โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์

โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ ลูกจอมพล เป็นคนดี สำหรับศิษย์เก่า นักเรียน ผู้ปกครอง ครู โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์

เปิดเหมือนปกติ

ระหว่างวันที่ 11-13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ดร.สุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ ได้กำหนดให้มีการจัดการอบรม...
13/11/2020

ระหว่างวันที่ 11-13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ดร.สุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ ได้กำหนดให้มีการจัดการอบรมพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อให้สามารถนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนต่อไป

ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 คณาจารย์จากคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 8 ท่าน ขอเยี่ยมชมคาเฟ่ ฅนพิ...
13/11/2020

ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 คณาจารย์จากคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 8 ท่าน ขอเยี่ยมชมคาเฟ่ ฅนพิเศษ และจะขอถ่ายถาพบันทึกวีดีโอและสัมภาษณ์ ดร.สุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนเกี่ยวกับบริบทการจัดการพิเศษและการสร้างอาชีพมั่นคงสู่สากลให้กับเด็กพิเศษ รวมถึงงานอนามัยโรงเรียน ที่สามารถนำไปเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหิดลต่อไปได้

ดร.สุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู นักเรียนได้เป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันคนพิการแห่งชาติ ครั้งท...
08/11/2020

ดร.สุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู นักเรียนได้เป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 52 ประจำปี 2563 จัดโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูประถัมภ์ในการนี้มีการเข้าร่วมจัดร้านผลิตภัณฑ์ผลงานนักเรียน และการแสดงนาฏศิลป์ของนักเรียนในพิธีเปิดงาน โดยการฝึกซ้อมของคุณครูกลุ่มสาระศิลปฯ และออกแบบฉากการแสดงโดยคุณครูกลุ่มสาระวิชาคอมพิวเตอร์ ซึ่งงดงาม อลังการ และเป็นที่ประทับใจของผู้ร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง

07/11/2020
เปิดร้านคาเฟ่ฅนพิเศษ

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดร้านกาแฟ "คาเฟ่คนพิเศษ" แผนกการศึกษาพิเศษ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ ในวันเสาร์ ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ดร.สุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะกรร...
06/11/2020

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ดร.สุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม โรงเรียนคุณธรรม เรื่องความซื่อสัตย์ ระดับชั้นปฐมวัย จากมูลนิธิยุวยุวพัฒน์คณะกรรมการนิเทศนำโดย อาจารย์เรืองศักดิ์ ปิ่นประทีบ ดร.วาสนา เลิศศิลป์ พร้อมด้วยคณะกรรมการนิเทศอาสา

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ดร.สุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการฯและคณะกรรมการนิเท...
05/11/2020

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ดร.สุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการฯและคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษา เข้าเยี่ยมชมการปิดนิทรรศการ Project Approach เรื่อง มะนาว ของนักเรียนระะดับชั้นอนุบาล ปีที่ี 2/3
ห้องคุณครูชนิดา อุ่นประชา

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ดร.สุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการฯและคณะกรรมการนิเท...
05/11/2020

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ดร.สุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการฯและคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษา เข้าเยี่ยมชมการปิดนิทรรศการ Project Approach เรื่อง มะเขือเทศ ของนักเรียนระะดับชั้นอนุบาล ปีที่ี 2/2
ห้องคุณครูกรรณิกา เล้าประเสริฐ

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ดร.สุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการฯและคณะกรรมการนิเท...
05/11/2020

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ดร.สุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการฯและคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษา เข้าเยี่ยมชมการปิดนิทรรศการ Project Approach เรื่อง เครื่องบิน ของนักเรียนระะดับชั้นอนุบาล ปีที่ี 2/1
ห้องคุณครูธัชนนท์ ละม่อม

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ดร.สุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการฯและคณะกรรมการนิเท...
05/11/2020

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ดร.สุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการฯและคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษา เข้าเยี่ยมชมการปิดนิทรรศการ Project Approach เรื่องไก่ ของนักเรียนระะดับชั้นอนุบาล ปีที่ี 1/3
ห้องคุณครูสาวิตรี ผลเจริญพงศ์

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ดร.สุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการฯและคณะกรรมการนิเท...
05/11/2020

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ดร.สุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการฯและคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษา เข้าเยี่ยมชมการปิดนิทรรศการ Project Approach เรื่องกล้วย ของนักเรียนระะดับชั้นอนุบาล ปีที่ี 1/2
ห้องคุณครูอมรรัตน์ สุขประเสริฐ

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563ดร.สุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการนิเทศ ติ...
05/11/2020

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563ดร.สุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษา เข้าเยี่ยมชมการปิดนิทรรศการ Project Approach เรื่องแตงโม ของนักเรียนระะดับชั้นอนุบาล ปีที่ี 1/1
ห้องคุณครูปุณยวีร์ ชนินทยุทธวงศ์

หว่างวันที่ 30,31 ตุลาคม และ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2563  ดร.สุชาติ บรรจงการ  ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ พร้อมทั้งคณะรอ...
01/11/2020

หว่างวันที่ 30,31 ตุลาคม และ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ดร.สุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ พร้อมทั้งคณะรองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับมูลิธิพิบูลประชาสรรค์ จัดให้มีงานประเพณีการลอยกระทง ประจำปี 2563 ขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย โดยในวันเสาร์ ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ได้กำหนดให้มีการจัดพิธีเปิดงานวันลอยกระทง โดยได้รับเกียรติจากท่านประดาบ พิบูลสงคราม ทายาทจอมพล ป. พิบูลสงคราม ผู้ก่อตั้งโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานในครั้งนี้

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดร้านกาแฟ "คาเฟ่คนพิเศษ" แผน...
01/11/2020

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดร้านกาแฟ "คาเฟ่คนพิเศษ" แผนกการศึกษาพิเศษ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ ในวันเสาร์ ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ภาพ/ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย นางสาวพีร์วรางค์ รุ่งโรจณ์สกุล

31/10/2020
วันที่ 30 ตุลาคม 2563 ดร.สุชาติ  บรรจงการ ผู้ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนพิบูลประชาส...
31/10/2020

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 ดร.สุชาติ บรรจงการ ผู้ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม "วิถีไทยกับวัยอนุบาล" ของแผนกปบมวัยสนับสนุนให้แผนก เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนตะหนัก ปลูกฝังให้รักในความเป็นไทย
รวมถึงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้อยู่คู่กับสังคมไทย

30/10/2020
กิจกรรมเนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2563
30/10/2020

กิจกรรมเนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2563

กิจกรรม "วิถีไทยกับวัยอนุบาล"เนื่องในเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2563
30/10/2020

กิจกรรม "วิถีไทยกับวัยอนุบาล"
เนื่องในเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2563

เชิญร่วมงานลอยกระทง ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์
30/10/2020

เชิญร่วมงานลอยกระทง ประจำปี 2563
ณ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์

ในวันพฤหัสบดี ที่​ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563ดร.สุชาติ​ บรรจงการ​ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์​ พร้อมคณะรองผู้อำนวยการ​โร...
30/10/2020

ในวันพฤหัสบดี ที่​ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ดร.สุชาติ​ บรรจงการ​ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์​ พร้อมคณะรองผู้อำนวยการ​โรงเรียน รับมอบ​หนังสือคู่มือเตรียมสอบ TCAS จาก​ บริษัท​ ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพฯ​ จำกัด​ (มหาชน)​ ในกิจกรรม​ "MRT พาน้องพิชิต​ TCAS​ ปี​ 12" ทางโรงเรียนจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย นางสาวพีร์วรางค์ รุ่งโรจณ์สกุล

บรรยากาศการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือก/คัดสรรตำแหน่งพนักงานราชการ (ครูผู้สอน) และอัตราจ้าง ตำแหน่ง นักการภารโรง , ครูพี่เลี้...
28/10/2020

บรรยากาศการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือก/คัดสรรตำแหน่งพนักงานราชการ (ครูผู้สอน) และอัตราจ้าง ตำแหน่ง นักการภารโรง , ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ ในวันพุธ ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ในการนี้ ดร.สุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เข้าตรวจเยี่ยมสนามสอบและให้กำลังใจผู้เข้าสอบแข่งขันทุกคน รวมทั้งได้เข้าร่วมการสอบสัมภาษณ์อัตราจ้าง ตำแหน่ง นักการภารโรง และครูพี่เลี้ยง /ภาพและข่าว โดย นางสาวพีร์วรางค์ รุ่งโรจณ์สกุล

การทดลองใช้สื่อการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ในรูปแบบAugmented Reality (AR) เทคโนโลยีภาพเสมือนจริงประเภท Application ภายใต้...
26/10/2020

การทดลองใช้สื่อการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ในรูปแบบAugmented Reality (AR) เทคโนโลยีภาพเสมือนจริงประเภท Application ภายใต้โครงการพัฒนาสื่อเสมือนจริง (AR)เพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ สำหรับใช้ประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สำหรับนักเรียน โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์

กิจกรรมเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2563
26/10/2020

กิจกรรมเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2563

"โครงการรวมใจวัยฝัน รังสรรค์คุณธรรม"
26/10/2020

"โครงการรวมใจวัยฝัน รังสรรค์คุณธรรม"

Photos from โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์'s post
06/10/2020

Photos from โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์'s post

https://www.facebook.com/107354350870568/posts/181020396837296/?extid=0&d=n
01/10/2020

https://www.facebook.com/107354350870568/posts/181020396837296/?extid=0&d=n

ห้องเรียน ภาษาจีน-ภาษาอังกฤษ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมภาษาจีน ณ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ
ขอบคุณหัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ให้โอกาสลูกนักเรียน
ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
และคุณครูในหมวดทุกท่านๆ

Photos from โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์'s post
30/09/2020

Photos from โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์'s post

Photos from โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์'s post
30/09/2020

Photos from โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์'s post

Photos from โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์'s post
30/09/2020

Photos from โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์'s post

Photos from โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์'s post
30/09/2020

Photos from โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์'s post

Photos from โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์'s post
29/09/2020

Photos from โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์'s post

โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์'s cover photo
20/09/2020

โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์'s cover photo

Photos from โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์'s post
20/09/2020

Photos from โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์'s post

#เลขาธิการ กพฐ. ตรวจสนามสอบครูผู้ช่วยวันที่สองไร้ทุจริต https://www.facebook.com/572731582746429/posts/3445471295472429/
31/08/2020

#เลขาธิการ กพฐ. ตรวจสนามสอบครูผู้ช่วยวันที่สองไร้ทุจริต

https://www.facebook.com/572731582746429/posts/3445471295472429/

#เลขาธิการ กพฐ. ตรวจสนามสอบครูผู้ช่วยวันที่สองไร้ทุจริต

วันที่ 30 สิงหาคม 2563 ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย ดร.วุฒิศักดิ์ เหล็กคำ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และคณะกรรมการอำนวยการสอบ ตรวจเยี่ยมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ กรุงเทพมหานคร

ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า สนามสอบโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ มีผู้มีสิทธิ์สอบทั้งหมด 1,550 คน มีการตรวจวัดอุณหภูมิ คัดกรองผู้เข้าสอบทุกคน และเตรียมเจลล้างมือ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เป็นอย่างดี สำหรับวันนี้เป็นการสอบมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ โดยติดตามการดำเนินการสอบแข่งขันให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม พร้อมทั้งได้กำชับให้ดูแลความเรียบร้อย หากพบความเสี่ยง ปัญหา หรืออุปสรรค ให้รายงานสถานการณ์ต่างๆ ให้เลขาธิการ กพฐ. ทราบโดยทันที และจากการตรวจเยี่ยมพบว่าการจัดการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

#เพ็ญประภา แรงโสม/พีร์วรางค์ รุ่งโรจณ์สกุล - ถ่ายภาพ
#กลุ่มงาน ปชส.สศศ. - รายงาน
30/08/63

ที่อยู่

4641 ถ.ดินแดง
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 06:00 - 16:00
อังคาร 06:00 - 16:00
พุธ 06:00 - 16:00
พฤหัสบดี 06:00 - 16:00
ศุกร์ 06:00 - 16:00
เสาร์ 16:00 - 12:00

เบอร์โทรศัพท์

+6622450448

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด