วุฒิสภา

วุฒิสภา กระบวนการนิติบัญญัติ, ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, แต่งตั้ง
(116)

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กำหนดให้มีวุฒิสภา จำนวน 200 คน และเพื่อให้การปฏิรูปประเทศในระยะเปลี่ยนผ่านบรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ในบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ จึงกำหนดให้มีวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลขึ้นในวาระแรก จำนวน 250 คน

หน้าที่: กลั่นกรองกฎหมาย ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน ให้ความเห็นชอบในเรื่องสำคัญต่างๆ พิจารณาให้บุคคลดำรงตำแหน่ง

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 13 กันยายน 2563 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการพัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหร...
13/09/2020

วันที่ 13 กันยายน 2563 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการพัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือประจำปี พ.ศ.2563 โดยมี พลเอก พิศณุ พุทธวงศ์ นางวรารัตน์ อติแพทย์ และนายจเด็จ อินสว่าง สมาชิกวุฒิสภา เข้าร่วมโครงการฯและมีนายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา พร้อมด้วย ผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ให้การต้อนรับ

สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าโครงการฯ ในครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน อาจารย์และนักเรียน จากโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรีจำนวน 14 โรงเรียน จำนวน 300 คน ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับฟังบรรยายพิเศษเรื่อง "เยาวชนรุ่นใหม่ เก่ง ดี มีจิตอาสา" โดย พันเอกนายแพทย์ พงศศักดิ์ ตั้งคณา

วันที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 14.30 นาฬิกา ณ บ้านตาลอง ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และกา...
13/09/2020

วันที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 14.30 นาฬิกา ณ บ้านตาลอง ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภาโดยคณะอนุกรรมาธิการการลงทุนและเศรษฐกิจฐานราก นำโดย นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม และประธานคณะอนุกรรมาธิการการลงทุนและเศรษฐกิจฐานราก พร้อมด้วย พลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ และรองประธานคณะอนุกรรมาธิการ และคณะอนุกรรมาธิการ เดินทางลงพื้นที่ชุมชนบ้านตาลอง ชุมชนวัฒนธรรมเขมร โดยมี นายเดโช วันทนาพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ นายทวี ศรีชาติ พัฒนาการ อำเภอสตึก นางธีรภาพ วงศ์สุรินทร์ ผู้ใหญ่บ้านตาลอง นายปรีชา พรหมบุตร ผู้ประสานงานโครงการพัฒนาชุมชน บริษท ไทยเบฟเวอเรตและกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีบุรีรัมย์ นางเมือง โยยรัมย์ ประธานกลุ่มโอทอปเมืองตาลอง พร้อมคณะให้การต้อนรับ ชุมชนบ้านตาลองเป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ วิถีชีวิต วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี พื้นถิ่นเขมร ความคิดสร้างสรรค์และอัตลักษณ์ชุมชนเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน มีการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับชุมชน จากนั้น ได้เยี่ยมชมการย้อมไหมสีธรรมชาติเมืองตาลอง ซึ่งเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาด้านการย้อมเส้นไหมจากสีธรรมชาติ

โดยทั้งนี้ข้อมูลที่ได้จากการเยี่ยมชมชุมชนบ้านตาลองคณะกรรมาธิการจะได้นำไปใช้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป

วันที่ 12 กันยายน 2563 ณ จังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนากา...
13/09/2020

วันที่ 12 กันยายน 2563 ณ จังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภา จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์เพื่อปลุกจิตสำนึก "รักเมืองไทย" ครั้งที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกวุฒิสภาและหน่วยงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของวุฒิสภาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการปลุกจิตสำนึกรักเมืองไทยเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนในประเทศเกิดความรัก ความสามัคคีและคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ
โดยในช่วงเวลา 11.00 นาฬิกา คณะฯ ได้เดินทางไปโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อพบปะเยี่ยมเยือน พูดคุย และรับฟังความคิดเห็นร่วมกับครู ผู้ปกครอง และนักเรียน พร้อมทั้งได้มอบหน้ากากอนามัยให้กับบุคลากรครู ผู้ปกครอง และนักเรียนในโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
ต่อมา เวลา 15.00 นาฬิกา สมาชิกวุฒิสภา นำโดย นายชาญวิทย์ ผลชีวิน และอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย ร่วมกันเปิดคลินิกสอนการเล่นฟุตบอลพื้นฐานให้กับเด็กนักเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร
จากนั้นเวลา 17.00 นาฬิกา คณะฯ ได้เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลในกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์เพื่อปลุกจิตสำนึก "รักเมืองไทย" ระหว่างทีมฟุตบอลรักเมืองไทย (ส.ว.) และทีม VIP จังหวัดกำแพงเพชร นำทีมโดย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ศูนย์สาธิตผ้าภูเขาไฟ บ้านเจริญสุข หมู่ที่ 12 ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรต...
13/09/2020

