โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์

โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ ลูกจอมพล เป็นคนดี สำหรับศิษย์เก่า นักเรียน ผู้ปกครอง ครู โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์

เปิดเหมือนปกติ

ในวันอังคารที่ 22 กันยายน พ.ศ.2564 นายสุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ ได้มอบหมายให้รองผู้อำนวยการโรงเ...
22/09/2021

ในวันอังคารที่ 22 กันยายน พ.ศ.2564 นายสุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ ได้มอบหมายให้รองผู้อำนวยการโรงเรียน รับมอบเจลล้างมือ และชุดตรวจโควิด PCL รวมถึงยาและยาสมุนไพรที่จำเป็นสำหรับช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากทางเพจ “อีจัน” ทางโรงเรียนรู้สึกซาบซึ้งใจและขอขอบพระคุณในความกรุณาที่ทางเพจ “อีจัน” มีให้กับทางโรงเรียนเสมอมา

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย นางสาวพีร์วรางค์ รุ่งโรจณ์สกุล

"ยินดีต้อนรับ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช"->ในวันที่ 23 กันยายน 2564 ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึ...
20/09/2021

"ยินดีต้อนรับ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช"

->ในวันที่ 23 กันยายน 2564 ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยมโครงการ "Sandbox Safety Zone in School" ห้องเรียนพิเศษฟุตบอลอาชีพ
การเปิดเรียนตามมาตรการ Sandbox Safety Zone in School ห้องเรียนพิเศษฟุตบอลอาชีพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น “เปิดเรียนมั่นใจ ปลอดภัยไร้โควิด-19” ณ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์

"ยินดีต้อนรับ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช"

->ในวันที่ 23 กันยายน 2564 ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยมโครงการ "Sandbox Safety Zone in School" ห้องเรียนพิเศษฟุตบอลอาชีพ
การเปิดเรียนตามมาตรการ Sandbox Safety Zone in School ห้องเรียนพิเศษฟุตบอลอาชีพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น “เปิดเรียนมั่นใจ ปลอดภัยไร้โควิด-19” ณ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์

ในวันศุกร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564 นายสุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ได้มอบหมายให้นายอาทิตย์ รอดแก้...
10/09/2021

ในวันศุกร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564 นายสุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ได้มอบหมายให้นายอาทิตย์ รอดแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นตัวแทนในการจัดสถานที่และอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่จาก บริษัท โตโยต้าเจริญไทยมอเตอร์เซลส์ จำกัด ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ TOYOTA ที่ได้เข้ามาให้บริการพ่นฆ่าเชื้อในรถยนต์ทุกยี่ห้อ สำหรับคณะครูและบุคลากรทางการ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ในการนี้ทางโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ จึงขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

บันทึกภาพ / ประชาสัมพันธ์ โดย นางสาวพีร์วรางค์ รุ่งโรจณ์สกุล

ในวันศุกร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564 นายสุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ได้มอบหมายให้รองผู้อำนวยการโรงเ...
10/09/2021

ในวันศุกร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564 นายสุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ได้มอบหมายให้รองผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นตัวแทนรับมอบต้นกล้าพันธุ์ฟ้าทลายโจร จำนวน 1,000 ต้น จากนายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายสิทธิวัฒน์ ชีรวินิจ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามโครงการมอบต้นกล้าพันธุ์ฟ้าทลายโจรสนับสนุนการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กิจกรรมขยายผลการเรียนรู้ด้านสมุนไพรสู่โรงเรียน
ในการนี้ได้ร่วมกันปลูกต้นกล้าพันธุ์ฟ้าทลายโจร บริเวณสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และทางโรงเรียนจะได้นำไปปลูกในบริเวณรอบโรงเรียน และส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสมุนไพรให้กับนักเรียนต่อไป และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

บันทึกภาพ/ประชาสัมพันธ์ โดย นางสาวพีร์วรางค์ รุ่งโรจณ์สกุล

โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ ขอแสดงความยินดีกับคณะครู ที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมประกวดสื่อวีดิทัศน์ "การพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที...
10/09/2021

โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ ขอแสดงความยินดีกับคณะครู ที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมประกวดสื่อวีดิทัศน์ "การพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21" สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนและผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีแห่งศตวรรษที่ 21 และรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยี

โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร และคณะครู ที่ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ภาคก...
09/09/2021

โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร และคณะครู ที่ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ภาคกลางและภาคตะวันออก(โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์) ประจำปี 2563 และได้เป็นตัวแทนระดับภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติต่อไป

📣ประชาสัมพันธ์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ขอความร่วมมือจากทุกท่าน สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง และให้ปฏิบ...
08/09/2021

📣ประชาสัมพันธ์
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ขอความร่วมมือจากทุกท่าน สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง และให้ปฏิบัติตามมาตรการของหน่วยงานภาครัฐอย่างเคร่ดครัด ออกกำลังกายง่ายๆในบ้าน ลดการร่วมกลุ่ม เพื่อสุขภาพที่ดี แข็งแรง และปลอดภัย
#ด้วยความปราถนาดี #โดยนักศึกษาฝึกประสบการณ์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตยะลา
นายฟาตฮี ปะดอ
นายอิลฮัม วามะ

📣ประชาสัมพันธ์
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ขอความร่วมมือจากทุกท่าน สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง และให้ปฏิบัติตามมาตรการของหน่วยงานภาครัฐอย่างเคร่ดครัด ออกกำลังกายง่ายๆในบ้าน ลดการร่วมกลุ่ม เพื่อสุขภาพที่ดี แข็งแรง และปลอดภัย
#ด้วยความปราถนาดี #โดยนักศึกษาฝึกประสบการณ์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตยะลา
นายฟาตฮี ปะดอ
นายอิลฮัม วามะ

วันที่ 7 กันยายน 2564 ท่านผู้อำนวยการ สุชาติ บรรจงการ ได้มอบหมาย      ให้นางสาวสุคนธา ศรีภา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริ...
08/09/2021

วันที่ 7 กันยายน 2564 ท่านผู้อำนวยการ สุชาติ บรรจงการ ได้มอบหมาย ให้นางสาวสุคนธา ศรีภา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารแผนงานและงบผประมาณ พร้อมด้วย 1. นางสาวทิพยดา ศิลากุล (เจ้าหน้าที่พัสดุ ) 2. นางสาวชนิดา อุ่นประชา (ตัวแทนเจ้าหน้าที่การเงิน) และ 3. นางสาววนิดา เรือนทอง (เจ้าหน้าที่บัญชี) เข้าร่วมรับการนิเทศ กำกับ ติดตาม งานการเงิน บัญชี พัสดุ (กลุ่ม 1) ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประจำ ปีงบประมาณ 2564
รวบรวมประชาสัมพันธ์
โดย นางสาววนิดา เรือนทอง

-->การตรวจคัดกรอง ครั้งที่ 1 ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษฟุตบอลอาชีพและโค้ชผู้ฝึกซ้อม ด้วย“แอนติเจน เทสต์ คิท” (ATK) -...
06/09/2021

-->การตรวจคัดกรอง ครั้งที่ 1 ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษฟุตบอลอาชีพและโค้ชผู้ฝึกซ้อม ด้วย“แอนติเจน เทสต์ คิท” (ATK)

->วันที่ 6 กันยายน 2564 ดร.สุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ ได้ตรวจเยี่ยมการตรวจคัดกรอง ครั้งที่ 1 ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษฟุตบอลอาชีพและโค้ชผู้ฝึกซ้อม ด้วย“แอนติเจน เทสต์ คิท” (ATK) ทั้ง 3 รอบ จำนวนนักเรียน 60 คน โค้ชและครูผู้ควบคุม 11 คน รวม 71 คน ผลเป็น negative ทั้งหมด โดยได้รับความอนุเคราะห์ทำการตรวจ ATK จากศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง เขตดินแดง เพื่อการเปิดเรียนตามมาตรการ Sandbox Safety Zone in School ห้องเรียนพิเศษฟุตบอลอาชีพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น “เปิดเรียนมั่นใจ ปลอดภัยไร้โควิด-19” ณ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์
.
.
รวบรวมข้อมูล โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ประชาสัมพันธ์โดย นายวิรัตน์ เปลี่ยมไธสง

-->ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียนตามมาตรการ “Sandbox Safety Zone in School” ห้องเรียนพิเศษฟุตบอลอาชีพ -> วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม...
30/08/2021

-->ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียนตามมาตรการ
“Sandbox Safety Zone in School” ห้องเรียนพิเศษฟุตบอลอาชีพ

-> วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 ดร.สุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และโค้ชผู้ฝึกซ้อมสโมสรฟุตบอล เคที ยูไนเต็ด ให้การต้อนรับ นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในการตรวจเยี่ยมการเปิดเรียนตามมาตรการ Sandbox Safety Zone in School ห้องเรียนพิเศษฟุตบอลอาชีพ ทั้งนี้ได้พบผู้ปกครองและนักเรียน เพื่อสร้างความเชื่อมั่น “เปิดเรียนมั่นใจ ปลอดภัยไร้โควิด-19” ณ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์
.
.
รวบรวมข้อมูล โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ประชาสัมพันธ์โดย นายวิรัตน์ เปลี่ยมไธสง

--> โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ ขอแสดงความยินดีกับ นายจิรโชติ ชูวงษ์            นักเรียนแผนกการศึกษาพิเศษ ได้รั...
30/08/2021

--> โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ ขอแสดงความยินดีกับ นายจิรโชติ ชูวงษ์ นักเรียนแผนกการศึกษาพิเศษ ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขากีฬาและนันทนาการ จากการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564
.
.
- รวบรวมข้อมูล โดยแผนกการศึกษาพิเศษ
- ประชาสัมพันธ์โดย นายวิรัตน์ เปลี่ยมไธสง

--> ด้วยงานทะเบียนนักเรียนได้จัดทำระบบยื่นคำร้องขอเอกสารทางการศึกษาออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเรียน ผู้ปกครอง และผ...
23/08/2021

--> ด้วยงานทะเบียนนักเรียนได้จัดทำระบบยื่นคำร้องขอเอกสารทางการศึกษาออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มารับบริการ จากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (covid-19) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

->ช่องทางการรับบริการ : https://e-service.pbps.ac.th
->คู่มือการใช้งานระบบ : https://drive.google.com/file/d/1OGMBEAm22jHZAPULyoVhcl0dChUVf6fi/view?usp=sharing
->ช่องทางติดต่อ/สอบถามข้อมูล : [email protected]

->ระบบออกเอกสารออนไลน์
1.ใบรับรองนักเรียน
2.คำร้องขอใบระเบียนแสดงผลการเรียน
3.คำร้องขอย้ายนักเรียน
4.คำร้องขอตรวจสอบวุฒิการศึกษา

--> ด้วยงานทะเบียนนักเรียนได้จัดทำระบบยื่นคำร้องขอเอกสารทางการศึกษาออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มารับบริการ จากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (covid-19) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

->ช่องทางการรับบริการ : https://e-service.pbps.ac.th
->คู่มือการใช้งานระบบ : https://drive.google.com/file/d/1OGMBEAm22jHZAPULyoVhcl0dChUVf6fi/view?usp=sharing
->ช่องทางติดต่อ/สอบถามข้อมูล : [email protected]

->ระบบออกเอกสารออนไลน์
1.ใบรับรองนักเรียน
2.คำร้องขอใบระเบียนแสดงผลการเรียน
3.คำร้องขอย้ายนักเรียน
4.คำร้องขอตรวจสอบวุฒิการศึกษา

โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์มอบเงิน อาหาร และสิ่งของที่ได้รับบริจาคให้แก่นักเรียนและบุคลากร ตามโครงการ “พิบูลประชาสรรค์ ปันน้...
16/08/2021

โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์มอบเงิน อาหาร และสิ่งของที่ได้รับบริจาคให้แก่นักเรียนและบุคลากร ตามโครงการ “พิบูลประชาสรรค์ ปันน้ำใจ ต้านภัยโควิด”

Photos from โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์'s post
12/08/2021

Photos from โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์'s post

Photos from โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์'s post
12/08/2021

Photos from โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์'s post

Photos from โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์'s post
12/08/2021

Photos from โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์'s post

ทางโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ โดยได้รับมอบหมายจาก ดร.สุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ ให้ดำเนินการในด้าน...
30/07/2021

ทางโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ โดยได้รับมอบหมายจาก ดร.สุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ ให้ดำเนินการในด้านการให้บริการที่จอดรถ แก่ผู้ที่มาฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ สถาบันราชานุกูล ตลอดช่วงเดือนกรกฎาคม 2564 โดยสามารถรองรับการเข้าใช้บริการที่จอดรถได้ไม่น้อยกว่า 1,000 ราย/วัน ทางโรงเรียนมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมช่วยเหลือทางด้านสาธารณะประโยชน์แก่ประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นี้

รวบรวมข่าวประชาสัมพันธ์ โดย นางสาวพีร์วรางค์ รุ่งโรจณ์สกุล

วันพุธ ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ดร.สุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์เป็นประธานในการประชุมข้าราชการครูแ...
29/07/2021

วันพุธ ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ดร.สุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์เป็นประธานในการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ เพื่อวางแผนการดำเนินการพัฒนาสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ,การติดตามด้านการจัดการเรียนการสอน Online ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ,ร่วมกันหารือเรื่องแนวทางในการแจกค่าอาหารกลางวันนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ,แจ้งให้ทราบเพื่อการเตรียมความพร้อมในการเป็นโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับผู้พิการที่เป็นผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) รวมถึงเรื่องเพื่อทราบอื่นๆ โดยการประชุมผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมพิพิธภัณฑ์ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์

รวบรวมข่าว / ประชาสัมพันธ์ โดย นางสาวพีร์วรางค์ รุ่งโรจณ์สกุล

ในวันพฤหัสบดี ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2564 นำโดยว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นาง...
29/07/2021

ในวันพฤหัสบดี ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2564 นำโดยว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดร.สุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่และร่วมหารือในการจัดตั้งโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นโรงพยาบาลสนาม สำหรับรองรับผู้พิการ ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในการหารือครั้งนี้ ณ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ กรุงเทพมหานคร

บันทึกภาพ / ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย นางสาวพีร์วรางค์ รุ่งโรจณ์สกุล

--> วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ ครบรอบ ๖๙ ปี โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์เดิมชื่อ“วิทยาลั...
15/07/2021

--> วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ ครบรอบ ๖๙ ปี โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์เดิมชื่อ“วิทยาลัยพิบูล ประชาสรรค์” เป็นสถานศึกษาในสังกัด กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย สถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๔๘๕ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ ได้เปลี่ยนไปสังกัด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สืบเนื่องจนถึงปัจจุบัน

วันพุธ ที่ 14 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ ได้รับความอนุเคราะห์ จากท่าน สส.ประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ นำทีมงานเข้า...
14/07/2021

วันพุธ ที่ 14 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ ได้รับความอนุเคราะห์ จากท่าน สส.ประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ นำทีมงานเข้ามาพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid 19 เพื่อสร้างความมั่นใจให้บุคลากรของโรงเรียนปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณท่าน สส.ประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ ที่ให้ความอนุเคราะห์
cr ; บันทึกภาพโดย นางสาวภคินี ดวงแก้ว /ประชาสัมพันธ์โดยนางสาววนิดา เรือนทอง

วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 ดร.วาสนา เลิศศิลป์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ดร.สุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการ...
08/07/2021

วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 ดร.วาสนา เลิศศิลป์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ดร.สุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์พร้อมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ร่วมประชุมระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 1/2564 ในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 เวลา 09.00 น

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 นายสุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้กลุ่มบริหารงานบุคคล ดำเนินการประเมินผลงานที่เกิด...
06/07/2021

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 นายสุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้กลุ่มบริหารงานบุคคล ดำเนินการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยะฐานะที่สูงขึ้น ของคณะครูแผนก การศึกษาพิเศษ จำนวน 10ท่าน คือ 1.นางสาวเกสรา วงศ์จอม 2.นางสาวภารดี อภิรมย์ดี 3.นางสาวสุพิชฌาย์ พูลผล 4.นางสาวนิตยา นิลคูหา 5.นางกนกพร บุญพรหม 6.นางศิริพร โทขันธ์ 7.นายทวี จันหนู 8.นายพีระพงษ์ ฐิตะฐาน 8.นายติณห์ อิทธิพิริยไพศาล 9.นางสาวภคินี ดวงแก้ว , 10.นางสาวสิรินทร์รัตน์ ศรีราตรี ณ ห้องโถง อาคาร 5 แผนกการศึกษาพิเศษ

Cr//.บันทึกภาพโดย คณะครูแผนกการศึกษาพิเศษ / รวบรวมประชาสัมพันธ์โดย นางสาววนิดา เรือนทอง

--> วันที่ 4 กรกฎาคม 2564 ดร.สุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ เป็นประธานในการประชุมครูและบุคลากรทางกา...
04/07/2021

--> วันที่ 4 กรกฎาคม 2564 ดร.สุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ เป็นประธานในการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อการบริหารการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ดังนี้ สถานการณ์ COVID-19,การฉีดวัคซีนของครูและบุคลากรทางการศึกษา , การปฏิบัติราชการภายใต้สถานการณ์ COVID-19, การจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ COVID-19 แบบ ONLINE - ON-HAND, การฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ, การจัดงานวันสถาปนาโรงเรียน , การประเมิน สมศ. Site visit , จรรยาบรรณวิชาชีพครู,วินัยและการรักษาวินัย โดยประชุมผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องพิพิธภัณฑ์จอมพล ป.พิบูลสงคราม โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์
.
.
รวบรวมข้อมูลประชาสัมพันธ์โดย นายวิรัตน์ เปลี่ยมไธสง

ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 นายสุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ ได้มอบหมายให้นางสาวสุคนธา ศ...
03/07/2021

ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 นายสุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ ได้มอบหมายให้นางสาวสุคนธา ศรีภา และนายอาทิตย์ รอดแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ จอมพล มหาอำมาตย์ เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี เนื่องในวันเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

รวบรวมข่าว/ประชาสัมพันธ์ โดย นางสาวพีร์วรางค์ รุ่งโรจณ์สกุล

--> วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ดร.สุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ มอบหมายให้ กลุ่มบริหารงานบุคคล ดำเนินกา...
02/07/2021

--> วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ดร.สุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ มอบหมายให้ กลุ่มบริหารงานบุคคล ดำเนินการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น ของ แผนกปฐมวัย จำนวน 4 คน คือ นางสาวสาวิตรี ผลเจริญพงศ์ ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ นางสาวกรรณิกา เล้าประเสริฐ ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ นางสาวอมรรัตน์ สุขประเสริฐ ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ และนางสาวธัชนนท์ ละม่อม ครู ค.ศ 1 ณ ห้องประชุมแผนกอนุบาล
.
.
รวบรวมข้อมูลประชาสัมพันธ์โดย นางสาวอมรรัตน์ สุขประเสริฐ
และนายวิรัตน์ เปลี่ยมไธสง

--> วันที่ 29 มิถุนายน 2564 ดร.สุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์​ ประธานการประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเ...
30/06/2021

--> วันที่ 29 มิถุนายน 2564 ดร.สุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์​ ประธานการประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานภายในสถานศึกษา​ และการเตรียมความพร้อมต่าง​ ๆ​ ร่วมกับรองผู้อำนวยการ​ 4​ กลุ่มงาน​ หัวหน้าแผนก​ 4​ แผนก​ หัวหน้า​ 4​กลุ่มงาน​ พร้อม​คณะ​ครูที่เกี่ยวข้อง​ ณ ห้องพิพิธภัณฑ์ จอมพล ป.พิบูลสงคราม

1.​ การตรวจเยี่ยม​ online​ จากคณะผู้ประเมินภายนอก​ ในวันที่​ 23​ กรกฎาคม​ 2564
2.​ การประชุมคณะกรรมการ​สถานศึกษา​ขั้นพื้นฐาน​ ในวันที่​ 8​ กรกฎาคม​ 2564
3.​ การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา​โรงเรียน​ ในวันที่​ 14​ กรกฎาคม​ 2564
4.​ การประสานงานครูเกี่ยวกับการฉัดวัคซีน​โควิด -19​ ร่วมกับ​ สปสช.​ และ​ ศบค.ศธ
5.​ การประเมินเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ​
.
.
รวบรวมข้อมูลประชาสัมพันธ์ โดย นายวิรัตน์ เปลี่ยมไธสง

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ดร.สุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ เข้าร่วมจัดรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั...
30/06/2021

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ดร.สุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ เข้าร่วมจัดรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 24/2564 ประจำวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 เพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด และข้อควรรู้สำหรับทุกจังหวัด โดยการนำของ ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. และดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

วันศุกร์ ที่ 25 มิถุนายน 2564 ดร.สุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ มอบหมายให้งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโ...
25/06/2021

วันศุกร์ ที่ 25 มิถุนายน 2564 ดร.สุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ มอบหมายให้งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยนายติณห์ อิทธิพิริยะไพศาล และตัวแทนสภานักเรียน ได้แก่ นายณฐพล เที่ยงเรือง, นายภูเบศร ทองสุกเจริญ, นางสาวลลิตา ธรรมรังสี, นางสาวภูริษากร จันบุญแย้ม, นางสาวศศิวิมล เขียวทอง และนางสาวจิณห์นิภา พิริยะประเทืองกุล เข้าร่วมกิจกรรมการรับรู้และความเข้าใจการขับเคลื่อนกิจกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ณ กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร

ประชาสัมพันธ์โดย
นางอัญชารี บุตรโพธิ์
นายติณห์ อิทธิพิริยะไพศาล

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 นายสุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด...
24/06/2021

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 นายสุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 กระทรวงศึกษาธิการ (ศบค.ศธ.) โดยท่านคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) เป็นประธานนพิธีเปิด ณ ห้องประชุมราชวัลลภ อาคารราชวัลลภ ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ
แถลงข่าวเปิดศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 กระทรวงศึกษาธิการ (ศบค. ศธ.)
https://www.youtube.com/watch?v=JX8E9WF4KpM
VTR แนะนำการจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 กระทรวงศึกษาธิการ (ศบค.ศธ.)
https://fb.watch/v/10f_HU7-h/

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 นายสุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ พร้อมด้วยนางสาวสุกัญญา ฉายแก้ว รองผู้อำนว...
24/06/2021

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 นายสุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ พร้อมด้วยนางสาวสุกัญญา ฉายแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ ได้เข้าร่วมการลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจการเรียนการสอนออนไลน์ของนักเรียนและครู โดยการนำของ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) พร้อมด้วย นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ในกิจกรรมดังกล่าวยังมีการมอบแอลกอฮอล์ออแกนิค หน้ากากอนามัย วิตามินซี และอุปกรณ์นวัตกรรมป้องกันโควิด-19 ให้กับโรงเรียน 15 แห่ง และสาธิตการใช้อุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ของวิทยาลัยเทคนิคระยอง ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่

4641 ถ.ดินแดง
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 06:00 - 16:00
อังคาร 06:00 - 16:00
พุธ 06:00 - 16:00
พฤหัสบดี 06:00 - 16:00
ศุกร์ 06:00 - 16:00
เสาร์ 16:00 - 12:00

เบอร์โทรศัพท์

+6622450448

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด