STKS - Science and Technology Knowledge Services

STKS - Science and Technology Knowledge Services ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งช หน่วยงานที่ให้บริการสารสนเทศ และแหล่งความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(1)

หน้าที่: วิจัย พัฒนา ศึกษาเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และการบริหารจัดการห้องสมุด

เปิดเหมือนปกติ

งานบริการและจัดการความรู้ STKS แนะนำแหล่งความรู้และบริการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ สวทช. โดย STKS เพื่อสนับส...
04/11/2020

งานบริการและจัดการความรู้ STKS แนะนำแหล่งความรู้และบริการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ สวทช. โดย STKS เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา ให้แก่บุคลากรใหม่ สวทช. จำนวน 29 คน ในกิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สวทช. ปี 2564 ณ ห้องออดิทอเรียม ส่วนงานกลาง สวทช.

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย...
28/10/2020

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดพิธีลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การจัดการสารสนเทศและองค์ความรู้” ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นพันธมิตรการจัดการและบริการสารสนเทศและองค์ความรู้ ช่วยสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของทั้งสองหน่วยงาน

ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีและเป็นพยานในการลงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โดยมี ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และนางวนิดา ศรีทองคำ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ร่วมลงนามในครั้งนี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ความร่วมมือ คือ

• ร่วมกันพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ผ่านโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

• ร่วมกันให้บริการสารสนเทศห้องสมุดสนับสนุนการวิจัย เพื่อเกิดการแบ่งปันและใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันอย่างประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อประโยชน์สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนาบุคลากรของทั้งสองสถาบัน เพื่อให้เกิดความคุ้มทุนในการจัดหาและใช้ทรัพยากรฯ

• ร่วมกันพัฒนาให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดประสบการณ์หรือองค์ความรู้ หรือเทคโนโลยีสำหรับบุคลากร รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดยอาศัยสื่อออนไลน์ และสื่ออื่นที่อาจมีขึ้นในอนาคตอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์

ทั้งนี้ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ที่จะทำให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการ การจัดการสารสนเทศและองค์ความรู้ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการปฏิบัติงานและพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ของไทยอย่างยั่งยืนต่อไป

STKS ขอเสนอ… สถิติบริการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดกลาง สวทช. ประจำปีงบประมาณ 2563 📚และขอขอบคุณทุกท่านที่มาใช้บริการห้อง...
26/10/2020

STKS ขอเสนอ… สถิติบริการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดกลาง สวทช. ประจำปีงบประมาณ 2563 📚
และขอขอบคุณทุกท่านที่มาใช้บริการห้องสมุดกลาง สวทช. มา ณ โอกาสนี้

ประกาศรับสมัครเยาวชนระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมโครงการ JSTP รุ่นที่ 24 ประจำปี 2564โอกาสที่จะได้รับ:- เปิดโลกวิทยาศาสตร์และเ...
20/10/2020

ประกาศรับสมัครเยาวชนระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมโครงการ JSTP รุ่นที่ 24 ประจำปี 2564

โอกาสที่จะได้รับ:
- เปิดโลกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ฝึกทักษะและ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การทดลองด้านวิทยาศาสตร์ การบรรยายพิเศษ และทัศนศึกษานอกสถานที่
- สร้างสรรค์ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์ รับทุนทำโครงงานวิทยาศาสตร์จำนวน 5,000 – 10,000 บาท/โครงงาน มีนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงและนักเทคโนโลยีพี่เลี้ยงชั้นนำของประเทศ(Mentor) คอยให้คำ
ปรึกษาการทำงานด้านวิทยาศาสตร์อย่างใกล้ชิด
- มีโอกาสได้รับคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาและทุนวิจัยจนจบปริญญาเอก โดยไม่ผูกพัน
- สิทธิพิเศษต่างๆ เช่นรับข่าวสารทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการเข้าร่วมกิจกรรมของบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

อ่านรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ https://www.nstda.or.th/jstp

สำนักงาน ก.พ.
18/10/2020

สำนักงาน ก.พ.

สิ้นสุดการรอคอย....เปิดรับสมัครแล้ววันนี้‼️

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่น ๆ ประจำปี 2564 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

🗓 ระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2563
🌐 ที่ http://scholar2.ocsc.go.th

ทุนที่รับสมัครสอบ มีดังนี้

1. ทุนเล่าเรียนหลวง จำนวน 9 ทุน
2. ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 55 ทุน
3. ทุนกระทรวงการต่างประเทศ จำนวน 5 ทุน
4. ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย จำนวน 3 ทุน
5. ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ จำนวน 1 ทุน

ผู้สนใจโปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.ocsc.go.th/node/6573

กระทรวง อว. ปรับแก้ไขตราสัญลักษณ์ ... สิ่งที่เปลี่ยนแปลงคือ เอาเส้นหน้าชื่อกระทรวงออก แล้วขยายขนาดอักษรชื่อกระทรวงมาให้ช...
08/10/2020

กระทรวง อว. ปรับแก้ไขตราสัญลักษณ์ ... สิ่งที่เปลี่ยนแปลงคือ เอาเส้นหน้าชื่อกระทรวงออก แล้วขยายขนาดอักษรชื่อกระทรวงมาให้ชิดเส้นที่นำออก และจัดแบบกึ่งกลาง

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
01/10/2020

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ผมสนับสนุนให้นักศึกษาเป็น ผู้ชำนาญในการปฏิบัติ แต่ทฤษฎีก็ต้องสอนให้ดี การปฏิบัติที่จะเป็นเลิศได้ก็จะต้องมึทฤษฎีที่เข้าใจ ที่ชี้นำได้และยกระดับได้ จริงๆแล้ว ทฤษฎีและปฏิบัติต้องไปด้วยกัน แต่จะสอนทฤษฎีสำหรับคนที่เน้นปฏิบัติอย่างไรอันนี้เป็นศิลปะ

#กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
#MHESI

01/10/2020
ETDA Thailand
01/10/2020

ETDA Thailand

ดาวน์โหลดแบบประเมินตนเอง แนวปฏิบัติในการรับมือเหตุการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์เกี่ยวกับมัลแวร์เรียกค่าไถ่ (Ransomware) สำหรับหน่วยงานของรัฐ ได้ท้ายข่าว "ETDA ประกาศแนวปฏิบัติการป้องกัน รับมือ มัลแวร์เรียกค่าไถ่ สำหรับหน่วยงานรัฐ" ที่ท้ายข่าว "ETDA ประกาศแนวปฏิบัติการป้องกัน รับมือ มัลแวร์เรียกค่าไถ่ สำหรับหน่วยงานรัฐ" https://www.etda.or.th/th/NEWS/ETDA-recommendation-protection-guideline.aspx
.
#แรนซัมแวร์ #มัลแวร์เรียกค่าไถ่ #ไทยเซิร์ต #GoDigitalWithETDA

28/09/2020
28/09/2020
28/09/2020
28/09/2020
28/09/2020
วันที่ 22 กันยายน 2563 ช่วงบ่าย ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างสรรค์ส...
22/09/2020

วันที่ 22 กันยายน 2563 ช่วงบ่าย ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลที่ได้มาตรฐาน" (รุ่นที่ 2) ให้กับประชาคมวิจัย สวทช. วิทยากรโดยบุญเกียรติ เจตจำนงนุช (นักวิชาการ) และทีมผู้ช่วยวิทยากรโดย พีรภัฎ บุญชู นพพร ม่วงระย้า ชัยวุฒิ สีทา และ ขันธ์ศิริ อาทร

ทีม​ STKS.​ แนะนำ​ SciVal​ กับการประยุกต์ใช้​กรณีศึกษา​ สวทช.​ แก่ผู้บริหาร​ ม.วลัย​ลักษณ์
18/09/2020

ทีม​ STKS.​ แนะนำ​ SciVal​ กับการประยุกต์ใช้​กรณีศึกษา​ สวทช.​ แก่ผู้บริหาร​ ม.วลัย​ลักษณ์

กสศ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
18/09/2020

กสศ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ส่องตัวเลขจาก Big Data ที่เผยความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาที่คุณอาจไม่เคยเห็นมาก่อน จาก “iSEE ระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา” ระบบที่จะเป็นเครื่องมือในการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทย ด้วยความร่วมมือของ กสศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
.
เรื่องของเด็กนักเรียนยากจนพิเศษ การขาดโอกาสทางการศึกษา เป็นสิ่งที่หลายๆ คนอาจจะมีภาพในใจอยู่แล้วบ้างระดับหนึ่ง แต่ว่าอาจจะยังไม่เคยเห็นอย่างเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน
.
กสศ. อยากพาทุกคนมาพบกับมุมมองต่อระบบการศึกษาไทย ที่หลายคนอาจนึกไม่ถึง ผ่านตัวเลขจาก Big Data จาก “iSEE ระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา” ว่ามีตัวเลขอะไรที่น่าสนใจจากข้อมูลเหล่านี้บ้าง
.
ผู้ที่สนใจเข้าใช้งานระบบ iSEE สามารถเข้าไปใช้งานได้ฟรี ได้ที่
https://isee.eef.or.th/
.
#กสศ #iSEE

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
17/09/2020

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

"อินเดีย สละงบประมาณมาสร้างคนและทำวิจัย จนบัดนี้กำลังกลายเป็นประเทศมหาอำนาจทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 1 ใน 10 ของโลก คนอินเดียที่ขยับเป็นคนชั้นกลางมีมากขึ้นเรื่อยๆ อย่างรวดเร็ว ฉะนั้นไทยเราก็เช่นกัน แม้งบวิจัยและพัฒนาของรัฐบาลมีไม่มากแต่เราต้องเลือกต้องเร่งงานวิจัยดีๆ ทั้งต้องประสานกำลังของมหาวิทยาลัยเอกชน ภาคสังคม และภาคท้องถิ่นเข้าด้วยกัน"

ชวาหะร์ลาล เนห์รู อดีตนายกรัฐมนตรีอินเดีย เคยตอบคำถามชาติตะวันตก ที่สงสัยว่าอินเดียเป็นประเทศยากจน ไม่มีเงินทองมากมายนัก จะเอางบประมาณจากไหนมาทำวิจัยและสร้างนวัตกรรม แต่ท่านเนห์รูกลับตอบว่า "เพราะอินเดียจนนั่นแหละ อินเดียจึงต้องวิจัย หากใช้แต่ประสบการณ์และความจัดเจนจากอดีต ประเทศก็จะจนร่ำไป"
#กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม #MHESI

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
09/09/2020

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

📢ประกาศผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

🏆*รางวัลชนะเลิศ* ผลงานของนายพิเชษฐ์พล ไทยประสงค์ นักออกแบบ ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัลจากนายกรัฐมนตรี
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ผลงานของนางสาวต่วนสาปีหนะ รายอเงาะ พนักงานเงินรายได้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ผลงานของนายสมชาย นิลแก้ว นักออกแบบ ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
- รางวัล Popular Vote ผลงานของนางสาวสุชาดา คันธารส อาจารย์คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

😁ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล และขอขอบคุณผู้ออกแบบทุกท่านที่ส่งผลงานเข้าประกวดครับ🙏🙏🙏

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลที่ได้มาตรฐาน"...
08/09/2020

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลที่ได้มาตรฐาน" (รุ่นที่ 1) เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้งานโปรแกรมเพื่อการจัดการสื่อดิจิทัลที่เป็นเอกสารงานพิมพ์ภาพดิจิทัลให้ได้สื่อดิจิทัลที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ ไม่เสียเวลาและ/หรือทำงานซ้ำซ้อน พร้อมแนะนำการบริหารจัดการรายการบรรณานุกรมอัตโนมัติด้วยโปรแกรม Mendeley (วันที่ 8 กันยายน 2563)

03/09/2020
Oer-thailand

แนวคิดระบบเปิด

OAPEN https://www.oapen.org/แพลตฟอร์มเพื่อเข้าถึงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบเปิด (OA books) ที่ผ่านการ peer-reviewed แล้ว แ...
01/09/2020

OAPEN https://www.oapen.org/
แพลตฟอร์มเพื่อเข้าถึงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบเปิด (OA books) ที่ผ่านการ peer-reviewed แล้ว แพลตฟอร์มนี้อยู่ภายใต้การดูแลของ OAPEN Foundation ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจาก European Union’s Horizon 2020 research and innovation program และมีพันธมิตรจากหลายองค์กร อาทิ Open Edition Ubiquity Press OCLC Google Scholar SCOSS OASPA และ OA Books Network เป็นต้น หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทุกเล่ม ผู้ใช้ปลายทาง (ผู้อ่าน) สามารถ อ่าน ดาวน์โหลด พิมพ์ หรือทำสำเนาเพื่อการใช้ส่วนตัวภายใต้กรอบกฏหมายลิขสิทธิ์ของแต่ละประเทศ

#stks #stkspr #mondayonesource #alternativeresearchtool

JCR 2019: 33 วารสารไม่ได้ไปต่อhttp://www.thailibrary.in.th/2020/08/20/jcr-2019-suppression/
21/08/2020
JCR 2019: 33 วารสารไม่ได้ไปต่อ - ร่วมสร้างสรรค์แบ่งปันความรู้เพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ - Knowledge Sharing

JCR 2019: 33 วารสารไม่ได้ไปต่อ
http://www.thailibrary.in.th/2020/08/20/jcr-2019-suppression/

ก่อนเริ่มเข้าสู่เนื้อหาหลัก มีข้อเท็จจริงบางประการเกี่ยวกับ Web of Science (WoS) ที่ต้องทำความเข้าใจใหม่เสียก่อน หลา...

m-index ดัชนีเพื่อวัดทั้งปริมาณและคุณภาพของผลงานตีพิมพ์ของนักวิจัยและนักวิชาการในสาขาวิชาเดียวกันhttp://www.thailibrary....
21/08/2020
m-index - ร่วมสร้างสรรค์แบ่งปันความรู้เพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ - Knowledge Sharing

m-index ดัชนีเพื่อวัดทั้งปริมาณและคุณภาพของผลงานตีพิมพ์ของนักวิจัยและนักวิชาการในสาขาวิชาเดียวกัน
http://www.thailibrary.in.th/2020/08/20/m-index/

หนึ่งในประเด็นที่พิจารณาว่าเป็นข้อจำกัดของ h-index คือ h-index มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาในอาชีพของนักวิ...

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
20/08/2020

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

กองทุนสื่อฯ เปิดให้ยื่นข้อเสนอแล้ว
วันนี้ - 3 ก.ย.63 วงเงินงบประมาณไม่เกิน 300 ล้านบาท
.
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม ประจำปี 2563
แบ่งการให้ทุนออกเป็น 3 ประเภท
.
1. โครงการประเภทเปิดรับทั่วไป (Open Grant)
กรอบวงเงินไม่เกิน 90 ล้านบาท
2. โครงการประเภทเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant)
กรอบงบวงเงินไม่เกิน 180 ล้านบาท
3. โครงการประเภทความร่วมมือ (Collaborative Grant)
กรอบงบวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท
.
📌 รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.thaimediafund.or.th/page/listview/34/875/
.
ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมได้ที่
เว็บไซต์ http://granting.thaimediafund.or.th/login.html
ตั้งแต่วันที่ 20 ส.ค. – 3 ก.ย. 2563
โทร 02-273-0116-8
inbox m.me/ThaiMediaFundOfficial

#กองทุนสื่อ
#กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม
#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

National Library of Thailand
19/08/2020

National Library of Thailand

ขอเชิญชมนิทรรศการ​ "5 ทศวรรษหนังสือและการพิมพ์​ พุทธศักราช​ 2500-2549"

พบกับหนังสือเด่นจากสำนักพิมพ์​ต่างๆ​ ในช่วง​ 50 ปี​ที่ผ่านมา​

จัดแสดงตั้งแต่วันที่​ 19 สิงหาคม​ -​ 31 ตุลาคม​ 2563 ณ​ ห้องวชิรญาณ​ 2-3​ ชั้น​ 1 อาคาร 2 #หอสมุดแห่งชาติ​ ในวัน-เวลาเปิดบริการ​ เข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

อ่านและดาวน์โหลด​สูจิบัตรประกอบนิทรรศการ​ฉบับเต็ม​ได้ที่​ http://164.115.27.97/digital/items/show/17727

ชมนิทรรศการออนไลน์เรื่อง “5 ทศวรรษหนังสือและการพิมพ์ พุทธศักราช 2500 - 2549” ได้ที่ https://youtu.be/RFxIJpq5qq8

ETDA Thailand
17/08/2020

ETDA Thailand

แค่มือถือหาย อาจจะร้ายกว่าที่คิด !!!
.
• เมื่อมือถือสูญหายหรือถูกขโมยข้อมูลที่ไม่อยากเปิดเผย หรือข้อมูลองค์กรที่เก็บไว้ในโทรศัพท์อาจจะหลุดออกไป และมีความเสี่ยงที่ข้อมูลไม่สามารถกู้คืนได้
• ถูกนำข้อมูลไปเผยแพร่ เพื่อข่มขู่ เรียกค่าไถ่
• ถูกสะกดรอยการใช้งานจากบริการต่าง ๆ
• ถูกแอบอ้างสวมรอยใช้งานเพื่อกระทำความผิด
.
อ่านข้อมูลและคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่
https://ictlawcenter.etda.or.th/contents/detail/just-a-cellphone-may-be-worse-than-that
.
++++++++++++++++++++++++++++++
สามารถดูกิจกรรมต่าง ๆ ของ ICT Law Center
ได้ที่ http://ictlawcenter.etda.or.th/
หรือติดต่อสอบถาม [email protected]
.
#ICTLawCenter #เอ็ตด้า #ส่งเสริมให้คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อชีวิตที่ดีกว่า #InternetForBetterLife #IFBL #ETDATHAILAND

แนวปฏิบัติการพิจารณาทบทวนด้านจริยธรรมของการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. 2563 https://oer.learn.in.th/search_detail/result/188791#o...
16/08/2020
แนวปฏิบัติการพิจารณาทบทวนด้านจริยธรรมของการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. 2563

แนวปฏิบัติการพิจารณาทบทวนด้านจริยธรรมของการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. 2563 https://oer.learn.in.th/search_detail/result/188791#oer_data

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จัดทำแนวปฏิบัติการพิจรณาทบทวนด้านจริยธรรมของการ....

Open Book Publishers (OBP) ผู้จัดพิมพ์เอกสารทางวิชาการแบบเปิดที่ใหญ่ที่สุดในสหราชอาณาจักร ให้บริการหนังสือวิชาการแบบเปิด...
14/08/2020

Open Book Publishers (OBP) ผู้จัดพิมพ์เอกสารทางวิชาการแบบเปิดที่ใหญ่ที่สุดในสหราชอาณาจักร ให้บริการหนังสือวิชาการแบบเปิด มากกว่า 180 ชื่อ ครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ผู้สนใจสามารถเข้าถึง อ่านผ่านหน้าเว็บไซต์ ดาวน์โหลด ใช้ซ้ำและแบ่งปันฟรี ภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ เข้าถึง OBP ที่ https://www.openbookpublishers.com/ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.thailibrary.in.th/2020/08/11/open-book-publishers/

ชมรมนักเขียนและผู้จัดทำหนังสือวิทยาศาสตร์ (นจวท.) สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย ดร.พรชัย อินทร์ฉาย...
14/08/2020

ชมรมนักเขียนและผู้จัดทำหนังสือวิทยาศาสตร์ (นจวท.) สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย ดร.พรชัย อินทร์ฉาย ประธานชมรมฯ ขอส่งจดหมายข่าว นจวท. หรือ SciWriPubForum เพื่อสมัครเป็นสมาชิก

https://www.facebook.com/science.writer.publishers.forum/

STKS - Science and Technology Knowledge Services's cover photo
10/08/2020

STKS - Science and Technology Knowledge Services's cover photo

เว็บไซต์เพื่อช่วยค้นหาวารสารที่ทำดัชนีใน WoS http://www.thailibrary.in.th/2020/08/01/mjl/
04/08/2020
เว็บไซต์เพื่อช่วยค้นหาวารสารที่ทำดัชนีใน WoS - ร่วมสร้างสรรค์แบ่งปันความรู้เพื่อสังคมแห่

เว็บไซต์เพื่อช่วยค้นหาวารสารที่ทำดัชนีใน WoS
http://www.thailibrary.in.th/2020/08/01/mjl/

Master Journal List (MJL) https://mjl.clarivate.com/home คือ เว็บไซต์เพื่อช่วยในการค้นหารายชื่อวารสารที่มีการทำดัชนี (Index) ในฐานข้อมูล Web of Science ทั้....

สืบค้น โหลดใช้ Clipart โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์ฯ ได้ง่ายๆ ผ่านเว็บ https://oer.learn.in.th/clipart/
02/08/2020

สืบค้น โหลดใช้ Clipart โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์ฯ ได้ง่ายๆ ผ่านเว็บ https://oer.learn.in.th/clipart/

ที่อยู่

Thailand Science Park
Bangkok
12120

ข้อมูลทั่วไป

ห้องสมุดกลาง สวทช. และหน่วยงานวิจัย พัฒนา ศึกษาเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และการบริหารจัดการห้องสมุด

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

02 564 7000 #1242

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ STKS - Science and Technology Knowledge Servicesผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง STKS - Science and Technology Knowledge Services:

วิดีโอทั้งหมด

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Knowledge Services: STKS)

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Knowledge Services: STKS) สังกัดสำนักงานกลาง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ทำหน้าที่ทั้งห้องสมุดกลาง สวทช. และหน่วยงานบริการเพื่อสังคมความรู้ดิจิทัลแบบเปิด สร้างเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ในอินเทอร์เน็ต เพิ่มคุณค่าการวิจัย การเรียนรู้ ขยายบริการสู่สังคมชนบทและผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งสร้างและขยายโอกาสบันทึกความรู้วิทยาศาสตร์ในภูมิปัญญาไทยให้ปรากฎแก่ สาธารณะ ทุกคนเข้าถึงความรู้และใช้งานได้โดยสะดวก รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก http://www.stks.or.th

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สื่อดีๆ มาบอกต่อ .. หนังสือดีๆ อ่านออนไลน์ระหว่าง Work from home
ด้วยเหตุความเสี่ยงหลากหลาย ... ท่านเริ่มสำเนาข้อมูลจากระบบต่างๆ ไว้บ้างหรือยังครับ ....
นิตยสารสาระวิทย์ ฉบับที่ 84 เดือนมีนาคม 2563
เชิญติดตามชมรายการ "พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช." ตอน เทศกาล World Space Week 2019 และบริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. ออกอากาศวันที่ 18 และ 19 พฤศจิกายน 2562 ทางช่อง 9 MCOT HD เวลา 20.50 น. (หลังข่าวภาคค่ำ)
จากข่าวนี้ ... ท่านได้สำเนาข้อมูลท่านจากระบบ Google บ้างหรือยัง ถ้ายังควรทำนะครับ http://www.thailibrary.in.th/2014/06/29/backup/ รวมถึงอื่นๆ ในบริการ Social ด้วยครับ
ย้อนคิดถึงผลงานดีๆ ของ TIAC ....
สื่อดีๆ จากกลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในคลัง OER และมีอีกมากมาย
สื่อดีๆ มาแนะนำ ... เนื้อหาสหวิทยากร อ่านอย่างเดียวไม่พอต้องลงมือด้วย