วันที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ศูนย์สาธิตผ้าภูเขาไฟ บ้านเจริญสุข หมู่ที่ 12 ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภาโดยคณะอนุกรรมาธิการการลงทุนและเศรษฐกิจฐานราก นำโดย นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม และประธานคณะอนุกรรมาธิการการลงทุนและเศรษฐกิจฐานราก พร้อมด้วย พลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ และรองประธานคณะอนุกรรมาธิการ และคณะอนุกรรมาธิการ เดินทางลงพื้นที่ศูนย์สาธิตผ้าภูเขาไฟ บ้านเจริญสุข โดยมี นายธนศักดิ์ ปุ่นประโคน ปลัดอาวุโส อำเภอเฉลิมพระเกียรติ นายเดโช วันทนาพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ นายสมหวัง ผาสุขใจ ผู้ใหญ่บ้านเจริญสุข
นางสำรวย ศรีมะเรือง ประธานกลุ่มทอผ้าภูอัคนี พร้อมคณะให้การต้อนรับ ด้วยชีวิตของชาวบ้านเจริญสุขเติบโตมากับการทอผ้าตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษคนเก่าแก่ มีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและย้อมผ้าด้วยดินโคลน ปัจจุบันต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงไหมมีราคาแพงมาก ชาวบ้านจึงหันมาใช้ฝ้ายในการทอผ้าแทน และดินมีแร่ธาตุดีจากภูเขาไฟเก่า มีประโยชน์ในการเพาะปลูก จึงคิดค้นวิธีการนำดินเหล่านี้มาใช้ย้อมผ้า แล้วถักทอด้วยภูมิปัญญาดั้งเดิม ศูนย์สาธิตผ้าภูเขาไฟจึงเป็นศูนย์สาธิตที่จัดทำผ้าย้อมดินภูเขาไฟซึ่งภูมิปัญญาชาวบ้านที่ได้นำวัตถุดิบจากธรรมชาติที่หาได้ในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ ทำให้ผ้าที่ย้อมได้ออกมามีสีสวยงามอย่างมีเอกลักษณ์ อีกทั้ง ได้รับเลือกให้เป็นหมู่บ้าน OTOP Village Champion ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ
จากนั้นได้เยี่ยมชมศูนย์สาธิตการย้อมผ้าภูอัคนี โดยประธานกลุ่มฯ กล่าวว่า การที่รักษาสีของผ้าให้คงทนสีติดยาวนานนั้นด้วยการนำไปต้มกับน้ำเปลือกต้นประดู่ และสีเหลืองที่นำมาใช้นั้น โดยการนำเกสรดอกดาวเรืองที่นำมาจัดตกแต่งถวายพระพรรัชกาลที่ 9 ซึ่งเห็นว่าเป็นสีมหามงคล อีกด้วย

โดยทั้งนี้ข้อมูลที่ได้จากการเยี่ยมชมศูนย์สาธิตผ้าภูเขาไฟนี้ คณะกรรมาธิการจะได้นำไปใช้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป

วันกอดสุนัขแห่งชาติ ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 2 ของเดือนกันยายน ทุกปี ในปีนี้ตรงกับวันที่ 13 กันยายน​ 2563 เพื่อให้คนรักสุนัขเ...
12/09/2020

วันกอดสุนัขแห่งชาติ ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 2 ของเดือนกันยายน ทุกปี ในปีนี้ตรงกับวันที่ 13 กันยายน​ 2563 เพื่อให้คนรักสุนัขเห็นความสำคัญของสุนัข และดูแลพวกเขาให้มีความสุขไปพร้อม ๆ กับสุขภาพที่แข็งแรง​ #NationalHugYourHoundDay

12/09/2020
วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ จัดสัมมนาเรื่อง "บทบาทองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญกั...
12/09/2020

วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ จัดสัมมนาเรื่อง "บทบาทองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญกับการปฏิรูปประเทศ" ณ โรงแรมแกรนด์ แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี โดยนายกล้านรงค์ จันทิก ประธานคณะกรรมาธิการ กล่าวเปิดการสัมมนา กล่าวรายงานโดย นายสัญชัย จุลมนต์ เลขานุการคณะกรรมาธิการ

จากนั้นได้มีการปาฐกถาแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ภายใต้กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ เรื่อง "กระบวนการยุติธรรม มุ่งผลสัมฤทธิ์" โดย ศาสตราจารย์ภักดี โพธิศิริ ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการอภิปรายประเด็น "บทบาทองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญกับการปฏิรูปประเทศ" โดย ศาสตราจารย์อุดม รัฐอมฤต อดีตกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. นายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และนางสาวรตญา กอบศิริกาญจน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ดำเนินรายการโดย นายกิตติ วะสีนนท์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง

ทั้งนี้ ได้มีการอภิปรายและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการปฏิรูปประเทศ ของคณะกรรมาธิการ อนุกรรมาธิการ ผู้ชำนาญการ นักวิชาการ ผู้แทนจากองค์กรอิสระทั้ง 5 องค์กร ผู้แทนองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน โดยแบ่งกลุ่มอภิปรายออกเป็น 4 กลุ่ม คือ
- กลุ่มที่ 1 ห้วข้อ "คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกับกระบวนการยุติธรรม"
- กลุ่มที่ 2 หัวข้อ "ผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับกระบวนการยุติธรรม"
- กลุ่มที่ 3 หัวข้อ "คณะกรรมการการเลือกตั้ง และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกับกระบวนการยุติธรรม"
- กลุ่มที่ 4 หัวข้อ "องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญกับกระบวนการยุติธรรม"

การจัดสัมมนาครั้งนี้เป็นการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติที่สอดรับกับการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญเพื่อให้บรรลุเป้าหมายต่อไป

ในวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา นำโดยพลเอก ชาตอุดม  ติตถะสิ...
12/09/2020

ในวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา นำโดยพลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ ประธานคณะกรรมาธิการ พร้อมด้วยคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการ ได้เดินทางศึกษาดูงาน ณ จังหวัดนครพนม เป็นวันที่ 2 โดยมี นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม ดร.สมชอบนิติพจน์ นายกองค์กรการบริหารส่วนจังหวัด นครพนม ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและข้าราชการส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานตามแผนงานการพัฒนาจังหวัดนครพนม ปัญหาอุปสรรคในการบริหารงานส่วนท้องถิ่น การจัดเก็บรายได้ งบประมาณกับการถ่ายโอนภารกิจ และการเป็นหน่วยรับตรงในการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 14.30 นาฬิกา ณ สนามกีฬาชากังราว (ริมปิง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร พลอากาศเอก อ...
12/09/2020

วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 14.30 นาฬิกา ณ สนามกีฬาชากังราว (ริมปิง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร พลอากาศเอก อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ รองประธาน กรรมการ คนที่หนึ่ง ในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา มอบเงินจากกองทุนบรรเทาทุกข์ของประชาชนในสถานการณ์ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID 19 จำนวน 30,000 บาท ในการจัดซื้ออุปกรณ์การกีฬาให้แก่เยาวชนจากโรงเรียน 10 แห่ง ในจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีและลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด - 19

วันที่​ 12 กันยายน 2563 เวลา​ 13.00​ นาฬิกา​ ณ​ ห้องมูนไลท์ ชั้น 1 โรงแรมซันไรส์ ลากูน โฮเทลแอนด์กอล์ฟ อำเภอบางคล้า จังห...
12/09/2020

วันที่​ 12 กันยายน 2563 เวลา​ 13.00​ นาฬิกา​ ณ​ ห้องมูนไลท์ ชั้น 1 โรงแรมซันไรส์ ลากูน โฮเทลแอนด์กอล์ฟ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา นายกำพล เลิศเกียรติดำรง สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีปิดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น​ หลักสูตร​ "กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม" ครั้งที่ 6/2563 พร้อมทั้งได้ร่วมกับนายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมือง​ การปกครอง​ และการบริหารจัดการ มอบสัมทฤธิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรม รวมทั้งสิ้นจำน​วน​ 61 คน

วันเสาร์ที่ 12 กันยายน  2563 เวลา 09.00 นาฬิกา คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ได้จัดโครงการเสวนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกั...
12/09/2020

วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ได้จัดโครงการเสวนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... (ครั้งที่ 4) (เสวนา 4 ภูมิภาค) ณ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้ให้การกล่าวต้อนรับ ซึ่งมีการกล่าวรายงานโดย นายออน กาจกระโทก เลขานุการคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภาและการกล่าวเปิดการเสวนา โดย นายตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภารับฟังความคิดเห็น และบรรยายพิเศษการนำเสนอกรอบแนวทาง กระบวนการ และขั้นตอนในการรับฟังและแลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้เข้าร่วมเสวนาในประเด็นเกี่ยวกับ “ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .....”

วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอไทรงาม ต.ไทรงาม อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร พลอากาศเอก ...
12/09/2020

วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอไทรงาม ต.ไทรงาม อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร พลอากาศเอก อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ รองประธาน กรรมการคนที่ หนึ่ง ในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่ พบปะหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จาก ๓ อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอไทรงาม อำเภอลานกระบือ และอำเภอทรายทองวัฒนา จำนวน ๒๐๐ คน โดยมี นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ให้การต้อนรับ นายกฤชทิพ ชนิดไทย นายอำเภอไทรงาม กล่าวสรุปข้อมูลภาพรวมของพื้นที่

หลังจากนั้น ประชาชนได้นำเสนอประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเรื่องเกี่ยวกับที่ดินต่างๆ ที่ต้องขออนุญาตจากกรมป่าไม้ทั้งหมด และเสนอให้มีการแก้ไขยกเลิกพื้นที่ป่าไม้ และออกเอกสารสิทธิ์ นส.3 หรือโฉนดให้ชัดเจน โดยให้กรมป่าไม้มีหนังสือมอบอำนาจให้กับทางผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการได้เองในเรื่องเร่งด่วน เรื่องไม่มีแหล่งน้ำธรรมชาติ ต้องอาศัยน้ำจากแม่น้ำปิงทั้งหมด ทำให้มีปริมาณนำ้อุปโภค บริโภคไม่เพียงพอ

ทั้งนี้ คณะสมาชิกวุฒิสภาจะนำข้อมูลและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้รับจากการลงพื้นที่ไปสู่การดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป

วันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 14.00 นาฬิกา  ณ วัดบ้านโคกว่าน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุต...
12/09/2020

วันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ วัดบ้านโคกว่าน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา โดยคณะอนุกรรมาธิการการลงทุนและเศรษฐกิจฐานราก นำโดย นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม และประธานคณะอนุกรรมาธิการการลงทุนและเศรษฐกิจฐานราก พร้อมด้วย พลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ และรองประธานคณะอนุกรรมาธิการ และคณะอนุกรรมาธิการการลงทุนและเศรษฐกิจฐานราก ลงพื้นที่ตำบลหนองโสน เพื่อร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยมี นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นางสาวเพชรรัตน์ ภูมาศ นายอำเภอนางรอง นายเกรียงศักดิ์ แผ้วพลสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง สภาองค์กรชุมชนตำบลหนองโสน ผู้แทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มองค์กรชุมชนต่างๆ ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ ในหัวข้อ “ปัจจัยสู่ความสาเร็จของเศรษฐกิจฐานราก โดยพิจารณาจากนโยบายการบูรณาการหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” โดยแบ่งการสนทนากลุ่ม (focus group) เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในแต่ละประเด็น ทั้งนี้เพื่อเก็บข้อมูลจากผู้ประกอบการในฐานะที่เป็นผู้ที่อยู่ภายใต้การพัฒนาเศษฐกิจฐานราก ทำความเข้าใจ ที่มา สาเหตุของการเกิดกลุ่ม ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของกลุ่ม ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานของกลุ่ม ตลอดจนระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับสภาพปัญหาอุปสรรคเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่ประสบความสำเร็จและไม่ประสบความสำเร็จ ประมวลผล รวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายให้แก่รัฐบาลต่อไป
จากนั้น ได้เดินทางเยี่ยมชมการทำข้าวเม่าซึ่งปัจจุบันได้ประยุกต์ใช้กระเดื่องควบคุมด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า

อย่างไรก็ตาม ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบด้วย 12 หมู่บ้าน ประชากรโดยส่วยใหญ่ประกอบอาชีพทำนา อาชีพรองลงมา คือการผลิตข้าวเม่าจำหน่าย จากปัญหาราคาข้าวตกต่ำ จึงเกิดการคิดนอกกรอบจนสามารถพลิกฟื้นจากข้าวธรรมดามาแปรรูปเป็นข้าวเม่าดิบ สามารถขายได้ในราคาที่สูงขึ้น และหากนำไปแปรรูปต่อ ราคาจะเพิ่มสูงขึ้น ช่วงแรกตลาดที่จำหน่ายคือ คนในชุมชนเอง แต่พอมีผู้นิยมซื้อจึงทำเป็นอาชีพ

วันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 11.00 นาฬิกา ณ จังหวัดพิจิตร คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและ...
12/09/2020

วันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 11.00 นาฬิกา ณ จังหวัดพิจิตร คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภา นำโดย นายพีระศักดิ์ พอจิต สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานกรรมการฯ ดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์เพื่อปลุกจิตสำนึก "รักเมืองไทย" ครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกวุฒิสภาและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของวุฒิสภาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการปลุกจิตสำนึกรักเมืองไทยเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนในประเทศเกิดความรัก ความสามัคคีและคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ

โอกาสนี้ คณะฯ ได้เดินทางไปโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมและโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม เพื่อพบปะพูดคุยและรับฟังความคิดเห็นร่วมกับครู ผู้ปกครอง และนักเรียน พร้อมทั้งได้มอบหน้ากากอนามัยให้กับบุคลากรครู ผู้ปกครอง และนักเรียนในโรงเรียน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

จากนั้น เวลา 15.00 นาฬิกา สมาชิกวุฒิสภา นำโดย นายชาญวิทย์ ผลชีวิน ร่วมกันเปิดคลินิกสอนการเล่นฟุตบอลพื้นฐานให้กับเด็กนักเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดพิจิตร

ต่อมาเวลา 16.30 นาฬิกา คณะฯ ได้เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลในกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์เพื่อปลุกจิตสำนึก "รักเมืองไทย" ระหว่างทีมฟุตบอลรักเมืองไทย (ส.ว.) และทีม VIP พิจิตร โดยมีพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ประธานคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา ร่วมแข่งขันฟุตบอลในครั้งนี้ด้วย

12/09/2020
วุฒิสภา

ขอเชิญรับชม Live (ถ่ายทอดสด) โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน พื้นที่ภาคเหนือ(ตอนล่าง)
ณ​ ที่ว่าการอำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร. วันที่12กันยายน2563
https://www.facebook.com/SenateThailand/videos/349347992872586/

(ถ่ายทอดสด) โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน พื้นที่ภาคเหนือ(ตอนล่าง)
ณ​ ที่ว่าการอำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร. วันที่12กันยายน2563

12/09/2020

(ถ่ายทอดสด) โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน พื้นที่ภาคเหนือ(ตอนล่าง)
ณ​ ที่ว่าการอำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร. วันที่12กันยายน2563

วันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 10.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ คณะกรรมาธิการการพาณิชย์แล...
12/09/2020

วันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 10.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภาโดยคณะอนุกรรมาธิการการลงทุนและเศรษฐกิจฐานราก นำโดย นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม และประธานคณะอนุกรรมาธิการการลงทุนและเศรษฐกิจฐานราก พร้อมด้วย พลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ และรองประธานคณะอนุกรรมาธิการ และคณะอนุกรรมาธิการ เดินทางลงพื้นที่เพื่อประชุมหารือกับส่วนราชการ โดยมี นาย อนุพงศ์ สุขสมนิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ให้การต้อนรับพร้อมทั้งบรรยายสรุปและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะอนุกรรมาธิการ ในประเด็นเกี่ยวกับแผนการช่วยเหลือประชาชน ตามพระราชกำหนดฯ การดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนจากภาครัฐ รวมทั้งแนวทางการป้องกันและการเตรียมการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตลอดจนมาตรการขับเคลื่อนในการช่วยเหลือกลุ่มฐานราก รวมทั้งการส่งเสริมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากที่เป็นบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน พร้อมทั้งนำเสนอปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการดำเนินงานตลอดจนประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ในการนี้ นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ความเห็นในประเด็นการช่วยเหลือแรงงานคืนถิ่น ให้สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัว และเพื่อต่อยอดไปยังนโยบายของภาครัฐในการฟื้นฟูเยียวยาฯ ในโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคกหนองนาโมเดล” จะต้องจัดให้มีการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ ทั้งนี้ เพื้อให้แรงงานคืนถิ่นสามารถดำรงชีพอยู่ในถิ่นฐานของตนเองได้อย่างถาวร ทั้งนี้คณะกรรมาธิการจะได้นำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป

ในการนี้ คณะกรรมาธิการได้มอบรายงานการศึกษา เรื่อง “การฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากด้านการผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน ภายหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” และหน้ากากอนามัยจำนวน 300 ชิ้น เพื่อเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานของส่วนราชการต่อไป

12/09/2020
Spot โครงการ "การพัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตย สำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ" ปี 2563 ณ กรุงเทพม

Spot โครงการ "การพัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตย สำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ" ปี 2563 ณ กรุงเทพมหานคร https://www.youtube.com/watch?v=PMzstZADnBg&feature=youtu.be

คณะกรรมการประสานงาน เพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้จัดโ.....

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 ที่ห้อง Jubilee Ballroom โรงแรม The Berkley กรุงเทพฯ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา ...
11/09/2020

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 ที่ห้อง Jubilee Ballroom โรงแรม The Berkley กรุงเทพฯ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา เป็นวิทยากรร่วมในการเสวนาวิชาการ เรื่อง "บทบาทรัฐสภาไทยในการนำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG ไปปฏิบัติ"
โดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผศ. ดร.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ และ ดร.จักรพันธ์ พรนิมิตร ร่วมเวทีเสวนา จัดโดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏรร่วมกับ UNDP ในนามโครงการเสริมสร้างบุคลากรเพื่อเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง(High performance Organization)

นายวีระศักดิ์ได้ชี้ให้เห็นว่าองค์กรรัฐสภาควรจะต้องเป็นองค์กรแกนนำและเป็นองค์กรแบบอย่างในการริเริ่มเปลี่ยนแปลงวิธีการทำภารกิจต่างๆ เพื่อมุ่งสู่เป้าการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในบทบาท อย่างน้อย 4 เรื่อง ได้แก่
1.การปฏิรูปกฎหมาย การขจัดระเบียบกฏหมายและวัฒนธรรมการปฏิบัติที่ไม่ยั่งยืน
2.มีการบริหารทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีการนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ให้มากๆ
3.ติดตามตรวจสอบและเร่งรัดให้ฝ่ายบริหาร มุ่งแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำในมิติต่างๆ ในสังคม
4.มี climate action ที่กล้าหาญเพิ่มเติม และ
5.มีพลังในการเชิดชูสันติวัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่อง

#SDG goals
#people-planet-prosperity-peace-public private partnerships

ที่อยู่

499, อาคารสุขประพฤติ, ถนนประชาชื่น
Bangkok
10800

รถประจำทาง อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น รถประจำทาง ขสมก. สาย 66, 67, 70

ข้อมูลทั่วไป

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กำหนดให้มีวุฒิสภา จำนวน 200 คน และเพื่อให้การปฏิรูปประเทศในระยะเปลี่ยนผ่านบรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ในบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ จึงกำหนดให้มีวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลขึ้นในวาระแรก จำนวน 250 คน

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

028814999

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ วุฒิสภาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง วุฒิสภา:

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด