Department of Microbiology, Kasetsart University

Department of Microbiology,  Kasetsart University Department of Microbiology, Faculty of Science, Kasetsart University ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(4)

เปิดเหมือนปกติ

ผศ.ดร.สาวิตร ตระกูลน่าเลื่อมใสในงานกตเวทิตาจิต “นนทรีสีทอง’ 63” ให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการและผู้ลาออกจากราชการ ประจำปี 25...
02/10/2020

ผศ.ดร.สาวิตร ตระกูลน่าเลื่อมใสในงานกตเวทิตาจิต “นนทรีสีทอง’ 63” ให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการและผู้ลาออกจากราชการ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาฯ ขอร่วมแสดงกตเวทิตาจิต แด่ ผศ.ดร.สาวิตร ตระกูลน่าเลื่อมใส มา ณ ที่นี้

ภาควิชาจุลชีววิทยาจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบื้องต้น" นักเรียนโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์...
23/09/2020

ภาควิชาจุลชีววิทยาจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบื้องต้น" นักเรียนโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ ในวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563

ภาควิชาจุลชีววิทยาขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์อาวุโส ประจำปี 2...
16/09/2020

ภาควิชาจุลชีววิทยาขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์อาวุโส ประจำปี 2563 ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จะเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในการประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ครั้งที่ 46

ภาควิชาจุลชีววิทยาขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.บุษบา ยงสมิทธ์ และ บริษัทเบเน ลิฟวิ่ง จำกัด ที่ได้รับรางวั...
16/09/2020

ภาควิชาจุลชีววิทยาขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.บุษบา ยงสมิทธ์ และ บริษัทเบเน ลิฟวิ่ง จำกัด ที่ได้รับรางวัลจากผลงาน ข้าวยีสต์แดง (Red Yeast Rice) ได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2563 โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 17 เมื่อวันที่ 2 - 6 กันยายน 2563 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

รับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท-เอก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 ระหว่าง วันที่ 17 สิงหาคม – 16 ตุลาคม 2563 ติดตามรายละเอียดได้ที่...
25/08/2020

รับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท-เอก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 ระหว่าง วันที่ 17 สิงหาคม – 16 ตุลาคม 2563 ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.grad.ku.ac.th/

ผศ.ดร.เยาวภา อร่ามศิริรุจิเวทย์ หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา และ อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมเห็ด และ น.ส.ชลิยา โสวภาค จากภาควิชาจุ...
14/08/2020

ผศ.ดร.เยาวภา อร่ามศิริรุจิเวทย์ หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา และ อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมเห็ด และ น.ส.ชลิยา โสวภาค จากภาควิชาจุลชีววิทยา รวมเดินทางพร้อมกับ คณะผู้บริหาร คณาจารย์และนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทำกิจกรรมจิตอาสา “ปันสุข ปลูกรัก” สอนการเพาะเห็ดและปลูกผักสวนครัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ วันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ จัดขึ้นโดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและคู่สมรส ร่วมกิจกรรม ได้มีการสอนวิธีการเพาะเห็ดให้แก่เด็กในสถานสงเคราะห์และคณะรัฐมนตรี โดยนำก้อนเชื้อเห็ดไปทดลองการเพาะในครั้งนี้ด้วย

(ข้อมูลและภาพบางส่วนจาก ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

ภาพความประทับใจงานปฐมนิเทศนิสิตระดับปริญญาโท ภาควิชาจุลชีววิทยา ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 ...
11/08/2020

ภาพความประทับใจงานปฐมนิเทศนิสิตระดับปริญญาโท ภาควิชาจุลชีววิทยา ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 12.15 - 15.30 น. ห้อง 352 ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี

กำหนดการงานปฐมนิเทศนิสิตระดับปริญญาโท ภาควิชาจุลชีววิทยา ประจำปีการศึกษา 2563วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 12.15 - ...
03/08/2020

กำหนดการงานปฐมนิเทศนิสิตระดับปริญญาโท ภาควิชาจุลชีววิทยา ประจำปีการศึกษา 2563
วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 12.15 - 15.30 น. ห้อง 352 ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี

ภาควิชาจุลชีววิทยาขอร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. นันทนา  สีสุข  ได้รับอนุมัติดำรงตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ ตั้งแต่...
31/07/2020

ภาควิชาจุลชีววิทยาขอร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. นันทนา สีสุข ได้รับอนุมัติดำรงตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 จากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 30 กรกฏาคม 2563

(Facebook: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

นิสิตผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทในสาขาจุลชีววิทยา รอบ 3 ให้ติดตามการรายงานตัวเข้าศึกษาและทำบัตรประจำตัวนิสิตใหม...
20/07/2020

นิสิตผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทในสาขาจุลชีววิทยา รอบ 3 ให้ติดตามการรายงานตัวเข้าศึกษาและทำบัตรประจำตัวนิสิตใหม่ ที่
https://www.grad.ku.ac.th/application/reporting/

คณะวิทยาศาสตร์ มก. เปิดรับสมัครทุนคณะวิทยาศาสตร์ (ทุนขาดแคลน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
17/07/2020

คณะวิทยาศาสตร์ มก. เปิดรับสมัครทุนคณะวิทยาศาสตร์ (ทุนขาดแคลน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มก. เปิดรับสมัครทุนคณะวิทยาศาสตร์ (ทุนขาดแคลน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นิสิตที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://www.sci.ku.ac.th/web2019/news/scholaship16/ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 กรกฏาคม 2563

หมายเหตุ นิสิตสมัครทุน COVID-19 หรือ ทุนคณะวิทยาศาสตร์ (ทุนขาดแคลน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เพียง 1 ทุน เท่านั้น

คณะวิทยาศาสตร์ มก. เปิดรับสมัคร ทุนช่วยเหลือนิสิตฝ่าวิกฤต COVID-19 ครั้งที่ 2 จำนวน 150 ทุน ทุนละ 5,000 บาท
17/07/2020

คณะวิทยาศาสตร์ มก. เปิดรับสมัคร ทุนช่วยเหลือนิสิตฝ่าวิกฤต COVID-19 ครั้งที่ 2 จำนวน 150 ทุน ทุนละ 5,000 บาท

คณะวิทยาศาสตร์ มก. เปิดรับสมัคร ทุนช่วยเหลือนิสิตฝ่าวิกฤต COVID-19 ครั้งที่ 2 จำนวน 150 ทุน ทุนละ 5,000 บาท

นิสิตที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://www.sci.ku.ac.th/web2019/news/3880-2/

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 กรกฏาคม 256

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1 ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 13 กรกฎาคม - 31 ...
17/07/2020

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1 ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 13 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2563 เพื่อแนะนำบริการของสำนักหงอสมุดให้แก่นิสิตใหม่ ทำให้ทราบถึงบริการพื้นฐานต่างๆ ที่นิสิตสามารถเข้าใช้บริการ รวมทั้งทำให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการค้นหาทรัพยากรสารสนเทศของสำนักหอสมุดเพื่อสนับสนุนการเรียนและค้นคว้าของนิสิต

นิสิตใหม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมโดยสามารถร่วมตอบคำถามเพื่อสะสมแต้มและลุ้นรับของที่ระลึก + พร้อมรับชั่วโมงกิจกรรมด้ารทักษะการคิดและการเรียนรู้ จำนวน 1 ชั่วโมง

ติดตามรายละเอียดได้ตาม QR code

ประชาสัมพันธ์จากมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครทุนการศึกษาสำหรับนิสิตปริญญาตรี โท ม.เกษตรศาสตร์ บางเขนที่ขาดแ...
17/07/2020

ประชาสัมพันธ์จากมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครทุนการศึกษาสำหรับนิสิตปริญญาตรี โท ม.เกษตรศาสตร์ บางเขนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม นี่

ประกาศการเรียนการสอนวิชา 01419214 จุลชีววิทยาพื้นฐานภาคปฏิบัติการ
12/07/2020

ประกาศการเรียนการสอนวิชา 01419214 จุลชีววิทยาพื้นฐานภาคปฏิบัติการ

ประกาศจากคณะวิทยาศาสตร์
04/07/2020

ประกาศจากคณะวิทยาศาสตร์

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาจุลชีววิทยา จำนวน 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยา...
03/07/2020

ประกาศ
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาจุลชีววิทยา จำนวน 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2563)
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.sci.ku.ac.th/web2019/supplies/3755-2/

งานปฐมนิเทศนิสิตสาขาจุลชีววิทยา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 นี้
02/07/2020

งานปฐมนิเทศนิสิตสาขาจุลชีววิทยา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 นี้

ภาควิชาจุลชีววิทยาขอร่วมแสดงความยินดีกับท่าน รศ.ดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิชในวาระที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศ...
01/07/2020

ภาควิชาจุลชีววิทยาขอร่วมแสดงความยินดีกับท่าน รศ.ดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิชในวาระที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ขอเสนอโปรดเกล้าเป็นศาสตราจารย์ สาขาวิชาจุลชีววิทยาจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563

** หมายเหตุ **
- กรณีของ ศ. ยังไม่สามารถใช้ตำแหน่งทางวิชาการใหม่นำหน้าชื่อได้ จนกว่าจะได้รับโปรดเกล้าแล้ว

สถานที่สอบปริญญาโท สาขาจุลชีววิทยา ภาคต้น (รอบ 3) ปีการศึกษา 2563ห้อง 352 ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปีข้อปฏิบัติในการสอ...
29/06/2020

สถานที่สอบปริญญาโท สาขาจุลชีววิทยา ภาคต้น
(รอบ 3) ปีการศึกษา 2563
ห้อง 352 ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี
ข้อปฏิบัติในการสอบสัมภาษณ์
- จุดนั่งรออยู่ที่หน้าห้อง 352 โดยขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และมีการคัดกรองก่อนเข้าห้องสอบโดยการวัดอุณหภูมิ
- มีจุดให้บริการแอลกอฮอล์เจลล้างมือที่หน้าห้องและโต๊ะที่นั่งสัมภาษณ์ โดยรักษากฏ physical distance ห่าง 1-2 เมตร

ประกาศการสอบปริญญาโท สาขาจุลชีววิทยา ภาคต้น (รอบ 3) ปีการศึกษา 2563ข้อปฏิบัติในการสอบสัมภาษณ์- จุดนั่งรออยู่ที่หน้าห้อง ...
23/06/2020

ประกาศการสอบปริญญาโท สาขาจุลชีววิทยา ภาคต้น
(รอบ 3) ปีการศึกษา 2563
ข้อปฏิบัติในการสอบสัมภาษณ์
- จุดนั่งรออยู่ที่หน้าห้อง 352 โดยขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และมีการคัดกรองก่อนเข้าห้องสอบโดยการวัดอุณหภูมิ
- มีจุดให้บริการแอลกอฮอล์เจลล้างมือที่หน้าห้องและโต๊ะที่นั่งสัมภาษณ์ โดยรักษากฏ physical distance ห่าง 1-2 เมตร

ภาควิชาจุลชีววิทยาขอร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. กรรณิการ์ ดวงมาลย์ ได้รับอนุมัติดำรงตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ ตั้...
29/05/2020

ภาควิชาจุลชีววิทยาขอร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. กรรณิการ์ ดวงมาลย์ ได้รับอนุมัติดำรงตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2562 จากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563

(Facebook: Faculty of Science Kasetsart University)

รับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท-เอก ภาคต้น (รอบ 3) ปีการศึกษา 2563 ระหว่าง วันที่ 18 พฤษภาคม – 12 มิถุนายน 2563 ติดตามรายละเอ...
24/05/2020

รับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท-เอก ภาคต้น (รอบ 3) ปีการศึกษา 2563 ระหว่าง วันที่ 18 พฤษภาคม – 12 มิถุนายน 2563 ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.grad.ku.ac.th/

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาจุลชีววิทยา จำนวน 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยา...
14/05/2020

ประกาศ
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาจุลชีววิทยา จำนวน 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563)
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.sci.ku.ac.th/web2019/supplies/3414-2/

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดรับสมัครระดับปริญญาเอกและโท รอบที่ 3 ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม - 12 มิถุนายน 2563หลักสูตรระดับบ...
02/05/2020

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดรับสมัครระดับปริญญาเอกและโท รอบที่ 3 ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม - 12 มิถุนายน 2563

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาฯ
ปริญญาโท - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จุลชีววิทยา)
ปริญญาเอก - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (จุลชีววิทยา)

อย่าพลาดโอกาสที่จะได้เรียนกับเรานะครับ ^_^

29/04/2020
เรียนรู้สู้..COVID-19 ตอน "ไวรัสตัวร้ายก่อโรค COVID-19"..ตอนที่ 1

เรียนรู้สู้..COVID-19 ตอน "ไวรัสตัวร้ายก่อโรค COVID-19"..ตอนที่ 1
วิทยากรโดย : ดร.จุรีภรณ์ เชื้อดวงผุย
อาจารย์ประจำภาควิชา จุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มก.

SCI NEWS KU Live คณะวิทยาศาสตร์ มก.

เรียนรู้สู้..COVID-19 ตอน "ไวรัสตัวร้ายก่อโรค COVID-19"..ตอนที่ 1 วิทยากรโดย : ดร.จุรีภรณ์ เชื้อดวงผุย อาจารย์ประจำภาควิชา ....

31/03/2020

ได้ส่งอีเมลล์คำถามถึงผู้สมัครสอบ ป.โท ทุกคนแล้ว หากมีปัญหาไม่ได้รับอีเมลล์ให้ติดต่อกลับทาง [email protected] ครับ

30/03/2020

ประกาศการสอบปริญญาโท สาขาจุลชีววิทยา ภาคต้น
(รอบ 2) ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)
คำถามในการสอบจะถูกส่งให้ทางอีเมลล์และให้ตอบคำถามส่งกลับมาในรูปแบบ pdf format ผู้สมัครเตรียมคอมพิวเตอร์และ internet ที่ใช้งานได้สะดวกด้วยนะครับ

27/03/2020

ประกาศการสอบปริญญาโท สาขาจุลชีววิทยา ภาคต้น (รอบ 2) ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) ขอให้ผู้สมัครสอบ เตรียมอุปกรณ์ไว้ถ่ายคลิปวีดีโอสั้น เช่น smartphone save ใน format mp4 ในวันที่ 31 มีนาคม สำหรับการสอบด้วยครับ

ข้อมูลการสอบไล่รายวิชาบูรณาการ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลั...
24/03/2020

ข้อมูลการสอบไล่รายวิชาบูรณาการ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การจัดสอบออนไลน์รายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคปลาย 2562 มีวันและเวลาสอบดังภาพ ส่วนลิ้งค์การเข้าสอบจะแจ้งให้นิสิตทราบอีกครั้ง

ประกาศการสอบปริญญาโท สาขาจุลชีววิทยา ภาคต้น (รอบ 2) ปีการศึกษา 2563
23/03/2020

ประกาศการสอบปริญญาโท สาขาจุลชีววิทยา ภาคต้น (รอบ 2) ปีการศึกษา 2563

ประกาศการสอบปลายภาค ปีการศึกษา 2562 ภาควิชาจุลชีววิทยา วิชา 01419211 และ 01419214
19/03/2020

ประกาศการสอบปลายภาค ปีการศึกษา 2562 ภาควิชาจุลชีววิทยา วิชา 01419211 และ 01419214

ประกาศการเรียนวิชาจุลชีววิทยาทั่วไป 01419211 วันที่ 16 มีนาคม 2563
16/03/2020

ประกาศการเรียนวิชาจุลชีววิทยาทั่วไป 01419211 วันที่ 16 มีนาคม 2563

Kasetsart University
16/03/2020

Kasetsart University

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประกาศหยุดการเรียนการสอน
ที่ บางเขน 16 - 22 มีนาคม 2563
และเปิดเรียนตามปกติ 23 มีนาคม 2563
ส่วนแนวทางเพิ่มเติม ทางมหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบ ต่อไป

ที่อยู่

Department Of Microbiology, Faculty Of Science, Kasetsart University
Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

025625555 ext 4000

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Department of Microbiology, Kasetsart Universityผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Department of Microbiology, Kasetsart University:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด