Department of Microbiology, Kasetsart University

Department of Microbiology, Kasetsart University Department of Microbiology, Faculty of Science, Kasetsart University ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(11)

เปิดเหมือนปกติ

มาทดลองทำกิมจิไว้ทาน คู่กับซี่รีย์เกาหลี หรือจะทำขายเพิ่มรายได้ มาเรียนรู้ไปด้วยกัน จากภาควิชาจุลชีววิทยา และ Science Le...
02/06/2021
SLC Ep.4 มาทำกิมจิไว้ทาน คู่กับซี่รีย์เกาหลี หรือจะทำขายเพิ่มรายได้ค่ะ

มาทดลองทำกิมจิไว้ทาน คู่กับซี่รีย์เกาหลี หรือจะทำขายเพิ่มรายได้ มาเรียนรู้ไปด้วยกัน จากภาควิชาจุลชีววิทยา และ Science Learning Cafe กันค่ะ

โยเกิร์ตเห็ด วิธีทำก็ง่าย Probiotic ก็แน่น มาเรียนรู้ด้วยกันจากภาควิชาจุลชีววิทยา และ Science Learning Cafe มาลองทำกันเถ...
14/05/2021
SLC Ep.3 โยเกิร์ตเห็ด วิธีทำก็ง่าย Probiotic ก็แน่น กับ Science Learning Cafe

โยเกิร์ตเห็ด วิธีทำก็ง่าย Probiotic ก็แน่น มาเรียนรู้ด้วยกันจากภาควิชาจุลชีววิทยา และ Science Learning Cafe มาลองทำกันเถอะ ^_^

https://www.youtube.com/watch?v=PsmGyFeIerI&t=1s

โครงการบริการวิชาการ Science Learning Cafe คณะวิทยาศาสตร์​ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สร้างรายได้ง่ายๆ กับ โยเกิร์ตเห็ดขอข....

ภาควิชาจุลชีววิทยาเปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท-เอก ภาคต้น (รอบ 3) ปีการศึกษา 2564 ภายใน วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ติดตาม...
09/05/2021

ภาควิชาจุลชีววิทยาเปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท-เอก ภาคต้น
(รอบ 3) ปีการศึกษา 2564 ภายใน วันที่ 11 มิถุนายน 2564
ติดตามรายละเอียดหลักสูตรและงานวิจัยได้ที่ micro.sci.ku.ac.th
ติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ https://www.grad.ku.ac.th/

ภาควิชาจุลชีววิทยาเปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท-เอก ภาคต้น
(รอบ 3) ปีการศึกษา 2564 ภายใน วันที่ 11 มิถุนายน 2564
ติดตามรายละเอียดหลักสูตรและงานวิจัยได้ที่ micro.sci.ku.ac.th
ติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ https://www.grad.ku.ac.th/

ประกาศการสอบปริญญาโท สาขาจุลชีววิทยา ภาคต้น (รอบ 1 และ 2) ปีการศึกษา 2564 เบื้องต้นของให้ผู้สมัครทุกคนติดต่อ ผศ.ดร.เจษฎา...
09/04/2021

ประกาศการสอบปริญญาโท สาขาจุลชีววิทยา ภาคต้น (รอบ 1 และ 2) ปีการศึกษา 2564 เบื้องต้นของให้ผู้สมัครทุกคนติดต่อ ผศ.ดร.เจษฎา โพธิรัตน์ ทางอีเมลล์ [email protected] โดยจะประสานรายละเอียดแจ้งให้ทราบต่อไป

ประกาศการสอบปริญญาโท สาขาจุลชีววิทยา ภาคต้น (รอบ 1 และ 2) ปีการศึกษา 2564 เบื้องต้นของให้ผู้สมัครทุกคนติดต่อ ผศ.ดร.เจษฎา โพธิรัตน์ ทางอีเมลล์ [email protected] โดยจะประสานรายละเอียดแจ้งให้ทราบต่อไป

🥰
05/04/2021

🥰

ในปีการศึกษา 2564 นักเรียนทุน พสวท ระดับปริญญาตรีสามารถเข้าศึกษาในหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ของภาควิ...
05/04/2021

ในปีการศึกษา 2564 นักเรียนทุน พสวท ระดับปริญญาตรีสามารถเข้าศึกษาในหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ของภาควิชาฯ ได้แล้วครับ ^_^ ยินดีต้อนรับครับ

16/03/2021

ภาควิชาจุลชีววิทยาเปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท-เอก ภาคต้น
(รอบ 2) ปีการศึกษา 2564 ภายใน วันที่ 19 มีนาคม 2564
ติดตามรายละเอียดหลักสูตรและงานวิจัยได้ที่ micro.sci.ku.ac.th
ติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ https://www.grad.ku.ac.th/

11/03/2021

ภาควิชาจุลชีววิทยาขอร่วมแสดงความยินดีกับนิสิต ภาควิชาจุลชีววิทยา เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลในงานวันคล้ายวันสถาปณาคณะวิทยาศาสตร์ ครบรอบ 55 ปี ในวันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564
ดังต่อไปนี้
รางวัลประเภทที่ 13 นิสิตผู้มีผลการเรียนดีเด่น
ชั้นปีที่ 4
1. นายวัฒนชัย ศารทูลทัต
2. นายเนติรัฐ คชชะ
3.นางสาวชยิสรา ชนะพิทักษ์กุล
4. นางสาวนริศรา ศิริกุลเจริญ
5.นายพชร วังสุนทร
ชั้นปีที่ 3
1. นางสาวมนชนก มากพุ่ม
2. นางสาวธันย์ชนก เขตสมุทร
3. นางสาววริศรา ศุภรานนท์
4. นางสาวสิรภัทร เกตุทองเรือง
ชั้นปีที่ 2
1.นางสาววลัยพรรณ รักประเสริฐ

รางวัลประเภทที่ 15 นิสิตที่มีความประพฤติอยู่ในระเบียบวินัย แต่งกายเรียบร้อย และมารยาทดี
ชั้นปีที่ 4
1. นางสาวกาญจน์ประภา เอี่ยมเอาฬาร
2. นางสาวเกตุแก้ว แซ่ซิ้ม

ภาควิชาจุลชีววิทยาขอร่วมแสดงความยินดีกับ คณาจารย์ คณาจารย์อาวุโส บุคลากร และศิษย์เก่า เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลในงานวันค...
11/03/2021

ภาควิชาจุลชีววิทยาขอร่วมแสดงความยินดีกับ คณาจารย์ คณาจารย์อาวุโส บุคลากร และศิษย์เก่า เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลในงานวันคล้ายวันสถาปณาคณะวิทยาศาสตร์ ครบรอบ 55 ปี ในวันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564
ดังนี้

รางวัลประเภทที่ 6 ผลงานวิจัยตีพิมพ์ต่อจำนวนนักวิจัยของภาควิชา
ภาควิชาจุลชีววิทยามีผลงานที่ตีพิมพ์ 27 ผลงาน จำนวนนักวิจัยของภาควิชา 23 คน คิดเป็นผลงานต่อคนต่อปี 1.17

รางวัลประเภทที่ 25 รายวิชาออนไลน์ดีเด่น 01419211 จุลชีววิทยาทั่วไป

รางวัลประเภทที่ 3 ผลงานวิจัยตีพิมพ์
ศาสตราจารย์ ดร. สาวิตรี ลิ่มทอง
รองศาสตราจารย์ ดร. เลอลักษณ์ จิตรดอน
รองศาสตราจารย์ ดร. นันทนา สีสุข
รองศาสตราจารย์ ดร. กัญจนา ธีระกุล
รองศาสตราจารย์ ดร. กรรณิการ์ ดวงมาลย์
รองศาสตราจารย์ ดร. วิเชียร กิจปรีชาวนิช
รองศาสตราจารย์ ดร. อิงอร กิมกง
ดร. จุรีภรณ์ เชื้อดวงผุย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เจษฎา โพธิรัตน์

รางวัลประเภทที่ 21 รางวัลศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จ/ผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์
1. ผู้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานระดับสูง ประเภท นักวิจัย/นักวิชาการ
ศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ชูฤทธิ์
2. ผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์ต่อสาธารณะ/สังคม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุดสายชล หอมทอง

รางวัลประเภทที่ 19 นวัตกรรมในงานบริหารและธุรการ รางวัลชมเชย
น.ส.ชลิยา โสวภาค ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ภาควิชาจุลชีววิทยา

รางวัลประเภทที่ 27 ผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งงานระดับบริหาร คณะวิทยาศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ร.อ. ชัยวัฒน์ กิตติกูล หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา 1 ต.ค. 60 ถึง 30 ก.ย. 61

รางวัลประเภทที่ 28 บุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ที่ได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้น
ตำแหน่ง ชำนาญการ
นางจันทร์ทิพย์ สุนทรสีมะ นักวิทยาศาสตร์
นายชัยมงคล คงภักดี นักวิทยาศาสตร์
นางอมรรัตน์ เอียดทองใส นักวิชาการเงินและบัญชี

เว็บวางพวงมาลาออนไลน์ มก.
01/02/2021
เว็บวางพวงมาลาออนไลน์ มก.

เว็บวางพวงมาลาออนไลน์ มก.

ขอเชิญร่วมรำลึกถึงคุโณปการของสถาบันและสามบูรพาจารย์ผู้บุกเบิกและวางรากฐานการเกษตรของประเทศและมหาวิทย...

Photos from Kasetsart University's post
01/02/2021

Photos from Kasetsart University's post

29/01/2021
ภาควิชาจุลชีววิทยาเปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท-เอก ภาคต้น (รอบ 2) ปีการศึกษา 2564 ภายใน วันที่ 19 มีนาคม 2564 ติดตามรา...
26/01/2021

ภาควิชาจุลชีววิทยาเปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท-เอก ภาคต้น
(รอบ 2) ปีการศึกษา 2564 ภายใน วันที่ 19 มีนาคม 2564
ติดตามรายละเอียดหลักสูตรและงานวิจัยได้ที่ micro.sci.ku.ac.th
ติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ https://www.grad.ku.ac.th/

ภาควิชาจุลชีววิทยาเปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท-เอก ภาคต้น
(รอบ 2) ปีการศึกษา 2564 ภายใน วันที่ 19 มีนาคม 2564
ติดตามรายละเอียดหลักสูตรและงานวิจัยได้ที่ micro.sci.ku.ac.th
ติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ https://www.grad.ku.ac.th/

ขั้นตอนและกำหนดการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี             TCAS รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2564ภาควิชาจุล...
25/01/2021

ขั้นตอนและกำหนดการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
TCAS รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันเสาร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.00-11.30 น.

รูปแบบการสอบ
• สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ผ่านทางโปรแกรม Google meet
• เวลา 20 นาทีต่อคน

ตามรายละเอียดดังแนบ

08/01/2021
25/12/2020
21/12/2020
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
20/12/2020

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 20

ขอประชาสัมพันธ์ด่วนครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอให้นิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่อยู่พำนัก และ/หรือ เดินทางเข้า-ออกจา...
20/12/2020
การรายงานตัวของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่อยู่พำนัก และ/หรือ เดินทางเข้า-ออกจากเขตพ

ขอประชาสัมพันธ์ด่วนครับ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอให้นิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่อยู่พำนัก และ/หรือ เดินทางเข้า-ออกจากเขตพื้นที่เสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข กรอกแบบฟอร์มรายงานตัวตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยให้กรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้

https://registrar.ku.ac.th/covid-19-std-report

ปัจจุบันพื้นที่เสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขมีดังนี้
- จังหวัดสมุทรสาคร (ทั้งจังหวัด) [ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2563]

สำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะรวบรวมรายชื่อนิสิตที่กรอกแบบฟอร์มฉบับนี้ เพื่อแจ้งต่อคณะวิชาเจ้าสังกัดนิสิต และอาจารย์ผู้สอนรายวิชาที่นิสิตได้ลงทะเบียนเรียนในภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 เพื่อให้อนุญาตให้นิสิตหยุดเรียนเป็นระยะเวลา 14 วัน พร้อมให้ดำเนินจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และ/หรือ มอบหมายงานให้นิสิตปฏิบัติ เพื่อให้นิสิตได้เนื้อหาและผลการเรียนรู้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์และแผนการสอนของรายวิชานั้น ๆ ตามความเหมาะสมต่อไป

การรายงานตัวของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่อยู่พำนัก และ/หรือ เดินทางเข้า-ออกจากเขตพื้นที่เสี่ยงการแ.....

แบบสำรวจการเดินทางของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงปัจจุบันขอความร่วมมือนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ทั...
20/12/2020
แบบสำรวจการเดินทางของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงปัจจุบัน

แบบสำรวจการเดินทางของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงปัจจุบัน
ขอความร่วมมือนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ทั้งปริญญาตรี โท และเอก ที่เดินทางไปกลับในพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID-19) ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย นครราชสีมา สมุทรสาคร สมุทรปราการ ราชบุรี นครปฐม ฯลฯ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdo9PXzsrl5rxQwJFdIA29EQcJWcCrddKheEC69-vzfjw42Pg/viewform

ขอความร่วมมือนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ทั้งปริญญาตรี โท และเอก ที่เดินทางไปกลับในพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด...

ภาควิชาจุลชีววิทยาขอร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.อิงอร กิมกง ได้รับอนุมัติดำรงตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันท...
03/12/2020

ภาควิชาจุลชีววิทยาขอร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.อิงอร กิมกง ได้รับอนุมัติดำรงตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 จากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
ข้อมูลจาก Facebook: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาควิชาจุลชีววิทยาเปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท-เอก ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 ระหว่าง วันที่ 2 พฤศจิกายน – 18 ธันวาคม 2563...
12/11/2020

ภาควิชาจุลชีววิทยาเปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท-เอก ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 ระหว่าง วันที่ 2 พฤศจิกายน – 18 ธันวาคม 2563
ติดตามรายละเอียดหลักสูตรและงานวิจัยได้ที่ micro.sci.ku.ac.th
ติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ https://www.grad.ku.ac.th/

สามารถสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท - ป.เอก) ปีการศึกษา 2564 ได้แล้ว เปิดรับสมัครเรียน ตลอดปีการศึกษา
04/11/2020

สามารถสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท - ป.เอก) ปีการศึกษา 2564 ได้แล้ว เปิดรับสมัครเรียน ตลอดปีการศึกษา

รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564
https://www.grad.ku.ac.th/application/app64_f1/

#GradKU #KU #มอเกษตร #GradPlus #GSPP

ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์ และคณาจารย์อาวุโส เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2561...
30/10/2020

ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์ และคณาจารย์อาวุโส เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2561

รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ผู้ที่มีปริมาณผลงานรวม (PI >=6)
ศ.ดร.สาวิตรี ลิ่มทอง และ รศ.ดร.วิเชียรกิจปรีชาวนิช

รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
รศ.ดร.เลอร์ลักษณ์ จิตรดอน
รศ.ดร.กัญจนา ธีระกุล
รศ.ดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์
รศ.ดร.นันทนา สีสุข
ผศ.ดร.เดือนรัตน์ ชลอุดมกุล
ผศ.ดร.อิงอร กิมกง

ภาพจาก สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศการสอบปริญญาโท สาขาจุลชีววิทยา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563
30/10/2020

ประกาศการสอบปริญญาโท สาขาจุลชีววิทยา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

โครงการทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย เมธีวิจัยอาวุโส ศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี ลิ่มทอง "ความหลากหลายทางชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพยีสต...
21/10/2020

โครงการทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย เมธีวิจัยอาวุโส ศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี ลิ่มทอง "ความหลากหลายทางชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพยีสต์"
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาควิชาจุลชีววิทยา 256312 ตุลาคม 2563
18/10/2020

ภาควิชาจุลชีววิทยา 2563
12 ตุลาคม 2563

16/10/2020
Kasetsart University

ภาควิชาฯ รู้สึกยินดีที่ได้รับหน้าที่ตรวจนับจำนวนจุลินทรีย์แบคทีเรียบนใบปริญญาบัตร หลังจากผ่านการฆ่าเชื้อ

มาตรการความปลอดภัยใบปริญญาบัตร
จากนวัตกรรมงานวิจัย สู่ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา2562

“ เรามีงานวิจัยเครื่องอบเนื้อสัตว์แดดเดียว ก็มาปรับเพื่อให้ได้คุณสมบัติของตู้ ตามที่เราจะเอามาใช้กับตัวปกปริญญาบัตร เครื่องเดิมของเราจะเน้นความแห้งของผลิตภัณฑ์เป็นหลัก แต่ตัวนี้เราเน้นที่อุณหภูมิ 70 องศา และเวลาก็คือ 30 นาที การทำงานเครื่อง เกิดจากเครื่องกำเนิดความร้อนด้วยตัวขดลวด แล้วก็ดึงความร้อนออกจากขดลวดมาสู่อากาศเพื่อให้อากาศหมุนเวียนอยู่ในตู้ …. รู้สึกภูมิใจครับว่า เราได้เป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับความปลอดภัยของปกและใบปริญญาบัตร ในงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งนี้ครับ ”

สัมภาษณ์ ผศ.ดร.คุณยุต เอี่ยมสะอาด หัวหน้าโครงการวิจัยเครื่องอบความร้อนฆ่าเชื้อ และเครื่องอบยูวีซี
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

" ในปีการศึกษา 2562 เรามีบัณฑิตสำเร็จการศึกษาประมาณ 15,000 คน
ปีนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีมาตรการในเรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเข้มข้นมาก มีมาตรการเรื่องของปกปริญญาบัตร ใบปริญญาบัตรซึ่งจะต้องดำเนินการเรื่องของการอบฆ่าเชื้อ เราทำ double-check 2 ขั้นตอน ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คุณยุต เอี่ยมสะอาด จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ดร.วรัทยา ธรรมกิตติภพ คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทางสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาลัยเกษตรศาสตร์ ก็ได้พิจารณาเรื่องของโครงการวิจัยซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง

“ตู้อบฆ่าเชื้อ” เป็นตู้อบความร้อน 70 องศาเซลเซียส 30 นาทีต่อรอบการอบ แล้วก็เอามาพักให้คลายตัว เย็นในส่วนของปกปริญญาบัตร ใบปริญญาบัตร แล้วก็นำมาอบฆ่าเชื้อต่อด้วยตู้ UVC ตรงนี้ก็เป็นมาตรการที่มหาลัยเกษตรศาสตร์ได้ตระหนักและให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับผู้ที่เกี่ยวข้อง สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานก็จะต้องผ่านการฉีดวัคซีนไวรัสไข้หวัดใหญ่ และต้องไปตรวจสภาพร่างกายในเรื่องของโควิด 19 อีกด้วย

นอกจากนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จากท่านหัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ได้กรุณามาตรวจเชื้อ 100 เคสตอนทดสอบ แล้วก็มีการ double-check ในเรื่องของการตรวจว่าปลอดเชื้อในเรื่องของจุลินทรีย์แบคทีเรียตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ ดังนั้นในส่วนของการดำเนินการทุกกระบวนการของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์เราทำด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ รวมทั้งเป็นไปตามมาตรการรักษาความปลอดภัยและสุขอนามัยของตัวบัณฑิตและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์ประธานในพิธี ซึ่งเป็นผู้แทนพระองค์ที่จะเสด็จมาพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 12 ถึง 16 ตุลาคม 2563 นี้ นับเป็นความภาคภูมิใจส่วนหนึ่ง ที่ทางมหาวิทยาลัยได้รับความอนุเคราะห์จากทุกฝ่ายมาดำเนินการในเรื่องของมาตรการนี้ร่วมกันอย่างเข้มแข็งค่ะ "

สัมภาษณ์ ดร.นีรนุช ภาชนะทิพย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการศึกษา
และประธานอนุกรรมการฝ่ายปริญญาและสูจิบัตร
งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ฯ

ผศ.ดร.สาวิตร ตระกูลน่าเลื่อมใสในงานกตเวทิตาจิต “นนทรีสีทอง’ 63” ให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการและผู้ลาออกจากราชการ ประจำปี 25...
02/10/2020

ผศ.ดร.สาวิตร ตระกูลน่าเลื่อมใสในงานกตเวทิตาจิต “นนทรีสีทอง’ 63” ให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการและผู้ลาออกจากราชการ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาฯ ขอร่วมแสดงกตเวทิตาจิต แด่ ผศ.ดร.สาวิตร ตระกูลน่าเลื่อมใส มา ณ ที่นี้

ภาควิชาจุลชีววิทยาจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบื้องต้น" นักเรียนโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์...
23/09/2020

ภาควิชาจุลชีววิทยาจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบื้องต้น" นักเรียนโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ ในวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563

งานไหว้ครู ภาควิชาจุลชีววิทยา ปีการศึกษา 2563
23/09/2020

งานไหว้ครู ภาควิชาจุลชีววิทยา ปีการศึกษา 2563

ภาควิชาจุลชีววิทยาขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์อาวุโส ประจำปี 2...
16/09/2020

ภาควิชาจุลชีววิทยาขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์อาวุโส ประจำปี 2563 ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จะเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในการประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ครั้งที่ 46

ภาควิชาจุลชีววิทยาขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.บุษบา ยงสมิทธ์ และ บริษัทเบเน ลิฟวิ่ง จำกัด ที่ได้รับรางวั...
16/09/2020

ภาควิชาจุลชีววิทยาขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.บุษบา ยงสมิทธ์ และ บริษัทเบเน ลิฟวิ่ง จำกัด ที่ได้รับรางวัลจากผลงาน ข้าวยีสต์แดง (Red Yeast Rice) ได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2563 โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 17 เมื่อวันที่ 2 - 6 กันยายน 2563 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

รับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท-เอก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 ระหว่าง วันที่ 17 สิงหาคม – 16 ตุลาคม 2563 ติดตามรายละเอียดได้ที่...
25/08/2020

รับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท-เอก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 ระหว่าง วันที่ 17 สิงหาคม – 16 ตุลาคม 2563 ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.grad.ku.ac.th/

ที่อยู่

Department Of Microbiology, Faculty Of Science, Kasetsart University
Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625625555

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Department of Microbiology, Kasetsart Universityผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Department of Microbiology, Kasetsart University:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด