 2 ภัทธีรา อุทัยชนะ
ตำแหน่ง: IP Development Manager
บริษัท ดีไซน์ เกทเวย์ จำกัด

บริษัทที่ทำทางด้าน FPGA มี IP Core Product on FPGA ซึ่งเป็นรายได้หลักให้กับบริษัท โดยลูกค้าจะเป็นต่างประเทศทั้งหมด ที่ทำทางด้าน อวกาศ ดาวเทียม เป็นต้น

เพราะเริ่มสนใจทางด้าน Hardware Design ตั้งแต่ปี 2545 ทำเรื่องนี้เรื่องเดียว แต่ก็ยังรู้ไม่หมด มีความท้าทายมากมาย สนุกกับการได้ทำงานวิจัย และพัฒนา และการเรียนในวิชานี้ ก็เป็นจุดเริ่มต้นให้เธอสนใจวงการออกแบบทางด้าน Digital Design อีกด้วย

วิทยากร คนที่ 3 สราวุธ เมธาวี
ตำแหน่ง: Executive director
บริษัท เอ็นดีอาร์ โซลูชัน (ประเทศไทย) จำกัด

เป็นอีกบริษัท ที่มีผลงานชักจูงใจได้มาก สำหรับการประยุกต์ต่อยอดองค์ความรู้ที่ได้เรียนในรายวิชานี้ เช่น การออกแบบบอร์ด และเซ็นเซอร์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการพลังงาน การทำ Smart Campus ร่วมกับ Chula เป็นต้น

นอกจากนี้ยังได้ทิ้งท้ายว่า Engineer เรียนเพื่อ Design และการแก้ไขปัญหาต่างๆ รวมถึงฝากนิสิตให้แสวงหาความรู้ (Knowledge) และประสบการณ์ให้มากๆ ด้วยการฝึกฝนอีกด้วย

ต่อด้วยการแนะนำสมาคมสมองกลฝังตัวไทย (Thai Embedded Systems Association: TESA)
ซึ่งนิสิตสามารถเข้าไปดูข้อมูล ข่าวสาร และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆได้ที่ www.tesa.or.th และ FB Page TESA จะมีข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ในวงการ Embedded Systems เช่น การฝึกอบรม การจัดสัมมนา TESA Top Gun Rally และ #สถานที่ฝึกงาน #รับสมัครงาน ทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น

ปิดท้ายด้วยการ แนะนำรายวิชา การเรียน การสอน การทำ Lab และการวัดผล
โดย อาจารย์ผู้สอนรายวิชา รศ.ดร.วันเฉลิม โปรา อ.บุญช่วย ทรัพย์มนชัย และ ผศ.ดร. สุรีย์ พุ่มรินทร์

ข้อมูลเพิ่มเติม:
- วิทยากรทั้ง 3 ท่าน เป็นศิษย์เก่าของ ESID Lab-EE Chula

- ทั้ง 3 บริษัท เป็นสมาชิก TESA ด้วย

#ESIDChula #TESA #SICT
#DesignGateway #NDR Solution

ทรงพระเจริญเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่ ๑๒ สิ...
12/08/2021

ทรงพระเจริญ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔
.
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตเก่า และนิสิตปัจจุบัน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
.
สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

ทรงพระเจริญ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔
.
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตเก่า และนิสิตปัจจุบัน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
.
สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

6 สิงหาคม 2564 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2564 ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีก...
06/08/2021

6 สิงหาคม 2564 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2564 ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีการแนะนำหลักสูตร ระบบ E-Graduate และกิจกรรมของ EEPSA และมีการพูดคุยของแต่ละกลุ่มเพื่อแนะนำการวางแผนการเรียนในภาวะการแพร่ระบาดของ COVID-19

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์ โดย...
04/08/2021

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีการแนะนำคณาจารย์ แนะนำ Co-Working Space และการจัดกิจกรรมสานความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง เพื่อเป็นการแนะนำภาควิชาฯ แก่นิสิตชั้นปีที่ 2 และเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ รุ่นพี่และรุ่นน้อง

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์ โดย...
04/08/2021

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีการแนะนำคณาจารย์ แนะนำ Co-Working Space และการจัดกิจกรรมสานความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง เพื่อเป็นการแนะนำภาควิชาฯ แก่นิสิตชั้นปีที่ 2 และเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ รุ่นพี่และรุ่นน้อง

ต้นเดือนนี้มาแล้วนะคะ กับ EP.8 ซึ่งหัวข้อในครั้งนี้จะเป็นอะไรนั้น มาติดตามชมกันเลยค่า 😇🚘 “Battery Technology : การขับเคล...
29/07/2021

ต้นเดือนนี้มาแล้วนะคะ กับ EP.8 ซึ่งหัวข้อในครั้งนี้จะเป็นอะไรนั้น มาติดตามชมกันเลยค่า 😇

🚘 “Battery Technology : การขับเคลื่อนอนาคตยานยนต์ไฟฟ้าและอาคารพลังงานสะอาด” 🔋

Ep นี้จะมีการพูดคุยเกี่ยวกับ Battery Technology เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของรถยนต์ไฟฟ้า และอาคารพลังงานสะอาดที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และเราในฐานะผู้ใช้งานจะเตรียมตัวกันอย่างไร
โดยเราจะมาพูดคุยกับ…

👨🏻‍🦱 คุณสมโภชน์ อาหุนัย : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทพลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
👩🏻 ดร.พิมพา ลิ้มทองกุล : Research Team Leader Energy Storage Technology Research Team National Energy TEchnology Center (ENTEC)
เตรียมตัวเองให้พร้อม แล้วมาพูดคุยกัน…ในวันที่ 1 สิงหาคม 2564 เวลา 20.00 - 21.00 น.

ต้นเดือนนี้มาแล้วนะคะ กับ EP.8 ซึ่งหัวข้อในครั้งนี้จะเป็นอะไรนั้น มาติดตามชมกันเลยค่า 😇

🚘 “Battery Technology : การขับเคลื่อนอนาคตยานยนต์ไฟฟ้าและอาคารพลังงานสะอาด” 🔋

Ep นี้จะมีการพูดคุยเกี่ยวกับ Battery Technology เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของรถยนต์ไฟฟ้า และอาคารพลังงานสะอาดที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และเราในฐานะผู้ใช้งานจะเตรียมตัวกันอย่างไร

โดยเราจะมาพูดคุยกับ…

👨🏻‍🦱 คุณสมโภชน์ อาหุนัย : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทพลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
👩🏻 ดร.พิมพา ลิ้มทองกุล : Research Team Leader Energy Storage Technology Research Team National Energy TEchnology Center (ENTEC)

เตรียมตัวเองให้พร้อม แล้วมาพูดคุยกัน…ในวันที่ 1 สิงหาคม 2564 เวลา 20.00 - 21.00 น.

ทรงพระเจริญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔.ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดช...
28/07/2021

ทรงพระเจริญ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔
.
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตเก่า และนิสิตปัจจุบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
.
สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ทรงพระเจริญ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔
.
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตเก่า และนิสิตปัจจุบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
.
สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ที่อยู่

254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
Bangkok
10330

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

02 218 6490-4

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ CUEEผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง CUEE:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

"สร้างรถไฟทำไม เดี๋ยวก็รื้อ ทุ่มวิจัยให้มียานเหาะเต็มฟ้าดีกว่า"(ด้วยเทคโนโลยีของคนไทย)