Rice Innovation Center of Excellence - Kasetsart University

Rice Innovation Center of Excellence - Kasetsart University Rice Innovation Center of Excellence,RICE, is a center that connect to Kasetsart University's network.

เปิดเหมือนปกติ

ศ.ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล และนิสิตปริญญาเอก เข้าร่วมงาน The 4th International Rice Congress @ Bitec:Bangkok International Tr...
04/11/2014

ศ.ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล และนิสิตปริญญาเอก เข้าร่วมงาน The 4th International Rice Congress @ Bitec:Bangkok International Trade & Exhibition Centre

ศ.ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล และนิสิตปริญญาเอก เข้าร่วมงาน The 4th International Rice Congress @ Bitec:Bangkok International Trade & Exhibition Centre

ศ.ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล และนิสิตปริญญาเอก เข้าร่วมงาน The 4th International Rice Congress27 October-1 November. 2014 @Bite...
03/11/2014

ศ.ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล และนิสิตปริญญาเอก เข้าร่วมงาน The 4th International Rice Congress
27 October-1 November. 2014 @Bitec Bangna, Bangkok, Thailand.

Announcement: The 4th International Rice Congress (IRC2014) will take place 27 October - 1 November 2014 at the Bangkok ...
03/09/2014

Announcement: The 4th International Rice Congress (IRC2014) will take place 27 October - 1 November 2014 at the Bangkok International Trade and Exhibition Centre (BITEC) in Bangkok, Thailand. The IRC2014 theme is "Rice for the World", reflecting IRC as the largest regular conference and exhibition of the global rice scientific research community and industry. Held under the patronage of the Royal Government of Thailand, specifically the Ministry of Agriculture and Cooperatives, IRC2014 is organized by the International Rice Research Institute (IRRI) and Kenes MP Asia Pte. Ltd.

For more information: www.ricecongress.com

ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “ข้าวไทยสู่สากล” ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 11 ...
03/09/2014

ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “ข้าวไทยสู่สากล” ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 11 - 12 กันยายน 2557 ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานเปิดการประชุม ในวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2557 เวลา 17.00 น. การนำเสนอผลงานวิชาการแบ่งเป็น 6 กลุ่มเรื่องตามยุทธศาสตร์การวิจัยข้าวแห่งชาติ พ.ศ. 2556-2560 ได้แก่
1.การปรับปรุงพันธุ์ข้าว
2.การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าว
3.การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการ หลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์
4.การพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและการแปรรูป
5.การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการตลาดข้าว
6.การพัฒนาระบบการส่งเสริม และถ่ายทอดเทคโนโลยี
กำหนดการรับลงทะเบียน
1. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน เริ่มรับลงทะเบียนตั้งแต่เดือน มีนาคม 2557 รายละเอียดตามลิงก์ดาวน์โหลด

โดยมีอัตราค่าลงทะเบียน ดังนี้

1.ค่าลงทะเบียนนี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เอกสารประกอบการประชุม อาหารว่างและอาหารกลางวัน
2.ผู้ลงทะเบียนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พักเอง
3.สำหรับนักศึกษา/ข้าราชการเกษียณ โปรดส่งสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา/ข้าราชการเกษียณ
มายังโทรสารหมายเลข 0-2579-8413
4.ข้าราชการสามารถเบิกค่าลงทะเบียน และเข้าร่วมงานโดยไม่ถือเป็นวันลา
วิธีการชำระเงิน
วันที่ที่ปรากฏบนใบเสร็จจะระบุวันที่ที่ท่านได้โอนเงินเข้ามา กรณีที่มีความขัดข้องกรุณาติดต่อ คุณวรลักษณ์ คำเลิศลักษณ์
โทรศัพท์ 0-2579-7435 ต่อ 3609


1.โปรดชำระเงินโดยวิธีโอนเงินผ่านธนาคาร หรือเอทีเอ็ม มายัง
ชื่อบัญชี สมาคมวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทยเพื่อการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ
ธนาคาร กรุงไทย สาขา พหลโยธิน 39 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 039-0-39224-3

2. หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งหลักฐานการชำระเงินมายังโทรสารหมายเลข 0-2579-8413 หรือแจ้งโอนเงินที่หน้าหลักเว็บไซต์ ลงทะเบียน ที่นี่

2. การลงทะเบียนเสนอผลงาน

การรับบทคัดย่อ มีนาคม - 16 มิถุนายน 2557
การประกาศผล 16 กรกฎาคม 2557
การส่งเรื่องเต็ม (Fulll Paper) 31 กรกฎาคม 2557
1.การลงทะเบียนเสนอผลงาน
2.การรับบทคัดย่อ มีนาคม - 16 มิถุนายน 2557
การประกาศผล 16 กรกฎาคม 2557
การส่งเรื่องเต็ม (Fulll Paper) 31 กรกฎาคม 2557
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ :
กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

การเข้าร่วมงาน
โทร. 0-2561-2445 ต่อ 365, 511 (ภรรทรทร/ชนิดา)
โทรสาร 0-2561-3721
E-mail : [email protected]

การส่งผลงานวิชาการ
โทร. 0-2561-2445 ต่อ 489, 0-2579-2284 (ปริศนา/พรรนิดา/เกศรา)
โทรสาร 0-2940-5495, 0-2561-3721 E-mail : [email protected]

Rice Innovation Center of Excellence - Kasetsart University
03/09/2014

Rice Innovation Center of Excellence - Kasetsart University

ประชาสัมพันธ์ สัมมนาพิเศษเรื่องข้าว หัวข้อ "มองมิติใหม่ของการพัฒนาข้าวและชาวนาไทย" วันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2557 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ

ประชาสัมพันธ์ สัมมนาพิเศษเรื่องข้าว หัวข้อ "มองมิติใหม่ของการพัฒนาข้าวและชาวนาไทย" วันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2557 เวลา 9.00-...
03/09/2014

ประชาสัมพันธ์ สัมมนาพิเศษเรื่องข้าว หัวข้อ "มองมิติใหม่ของการพัฒนาข้าวและชาวนาไทย" วันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2557 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ

IFT14 Annual Meeting+Food Expo
30/06/2014

IFT14 Annual Meeting+Food Expo

The 12th International Hydrocolloids Conference
30/06/2014

The 12th International Hydrocolloids Conference

น.ส.หทัยรัตน์ ปิ่นแก้ว นิสิตปริญญาเอกโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ภายใต้การดูแลของ ศ.ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล ได้รับรางวัล การ...
04/06/2014

น.ส.หทัยรัตน์ ปิ่นแก้ว นิสิตปริญญาเอกโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ภายใต้การดูแลของ ศ.ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล ได้รับรางวัล การนำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่าดีเด่น (Outstanding oral presentation) เรื่อง "Impact of pre-germination on starch fine structures and physicochemical properties of brown rice" ในการประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครั้งที่ 15, 28-30 May, [email protected] Jomtien Palm Beach Resort, Pattaya, Chonburi

น.ส.หทัยรัตน์ ปิ่นแก้ว นิสิตปริญญาเอกโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ภายใต้การดูแลของ ศ.ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล ได้รับรางวัล การนำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่าดีเด่น (Outstanding oral presentation) เรื่อง "Impact of pre-germination on starch fine structures and physicochemical properties of brown rice" ในการประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครั้งที่ 15, 28-30 May, [email protected] Jomtien Palm Beach Resort, Pattaya, Chonburi

Title: Starch structures and Properties in Relation to Rice Quality
04/06/2014

Title: Starch structures and Properties in Relation to Rice Quality

Title: Starch structures and Properties in Relation to Rice Quality

ฝากประชาสัมพันธ์ special seminar ค่ะ
23/05/2014

ฝากประชาสัมพันธ์ special seminar ค่ะ

การประชาสัมพันธ์ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งนวัตกรรมข้าว ใน Textbook เรื่อง Rice Processing: The Comprehensives guide to global...
28/04/2014

การประชาสัมพันธ์ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งนวัตกรรมข้าว ใน Textbook เรื่อง Rice Processing: The Comprehensives guide to global technology and innovative products

Textbook เรื่อง Rice Processing: The Comprehensives guide to global technology and innovative products โดยมีนักวิจัยจากม...
28/04/2014

Textbook เรื่อง Rice Processing: The Comprehensives guide to global technology and innovative products
โดยมีนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมเขียน 4 คน คือ
1. ศ.ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล
2. รศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร
3. ดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์
4. ผอ.พัชรี ตั้งตระกูล

The 52nd Kasetsart University Annual Conference, 4-7 February,
28/04/2014

The 52nd Kasetsart University Annual Conference, 4-7 February,

การถ่ายทอดความรู้และการประชาสัมพันธ์: ข้าวปราศจากกลูเทนที่ก่อโรค
28/04/2014

การถ่ายทอดความรู้และการประชาสัมพันธ์: ข้าวปราศจากกลูเทนที่ก่อโรค

Food Structure and Functionality Forum Symposium
28/04/2014

Food Structure and Functionality Forum Symposium

ศ.ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล บรรยายพิเศษเรื่อง “Rice: Science, Technology and Products” ให้กับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Hiroshima ...
28/04/2014

ศ.ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล บรรยายพิเศษเรื่อง “Rice: Science, Technology and Products” ให้กับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Hiroshima University ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์-19 มีนาคม 2557

ศ.ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล บรรยายพิเศษเรื่อง “Rice: Science, Technology and Products” ให้กับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Hiroshima University ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์-19 มีนาคม 2557

ศ.ดร. อรอนงค์ นัยวิกุล ผอ.ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งนวัตกรรมข้าว ร่วมจัดนิทรรศการ เกี่ยวกับข้าว และผลิตภัณฑ์จากข้าว ในงานประช...
28/04/2014

ศ.ดร. อรอนงค์ นัยวิกุล ผอ.ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งนวัตกรรมข้าว ร่วมจัดนิทรรศการ เกี่ยวกับข้าว และผลิตภัณฑ์จากข้าว ในงานประชุมเวทีข้าวไทย “อนาคตข้าวไทย ในเวทีการค้าข้าว” ณ อาคารสารสนเทศ 50 ปี มก.-16 ธันวาคม 2556

ศ.ดร. อรอนงค์ นัยวิกุล ผอ.ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งนวัตกรรมข้าว ร่วมจัดนิทรรศการ เกี่ยวกับข้าว และผลิตภัณฑ์จากข้าว ในงานประชุมเวทีข้าวไทย “อนาคตข้าวไทย ในเวทีการค้าข้าว” ณ อาคารสารสนเทศ 50 ปี มก.-16 ธันวาคม 2556

ศ.ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล เดินทางไปบรรยายพิเศษและอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ University of Costa Rica ประเทศ Costa Rica ระหว่างวันท...
28/04/2014

ศ.ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล เดินทางไปบรรยายพิเศษและอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ University of Costa Rica ประเทศ Costa Rica ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2556

ศ.ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล เดินทางไปบรรยายพิเศษและอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ University of Costa Rica ประเทศ Costa Rica ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2556

ศ.ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล ผอ.ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งนวัตกรรมข้าว  รศ.ดร. สงวนศรี เจริญเหรียญ คณาจารย์ประจำศูนย์ความเป็นเลิศแห่...
28/04/2014

ศ.ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล ผอ.ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งนวัตกรรมข้าว รศ.ดร. สงวนศรี เจริญเหรียญ คณาจารย์ประจำศูนย์ความเป็นเลิศแห่งนวัตกรรมข้าว นำนิสิตเข้าร่วมเสนอผลงานวิจัยเกี่ยวกับข้าว ในการประชุมวิชาการนานาชาติ Starch Update 2013: The 7th Conference on Starch and Technology. 21 - 22 November, 2013, Bangkok, Thailand

ศ.ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล ผอ.ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งนวัตกรรมข้าว รศ.ดร. สงวนศรี เจริญเหรียญ คณาจารย์ประจำศูนย์ความเป็นเลิศแห่งนวัตกรรมข้าว นำนิสิตเข้าร่วมเสนอผลงานวิจัยเกี่ยวกับข้าว ในการประชุมวิชาการนานาชาติ Starch Update 2013: The 7th Conference on Starch and Technology. 21 - 22 November, 2013, Bangkok, Thailand

ด้วยเกล้า..ด้วยข้าว "Rice for the King"
20/11/2012

ด้วยเกล้า..ด้วยข้าว "Rice for the King"

งานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ 2555
15/06/2012

งานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ 2555

งานเกษตรแฟร์ 2555 "นวัตกรรมเพื่อประชาชน"
15/06/2012

งานเกษตรแฟร์ 2555 "นวัตกรรมเพื่อประชาชน"

Rice Innovation Center of Excellence - Kasetsart University's cover photo
15/06/2012

Rice Innovation Center of Excellence - Kasetsart University's cover photo

04/06/2012

เชิญเที่ยวงาน"วันข้าวและขาวนาไทย"
จัดขึ้นวันที่ 5-7 มิถุนาฯ 55 ณ กรมการข้าว ม.เกษตรศาสตร์

04/06/2012

ขอเชิญชมงานนวัตกรรม "เครื่องผลิตข้าวนึ่งกล้องจากข้าวเปลือกเริ่มงอกแบบอัตโนมัติ" ในวันที่ 5-7 มิถุนาฯ 55 ณ กรมการข้าว ม.เกษตรศาสตร์

31/05/2012

เชิญชมผลงานนวัตกรรมข้าว ของศูนย์ฯนวัตกรรมข้าว ในงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2555 "นวัตกรรม เพื่อประชาชน" ตั้งแต่วันนี้ -7 มิถุนายน 2555 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ

31/05/2012

ขอเชิญเที่ยวกิจกรรมงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2555 "นวัตกรรม เพื่อประชาชน" ตั้งแต่วันนี้ -7 มิถุนายน 2555

06/04/2012

มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดสัมมนาพิเศษเรื่องข้าว ภายใต้หัวข้อ "Preparing Rice for the Global Water Crisis" โดย Dr. Bas Bouman, Head, Crop and Environmental Sciences Division and Program Leader, Sustainable Production Systems, International Rice Research Institute, Los Baños, Philippines ในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2555 (เวลา 09.30-11.40 น.) ณ ห้องประชุม 601 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม แจ้งความจำนงเข้าร่วม มายังมูลนิธิฯ ภายในวันอังคารที่ 17 เม.ย. 2555 (ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

ที่อยู่

Room315, Floor3, Research And Development Building,Kasetsart University
Bangkok
10903

ข้อมูลทั่วไป

We promote Kasetsart University's Knowledge about rice innovation and technology.

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:00 - 04:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:00 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Rice Innovation Center of Excellence - Kasetsart Universityผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด