กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประวัติกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จากการพัฒนาของประเทศในด้านต่างๆ ตลอดระยะเวลาที่ผานมา เช่น การทำการประมง อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การพัฒนาแหล่งชุมชนและอื่นๆ ทำให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างมาก ก่อให้เกิดการเลี่ยนแปลงและส่งผลกระทบต่อความเสื่อมโทรมของทรัพยากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการใช้ที่ดินชายฝั่งทะเลมาก จนเกิดความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ เกิดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอย่างรุนแรง พื้นที่ป่าชายเลนลดลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากการบุกรุกและเปลี่ยนแปลงสภาพเพื่อประโยชน์ในด้านอื่นๆ แหล่งปะการังและหญ้าทะเลอยู่ในสภาพเสื่อมโทรม ประกอบกับสภาพแวดล้อมของแหล่งน้ำเสื่อมโทรม ซึ่งเอื้ออำนวยต่อการดำรงชีวิตและขยายพันธ์ของสัตว์น้ำ ส่งผลให้ปริมาณสัตว์น้ำที่จับได้ลดลงอย่างมาก ด้วยความตระหนักว่าการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในอดีตที่ผ่านมายังไม่มีเอกภาพ ขาดการบูรณาการและไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง หรือมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพ จึงได้มีการปฏิรูประบบราชการและมีพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 กำหนดให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการจัดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงได้ถูกจัดตั้งขึ้น โดยรวมงานที่เกี่ยวข้องในด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จากกรมประมง กรมป่าไม้ และกรมพัฒนาที่ดินในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาอยู่ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีภารกิจในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยเฉพาะพื้นที่ดินชายทะเล ป่าชายเลน แนวปะการัง หญ้าทะเลและสัตว์ทะเล เพื่อให้กิดความสมดุลและเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างยั่งยืน
(166)

16/08/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

เด็กในวัยที่กำลังเติบโตไม่ควรจะต้องมานั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งวัน การที่อยู่ในวัยเรียนรู้เขาควรได้รับโอกาสที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมชั้นเรียนกับครูอาจารย์ ในสภาวะที่ไม่มีโรคระบาดที่เป็นภัยคุกคามต่อเด็ก โรงเรียนจะต้องทำหน้าที่สอนเด็ก ไม่ใช่พ่อเเม่ที่ต้องหยุดงานนั่งประกบลูกหลานอยู่ที่บ้าน
.
เพื่อให้มีความพร้อมในการเปิดภาคเรียน จิตอาสา 904 ในพื้นที่ต่างๆ จึงร่วมมือกันสร้างสภาวะที่ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ให้กับโรงเรียน เพราะทุกนาทีที่เด็กขาดเรียนไป ย่อมก่อให้เกิดผลเสียต่อประเทศชาติ

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

“อบรมดำน้ำ เพิ่มอาสาสมัครฟื้นฟูปะการังภูเก็ต”วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๖ (พังงา) ร่วมกับกองอนุรัก...
16/08/2020

“อบรมดำน้ำ เพิ่มอาสาสมัครฟื้นฟูปะการังภูเก็ต”
วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๖ (พังงา) ร่วมกับกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล จัดฝึกอบรมหลักสูตรการดำน้ำเพื่อการฟื้นฟูปะการัง โดยนำนักดำน้ำอาสาสมัคร ๓๐ คน ไปเกาะไม้ท่อน จ.ภูเก็ต เพื่อฝึกอบรมในภาคปฏิบัติประกอบด้วยการคัดเลือกกิ่งปะการังที่เหมาะสมในการฟื้นฟู และการปลูกกิ่งปะการังโดยใช้วัสดุกาว ส่งผลให้นักดำน้ำอาสาสมัครสามารถปฏิบัติงานฟื้นฟูปะการังได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และมีทักษะการปฏิบัติงานใต้น้ำได้ดียิ่งขึ้น

"ติดตามสถานการณ์ขยะทะเลคลองเสาธง สมุทรปราการ"วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๒ (ชลบุรี) นำเรือ ทช.๒๑๙ ส...
16/08/2020

"ติดตามสถานการณ์ขยะทะเลคลองเสาธง สมุทรปราการ"
วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๒ (ชลบุรี) นำเรือ ทช.๒๑๙ สำรวจติดตามสถานการณ์ขยะทะเล โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเรือประมงและเรือท่องเที่ยว บริเวณคลองเสาธง ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ได้รับขยะรวม ๔๕๕ กก. และคัดแยกตามแบบฟอร์ม ICC Card ประเภทขยะส่วนใหญ่เป็นขวดเครื่องดื่ม ขยะทั่วไป โฟม เศษอวน และขวดแก้ว เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่ให้รู้พิษภัยจากขยะและไม่ทิ้งขยะลงทะเล

“อนุรักษ์เกาะนก ลดปัญหาขยะตกค้างปากน้ำบางปะกง”วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๒ (ชลบุรี) นำเรือ ทช.๖๐๑ ...
16/08/2020

“อนุรักษ์เกาะนก ลดปัญหาขยะตกค้างปากน้ำบางปะกง”
วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๒ (ชลบุรี) นำเรือ ทช.๖๐๑ ปฏิบัติงานตามแผนงาน : บูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม โครงการบริหารจัดการขยะทะเล โดยสำรวจและเก็บขยะจากกลุ่มเรือประมงและเรือท่องเที่ยว ณ ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา และได้เก็บขยะบริเวณเกาะนก ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ได้ขยะ ๔๑๒ กก. ประเภทขยะที่มากที่สุดเรียง ๕ อันดับแรกคือ ขวดแก้ว เศษอวน เครื่องดื่ม(พลาสติก) ขยะทั่วไป และเชือก

“ยกระดับความรู้ เพื่อการอนุรักษ์พะยูนแห่งชาติ”วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยสถาบันวิจัย ทช. นำคณะนักวิชาการ ๕๐ คน จั...
16/08/2020

“ยกระดับความรู้ เพื่อการอนุรักษ์พะยูนแห่งชาติ”
วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยสถาบันวิจัย ทช. นำคณะนักวิชาการ ๕๐ คน จัดประชุมเรื่อง "สถานการณ์ทรัพยากรเพื่อการบริหารจัดการหญ้าทะเลและสัตว์ทะเลหายาก" ณ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน จ.ภูเก็ต เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านหญ้าทะเลและสัตว์ทะเลหายากให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และประเมินผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อการบริหารจัดการแหล่งหญ้าทะเลและอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายาก ตามแผนอนุรักษ์พะยูนแห่งชาติ ในพื้นที่อนุรักษ์ทั้งฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามัน

"ชวนทำดีเก็บขยะบริเวณเกาะหนู เมืองสงขลา"วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๕ (สงขลา) นำเรือ ทช. ๘๐๒ และเรื...
16/08/2020

"ชวนทำดีเก็บขยะบริเวณเกาะหนู เมืองสงขลา"
วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๕ (สงขลา) นำเรือ ทช. ๘๐๒ และเรือยาง ทช. เก็บขยะบริเวณเกาะหนู อ.เมือง จ.สงขลา ซึ่งพบว่ามีการพัดพามาตามคลื่นลมทะเลเป็นจำนวนมาก

"ค่ายสิ่งแวดล้อมท่าข้าม เพื่อจัดการขยะมูลฝอยชุมชน"วันที่​ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทข.ที่๒ (ชลบุรี) ร่วมเป็นว...
16/08/2020

"ค่ายสิ่งแวดล้อมท่าข้าม เพื่อจัดการขยะมูลฝอยชุมชน"
วันที่​ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทข.ที่๒ (ชลบุรี) ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทรัพยากรป่าชายเลน) ในกิจกรรมค่ายฝึกอบรมสิ่งแวดล้อม และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จัดโดยเทศบาล ต.ท่าข้าม ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาล ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ครู นักเรียน และชุมชนในพื้นที่ ๑๕๐ คน โดยผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ และได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เกิดความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี

“ล่องเรือตามเก็บขยะ ตัดตอนไม่ให้ลงทะเลคุระบุรี”วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๖ (พังงา) นำเรือ ทช.๒๐๙ ...
16/08/2020

“ล่องเรือตามเก็บขยะ ตัดตอนไม่ให้ลงทะเลคุระบุรี”
วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๖ (พังงา) นำเรือ ทช.๒๐๙ ปฏิบัติงานตามแผน : บูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม เพื่อบริหารจัดการขยะทะเลและติดตามสถานการณ์ขยะทะเล โดยเข้ารับขยะจากเรือประมงและจากแพปลา ณ ท่าเทียบเรือประมงคุระบุรี จ.พังงา และนำมาจำแนกขยะตามแบบฟอร์ม ICC Card รวม ๔๒๐ กก. พบประเภทขยะที่มากที่สุดเรียง ๕ อันดับแรกคือ เศษอวน เชือก ขวดแก้ว ขวดเครื่องดื่ม (พลาสติก) และขยะทั่วไป จากนั้น ทางเทศบาลจะมาเก็บและนำเข้าสู่กระบวนการกำจัดต่อไป

"พาท่องโลกใต้ทะเล ทำความรู้จักปะการังวันละตัว #๙๔"ปะการังที่พบในประเทศไทย พบรวม ๑๘ วงศ์ ๗๑ สกุล ๓๘๙ ชนิด กรม ทช. ขอพามาท...
16/08/2020

"พาท่องโลกใต้ทะเล ทำความรู้จักปะการังวันละตัว #๙๔"
ปะการังที่พบในประเทศไทย พบรวม ๑๘ วงศ์ ๗๑ สกุล ๓๘๙ ชนิด กรม ทช. ขอพามาทำความรู้จักกันสักนิด ว่าแต่ละชนิดมีหน้าตาเป็นอย่างไร วันนี้ขอเสนอ ปะการังเคลือบหนาม 𝙀𝙘𝙝𝙞𝙣𝙤𝙥𝙝𝙮𝙡𝙡𝙞𝙖 𝙤𝙧𝙥𝙝𝙚𝙚𝙣𝙨𝙞𝙨 เป็นแผ่นเคลือบไปบนพื้น กลางแผ่นอาจหนาขึ้น ขอบแผ่นยกขึ้นเหนือพื้นเล็กน้อย คอรอลไลท์ยกตัวเป็นถ้วยสูง แผ่นซี่เซ็ปต้าชุดแรกหนาและมีหนามเล็กแหลมที่ขอบ ซี่คอสต้า (เส้นแถบที่อยู่บนด้านนอกของผนัง) หนาตัวและหยักเป็นเม็ดมนกลม
Click : https://km.dmcr.go.th/th/c_3/d_807
#รักษ์ทะเล #ทะเลและชายฝั่ง ‪#สมบัติอันล้ำค่าร่วมรักษาให้ยั่งยืน‬ #dmcrth #ปะการัง

16/08/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ เด็กในวันนี้ คือผู้ใหญ่ในวันหน้า โรงเรียนคือสถาบันการศึกษาที่จะหล่อหลอมเด็กๆ ให้มีความรู้ มีความสามารถ เติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ ]
.
ยังคงมีโรงเรียนหลายแห่งทั่วประเทศ ที่ขาดความสมบูรณ์ในเรื่องของสถานที่ อุปกรณ์ และบุคลากร อันเป็นส่วนประกอบในภาพรวมของสถานศึกษา ที่จะช่วยส่งเสริมให้เด็กๆ มีสภาพแวดล้อมการศึกษาที่เหมาะสม
.
จิตอาสา 904 เล็งเห็นถึงความสำคัญและปัญหาของสถานศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศที่ขาดเหลือบางสิ่งบางอย่าง เพื่อช่วยเหลือและเติมในสิ่งที่ขาด เพียงเพื่อหวังและตั้งใจให้เด็กๆ เติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ และช่วยกันพัฒนาผลักดันให้ประเทศมีความเจริญและมั่นคงต่อไป

#จิตอาสาพระราชทาน

16/08/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

📊 เพราะการขาดทุนคือกำไร จิตอาสา 904 HERO ผู้ปิดทองหลังพระ

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

สวัสดี พี่น้องเครือข่ายอนุรักษ์ทะเลไทยหาดบากันเตียง : Bamboo Beach เป็นหาดรูปโค้งไม่ยาวมาก ตั้งอยู่เกือบปลายสุดของทิศตะว...
16/08/2020

สวัสดี พี่น้องเครือข่ายอนุรักษ์ทะเลไทย

หาดบากันเตียง : Bamboo Beach เป็นหาดรูปโค้งไม่ยาวมาก ตั้งอยู่เกือบปลายสุดของทิศตะวันตกของเกาะลันตาใหญ่ เป็นชายหาดที่มีความสวยงาม ทรายขาวค่อนข้างละเอียด ยามน้ำลดจะมีกองหินโผล่ขึ้นมา จุดเด่นของหาดกันเตียงคือ ป่าเขาเขียวชะอุ่มโอบล้อมหาดทรายขาวสะอาด เป็นภาพที่งดงามมาก
#รักษ์ทะเล #ทะเลและชายฝั่ง ‪#สมบัติอันล้ำค่าร่วมรักษาให้ยั่งยืน‬ #dmcrth #เกาะลันตาใหญ่

"อธิบดี​ ทช.​ ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมวังกระแจะ ตราด"วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยอธิบดีโสภณ ทองดี พร้อมด้วยคณะผู้บ...
15/08/2020

"อธิบดี​ ทช.​ ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมวังกระแจะ ตราด"
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยอธิบดีโสภณ ทองดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ทช. เดินทางตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๑ (ตราด) ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด พร้อมร่วมรับฟังการเตรียมความพร้อมการประชุมติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของหน่วยงานในสังกัด ทส. ในพื้นที่ภาคตะวันออก ของนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๑ (ตราด ) ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด

“ผลฟื้นฟูปะการังอ่าวป่าตองไปได้สวย อัตรารอดสูง”วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ร่วมกับสำนัก...
15/08/2020

“ผลฟื้นฟูปะการังอ่าวป่าตองไปได้สวย อัตรารอดสูง”
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ร่วมกับสำนักงาน ทช.ที่๖ (พังงา) ติดตามประเมินอัตราการรอดตายของปะการังที่ปลูกฟื้นฟู ภายใต้โครงการฟื้นฟูปะการังแบบบูรณาการทุกภาคส่วน พื้นที่อ่าวป่าตอง จ.ภูเก็ต ผลการติดตามปะการังหลังการปลูกระยะ ๑ เดือน มีอัตราการรอดสูงร้อยละ ๙๕ และมีอัตราการตายร้อยละ ๕ โดยแบ่งเป็นการตายเพราะหลุดจากวัสดุที่ปลูกร้อยละ ๑.๒ และตายจากสาเหตุอื่นๆ ร้อยละ ๓.๘

“อบรมเพิ่มเครือข่ายนักดำน้ำฟื้นฟูปะการังภูเก็ต”วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๖ (พังงา) ร่วมกับกองอนุร...
15/08/2020

“อบรมเพิ่มเครือข่ายนักดำน้ำฟื้นฟูปะการังภูเก็ต”
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๖ (พังงา) ร่วมกับกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล จัดอบรมหลักสูตร "การดำน้ำเพื่อการฟื้นฟูปะการัง" ให้กับเครือข่ายอาสาสมัครนักดำน้ำของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ๓๐ คน ณ ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายนักดำน้ำให้สามารถปฏิบัติงานฟื้นฟูปะการังได้อย่างถูกวิธีตามหลักวิชาการ

“อธิบดี ทช.​ นำทีมตรวจการก่อสร้างสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.๙”วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยอธิบดีโสภณ ทองดี น...
15/08/2020

“อธิบดี ทช.​ นำทีมตรวจการก่อสร้างสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.๙”
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยอธิบดีโสภณ ทองดี นำคณะผู้บริหาร เข้าตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.๙ บ้านเสม็ดงาม ต.หนองบัว อ.เมือง จ.จันทบุรี ซึ่งมีความคืบหน้าของงานก่อสร้างแล้วเสร็จร้อยละ ๓๕ สำหรับโครงการนี้เกิดขึ้นตามเจตนารมณ์ เพื่อขยายผลของโครงการ “พลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติ” โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม​ (ทส.) มีวัตถุประสงค์เพื่อสนองพระราชปณิธาน และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่พระองค์ท่านทรงมีความห่วงใยต่อผืนป่าชายเลนและพันธุ์สัตว์น้ำในประเทศไทย และจะเป็นสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติแห่งแรกของโลกที่รวบรวมและจัดแสดงพันธุ์ไม้ป่าชายเลนจากพื้นที่ส่วนต่างๆ ไว้เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษา วิจัยทางพฤกษศาสตร์ที่สำคัญ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและเกิดประโยชน์ต่อประเทศเป็นอย่างมาก

"สำรวจชายฝั่ง หวั่นการก่อสร้างกระทบชายทะเลหัวไทร"วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ร่วมกับสำน...
15/08/2020

"สำรวจชายฝั่ง หวั่นการก่อสร้างกระทบชายทะเลหัวไทร"
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ร่วมกับสำนักงาน ทช.ที่๔ (สุราษฎร์ธานี) ลงพื้นที่สำรวจชายฝั่งทะเลบริเวณ ต.หน้าสตน อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช โดยใช้อากาศยานไร้คนขับ (Drone) พบว่าพื้นที่มีการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล บ้านปากระวะ ตอนที่ ๓ ความยาวประมาณ ๑,๓๘๐ เมตร โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมทั้งติดตามผลการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทางทิศเหนือของโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล โดยสำรวจแนวชายฝั่งที่ถัดจากโครงสร้างดังกล่าว ด้วยการรังวัดภาพตัดขวางชายหาด (Beach Profile) เพื่อเก็บข้อมูลและเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงธรณีสัณฐานชายฝั่ง และคาดการณ์ผลที่จะเกิดขึ้นต่อแนวชายฝั่งในอนาคต ทั้งนี้ ทช. จะได้ติดตามและรวบรวมข้อมูลดังกล่าว เพื่อประกอบการจัดทำผลสัมฤทธิ์ของการเปลี่ยนแปลงสถานภาพชายฝั่งในพื้นที่โครงการฯ ต่อไป

