Clicky

Institute for Agricultural Product Innovation

Institute for Agricultural Product Innovation Institute for Agricultural Product Innovation (APi). We promote long-term economic growth through va

สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม หรือ “สกน.” (Institute for Agricultural Product Innovation: APi) กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
จัดตั้งขึ้นตามมติของคณะกรรมการนโยบายและการบริหารจัดการข้าว (นบข.) โดยมีนายกรัฐมนตรี (พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา) เป็นประธาน
เพื่อมุ่งหวังให้เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนและส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จากข้าว ทั้งที่เป็นสินค้าอาหารและสินค้าอุปโภค

สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม หรือ “สกน.” (Institute for Agricultural Product Innovation: APi) กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
จัดตั้งขึ้นตามมติของคณะกรรมการนโยบายและการบริหารจัดการข้าว (นบข.) โดยมีนายกรัฐมนตรี (พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา) เป็นประธาน
เพื่อมุ่งหวังให้เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนและส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จากข้าว ทั้งที่เป็นสินค้าอาหารและสินค้าอุปโภค

เปิดเหมือนปกติ

ภาพกิจกรรมพิธีประกาศผลและมอบถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโค...
22/09/2022

ภาพกิจกรรมพิธีประกาศผลและมอบถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการสร้างสรรค์มูลค่าเพิมสินค้าเกษตรนวัตกรรมสู่ตลาดสากล
(Agri Plus Award 2022) ส่งเสริมเกษตรสร้างสรรค์ นวัตกรรมสร้างเสริม

โดย "ท่านจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ "
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานในกิจกรรม

เมื่อวันพุธที่ 21 กันยายน 2565
เวลา 12.30 -14.30 น.

ณ ห้องมโนปกรณ์นิติธาดา ชั้น 12
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์#กรมการค้าต่างประเทศ
#กระทรวงพาณิชย์

ภาพกิจกรรมส่งเสริมและยกระดับการพัฒนาสินค้าพลาสติกชีวภาพ (Bioplastics) จากมันสำปะหลังและสินค้าแปรรูปและนวัตกรรมจากมันสำปะ...
18/09/2022

ภาพกิจกรรมส่งเสริมและยกระดับการพัฒนาสินค้าพลาสติกชีวภาพ (Bioplastics) จากมันสำปะหลังและสินค้าแปรรูปและนวัตกรรมจากมันสำปะหลังสู่การค้าระดับสากลเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ปี พ.ศ. 2564 – 2567 เป็นระบบและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ตามนโยบาย "ท่านจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ " รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เรื่องการให้ความสำคัญกับการพัฒนาต่อยอดสินค้าเกษตรจากการผลิตสินค้า“โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม”

โดย "ท่านจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ "
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
เป็นประธานในกิจกรรม

เมื่อวันพฤหัสที่ 15 กันยายน 2565
เวลา 12.30 -16.00 น.
ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

กิจกรรมภายในงาน
📖 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกรมการค้าต่างประเทศ กับหน่วยงานด้านวิจัย ภาคเอกชน กลุ่มเกษตรกร และห้างค้าปลีกสมัยใหม่

🎙การอภิปราย หัวข้อ “ทิศทางสินค้าพลาสติกชีวภาพไทย สู่การเป็นผู้นำและครองใจตลาดการค้าสากล”

🪢 กิจกรรมการเจรจาจับคู่ธุรกิจงานวิจัยระหว่างผู้ประกอบการกับเจ้าของผลงานวิจัย#กรมการค้าต่างประเทศ
#กระทรวงพาณิชย์

18/09/2022

“จุรินทร์” ยกระดับ “มันสำปะหลัง”ทำ“ไบโอพลาสติก” นำพาณิชย์ MOU กับนักวิจัย-เกษตรกร-ห้างค้าปลีก กว่า 11 หน่วยงาน ตั้งเป้าส่งออก 1,000 ล้าน ในปี 67
.
วันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 13.45 น.
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมและยกระดับการพัฒนาสินค้าพลาสติกชีวภาพ จากมันสำปะหลังและเป็นสักขีพยาน MOU ระหว่างกรมการค้าต่างประเทศกับห้างค้าปลีก กลุ่มเกษตรกรและหน่วยงานด้านวิจัย พร้อมด้วยนายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายกีรติ รัชโน รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ
ผู้แทนส่วนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่ห้องบุรฉัตรไชยากร กระทรวงพาณิชย์
.
นายจุรินทร์ กล่าวว่า กิจกรรมส่งเสริมและยกระดับสินค้าพลาสติกชีวภาพจากมันสำปะหลังและสินค้าแปรรูปและนวัตกรรมจากมันสำปะหลัง ปัจจุบันเกษตรกรถือว่าราคามันสำปะหลังดีขึ้นมาก ในอดีตกิโลกรัมละ 1 บาทกว่า วันนี้ 3 บาทกว่าแล้ว เกินรายได้ที่ประกันที่กิโลกรัมละ 2.50 บาทอยู่เป็นปี แต่ทั้งหมดนี้ต้องยอมรับความจริงว่า ผลผลิตในประเทศเมื่อเทียบกับความต้องการใช้ยังไม่พอ โดยผลผลิตในประเทศปีละประมาณ 35 ล้านตัน แต่ความต้องการใช้ 42 ล้านตันยังขาด 6-7 ล้านตันในภาพรวม แต่ช่วงที่มันสำปะหลังออกเยอะราคาก็ตก การเตรียมการด้านการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ จะช่วยให้ราคามันสำหรับเกษตรกรในประเทศมีเสถียรภาพและมีความยั่งยืน
.
สำหรับนโยบายที่ตนมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งเกษตรกรในช่วงที่ผ่านมาคือ ขยายตลาดโดยเฉพาะในต่างประเทศไม่ว่าจะในรูปมันเส้น แป้งมัน เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาในประเทศรวมทั้งการขยายตลาดใหม่ ซึ่งสำเร็จในหลายตลาดไม่ว่าจะเป็นตุรกี นิวซีแลนด์ อินเดีย ซาอุดีอาระเบียหรือฟิลิปปินส์ เพื่อทดแทนตลาดจีนที่เป็นตลาดใหญ่แต่ไม่มีเสถียรภาพ
.
และข่าวดีล่าสุด ประเทศฟิลิปปินส์กำลังเดินทางมาเจรจารอบสุดท้ายซื้อมันสำปะหลังประมาณ 3-4 ล้านตัน จะมีส่วนช่วยยกระดับราคาในประเทศให้สูงขึ้น สำหรับเดือนมกราคมปีหน้า ตนจะไปประชุมที่นครราชสีมา เพราะเป็นเมืองหลวงของมันสำปะหลังของประเทศ เรามีกำหนดการจัดงาน World Tapioca Conference 2023 ในเดือนมกราคมปีหน้า จะเป็นอีกงานที่ส่งเสริมภาพลักษณ์มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์จากมันสำปะหลัง โดยในปี 65 ปีนี้ ตั้งเป้าส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังทุกรูปแบบ มูลค่า 130,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6% และสำหรับไบโอพลาสติก เป็นอีกนโยบายที่เราต้องช่วยกันปรับผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังนอกจากแบบดั้งเดิม ผลิตภัณฑ์จากไบโอพลาสติกจะเป็นอีกช่องทางนำเงินเข้าประเทศ ปัจจุบันเราเน้นการส่งออกมันสำปะหลัง และส่งออกไบโอพลาสติกเม็ดเพื่อไปผลิตผลิตภัณฑ์ต่อ คือผลิตภัณฑ์ขั้นต้นและขั้นกลาง ต่อไปนี้เราจะเน้นผลิตภัณฑ์ขั้นปลายมากขึ้น แทนที่จะส่งแบบเม็ดก็จะส่งเป็นถุงพลาสติก หลอดดูด จาน สินค้าต่างๆหลากหลายรูปแบบจากไบโอพลาสติก ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้การวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม วันนี้ถือเป็นโอกาสดีที่เราได้มีการลงนาม MOU ระหว่าง 11 หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันวิจัยและพัฒนารวมทั้งเกษตรกร จะช่วยกันพัฒนาต่อไป
.
“ให้สามารถทำเงินให้ประเทศช่วยชาวไร่มันสำปะหลังที่เป็นต้นน้ำของเราต่อไป หวังว่าอนาคตจะสามารถส่งออกไบโอพลาสติกจากมันสำปะหลังให้ได้ 1,000 ล้านบาทในปี 67 ซึ่งอินเดียจะเป็นตลาดใหญ่ของเราในอนาคต เพราะมีนโยบาย “plastic ban” จะไม่ใช้ถุงพลาสติกจากปิโตรเคมี ถุงไบโอพลาสติก จะเป็นตลาดใหญ่ เพราะอินเดียมีประชากรมากกว่า 1,000 ล้านคน จะมีตลาดใหญ่รออยู่ข้างหน้า เพื่อช่วยให้เกษตรกรผู้อยู่ต้นน้ำของเรามีรายได้ที่ดีขึ้นต่อไป” รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าว

ข้อมูลจากกรมการค้าต่างประเทศ ระบุว่าในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมสินค้าพลาสติกชีวภาพ (Bioplastic) และสินค้าแปรรูปและนวัตกรรมจากมันสำปะหลังแบบครบวงจร ระหว่างกรมการค้าต่างประเทศ และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุ่มเกษตรกร ทั้ง 11 หน่วยงาน ประกอบด้วย (1) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) (2) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) (3) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ โดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) (4) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) (5) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (6) สมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย (7) สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย (8) สมาคมชาวไร่มันสำปะหลังแห่งประเทศไทย (9) บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จํากัด (10) บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด และ (11) บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)

เตรียมพบกับ BIO-PLASTIC - A GREEN ALTERNATIVE TO PLASTIC.กิจกรรมส่งเสริมและยกระดับการพัฒนาสินค้าพลาสติกชีวภาพ (Bioplasti...
15/09/2022

เตรียมพบกับ BIO-PLASTIC - A GREEN ALTERNATIVE TO PLASTIC
.
กิจกรรมส่งเสริมและยกระดับการพัฒนาสินค้าพลาสติกชีวภาพ (Bioplastics) จากมันสำปะหลังและสินค้าแปรรูปและนวัตกรรมจากมันสำปะหลังสู่การค้าระดับสากลเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ปี พ.ศ. 2564 – 2567 เป็นระบบและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ตามนโยบาย "ท่านจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ " รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เรื่องการให้ความสำคัญกับการพัฒนาต่อยอดสินค้าเกษตรจากการผลิตสินค้า“โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม”
.
โดย "ท่านจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ "
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
เป็นประธานในกิจกรรม
.
กิจกรรมภายในงาน
📖 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกรมการค้าต่างประเทศ กับหน่วยงานด้านวิจัย ภาคเอกชน กลุ่มเกษตรกร และห้างค้าปลีกสมัยใหม่

🎙การอภิปราย หัวข้อ “ทิศทางสินค้าพลาสติกชีวภาพไทย สู่การเป็นผู้นำและครองใจตลาดการค้าสากล”

🪢 กิจกรรมการเจรจาจับคู่ธุรกิจงานวิจัยระหว่างผู้ประกอบการกับเจ้าของผลงานวิจัย

วันพฤหัสที่ 15 กันยายน 2565
เวลา 12.30 -16.00 น.
ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์#กรมการค้าต่างประเทศ
#กระทรวงพาณิชย์

กิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ งานวิจัยสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทย “Agri-Tech Innovation Connection 2022 : นวัตกรรมสินค้าเกษตรไทยแห...
12/09/2022

กิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ งานวิจัยสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทย “Agri-Tech Innovation Connection 2022 : นวัตกรรมสินค้าเกษตรไทยแห่งอนาคต” เพื่อเป็นการเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการไทยกับนักวิจัย ในการยกระดับและพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพและมีความก้าวล้ำทางด้านนวัตกรรม พร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าไทยในการส่งออกสู่ตลาดสากลอย่างยั่งยืน
.
วันจันทร์ ที่ 12 กันยายน 2565 นี้ ณ ห้องประชุมศูนย์ Exac 1 และ 2 ชั้น L ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)
.
#กรมการค้าต่างประเทศ

พิธีเปิดกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ งานวิจัยสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทย “Agri-Tech Innovation Connection 2022 : นวัตกรรมสินค้าเก...
12/09/2022

พิธีเปิดกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ งานวิจัยสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทย “Agri-Tech Innovation Connection 2022 : นวัตกรรมสินค้าเกษตรไทยแห่งอนาคต” เพื่อเป็นการเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการไทยกับนักวิจัย ในการยกระดับและพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพและมีความก้าวล้ำทางด้านนวัตกรรม พร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าไทยในการส่งออกสู่ตลาดสากลอย่างยั่งยืน
.
กิจกรรมจัดขึ้นวันจันทร์ ที่ 12 กันยายน 2565 นี้ ณ ห้องประชุมศูนย์ Exac 1 และ 2 ชั้น L ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)
.
นอกจากนี้ภายในงาน คลีนิกให้คำปรึกษาเชิงลึกในด้านต่างๆ
(1) คลินิกให้คำปรึกษาด้านงานวิจัยเพื่อพัฒนาต่อยอดสินค้าในเชิงพาณิชย์จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.)
(2) คลินิกให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
(3) คลินิกให้คำปรึกษาด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ จากสมาคมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ไทย
(4) คลินิกให้คำปรึกษาด้านการเงินและแหล่งสนับสนุนการลงทุน จากธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
.
#กรมการค้าต่างประเทศ

ภาพงานแถลงข่าวโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรนวัตกรรมสู่ตลาดสากล (Agri Plus Award 2022) โดยมีนายธัชชญาน์พล อภิมนต์เตช...
08/09/2022

ภาพงานแถลงข่าวโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรนวัตกรรมสู่ตลาดสากล (Agri Plus Award 2022) โดยมีนายธัชชญาน์พล อภิมนต์เตชบุตร รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เป็นประธานในงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกรมการค้าต่างประเทศเข้าร่วมงานฯ เมื่อวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 ณ ห้อง Topas Meeting Room โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์

Photos from Agri Plus Award's post
06/09/2022

Photos from Agri Plus Award's post

📣📣 ขอเชิญผู้ประกอบการชีวภาพ (Bioplastic)จากมันสำปะหลังและสินค้าแปรรูปจากมันสำปะหลัง หรือผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วม ในกิจกร...
06/09/2022

📣📣 ขอเชิญผู้ประกอบการชีวภาพ (Bioplastic)จากมันสำปะหลังและสินค้าแปรรูปจากมันสำปะหลัง หรือผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วม ในกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ งานวิจัยสินค้าพลาสติกชีวภาพ (Bioplastic)จากมันสำปะหลังและสินค้าแปรรูปจากมันสำปะหลังเพื่อเป็นการเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการไทยกับนักวิจัย ในการเพิ่มศักยภาพสินค้าพลาสติกชีวภาพ (Bioplastic)จากมันสำปะหลังและสินค้าเกษตรจากมันสำปะหลังไทยให้มีความแข็งแกร่ง และมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก โดยผลิตสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ผู้บริโภค ตรงความต้องการและเป็นที่ยอมรับในตลาดการค้าต่างประเทศ ตลอดจนผลักดันประเทศไทยให้เป็นผู้นำด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพและการนำผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพมาใช้ในเชิงพาณิชย์ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก
.
กิจกรรมจะจัดขึ้นวันพฤหัสที่ 15 กันยายน 2565 ณ ห้องบุรฉัตรไชยากรณ์ ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์
.
นอกจากนี้ภายในงานคุณจะได้พบกับ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการส่งเสริมสินค้าพลาสติกชีวภาพ สินค้าแปรรูปและนวัตกรรมจากมันสำปะหลัง จาก 11 หน่วยงานโดยมี "นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์" รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธี พร้อมกับคุณจะได้รับฟังการอภิปรายหัวข้อ “ทิศทางและแนวโน้มตลาดสินค้า Bioplastic และโอกาสในการขยายตลาดไปยังต่างประเทศ”
.
โดยสามารถสมัครได้ที่ QR code หรือลิงค์
https://forms.gle/V3RaRGRjrP6H2at9A ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 8 กันยายน 2565
📌สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทีสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม โทร 02-547-4744 หรือ 061-7369815
( ผู้ประสานงาน : ลภัสรดา )

📣📣 ขอเชิญผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรม หรือผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วม ในกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ งานวิจัยสินค้าเกษตรนวัต...
06/09/2022

📣📣 ขอเชิญผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรม หรือผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วม ในกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ งานวิจัยสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทย “Agri-Tech Innovation Connection 2022 : นวัตกรรมสินค้าเกษตรไทยแห่งอนาคต” เพื่อเป็นการเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการไทยกับนักวิจัย ในการยกระดับและพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพและมีความก้าวล้ำทางด้านนวัตกรรม พร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าไทยในการส่งออกสู่ตลาดสากลอย่างยั่งยืน
.
โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นวันจันทร์ ที่ 12 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมศูนย์ Exac 1 และ 2 ชั้น L ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)
.
นอกจากนี้ภายในงาน คลีนิกให้คำปรึกษาเชิงลึกในด้านต่างๆ
(1) คลินิกให้คำปรึกษาด้านงานวิจัยเพื่อพัฒนาต่อยอดสินค้าในเชิงพาณิชย์จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.)
(2) คลินิกให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
(3) คลินิกให้คำปรึกษาด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ จากสมาคมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ไทย
(4) คลินิกให้คำปรึกษาด้านการเงินและแหล่งสนับสนุนการลงทุน จากธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
.
โดยสามารถสมัครได้ที่ QR code หรือลิงค์
https://forms.gle/UYbRpRAFwJqnSfHv7 ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 8 กันยายน 2565

📌สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทีสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม โทร 02-547-4744 หรือ 061-7369815
( ผู้ประสานงาน : ลภัสรดา )

Photos from Agri Plus Award's post
08/08/2022

Photos from Agri Plus Award's post

ภาพการตัดสินของคณะกรรมการการตัดสินการประกวดรอบคัดเลือกโครงการสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรนวัตกรรมสู่ตลาดสากล (Agri P...
05/08/2022

ภาพการตัดสินของคณะกรรมการการตัดสินการประกวดรอบคัดเลือกโครงการสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรนวัตกรรมสู่ตลาดสากล (Agri Plus Award 2022) เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 ซึ่งมีผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมประกวดจำนวน 165 รายการ โดยการประกวดในครั้งนี้มีการแบ่งรางวัลออกเป็น 4 ประเภทรางวัล ได้แก่ (1) ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสินค้าเกษตร ประเภทอาหาร ที่วางจำหน่ายแล้ว (2) ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสินค้าเกษตร ประเภทอาหาร ที่มีต้นแบบและงานวิจัยรองรับ (3) ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสินค้าเกษตร ประเภทไม่ใช่อาหาร ที่วางจำหน่ายแล้ว (4) ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสินค้าเกษตร ประเภทไม่ใช่อาหาร มีต้นแบบและงานวิจัยรองรับ

ภาพกิจกรรมการอบรมสัมมนาในโครงการสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่ม สินค้าเกษตนวัตกรรมสู่ตลาดสากล (Agri Plus Award 2022)  เมื่อวันที่ ...
25/07/2022

ภาพกิจกรรมการอบรมสัมมนาในโครงการสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่ม สินค้าเกษตนวัตกรรมสู่ตลาดสากล (Agri Plus Award 2022) เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 ณ Centara Grand at Central Plaza Ladprao Bangkok

โดยทาง APi ได้ดำเนินการจัดอบรมแผนธุรกิจและการตลาด เพื่อการส่งเสริมและต่อยอดทางธุรกิจให้กับผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสินค้าเกษตรนวัตกรรมโดยวิทยากรรับเชิญ ได้แก่
1 . อาจารย์ ไพบูลย์ ล้วนวรรัตน์ ที่ปรึกษาและวิทยากรบรรยายในหลักสูตรการขายและการบริหารการขาย
2. อาจารย์ชญาภา ปรัสพันธ์ วิทยาการและนักออกแบบอุตสาหกรรมไทยสร้างสรรค์

APi ผลักดันสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยจากข้าว ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครซิดนีย์ นำสินค้าเกษตรนวัตกรรมไท...
17/06/2022

APi ผลักดันสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยจากข้าว ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครซิดนีย์ นำสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยเข้าร่วมโครงการขยายตลาดสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว โดยนำผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรนวัตกรรมจากข้าว เข้าร่วมแสดงในงาน Naturally Good Expo 2022 (งานแสดงสินค้าเพื่อสุขภาพและออร์แกนิก) เมื่อวันที่ 6 – 7 มิ.ย. 65 ณ International Convention Centre นครซิดนีย์ ออสเตรเลีย

โครงการสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่ม สินค้าเกษตรนวัตกรรมสู่ตลาดสากล (Agri Plus Award 2022) เกษตรสร้างสรรค์ นวัตกรรมสร้างเสริม📌 เ...
15/06/2022

โครงการสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่ม สินค้าเกษตรนวัตกรรมสู่ตลาดสากล (Agri Plus Award 2022) เกษตรสร้างสรรค์ นวัตกรรมสร้างเสริม

📌 เปิดโอกาสให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา นักวิจัย ผู้ประกอบการ หรือ ประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานเข้าประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตรไทย (Agri Plus Award 2022) ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 300,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ รวมทั้งโอกาสในการต่อยอดและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ด้านการส่งเสริมตลาดและการประชาสัมพันธ์สินค้า

📌 นอกจากนี้ ผู้สมัครจะสามารถเข้าร่วมอบรมแผนธุรกิจและการตลาด กับวิทยากรรับเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการระดับแนวหน้าของเมืองไทย
รายละเอียดการอบรมจะดำเนินการแจ้งให้ทราบเร็วๆ นี้ค่ะ

📌 สามารถสมัครส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ ตั้งแต่ วันนี้ - 10 กรกฎาคม 2565 ที่ https://forms.gle/VETsqXsSHLou2Hni9 หรือ สามารถดาวน์โหลดเอกสาร
และส่งกลับมาที่ E- mail : [email protected] หรือทางไปรษณีย์ตามที่อยู่แนบท้ายใบสมัคร
---------------------------------------------------------------------
🔎 ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในการประกวดครั้งนี้ สามารถติดตามได้ที่นี่ www.agriplusaward2022.com
หรือ https://facebook.com/AgriPlusAward
สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-547-4744 / 099-2495998

08/06/2022

🌈 กลับมาอีกครั้ง กับโครงการสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่ม สินค้าเกษตรนวัตกรรมสู่ตลาดสากล (Agri Plus Award 2022) เกษตรสร้างสรรค์ นวัตกรรมสร้างเสริม
----------------------------------------------------------------------
✅ สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม กรมการค้าต่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา นักวิจัย ผู้ประกอบการ หรือ ประชาชนทั่วไป ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตรไทย (Agri Plus Award 2022) ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 300,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ และโอกาสในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าให้เป็นที่รู้จักแก่ผู้บริโภคในวงกว้าง รวมทั้งโอกาสในการต่อยอดความสำเร็จทางธุรกิจ และได้เข้าร่วมกิจกรรมขยายตลาดกับกระทรวงพาณิชย์ทั้งในและต่างประเทศ
---------------------------------------------------------------------
📌 เปิดรับสมัครผลงานที่ https://forms.gle/VETsqXsSHLou2Hni9 ตั้งแต่ วันนี้ – 10 กรกฎาคม 2565 หรือ สามารถดาวน์โหลดเอกสาร
และส่งกลับมาที่ E- mail : [email protected] หรือทางไปรษณีย์ตามที่อยู่แนบท้ายใบสมัคร
---------------------------------------------------------------------
🔎 สามารถติดตามได้ที่นี่
https://facebook.com/AgriPlusAward
สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-547-4744 / 084-517-6052

APi ผลักดันสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยจากข้าว ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ นครชิคาโก นำสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยเข...
31/05/2022

APi ผลักดันสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยจากข้าว ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ นครชิคาโก นำสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยเข้าร่วม โครงการสร้างภาพลักษณ์และสร้างความต้องการบริโภคข้าวไทยและผลิตภัณฑ์จากข้าวในสหรัฐอเมริกา โดยนำผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรนวัตกรรมจากข้าว เข้าร่วมแสดงในคูหาประเทศไทย ในงานแสดงสินค้านานาชาติของวงการธุรกิจบริการอาหาร ระหว่างวันที่ 21-24 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์แสดงสินค้า McCormick Place ณ นครชิคาโก จัดโดย สมาคม National Restaurant Association (NRA)

ภาพบรรยากาศการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรนวัตกรรมในงาน THAIFEX-ANUGA ASIA 2022 “The Hybrid Edition” ภายใต้APi Pavilion ...
26/05/2022

ภาพบรรยากาศการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรนวัตกรรมในงาน THAIFEX-ANUGA ASIA 2022 “The Hybrid Edition” ภายใต้APi Pavilion โดยได้รับเกียรติจาก นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เข้าเยี่ยมชมบูท

สำหรับท่านที่สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมและเลือกซื้อสินค้าเกษตรนวัตกรรมภายในงานได้ตั้งแต่วันนี้ - 28 พฤษภาคม 2565 ณ อิมแพคอารีนาเมืองทองธานี อาคาร Impact Hall 10 หมายเลขคูหา KK19

APi ขอเชิญชวนทุกท่านพบกับ สินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยประเภทอาหาร จำนวน 10 บริษัท ได้ที่บูท  “APi Pavilion” ในงาน THAIFEX-ANUG...
23/05/2022

APi ขอเชิญชวนทุกท่าน
พบกับ สินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยประเภทอาหาร จำนวน 10 บริษัท ได้ที่บูท “APi Pavilion” ในงาน THAIFEX-ANUGA ASIA 2022 “The Hybrid Edition” ณ อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี อาคาร Impact Hall 10 หมายเลขคูหา KK19 ระหว่างวันที่ 24 - 28 พฤษภาคม 2565

APi ขอเชิญชวนประชาชนและผู้บริโภคที่มีความสนใจสินค้าเกษตรนวัตกรรมประเภทอาหารเข้าชมและเลือกซื้อสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทย เข้า...
23/05/2022

APi ขอเชิญชวนประชาชนและผู้บริโภคที่มีความสนใจสินค้าเกษตรนวัตกรรมประเภทอาหารเข้าชมและเลือกซื้อสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทย เข้าร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้า THAIFEX-ANUGA ASIA 2022 “The Hybrid Edition” ภายใต้คูหา “APi Pavilion” ณ อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี อาคาร Impact Hall 10 หมายเลขคูหา KK19 ระหว่างวันที่ 24 - 28 พฤษภาคม 2565

ภาพบรรยากาศการแนะนำสินค้าเกษตรนวัตกรรมโดย "กิ่ง-เหมือนแพร " นักร้องสาวเสียงใส ใน กิจกรรม𝑨𝑷𝒊 𝑴𝒊𝒏𝒊 𝑷𝒂𝒓𝒂𝒅𝒆 𝟐𝟎𝟐𝟐 กิจกรรมส่งเ...
23/04/2022

ภาพบรรยากาศการแนะนำสินค้าเกษตรนวัตกรรมโดย "กิ่ง-เหมือนแพร " นักร้องสาวเสียงใส ใน กิจกรรม𝑨𝑷𝒊 𝑴𝒊𝒏𝒊 𝑷𝒂𝒓𝒂𝒅𝒆 𝟐𝟎𝟐𝟐 กิจกรรมส่งเสริมเกษตรนวัตกรรม โดยสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม (สกน.) กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และ 𝑮𝒐𝒖𝒓𝒎𝒆𝒕 𝑴𝒂𝒓𝒌𝒆𝒕 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ณ กูร์เมต์ มาร์เก็ต สาขาพารากอน
.
💁🏻‍♀️ แล้วพบกันได้ที่งาน APi Mini Parade 2022
📆 ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2565 – 4 พฤษภาคม 2565
📍 เฉพาะที่ กูร์เมต์ มาร์เก็ต สาขาพารากอน และ สาขาเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์งามวงศ์วาน


#กรมการค้าต่างประเทศ


ภาพบรรยากาศการสาธิตการทำอาหารและการแนะนำสินค้าเกษตรนวัตกรรมจาก  CHEF OTTO👨🏻‍🍳 (เชฟออตโต้)  : แชมป์ Top  Chef Thailand- S...
22/04/2022

ภาพบรรยากาศการสาธิตการทำอาหารและการแนะนำสินค้าเกษตรนวัตกรรมจาก CHEF OTTO👨🏻‍🍳 (เชฟออตโต้) : แชมป์ Top Chef Thailand- Season 2 ใน กิจกรรม𝑨𝑷𝒊 𝑴𝒊𝒏𝒊 𝑷𝒂𝒓𝒂𝒅𝒆 𝟐𝟎𝟐𝟐 กิจกรรมส่งเสริมเกษตรนวัตกรรม โดยสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม (สกน.) กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และ 𝑮𝒐𝒖𝒓𝒎𝒆𝒕 𝑴𝒂𝒓𝒌𝒆𝒕 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 ณ กูร์เมต์ มาร์เก็ต สาขาเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน
.
🔶เมนู : แกงเขียวหวานเนื้อเทียมบดโปรตีนจากพืช
วัตถุดิบ
• เนื้อเทียมบดโปรตีน จากพืช (ตราเป็นมิตร )
• Crispy Go ผักโขมอนิทรย์อบกรอบรสโนริสาหร่าย
• GOLDCUP ผงนมถั่วเหลืองออแกนิค
• Teraya แผ่น ข้าวกล้องอบกรอบรสแกงเขียวหวาน
• LACKSAYA ผงปรุงรสจากคะน้าเม็กซิโก ROT LERT
.
โดยช่วงการแนะนำสินค้าเกษตรนวัตกรรมได้รับเกียรติจาก "คุณชุตินันท์ สิริยานนท์" รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ร่วมรับชมและรับฟังด้วย
.
💁🏻‍♀️ แล้วพบกันได้ที่งาน APi Mini Parade 2022
📆 ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2565 – 4 พฤษภาคม 2565
📍 เฉพาะที่ กูร์เมต์ มาร์เก็ต สาขาพารากอน และ สาขาเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์งามวงศ์วาน


#กรมการค้าต่างประเทศ


ภาพบรรยากาศพิธีเปิด กิจกรรม𝑨𝑷𝒊 𝑴𝒊𝒏𝒊 𝑷𝒂𝒓𝒂𝒅𝒆 𝟐𝟎𝟐𝟐 กิจกรรมส่งเสริมเกษตรนวัตกรรม โดยสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม (สกน.)...
22/04/2022

ภาพบรรยากาศพิธีเปิด กิจกรรม𝑨𝑷𝒊 𝑴𝒊𝒏𝒊 𝑷𝒂𝒓𝒂𝒅𝒆 𝟐𝟎𝟐𝟐 กิจกรรมส่งเสริมเกษตรนวัตกรรม โดยสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม (สกน.) กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และ 𝑮𝒐𝒖𝒓𝒎𝒆𝒕 𝑴𝒂𝒓𝒌𝒆𝒕 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 ณ กูร์เมต์ มาร์เก็ต สาขาเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน
.
กิจกรรมที่รวบรวมสินค้าเกษตรนวัตกรรมคุณภาพดี เกรดพรีเมียม มาให้คนไทยได้เลือกช้อป พร้อมโปรโมชั่นรับซัมเมอร์
.
โดยการเปิดงานครั้งนี้สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม ได้รับเกียรติจาก "คุณพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์" อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย "คุณชุตินันท์ สิริยานนท์" รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ , "คุณพลอยชมพู อัมพุช" ผู้อำนวยการใหญ่บริหารสินค้าซุปเปอร์มาเก็ต บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด และ "คุณสุภาวดี เชิดมณี" ผู้อำนวยการสถานบันส่งเสริมสินค้าเกษตรและนวัตกรรม
.
💁🏻‍♀️ แล้วพบกันได้ที่งาน APi Mini Parade 2022
📆 ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2565 – 4 พฤษภาคม 2565
📍 เฉพาะที่ กูร์เมต์ มาร์เก็ต สาขาพารากอน และ สาขาเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์งามวงศ์วาน


#กรมการค้าต่างประเทศ


📣 เตรียมพบกับงาน 𝑨𝑷𝒊 𝑴𝒊𝒏𝒊 𝑷𝒂𝒓𝒂𝒅𝒆 𝟐𝟎𝟐𝟐 ที่เป็นการร่วมมือกันระหว่าง สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม (สกน.) กรมการค้าต่าง...
20/04/2022

📣 เตรียมพบกับงาน 𝑨𝑷𝒊 𝑴𝒊𝒏𝒊 𝑷𝒂𝒓𝒂𝒅𝒆 𝟐𝟎𝟐𝟐 ที่เป็นการร่วมมือกันระหว่าง สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม (สกน.) กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และ 𝑮𝒐𝒖𝒓𝒎𝒆𝒕 𝑴𝒂𝒓𝒌𝒆𝒕 ที่รวบรวมสินค้าเกษตรนวัตกรรมคุณภาพดี เกรดพรีเมียม มาให้ทุกคนได้เลือกช้อป พร้อมโปรโมชั่นและกิจกรรมที่คุณไม่ควรพลาด ❗❗❗🛒
.
🔷 21 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ที่ กูร์เมต์ มาร์เก็ต สาขา เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ #งามวงศ์วาน ชั้น G
พบกับ 𝑪𝑯𝑬𝑭 𝑶𝑻𝑻𝑶 👨🏻‍🍳 (เชฟออตโต้) Celebrity Chef : แชมป์ 𝑻𝒐𝒑 𝑪𝒉𝒆𝒇 𝑻𝒉𝒂𝒊𝒍𝒂𝒏𝒅 - 𝑺𝒆𝒂𝒔𝒐𝒏 𝟐 ที่จะมาเผยเคล็ดลับการปรุงเมนูจานเด็ดแบบไม่มีกั๊ก โดยดึงความโดดเด่นของสินค้าเกษตรนวัตกรรมโดยผู้ประกอบการ SME’s มารังสรรค์เมนูให้มีรสชาติที่อร่อย ไม่เหมือนใคร และยังคงเอกลักษณ์ความเป็นไทย
---------------------------------
🔷 22 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น. ที่ กูร์เมต์ มาร์เก็ต สาขา #พารากอน ชั้น G
พบกับ คุณกิ่ง เดอะสตาร์ สาวซ่าเสียงใส จะพาคุณมาช้อปและแนะนำสินค้าต่าง ๆ ภายในงานที่น่าสนใจ
.
💁🏻‍♀️ แล้วพบกันได้ที่งาน APi Mini Parade 2022
📆 ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2565 – 4 พฤษภาคม 2565
📍 เฉพาะที่ กูร์เมต์ มาร์เก็ต สาขาพารากอน และ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน เท่านั้น#กรมการค้าต่างประเทศ


⏰ตั้งเตือนกันให้ดี! วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 นี้ “กิ่ง เดอะสตาร์” สาวซ่าเสียงใส จะพาคุณมาช้อปและพามารู้จักสินค้าเกษตรน...
20/04/2022

⏰ตั้งเตือนกันให้ดี! วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 นี้
“กิ่ง เดอะสตาร์” สาวซ่าเสียงใส จะพาคุณมาช้อปและพามารู้จักสินค้าเกษตรนวัตกรรมคุณภาพดี เกรดพรีเมียม พร้อมโปรแรงแซงโค้งรับซัมเมอร์กับกิจกรรม “APi Mini Parade 2022” โดย สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม (สกน.) กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ที่ กูร์เมต์ มาร์เก็ต สาขาพารากอน ผ่านทาง Facebook Fanpage “Gourmet Market Thailand”
.
🛍 🛒 แล้วอย่าลืมแวะมาช้อปกันที่โซน “APi Mini Parade 2022” ที่ กูร์เมต์ มาร์เก็ต สาขาพารากอน ระหว่างวันที่ 21 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2565 กันด้วยนะจ๊ะ!


#กรมการค้าต่างประเทศ


ชีวิตยุควิถีใหม่ ใครใครก็หันเข้าครัว!พรุ่งนี้ 21 เมษายน 2565  เวลา 14:00 น. พบกับ CHEF OTTO👨🏻‍🍳 (เชฟออตโต้)  : แชมป์ Top...
20/04/2022

ชีวิตยุควิถีใหม่ ใครใครก็หันเข้าครัว!
พรุ่งนี้ 21 เมษายน 2565 เวลา 14:00 น. พบกับ CHEF OTTO👨🏻‍🍳 (เชฟออตโต้) : แชมป์ Top Chef Thailand- Season 2 ที่จะมาเผยเคล็ดลับการปรุงเมนูจานเด็ดแบบไม่มีกั๊ก จากวัตถุดิบคุณภาพพรีเมียมจากสินค้าเกษตรนวัตกรรม ภายในงาน “APi Mini Parade 2022”โดย สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม (สกน.) กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ที่ กูร์เมต์ มาร์เก็ต สาขา เดอะมอลล์ไลฟ์สไตร์ งามวงศ์วาน
.
แล้วอย่าลืมแวะมากันได้นะจ๊ะ
.
🥣เมนูสาธิต ดึงความโดดเด่นของสินค้าเกษตรนวัตกรรมโดยผู้ประกอบการ SME’s มารังสรรค์เมนูให้มีรสชาติที่โดดเด่น ไม่เหมือนใคร แต่ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นไทย

🔶เมนู : แกงเขียวหวานเนื้อเทียมบดโปรตีนจากพืช

วัตถุดิบ
• เนื้อเทียมบดโปรตีน จากพืช (ตราเป็นมิตร )
• Crispy Go ผักโขมอนิทรย์อบกรอบรสโนริสาหร่าย
• GOLDCUP ผงนมถั่วเหลืองออแกนิค
• Teraya แผ่น ข้าวกล้องอบกรอบรสแกงเขียวหวาน
• LACKSAYA ผงปรุงรสจากคะน้าเม็กซิโก ROT LERT


#กรมการค้าต่างประเทศ


ที่อยู่

Bangkok

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00
เสาร์ 08:00 - 16:00
อาทิตย์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6625474744

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Institute for Agricultural Product Innovationผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Institute for Agricultural Product Innovation:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยเพื่อการต่อยอดเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยเพื่อการต่อยอดเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 (1 อัตรา) (รอบสอง)
ประกาศขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์และรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยเพื่อการต่อยอดเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2565
แชร์ด่วน งานดีมี Value !!
🎉🎉 APi เปิดรับสมัครเพื่อนร่วมทีม
- ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาผู้ประกอบการ
- ประสานงานผู้ประกอบการหน่ายงานภาครัฐและเอกชน
- ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล รายงานความเคลื่อนไหว สถานการณ์การค้าเกษตรนวัตกรรม
สมัครเลยยยย
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0slQ1mnM3M47pSKTtdo6k5NPU8XtVjCWRjpgzRjkyMU_G2A/viewform

#งานราชการ #หางานราชการ #ไม่ต้องผ่านภาคก #หางาน #หางานนนทบุรี #งานดี
ภาพบรรยากาศ APi Grand Sale ยกกำลังสอง

ผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม (APi)
กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ พร้อม
สองดีเจคู่หู คู่ปรับ "ดีเจดาด้า-ดีเจเจ็ม" ชวนคุณมาช้อป!
สินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยคุณภาพเยี่ยม
ในโครงการ “ APi Grand Sale ยกกำลังสอง”
.
เเคมเปญ ช่วยยกระดับผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทย สู่การค้ายุค New Normal พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส ให้มีแรงใจ พร้อมสู้ไปด้วยกัน

ังสอง
#สินค้าเกษตรนวัตกรรมไทย

สองดีเจคู่ปรับ ชวนคุณมาช้อป! 😆✨
“ APi Grand Sale ยกกำลัง 2”
.
กรมการค้าต่างประเทศยกทัพ สินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยคุณภาพเยี่ยม พร้อมโปรแรงแซงโค้ง มาให้ช๊อปสนั่นส่งท้ายเดือน
.
🤩 รับไปเลยทั้งสินค้าดีมีคุณภาพ ลดสูงสุด 90%*
พร้อมลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษในไลฟ์
และคูปองส่วนลดจากทางร้านมากมาย 🎟💕
.
เเคมเปญ ช่วยยกระดับผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทย
สู่การค้ายุค New Normal พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส ให้มีแรงใจ พร้อมสู้ไปด้วยกัน
📌 วันที่ 26 กันยายน นี้
คลิกไปดูไลฟ์เลย! 👉 https://s.lazada.co.th/s.4mAZA

เเล้วอย่าลืมกดเเจ้งเตือนด้วยนะ 😗
*คูปองมีจำนวนจำกัดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

โดย
สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม (APi)
กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

#กรมการค้าต่างประเทศ
ังสอง
#สินค้าเกษตรนวัตกรรมไทย


ีทุกสิ่งที่ใจค้นหา
AGRI-TECH INNOVATION CONNECTION 2021
สัมมนาออนไลน์หัวข้อ “พลิกวิกฤตเป็นโอกาส ช่วยผู้ประกอบการสินค้าเกษตรไทยให้อยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด”
.
โดย นายเปรมณัช สุวรรณานนท์ (เป๊ก)
ดารา-นักแสดง ผู้มีหัวใจสีเขียวกับปลุกปั้น Green Tourism โครงการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการสินค้าเกษตรภาคเหนือ
.
โดย
สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม (APi)
กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
AGRI-TECH INNOVATION CONNECTION 2021
สัมมนาออนไลน์หัวข้อ “พลิกโฉมสินค้าเกษตรไทยอย่างไร? ให้เพิ่มมูลค่าโดนใจตลาดการค้าสากลด้วยนวัตกรรม”
.
โดย คุณจิรชัย ตั้งกิจงามวงศ์
กรรมการผู้จัดการด้านการตลาดวิจัยและพัฒนาบริษัท อุตสาหกรรม ดีสวัสดิ์ จำกัด / ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดสินค้านวัตกรรม
.
โดย
สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม (APi)
กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
AGRI-TECH INNOVATION CONNECTION 2021
สัมมนาออนไลน์หัวข้อ “กลไกเชื่อมโยงงานวิจัยในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) กับภาคเอกชนผ่าน tech2biz และมาตรการส่งเสริมการลงทุนวิจัยให้กับภาคเอกชน”
.
โดย รศ.ดร.สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย์
รองผู้อำนวยการภารกิจการส่งเสริมระบบการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
.
โดย
สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม (APi)
กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
พิธีเปิดกิจกรรม
"AGRI-TECH INNOVATION CONNECTION 2021"
และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
ผ่านระบบออนไลน์เต็มรูปแบบ
โดย นายธัชชญาน์พล อภิมนต์เตชบุตร
รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
เป็นประธานในพิธี
.
โดย
สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม (APi)
กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
นายธัชชญาน์พล อภิมนต์เตชบุตร รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
และ
สองดีเจคู่ปรับ ชวนคุณมาช้อป! 😆✨
“ APi Grand Sale ยกกำลัง 2”
.
กรมการค้าต่างประเทศยกทัพ สินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยคุณภาพเยี่ยม พร้อมโปรแรงแซงโค้ง มาให้ช๊อปสนั่นส่งท้ายเดือน
.
🤩 รับไปเลยทั้งสินค้าดีมีคุณภาพ ลดสูงสุด 90%*
พร้อมลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษในไลฟ์
และคูปองส่วนลดจากทางร้านมากมาย 🎟💕
.
เเคมเปญ ช่วยยกระดับผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทย
สู่การค้ายุค New Normal พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส ให้มีแรงใจ พร้อมสู้ไปด้วยกัน
📌 วันที่ 26 กันยายน นี้
คลิกไปดูไลฟ์เลย! 👉 https://s.lazada.co.th/s.4mAZA

เเล้วอย่าลืมกดเเจ้งเตือนด้วยนะ 😗
*คูปองมีจำนวนจำกัดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

โดย
สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม (APi)
กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

#กรมการค้าต่างประเทศ
ังสอง
#สินค้าเกษตรนวัตกรรมไทย


ีทุกสิ่งที่ใจค้นหา
ภาพบรรยากาศพิธีเปิดกิจกรรม
"AGRI-TECH INNOVATION CONNECTION 2021"
และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
ผ่านระบบออนไลน์เต็มรูปแบบ
โดย นายกีรติ รัชโน
อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม
และนายธัชชญาน์พล อภิมนต์เตชบุตร
รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
เป็นประธานในพิธี
.
โดย
สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม (APi)
กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
.
การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินงานภายใต้ มาตรการ แนวทางปฏิบัติ การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตลอดจนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

Ditpvaluecreation Ministry of Commerce (Thailand) DBD e-Commerce Do Master : DBD Online Masterclass DBD Accounting กองกำกับบัญชีธุรกิจ สนามบินน้ำ มาร์เก็ต พาร์ค โจ๊ก วัดเฉลิมพระเกียรติ Amulet ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี ITAS NACC สำนักงานคณะกรรมการป้องกันแ Host&Home DITP บ้านราชาวดีหญิง จังหวัดนนทบ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีแ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา