Institute for Agricultural Product Innovation

Institute for Agricultural Product Innovation Institute for Agricultural Product Innovation (APi). We promote long-term economic growth through value-added agricultural products. สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม หรือ “สกน.” (Institute for Agricultural Product Innovation: APi) กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
จัดตั้งขึ้นตามมติของคณะกรรมการนโยบายและการบริหารจัดการข้าว (นบข.) โดยมีนายกรัฐมนตรี (พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา) เป็นประธาน
เพื่อมุ่งหวังให้เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนและส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จากข้าว ทั้งที่เป็นสินค้าอาหารและสินค้าอุปโภค ให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางการค้าและสามารถแข่งขันได้ในตลาด

บทบาท/ภารกิจที่สำคัญ
(1) อำนวยความสะดวก โดยเป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินธุรกิจต่างๆ อาทิ การจดทะเบียน กฏระเบียบ มาตรการทางการค้า ฯลฯ
(2) ส่งเสริมผู้ประกอบการ โดยส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรนวัตกรรมใน ทุกช่องทางการจำหน่าย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนสร้างความรับรู้ในสินค้าเกษตรนวัตกรรม ต่อผู้บริโภคเพื่อให้เกิดการขยายตัวของอุปสงค์สินค้าเกษตรนวัตกรรม
(3)

เปิดเหมือนปกติ

22/04/2021

📣📣 APi ขอเชิญเข้าร่วมขายสินค้าฟรีกับเซ็นทรัลภาคใต้

ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรมที่สนใจ เข้าร่วมออกบูธเพื่อจำหน่ายสินค้าแบบฟรีๆ ไม่มีค่าใช้จ่าย ณ สถานที่ ดังต่อไปนี้

1. เซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 4-10 พฤษภาคม 2564 (7 วัน) บริเวณ Zone PA 1/2 จำนวน 12 บูธ

2. เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ระหว่างวันที่ 14-17 พฤษภาคม 2564 (4 วัน) บริเวณ Zone P1C จำนวน 20 บูธ

หมายเหตุ

- ผู้ประกอบการสามารถสมัครเข้าร่วมทั้ง 2 สาขาได้

- ผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พักเอง

- ผู้ประกอบการที่สนใจ ขอให้เข้าไปกรอกรายละเอียดใน Google form ตาม Link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScs3Oj7EHVt3Yp_427LEdrJfmoJbQhovWndM9juyhv0Ycbm0w/viewform
โดย APi จะนำส่งข้อมูลให้เซ็นทรัลดำเนินการต่อไป ซึ่งจะปิดรับสมัคร ภายในเวลา 16.30 ของวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564

*** ทั้งนี้ หากมีคำถาม สามารถติดต่อได้ที่ 02-547-4744

APi x Food Innopolis ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม (สกน.) กรมการค้าต่างประเทศ ได้เข้าพบผู้ช่วยผู้อำนวยการ...
09/03/2021

APi x Food Innopolis

ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม (สกน.) กรมการค้าต่างประเทศ ได้เข้าพบผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ และผู้อำนวยการฝ่ายเมืองนวัตกรรมอาหาร ดร. เอกอนงค์ จางบัว เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 ณ อาคารเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกันในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรม เช่น 1. การพัฒนาผู้ประกอบการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2. ขยายช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ (Market Intelligence) 3. การเชื่อมโยง Platform ด้านการบริการเข้าด้วยกัน (One Stop Service) ทั้งนี้ โปรดติดตามกิจกรรมความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงานได้ที่นี่ เร็วๆ นี้

APi x FDA ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม (สกน.) กรมการค้าต่างประเทศ ได้ขอเข้าพบหารือกับผู้อำนวยการกองผลิตภ...
11/02/2021

APi x FDA

ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม (สกน.) กรมการค้าต่างประเทศ ได้ขอเข้าพบหารือกับผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์สมุนไพร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 โดยวัตถุประสงค์ของการหารือเพื่อหาแนวทางความร่วมมือด้านการอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจแก่ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรม ตลอดจนการแก้ไขปัญหาและลดอุปสรรคในการยื่นคำขอจดทะเบียนผลิตภัณฑ์กับ อย. ของผู้ประกอบการฯ โดยก่อนหน้าได้มีการเข้าพบหารือกับผู้อำนวยการกองอาหารและผู้อำนวยการกองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย ไปแล้ว เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ทั้งนี้ สกน. และ อย. ต่างต้องการขับเคลื่อนสินค้าเกษตรนวัตกรรมให้ออกไปสู่ตลาดได้อย่างมีมาตรฐานและปลอดภัย โปรดติดตามกิจกรรมความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงานได้ที่นี่ เร็วๆ นี้

APi x FDA

ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม (สกน.) กรมการค้าต่างประเทศ ได้ขอเข้าพบหารือกับผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์สมุนไพร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 โดยวัตถุประสงค์ของการหารือเพื่อหาแนวทางความร่วมมือด้านการอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจแก่ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรม ตลอดจนการแก้ไขปัญหาและลดอุปสรรคในการยื่นคำขอจดทะเบียนผลิตภัณฑ์กับ อย. ของผู้ประกอบการฯ โดยก่อนหน้าได้มีการเข้าพบหารือกับผู้อำนวยการกองอาหารและผู้อำนวยการกองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย ไปแล้ว เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ทั้งนี้ สกน. และ อย. ต่างต้องการขับเคลื่อนสินค้าเกษตรนวัตกรรมให้ออกไปสู่ตลาดได้อย่างมีมาตรฐานและปลอดภัย โปรดติดตามกิจกรรมความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงานได้ที่นี่ เร็วๆ นี้

APi x NIA ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม (APi) ได้เข้าพบ ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกร...
28/01/2021

APi x NIA

ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม (APi) ได้เข้าพบ ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม และทีมผู้บริหาร สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) เพื่อหารือแนวทางการดำเนินการร่วมกัน ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรม รวมทั้งแนวทางการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง 2 หน่วยงาน ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้

APi นำสินค้าเกษตรนวัตกรรมร่วมออกบูทแสดงสินค้าในงาน “ของดีทั่วไทย” ครั้งที่ 1 ระหว่าง 2 - 6 ธันวาคม  ณ ฮอลล์ 7 - 8 อิมแพ็...
03/12/2020

APi นำสินค้าเกษตรนวัตกรรมร่วมออกบูทแสดงสินค้าในงาน “ของดีทั่วไทย” ครั้งที่ 1 ระหว่าง 2 - 6 ธันวาคม ณ ฮอลล์ 7 - 8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

APi x Makroผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรมเข้าพบผู้บริหารจาก Makro เพื่อหารือถึงแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริม...
09/11/2020

APi x Makro

ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรมเข้าพบผู้บริหารจาก Makro เพื่อหารือถึงแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรมร่วมกัน ทั้งนี้ Makro ขอให้สถาบันฯ ส่งผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน Innovation Day ที่จะจัดขึ้นเร็วๆ นี้

APi x Gourmet Market ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรมเข้าพบ คุณพลอยชมพู อัมพุช ตำแหน่ง ผู้จัดการใหญ่บริหารสิ...
06/11/2020

APi x Gourmet Market

ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรมเข้าพบ คุณพลอยชมพู อัมพุช ตำแหน่ง ผู้จัดการใหญ่บริหารสินค้าซุปเปอร์มาร์เก็ต FRESH บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด เพื่อหารือถึงแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้กับผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรมร่วมกัน

ติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้ในเพจ เร็วๆนี้

APi x SME Bankผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรมเข้าพบผู้บริหาร SME Bank เพื่อหารือถึงแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเส...
05/11/2020

APi x SME Bank

ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรมเข้าพบผู้บริหาร SME Bank เพื่อหารือถึงแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรมร่วมกันในอนาคต

ติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้ในเพจ เร็วๆนี้

Commerce News Agency
08/10/2020

Commerce News Agency

สินค้าเกษตรนวัตกรรมฮอต นำโชว์งาน THAIFEX ยอดขายปังไม่น้อยกว่า 8 ล้าน

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยถึงผลการนำผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรมในเครือข่ายจำนวน 10 ราย เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยในงาน THAIFEX-Anuga Asia 2020 เมื่อเร็วๆ นี้ว่า สินค้าเกษตรนวัตกรรมของไทยได้รับการความสนใจจากผู้ซื้อ ผู้นำเข้า เช่น จีน ไต้หวัน ญี่ปุ่น ฮ่องกง เกาหลี เวียดนาม สหรัฐฯ และแคนาดา แสดงความสนใจสั่งซื้อสินค้าเป็นอย่างมาก โดยคาดว่าภายใน 1 ปี จะมียอดการสั่งซื้อประมาณ 8 ล้านบาท รวมทั้งได้รับความสนใจจากผู้ซื้อและผู้บริโภคชาวไทย ที่เข้ามาเลือกซื้อสินค้ากันเป็นจำนวนมาก ทำให้สินค้าเกษตรนวัตกรรมมีโอกาสในการขยายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

สำหรับสินค้าที่ได้นำไปจัดแสดงและจำหน่าย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์สารให้กลิ่นรสสำหรับเครื่องดื่มและเบเกอรี่ สะตออบแห้งชนิดคืนรูปสด เครื่องดื่มน้ำมะขามแดง ซอสน้ำพริกสมุนไพรพร้อมทาน ไอศกรีมมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง 100% ข้าวเหนียวมะม่วงและทุเรียนอบกรอบ น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นออร์แกนิค ขนมมะเขือม่วงกรอบ เครื่องดื่มน้ำมังคุด และใบหม่อนบดผง

ทั้งนี้ กรมฯ โดยสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม หรือ APi มีแผนในการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยจะมีการจัดกิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น งานแสดงและจำหน่ายสินค้าร่วมกับโมเดิร์นเทรด กิจกรรมส่งเสริมการขายในภูมิภาค และกิจกรรมเจรจาจับคู่งานวิจัยสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทย และมีแผนจัดหาช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตรนวัตกรรมที่หลากหลายให้ครอบคลุมทั้งในประเทศและต่างประเทศ

อ่านเพิ่มเติมคลิก>>>https://www.commercenewsagency.com/news/3599

#commercenewsagency #CNAOnline #พาณิชย์ #ข่าวพาณิชย์ #เศรษฐกิจ #สินค้าเกษตรนวัตกรรม #สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม #สถาบันAPi #APi

ผลิตผลจาก APi ที่น่าภาคภูมิใจมาก
07/10/2020
ปิยะ บุญนำกิจสวัสดิ์ Flavor Designer ผู้ตั้งใจอยากให้ความเป็นไทยมีกลิ่นและชิมได้

ผลิตผลจาก APi ที่น่าภาคภูมิใจมาก

คุยกับ ปิยะ บุญนำกิจสวัสดิ์ เรื่องบทบาทที่มองไม่เห็นของกลิ่นรสในผลิตภัณฑ์ที่เราคุ้นเคย มูลค่าทางการตลา.....

24/09/2020
พาชมบูท APi ในงาน THAIFEX 2020

พาชมบรรยากาศบูทของ APi แล้วอย่าลืมมาพบกันนะคะ

》》 ที่งาน THAIFEX 2020 โซน Fine food A แถว 50 Challenger hall 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง วันที่26 กันยายน 2563 เวลา 10.00 - 18.00 น.《《

มาแล้วจ้า บูทสินค้าเกษตรนวัตกรรมของ APi  ในงาน THAIFEX - ANUGA ASIA 2020 “The Hybrid Edition” ปีนี้ APi พาผู้ประกอบการสิ...
23/09/2020

มาแล้วจ้า บูทสินค้าเกษตรนวัตกรรมของ APi ในงาน THAIFEX - ANUGA ASIA 2020 “The Hybrid Edition” ปีนี้ APi พาผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรม 10 บริษัท มาโชว์กันอย่างจัดเต็ม ทั้งมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองพร้อมทาน ขนมมะเขือม่วงกรอบ ใบหม่อนบดผง ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว ซอสน้ำพริกสมุนไพรพร้อมทาน กลิ่นสังเคราะห์จากผลไม้ ข้าวเหนียวมะม่วง และข้าวเหนียวทุเรียนอบกรอบ สูตรข้าวกล้องงอก สะตออบแห้งคืนรูปสด เครื่องดื่มน้ำมะขามแดง และน้ำผลไม้สกัดสารต้านอนุมูลอิสระ

พบกันได้ที่โซน >> Fine food A แถว 50

APi  ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วม โครงการสัมมนา เรื่อง "Blockchain กับ เกษตรอินทรีย์ ของ คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาห...
17/09/2020

APi ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วม โครงการสัมมนา เรื่อง "Blockchain กับ เกษตรอินทรีย์ ของ คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา วันศุกร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ ตั้งแต่ ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องวีนัส ชั้น ๓ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

สำหรับผู้ลงทะเบียนเข้าใช้งาน  https://apisearch.dft.go.th/ แล้ว อย่าลืม เข้าระบบมากรอกข้อมูลผลิตภัณฑ์กันด้วยนะคะ
02/09/2020

สำหรับผู้ลงทะเบียนเข้าใช้งาน https://apisearch.dft.go.th/ แล้ว อย่าลืม เข้าระบบมากรอกข้อมูลผลิตภัณฑ์กันด้วยนะคะ

APi search ระบบฐานข้อมูลสินค้าเกษตรนวัตกรรม ของสถาบัน APi 👉ขอเชิญชวนผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรม👈  ร่วมลงทะเบียนกรอกข...
02/09/2020

APi search ระบบฐานข้อมูลสินค้าเกษตรนวัตกรรม ของสถาบัน APi
👉ขอเชิญชวนผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรม👈
ร่วมลงทะเบียนกรอกข้อมูลในระบบ เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรนวัตกรรม ให้ง่ายต่อการค้นหาและนำไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งผู้ที่ลงทะเบียนสินค้าในระบบจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ อีกมากมาย จากทางสถาบัน APi อีกด้วย
ลงทะเบียนเลย https://apisearch.dft.go.th/

APi search ระบบฐานข้อมูลสินค้าเกษตรนวัตกรรม ของสถาบัน APi 👉ขอเชิญชวนผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรม👈  ร่วมลงทะเบียนกรอกข...
24/08/2020

APi search ระบบฐานข้อมูลสินค้าเกษตรนวัตกรรม ของสถาบัน APi
👉ขอเชิญชวนผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรม👈
ร่วมลงทะเบียนกรอกข้อมูลในระบบ เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรนวัตกรรม ให้ง่ายต่อการค้นหาและนำไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งผู้ที่ลงทะเบียนสินค้าในระบบจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ อีกมากมาย จากทางสถาบัน APi อีกด้วย
ลงทะเบียนเลย https://apisearch.dft.go.th/

เปิดตัวแล้วจ้า APi search ระบบฐานข้อมูลสินค้าเกษตรนวัตกรรม ของสถาบัน APi 👉ขอเชิญชวนผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรม👈  ร่ว...
24/08/2020

เปิดตัวแล้วจ้า APi search ระบบฐานข้อมูลสินค้าเกษตรนวัตกรรม ของสถาบัน APi

👉ขอเชิญชวนผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรม👈
ร่วมลงทะเบียนกรอกข้อมูลในระบบ เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรนวัตกรรม ให้ง่ายต่อการค้นหาและนำไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งผู้ที่ลงทะเบียนสินค้าในระบบจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ อีกมากมาย จากทางสถาบัน APi อีกด้วย

ลงทะเบียนเลย https://apisearch.dft.go.th/

​สถาบัน APi จับมือแพลตฟอร์มออนไลน์-ห้างดัง เพิ่มช่องทางขายสินค้าเกษตรนวัตกรรม
29/05/2020
​สถาบัน APi จับมือแพลตฟอร์มออนไลน์-ห้างดัง เพิ่มช่องทางขายสินค้าเกษตรนวัตกรรม

​สถาบัน APi จับมือแพลตฟอร์มออนไลน์-ห้างดัง เพิ่มช่องทางขายสินค้าเกษตรนวัตกรรม

สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม (APi) เดินหน้าช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าเกษตรนวัตกรรมที่ได้รับ.....

26/05/2020
จากหิ้งสู่ห้าง "สินค้าเกษตรนวัตกรรม" (21 พ.ค.63) กาแฟดำ | 9 MCOT HD

จากหิ้งสู่ห้าง "สินค้าเกษตรนวัตกรรม"

รับชมรายการกาแฟดำย้อนหลังได้ที่นี้เลยค่ะ

https://www.youtube.com/watch?v=BmDSBBHlfyY

กาแฟดำ |21พ.ค.63 OnAir จากหิ้งสู่ห้าง "สินค้าเกษตรนวัตกรรม" ++++++++++++++ ดูก่อนทุกช่องทาง... ติดตามได้จาก การออกอากาศสดทางโท...

9 MCOT
21/05/2020

9 MCOT

ยกระดับสินค้าเกษตร

เพิ่มมูลค่าด้วยนวัตกรรม จาก "หิ้ง" สู่ "ห้าง"

เกษตรไทย ไปไกลกว่าที่คิด... สร้างรากฐานใหม่สู่เป้าหมายโลก

ร่วมพูดคุยกับ คุณกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ แม่ทัพสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม คืนนี้ 22.30น. ทางช่อง9MCOTHD

กรมการค้าต่างประเทศ DFT
21/05/2020

กรมการค้าต่างประเทศ DFT

วันนี้พลาดไม่ได้ !!!
แอดมินชวนกันมาชมสัมภาษณ์พิเศษอธิบดีกรมการค้าการประเทศ
ที่จะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ "สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม (APi)"
ในรายการ "กาแฟดำ" ช่อง MCOT HD ออกอากาศวันที่ 21 พ.ค. 63 เวลา 22.30 -23.00 น.

ประมวลภาพกิจกรรม “APi Inspirational Talk 2020” เพราะความสำเร็จ…..เกิดจากแรงบันดาลใจ ณ วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เว...
28/02/2020

ประมวลภาพกิจกรรม “APi Inspirational Talk 2020” เพราะความสำเร็จ…..เกิดจากแรงบันดาลใจ ณ วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องเลอ คองคอร์ด โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ

ประมวลภาพกิจกรรม “APi Inspirational Talk 2020” เพราะความสำเร็จ…..เกิดจากแรงบันดาลใจ ณ วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องเลอ คองคอร์ด โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ

ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์ประกอบการบรรยายกิจกรรม "APi Inspirational Talk 2020"  โดยทางเราได้แบ่งไฟล์เป็น 2 ช่วง (เช้า-บ่าย)...
26/02/2020
APiTalk_2020_Presentation_AM.pdf

ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์ประกอบการบรรยายกิจกรรม "APi Inspirational Talk 2020" โดยทางเราได้แบ่งไฟล์เป็น 2 ช่วง (เช้า-บ่าย) ตามลิงค์ที่แนบให้ค่ะ

ไฟล์ประกอบการบรรยายช่วงเช้า (09.00-12.00น.)
https://bit.ly/2HTefTN

ไฟล์ประกอบการบรรยายช่วงเช้า (13.00-16.00น.)
https://bit.ly/2HZ7z6G

Agriculture product innovation from Thailand 🇹🇭 Please visit the DFT booth at RN04, Thailand Pavilion, World Food zone, ...
16/02/2020

Agriculture product innovation from Thailand 🇹🇭

Please visit the DFT booth at RN04, Thailand Pavilion, World Food zone, Sheik Rashid Halls.

16-20 February 2020
Dubai World Trade Centre, Dubai

Agriculture product innovation from Thailand 🇹🇭 Please visit the DFT booth at RN04, Thailand Pavilion, World Food zone, ...
07/02/2020

Agriculture product innovation from Thailand 🇹🇭

Please visit the DFT booth at RN04, Thailand Pavilion, World Food zone, Sheik Rashid Halls.

16-20 February 2020
Dubai World Trade Centre, Dubai

📣📣ขอเชิญทุกท่านพบกับงาน “APi Inspirational Talk 2020” เพราะความสำเร็จ…..เกิดจากแรงบันดาลใจ ⏰ในวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์...
22/01/2020

📣📣ขอเชิญทุกท่านพบกับงาน “APi Inspirational Talk 2020” เพราะความสำเร็จ…..เกิดจากแรงบันดาลใจ
⏰ในวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องเลอ คองคอร์ด โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ

📌📌ภายในงานท่านจะได้พบกับแนวคิดที่จะเปลี่ยนคุณให้เป็นผู้นำทางด้านธุรกิจเกษตรนวัตกรรม โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและการจัดการธุรกิจ ต้นแบบแรงบันดาลใจเกษตรยุคใหม่ 📌📌

🔥🔥🔥 ลงทะเบียนฟรี http://bit.ly/2TIx574 จำนวนจำกัด ‼️‼️

‼️พร้อมทั้งรับของที่ระลึกและอาหารว่างฟรี ตลอดงาน‼️

#APiinspirationalTalk2020
#APiinspire
#สร้างแรงบันดาลใจ
#successful
#Innovation
#เกษตรนวัตกรรม

20/01/2020
วันสุดท้ายแล้วนะ ใครยังไม่ได้มา มาวันนี้ก็ยังทันนะ 😊 ในงานพบกับสินค้าเกษตรนวัตกรรมหลากหลายมากมายให้คุณได้เลือกสรร กิจกรร...
20/01/2020

วันสุดท้ายแล้วนะ ใครยังไม่ได้มา มาวันนี้ก็ยังทันนะ 😊 ในงานพบกับสินค้าเกษตรนวัตกรรมหลากหลายมากมายให้คุณได้เลือกสรร กิจกรรมสินค้านาทีทอง และมินิคอนเสิร์ตจาก ปาล์มมี่ ก๊อปปี้โชว์
แล้วพบกันที่ APi Parade​2020 at เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต 😬

19/01/2020
19/01/2020
19/01/2020
19/01/2020
18/01/2020

นาทีทองอีกแล้วจ้าาา

18/01/2020

ที่อยู่

Bangkok

เบอร์โทรศัพท์

+6625474744

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Institute for Agricultural Product Innovationผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Institute for Agricultural Product Innovation:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด