Department of Microbiology, Kasetsart University

Department of Microbiology, Kasetsart University Department of Microbiology, Faculty of Science, Kasetsart University ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เปิดเหมือนปกติ

มุทิตาจิต . . ผู้เกษียณอายุ ประจำปี ๒๕๖๔ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ว...
30/09/2021
มุทิตาจิต . . ผู้เกษียณอายุงาน ปี ๒๕๖๔

มุทิตาจิต . . ผู้เกษียณอายุ ประจำปี ๒๕๖๔
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา มาลาพันธุ์ และ คุณณัฐวรา ไวยบท
https://youtu.be/zMHqHwWLTo0
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
เพลง Microworld โดย น.ส.จิรวรรณ ประจำแถว
นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาจุลชีววิทยา 😄

มุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุงาน ปี ๒๕๖๔ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาควิชาจุลชีววิทยาขอร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ ศิวายพราหมณ์ ได้รับอนุมัติดำรงตำแหน่งทางวิชาการ...
28/09/2021

ภาควิชาจุลชีววิทยาขอร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ ศิวายพราหมณ์ ได้รับอนุมัติดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 จากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564

ข้อมูลจาก Facebook: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับอนุมัติตำแหน่งทางวิชาการ จากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 คือ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ ศิวายพราหมณ์ ภาควิชาจุลชีววิทยา ได้รับอนุมัติดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญร่วมงานแสดงมุฑิตาจิตแด่ ผศ.ดร.วรรณา มาลาพันธุ์ และ คุณณัฐ...
14/09/2021

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญร่วมงานแสดงมุฑิตาจิต
แด่ ผศ.ดร.วรรณา มาลาพันธุ์ และ คุณณัฐวรา ไวยบท
เนื่องในโอกาสเกษียณอายุงาน ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ทาง Google meet สแกน QR code หรือ Meet code: bhomubuymh
โดยลงทะเบียนออนไลน์โดยการสแกน QR code หรือตาม link นี้ https://bit.ly/regis30Sep

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญร่วมงานแสดงมุฑิตาจิต
แด่ ผศ.ดร.วรรณา มาลาพันธุ์ และ คุณณัฐวรา ไวยบท
เนื่องในโอกาสเกษียณอายุงาน ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ทาง Google meet สแกน QR code หรือ Meet code: bhomubuymh
โดยลงทะเบียนออนไลน์โดยการสแกน QR code หรือตาม link นี้ https://bit.ly/regis30Sep

ภาควิชาจุลชีววิทยาเปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท-เอก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ภายใน วันที่ 29 ตุลาคม 2564 ติดตามรายละเอีย...
04/09/2021

ภาควิชาจุลชีววิทยาเปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท-เอก ภาคปลาย
ปีการศึกษา 2564 ภายใน วันที่ 29 ตุลาคม 2564
ติดตามรายละเอียดหลักสูตรและงานวิจัยได้ที่ micro.sci.ku.ac.th
ติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ https://www.grad.ku.ac.th/

ภาควิชาจุลชีววิทยาเปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท-เอก ภาคปลาย
ปีการศึกษา 2564 ภายใน วันที่ 29 ตุลาคม 2564
ติดตามรายละเอียดหลักสูตรและงานวิจัยได้ที่ micro.sci.ku.ac.th
ติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ https://www.grad.ku.ac.th/

ภาควิชาจุลชีววิทยา ขอร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.เลอลักษณ์ จิตรดอน และคณะผู้ทรงคุณวุฒิภาควิชาจุลชีววิทยา คณะว...
16/08/2021

ภาควิชาจุลชีววิทยา ขอร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.เลอลักษณ์ จิตรดอน และคณะผู้ทรงคุณวุฒิภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรเลขที่ 77501
เรื่อง “ชุดผลิตก๊าซไฮโดรเจนด้วยชีววิธีที่ควบคุมอุณหภูมิได้”

📌คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ

รองศาสตราจารย์ ดร.เลอลักษณ์ จิตรดอน และคณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรเลขที่ 77501
เรื่อง “ชุดผลิตก๊าซไฮโดรเจนด้วยชีววิธีที่ควบคุมอุณหภูมิได้”
🥇🥇🥇🥇🥇🏆🏆🏆🏆🏆

Master’s degree student orientation 2021
29/07/2021

Master’s degree student orientation 2021

Master’s degree student orientation 2021

06/07/2021

🔥🔥 จากเหตุการณ์ไฟไหม้โรงงาน ซอยกิ่งแก้ว 🔥🔥
นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุนี้
สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ตามช่องทางต่อไปนี้

🏠 ด้านที่พักอาศัย
089-801-0326 นายอรรถสิทธิ์ งามภักดิ์ (พี่สิทธิ์)

💵 การพิจารณาเงินกองทุนช่วยเหลือนิสิต
081-822-7120 จ.ส.ต.ดร.อภินันท์ จุลดิษฐ์ (พี่ต้อม)

❤️ การบริการช่วยเหลือด้านอื่นๆ
090-954-6945 นางสาวพูมิชาติ เอียดแก้ว (พี่ฝน)

ตลอด 24 ชม.

สามารถกรอกแบบสำรวจนิสิตขอความช่วยเหลือ ผ่าน QRCode นี้ หรือลิงค์ https://1th.me/Zkbc5

งานปฐมนิเทศนิสิตสาขาจุลชีววิทยา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 นี้
18/06/2021

งานปฐมนิเทศนิสิตสาขาจุลชีววิทยา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 นี้

งานปฐมนิเทศนิสิตสาขาจุลชีววิทยา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 นี้

มาทดลองทำกิมจิไว้ทาน คู่กับซี่รีย์เกาหลี หรือจะทำขายเพิ่มรายได้ มาเรียนรู้ไปด้วยกัน จากภาควิชาจุลชีววิทยา และ Science Le...
02/06/2021
SLC Ep.4 มาทำกิมจิไว้ทาน คู่กับซี่รีย์เกาหลี หรือจะทำขายเพิ่มรายได้ค่ะ

มาทดลองทำกิมจิไว้ทาน คู่กับซี่รีย์เกาหลี หรือจะทำขายเพิ่มรายได้ มาเรียนรู้ไปด้วยกัน จากภาควิชาจุลชีววิทยา และ Science Learning Cafe กันค่ะ

โยเกิร์ตเห็ด วิธีทำก็ง่าย Probiotic ก็แน่น มาเรียนรู้ด้วยกันจากภาควิชาจุลชีววิทยา และ Science Learning Cafe มาลองทำกันเถ...
14/05/2021
SLC Ep.3 โยเกิร์ตเห็ด วิธีทำก็ง่าย Probiotic ก็แน่น กับ Science Learning Cafe

โยเกิร์ตเห็ด วิธีทำก็ง่าย Probiotic ก็แน่น มาเรียนรู้ด้วยกันจากภาควิชาจุลชีววิทยา และ Science Learning Cafe มาลองทำกันเถอะ ^_^

https://www.youtube.com/watch?v=PsmGyFeIerI&t=1s

โครงการบริการวิชาการ Science Learning Cafe คณะวิทยาศาสตร์​ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สร้างรายได้ง่ายๆ กับ โยเกิร์ตเห็ดขอข....

ภาควิชาจุลชีววิทยาเปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท-เอก ภาคต้น (รอบ 3) ปีการศึกษา 2564 ภายใน วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ติดตาม...
09/05/2021

ภาควิชาจุลชีววิทยาเปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท-เอก ภาคต้น
(รอบ 3) ปีการศึกษา 2564 ภายใน วันที่ 11 มิถุนายน 2564
ติดตามรายละเอียดหลักสูตรและงานวิจัยได้ที่ micro.sci.ku.ac.th
ติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ https://www.grad.ku.ac.th/

ภาควิชาจุลชีววิทยาเปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท-เอก ภาคต้น
(รอบ 3) ปีการศึกษา 2564 ภายใน วันที่ 11 มิถุนายน 2564
ติดตามรายละเอียดหลักสูตรและงานวิจัยได้ที่ micro.sci.ku.ac.th
ติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ https://www.grad.ku.ac.th/

ประกาศการสอบปริญญาโท สาขาจุลชีววิทยา ภาคต้น (รอบ 1 และ 2) ปีการศึกษา 2564 เบื้องต้นของให้ผู้สมัครทุกคนติดต่อ ผศ.ดร.เจษฎา...
09/04/2021

ประกาศการสอบปริญญาโท สาขาจุลชีววิทยา ภาคต้น (รอบ 1 และ 2) ปีการศึกษา 2564 เบื้องต้นของให้ผู้สมัครทุกคนติดต่อ ผศ.ดร.เจษฎา โพธิรัตน์ ทางอีเมลล์ [email protected] โดยจะประสานรายละเอียดแจ้งให้ทราบต่อไป

ประกาศการสอบปริญญาโท สาขาจุลชีววิทยา ภาคต้น (รอบ 1 และ 2) ปีการศึกษา 2564 เบื้องต้นของให้ผู้สมัครทุกคนติดต่อ ผศ.ดร.เจษฎา โพธิรัตน์ ทางอีเมลล์ [email protected] โดยจะประสานรายละเอียดแจ้งให้ทราบต่อไป

🥰
05/04/2021

🥰

ในปีการศึกษา 2564 นักเรียนทุน พสวท ระดับปริญญาตรีสามารถเข้าศึกษาในหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ของภาควิ...
05/04/2021

ในปีการศึกษา 2564 นักเรียนทุน พสวท ระดับปริญญาตรีสามารถเข้าศึกษาในหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ของภาควิชาฯ ได้แล้วครับ ^_^ ยินดีต้อนรับครับ

16/03/2021

ภาควิชาจุลชีววิทยาเปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท-เอก ภาคต้น
(รอบ 2) ปีการศึกษา 2564 ภายใน วันที่ 19 มีนาคม 2564
ติดตามรายละเอียดหลักสูตรและงานวิจัยได้ที่ micro.sci.ku.ac.th
ติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ https://www.grad.ku.ac.th/

11/03/2021

ภาควิชาจุลชีววิทยาขอร่วมแสดงความยินดีกับนิสิต ภาควิชาจุลชีววิทยา เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลในงานวันคล้ายวันสถาปณาคณะวิทยาศาสตร์ ครบรอบ 55 ปี ในวันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564
ดังต่อไปนี้
รางวัลประเภทที่ 13 นิสิตผู้มีผลการเรียนดีเด่น
ชั้นปีที่ 4
1. นายวัฒนชัย ศารทูลทัต
2. นายเนติรัฐ คชชะ
3.นางสาวชยิสรา ชนะพิทักษ์กุล
4. นางสาวนริศรา ศิริกุลเจริญ
5.นายพชร วังสุนทร
ชั้นปีที่ 3
1. นางสาวมนชนก มากพุ่ม
2. นางสาวธันย์ชนก เขตสมุทร
3. นางสาววริศรา ศุภรานนท์
4. นางสาวสิรภัทร เกตุทองเรือง
ชั้นปีที่ 2
1.นางสาววลัยพรรณ รักประเสริฐ

รางวัลประเภทที่ 15 นิสิตที่มีความประพฤติอยู่ในระเบียบวินัย แต่งกายเรียบร้อย และมารยาทดี
ชั้นปีที่ 4
1. นางสาวกาญจน์ประภา เอี่ยมเอาฬาร
2. นางสาวเกตุแก้ว แซ่ซิ้ม

ภาควิชาจุลชีววิทยาขอร่วมแสดงความยินดีกับ คณาจารย์ คณาจารย์อาวุโส บุคลากร และศิษย์เก่า เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลในงานวันค...
11/03/2021

ภาควิชาจุลชีววิทยาขอร่วมแสดงความยินดีกับ คณาจารย์ คณาจารย์อาวุโส บุคลากร และศิษย์เก่า เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลในงานวันคล้ายวันสถาปณาคณะวิทยาศาสตร์ ครบรอบ 55 ปี ในวันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564
ดังนี้

รางวัลประเภทที่ 6 ผลงานวิจัยตีพิมพ์ต่อจำนวนนักวิจัยของภาควิชา
ภาควิชาจุลชีววิทยามีผลงานที่ตีพิมพ์ 27 ผลงาน จำนวนนักวิจัยของภาควิชา 23 คน คิดเป็นผลงานต่อคนต่อปี 1.17

รางวัลประเภทที่ 25 รายวิชาออนไลน์ดีเด่น 01419211 จุลชีววิทยาทั่วไป

รางวัลประเภทที่ 3 ผลงานวิจัยตีพิมพ์
ศาสตราจารย์ ดร. สาวิตรี ลิ่มทอง
รองศาสตราจารย์ ดร. เลอลักษณ์ จิตรดอน
รองศาสตราจารย์ ดร. นันทนา สีสุข
รองศาสตราจารย์ ดร. กัญจนา ธีระกุล
รองศาสตราจารย์ ดร. กรรณิการ์ ดวงมาลย์
รองศาสตราจารย์ ดร. วิเชียร กิจปรีชาวนิช
รองศาสตราจารย์ ดร. อิงอร กิมกง
ดร. จุรีภรณ์ เชื้อดวงผุย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เจษฎา โพธิรัตน์

รางวัลประเภทที่ 21 รางวัลศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จ/ผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์
1. ผู้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานระดับสูง ประเภท นักวิจัย/นักวิชาการ
ศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ชูฤทธิ์
2. ผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์ต่อสาธารณะ/สังคม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุดสายชล หอมทอง

รางวัลประเภทที่ 19 นวัตกรรมในงานบริหารและธุรการ รางวัลชมเชย
น.ส.ชลิยา โสวภาค ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ภาควิชาจุลชีววิทยา

รางวัลประเภทที่ 27 ผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งงานระดับบริหาร คณะวิทยาศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ร.อ. ชัยวัฒน์ กิตติกูล หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา 1 ต.ค. 60 ถึง 30 ก.ย. 61

รางวัลประเภทที่ 28 บุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ที่ได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้น
ตำแหน่ง ชำนาญการ
นางจันทร์ทิพย์ สุนทรสีมะ นักวิทยาศาสตร์
นายชัยมงคล คงภักดี นักวิทยาศาสตร์
นางอมรรัตน์ เอียดทองใส นักวิชาการเงินและบัญชี

เว็บวางพวงมาลาออนไลน์ มก.
01/02/2021
เว็บวางพวงมาลาออนไลน์ มก.

เว็บวางพวงมาลาออนไลน์ มก.

ขอเชิญร่วมรำลึกถึงคุโณปการของสถาบันและสามบูรพาจารย์ผู้บุกเบิกและวางรากฐานการเกษตรของประเทศและมหาวิทย...

Photos from Kasetsart University's post
01/02/2021

Photos from Kasetsart University's post

29/01/2021
ภาควิชาจุลชีววิทยาเปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท-เอก ภาคต้น (รอบ 2) ปีการศึกษา 2564 ภายใน วันที่ 19 มีนาคม 2564 ติดตามรา...
26/01/2021

ภาควิชาจุลชีววิทยาเปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท-เอก ภาคต้น
(รอบ 2) ปีการศึกษา 2564 ภายใน วันที่ 19 มีนาคม 2564
ติดตามรายละเอียดหลักสูตรและงานวิจัยได้ที่ micro.sci.ku.ac.th
ติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ https://www.grad.ku.ac.th/

ภาควิชาจุลชีววิทยาเปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท-เอก ภาคต้น
(รอบ 2) ปีการศึกษา 2564 ภายใน วันที่ 19 มีนาคม 2564
ติดตามรายละเอียดหลักสูตรและงานวิจัยได้ที่ micro.sci.ku.ac.th
ติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ https://www.grad.ku.ac.th/

ขั้นตอนและกำหนดการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี             TCAS รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2564ภาควิชาจุล...
25/01/2021

ขั้นตอนและกำหนดการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
TCAS รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันเสาร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.00-11.30 น.

รูปแบบการสอบ
• สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ผ่านทางโปรแกรม Google meet
• เวลา 20 นาทีต่อคน

ตามรายละเอียดดังแนบ

08/01/2021
25/12/2020
21/12/2020
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
20/12/2020

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 20

ขอประชาสัมพันธ์ด่วนครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอให้นิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่อยู่พำนัก และ/หรือ เดินทางเข้า-ออกจา...
20/12/2020
การรายงานตัวของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่อยู่พำนัก และ/หรือ เดินทางเข้า-ออกจากเขตพ

ขอประชาสัมพันธ์ด่วนครับ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอให้นิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่อยู่พำนัก และ/หรือ เดินทางเข้า-ออกจากเขตพื้นที่เสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข กรอกแบบฟอร์มรายงานตัวตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยให้กรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้

https://registrar.ku.ac.th/covid-19-std-report

ปัจจุบันพื้นที่เสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขมีดังนี้
- จังหวัดสมุทรสาคร (ทั้งจังหวัด) [ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2563]

สำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะรวบรวมรายชื่อนิสิตที่กรอกแบบฟอร์มฉบับนี้ เพื่อแจ้งต่อคณะวิชาเจ้าสังกัดนิสิต และอาจารย์ผู้สอนรายวิชาที่นิสิตได้ลงทะเบียนเรียนในภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 เพื่อให้อนุญาตให้นิสิตหยุดเรียนเป็นระยะเวลา 14 วัน พร้อมให้ดำเนินจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และ/หรือ มอบหมายงานให้นิสิตปฏิบัติ เพื่อให้นิสิตได้เนื้อหาและผลการเรียนรู้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์และแผนการสอนของรายวิชานั้น ๆ ตามความเหมาะสมต่อไป

การรายงานตัวของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่อยู่พำนัก และ/หรือ เดินทางเข้า-ออกจากเขตพื้นที่เสี่ยงการแ.....

แบบสำรวจการเดินทางของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงปัจจุบันขอความร่วมมือนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ทั...
20/12/2020
แบบสำรวจการเดินทางของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงปัจจุบัน

แบบสำรวจการเดินทางของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงปัจจุบัน
ขอความร่วมมือนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ทั้งปริญญาตรี โท และเอก ที่เดินทางไปกลับในพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID-19) ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย นครราชสีมา สมุทรสาคร สมุทรปราการ ราชบุรี นครปฐม ฯลฯ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdo9PXzsrl5rxQwJFdIA29EQcJWcCrddKheEC69-vzfjw42Pg/viewform

ขอความร่วมมือนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ทั้งปริญญาตรี โท และเอก ที่เดินทางไปกลับในพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด...

ภาควิชาจุลชีววิทยาขอร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.อิงอร กิมกง ได้รับอนุมัติดำรงตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันท...
03/12/2020

ภาควิชาจุลชีววิทยาขอร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.อิงอร กิมกง ได้รับอนุมัติดำรงตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 จากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
ข้อมูลจาก Facebook: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาควิชาจุลชีววิทยาเปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท-เอก ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 ระหว่าง วันที่ 2 พฤศจิกายน – 18 ธันวาคม 2563...
12/11/2020

ภาควิชาจุลชีววิทยาเปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท-เอก ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 ระหว่าง วันที่ 2 พฤศจิกายน – 18 ธันวาคม 2563
ติดตามรายละเอียดหลักสูตรและงานวิจัยได้ที่ micro.sci.ku.ac.th
ติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ https://www.grad.ku.ac.th/

สามารถสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท - ป.เอก) ปีการศึกษา 2564 ได้แล้ว เปิดรับสมัครเรียน ตลอดปีการศึกษา
04/11/2020

สามารถสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท - ป.เอก) ปีการศึกษา 2564 ได้แล้ว เปิดรับสมัครเรียน ตลอดปีการศึกษา

รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564
https://www.grad.ku.ac.th/application/app64_f1/

#GradKU #KU #มอเกษตร #GradPlus #GSPP

ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์ และคณาจารย์อาวุโส เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2561...
30/10/2020

ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์ และคณาจารย์อาวุโส เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2561

รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ผู้ที่มีปริมาณผลงานรวม (PI >=6)
ศ.ดร.สาวิตรี ลิ่มทอง และ รศ.ดร.วิเชียรกิจปรีชาวนิช

รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
รศ.ดร.เลอร์ลักษณ์ จิตรดอน
รศ.ดร.กัญจนา ธีระกุล
รศ.ดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์
รศ.ดร.นันทนา สีสุข
ผศ.ดร.เดือนรัตน์ ชลอุดมกุล
ผศ.ดร.อิงอร กิมกง

ภาพจาก สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศการสอบปริญญาโท สาขาจุลชีววิทยา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563
30/10/2020

ประกาศการสอบปริญญาโท สาขาจุลชีววิทยา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

โครงการทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย เมธีวิจัยอาวุโส ศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี ลิ่มทอง "ความหลากหลายทางชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพยีสต...
21/10/2020

โครงการทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย เมธีวิจัยอาวุโส ศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี ลิ่มทอง "ความหลากหลายทางชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพยีสต์"
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ที่อยู่

Department Of Microbiology, Faculty Of Science, Kasetsart University
Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625625555

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Department of Microbiology, Kasetsart Universityผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Department of Microbiology, Kasetsart University:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด