กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
(1038)

ประวัติกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

จากการพัฒนาของประเทศในด้านต่างๆ ตลอดระยะเวลาที่ผานมา เช่น การทำการประมง อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การพัฒนาแหล่งชุมชนและอื่นๆ ทำให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างมาก ก่อให้เกิดการเลี่ยนแปลงและส่งผลกระทบต่อความเสื่อมโทรมของทรัพยากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการใช้ที่ดินชายฝั่งทะเลมาก จนเกิดความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ เกิดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอย่างร

ุนแรง พื้นที่ป่าชายเลนลดลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากการบุกรุกและเปลี่ยนแปลงสภาพเพื่อประโยชน์ในด้านอื่นๆ แหล่งปะการังและหญ้าทะเลอยู่ในสภาพเสื่อมโทรม ประกอบกับสภาพแวดล้อมของแหล่งน้ำเสื่อมโทรม ซึ่งเอื้ออำนวยต่อการดำรงชีวิตและขยายพันธ์ของสัตว์น้ำ ส่งผลให้ปริมาณสัตว์น้ำที่จับได้ลดลงอย่างมาก

ด้วยความตระหนักว่าการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในอดีตที่ผ่านมายังไม่มีเอกภาพ ขาดการบูรณาการและไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง หรือมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพ จึงได้มีการปฏิรูประบบราชการและมีพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 กำหนดให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการจัดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงได้ถูกจัดตั้งขึ้น โดยรวมงานที่เกี่ยวข้องในด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จากกรมประมง กรมป่าไม้ และกรมพัฒนาที่ดินในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาอยู่ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีภารกิจในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยเฉพาะพื้นที่ดินชายทะเล ป่าชายเลน แนวปะการัง หญ้าทะเลและสัตว์ทะเล เพื่อให้กิดความสมดุลและเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างยั่งยืน

📮กรมทะเลชายฝั่ง ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดระยอง   วันที่ 4 มกราคม 2567 กรมทรัพยากรทาง...
04/01/2024

📮กรมทะเลชายฝั่ง ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดระยอง
วันที่ 4 มกราคม 2567 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดระยอง จำนวน 14 สถานี และติดตามการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรดของน้ำทะเล จำนวน 3 สถานี โดยผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั่วไปอยู่ในเกณฑ์คุณภาพน้ำทะเลประเภทที่ 1 เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ มีค่าความเป็นกรดและด่าง 8.01-8.19 อุณหภูมิ 28.2-29.2 องศาเซลเซียส ความเค็ม 31.9-31.8 ส่วนในพันส่วน และปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ 5.17-7.05 มิลลิกรัมต่อลิตร ทั้งนี้ คุณภาพน้ำประเภทสารอาหาร ปริมาณปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในน้ำทะเล ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด แพลงก์ตอนพืช สัตว์หน้าดิน อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ซึ่งจะรายงานผลให้ทราบต่อไป

📮"กรมทะเลชายฝั่ง" ร่วมประชุมเตรียมการจัดงานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ภายใต้แนวคิด “รวมพลังเด็กไทย ร่วมใจลดโลก...
04/01/2024

📮"กรมทะเลชายฝั่ง" ร่วมประชุมเตรียมการจัดงานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ภายใต้แนวคิด “รวมพลังเด็กไทย ร่วมใจลดโลกเดือด Kids Change, World Change”

วันที่ 4 มกราคม 2567 ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) มอบหมายให้นางสาวอาทิตา จุ้ยจู่เอี้ยม เลขานุการกรม ทช. พร้อมด้วยนางสาววรดา อินโท นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดงานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) เป็นประธาน พร้อมกันนี้ได้มีคณะทำงาน และผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ทส. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 17 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานในการเตรียมความพร้อมการจัดงานวันเด็กในแต่ละด้าน โดยในปีนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้จัดงานขึ้นภายใต้แนวคิด “รวมพลังเด็กไทย ร่วมใจลดโลกเดือด Kids Change, World Change” พร้อมกันนี้ ปกท.ทส. ได้มอบหมายให้แต่ละหน่วยงานเตรียมกิจกรรมเล่นเกมส์ การแสดงบนเวที และการแจกของรางวัล ทั้งนี้ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 ณ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีพล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงาน

🔆 จากที่มีการเผยแพร่และแชร์ต่อกันในสื่อสังคมออนไลน์ว่าพบปลาออร์ฟิชที่จังหวัดสตูล ซึ่งมีรูปร่างแปลกตา มีความละม้ายคล้ายพญ...
04/01/2024

🔆 จากที่มีการเผยแพร่และแชร์ต่อกันในสื่อสังคมออนไลน์ว่าพบปลาออร์ฟิชที่จังหวัดสตูล ซึ่งมีรูปร่างแปลกตา มีความละม้ายคล้ายพญานาค จึงเรียกอีกชื่อว่า ปลาพญานาค

กรมทะเลชายฝั่งจะพาไปรู้จักกับปลาออร์ฟิช ซึ่งอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกัน เนื่องจากเป็นปลาทะเลน้ำลึก ปลาออร์ฟิช (Oarfish) หรือปลาริบบิ้น หรือปลาพญานาค จัดเป็นปลาทะเลน้ำลึกชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่ใต้ทะเลในช่วงความลึกประมาณ 200-1,000 เมตร ซึ่งเป็นระดับที่แสงส่องลงไปถึงน้อยมาก เราจึงมีโอกาสเห็นมันหลงมาเกยตื้นหรือที่ระดับผิวน้ำได้น้อย ปลาออร์ฟิช ถูกค้นพบตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1772 โดยนักชีววิทยาชาวนอร์เวย์ ชื่อ ปีเตอร์ แอสคานุส เป็นปลาที่มีลำตัวที่แบนแคบ ว่ายน้ำอยู่ใต้ท้องทะเลลึก และกินแพลงก์ตอนเป็นอาหาร และลักษณะพิเศษอีกอย่างคือหงอนสีแดงขนาดใหญ่สีสันสดใส เมื่อโตเต็มที่มีความยาวราว 10-15 เมตร แต่ตัวที่ยาวที่สุดเท่าที่ถูกบันทึกไว้คือขนาด 17 เมตรที่ถูกจับได้โดยนาวิกโยธินสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 28 ก.ย. ปี 1996 บริเวณชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก รัฐแคลิฟอร์เนีย บ่อยครั้งที่มีคนพบปลาออร์ฟิชลอยขึ้นมาเกยฝั่ง หรือหลงกระแสน้ำทะเลเข้ามาในเขตน้ำจืด ปลาที่พบส่วนมากจึงอยู่ในสภาพใกล้ตายแล้ว เพราะเกิดการเปลี่ยนแปลงระดับความดันและสภาพแวดล้อม
ดังนั้น การพบปลาออร์ฟิชครั้งนี้ ก็อาจจะเป็นผลจากปรากฏการณ์ Indian Ocean Dipole (IOD) ในสถานะขั้วบวก (Positive) ซึ่งส่งผลให้เกิดการถ่ายเทของมวลน้ำชั้นบนในมหาสมุทรอินเดียฝั่งตะวันออกและในทะเลอันดามันให้ไหลไปทางมหาสมุทรอินเดียฝั่งตะวันตก และส่งผลสืบเนื่องให้มวลน้ำชั้นล่างในทะเลอันดามันมีการยกระดับเข้าใกล้ผิวน้ำมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจากที่บริเวณแนวรอยต่อระหว่างมวลน้ำชั้นล่างและมวลน้ำชั้นบนจะมีธาตุอาหารในปริมาณที่สูง ดึงดูดทั้งแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ และสัตว์น้ำวัยอ่อน ให้เข้ามาอยู่อาศัย ดังนั้น เมื่อมวลน้ำชั้นล่างยกระดับตื้นขึ้นรวมทั้งเข้าใกล้ในบริเวณชายฝั่งมากยิ่งขึ้น ก็อาจดึงดูดให้มีสัตว์น้ำประเภทที่กินแพลงก์ตอนเป็นอาหารตามเข้ามา รวมถึงสัตว์น้ำที่อาศัยในบริเวณทะเลลึก และอยู่นอกฝั่งให้ตามเข้ามาใกล้ฝั่งมากยิ่งขึ้น

(ขออนุญาตเจ้าของภาพด้วยค่ะ)

📮 กรม ทช. นำเยี่ยมชมศึกษาเส้นทางธรรมชาติ บริเวณป่าในเมืองจังหวัดสตูล ตำบลตำมะลัง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล   วันที่ ...
03/01/2024

📮 กรม ทช. นำเยี่ยมชมศึกษาเส้นทางธรรมชาติ บริเวณป่าในเมืองจังหวัดสตูล ตำบลตำมะลัง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

วันที่ 3 มกราคม 2567 สทช.7 โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 24 (ตำมะลัง สตูล) และศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดสตูล ต้อนรับโรงเรียนอนุบาลควนกาหลง จังหวัดสตูล จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานศึกษา ให้แก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาล2-3 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที 1-3 เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 180 คน เพื่อส่งเสริมและสร้างประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียน พร้อมร่วมรับฟังการบรรยายความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศป่าชายเลนและสัตว์ในป่าชายเลนจากเจ้าหน้าที่ฯ จากนั้นเดินเยี่ยมชมศึกษาเส้นทางธรรมชาติ บริเวณป่าในเมืองจังหวัดสตูล ตำบลตำมะลัง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

📮 กรม ทช. ลงพื้นที่ตรวจสอบคราบน้ำมันเกยชายหาดบริเวณศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี   วันที่ 3 มก...
03/01/2024

📮 กรม ทช. ลงพื้นที่ตรวจสอบคราบน้ำมันเกยชายหาดบริเวณศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

วันที่ 3 มกราคม 2567 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรณีพบคราบน้ำมันเกยชายหาดบริเวณศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ได้รับแจ้งจากนายสัตวแพทย์กิริน สรพิพัฒน์เจริญ สัตวแพทย์ประจำศูนย์ฯและทำการสอบถามเพิ่มเติม พบคราบน้ำมันบริเวณชายหาด สภาพน้ำทะเลมีสีดำ และมีกลิ่นเหม็นมาก เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2567 เวลา 17.00 น. และได้บินโดรนสำรวจพบฟิล์มน้ำมันลอยบนผิวน้ำเป็นบริเวณกว้าง ระยะทาง 600 เมตร ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้สำรวจเบื้องต้น จำนวน 3 สถานี (AS1-AS3) ได้แก่ หาดสอ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลและหาดสวนสน โดยสถานีศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล สภาพน้ำทะเลพบฟิล์มน้ำมัน และมีกลิ่นเหม็น ไม่ทราบแหล่งที่มา ระยะทางประมาณ 500 เมตร ส่วนบริเวณหาดสอ และหาดสวนสน สภาพน้ำทะเลปกติ จากนั้นทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้น พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างน้ำทะเล โดยมีค่าความเป็นกรดและด่าง 8.02-8.07 อุณหภูมิ 28.5-29.3 องศาเซลเซียส ความเค็ม 32.0-32.5 ส่วนในพันส่วน และปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ 6.97-7.43 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลประเภทที่ 1 เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งนี้ได้ทำการเก็บตัวอย่างน้ำ เพื่อหาการปนเปื้อนปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนโดยจะรายงานผลให้ทราบต่อไป

📮กรมทะเลชายฝั่ง ได้รับแจ้งพบซากพะยูนเกยตื้นบริเวณปากคลองบ้านพร้าว ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง   วันที่ 31 ธัน...
02/01/2024

📮กรมทะเลชายฝั่ง ได้รับแจ้งพบซากพะยูนเกยตื้นบริเวณปากคลองบ้านพร้าว ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่าง (ศวอล.) ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบงเรื่องผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง พบซากพะยูนเกยตื้นบริเวณปากคลองบ้านพร้าว ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เจ้าหน้าที่ศวอล.จึงได้ประสานกับเจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบงเพื่อเข้าเคลื่อนย้ายซากนำมาเก็บรักษายังศูนย์วิจัยฯ จากผลการชันสูตรซากในวันที่ 2 มกราคม 2567 พบว่าเป็นซากพะยูน (Dugong dugon) เพศผู้ โตเต็มวัย ความยาววัดแนบ 287 ซม. สภาพซากเน่า ความสมบูรณ์ของร่างกายดีมาก (BCS=5/5) ลักษณะภายนอกพบบาดแผลจากรอยเขี้ยวของพะยูนบริเวณหลังซึ่งเกิดจากพฤติกรรมฝูง มีเพรียงเกาะบริเวณลำตัวเล็กน้อย ไม่พบบาดแผลฉกรรจ์หรือบาดแผลจากเครื่องมือประมง เมื่อเปิดผ่าดูอวัยวะภายใน พบว่าอวัยวะภายในส่วนใหญ่เน่าสลายไม่สามารถระบุรอยโรคได้แน่ชัด ในกระเพาะอาหารพบเศษหญ้าทะเลและพยาธิตัวกลมเล็กน้อย และพบเศษถุงพลาสติกขนาด 1 เซนติเมตรในกระเพาะอาหาร บริเวณผนังลำไส้เล็กพบก้อนหนองขนาดประมาณ 5 เซนติเมตร รวมถึงพบเศษอวนบริเวณลำไส้ใหญ่ ซึ่งไม่ใช่สาเหตุของการเสียชีวิต นอกจากนี้ยังพบการอักเสบของข้อต่อบริเวณครีบอกข้างซ้าย คาดว่าเกิดจากสัตว์มีอายุมาก ไม่สามารถสรุปสาเหตุการตายได้แน่ชัดเนื่องจากสภาพซากเน่ามาก ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ศวอล. ได้ทำการเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการต่อไป

🌟Happy New Year 2024 🎊🎉
01/01/2024

🌟Happy New Year 2024 🎊🎉

📮 กรม ทช. จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกและรักษาความ ปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ สะพานเทียบเรือบ้านท่าเลน“มหัศ...
31/12/2023

📮 กรม ทช. จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกและรักษาความ ปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ สะพานเทียบเรือบ้านท่าเลน“มหัศจรรย์ป่าชายเลนบ้านท่าเลนแคนยอน” จังหวัดกระบี่

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 โดยส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายฝั่ง, ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 16,17,18 ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดกระบี่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง และผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกและรักษาความ ปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2567 ณ สะพานเทียบเรือบ้านท่าเลน“มหัศจรรย์ป่าชายเลนบ้านท่าเลนแคนยอน” จังหวัดกระบี่ บ้านท่าเลน ม.3 ต.เขาทอง อ.เมือง จ.กระบี่ โดยทาง สทช.10 ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ 16 นาย รถยนต์ราชการ 4 คัน เรือทรัพยากรฯ 1 ลำเสื้อชูชีพ และให้บริการข้อมูล คำแนะนำ สถานที่ท่องเที่ยวตลอดจนวิธีปฏิบัติในการท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สำคัญต่างๆ มีนักท่องเที่ยว จำนวน 235 คน ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้สำรวจความพึงพอใจฯในรูปแบบเอกสารกับนักท่องเที่ยวเพื่อรวบรวมรายงานกรมฯ เหตุการณ์โดยทั่วไปปกติ

📮 กรม ทช. ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวก และรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ จังหวัดเพชรบุรี      วันที...
31/12/2023

📮 กรม ทช. ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวก และรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวก และรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2567 ในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 5 พื้นที่ ดังนี้ (1) บริเวณชายหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี (2) บริเวณชายหาดชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี (3) บริเวณชายหาดหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (4) บริเวณชายหาดบ้านกรูด อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (5) บริเวณท่าเทียบเรือเกาะทะลุ อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นักท่องเที่ยวรวมประมาณ 14,150 คน ทั้งนี้ได้ให้บริการ จุดพักรถ เครื่องดื่มพร้อมอุปกรณ์ รถยนต์ เรือและเสื้อชูชีพ จุดอำนวยความสะดวก และรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว สถานการณ์ทั่วไป เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

📮กรมทะเลชายฝั่ง ได้รับแจ้งพบเต่าทะเลเกยตื้นมีชีวิตจากการติดเศษอวนเก่าพันรัด ต.ปากแตระ อ.ระโนด จ.สงขลา   วันที่ 30 ธันว...
30/12/2023

📮กรมทะเลชายฝั่ง ได้รับแจ้งพบเต่าทะเลเกยตื้นมีชีวิตจากการติดเศษอวนเก่าพันรัด ต.ปากแตระ อ.ระโนด จ.สงขลา
วันที่ 30 ธันวาคม 2566 เจ้าหน้าที่กลุ่มสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง (ศวทล.) ได้รับแจ้งจาก นายสุทิน เกษรา ชาวบ้านในพื้นที่ ม.5 ต.ปากแตระ อ.ระโนด จ.สงขลา พบเต่าทะเลเกยตื้นมีชีวิตจากการติดเศษอวนเก่าพันรัด จึงได้ทำการช่วยเหลือมา เจ้าหน้าที่กลุ่มสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ได้ทำการเข้าพื้นที่ จากการตรวจสอบพบว่าเป็นเต่าตนุ (Green sea turtle ; Chelonia mydas) ไม่ทราบเพศ ขนาดกระดองยาว 32 ซม. กว้าง 31 ซม. พบว่าใบพายข้างหน้าซ้ายและข้างหลังซ้ายมีบาดแผลจากการโดนพันรัด ความสมบูรณ์ร่างกายอยู่ในเกณฑ์ดี ตอบสนองได้ดี จึงได้ทำการเคลื่อนย้ายมายัง ศวทล. เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดก่อนทำการดูแลรักษาและพักฟื้น ก่อนจะปล่อยกลับสู่ธรรมชาติต่อไป

📮กรมทะเลชายฝั่ง ได้รับแจ้งพบเต่าทะเลเกยตื้นมีชีวิตในพื้นที่ ม.4 ต.ท่าบอน อ.ระโนด จ.สงขลา   วันที่ 30 ธันวาคม 2566 เจ้า...
30/12/2023

📮กรมทะเลชายฝั่ง ได้รับแจ้งพบเต่าทะเลเกยตื้นมีชีวิตในพื้นที่ ม.4 ต.ท่าบอน อ.ระโนด จ.สงขลา
วันที่ 30 ธันวาคม 2566 เจ้าหน้าที่กลุ่มสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง (ศวทล.) ได้รับแจ้งจาก นางวิริยา สุขศิริพัฒน์ ชาวบ้านในพื้นที่ ม.4 ต.ท่าบอน อ.ระโนด จ.สงขลา พบเต่าทะเลเกยตื้นมีชีวิต จึงได้ทำการช่วยเหลือมา เจ้าหน้าที่กลุ่มสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ได้ทำการเข้าพื้นที่ จากการตรวจสอบพบว่าเป็นเต่าตนุ (Green sea turtle ; Chelonia mydas) ไม่ทราบเพศ ขนาดกระดองยาว 52 ซม. กว้าง 49.5 ซม.ไม่พบบาดแผลภายนอกร่างกาย ความสมบูรณ์ร่างกายอยู่ในเกณฑ์ดี สภาพร่างกายอ่อนแรง จึงได้ทำการเคลื่อนย้ายมายัง ศวทล. เพื่อตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดก่อนทำการดูแลรักษาและพักฟื้น ก่อนจะปล่อยกลับสู่ธรรมชาติต่อไป

📮กรมทะเลชายฝั่ง อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ ศูนย์ศึกษาธรร...
30/12/2023

📮กรมทะเลชายฝั่ง อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ พร้อมแจกกล้าไม้เป็นของขวัญปีใหม่
วันที่ 30 ธันวาคม 2566 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 โดยส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน พร้อมด้วยศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดชลบุรี และกลุ่มเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (อสทล.) ร่วมกันปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ในท้องที่ หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี มีนักท่องเที่ยวที่ได้รับบริการประมาณ 1,200 คน สถานการณ์โดยรวม ในวันที่ 30 ธันวาคม 2566 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีน้ำดื่ม และชาใบขลู่ ไว้ต้อนรับ และมีกล้าไม้สำหรับแจกจ่ายแก่นักท่องเที่ยวที่มารับบริการนำไปปลูกที่บ้านเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ต่อไป

📮 กรมทะเลชายฝั่ง ร่วมลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปัตตานี   วันที่ 29 ธันวาคม 2566 สำนักง...
29/12/2023

📮 กรมทะเลชายฝั่ง ร่วมลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

วันที่ 29 ธันวาคม 2566 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 โดยส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล นำเรือท้องแบนอลูมิเนียมกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รถยนต์ราชการพร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ จังหวัดปัตตานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ที่ว่าการอำเภอเมืองปัตตานี องค์การบริหารส่วนตำบลตะลุโบะ สมาคมเยาวชนพัฒนาบ้านเกิด (PPS) ศูนย์ช่วยเหลือผูประสบอุทกภัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี (เฉพาะกิจ) ส่งมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จำนวน 500 ชุด อาหารพร้อมทาน 80 กล่อง และน้ำดื่มจำนวน 1,500 ขวด อีกทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ได้มีการเปิดครัวสนาม เพื่อจัดทำอาหารแจกแก่ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่ ม.2 และ ม.7 ตำบลตะลุโบะ อำเภอเมือง จ.ปัตตานี สถานการณ์น้ำโดยรวมน้ำที่เข้าท่วมชุมชนเริ่มลดลง ฝนหยุดตก ปริมาณน้ำในแม่น้ำปัตตานียังคงอยู่ในระดับน้ำที่สูง มีแนวโน้มลดลง และไหลเชี่ยว โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมด้านยานพาหนะ รถ/เรือ เพื่อให้การสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างต่อเนื่องต่อไป

📮 กรม ทช. ลงพื้นที่ตรวจสอบ กรณีได้รับแจ้งเหตุพบเต่าทะเลเกยตื้นมีชีวิตบริเวณชายหาดด้านในแหลมสนอ่อน   วันที่ 29 ธันวาคม ...
29/12/2023

📮 กรม ทช. ลงพื้นที่ตรวจสอบ กรณีได้รับแจ้งเหตุพบเต่าทะเลเกยตื้นมีชีวิตบริเวณชายหาดด้านในแหลมสนอ่อน

วันที่ 29 ธันวาคม 2566 เจ้าหน้าที่กลุ่มสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง (ศวทล.) ได้รับแจ้งศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือภาคที่ 2 จ.สงขลา ว่ามีชาวบ้านพบเต่าทะเลเกยตื้นมีชีวิตบริเวณชายหาดด้านในแหลมสนอ่อน จึงได้ทำการช่วยเหลือมา เจ้าหน้าที่กลุ่มสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ได้ทำการเข้าพื้นที่ จากการตรวจสอบพบว่าเป็นเต่าตนุ (Green sea turtle ; Chelonia mydas) ไม่ทราบเพศ ขนาดกระดองยาว 44 ซม. กว้าง 43 ซม. น้ำหนัก 8.4 กก.พบว่าใบพายข้างหน้าซ้ายขาดเป็นแผลที่สมานไปแล้ว ความสมบูรณ์ร่างกายอยู่ในเกณฑ์ดี ร่างกายอ่อนแรงเล็กน้อย จึงได้ทำการเคลื่อนย้ายมายัง ศวทล. เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดก่อนทำการดูแลรักษาและพักฟื้น ก่อนจะปล่อยกลับสู่ธรรมชาติต่อไป

📮 กรม ทช. จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวก และรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 บริเวณหมู่เกาะไข่จั...
29/12/2023

📮 กรม ทช. จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวก และรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 บริเวณหมู่เกาะไข่จังหวัดพังงา

วันที่ 29 ธันวาคม 2566 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 โดยหน่วยจัดการพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหมู่เกาะไข่จังหวัดพังงา ร่วมกับเทศบาลตำบลพรุใน ดำเนินการจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวก และรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2566 - 1 มกราคม 2567 เพื่อให้บริการและเฝ้าระวังแก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชม ณ บริเวณพื้นที่หมู่เกาะไข่ ตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา โดยมีเรือนำเที่ยวจำนวน 42 ลำ พร้อมนักท่องเที่ยวมาใช้บริการจำนวน 1452 คน รวมถึงประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นที่ ให้แก่นักท่องเที่ยว และประชาชนในพื้นที่ ซึ่งได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

📮 กรมทะเลชายฝั่ง จัดตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2567 ในพื้นที่ชายหาดบางแสน จ.ชลบุรี  วันท...
29/12/2023

📮 กรมทะเลชายฝั่ง จัดตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2567 ในพื้นที่ชายหาดบางแสน จ.ชลบุรี

วันที่​ 29 ธันวาคม ​2566​ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่2 นำโดย นายวุฒิพงษ์ วงศ์อินทร์ ผอ.ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2567 ในพื้นที่ชายหาดบางแสน จ.ชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2566 - 1 มกราคม 2567 ตามคำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับ สนง,ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ชลบุรี ,กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจน้ำ,อส.รด. ,สนง. เจ้าท่าภูมิภาคสาขาชลบุรี ,เทศบาลเมืองแสนสุข , อสทล. และชมรมกู้ชีพทางทะเลฉลามขาว ทั้งนี้ นายชายชาญ เตโชทินกร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงาน โดยสรุปผลการดำเนินงาน หาดบางแสน ต. แสนสุข อ. เมือง จ. ชลบุรี มีจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งสิ้น 5,220 คน สถานการณ์โดยรวม ในวันที่ 29 ธันวาคม 2566 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

🔊 กรมทะเลและชายฝั่ง ขอส่ง ส.ค.ส ภาพทรัพยากรทางทะเล เพื่อให้ทุกท่านได้ใช้สำหรับสวัสดีปีใหม่กันค่ะ 🔴 สนใจรูปไหนโหลดเลย👇🏻
29/12/2023

🔊 กรมทะเลและชายฝั่ง ขอส่ง ส.ค.ส ภาพทรัพยากรทางทะเล เพื่อให้ทุกท่านได้ใช้สำหรับสวัสดีปีใหม่กันค่ะ

🔴 สนใจรูปไหนโหลดเลย👇🏻

📮กรมทะเลชายฝั่ง ตรวจสอบพื้นที่กรณีแจ้งมีก้อนน้ำมันขึ้นบริเวณชายหาด ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา   วันที่ 28 ธันวาคม 2...
28/12/2023

📮กรมทะเลชายฝั่ง ตรวจสอบพื้นที่กรณีแจ้งมีก้อนน้ำมันขึ้นบริเวณชายหาด ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา
วันที่ 28 ธันวาคม 2566 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง สำรวจพื้นที่ชายหาดบ้านจะทิ้งพระ หมู่ 6 และหมู่ 7 ตำบลจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา สำรวจพื้นที่พบก้อนน้ำมัน (Tar ball) เป็นแนวยาวขึ้นตามแนวรอยคลื่นตรงแนวน้ำขึ้นสูงสุด ตลอดแนวชายหาดระยะ 2 กิโลเมตร ตรวจวัดปัจจัยคุณภาพน้ำทะเลเบื้องต้นไม่พบวัตถุที่ลอยน้ำ ไม่พบน้ำมันและไขมันลอยน้ำ บริเวณผิวหน้าน้ำ ค่าความเค็มอยู่ในช่วง 27.8-28 ppt ความเป็นกรด-ด่าง 7.0-7.5 อุณหภูมิน้ำทะเล 27.8-28 องศาเซลเซียส ปริมาณออกซิเจนละลาย 6.9- 7.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อวิเคราะห์ปริมาณปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในน้ำทะเล ส่งวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการต่อไป

📮กรมทะเลชายฝั่ง เฝ้าระวังและคุ้มครอง พื้นที่แหล่งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พื้นที่เกาะครก ,เกาะล้าน ,เกาะสาก จังหวัดชลบุ...
28/12/2023

📮กรมทะเลชายฝั่ง เฝ้าระวังและคุ้มครอง พื้นที่แหล่งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พื้นที่เกาะครก ,เกาะล้าน ,เกาะสาก จังหวัดชลบุรี
วันที่ 28 ธันวาคม 2566 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 โดยส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล นำเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 102 พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ ออกปฏิบัติงานเฝ้าระวังและคุ้มครอง พื้นที่แหล่งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พื้นที่เกาะครก ,เกาะล้าน ,เกาะสาก จังหวัดชลบุรี ภายใต้โครงการ : Implementing the Strategic Action Programme for the South China Sea and Gulf of Thailand ( SCS SAP) เพื่อเฝ้าระวังคุ้มครอง และป้องกันการบุกรุกทำลายระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเล พร้อมทั้งติดตามการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายหาด โดยได้ทำการประชาสัมพันธ์ การทำประมงอย่างถูกกฎหมาย การใช้ประโยชน์จากกิจกรรมท่องเที่ยวทางทะเลอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการขยะบนเรือ และการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทั้งนี้ให้คำแนะนำในการเดินทางทางน้ำและสวมใส่เสื้อชูชีพ ให้นักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการทางน้ำ ได้รับความสะดวกและเกิดความปลอดภัย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567

📮กรมทะเลชายฝั่ง จัดฝึกอบรม หลักสูตร "ผู้ควบคุมการท่องเที่ยวดำน้ำในบริเวณแนวปะการัง"   วันที่ 27-28 ธันวาคม 2566 กองอนุ...
28/12/2023

📮กรมทะเลชายฝั่ง จัดฝึกอบรม หลักสูตร "ผู้ควบคุมการท่องเที่ยวดำน้ำในบริเวณแนวปะการัง"
วันที่ 27-28 ธันวาคม 2566 กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล โดยส่วนอนุรักษ์และกำหนดมาตรการจัดการทรัพยากรทางทะเล จัดฝึกอบรม หลักสูตร "ผู้ควบคุมการท่องเที่ยวดำน้ำในบริเวณแนวปะการัง" ครั้งที่ 1 /2567 ณ โรงแรมไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมี ผู้เชี่ยวชาญ นางสาวนลินี ทองแถม ผู้เชี่ยวชาญระบบนิเวศแนวปะการัง และนายไพทูล แพนชัยภูมิ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และกำหนดมาตรการจัดการทรัพยากรทางทะเล เป็นวิทยากรบรรยาย การจัดฝึกอบรมในครั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับมัคคุเทศก์ ครูสอนดำน้ำ และไดฟ์มาสเตอร์ ที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขภายใต้ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง มาตรการคุ้มครองทรัพยากรปะการังจากกิจกรรมท่องเที่ยวดำน้ำ ซึ่งภายใต้ประกาศ กำหนดให้ผู้ที่จะนำนักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวในบริเวณแนวปะการังจะต้องเป็นผู้ควบคุมที่มีคุณสมบัติผ่านการฝึกอบรมจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การจัดฝึกอบรมในครั้งนี้มีผู้ผ่านการฝึกอบรมเป็นมัคคุเทศก์ 14 คน ไดฟ์มาสเตอร์ 12 และครูสอนดำน้ำ 11 คน รวมทั้งสิ้น 37 คน

📮กรมทะเลชายฝั่ง พร้อมอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 และร่วมปล่อยแถวให้บริการนั...
28/12/2023

📮กรมทะเลชายฝั่ง พร้อมอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 และร่วมปล่อยแถวให้บริการนักท่องเที่ยวและจัดตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลตำบลเนินพระ ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง
วันที่​ 28 ​ธันวาคม ​2566 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 นำโดยนายภุชงค์ สฤษฎีชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการทางเรือ เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน จัดกำลังเจ้าหน้าที่ พร้อมอุปกรณ์ เพื่อดูแลและรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 และร่วมปล่อยแถวให้บริการนักท่องเที่ยวและจัดตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลตำบลเนินพระ ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวและพักผ่อนบริเวณพื้นที่ชายทะเลเป็นจำนวนมาก อาจเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุขึ้นได้ โดยมีนายบุญธรรม ใยกล้า นายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ เป็นประธานในพิธี

📮กรมทะเลชายฝั่ง นำเรือท้องแบนอลูมิเนียมกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รถยนต์ราชการพร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกับหน่วยงานพื้นที่ ...
28/12/2023

📮กรมทะเลชายฝั่ง นำเรือท้องแบนอลูมิเนียมกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รถยนต์ราชการพร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกับหน่วยงานพื้นที่ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย บ.อ่าวมะนาว ต.กะลุวอเหนือ และ ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส
วันที่ 28 ธันวาคม 2566 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 โดยส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล นำเรือท้องแบนอลูมิเนียมกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รถยนต์ราชการพร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ ศรชล.จ.นราธิวาส อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว-เขาตันหยง จ.นราธิวาส ลงพื้นที่บ.อ่าวมะนาว ต.กะลุวอเหนือ และ ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส ส่งมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ สถานการณ์น้ำโดยรวมน้ำที่เข้าท่วมชุมชนเริ่มลดลง ฝนหยุดตก ปริมาณน้ำในแม่น้ำบางนรายังคงอยู่ในระดับน้ำที่สูง มีแนวโน้มลดลง และไหลเชี่ยว โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมด้านยานพาหนะ รถ/เรือ เพื่อให้การสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างต่อเนื่องต่อไป

📮อธิบดี ทช. เข้าร่วมประชุมเตรียมการชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วาระที่ 1 กระทรวง ทส....
28/12/2023

📮อธิบดี ทช. เข้าร่วมประชุมเตรียมการชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วาระที่ 1 กระทรวง ทส.
วันที่ 28 ธันวาคม 2566 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) เป็นประธานการประชุมเตรียมการชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วาระที่ 1 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูง และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวง ทส. ในการนี้ ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) พร้อมด้วยนายรักชาติ สุขสำราญ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 กระทรวง ทส.
การประชุมในครั้งนี้ มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบถึงร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ 503/2566 ลงวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ในโอกาสนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาการเตรียมการชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วาระที่ 1 ในวันที่ 3-5 มกราคม 2567 อีกด้วย

📮กรมทะเลชายฝั่ง ร่วมพิธีเปิดศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางน้ำในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567 ณ ท่าเทียบเรือเกาะลอย อำเภอศรีราชา จ...
28/12/2023

📮กรมทะเลชายฝั่ง ร่วมพิธีเปิดศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางน้ำในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567 ณ ท่าเทียบเรือเกาะลอย อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
วันที่ 28 ธันวาคม 2566 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 โดยส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางน้ำในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567 โดยมีนายวรจักร สถาพรภิญโญ นายอำเภอศรีราชา เป็นประธานเปิดพิธี พร้อมด้วย สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชลบุรี สำนักงานควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล ,กองบังคับการตำรวจน้ำศรีราชา ,อำเภอศรีราชา ,อำเภอเกาะสีชัง ,เทศบาลเกาะสีชัง ,ศูนย์ความมั่นคงท่าเรือจังหวัดชลบุรี ,หน่วยงานกู้ภัย และผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดชลบุรี ณ ท่าเทียบเรือเกาะลอย อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่ออำนวยความสะดวก ดูแลการขึ้นลงเรือ ให้คำแนะนำในการเดินทางทางน้ำ ให้นักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการทางน้ำ ได้รับความสะดวกและเกิดความปลอดภัยมากที่สุด รวมถึงการควบคุม กำกับ ดูแล การบรรทุกผู้โดยสารไม่ให้มีการบรรทุกเกินกว่าจำนวนที่กำหนดในใบอนุญาตใช้เรือ อีกทั้งยังเน้นย้ำให้ผู้ควบคุมเรือและคนประจำเรือ กำชับประชาชนผู้ใช้บริการเรือโดยสารทางน้ำสวมเสื้อชูชีพตลอดการเดินทาง

🔆 วันที่ 28 ธันวาคม วันคล้ายวันปราบดาภิเษก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรี ผู้กอบกู้เอกราชจากพม่า...
28/12/2023

🔆 วันที่ 28 ธันวาคม วันคล้ายวันปราบดาภิเษก
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรี ผู้กอบกู้เอกราชจากพม่าให้แก่ประเทศไทย

คณะรัฐมนตรีจึงประกาศให้วันที่ 28 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันที่พระองค์ทรงปราบดาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์ เป็น "วันสมเด็จพระเจ้าตากสิน" และถวายพระราชสมัญญานามว่า "สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช" เพื่อยกย่องพระองค์เป็นวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ของชาติไทย ผู้กอบกู้เอกราชให้ชาติไทย และได้สร้างอนุสาวรีย์พระบรมรูปทรงเครื่องขัตติยาภรณ์ ประทับเหนืออัศวราชพาหนะ พระหัตถ์ขวาทรงพระแสงดาบ ประดิษฐานบนแท่งคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บริเวณวงเวียนใหญ่ ฝั่งธนบุรี

28/12/2023

📮กรม ทช. ร่วมเก็บขยะจากทุ่นกักขยะ (Boom) บริเวณ คลองบางทะลุ ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี

วันที่ 27 ธันวาคม 66 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 โดย ผอ.ส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สสค. ร่วมกับอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลหาดเจ้าสำราญ แหลมผักเบี้ย ร่วมกันเก็บขยะจากทุ่นกักขยะ (Boom) บริเวณ คลองบางทะลุ ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี ได้น้ำหนักขยะ รวม 1,498 กิโลกรัม แยกเป็น ขยะทั่วไป 652 กิโลกรัม ขยะอินทรีย์ 846 กิโลกรัม ขยะส่วนใหญ่ ได้แก่ 1.ถุงพลาสติกอื่นๆ 2.ขวดเครื่องดื่มพลาสติก 3.เศษโฟม

📮 อธิบดี ทช. รับมอบเงินจากคุณฟอร์ด นักแสดงสังกัด Me Mind Y จากการนำขยะมารีไซเคิล เพื่อนำเงินที่ได้ไปใช้ประโยชน์ด้านการอน...
27/12/2023

📮 อธิบดี ทช. รับมอบเงินจากคุณฟอร์ด นักแสดงสังกัด Me Mind Y จากการนำขยะมารีไซเคิล เพื่อนำเงินที่ได้ไปใช้ประโยชน์ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

วันที่ 27 ธันวาคม 2566 ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) เป็นประธานรับมอบเงินจากนายฐิติพงศ์ เซ่งงาย หรือฟอร์ด นักแสดงสังกัด Me Mind Y และทีมงาน Me Mind Y ที่ได้มอบเงินจำนวน 210,000 บาท จากการทำกิจกรรม Fan Meeting ที่แฟนคลับได้ร่วมใจกันมอบเงินเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศไทย ซึ่งมีคณะผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ทช. รวมทั้งทีมงานสังกัด Me Mind Y ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องสัมมนา NT Auditorium บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด กรุงเทพฯ

สำหรับเงินสนับสนุนที่ได้รับจากคุณฟอร์ด ทางกรมฯ จะนำเข้ากองทุนสวัสดิการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนใช้ในการดูแลให้ความช่วยเหลือแก่เจ้าหน้าที่ทุกท่านให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดูแล รักษา ระบบนิเวศทางทะเลให้สมบูรณ์ต่อไป โดย อทช. ได้กล่าวชื่นชมถึงความตั้งใจของคุณฟอร์ด ที่เป็นต้นแบบของคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักในสิ่งแวดล้อม ปลุกกระแสให้สังคมหันมาใส่ใจและเห็นถึงความสำคัญของปัญหาขยะในท้องทะเลไทย เพื่อทุกคนจะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้อง คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้เกิดความยั่งยืนไปด้วยกัน

📮 กรมทะเลชายฝั่ง จัดประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงาน"   วัน...
27/12/2023

📮 กรมทะเลชายฝั่ง จัดประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงาน"

วันที่ 27 ธันวาคม 2566 ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) เป็นประธานการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงาน" โดยมีนางสาวอาทิตา จุ้ยจู่เอี้ยม เลขานุการกรม เป็นผู้กล่าวรายงาน ในการนี้คณะผู้บริหารระดับผู้อำนวยการกอง สำนัก สถาบัน และหน่วยงานขึ้นตรง และหน่วยงานสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 - 10 ตลอดจนเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมฯ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องสัมมนา NT Auditorium บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด กทม.

โครงการนี้ดำเนินการจัดขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้การปฏิบัติงานราชการอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในภารกิจของกรม ทช. มากยิ่งขึ้น พร้อมทั้ง ศึกษาทราบแนวทางการปฏิบัติราชการ เพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของการปฏิบัติงาน ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงแนวทางในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้บุคลากร พร้อมให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจของการทำงานเป็นทีม ภายในกรมฯ จากนั้น อธิบดี ทช. นำคณะผู้บริหารทุกหน่วยงาน ร่วมพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ และมีความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ ตอบสนองความต้องการของประชาชนต่อไป

26/12/2023

🔆 ช่วงวันหยุดปีใหม่นี้ ไปเที่ยวที่ไหนดี❓
กรมทะเลชายฝั่ง ชวนเที่ยวธรรมชาติทางทะเล และป่าชายเลน
ที่อุดมสมบูรณ์ และสวยงาม
อยากให้ลองไปสัมผัสสักครั้ง…แล้วจะหลงรักค่ะ 💚
📍พาชมทุ่งโปรงทอง ระยองฮิ และท่าเลนแคนยอน กระบี่ ‼️
#ทะเลและชายฝั่ง #รักษ์ทะเล #รักษ์ป่าชายเลน
#กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

📮กรมทะเลชายฝั่ง สำรวจ รวบรวมข้อมูลการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง พร้อมประชาสัมพันธ์ลดขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง บ...
26/12/2023

📮กรมทะเลชายฝั่ง สำรวจ รวบรวมข้อมูลการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง พร้อมประชาสัมพันธ์ลดขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง บริเวณชายหาดหัวดอน ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 26 ธันวาคม 2566 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 โดย ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงสำรวจพื้นที่ เพื่อกำหนดเป้าหมาย สำรวจ รวบรวมข้อมูลการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ก่อนดำเนินการโครงการชายหาดปลอดขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ด้วยหลักการที่ห่วงใยต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชน ความสะอาดของชายหาด และความปลอดภัยของระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลที่มีโอกาสได้รับผลกระทบจากขยะพลาสติก พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์และรณรงค์ ขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการร้านค้าในการงด ลดใช้ พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง บริเวณชายหาดหัวดอน ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

📮กรมทะเลชายฝั่ง พาศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน ณ ป่าในเมือง ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเ...
26/12/2023

📮กรมทะเลชายฝั่ง พาศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน ณ ป่าในเมือง ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
วันที่ 26 ธันวาคม 2566 สำนักงานทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งที่ 2 โดยศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดชลบุรี นำนักเรียนโรงเรียนเนินสัก อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เข้าเยี่ยมชม ป่าในเมือง ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี และเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับป่าชายเลน โดยมีคณะครูและนักเรียน ระดับชั้น อนุบาล 1-2 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 109 คน นักเรียนได้เรียนรู้ธรรมชาติและได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ นอกห้องเรียน

📮กรมทะเลชายฝั่ง ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม และมอบอาหาร น้ำดื่ม ขนส่งผู้ประสบภัย และขนย้ายสิ่งของช่วยเหลือผู้ปร...
26/12/2023

📮กรมทะเลชายฝั่ง ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม และมอบอาหาร น้ำดื่ม ขนส่งผู้ประสบภัย และขนย้ายสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
วันที่ 26 ธันวาคม 2566 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 โดยส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล นำเรือท้องแบนอลูมิเนียมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รถยนต์ราชการพร้อมเจ้าหน้าที่ ออกปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม และมอบอาหาร น้ำดื่ม ขนส่งผู้ประสบภัย และขนย้ายสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส บริเวณบ้านบือนังกือเปาะ ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ บ้านรามัน ตำบลลำภู และ บ้านทำเนียบ ตำบลลำภู อำเภอเมือง สถานการณ์ในพื้นที่โดยรวมยังคงมีฝนตกเป็นระยะ ระดับน้ำในพื้นที่ชุมชนลดลง เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน แก่ประชาชนผู้ประสบภัย ได้มีการวางแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมและจัดให้มีการเฝ้าติดตามสถานการณ์ และเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง

📮กรมทะเลชายฝั่ง ร่วมบูรณาการตรวจคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเลโดยบูรณาการตรวจร่วมกับศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทา...
26/12/2023

📮กรมทะเลชายฝั่ง ร่วมบูรณาการตรวจคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเลโดยบูรณาการตรวจร่วมกับศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม
วันที่ 26 ธันวาคม 2566 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 โดยส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดสมุทรสงคราม นำเรือทรัพยากรฯ 301 และ 207 เข้าร่วมบูรณาการตรวจคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเลโดยบูรณาการตรวจร่วมกับศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม โดยคณะทำงานบูรณาการความร่วมมือในการตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเล มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ลาดตะเวนบริเวณน่านน้ำจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ดำเนินการตรวจเรือประมง จำนวน 4 ลำ จากการตรวจเรือดังกล่าว ปฏิบัติถูกต้องตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ไม่พบการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับอันเป็นการกระทำผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์แต่อย่างใด

ที่อยู่

Government Complex
Bangkok
10210

เบอร์โทรศัพท์

+6621411246

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

คุณอาจจะชอบ