โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์

โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ ลูกจอมพล เป็นคนดี สำหรับศิษย์เก่า นักเรียน ผู้ปกครอง ครู โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์

เปิดเหมือนปกติ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)สูงกว่าค...
11/05/2021

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ปีการศึกษา 2563

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)สูงกว่าค...
11/05/2021

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ปีการศึกษา 2563

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)สูงกว่าค...
04/05/2021

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ปีการศึกษา 2563

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ออกปฏิทินรับสมัครนักเรียน ฉบับที่ 3 อ้างอิงตามประกาศรับนักเรียน คำสั่ง สพฐ. ...
02/05/2021

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ออกปฏิทินรับสมัครนักเรียน ฉบับที่ 3 อ้างอิงตามประกาศรับนักเรียน คำสั่ง สพฐ. ที่ ศธ 04006/ว1393 ลงวันที่ 29 เมษายน 2564 โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์จึงประกาศปฏิทิน สอบ/คัดเลือก/คัดกรอง , ประกาศผล , รายงานตัว และมอบตัวเข้าเรียน ดังนี้

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ออกปฏิทินรับสมัครนักเรียน ฉบับที่ 3 อ้างอิงตามประกาศรับนักเรียน คำสั่ง สพฐ. ที่ ศธ 04006/ว1393 ลงวันที่ 29 เมษายน 2564 โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์จึงประกาศปฏิทิน สอบ/คัดเลือก/คัดกรอง , ประกาศผล , รายงานตัว และมอบตัวเข้าเรียน ดังนี้

ระหว่างวันที่ 24 - 28 เมษายน พ.ศ. 2564 ดร.สุชาติ​ บรรจงการ​ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์​ ได้กำหนดให้มีการรับสมัคร...
25/04/2021

ระหว่างวันที่ 24 - 28 เมษายน พ.ศ. 2564 ดร.สุชาติ​ บรรจงการ​ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์​ ได้กำหนดให้มีการรับสมัครนักเรียนทั้งระบบออนไลน์ และการรับสมัครที่โรงเรียน โดยได้คำนึงถึงความความปลอดภัยของนักเรียนและผู้ปกครอง ที่เดินทางมายื่นใบสมัครเข้าศึกษาต่อ เป็นลำดับแรก
ทั้งนี้ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด มีการกำหนดพื้นที่ การตรวจวัดอุณหภูมิ การวางเจลล้างมือไว้ตามจุดต่าง รวมถึงการเว้นระยะห่าง เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครอง และครู มีความปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

รวบรวม / เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ โดย นางสาวพีร์วรางค์ รุ่งโรจณ์สกุล

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ รอบทั่วไป และพิเศษเรียนรวม ระหว่าง 24-28 เมษายน 2564 ลิงค์ https://admission.pbps.ac.th/
19/04/2021

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ รอบทั่วไป และพิเศษเรียนรวม ระหว่าง 24-28 เมษายน 2564

ลิงค์ https://admission.pbps.ac.th/

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ รอบทั่วไป และพิเศษเรียนรวม ระหว่าง 24-28 เมษายน 2564

ลิงค์ https://admission.pbps.ac.th/

ในวันศุกร์ ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563 ดร.สุชาติ​ บรรจงการ​ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์​ เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศแล...
09/04/2021

ในวันศุกร์ ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563 ดร.สุชาติ​ บรรจงการ​ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์​ เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2563 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ​ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความรัก ความผูกพันต่อสถาบัน รู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะ ฝึกความมีระเบียบวินัย การเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน อันเป็นบ่อเกิดแห่งความรักความสามัคคีสืบไป

รวบรวมข่าวประชาสัมพันธ์ โดย นางสาวพีร์วรางค์ รุ่งโรจณ์สกุล

Photos from โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์'s post
09/04/2021

Photos from โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์'s post

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์https://application.pbps.ac.th/pp6_semester/2563-2/Default.aspx ...
06/04/2021

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์
https://application.pbps.ac.th/pp6_semester/2563-2/Default.aspx หมายเลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก และรหัสผ่านคือวันเกิด 8 หลัก (ใส่เครื่องหมาย / ด้วย)

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์
https://application.pbps.ac.th/pp6_semester/2563-2/Default.aspx หมายเลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก และรหัสผ่านคือวันเกิด 8 หลัก (ใส่เครื่องหมาย / ด้วย)

วันที่ 2 เมษายน 2564 ดร.สุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ร่วมถ่ายภาพบัณฑิตน้อย ที่สำเร็จการศึก...
02/04/2021

วันที่ 2 เมษายน 2564 ดร.สุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ร่วมถ่ายภาพบัณฑิตน้อย ที่สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นปฐมวัย ปีการศึกษา 2563

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการให้บริการด้านงานทะเบียนและวัดผลอิเล็กทรอนิกส์ บัญชีผู้ใช้งานระบบActive Directory Domain Servi...
01/04/2021

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการให้บริการด้าน
งานทะเบียนและวัดผลอิเล็กทรอนิกส์ บัญชีผู้ใช้งานระบบ
Active Directory Domain Services (ADDS) Windows sever 2016

ในวันอังคาร ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2564 ดร.สุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ ได้เป็นประธานในการเปิดการอบรมเ...
01/04/2021

ในวันอังคาร ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2564 ดร.สุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ ได้เป็นประธานในการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างสมรรถนะครูสู่ผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่คุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21” ให้กับคณะครูโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม พ.ศ. 2564 โดยในวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2564 ได้รับเกียรติจาก ผอ.สุพล บุญธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ​ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ “Disruption กับการเรียนรู้ที่ท้าทาย” และ“ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่คุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21” และในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 ได้รับเกียรติจาก ดร.สุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “สะท้อนคิดการดำเนินงานเพื่อการเปลี่ยนแปลง” และ “การเขียนโครงการสู่คุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21”

รวบรวมข่าว ประชาสัมพันธ์ โดย นางสาวพีร์วรางค์ รุ่งโรจณ์สกุล

Photos from โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์'s post
01/04/2021

Photos from โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์'s post

Photos from โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์'s post
01/04/2021

Photos from โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์'s post

ในวันอังคาร ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2564 ดร.สุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ ได้เป็นประธานในการเปิดการอบรมเ...
30/03/2021

ในวันอังคาร ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2564 ดร.สุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ ได้เป็นประธานในการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างสมรรถนะครูสู่ผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่คุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21” ให้กับคณะครูโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม พ.ศ. 2564 โดยได้รับเกียรติจาก ผอ.สุพล บุญธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษการศึกษา 4 จังหวัดตรัง เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ “Disruption กับการเรียนรู้ที่ท้าทาย” และ“ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่คุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21”

บันทึกภาพ รวบรวมข่าวประชาสัมพันธ์ โดย นางสาวพีร์วรางค์ รุ่งโรจณ์สกุล

ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564 ดร.สุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต...
29/03/2021

ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564 ดร.สุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ ของสถานีตำรวจนครบาลดินแดง เพื่อร่วมหารือ และกำหนดแผนการดำเนินงาน เนื่องในวาระที่คณะกรรมการชุดเก่าจะหมดวาระลง และกำหนดให้มีการคัดเลือกคณะกรรมการชุดใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 ณ ห้องประชุมสัมมนา อาคาร 5 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

รวบรวมข่าว/ประชาสัมพันธ์ โดย นางสาวพีร์วรางค์ รุ่งโรจณ์สกุล

วันที่ 26 มีนาคม 2564 ดร.สุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบหมายให้รองผู้อำนวยการ ทั้ง 4 ฝ่ายและ คณะกรรมการนิเทศ...
26/03/2021

วันที่ 26 มีนาคม 2564 ดร.สุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบหมายให้รองผู้อำนวยการ ทั้ง 4 ฝ่าย
และ คณะกรรมการนิเทศฯ ร่วมกิจกรรมปิดนิทรรศการนำเสนอ Project Approachของระดับชั้นอนุบาล 1/1 นิทรรศการเรื่อง “ป.ปลาตากลม” โดยคุณครูประจำชั้นนางสาวปุณยวีร์ ชนินทยุทธวงศ์ เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อแสดงความสามารถของเด็ก ๆการเรียนในรูปแบบ Project Approach เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กปฐมวัยเรียนรู้โดยการสืบค้นข้อมูลอย่างลุ่มลึกในหัวเรื่องที่เด็กสนใจ มีการสืบค้นโดยเด็กกลุ่มเล็ก ๆ เพื่อหาคำตอบจากคำถามที่เด็กร่วมกันคิดด้วยกันกับเพื่อนหรือร่วมกันคิดกับครู และทำให้เกิดกระบวนการสืบค้นขึ้นมา และบูรณาการเข้าในหลักสูตรปฐมวัย

วันที่ 26 มีนาคม 2564 ดร.สุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบหมายให้รองผู้อำนวยการ ทั้ง 4 ฝ่ายและ คณะกรรมการนิเท...
26/03/2021

วันที่ 26 มีนาคม 2564 ดร.สุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบหมายให้รองผู้อำนวยการ ทั้ง 4 ฝ่าย
และ คณะกรรมการนิเทศฯ ร่วมกิจกรรมปิดนิทรรศการนำเสนอ Project Approachของระดับชั้นอนุบาล 1/3 นิทรรศการเรื่อง “ว่าว” โดยคุณครูประจำชั้นนางสาวิตรี ผลเจริญพงศ์ เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อแสดงความสามารถของเด็ก ๆการเรียนในรูปแบบ Project Approach เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กปฐมวัยเรียนรู้โดยการสืบค้นข้อมูลอย่างลุ่มลึกในหัวเรื่องที่เด็กสนใจ มีการสืบค้นโดยเด็กกลุ่มเล็ก ๆ เพื่อหาคำตอบจากคำถามที่เด็กร่วมกันคิดด้วยกันกับเพื่อนหรือร่วมกันคิดกับครู และทำให้เกิดกระบวนการสืบค้นขึ้นมา และบูรณาการเข้าในหลักสูตรปฐมวัย

วันที่ 25 มีนาคม 2564 ดร.สุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบหมายให้รองผู้อำนวยการ ทั้ง 4 ฝ่ายและ คณะกรรมการนิเท...
26/03/2021

วันที่ 25 มีนาคม 2564 ดร.สุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบหมายให้รองผู้อำนวยการ ทั้ง 4 ฝ่าย
และ คณะกรรมการนิเทศฯ ร่วมกิจกรรมปิดนิทรรศการนำเสนอ Project Approachของระดับชั้นอนุบาล 2/1 นิทรรศการเรื่อง “มด ตุ๊งแฉ่ง” โดยคุณครูประจำชั้นนางสาวธัชชนท์ ละม่อม เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อแสดงความสามารถของเด็ก ๆการเรียนในรูปแบบ Project Approach เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กปฐมวัยเรียนรู้โดยการสืบค้นข้อมูลอย่างลุ่มลึกในหัวเรื่องที่เด็กสนใจ มีการสืบค้นโดยเด็กกลุ่มเล็ก ๆ เพื่อหาคำตอบจากคำถามที่เด็กร่วมกันคิดด้วยกันกับเพื่อนหรือร่วมกันคิดกับครู และทำให้เกิดกระบวนการสืบค้นขึ้นมา และบูรณาการเข้าในหลักสูตรปฐมวัย

วันที่ 25 มีนาคม 2564 ดร.สุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบหมายให้รองผู้อำนวยการ ทั้ง 4 ฝ่ายและ คณะกรรมการนิเท...
26/03/2021

วันที่ 25 มีนาคม 2564 ดร.สุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบหมายให้รองผู้อำนวยการ ทั้ง 4 ฝ่าย
และ คณะกรรมการนิเทศฯ ร่วมกิจกรรมปิดนิทรรศการนำเสนอ Project Approachของระดับชั้นอนุบาล 2/3 นิทรรศการเรื่อง “บ้าน” โดยคุณครูประจำชั้นนางสาวชนิดา อุ่นประชา เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อแสดงความสามารถของเด็ก ๆการเรียนในรูปแบบ Project Approach เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กปฐมวัยเรียนรู้โดยการสืบค้นข้อมูลอย่างลุ่มลึกในหัวเรื่องที่เด็กสนใจ มีการสืบค้นโดยเด็กกลุ่มเล็ก ๆ เพื่อหาคำตอบจากคำถามที่เด็กร่วมกันคิดด้วยกันกับเพื่อนหรือร่วมกันคิดกับครู และทำให้เกิดกระบวนการสืบค้นขึ้นมา และบูรณาการเข้าในหลักสูตรปฐมวัย

วันที่ 25 มีนาคม 2564 ดร.สุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบหมายให้รองผู้อำนวยการ ทั้ง 4 ฝ่ายและ คณะกรรมการนิเท...
26/03/2021

วันที่ 25 มีนาคม 2564 ดร.สุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบหมายให้รองผู้อำนวยการ ทั้ง 4 ฝ่าย
และ คณะกรรมการนิเทศฯ ร่วมกิจกรรมปิดนิทรรศการนำเสนอ Project Approachของระดับชั้นอนุบาล 2/2 นิทรรศการเรื่อง “บ้าน” โดยคุณครูประจำชั้นนางสาวกรรณิกา เล้าประเสริฐ เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อแสดงความสามารถของเด็ก ๆการเรียนในรูปแบบ Project Approach เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กปฐมวัยเรียนรู้โดยการสืบค้นข้อมูลอย่างลุ่มลึกในหัวเรื่องที่เด็กสนใจ มีการสืบค้นโดยเด็กกลุ่มเล็ก ๆ เพื่อหาคำตอบจากคำถามที่เด็กร่วมกันคิดด้วยกันกับเพื่อนหรือร่วมกันคิดกับครู และทำให้เกิดกระบวนการสืบค้นขึ้นมา และบูรณาการเข้าในหลักสูตรปฐมวัย

วันที่ 26 มีนาคม 2564 ดร.สุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบหมายให้รองผู้อำนวยการ ทั้ง 4 ฝ่ายและ คณะกรรมการนิเทศ...
26/03/2021

วันที่ 26 มีนาคม 2564 ดร.สุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบหมายให้รองผู้อำนวยการ ทั้ง 4 ฝ่าย
และ คณะกรรมการนิเทศฯ ร่วมกิจกรรมปิดนิทรรศการนำเสนอ Project Approachของระดับชั้นอนุบาล 1/2 นิทรรศการเรื่อง “ทานตะวัน” โดยคุณครูประจำชั้นนางสาวอมรรัตน์ สุขประเสริฐ เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อแสดงความสามารถของเด็ก ๆการเรียนในรูปแบบ Project Approach เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กปฐมวัยเรียนรู้โดยการสืบค้นข้อมูลอย่างลุ่มลึกในหัวเรื่องที่เด็กสนใจ มีการสืบค้นโดยเด็กกลุ่มเล็ก ๆ เพื่อหาคำตอบจากคำถามที่เด็กร่วมกันคิดด้วยกันกับเพื่อนหรือร่วมกันคิดกับครู และทำให้เกิดกระบวนการสืบค้นขึ้นมา และบูรณาการเข้าในหลักสูตรปฐมวัย

ในวันพุธ ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564 ดร.สุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ ได้เข้าร่วมโครงการวันการศึกษาเอกช...
25/03/2021

ในวันพุธ ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564 ดร.สุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ ได้เข้าร่วมโครงการวันการศึกษาเอกชนนอกระบบไทย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564 ตามแนวคิด โรงเรียนเอกชนนอกรระบบ จิตอาสา ทำความดี เพื่อแผ่นดินไทย โดยมีท่านรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ โดยภายในโครงการมีการจัดกิจกรรมฐานให้ความรู้ต่าง ๆ เช่น ฐานงานด้านโรงแรม ฐานการเสริมสวย ฐานการตัดแต่งขนสุนัข ฐานเพ้นท์กระเป๋าผ้า ฐานการให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ฐานการฝึกสอนทำกิมจิ เป็นต้น และในการนี้มีผู้ที่ประสงค์มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดี จำนวน 48 ทุน รวมทั้งอุปกรณ์การเรียน หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอลล์ล้างมือ ทางโรงเรียนจึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

บันทึกภาพ รวบรวมข่าวประชาสัมพันธ์ โดย นางสาวพีร์วรางค์ รุ่งโรจณ์สกุล

ขอเชิญชวนส่งผลงานวรรณกรรมเข้าร่วมประกวดวรรณกรรม "รางวัลพานแว่นฟ้า" ประจำปี 2564
24/03/2021

ขอเชิญชวนส่งผลงานวรรณกรรมเข้าร่วมประกวด
วรรณกรรม "รางวัลพานแว่นฟ้า" ประจำปี 2564

ขอเชิญชวนส่งผลงานวรรณกรรมเข้าร่วมประกวด
วรรณกรรม "รางวัลพานแว่นฟ้า" ประจำปี 2564

ในวันศุกร์ ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2564 ดร.สุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ ได้มอบหมายให้หัวหน้าแผนกอนุบาลใ...
22/03/2021

ในวันศุกร์ ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2564 ดร.สุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ ได้มอบหมายให้หัวหน้าแผนกอนุบาลให้การต้อนรับและรับมอบป้ายโครงการ “อ่านได้ อ่านดี อ่านทุกวี่ อ่านทุวัน” จากคุณเรืองศักดิ์ ปิ่นกระทีป (คุณตุ๊บปอง) กรรมการผู้จัดการมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการอ่านให้กับนักเรียนในโรงเรียน โดยเริ่มตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลเป็นต้นไป ในการนี้คุณเรืองศักดิ์ ปิ่นกระทีป (คุณตุ๊บปอง) ได้มอบป้ายโครงการฯ ให้กับห้องเรียนระดับชั้นอนุบาลจำนวน 7 ห้องเรียน โดยคณะผู้บริหาร คุณครูระดับชั้นปฐมวัยและเด็กๆ ให้การต้อนรับด้วยความอบอุ่น และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

22/03/2021
รับสมัครนักเรียนห้องเรียนภาษาอังกฤษ-ฟุตบอลอาชีพ-การศึกษาพิเศษ
22/03/2021

รับสมัครนักเรียนห้องเรียนภาษาอังกฤษ-ฟุตบอลอาชีพ-การศึกษาพิเศษ

@--> ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ อนุบาล 1 และ ป.1 //
-รอบที่1-
// ปฏิทินการรับสมัคร// ใบสมัคร -> ฝ่ายวิชาการ หรือ www.pbps.ac.th

1. รับสมัคร -> ตั้งแต่บัดนี้ -31 มีนาคม 2564
-รอบที่2-
2. คัดเลือก -> วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
(อ.1) -> วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
(ป.1) -> 4. ประกาศผล/รายงานตัว
-> วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 (อ.1)
-> วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 (ป.1)

-รอบที่2-
3. คัดเลือก
(อ.1) -> วันที่ 2 เมษายน 2564
(ป.1) -> วันที่ 2 เมษายน 2564
4. ประกาศผล/รายงานตัว
(อ.1) -> วันที่ 7 เมษายน 2564
(ป.1) -> วันที่ 8 เมษายน 2564
(หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายวิชาการ โทร. 02-245-0448 ต่อ 119)

-----------------------------------------------

วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ดร.สุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบหมายให้รองผู้อำนวยการทั้ง ๔ ฝ่าย ต้อนรับ อาจารย์ เจ้...
21/03/2021

วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ดร.สุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบหมายให้รองผู้อำนวยการทั้ง ๔ ฝ่าย ต้อนรับ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จากคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมงานอนามัยของโรงเรียน และเยี่ยมชมร้านคาเฟ่ "ตนพิเศษ" ของน้องๆการศึกษาพิเศษ
บันทึกภาพโดย นางสาวสุพิชฌาย์ พูลผล
ภาพข่าว/ประชาสัมพันธ์โดย นางสาววนิดา เรือนทอง

รับสมัครนักเรียนห้องเรียนภาษาอังกฤษ-ฟุตบอลอาชีพ-การศึกษาพิเศษ
19/03/2021

รับสมัครนักเรียนห้องเรียนภาษาอังกฤษ-ฟุตบอลอาชีพ-การศึกษาพิเศษ

@-->ห้องเรียนพิเศษฟุตบอลอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
กำหนดการ --รอบที่ 1--
1. ใบสมัคร -> ฝ่ายวิชาการ หรือ www.pbps.ac.th
2. รับสมัคร -> วันที่ 8-13 กุมภาพันธ์ 2564
3. คัดเลือก -> วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564
4. ประกาศผล -> วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

กำหนดการ --รอบที่ 2--
1. ใบสมัคร -> ฝ่ายวิชาการ หรือ www.pbps.ac.th
2. รับสมัคร -> บัดนี้ 27 มีนาคม 2564
3. คัดเลือก -> บัดนี้ 27 มีนาคม 2564
4. ประกาศผล/รายงานตัว (รอบ1-2) --> วันที่ 1 เมษายน 2564
(หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ครูภูริพงษ์ เต้บำรุงโทร. 082-4205-669,099-0486-600)

---------------------------------------------

ในวันพฤหัสบดี ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564 ดร.สุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิ...
18/03/2021

ในวันพฤหัสบดี ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564 ดร.สุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร “เด็กดีศรีพิบูล” ประจำปีการศึกษา 2563 ให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดี มีจิตอาสา มีความเสียสละ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนนักเรียนในโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์
ในการมอบเกียรติบัตร “เด็กดีศรีพิบูล” ครั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้กับนักเรียนผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตัวดี มีจิตอาสา และมีความเสียสละ เพื่อให้มีกำลังใจในการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเช่นนี้สืบไป

บันทึกภาพ/รวบรวมข่าวประชาสัมพันธ์ โดย นางสาวพีร์วรางค์ รุ่งโรจณ์สกุล

@--> ห้องเรียนการศึกษาพิเศษ ชั้น ป.1 , ม.1 และ ม.4// ปฏิทินการรับสมัคร// ใบสมัคร -> ฝ่ายวิชาการ หรือ www.pbps.ac.th--> ช...
15/03/2021

@--> ห้องเรียนการศึกษาพิเศษ ชั้น ป.1 , ม.1 และ ม.4

// ปฏิทินการรับสมัคร// ใบสมัคร -> ฝ่ายวิชาการ หรือ www.pbps.ac.th

--> ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนการศึกษาพิเศษ)
---> ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนการศึกษาพิเศษ)

1. รับสมัคร -> ตั้งแต่บัดนี้ -23 เมษายน 2564
2. ยื่นใบสมัคร -> วันที่ 24-28 เมษายน 2564
3. คัดเลือก -> วันที่ 1-5 พฤษภาคม 2564
4. ประกาศผล/รายงานตัว -> วันที่ 8 พฤษภาคม 2564
5. มอบตัวเข้าเรียน -> วันที่ 10 พฤษภาคม 2564

---> ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (แผนการเรียนอาชีพและโรงแรม)
// ปฏิทินการรับสมัคร// ใบสมัคร -> ฝ่ายวิชาการ หรือ www.pbps.ac.th

1. รับสมัคร -> ตั้งแต่บัดนี้ -28 มีนาคม 2564
2. ยื่นใบสมัคร -> วันที่ 29 มีนาคม - 2 เมษายน 2564
3. คัดเลือก -> วันที่ 5 เมษายน 2564
4. ประกาศผล/รายงานตัว -> วันที่ 7 เมษายน 2564
5. รายงานตัว -> วันที่ 8 เมษายน 2564

(หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายวิชาการ โทร. 02-245-0448 ต่อ 119)

@--> ห้องเรียนการศึกษาพิเศษ ชั้น ป.1 , ม.1 และ ม.4

// ปฏิทินการรับสมัคร// ใบสมัคร -> ฝ่ายวิชาการ หรือ www.pbps.ac.th

--> ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนการศึกษาพิเศษ)
---> ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนการศึกษาพิเศษ)

1. รับสมัคร -> ตั้งแต่บัดนี้ -23 เมษายน 2564
2. ยื่นใบสมัคร -> วันที่ 24-28 เมษายน 2564
3. คัดเลือก -> วันที่ 1-5 พฤษภาคม 2564
4. ประกาศผล/รายงานตัว -> วันที่ 8 พฤษภาคม 2564
5. มอบตัวเข้าเรียน -> วันที่ 10 พฤษภาคม 2564

---> ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (แผนการเรียนอาชีพและโรงแรม)
// ปฏิทินการรับสมัคร// ใบสมัคร -> ฝ่ายวิชาการ หรือ www.pbps.ac.th

1. รับสมัคร -> ตั้งแต่บัดนี้ -28 มีนาคม 2564
2. ยื่นใบสมัคร -> วันที่ 29 มีนาคม - 2 เมษายน 2564
3. คัดเลือก -> วันที่ 5 เมษายน 2564
4. ประกาศผล/รายงานตัว -> วันที่ 7 เมษายน 2564
5. รายงานตัว -> วันที่ 8 เมษายน 2564

(หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายวิชาการ โทร. 02-245-0448 ต่อ 119)

-->ตรวจเยี่ยมสนามการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม ...
14/03/2021

-->ตรวจเยี่ยมสนามการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2564)

--->เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564 ศน.อรทิตย์ มีขันเพชร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2564 โดยมี ดร.สุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้การตอนรับ ณ สนามสอบโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์
.
.
.
โดยแผนกชั้นมัธยมศึกษา งานประชาสัมพันธ์
//รวบรวมโดยนายวิรัตน์ เปลี่ยมไธสง

->ตรวจเยี่ยมสนามสอบและให้ขวัญกำลังใจนักเรียนชั้น​ประถมศึกษาปีที่ ​6​-->เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564 ​ ดร.สุชาติ​ บรรจงการ​...
14/03/2021

->ตรวจเยี่ยมสนามสอบและให้ขวัญกำลังใจนักเรียนชั้น​ประถมศึกษาปีที่ ​6​

-->เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564 ​ ดร.สุชาติ​ บรรจงการ​ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ ตรวจเยี่ยมสนามสอบและให้ขวัญกำลังใจนักเรียนชั้น​ประถมศึกษาปีที่ ​6​ ที่เข้าร่วมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน​ (O-NET)​ ปีการศึกษา​ 2563​ โดยมี​ นางสาวสุกัญญา​ ฉายแก้ว​ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ​ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสนามสอบ​ นายรณยุทธ​ ทองตะโก​ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์​ ปฏิบัติหน้าที่ตัวแทนศูนย์สอบ​ พร้อมกรรมการกลางและกรรมการคุมสอบจากโรงเรียนพญาไท
ณ ​อาคาร​ 7 สนามสอบโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์
.
.
.
โดยแผนกชั้นประถมศึกษา งานประชาสัมพันธ์
//รวบรวมโดยนายวิรัตน์ เปลี่ยมไธสง

ที่อยู่

4641 ถ.ดินแดง
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 06:00 - 16:00
อังคาร 06:00 - 16:00
พุธ 06:00 - 16:00
พฤหัสบดี 06:00 - 16:00
ศุกร์ 06:00 - 16:00
เสาร์ 16:00 - 12:00

เบอร์โทรศัพท์

+6622450448

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด