Clicky

ทัณฑสถานหญิงกลาง กรมราชทัณฑ์

ทัณฑสถานหญิงกลาง กรมราชทัณฑ์ ทัณฑสถานหญิงกลาง กรมราชทัณฑ์

เปิดเหมือนปกติ

ในวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 ฝ่ายบริหารทั่วไป ทัณฑสถานหญิงกลาง ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าเสาธง และหน้าตึกอำนวย...
21/01/2022

ในวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 ฝ่ายบริหารทั่วไป ทัณฑสถานหญิงกลาง ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าเสาธง และหน้าตึกอำนวยการ ทัณฑสถานหญิงกลาง เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบและสวยงาม

วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 ทัณฑสถานหญิงกลางได้จัดการอบรมตามโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว "โคก ห...
14/01/2022

วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 ทัณฑสถานหญิงกลางได้จัดการอบรมตามโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง" กรมราชทัณฑ์ รุ่นที่ 4/1 โดยในวันนี้ได้มีการอบรมในหัวข้อ "ความเป็นมาของโครงการและการเข้าร่วมของเครือข่ายครูพาทำ" โดยอาจารย์ยักษ์ รวมทั้งสอนภาคปฏิบัติให้กับผู้ต้องขังที่เข้ารับการอบรม จำนวน 118 คน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ วันเสาร์ ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๕ เพื่อเ...
13/01/2022

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ วันเสาร์ ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๕ เพื่อเชิญไปลงพิมพ์ในหนังสือ วันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๕
https://www.royaloffice.th/2022/01/07/%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b9%82%e0%b8%8a%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%87%e0%b8%8165/

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการเปิดเยี่ยมญาติในเทศกาลปีใหม่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
28/12/2021

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการเปิดเยี่ยมญาติในเทศกาลปีใหม่
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 5 ธันวาคม 2564  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีท...
14/12/2021
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จ ฯ ไปในการพระราชพิธี

วันที่ 5 ธันวาคม 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พุทธศักราช 2564 ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง
https://www.royaloffice.th/2021/12/06/%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b9%87%e0%b8%8d%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b8%e0%b8%a8%e0%b8%a5-4/

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องใน....

วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงกลาง นำคณะข้าราขการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบ...
07/12/2021

วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงกลาง นำคณะข้าราขการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราขกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ในวันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงกลาง ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพ...
07/12/2021

ในวันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงกลาง ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และประกาศเจตจำนงค์สุจริต เพื่อเสริมสร้างความเป็นระเบียบวินัย ความสามัคคี ตามนโยบายการพัฒนาองค์กรให้ทันสมัยและโปร่งใส

ทัณฑสถานหญิงกลางร่วมประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหารกรมราชทัณฑ์ ‘เราจะไม่ทน..ต่อการทุจริตติดสินบน’
05/12/2021

ทัณฑสถานหญิงกลางร่วมประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหารกรมราชทัณฑ์ ‘เราจะไม่ทน..ต่อการทุจริตติดสินบน’

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในสังกัดทัณฑสถานหญิงกลางhttps://drive.google.co...
26/11/2021
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในสังกัดทัณฑสถานหญิงกลาง.

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในสังกัดทัณฑสถานหญิงกลาง

https://drive.google.com/file/d/1Pn0VVSJKDATptD1bNo053Gy6oYmAgR8u/view

18/11/2021
อุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

อุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
เกิดขึ้นจากพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ทรงตั้งพระราชหฤทัยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ แห่งนี้ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้แนวพระราชดำริของทั้งสองพระองค์ ผ่านองค์ความรู้เรื่องป่าและน้ำ ซึ่งนำมาเป็นแนวคิดหลักในการออกแบบสวน

https://www.facebook.com/prthaidoc/videos/437909591013386

ทัณฑสถานหญิงกลางประชาสัมพันธ์ :: เรื่องการเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังทัณฑสถานหญิงกลาง / คุณสมบัติและเงื่อนไขในการเข้าเยี่ยมญาติ
05/11/2021

ทัณฑสถานหญิงกลางประชาสัมพันธ์ :: เรื่องการเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังทัณฑสถานหญิงกลาง / คุณสมบัติและเงื่อนไขในการเข้าเยี่ยมญาติ

📢📢 ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในการเลือกสรรบุคค...
19/10/2021
ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัณฑสถานหญิงกลาง.pdf

📢📢 ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการในสังกัดทัณฑสถานหญิงกลาง

https://drive.google.com/file/d/1jK1aOZWlhK8J3BQjktM309angDKKg4gX/view?usp=sharing

ในวันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงกลาง นำคณะข้าราชการ เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต...
13/10/2021

ในวันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงกลาง นำคณะข้าราชการ เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดหาเครื่องมือการแพทย์ แล...
27/08/2021
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระราชทรัพย์ส่ว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดหาเครื่องมือการแพทย์ และเครื่องช่วยหายใจ พระราชทานแก่สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคโควิด 19
https://www.royaloffice.th/2021/08/26/%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%83%e0%b8%88-34/

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน จัดหาเครื่องมือการแพทย์ และเครื่องช่วยหายใจ สำนักการแพทย์กรุงเทพม.....

Photos from ประชาสัมพันธ์ กรมราชทัณฑ์'s post
27/08/2021

Photos from ประชาสัมพันธ์ กรมราชทัณฑ์'s post

🙏🙏🙏กราบขออภัยญาติพี่น้องทุกท่าน ระบบบริการจดหมายออนไลน์ยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้ทันตามกำหนด เนื่องจากปัญหาทางเทคนิคบา...
27/08/2021

🙏🙏🙏กราบขออภัยญาติพี่น้องทุกท่าน ระบบบริการจดหมายออนไลน์ยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้ทันตามกำหนด เนื่องจากปัญหาทางเทคนิคบางประการเกี่ยวกับระบบการเชื่อมต่อทางคอมพิวเตอร์กับทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส เรากำลังเร่งรัดแก้ไขปัญหาให้สามารถเปิดบริการให้เร็วที่สุด ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ค่ะ

📭📬 โครงการ E-Letter จดหมายหลังกำแพง พร้อมให้บริการแล้วในวันนี้ 26 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป 💌💌 โดยจะเป...
26/08/2021

📭📬 โครงการ E-Letter จดหมายหลังกำแพง พร้อมให้บริการแล้วในวันนี้ 26 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป
💌💌 โดยจะเปิดให้บริการส่งจดหมายออนไลน์ถึงเรือนจำก่อน เพื่อทดสอบความพร้อมของระบบ จากนั้นจึงจะเปิดให้บริการจดหมายกลับบ้าน(จากผู้ต้องขังถึงญาติ) ในสัปดาห์ถัดไป
💌💌 ญาติที่สนใจเตรียมความพร้อมได้แล้วค่ะ
#ห่างไกลแต่ไม่ห่างกัน

📝📝 ขณะนี้ญาติพี่น้องสามารถสมัครลงทะเบียนจดหมายออนไลน์ สำหรับส่งให้ผู้ต้องขังในทัณฑสถานหญิงกลางและเรือนจำกลางคลองเปรมได้แ...
20/08/2021

📝📝 ขณะนี้ญาติพี่น้องสามารถสมัครลงทะเบียนจดหมายออนไลน์ สำหรับส่งให้ผู้ต้องขังในทัณฑสถานหญิงกลางและเรือนจำกลางคลองเปรมได้แล้ว

📝📝 ทั้งนี้เวปไซต์บริการจะเปิดเฉพาะหน้าสำหรับลงทะเบียนไปก่อน และเมื่อถึงกำหนดเปิดให้บริการในวันที่ 23 สิงหาคมนี้ จะเปิดให้บริการเต็มระบบในการส่งจดหมายออนไลน์ ทั้งจดหมายถึงเรือนจำและจดหมายกลับบ้าน
ท่านที่สนใจ ขอให้ลงทะเบียนไว้ก่อนค่ะ

📌📌 วิธีการลงทะเบียนจดหมายออนไลน์ 📌📌
https://www.facebook.com/cwcith/photos/p.829874877890850/829874877890850?type=3&av=192609014950776&eav=AfZ91NVpSj7sqpbufzBzJ4hc0Gxmwigrw651SPbna2hLadPkwfhVKRi0unIfxhCd7EM

🎥🎥 วีดีโอขั้นตอนการสมัครและลงทะเบียน 🎥🎥https://www.youtube.com/channel/UCNA2iBspgu1c8AiOK6bu06A

💌💌 เวปไซต์บริการรับ-ส่งจดหมายออนไลน์ 💌💌
https://theletter.online/th/

#ห่างไกลแต่ไม่ห่างกัน

19/08/2021
โคกหนองนา

🌱กรมราชทัณฑ์ได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ และเอกชนองค์กรต่าง ๆ เพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมก่อนปล่อยให้กับผู้ต้องราชทัณฑ์ทุกคนที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษลดโทษ และจะพ้นโทษในคราวเดียวกันตาม
พระราชกฤษฎีกานี้จะต้องผ่านการอบรมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย โครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว "โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์" ที่มีการอบรมในหลักสูตรฝึกปฏิบัติการ
เกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็กให้แก่ผู้ต้องขัง เพื่อให้มีความรู้ติดตัว สามารถนำไปประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษได้
ตลอดจนเป็นการเตรียมพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงทางด้านต่าง ๆ รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 อันจะเป็นพื้นฐาน สำคัญในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ และการใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวภายหลังพ้นโทษ นอกจากนี้ ยังได้ร่วมมือ
กับเครือข่ายผู้ประกอบการ หรือห้างร้านบริษัทต่าง ๆ เพื่อเปิดใจและให้โอกาสผู้พ้นโทษที่ได้รับพัฒนาทักษะฝีมือเข้าทำงาน
และร่วมเป็นหนึ่งพลังในการผลักดันให้ผู้พ้นโทษหลุดพ้นจากวังวนการกระทำผิด เกิดการพัฒนาตนเอง มีความหวัง และไม่หวน
กลับไปกระทำผิดซ้ำอีก🌱💚

https://fb.watch/7tQ0aTGbY7/

✨กระบวนการปล่อยตัวผู้ต้องขังพ้นโทษ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19✨
19/08/2021

✨กระบวนการปล่อยตัวผู้ต้องขังพ้นโทษ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19✨

อยู่ระหว่างการปรับปรุงแนวทางเพิ่มเติม จะอัพเดตรายละเอียดให้ทราบอีกครั้งครับ

✨กระบวนการปล่อยตัวผู้ต้องขังพ้นโทษ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19✨

ประชาสัมพันธ์ :: เรื่องเปิดให้บริการจำหน่ายสินค้าผ่านเว็บไซต์website สำหรับสั่งซื้อสินค้า -> http://www.app-cwci.com/วีด...
14/08/2021

ประชาสัมพันธ์ :: เรื่องเปิดให้บริการจำหน่ายสินค้าผ่านเว็บไซต์

website สำหรับสั่งซื้อสินค้า -> http://www.app-cwci.com/

วีดีโอขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า -> https://www.youtube.com/watch?v=XAw2jgis_JQ

ทัณฑสถานหญิงกลางขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่อ...
05/08/2021

ทัณฑสถานหญิงกลางขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (สามารถสแกน QR CODE ระหว่างวันที่ 7 - 12 สิงหาคม 2564)

ทัณฑสถานหญิงกลางได้ปรับปรุงระบบการจองเยี่ยมญาติออนไลน์ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและความรวดเร็วให้ญาติ โดยจะเริ่มดำเนินก...
03/08/2021

ทัณฑสถานหญิงกลางได้ปรับปรุงระบบการจองเยี่ยมญาติออนไลน์ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและความรวดเร็วให้ญาติ โดยจะเริ่มดำเนินการเปิดจองเยี่ยมญาติผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564
ทั้งนี้ญาติสามารถลงทะเบียนจองเยี่ยมญาติ โดยสามารถกำหนดวัน-เวลาการเยี่ยมได้ด้วยตนเอง ผ่าน http://www.central-w-int.com
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-589-5242 ต่อ 115 งานเยี่ยมญาติค่ะ

ทัณฑสถานหญิงกลางขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม...
23/07/2021

ทัณฑสถานหญิงกลางขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (สามารถสแกน QR CODE ได้ถึง 31 กรกฎาคม 2564)

12/07/2021
ประชาสัมพันธ์ :: ทัณฑสถานหญิงกลางเปิดจำหน่ายอาหารครัวชวนชมให้กับผู้ต้องขังในรูปแบบออนไลน์แล้ววันนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่...
06/07/2021

ประชาสัมพันธ์ :: ทัณฑสถานหญิงกลางเปิดจำหน่ายอาหารครัวชวนชมให้กับผู้ต้องขังในรูปแบบออนไลน์แล้ววันนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าเพจครัวชวนชมค่ะ https://www.facebook.com/KRUACHUANCHOM

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานหนังสือและสื่อธรรมะในการอบรมผู้ต้องขังให้แก่กรมราชทัณฑ์
05/07/2021

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานหนังสือและสื่อธรรมะในการอบรมผู้ต้องขังให้แก่กรมราชทัณฑ์

ทัณฑสถานหญิงกลางเปิดให้บริการจำหน่ายสินค้าและรับฝากเงิน  โดยขอความร่วมมือญาติที่จะเข้ามารับบริการ ให้ปฏิบัติตนตามมาตรการ...
29/06/2021

ทัณฑสถานหญิงกลางเปิดให้บริการจำหน่ายสินค้าและรับฝากเงิน โดยขอความร่วมมือญาติที่จะเข้ามารับบริการ ให้ปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคึติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 025895242 ต่อ 115 ค่ะ

📢📢 ประชาสัมพันธ์ เรื่องการจองเยี่ยมญาติผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ 📢📢ทัณฑสถานหญิงกลาง เปิดให้ญาติสามารถจองเยี่ยมญาติผ่านแอพพลิเ...
29/06/2021

📢📢 ประชาสัมพันธ์ เรื่องการจองเยี่ยมญาติผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ 📢📢
ทัณฑสถานหญิงกลาง เปิดให้ญาติสามารถจองเยี่ยมญาติผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2564

ไอดีไลน์ @326seadn

กรมราชทัณฑ์ ซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณ “สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี” ทรงห่วงใยผู้ต้องขัง พระราชทานวัคซ...
24/06/2021

กรมราชทัณฑ์ ซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณ “สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี” ทรงห่วงใยผู้ต้องขัง พระราชทานวัคซีนซิโนฟาร์ม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2564

https://www.facebook.com/prthaidoc/posts/4032969280090299

📢📢 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การทำบัตรฝากเงินออนไลน์ 📢📢ทัณฑสถานหญิงกลางเปิดให้บริการทำบัตรฝากเงินออนไลน์โดยการลงทะเบียนผ่านแอ...
11/06/2021

📢📢 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การทำบัตรฝากเงินออนไลน์ 📢📢
ทัณฑสถานหญิงกลางเปิดให้บริการทำบัตรฝากเงินออนไลน์โดยการลงทะเบียนผ่านแอพลิเคชั่นไลน์
ขั้นตอนการทำบัตรฝากเงินออนไลน์
1.สแกน QR Code เพิ่มเพื่อน "บัตรฝากเงินออนไลน์"
2.ส่งภาพถ่ายบัตรประชาชน และสมุดบัญชีธนาคารของญาติ หมายเลขโทรศัพท์ พร้อมระบุความสัมพันธ์
3.แจ้งชื่อ-นามสกุล ผู้ต้องขัง
4.รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลเพื่ออกบัตรฝากเงิน
(ผู้ต้องขัง 1 คน จะสามารถออกบัตรฝากเงินได้เพียง 1 ใบ เท่านั้น)

LINEID : @178yoiyl

ประชาสัมพันธ์ทัณฑสถานหญิงกลาง ได้เปิดช่องทางการจำหน่ายสินค้าผ่านแอพพิเคชั่น Line เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ญาติ แล...
09/06/2021

ประชาสัมพันธ์
ทัณฑสถานหญิงกลาง ได้เปิดช่องทางการจำหน่ายสินค้าผ่านแอพพิเคชั่น Line เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ญาติ และถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

LINE ID : CWCIONLINE

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จัดซื้อยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) พระราชทานแก่กรมราชทัณฑ...
02/06/2021

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จัดซื้อยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) พระราชทานแก่กรมราชทัณฑ์ เพื่อใช้รักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในเรือนจำและทัณฑสถาน
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3974319772621917&id=1331371003583487&sfnsn=mo

ทัณฑสถานหญิงกลางขอเชิญชวนประชาชน ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถ...
02/06/2021

ทัณฑสถานหญิงกลางขอเชิญชวนประชาชน ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564
(สามารถสแกน QR CODE ได้ถึง 30 มิถุนายน 2564)

ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 คณะข้าราชการ และผู้ต้องขัง ทัณฑสถานหญิงกลาง   ร่วมเข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จ...
31/05/2021

ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 คณะข้าราชการ และผู้ต้องขัง ทัณฑสถานหญิงกลาง ร่วมเข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) ในพิธีพระราชทานเครื่องมือ และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ในโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยพร้อมเพรียงกัน

ที่อยู่

33/3 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร
Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

025895242-3

เว็บไซต์

http://www.correct.go.th/fdccent/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ทัณฑสถานหญิงกลาง กรมราชทัณฑ์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ทัณฑสถานหญิงกลาง กรมราชทัณฑ์:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ในวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 ฝ่ายบริหารทั่วไป ทัณฑสถานหญิงกลาง ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าเสาธง และหน้าตึกอำนวยการ ทัณฑสถานหญิงกลาง เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบและสวยงาม
วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 ทัณฑสถานหญิงกลางได้จัดการอบรมตามโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง" กรมราชทัณฑ์ รุ่นที่ 4/1 โดยในวันนี้ได้มีการอบรมในหัวข้อ "ความเป็นมาของโครงการและการเข้าร่วมของเครือข่ายครูพาทำ" โดยอาจารย์ยักษ์ รวมทั้งสอนภาคปฏิบัติให้กับผู้ต้องขังที่เข้ารับการอบรม จำนวน 118 คน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ วันเสาร์ ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๕ เพื่อเชิญไปลงพิมพ์ในหนังสือ วันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๕ https://www.royaloffice.th/2022/01/07/%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b9%82%e0%b8%8a%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%87%e0%b8%8165/
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการเปิดเยี่ยมญาติในเทศกาลปีใหม่ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
วันที่ 5 ธันวาคม 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พุทธศักราช 2564 ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง https://www.royaloffice.th/2021/12/06/%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b9%87%e0%b8%8d%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b8%e0%b8%a8%e0%b8%a5-4/
วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงกลาง นำคณะข้าราขการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราขกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ในวันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงกลาง ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และประกาศเจตจำนงค์สุจริต เพื่อเสริมสร้างความเป็นระเบียบวินัย ความสามัคคี ตามนโยบายการพัฒนาองค์กรให้ทันสมัยและโปร่งใส
ทัณฑสถานหญิงกลางร่วมประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหารกรมราชทัณฑ์ ‘เราจะไม่ทน..ต่อการทุจริตติดสินบน’
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในสังกัดทัณฑสถานหญิงกลาง https://drive.google.com/file/d/1Pn0VVSJKDATptD1bNo053Gy6oYmAgR8u/view
อุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เกิดขึ้นจากพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ทรงตั้งพระราชหฤทัยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ แห่งนี้ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้แนวพระราชดำริของทั้งสองพระองค์ ผ่านองค์ความรู้เรื่องป่าและน้ำ ซึ่งนำมาเป็นแนวคิดหลักในการออกแบบสวน https://www.facebook.com/prthaidoc/videos/437909591013386
ทัณฑสถานหญิงกลางประชาสัมพันธ์ :: เรื่องการเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังทัณฑสถานหญิงกลาง / คุณสมบัติและเงื่อนไขในการเข้าเยี่ยมญาติ
📢📢 ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการในสังกัดทัณฑสถานหญิงกลาง https://drive.google.com/file/d/1jK1aOZWlhK8J3BQjktM309angDKKg4gX/view?usp=sharing