STKS - Science and Technology Knowledge Services

STKS - Science and Technology Knowledge Services ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - STKS หน่วยงานที่ให้บริการสารสนเทศ และแหล่งความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานระดับฝ่ายสังกัดสำนักงานกลาง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ https://www.nstda.or.th/stks/
(4)

เปิดเหมือนปกติ

หุ่นกระบอก ละครชาตรี และการแสดงอีกหลากหลาย ที่ครูวัชรพงศ์ ปานเสนชุติพันธุ์ ท่านกรุณาเผยแพร่เป็นสื่อการศึกษาแบบเปิด ผ่าน ...
07/04/2021

หุ่นกระบอก ละครชาตรี และการแสดงอีกหลากหลาย ที่ครูวัชรพงศ์ ปานเสนชุติพันธุ์ ท่านกรุณาเผยแพร่เป็นสื่อการศึกษาแบบเปิด ผ่าน https://oer.learn.in.th/event/event_media/36#top

เชิญชม โหลด แชร์กันได้ครับผม

สถาบันกันตนา ... หนึ่งในหน่วยงานที่ประสานขอให้สนับสนุนระบบห้องสมุด STKS ได้แนะนำและเสนอระบบห้องสมุดอัตโนมัติ OpenBiblio ...
07/04/2021

สถาบันกันตนา ... หนึ่งในหน่วยงานที่ประสานขอให้สนับสนุนระบบห้องสมุด STKS ได้แนะนำและเสนอระบบห้องสมุดอัตโนมัติ OpenBiblio รุ่น myLib http://www.thailibrary.in.th/2013/08/28/openbiblio-mylib/ จนเกิดเป็นระบบห้องสมุดสถาบันกันตนาในที่สุด

OER-Thailand
02/04/2021

OER-Thailand

พระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี ผลงานของศิลปินไทยหลากหลายท่าน ที่กรุณาเผยแพร่ให้ผู้สนใจทั่วไปสามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้งานภายใต้สัญญาอนุญาตแบบเปิดครีเอทีฟคอมมอนส์ที่ คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด https://oer.learn.in.th/
#OER #ThaiOER

#ThaiOER #OER ขอความอนุเคราะห์ท่านที่ใช้งาน "คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด" (Open Educational Resource : OER) ร่วมตอบแบบสำ...
01/04/2021

#ThaiOER #OER ขอความอนุเคราะห์ท่านที่ใช้งาน "คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด" (Open Educational Resource : OER) ร่วมตอบแบบสำรวจการใช้งาน เพื่อนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ท่านมีต่อการใช้ระบบ OER และ ระบบ MOOC ปรับปรุงการดำเนินงานในอนาคต
http://203.185.137.194/survey/index.php/551984?

ยังชื่นชอบและประทับใจกับภาพประวัติศาสตร์จากฟิล์มกระจก ที่สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เผยแพร่ผ่านคลัง OER https://oer.learn...
01/04/2021

ยังชื่นชอบและประทับใจกับภาพประวัติศาสตร์จากฟิล์มกระจก ที่สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เผยแพร่ผ่านคลัง OER
https://oer.learn.in.th/event/event_media/33#top

วันพุธที่ 31 มี.ค. 2564 เวลา 9.00-16.00 น. ทีม STKS สวทช. บรรยาย เรื่อง การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ workshop เรื่อง ก...
31/03/2021

วันพุธที่ 31 มี.ค. 2564 เวลา 9.00-16.00 น. ทีม STKS สวทช. บรรยาย เรื่อง การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ workshop เรื่อง การกำหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักหอสมุด ม.บูรพา แก่ผู้บริหารและบุคลากรสำนักหอสมุด ม.บูรพา โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการ ระหว่าง ม.บูรพา โดย สำนักหอสมุด และ สวทช. โดย STKS ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

การวิจัยและพัฒนา (Research & Development : R&D) ที่ใช้ประโยชน์ได้จริงคือ หนึ่งในตัวชี้วัดความสำเร็จของแต่ละประเทศ ยิ่งปร...
31/03/2021
“บัญชีนวัตกรรมไทย” ดันนวัตกรรมไทยทัดเทียมโลก | The Story Thailand

การวิจัยและพัฒนา (Research & Development : R&D) ที่ใช้ประโยชน์ได้จริงคือ หนึ่งในตัวชี้วัดความสำเร็จของแต่ละประเทศ ยิ่งประเทศไหนมีงานวิจัยและพัฒนาที่แข็งแกร่งและเป็นประโยชน์กับประชาชน ประเทศนั้น ๆ ก็จะยิ่งเติบโตเจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว แถมยังเป็นความก้าวหน้าที่มั่นคงและยังยืนต่อประเทศในระยะยาว

ในฐานะผู้ที่วางรากฐานและปลุกปั้น สวทช. ตลอดจน ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) จนก....

กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 โดยกรมบัญชีกลาง ...
31/03/2021

กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 โดยกรมบัญชีกลาง กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดซื้อจัดจ้างสินค้าหรือบริการจากผู้ประกอบการ SME ที่ได้ขึ้นบัญชีรายการพัสดุและบัญชีรายชื่อไว้กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 และให้แต้มต่อในการเสนอราคา e-Bidding รายละเอียดhttps://thaismegp.com/egp/pdf/ThaiSME-GP.pdf

https://thaismegp.com/egp/portal1.aspx

Advances in Materials Science and Engineering (AMSE) วารสารวิชาการแบบเปิด (Open Access: OA) ครอบคลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสต...
30/03/2021
แนะนำวารสารวิชาการแบบเปิด (OA): Advances in Materials Science and Engineering - ร่วมสร้างสรรค์แบ่งปันความรู้เพื่อสังคมแห

Advances in Materials Science and Engineering (AMSE) วารสารวิชาการแบบเปิด (Open Access: OA) ครอบคลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และวัสดุศาสตร์ จากสำนักพิมพ์ Hindawi (UK) ค่า Impact Factor ปี 2019 เท่ากับ 1.271
http://www.thailibrary.in.th/2021/03/29/oa-amse/

Advances in Materials Science and Engineering (AMSE) วารสารวิชาการแบบเปิด (Open Access: OA) ครอบคลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และวัสดุศาสตร์ จากสำนักพิม.....

ผลงานกราฟิกวิถีไทย โดยคุณ "เด็กบ้านสวน" ที่เผยแพร่ในคลัง OER ชุดนี้ คือประทับใจมาก ย้อนยุคคิดถึงวัยเด็กได้อย่างดี และผู้...
30/03/2021

ผลงานกราฟิกวิถีไทย โดยคุณ "เด็กบ้านสวน" ที่เผยแพร่ในคลัง OER ชุดนี้ คือประทับใจมาก ย้อนยุคคิดถึงวัยเด็กได้อย่างดี และผู้สร้างสรรค์ก็อนุญาตให้ส่งต่อเป็นสื่อการศึกษาแบบเปิดผ่านคลัง OER ด้วยนะครับ ... สืบค้นง่ายๆ ด้วยคำค้นว่า "เด็กบ้านสวน" ผ่าน https://oer.learn.in.th/

ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ cybersecurity
30/03/2021

ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ cybersecurity

cybersecurity

ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

ภาวะที่เครือข่าย ระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรม และข้อมูล พ้นจากภัยคุกคาม มีลักษณะสำคัญ ๓ ประการ คือ คงความลับ คงความถูกต้องครบถ้วน และคงความพร้อมใช้งาน ภาวะดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยบุคลากร กระบวนการทำงาน และเครื่องมือ ที่เหมาะสม

ขอเชิญชวนร่วมงานสัมมนาวิชาการ NAC 2021 ในโอกาสครบรอบ 30 ปี สวทช. ภายใต้ Theme “STI driving BCG Economy for Sustainabilit...
23/03/2021
กิจกรรมสัมมนาวิชาการ NAC2021

ขอเชิญชวนร่วมงานสัมมนาวิชาการ NAC 2021 ในโอกาสครบรอบ 30 ปี สวทช.
ภายใต้ Theme “STI driving BCG Economy for Sustainability “ ครับ

https://www.nstda.or.th/nac/2021/seminar/

พบกับกิจกรรมการสัมมนาวิชาการในรูปแบบออนไลน์มากกว่า 30 หัวข้อ โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 30 มีนาคม ....

ในบางครั้ง... การสร้าง content ไทยๆ ให้น่าสนใจนั้น นอกจากเนื้อหาต้องไม่น่าเบื่อแล้ว การเลือกใช้ภาพที่สวย คุณภาพดี มาประก...
09/03/2021

ในบางครั้ง... การสร้าง content ไทยๆ ให้น่าสนใจนั้น นอกจากเนื้อหาต้องไม่น่าเบื่อแล้ว การเลือกใช้ภาพที่สวย คุณภาพดี มาประกอบ content ก็เป็นสิ่งที่สำคัญค่ะ หากใครที่กำลังมองหารูปวัดวาอาราม ประสาท ราชวังที่งดงามเพื่อนำมาประกอบ content อยู่ ต้องไม่พลาดผลงานอันงดงามของ อ.ศรีรัฏฐ์ สมสวัสดิ์ (อ.เอ้) ที่ใจดีแบ่งปันรูปเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตแบบเปิดครีเอทีฟคอมมอนส์ โดยไม่ต้องขออนุญาตเจ้าของก่อน เพื่อนำไปใช้ประกอบจัดทำสื่อต่างๆ ได้อย่างปลอดภัย ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ที่ คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด (Open Educational Resource) https://oer.learn.in.th และใส่คำค้น "ศรีรัฏฐ์ สมสวัสดิ์" ค่ะ
#OER #ThaiOER

สวทช. จัดงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 16 หรือ 16th NSTDA Annual Conference: NAC2021 ขึ้น ระหว่างวันที่ 25-30 มีนาคม ...
09/03/2021
NAC2021 – 16th NSTDA Annual Conference

สวทช. จัดงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 16 หรือ 16th NSTDA Annual Conference: NAC2021 ขึ้น ระหว่างวันที่ 25-30 มีนาคม 2564 ในหัวข้อ “30 ปี สวทช. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” (STI Driving BCG Economy for Sustainability)

ภายในงานประกอบด้วยการนำเสนอผลงานของ สวทช. และพันธมิตร การสัมมนาวิชาการ การแสดงนิทรรศการ การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบของสวทช. และบริษัทผู้เช่า และกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน

ลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ https://www.nstda.or.th/nac
https://www.youtube.com/watch?v=Ol5Y2HzmOxw&t=13s

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

สวทช. จับมือ มจษ. พัฒนาสื่อสาระความรู้ดิจิทัลสนับสนุนการเรียนรู้แบบเปิดเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน.(5 มีน...
05/03/2021

สวทช. จับมือ มจษ. พัฒนาสื่อสาระความรู้ดิจิทัลสนับสนุนการเรียนรู้แบบเปิดเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
.
(5 มีนาคม 2564) อาคาร สวทช. ถ.พระราม 6 : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) ร่วมกับ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (มจษ.) จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “ด้านวิชาการและด้านการบริหารจัดการสื่อดิจิทัลและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม” เพื่อสร้างความร่วมมือในการดำเนินงานทางด้านวิชาการและการบริหารจัดการสื่อดิจิทัล โดยให้การสนับสนุนด้านเทคนิคการถ่ายทอดความรู้เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งการพัฒนาสื่อสาระความรู้ในรูปแบบดิจิทัลที่เหมาะสมเพื่อเผยแพร่เป็นสาธารณะ สร้างประโยชน์ต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต นำไปสู่การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ของไทยอย่างยั่งยืน ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาความร่วมมือเป็นเวลา 3 ปี โดยมี ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ รองผู้อำนวยการ สวทช. และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิ วงศ์ทองคำ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มจษ. เป็นผู้ลงนาม และมี คุณวรวัจน์ สุวคนธ์ รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด SCB Academy เป็นสักขีพยาน

ปี 2564 สวทช. โดย STKS ได้จัดหาฐานข้อมูลใหม่ คือ ฐานข้อมูล Orbit Innovation เครื่องมือที่ช่วยวิเคราะห์และนำเสนอภาพรวมของ...
19/02/2021
Orbit Innovation - ร่วมสร้างสรรค์แบ่งปันความรู้เพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ - Knowledge Sharing

ปี 2564 สวทช. โดย STKS ได้จัดหาฐานข้อมูลใหม่ คือ ฐานข้อมูล Orbit Innovation เครื่องมือที่ช่วยวิเคราะห์และนำเสนอภาพรวมของข้อมูลทางธุรกิจ จากข้อมูลมากกว่า 50 ประเภท จากแหล่งข้อมูลมากกว่า 500 แหล่ง ถูกนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอในลักษณะ visualization เพื่อประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา http://www.thailibrary.in.th/2020/07/27/orbit-innovation/
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมดที่บอกรับและให้บริการปี 2564 ที่ https://www.nstda.or.th/stks/online-database.html

Orbit Innovation ฐานข้อมูล Business Intelligence หรือ BI ที่สรุปภาพรวมของข้อมูลทางธุรกิจ ใช้เพื่อการตัดสินใจสำหรับองค์กร โดยแสดงผล.....

Forest Herbarium - BKF
11/02/2021

Forest Herbarium - BKF

Thai Plant Names

Application ที่ใช้ค้นหาชื่อพฤกษศาสตร์ ชื่อไทย ของพรรณไม้ทั้งหมดที่มีการพบในประเทศไทย กว่า 11,500 ชนิด, 2,460 สกุล, 290 วงศ์ พร้อมภาพพรรณไม้กว่า 2,140 ชนิด

และยังเชื่อมต่อกับข้อมูลสารานุกรมพืชกว่า 500 ชนิด และข้อมูลพืชสมุนไพรอีกกว่า 700 ชนิด ที่มีทั้งคำบรรยาย และภาพแสดง โดยการเรียบเรียงจากนักพฤกษศาสตร์มืออาชีพ

*** จุดเด่นอีกอย่างของแอพพลิเคชั่นนี้ ยังมี qr code ข้อมูลพรรณไม้กว่า 1000 ชนิด ให้ท่านนำไปใช้ทำป้ายสื่อความหมายหรือแชร์ให้คนอื่นๆ ต่อได้อีกด้วย

***ดาวน์โหลดฟรี***

https://apps.apple.com/th/app/thaiplantnames/id1527892780?l=th

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.devoop.botanythaiplantnames&hl=en

https://www.dnp.go.th/botany/mplant/index.html

ขอแสดงความยินดีกับ ดร. ชมพู่ ฐิติมา ธรรมบำรุง ครับที่ได้รับการคัดเลือกและประกาศจากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถ...
10/02/2021

ขอแสดงความยินดีกับ ดร. ชมพู่ ฐิติมา ธรรมบำรุง ครับที่ได้รับการคัดเลือกและประกาศจากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในด้าน บุคคลดีเด่นสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ประจำปี 2563 ..... https://www.tla.or.th/index.php/th/news-and-events/announcement/340-list-of-librarian-2518-2565

ทีม STKS. ได้รับการคัดเลือกรวม 3 ท่านแล้วรวมชมพู่ ท่านแรกคือพี่ใหญ่ รังสิมา https://www.nstda.or.th/stks/pride1/1174-la-award.html ... โดยได้รับการคัดเลือกและเสนอชื่อโดยชมรมห้องสมุดเฉพาะ. .... ขอขอบพระคุณพี่ๆ ชมรมห้องสมุดเฉพาะเป็นอย่างสูง รวมทั้งกรรมการสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ครับ

TKpark อุทยานการเรียนรู้
08/02/2021

TKpark อุทยานการเรียนรู้

TK Park จัดเต็มกว่าเดิม อ่านฟรีจุใจกับอีบุ๊ก 30,000 เล่ม
ใครๆ ก็สามารถใช้บริการห้องสมุดออนไลน์ของ TK Park ที่เข้าถึงง่ายผ่านแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ เพิ่มหนังสือใหม่ทุกเดือน ครอบคลุมทุกหมวดหมู่

สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยสมาชิกของ TK Park และต้องการใช้บริการห้องสมุดออนไลน์ สมัครได้ฟรีที่ www.tkpark.or.th/tha/register หากมีคำถามเกี่ยวกับการใช้งาน กรุณาติดต่อทาง Inbox ของ เพจ Facebook: TKpark อุทยานการเรียนรู้

Google Data Studio  นอกจากจะสร้าง Data Visualization จากแหล่งข้อมูลออกมาเป็นรูปภาพที่อ่านเข้าใจง่าย หรือที่เรียกกันว่า D...
02/02/2021
ตัวอย่าง ระบบค้นหาสถานที่ แหล่งเรียนรู้ ด้วย Data Studio - ร่วมสร้างสรรค์แบ่งปันความรู้เพื่อสัง

Google Data Studio นอกจากจะสร้าง Data Visualization จากแหล่งข้อมูลออกมาเป็นรูปภาพที่อ่านเข้าใจง่าย หรือที่เรียกกันว่า Dashboard แล้ว ยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานเป็น ระบบคลังดิจิทัล ได้เหมือนกัน

ตัวอย่างการนำแผนภูมิ รูปแบบ Google Maps ใน Google Data Studio มาทำระบบคลังดิจิทัล เพื่อค้นหาสถานที่แหล่งเรียนรู้ หรือสถานที่สำคัญ และให้เชื่อมข้อมูลไปยังบทความที่เผยแพร่

http://www.thailibrary.in.th/2021/01/29/demo-gallery-library-archives-museum-learning/

Google Data Studio นอกจากจะสร้าง Data Visualization จากแหล่งข้อมูลออกมาเป็นรูปภาพที่อ่านเข้าใจง่าย หรือที่เรียกกันว่า Dashboard แล้ว ย.....

30 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันครบรอบการก่อตั้งของหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. ปีนี้เป็น...
30/12/2020

30 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันครบรอบการก่อตั้งของหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. ปีนี้เป็นปีที่ สวทช.ดำเนินงานสู่ปีที่ 30 มีผลงานออกสู่สาธารณชนมากมายตอบโจทย์ทั้งด้านเกษตรอาหาร ชุมชน วัสดุ พลังงานและสิ่งแวดล้อม สุขภาพและการแพทย์ ดิจิทัล ความมั่นคงและการรับมือภัยพิบัติ Competitiveness Enforcement และการพัฒนาคน

เรา...สวทช. จะยังคงมุ่งมั่นในการสร้างผลงานที่มีคุณค่า มีประโยชน์ต่อประเทศชาติ และเป็นพันธมิตรกับทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา เพื่อนำผลงานไปยกระดับความเป็นอยู่ของคนไทยให้อยู่ดี กินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป ภายใต้ BCG Economy Model

Cr. พี่ปู กุลประภา

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
15/12/2020

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศดิจิทัลและการใช้เทคโนโลยี โดย ผศ.ดร. สุวรรณา รัศมีขวัญ รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยบูรพา และอาจารย์บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ให้เกียรติร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง โดยมีอาจารย์เหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและดร.นำชัย ชีววิวรรธน์ ผู้อำนวยการฝ่ายเผยแพร่วิทยาศาสตร์ฯ พร้อมผู้บริหาร ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง เมื่อวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม 201 สำนักหอสมุด

eBook ดีๆ โหลดอ่าน แชร์ได้ตามอัธยาศัยครับhttps://oer.learn.in.th/ebook
30/11/2020

eBook ดีๆ โหลดอ่าน แชร์ได้ตามอัธยาศัยครับ
https://oer.learn.in.th/ebook

ตราสัญลักษณ์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมhttp://www.thailibrary.in.th/2020/11/25/mhesi-logo/
25/11/2020
ตราสัญลักษณ์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม - ร่วมสร้างสรรค์แบ่งปันคว

ตราสัญลักษณ์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
http://www.thailibrary.in.th/2020/11/25/mhesi-logo/

ประกาศผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 🏆*รางวัลชนะเลิศ* ผล.....

สอวช.
18/11/2020

สอวช.

สอวช. และ มจธ. พาทุกคนมารู้จักกับข้อเสนอนโยบายของนักวิจัยรุ่นใหม่ ภายใต้ “หลักสูตรการออกแบบนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม” รุ่นที่ 2 หลักสูตรที่สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้และความสามารถในการออกแบบและจัดทำนโยบายด้าน อววน. ซึ่งประเด็นแรกเป็นเรื่อง “คุณภาพเด็กและเยาวชนสำหรับสังคมรูปแบบใหม่ในศตวรรษที่ 21” มาติดตามไปพร้อมๆ กัน!

ประเทศไทยกําลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ส่งผลให้วัยแรงงานต้องทํางานหนักมากขึ้น ทำงานที่มีทักษะมากขึ้น สร้างผลผลิตต่อชั่วโมงได้สูงขึ้น เพื่อรองรับจํานวน (เด็กและผู้สูงอายุ) ที่มีมากขึ้น ดังนั้น เด็กและเยาวชนในยุคนี้จึงจำเป็นที่จะต้องเติบโตมามีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่ดีและจำเป็น รวมถึงต้องเหมาะสมต่อสังคมในศตวรรษที่ 21 และอนาคตต่อไปด้วย ซึ่งงานวิจัยฉบับนี้ได้มุ่งเน้นไปในการสร้างนโยบายที่ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนไทยอายุ 0 – 18 ปี ซึ่งเป็นประชากรประมาณ 14.13 ล้านคน หรือคิดเป็น 21% ของประชากรทั้งหมด พบว่าปัญหาและความท้าทายของสังคมไทย ได้แก่
“สภาพทางเศรษฐกิจ” พบว่า ครัวเรือนไทยมีความอบอุ่นลดลง ครอบครัวแหว่งกลางจากการที่พ่อและแม่ต้องออกไปทำงานในเมือง หนี้สินครัวเรือนสูงขึ้น ผู้สูงอายุยังพึ่งพิงเงินจากลูกหลานมากกว่าเงินออม
“ด้านการศึกษา" เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียน พบว่า อัตราการเข้าเรียนในระดับประถมศึกษาของเด็กไทยค่อนข้างต่ำ แต่อัตราการเรียนต่อระดับอุดมศึกษากลับสูง ขาดแคลนแรงงานทักษะระดับอาชีวศึกษาความสามารถทางด้านวิชาการและกระบวนการคิดอยู่ในระดับต่ำ และยังพบความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาที่เป็นผลพวงจากเศรษฐกิจในระดับครอบครัวอีกด้วย
“ด้านสุขภาวะ” พบว่า สุขภาพของคนไทยดีขึ้น ระบบสาธารณสุขของประเทศดีขึ้นมาก แต่พบปัญหาจากพฤติกรรมและพันธุกรรมเพิ่มขึ้น เช่น อุบัติเหตุบนท้องถนน มีแนวโน้มความพยายามในการการฆ่าตัวตายเพิ่มสูงขึ้น ปัญหาคุณแม่วัยใสและยาเสพติด
“ด้านโอกาสและความเสี่ยง” คนไทยใช้เวลาในโลกดิจิทัลมากขึ้น เทคโนโลยีทางการแพทย์จะดีขึ้น รวมถึงคนไทยมีความใส่ใจสุขภาพ และความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เด็กรุ่นใหม่ในครอบครัวที่มีฐานะดีจะมีชีวิตที่ดี เกษตรกรรุ่นเดิมสามารถรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรจนดินและน้ำอุดมสมบูรณ์ มีที่ดินทำกินอย่างเพียงพอ แต่ก็พบปัญหาและความเสี่ยงอันเกิดจากโอกาสที่เกิดขึ้นเช่นกัน

การสร้างเด็กและเยาวชนใน “ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21” จำเป็นต้องมีทักษะต่างๆ ใน 3 กลุ่มใหญ่ คือ
1) Foundational Literacies ทักษะพื้นฐานที่สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
2) Competencies ทักษะที่สามารถจัดการกับความท้าทายต่างๆ ที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น
3) Character Qualities ทักษะที่สามารถจัดการกับสภาพแวดล้อมรอบตัวที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้

โดยทีมวิจัยได้จัดทำข้อเสนอนโยบายในการแก้ไขปัญหาของสังคมไทยในปัจจุบัน และนำไปสู่เป้าหมาย “เด็กและเยาวชนไทยที่มีคุณภาพในศตวรรษที่ 21” แบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

1) นโยบายเสริมเกราะสำหรับกลุ่มเด็กและเยาวชนไทยที่ยังไม่มีความพร้อมในการเสริมสร้างให้กลายเป็นเยาวชนในศตวรรษที่ 21 ได้ทันที
1.1 นโยบายสร้างความพร้อมทางร่างกายและจิตใจของเด็กไทย : การสร้างนักโภชนาการในโรงเรียนพร้อมกับระบบที่ใช้งานสำหรับการเตรียมโภชนาการที่สมบูรณ์
1.2 ศูนย์เลี้ยงเด็กจากอาสาผู้สูงวัย
1.3 สร้างจิตอาสาด้วยสลากทำดี

2) นโยบายติดปีกสำหรับเด็กและเยาวชนไทยมีความพร้อมที่จะก้าวไปสู่ศตวรรษที่ 21
2.1 Experience Education : โรงเรียนสอนประสบการณ์ชีวิตตั้งแต่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเรียกว่า Experience Education ผ่านโปรแกรม Simulator
2.2 จัดตั้ง PBL Education Center
2.3 การสนับสนุนธุรกิจเพื่อสังคมสำหรับเด็กรุ่นใหม่ : โรงเรียนนำร่องกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise School)

3) นโยบายหลังโควิด-19 เป็นนโยบายที่ทีมวิจัยศึกษาและออกแบบมาจากปัญหาที่พบในช่วงที่ประเทศไทยเกิดสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19
3.1 ปฏิรูประบบดิจิทัลเพื่อการศึกษา
3.2 โรงเรียนคุณภาพคือโรงเรียนใกล้บ้าน : การสนับสนุนให้พัฒนาโรงเรียนเล็กเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพด้วยการอุดหนุนงบประมาณจากภาครัฐ

4) นโยบายเฉพาะสำหรับ 6 วิชาชีพ เป็นการวิจัยในเชิงลึกของแต่ละอาชีพว่าควรมีความโดดเด่นของทักษะหรือความรู้ด้านใดบ้างเพื่อนำมาออกแบบนโยบายเฉพาะทางของแต่ละอาชีพ
4.1 อาชีพผู้ประกอบการ : เตรียมความพร้อมให้แก่เยาวชนในการพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการที่สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน
4.2 อาชีพ Smart Farmer : Education from Farm to E-Farm
4.3 อาชีพวิศวกร : การขยายห้องปฏิบัติการ STEM Lab/Fabrication Lab ทั่วประเทศ
4.4 อาชีพ Blogger : ส่งเสริมบล็อกเกอร์รุ่นเยาว์ด้วยโปรแกรม Young Blogger Academy
4.5 อาชีพแพทย์ : การปั้น แพทย์นวัตกร :รุ่นเยาว์
4.6 อาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล : สร้างเยาวชนให้มีความตระหนักรู้และสนใจในอาชีพด้าน ICT และ Digital ที่หลากหลาย

ข้อเสนอนโยบายเหล่านี้เป็นข้อเสนอนำร่องในการวางนโยบายของประเทศที่จะสร้างเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยให้สามารถยืนหยัดอย่างยั่งยืนในศตวรรษที่ 21 และวางรากฐานการก้าวสู่ศตวรรษต่อไปอย่างมั่นคงได้

#NXPO #สอวช

วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์แ...
16/11/2020

วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) ให้การต้อนรับนักเรียนทุนในโครงการ JSTP-SCB ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 จากกิจกรรมค่ายสนุกคิดกับโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยมีบุคลากร STKS ร่วมบรรยายแนะนำฝ่ายฯ และบริการต่างๆ ให้แก่นักเรียนทุนฯ จำนวน 25 คน ณ STKS

ที่อยู่

Thailand Science Park
Bangkok
12120

ข้อมูลทั่วไป

ห้องสมุดกลาง สวทช. และหน่วยงานวิจัย พัฒนา ศึกษาเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และการบริหารจัดการห้องสมุด

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

02 564 7000 #1242

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ STKS - Science and Technology Knowledge Servicesผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง STKS - Science and Technology Knowledge Services:

วิดีโอทั้งหมด

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Knowledge Services: STKS)

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Knowledge Services: STKS) สังกัดสำนักงานกลาง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ทำหน้าที่ทั้งห้องสมุดกลาง สวทช. และหน่วยงานบริการเพื่อสังคมความรู้ดิจิทัลแบบเปิด สร้างเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ในอินเทอร์เน็ต เพิ่มคุณค่าการวิจัย การเรียนรู้ ขยายบริการสู่สังคมชนบทและผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งสร้างและขยายโอกาสบันทึกความรู้วิทยาศาสตร์ในภูมิปัญญาไทยให้ปรากฎแก่ สาธารณะ ทุกคนเข้าถึงความรู้และใช้งานได้โดยสะดวก รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก http://www.stks.or.th

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สื่อดีๆ มาบอกต่อ .. หนังสือดีๆ อ่านออนไลน์ระหว่าง Work from home
ด้วยเหตุความเสี่ยงหลากหลาย ... ท่านเริ่มสำเนาข้อมูลจากระบบต่างๆ ไว้บ้างหรือยังครับ ....
นิตยสารสาระวิทย์ ฉบับที่ 84 เดือนมีนาคม 2563
เชิญติดตามชมรายการ "พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช." ตอน เทศกาล World Space Week 2019 และบริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. ออกอากาศวันที่ 18 และ 19 พฤศจิกายน 2562 ทางช่อง 9 MCOT HD เวลา 20.50 น. (หลังข่าวภาคค่ำ)
จากข่าวนี้ ... ท่านได้สำเนาข้อมูลท่านจากระบบ Google บ้างหรือยัง ถ้ายังควรทำนะครับ http://www.thailibrary.in.th/2014/06/29/backup/ รวมถึงอื่นๆ ในบริการ Social ด้วยครับ
ย้อนคิดถึงผลงานดีๆ ของ TIAC ....
สื่อดีๆ จากกลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในคลัง OER และมีอีกมากมาย
สื่อดีๆ มาแนะนำ ... เนื้อหาสหวิทยากร อ่านอย่างเดียวไม่พอต้องลงมือด้วย