"แบ่งปันความรู้ป่าชายเลนให้ น้องๆ ราชภัฏสงขลา"วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๕ (สงขลา) เป็นวิทยากรบรรย...
15/08/2020

"แบ่งปันความรู้ป่าชายเลนให้ น้องๆ ราชภัฏสงขลา"
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๕ (สงขลา) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง การบริหารจัดการขยะทะเล และระบบนิเวศทรัพยากรป่าชายเลน แก่นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ๖ คน พร้อมนำเก็บขยะ และปลูกป่าชายเลน บริเวณโครงการป่าในเมือง บ้านโคกไร่ ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา

"ติดตามสถานการณ์ขยะทะเลช่องแสมสาร ชลบุรี"วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๒ (ชลบุรี) นำเรือ ทช.๖๐๑ สำรวจ...
15/08/2020

"ติดตามสถานการณ์ขยะทะเลช่องแสมสาร ชลบุรี"
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๒ (ชลบุรี) นำเรือ ทช.๖๐๑ สำรวจติดตามสถานการณ์ขยะทะเล โดยสำรวจและเก็บขยะจากกลุ่มเรือประมงและเรือท่องเที่ยว ณ ช่องแสมสาร ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ได้รับขยะรวม ๔๗๖ กก. ประเภทขยะส่วนใหญ่เป็นเศษอวน เชือก ขวดแก้ว เครื่องดื่ม (พลาสติก) ขยะทั่วไป และคัดแยกตามแบบฟอร์ม ICC Card เป็นการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่ให้รู้พิษภัยจากขยะและไม่ทิ้งขยะ

"ติดตามสถานการณ์ขยะทะเลเกาะสีชัง ชลบุรี"วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๒ (ชลบุรี) นำเรือ ทช.๒๑๓ สำรวจต...
15/08/2020

"ติดตามสถานการณ์ขยะทะเลเกาะสีชัง ชลบุรี"
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๒ (ชลบุรี) นำเรือ ทช.๒๑๓ สำรวจติดตามสถานการณ์ขยะทะเล โดยสำรวจและเก็บขยะจากเรือบรรทุกสินค้าบริเวณเกาะสีชัง ต.ท่าเทววงษ์ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี ได้รับขยะรวม ๔๘๒ กก. ประเภทขยะส่วนใหญ่เป็นขวดเครื่องดื่ม (พลาสติก) ขยะทั่วไป เศษอวน เชือก ขวดแก้ว และคัดแยกตามแบบฟอร์ม ICC Card เป็นการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่ให้รู้พิษภัยจากขยะและไม่ทิ้งขยะ

"พาท่องโลกใต้ทะเล ทำความรู้จักปะการังวันละตัว #๙๓"ปะการังที่พบในประเทศไทย พบรวม ๑๘ วงศ์ ๗๑ สกุล ๓๘๙ ชนิด กรม ทช. ขอพามาท...
15/08/2020

"พาท่องโลกใต้ทะเล ทำความรู้จักปะการังวันละตัว #๙๓"
ปะการังที่พบในประเทศไทย พบรวม ๑๘ วงศ์ ๗๑ สกุล ๓๘๙ ชนิด กรม ทช. ขอพามาทำความรู้จักกันสักนิด ว่าแต่ละชนิดมีหน้าตาเป็นอย่างไร วันนี้ขอเสนอ ปะการังเคลือบหนาม - 𝙀𝙘𝙝𝙞𝙣𝙤𝙥𝙝𝙮𝙡𝙡𝙞𝙖 𝙖𝙨𝙥𝙚𝙧𝙖 - เป็นแผ่นบางเคลือบไปบนพื้น กลางแผ่นอาจหนาขึ้นเป็นก้อนบิดเบี้ยว ขอบโคโลนีเป็นแผ่นยื่นเหนือพื้น คอรอลไลท์กลมขนาด ๘-๑๒ มม. มีทั้งแบบจมตัวผนังยกขึ้นเล็กน้อยและแบบผนังยกสูงขึ้นมาเป็นถ้วย แผ่นซี่เซ็ปต้าชุดแรกหนา ยกตัวสูงเหนือผนัง และมีหนามแหลม แผ่นซี่คอสต้า (เส้นที่แถบที่อยู่บนด้านนอกของผนัง) หนาตัวและหยักเหมือนฟันเลื่อยปลายเป็นหนามแหลม
Click : https://km.dmcr.go.th/th/c_3/d_807
#รักษ์ทะเล #ทะเลและชายฝั่ง ‪#สมบัติอันล้ำค่าร่วมรักษาให้ยั่งยืน‬ #dmcrth #ปะการัง

15/08/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ ความรู้สึก คำขอบคุณ และความรู้ ที่ได้จากฟาร์มตัวอย่างฯ ตอนที่ 11]
.
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนหลากหลายอาชีพ หลายคนต้องหยุดงาน ไม่มีรายได้ ขาดปัจจัยช่วยในการดำรงชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนรายได้ของประชาชนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้ทรงพระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 มาใช้สนับสนุนการจ้างงานเพื่อให้มีอาชีพเลี้ยงครอบครัว

#ฟาร์มตัวอย่าง
#Covid19

"ปลูกซ่อมต้นตีนเป็ดทะเลป่าชายเลนประทิว ชุมพร"วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๔ (สุราษฎร์ธานี) ร่วมกับ ท...
15/08/2020

"ปลูกซ่อมต้นตีนเป็ดทะเลป่าชายเลนประทิว ชุมพร"
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๔ (สุราษฎร์ธานี) ร่วมกับ ทสจ.ชุมพร ชมรมสิ่งแวดล้อม จ.ชุมพร โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ กลุ่มเครื่อข่าย อสทล. ทสม. ผู้นำชุมชน ประชาชน บริษัท CPF ปะทิว - ศูนย์ปรับปรุงพันธุกรรมกุ้ง ปะทิว ๒๕๐ คน จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ บริเวณป่าชายเลน ม.๑ ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร โดยปลูกซ่อมต้นตีนเป็ดทะเล ๓๐๐ ต้น

"ต้อนรับองคมนตรี และคณะ เยี่ยมชมป่าชายเลนระนอง"วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ต้อนรับ พล...
15/08/2020

"ต้อนรับองคมนตรี และคณะ เยี่ยมชมป่าชายเลนระนอง"
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ต้อนรับ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี และคณะ อย่างไม่เป็นทางการ ในโอกาสเยี่ยมชมศูนย์วิจัยฯ พร้อมด้วยผู้ว่าราชการ จ.ระนอง โดยจัดบรรยายความสำคัญของป่าชายเลนระนอง พื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง จากนั้นได้นำคณะฯ เดินชมป่าชายเลนตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน และนั่งเรือเพื่อไปชมกลุ่มของต้นโกงกางยักษ์ พื้นที่แกนกลางพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง

15/08/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

แท้จริงพื้นฐานของคนไทย เป็นคนมีระเบียบเรียบร้อยรักษาความสะอาด ร่วมด้วยช่วยกันในการทำความดี จึงขอเชิญ เพื่อนพี่น้อง มาร่วมกัน ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา เพื่อให้เมืองไทย น่าอยู่ และ มีความสุขทั่วหน้ากัน

#จิตอาสาพระราชทาน

15/08/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

จิตอาสา 904 คือใคร ? เกี่ยวอย่างไรกับโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เรามาทำความรู้จักกับพวกเขากัน ✨

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา
#takealook

สวัสดี พี่น้องเครือข่ายอนุรักษ์ทะเลไทยเกาะกงทรายแดง : Shark Island เป็นจุดดำน้ำตื้นของเกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี โดยด้านตะว...
14/08/2020

สวัสดี พี่น้องเครือข่ายอนุรักษ์ทะเลไทย

เกาะกงทรายแดง : Shark Island เป็นจุดดำน้ำตื้นของเกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี โดยด้านตะวันตกเฉียงเหนือจะตื้นกว่า ส่วนบริเวณอื่นน้ำจะลึก เหมาะสำหรับดำน้ำชมปะการัง สามารถพายเรือคายัคจากอ่าวลึกหรือหาดทรายแดงออกมาเพียง ๑๕ นาที แต่ควรระมัดระวังกระแสน้ำเชี่ยว บริเวณช่องระหว่างเกาะ
#รักษ์ทะเล #ทะเลและชายฝั่ง ‪#สมบัติอันล้ำค่าร่วมรักษาให้ยั่งยืน‬ #dmcrth #เกาะเต่า

"สำรวจเสริมพื้นที่ป่าชายเลนบางขุนเทียน สู้ภัยโควิด"วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๓ (เพชรบุรี) นำพี่น้...
14/08/2020

"สำรวจเสริมพื้นที่ป่าชายเลนบางขุนเทียน สู้ภัยโควิด"
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๓ (เพชรบุรี) นำพี่น้องที่เข้าร่วมโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ของกรม ทช. ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์และสำรวจพื้นที่การใช้ประโยชน์ ในเขตป่าชายเลนบางขุนเทียน บริเวณบ้านชายทะเลบางขุนเทียน บ้านเสาธง และบ้านแสนตอ แขวงท่าข้าม วันนี้ได้เพิ่มอีก ๑๔ แปลง ๑๔ ราย

"ไม่ช่วยกันจากต้นทางสู่ปลายทางที่ทะเล ขยะล้นกระบี่แน่"วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๗ (ตรัง) จัดเก็บข...
14/08/2020

"ไม่ช่วยกันจากต้นทางสู่ปลายทางที่ทะเล ขยะล้นกระบี่แน่"
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๗ (ตรัง) จัดเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญในพื้นที่ทุ่นกักขยะ (BOOM) บริเวณปากคลองคลองประสงค์ ต.คลองประสงค์ อ.เมือง จ.กระบี่ ได้ขยะ ๓๘๕ ชิ้น น้ำหนักรวม ๔๙.๒ กก. เมื่อจำแนกขยะตามแบบฟอร์ม ICC Card พบประเภทขยะมากที่สุดคือ ขวดเครื่องดื่ม (พลาสติก) เศษโฟม ถุงพลาสติกอื่นๆ ขวดเครื่องดื่ม (ขวดแก้ว) และห่อ/ถุงอาหาร (ท๊อฟฟี่, มันฝรั่งอบกรอบ อื่นๆ) ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับชุมชนในท้องที่ชายฝั่งเพื่อรณรงค์ลดการทิ้งขยะลงทะเลต่อไป

"อนุรักษ์ตันหยงโป จัดทำซั้งฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลสตูล"วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๗ (ตรัง) ร่วมพิธีเ...
14/08/2020

"อนุรักษ์ตันหยงโป จัดทำซั้งฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลสตูล"
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๗ (ตรัง) ร่วมพิธีเปิดโครงการจัดทำและวางซั้งเชือก เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลสตูลประจำปี ๒๕๖๓ พร้อมส่งมอบซั้งเชือกให้กับชุมชนประมงพื้นบ้าน และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านหาดทรายยาว ม.๒ ต.ตันหยงโป อ.เมือง จ.สตูล ทั้งนี้ สนับสนุนงบประมาณโดย อบจ.สตูล

"ช่วยเหลือแล้ว โลมากระโดดเกยตื้นบาดเจ็บหาดน้ำเค็ม"วันที่ ๑๔ สิงหาคม  ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.๖ (พังงา) รับแจ้งจากราษ...
14/08/2020

"ช่วยเหลือแล้ว โลมากระโดดเกยตื้นบาดเจ็บหาดน้ำเค็ม"
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.๖ (พังงา) รับแจ้งจากราษฎรบ้านน้ำเค็ม ว่าพบโลมาเกยตื้นบริเวณชายหาดน้ำเค็ม ม.๒ ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ผลการตรวจสอบเป็นโลมากระโดด มีอาการบาดเจ็บเป็นรอยแผลบริเวณศีรษะ ครีบอกทั้ง ๒ ข้าง ครีบหลัง และครีบหาง เนื่องจากการชนหินโสโครกบริเวณชายหาด จึงประสานสัตวแพทย์จากศูนย์วิจัย ทช. ทะเลอันดามันตอนบน เพื่อนำไปอนุบาลที่ศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธารต่อไป

"สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น ปลูกป่าชุมชนหลังอนามัยด่าน"วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๖ (พังงา) ร่วมจัดกิจก...
14/08/2020

"สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น ปลูกป่าชุมชนหลังอนามัยด่าน"
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๖ (พังงา) ร่วมจัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี ๒๕๖๓ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น โดยการปลูกป่าชายเลน เนื้อที่ ๑๒ ไร่ กล้าไม้ป่าชายเลน ๘,๔๐๐ กล้า ณ บริเวณป่าชายเลน ชุมชนหลังอนามัยด่าน (ศูนย์บริการสาธารณสุขด่านท่าเมือง) ม.๒ ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน อปท. ทหาร ตำรวจ สถานศึกษา ชุมชน และจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม ๔๐๐ คน

"ปลูกป่า กินหอย ปล่อยปู ดูเหยี่ยว เที่ยววันยาว จันทบุรี"วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๑ (ระยอง) ร่วมง...
14/08/2020

"ปลูกป่า กินหอย ปล่อยปู ดูเหยี่ยว เที่ยววันยาว จันทบุรี"
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๑ (ระยอง) ร่วมงาน "ปลูกป่า กินหอย ปล่อยปู ดูเหยี่ยว เที่ยววันยาว" ครั้งที่ ๑ ณ ท่าเรือคลองสอน ม.๔ ต.วันยาว อ.ขลุง จ.จันทบุรี โดยมีกลุ่มชุมชนชายฝั่งบ้านคลองหิน-ท่ามะขาม ต.วันยาว อ.ขลุง จ.จันทบุรี สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ เทศบาล ต.วันยาว มหาวิทยาลัยรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เกษตรอำเภอขลุง ร่วมจัดงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ป่าชายเลน ต.วันยาว อ.ขลุง จ.จันทบุรี

"พาสำรวจพื้นที่ป่าชายเลนฉะเชิงเทราเพิ่ม สู้ภัยโควิด"วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๑ (ระยอง) นำพี่น้อง...
14/08/2020

"พาสำรวจพื้นที่ป่าชายเลนฉะเชิงเทราเพิ่ม สู้ภัยโควิด"
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๑ (ระยอง) นำพี่น้องที่เข้าร่วมโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ของกรม ทช. ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์และสำรวจพื้นที่การใช้ประโยชน์ ในเขตป่าชายเลน บริเวณ ม.๑๔ บ้านผีขุด ต.บางปะกง ม.๒ และ ม.๖ ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา วันนี้สำรวจได้อีก ๔๔ ราย ๓ แปลง

ที่อยู่

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ
Bangkok
10210

ข้อมูลทั่วไป

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หมายถึง สิ่งที่มีอยู่หรือเกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือที่มนุษย์สร้างขึ้นในบริเวณทะเลและชายฝั่ง อันอาจนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ เช่น กรวด หิน ดิน ทราย เลน น้ำ พืช ป่าชายเลน ส่วนประกอบของพืช หรือส่วนประกอบของสัตว์ และหมายรวมถึงความสวยงามที่ประกอบขึ้นจากสิ่งที่มีอยู่หรือที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือที่มนุษย์สร้างขึ้นนั้น

เบอร์โทรศัพท์

+66 2 141 1300

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ระบบนํ้ายกหิน ช่วยได้ครับ เชิญดูในเฟสของผมครับ
ผมสมัครเป็น อสทล.และได้รับบัตรเรียบร้อยแล้ว ในระเบียบระบุไว้ว่าสิทธิผู้สมัคร อสทล.สามารถเข้าอุทยานแห่งชาติได้ ..แต่เมื่อต้นเดือนที่แล้ว25มิถุนา ได้เดินทางไปเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติไทรโยค กาญจนบุรี ปรากฏว่าแสดงบัตรแล้ว ใช้เข้าฟรีไม่ได้ เจ้าหน้าที่บอกว่าน่าจะใช้แค่อุทยานทางน้ำไม่ทราบว่าจริงเท็จอย่างไรครับ
นอกจากภารกิจในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ บริเวณชายฝั่งทะเล ที่เป็นแหล่งอาหาร และ แหล่งอนุบาลสัตว์เล็กที่จะเติบโตต่อไปในทะเล ภารกิจวันนี้ ท่านโสภณ ทองดี อทช.ร่วมกิจกรรมจิตอาสา รวมใจปลูกป่า ป้องกันไฟป่า ถวายความจงรักภักดีและวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อเพิ่มแหล่งซึมซับน้ำ ในแหล่งต้นน้ำ...อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ..ขอขอบคุณท่าน..ที่ให้ความสำคัญร่วมกัน นะคะ .. จากขุนเขา สู่ทะเล เก็บดอกไม้ สะเทือนถึงดวงดาว...ใช่เลยค่ะ
วิกฤตขยะพลาสติก ถูกซ้ำเติมโดยโควิด-19 อ่านต่อได้ที่ https://www.thaihealthreport.com/article-june01-2020 https://www.thaihealthreport.com/article-may03-2020 #สุขภาพคนไทย #thaihealthreport สุขภาพคนไทย
สิ่งที่เราทำมาไว้เป็นกับดักไว้จับปลาหมึกสายสำหรับชาวประมง ในรูปแบบของหอยสังข์พลาสติกเกรดที่ไม่แตกหักพักง่าย กว่าใครๆที่ไหน มี 2ขนาด 16-20 บา ท. หอยสังข์ดักปลาหมึกสาย BY เจ๊สุ 0814350272 0968835236
สวยงามมากค่ะ
เกาะนี้มีหอยมือเสือตั่งแต่ขนาดใหญ่เท่าหัวผมจนเล็กขนาดเท่านิ้วก้อยขอร้องเถอะครับช้วยคุมครองพวกมันด้วย
ฝากเรื่องถึงผู้ใหญ่ฯด้วยครับ
https://vt.tiktok.com/hXoXpE/ ทำแบบนี้น้องอันตรายมั้ยคะ
อยากทราบว่าสิ่งนี้คืออำพันทะเลหรือป่าวคับพอดีไปพบมาที่ชายฝั่งทะเลส่งขลาน้ำหนักยุประมาณ27-30กิโล+