Clicky

Digital DOAE กลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล กรมส่งเส ดิจิทัล โมบายแอพลิเคชัน seamless digital economics

เปิดเหมือนปกติ

🌾ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 64/65 งวดที่ 19🙋ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร อา...
22/02/2022

🌾ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 64/65 งวดที่ 19

🙋ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร อายุพืชแจ้งเก็บเกี่ยวตามกำหนดอายุของแต่ละพันธุ์ ความชื้นไม่เกิน 15% (ข้าวอายุสั้น คุณภาพต่ำ ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการ)

👉แจ้งปลูก (สำหรับผู้ปลูกข้าวนาปี ระหว่าง วันที่ 1 เม.ย. 64 ถึง 31 ต.ค. 64 ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 16 มิ.ย. 64 ถึง 28 ก.พ. 65 (ตามประกาศ สศก.)
เก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 11 - 17 ก.พ. 65
เริ่มจ่ายเงินในวันที่ 18 ก.พ. 65 หรือภายใน 1-3 วันทำการ
.
ตรวจสอบการโอนเงินโดยตรงกับเว็บไซต์ https://chongkho.inbaac.com/
.
หรือเมนูติดตามสิทธิ์ในแอปพลิเคชันฟาร์มบุ๊ค
#กรมส่งเสริมการเกษตร #โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว #โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวงวดที่19 #digitaldoae #farmbook #สมุดทะเบียนเกษตกรดิจิทัล

22/02/2022

ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคา ตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 งวดที่ 18

22/02/2022

ราคาเกณฑ์อ้างอิงและการชดเชยส่วนต่าง ตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 2564/65 งวดที่ 4

22/02/2022

🗣ข่าวดี !! พลาดไม่ได้ ของดี มีปีละหน🤩

🌳 งาน "ชิม ช้อป มะยงชิด @นครนายก"🌳

📌วันที่ 25 - 27 กุมภาพันธ์ 2565 บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าศาลากลางจังหวัดนครนายก เวลา 09.00 - 18.00 น. 🥰

❤️พบมะยงชิด มะปรางหวานคุณภาพ สินค้า GI ของดีเมืองนครนายก❤️

📍อย่าลืมไปร่วมอุดหนุนเกษตรกรกันนะคะ 😊
#FreshFruitFromFarm

21/02/2022

📢ในกรณีที่เข้าใช้งานในระบบทะเบียนเกษตรกร และแอปพลิเคชันฟาร์มบุ๊คไม่ได้ กลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลได้แจ้งผู้ดูแลระบบเรียบร้อยแล้ว ขอให้เจ้าหน้าที่และเกษตรกรตรวจสอบในวันที่ 22 ก.พ. 65 อีกครั้ง

🌾ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 64/65 งวดที่ 17🙋ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร อา...
08/02/2022

🌾ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 64/65 งวดที่ 17

🙋ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร อายุพืชแจ้งเก็บเกี่ยวตามกำหนดอายุของแต่ละพันธุ์ ความชื้นไม่เกิน 15% (ข้าวอายุสั้น คุณภาพต่ำ ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการ)

👉แจ้งปลูก (สำหรับผู้ปลูกข้าวนาปี ระหว่าง วันที่ 1 เม.ย. 64 ถึง 31 ต.ค. 64 ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 16 มิ.ย. 64 ถึง 28 ก.พ. 65 (ตามประกาศ สศก.)
เก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 28 ม.ค. 65 - 3 ก.พ. 65
เริ่มจ่ายเงินในวันที่ 4 ก.พ. 65 หรือภายใน 1-3 วันทำการ
.
ตรวจสอบการโอนเงินโดยตรงกับเว็บไซต์ https://chongkho.inbaac.com/
.
หรือเมนูติดตามสิทธิ์ในแอปพลิเคชันฟาร์มบุ๊ค
#กรมส่งเสริมการเกษตร #โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว #โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวงวดที่17 #digitaldoae #farmbook #สมุดทะเบียนเกษตกรดิจิทัล

🍠ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังโรงงาน ปี 64/65   "งวดที่ 3 ไม่มีการจ่ายเงินส่วนต...
04/02/2022

🍠ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังโรงงาน ปี 64/65
"งวดที่ 3 ไม่มีการจ่ายเงินส่วนต่างมันสำปะหลังโรงงาน" (หัวมันสำปะหลังสดเชื้อแป้ง 25% กก. ละ 2.64 บาท)
🙋 ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร ปลูกไม่น้อยกว่า 8 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน (240-366 วัน) หัวมันสำปะหลังสดเชื้อแป้ง 25% กิโลกรัมละ 2.50 บาท
👉แจ้งปลูกตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 63 เก็บเกี่ยวตั้งแต่ 1 ม.ค.-31 ม.ค. 65 (เก็บเกี่ยวก่อน 1 พ.ย. ตรวจสอบตามรอบที่ 12 ปี 63/64)
เริ่มจ่ายเงินในวันที่ 1 ก.พ. 65 หรือภายใน 1-3 วันทำการ
ตรวจสอบการโอนเงินโดยตรงกับเว็บไซต์ https://chongkho.inbaac.com/
.
#กรมส่งเสริมการเกษตร #โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง #โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังงวดที่3 #digitaldoae #farmbook #สมุดทะเบียนเกษตกรดิจิทัล

04/02/2022

ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคา ตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 งวดที่ 15

04/02/2022

ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคา ตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 งวดที่ 15

🌽ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 64/65"งวดที่ 3 ไม่มีการจ่ายเงินชดเชยส่...
26/01/2022

🌽ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 64/65
"งวดที่ 3 ไม่มีการจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างให้กับเกษตรกร"
🙋 ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร
👉คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค. 64 ถึงวันที่ 19 มกราคม 65 (เมล็ดความชื้นไม่เกิน 14.5% กก. ละ 9.49 ราคาสูงกว่าเป้าหมาย กก. ละ 8.50)
---ผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการ แจ้งปลูกตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 64 เป็นต้นไป---
ช่องทางการตรวจสอบ ธ.ก.ส. https://chongkho.inbaac.com/
#กรมส่งเสริมการเกษตร #โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ #โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์งวดที่3 #digitaldoae #farmbook #สมุดทะเบียนเกษตกรดิจิทัล

25/01/2022
19/01/2022

คู่มือส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร
ดาวน์โหลดไฟล์ PDF. >> https://bit.ly/3FD8yVe

เรียบเรียง : กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร
----------------------------------
อ่านหนังสือ e-Book เพิ่มเติม https://bit.ly/3eU1rgf
----------------------------------
#หยุดเผาในพื้นที่การเกษตร

🌾ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 64/65 งวดที่ 14🙋ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร อา...
14/01/2022

🌾ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 64/65 งวดที่ 14
🙋ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร อายุพืชแจ้งเก็บเกี่ยวตามกำหนดอายุของแต่ละพันธุ์ ความชื้นไม่เกิน 15% (ข้าวอายุสั้น คุณภาพต่ำ ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการ)
👉แจ้งปลูก (สำหรับผู้ปลูกข้าวนาปี ระหว่าง วันที่ 1 เม.ย. 64 ถึง 31 ต.ค. 64 ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 16 มิ.ย. 64 ถึง 28 ก.พ. 65 (ตามประกาศ สศก.)
เก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 7 ม.ค. 64 - 13 ม.ค. 65
เริ่มจ่ายเงินในวันที่ 14 ม.ค. 65 หรือภายใน 1-3 วันทำการ
.
ตรวจสอบการโอนเงินโดยตรงกับเว็บไซต์ https://chongkho.inbaac.com/
.
หรือเมนูติดตามสิทธิ์ในแอปพลิเคชันฟาร์มบุ๊ค
#กรมส่งเสริมการเกษตร #โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว #โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวงวดที่14 #digitaldoae #farmbook #สมุดทะเบียนเกษตกรดิจิทัล

Photos from กรมส่งเสริมการเกษตร's post
13/01/2022

Photos from กรมส่งเสริมการเกษตร's post

Photos from กรมส่งเสริมการเกษตร's post
11/01/2022

Photos from กรมส่งเสริมการเกษตร's post

🌾ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 64/65 งวดที่ 13🙋ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร อา...
10/01/2022

🌾ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 64/65 งวดที่ 13
🙋ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร อายุพืชแจ้งเก็บเกี่ยวตามกำหนดอายุของแต่ละพันธุ์ ความชื้นไม่เกิน 15% (ข้าวอายุสั้น คุณภาพต่ำ ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการ)
👉แจ้งปลูก (สำหรับผู้ปลูกข้าวนาปี ระหว่าง วันที่ 1 เม.ย. 64 ถึง 31 ต.ค. 64 ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 16 มิ.ย. 64 ถึง 28 ก.พ. 65 (ตามประกาศ สศก.)
เก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 31 ธ.ค. 64- 6 ม.ค. 65
เริ่มจ่ายเงินในวันที่ 7 ม.ค. 65 หรือภายใน 1-3 วันทำการ
.
ตรวจสอบการโอนเงินโดยตรงกับเว็บไซต์ https://chongkho.inbaac.com/
.
หรือเมนูติดตามสิทธิ์ในแอปพลิเคชันฟาร์มบุ๊ค
#กรมส่งเสริมการเกษตร #โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว #โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวงวดที่13 #digitaldoae #farmbook #สมุดทะเบียนเกษตกรดิจิทัล

🌾ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 64/65 งวดที่ 12🙋ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร อา...
10/01/2022

🌾ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 64/65 งวดที่ 12
🙋ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร อายุพืชแจ้งเก็บเกี่ยวตามกำหนดอายุของแต่ละพันธุ์ ความชื้นไม่เกิน 15% (ข้าวอายุสั้น คุณภาพต่ำ ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการ)
👉แจ้งปลูก (สำหรับผู้ปลูกข้าวนาปี ระหว่าง วันที่ 1 เม.ย. 64 ถึง 31 ต.ค. 64 ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 16 มิ.ย. 64 ถึง 28 ก.พ. 65 (ตามประกาศ สศก.)
เก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 24 ธ.ค.-30 ธ.ค. 64
เริ่มจ่ายเงินในวันที่ 30 ธ.ค. 64 หรือภายใน 1-3 วันทำการ
.
ตรวจสอบการโอนเงินโดยตรงกับเว็บไซต์ https://chongkho.inbaac.com/
.
หรือเมนูติดตามสิทธิ์ในแอปพลิเคชันฟาร์มบุ๊ค
#กรมส่งเสริมการเกษตร #โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว #โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวงวดที่12 #digitaldoae #farmbook #สมุดทะเบียนเกษตกรดิจิทัล

29/12/2021

***แจ้งปิดการใช้งานแอปพลิเคชัน และระบบสมุดทะเบียนเกษตรกร***

ด้วยการไฟฟ้านครหลวง เขตบางเขน จะดำเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์เสื่อมสภาพและเปลี่ยนสายไฟฟ้า จำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเครื่องวัดหมายเลข 77029110 กรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั่วคราว
.
-- ปิดใช้งานในวันเสาร์ที่ 1 มกราคม 2565 ตั้งแต่ 15.30 ถึงอาทิตย์ที่ 2 มกราคา 2565 เวลา 15.30 น.--
มีผลให้ต้องปิดการใช้งานระบบสารสนเทศ เว็บไซต์ และระบบอินเตอร์เน็ตของส่วนกลาง
.
ขออภัยในความไม่สะดวก
กลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล

28/12/2021

ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคา ตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 งวดที่ 11

Photos from กรมส่งเสริมการเกษตร's post
28/12/2021

Photos from กรมส่งเสริมการเกษตร's post

🌾ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 64/65 งวดที่ 11🙋ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร อา...
27/12/2021

🌾ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 64/65 งวดที่ 11
🙋ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร อายุพืชแจ้งเก็บเกี่ยวตามกำหนดอายุของแต่ละพันธุ์ ความชื้นไม่เกิน 15% (ข้าวอายุสั้น คุณภาพต่ำ ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการ)
👉แจ้งปลูก (สำหรับผู้ปลูกข้าวนาปี ระหว่าง วันที่ 1 เม.ย. 64 ถึง 31 ต.ค. 64 ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 16 มิ.ย. 64 ถึง 28 ก.พ. 65 (ตามประกาศ สศก.)
เก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 17 ธ.ค.-23 ธ.ค. 64
เริ่มจ่ายเงินในวันที่ 24 ธ.ค. 64 หรือภายใน 1-3 วันทำการ
.
ตรวจสอบการโอนเงินโดยตรงกับเว็บไซต์ https://chongkho.inbaac.com/
.
หรือเมนูติดตามสิทธิ์ในแอปพลิเคชันฟาร์มบุ๊ค
#กรมส่งเสริมการเกษตร #โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว #โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวงวดที่11 #digitaldoae #farmbook #สมุดทะเบียนเกษตกรดิจิทัล

🌾ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 64/65 งวดที่ 10🙋ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร อา...
17/12/2021

🌾ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 64/65 งวดที่ 10
🙋ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร อายุพืชแจ้งเก็บเกี่ยวตามกำหนดอายุของแต่ละพันธุ์ ความชื้นไม่เกิน 15% (ข้าวอายุสั้น คุณภาพต่ำ ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการ)
👉แจ้งปลูก (สำหรับผู้ปลูกข้าวนาปี ระหว่าง วันที่ 1 เม.ย. 64 ถึง 31 ต.ค. 64 ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 16 มิ.ย. 64 ถึง 28 ก.พ. 65 (ตามประกาศ สศก.)
เก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 10 ธ.ค.-16 ธ.ค. 64
เริ่มจ่ายเงินในวันที่ 17 ธ.ค. 64 หรือภายใน 1-3 วันทำการ
.
ตรวจสอบการโอนเงินโดยตรงกับเว็บไซต์ https://chongkho.inbaac.com/
.
หรือเมนูติดตามสิทธิ์ในแอปพลิเคชันฟาร์มบุ๊ค
#กรมส่งเสริมการเกษตร #โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว #โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวงวดที่10 #digitaldoae #farmbook #สมุดทะเบียนเกษตกรดิจิทัล

🌽ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 64/65"งวดที่ 2 ไม่มีการจ่ายเงินชดเชยส่...
17/12/2021

🌽ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 64/65
"งวดที่ 2 ไม่มีการจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างให้กับเกษตรกร"
🙋 ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร
👉คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย. 64 ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2564 (เมล็ดความชื้นไม่เกิน 14.5% กก. ละ 9.42 ราคาสูงกว่าเป้าหมาย กก. ละ 8.50)
---ผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการ แจ้งปลูกตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 64 เป็นต้นไป---
ช่องทางการตรวจสอบ ธ.ก.ส. https://chongkho.inbaac.com/
#กรมส่งเสริมการเกษตร #โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ #โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์งวดที่2 #digitaldoae #farmbook #สมุดทะเบียนเกษตกรดิจิทัล

🌾ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 64/65 งวดที่ 9🙋ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร อาย...
13/12/2021

🌾ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 64/65 งวดที่ 9
🙋ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร อายุพืชแจ้งเก็บเกี่ยวตามกำหนดอายุของแต่ละพันธุ์ ความชื้นไม่เกิน 15% (ข้าวอายุสั้น คุณภาพต่ำ ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการ)
👉แจ้งปลูก (สำหรับผู้ปลูกข้าวนาปี ระหว่าง วันที่ 1 เม.ย. 64 ถึง 31 ต.ค. 64 ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 16 มิ.ย. 64 ถึง 28 ก.พ. 65 (ตามประกาศ สศก.)
เก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 3 ธ.ค.-9 ธ.ค. 64
เริ่มจ่ายเงินในวันที่ 9 ธ.ค. 64 หรือภายใน 1-3 วันทำการ
.
ตรวจสอบการโอนเงินโดยตรงกับเว็บไซต์ https://chongkho.inbaac.com/
.
หรือเมนูติดตามสิทธิ์ในแอปพลิเคชันฟาร์มบุ๊ค
#กรมส่งเสริมการเกษตร #โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว #โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวงวดที่9 #digitaldoae #farmbook #สมุดทะเบียนเกษตกรดิจิทัล

ที่อยู่

กรมส่งเสริมการเกษตร
Bangkok
19000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625793926

เว็บไซต์

http://www.ictc.doae.go.th/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Digital DOAEผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Digital DOAE:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

🌾ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 64/65 งวดที่ 14 🙋ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร อายุพืชแจ้งเก็บเกี่ยวตามกำหนดอายุของแต่ละพันธุ์ ความชื้นไม่เกิน 15% (ข้าวอายุสั้น คุณภาพต่ำ ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการ) 👉แจ้งปลูก (สำหรับผู้ปลูกข้าวนาปี ระหว่าง วันที่ 1 เม.ย. 64 ถึง 31 ต.ค. 64 ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 16 มิ.ย. 64 ถึง 28 ก.พ. 65 (ตามประกาศ สศก.) เก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 7 ม.ค. 64 - 13 ม.ค. 65 เริ่มจ่ายเงินในวันที่ 14 ม.ค. 65 หรือภายใน 1-3 วันทำการ . ตรวจสอบการโอนเงินโดยตรงกับเว็บไซต์ https://chongkho.inbaac.com/ . หรือเมนูติดตามสิทธิ์ในแอปพลิเคชันฟาร์มบุ๊ค #กรมส่งเสริมการเกษตร #โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว #โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวงวดที่14 #digitaldoae #farmbook #สมุดทะเบียนเกษตกรดิจิทัล
🌾ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 64/65 งวดที่ 13 🙋ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร อายุพืชแจ้งเก็บเกี่ยวตามกำหนดอายุของแต่ละพันธุ์ ความชื้นไม่เกิน 15% (ข้าวอายุสั้น คุณภาพต่ำ ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการ) 👉แจ้งปลูก (สำหรับผู้ปลูกข้าวนาปี ระหว่าง วันที่ 1 เม.ย. 64 ถึง 31 ต.ค. 64 ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 16 มิ.ย. 64 ถึง 28 ก.พ. 65 (ตามประกาศ สศก.) เก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 31 ธ.ค. 64- 6 ม.ค. 65 เริ่มจ่ายเงินในวันที่ 7 ม.ค. 65 หรือภายใน 1-3 วันทำการ . ตรวจสอบการโอนเงินโดยตรงกับเว็บไซต์ https://chongkho.inbaac.com/ . หรือเมนูติดตามสิทธิ์ในแอปพลิเคชันฟาร์มบุ๊ค #กรมส่งเสริมการเกษตร #โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว #โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวงวดที่13 #digitaldoae #farmbook #สมุดทะเบียนเกษตกรดิจิทัล
🌾ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 64/65 งวดที่ 12 🙋ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร อายุพืชแจ้งเก็บเกี่ยวตามกำหนดอายุของแต่ละพันธุ์ ความชื้นไม่เกิน 15% (ข้าวอายุสั้น คุณภาพต่ำ ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการ) 👉แจ้งปลูก (สำหรับผู้ปลูกข้าวนาปี ระหว่าง วันที่ 1 เม.ย. 64 ถึง 31 ต.ค. 64 ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 16 มิ.ย. 64 ถึง 28 ก.พ. 65 (ตามประกาศ สศก.) เก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 24 ธ.ค.-30 ธ.ค. 64 เริ่มจ่ายเงินในวันที่ 30 ธ.ค. 64 หรือภายใน 1-3 วันทำการ . ตรวจสอบการโอนเงินโดยตรงกับเว็บไซต์ https://chongkho.inbaac.com/ . หรือเมนูติดตามสิทธิ์ในแอปพลิเคชันฟาร์มบุ๊ค #กรมส่งเสริมการเกษตร #โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว #โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวงวดที่12 #digitaldoae #farmbook #สมุดทะเบียนเกษตกรดิจิทัล
***แจ้งปิดการใช้งานแอปพลิเคชัน และระบบสมุดทะเบียนเกษตรกร*** ด้วยการไฟฟ้านครหลวง เขตบางเขน จะดำเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์เสื่อมสภาพและเปลี่ยนสายไฟฟ้า จำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเครื่องวัดหมายเลข 77029110 กรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั่วคราว . -- ปิดใช้งานในวันเสาร์ที่ 1 มกราคม 2565 ตั้งแต่ 15.30 ถึงอาทิตย์ที่ 2 มกราคา 2565 เวลา 15.30 น.-- มีผลให้ต้องปิดการใช้งานระบบสารสนเทศ เว็บไซต์ และระบบอินเตอร์เน็ตของส่วนกลาง . ขออภัยในความไม่สะดวก กลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล
🌾ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 64/65 งวดที่ 11 🙋ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร อายุพืชแจ้งเก็บเกี่ยวตามกำหนดอายุของแต่ละพันธุ์ ความชื้นไม่เกิน 15% (ข้าวอายุสั้น คุณภาพต่ำ ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการ) 👉แจ้งปลูก (สำหรับผู้ปลูกข้าวนาปี ระหว่าง วันที่ 1 เม.ย. 64 ถึง 31 ต.ค. 64 ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 16 มิ.ย. 64 ถึง 28 ก.พ. 65 (ตามประกาศ สศก.) เก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 17 ธ.ค.-23 ธ.ค. 64 เริ่มจ่ายเงินในวันที่ 24 ธ.ค. 64 หรือภายใน 1-3 วันทำการ . ตรวจสอบการโอนเงินโดยตรงกับเว็บไซต์ https://chongkho.inbaac.com/ . หรือเมนูติดตามสิทธิ์ในแอปพลิเคชันฟาร์มบุ๊ค #กรมส่งเสริมการเกษตร #โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว #โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวงวดที่11 #digitaldoae #farmbook #สมุดทะเบียนเกษตกรดิจิทัล
🌾ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 64/65 งวดที่ 10 🙋ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร อายุพืชแจ้งเก็บเกี่ยวตามกำหนดอายุของแต่ละพันธุ์ ความชื้นไม่เกิน 15% (ข้าวอายุสั้น คุณภาพต่ำ ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการ) 👉แจ้งปลูก (สำหรับผู้ปลูกข้าวนาปี ระหว่าง วันที่ 1 เม.ย. 64 ถึง 31 ต.ค. 64 ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 16 มิ.ย. 64 ถึง 28 ก.พ. 65 (ตามประกาศ สศก.) เก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 10 ธ.ค.-16 ธ.ค. 64 เริ่มจ่ายเงินในวันที่ 17 ธ.ค. 64 หรือภายใน 1-3 วันทำการ . ตรวจสอบการโอนเงินโดยตรงกับเว็บไซต์ https://chongkho.inbaac.com/ . หรือเมนูติดตามสิทธิ์ในแอปพลิเคชันฟาร์มบุ๊ค #กรมส่งเสริมการเกษตร #โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว #โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวงวดที่10 #digitaldoae #farmbook #สมุดทะเบียนเกษตกรดิจิทัล
🌽ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 64/65 "งวดที่ 2 ไม่มีการจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างให้กับเกษตรกร" 🙋 ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร 👉คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย. 64 ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2564 (เมล็ดความชื้นไม่เกิน 14.5% กก. ละ 9.42 ราคาสูงกว่าเป้าหมาย กก. ละ 8.50) ---ผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการ แจ้งปลูกตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 64 เป็นต้นไป--- ช่องทางการตรวจสอบ ธ.ก.ส. https://chongkho.inbaac.com/ #กรมส่งเสริมการเกษตร #โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ #โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์งวดที่2 #digitaldoae #farmbook #สมุดทะเบียนเกษตกรดิจิทัล
🌾ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 64/65 งวดที่ 9 🙋ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร อายุพืชแจ้งเก็บเกี่ยวตามกำหนดอายุของแต่ละพันธุ์ ความชื้นไม่เกิน 15% (ข้าวอายุสั้น คุณภาพต่ำ ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการ) 👉แจ้งปลูก (สำหรับผู้ปลูกข้าวนาปี ระหว่าง วันที่ 1 เม.ย. 64 ถึง 31 ต.ค. 64 ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 16 มิ.ย. 64 ถึง 28 ก.พ. 65 (ตามประกาศ สศก.) เก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 3 ธ.ค.-9 ธ.ค. 64 เริ่มจ่ายเงินในวันที่ 9 ธ.ค. 64 หรือภายใน 1-3 วันทำการ . ตรวจสอบการโอนเงินโดยตรงกับเว็บไซต์ https://chongkho.inbaac.com/ . หรือเมนูติดตามสิทธิ์ในแอปพลิเคชันฟาร์มบุ๊ค #กรมส่งเสริมการเกษตร #โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว #โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวงวดที่9 #digitaldoae #farmbook #สมุดทะเบียนเกษตกรดิจิทัล
🌾ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 64/65 งวดที่ 8 🙋ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร อายุพืชแจ้งเก็บเกี่ยวตามกำหนดอายุของแต่ละพันธุ์ ความชื้นไม่เกิน 15% (ข้าวอายุสั้น คุณภาพต่ำ ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการ) 👉แจ้งปลูก (สำหรับผู้ปลูกข้าวนาปี ระหว่าง วันที่ 1 เม.ย. 64 ถึง 31 ต.ค. 64 ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 16 มิ.ย. 64 ถึง 28 ก.พ. 65 (ตามประกาศ สศก.) เก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 26 พ.ย.-2 ธ.ค. 64 เริ่มจ่ายเงินในวันที่ 3 ธ.ค. 64 หรือภายใน 1-3 วันทำการ . ตรวจสอบการโอนเงินโดยตรงกับเว็บไซต์ https://chongkho.inbaac.com/ . หรือเมนูติดตามสิทธิ์ในแอปพลิเคชันฟาร์มบุ๊ค #กรมส่งเสริมการเกษตร #โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว #โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวงวดที่8 #digitaldoae #farmbook #สมุดทะเบียนเกษตกรดิจิทัล
🍠ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังโรงงาน ปี 64/65 "งวดที่ 1 ไม่มีการจ่ายเงินส่วนต่างมันสำปะหลังโรงงาน" (หัวมันสำปะหลังสดเชื้อแป้ง 25% กก. ละ 2.63 บาท) 🙋 ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร ปลูกไม่น้อยกว่า 8 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน (240-366 วัน) หัวมันสำปะหลังสดเชื้อแป้ง 25% กิโลกรัมละ 2.50 บาท 👉แจ้งปลูกตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 63 เก็บเกี่ยวตั้งแต่ 1 พ.ย.-1 ธ.ค. 64 (เก็บเกี่ยวก่อน 1 พ.ย. ตรวจสอบตามรอบที่ 12 ปี 63/64) เริ่มจ่ายเงินในวันที่ 1 ธ.ค. 64 หรือภายใน 1-3 วันทำการ ตรวจสอบการโอนเงินโดยตรงกับเว็บไซต์ https://chongkho.inbaac.com/ . #กรมส่งเสริมการเกษตร #โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง #โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังงวดที่1 #digitaldoae #farmbook #สมุดทะเบียนเกษตกรดิจิทัล
🌾ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 64/65 งวดที่ 7 🙋ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร อายุพืชแจ้งเก็บเกี่ยวตามกำหนดอายุของแต่ละพันธุ์ ความชื้นไม่เกิน 15% (ข้าวอายุสั้น คุณภาพต่ำ ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการ) 👉แจ้งปลูก (สำหรับผู้ปลูกข้าวนาปี ระหว่าง วันที่ 1 เม.ย. 64 ถึง 31 ต.ค. 64 ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 16 มิ.ย. 64 ถึง 28 ก.พ. 65 (ตามประกาศ สศก.) เก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 19-25 พ.ย. 64 เริ่มจ่ายเงินในวันที่ 27 พ.ย. 64 หรือภายใน 1-3 วันทำการ . ตรวจสอบการโอนเงินโดยตรงกับเว็บไซต์ https://chongkho.inbaac.com/ . หรือเมนูติดตามสิทธิ์ในแอปพลิเคชันฟาร์มบุ๊ค #กรมส่งเสริมการเกษตร #โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว #โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวงวดที่7 #digitaldoae #farmbook #สมุดทะเบียนเกษตกรดิจิทัล
Sale Page เปิดร้านออนไลน์ ได้ด้วยเว็บไซต์หน้าเดียว วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14:00 - 16:00 น 1. What is E-Commerce: กระบวนการซื้อขายออนไลน์ มีแบบไหนบ้าง 2. Why Sales Page? ทำไมถึงแนะนำให้สร้างเซลเพจ ข้อดีข้อเสียมีอะไร 3. Demo 1: สาธิตการสร้างเซลเพจด้วยปลั๊กอิน Forminator สำหรับ WordPress โหลดฟรีได้เลย 4. Demo 2: สาธิตการสร้างเซลเพจด้วยธีม Plant 5. Line Notify: การเชื่อมต่อกับไลน์ 6. Showcase: ตัวอย่างเซลเพจสวย ๆ ไว้ศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติมและการสมัคร https://domain.online.th/training/