กระทรวงยุติธรรม Ministry Of Justice, Thailand

กระทรวงยุติธรรม Ministry Of Justice, Thailand สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรม บนรากฐานของความเท่าเทียม

เปิดเหมือนปกติ

📌“ยุติธรรม” จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลต้นแบบและหน่วยงานต้นแบบ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒...
23/09/2021

📌“ยุติธรรม” จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลต้นแบบและหน่วยงานต้นแบบ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐ – ๐๙ (Auditorium) ชั้น ๑๐ กระทรวงยุติธรรม
ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลต้นแบบและหน่วยงานต้นแบบ
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีนายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม นายนิยม เติมศรีสุข
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม นางสาวรวิวรรณ์ ศรีวนาภิรมย์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย ผู้ที่ได้รับรางวัลบุคคลต้นแบบ จำนวน ๑๐ คน และรางวัลหน่วยงานต้นแบบ จำนวน ๑๗ หน่วยงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมผ่านระบบ
การประชุมทางไกล (Video Conference) จำนวน ๑๖๔ คน

โครงการยกย่องเชิดชูบุคคลต้นแบบ และหน่วยงานต้นแบบ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งนี้เป็นการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เป็นครั้งที่ ๙ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกบุคคลต้นแบบของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ต้องมีการยอมรับในระดับสำนัก กอง/ศูนย์ และการยอมรับของผู้อำนวยการระดับสำนัก กอง/ศูนย์ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมถึงมีพฤติกรรมการประพฤติปฏิบัติตน ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และประพฤติปฏิบัติตนสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเป็นบุคคลต้นแบบของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รวมถึงคัดเลือกหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานด้านการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม สามารถเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่น หรือมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคนในองค์กร ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และยกย่องเชิดชูบุคคลผู้เป็นต้นแบบที่ดี และยกย่องเชิดชูหน่วยงานต้นแบบที่มีความโดดเด่นให้เป็นที่ประจักษ์ต่อไป

******************************

#กระทรวงยุติธรรม #จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลต้นแบบและหน่วยงานต้นแบบ #สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม #ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

📌กระทรวงยุติธรรม นำเสนอผลการพัฒนางานบริการสำหรับให้บริการประชาชนในระบบ Citizen Portal บนแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ”          ใน...
23/09/2021

📌กระทรวงยุติธรรม นำเสนอผลการพัฒนางานบริการสำหรับให้บริการประชาชนในระบบ Citizen Portal บนแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ”

ในวันพุธที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายนิยม เติมศรีสุข รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมหารือเพื่อนำเสนอผลการพัฒนางานบริการสำหรับให้บริการประชาชนในระบบ Citizen Portal บนแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีนายวัลลภ นาคบัว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. ผู้บริหารสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนยุติธรรม ผู้แทนจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้แทนจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุม

โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ได้นำเสนอผลการพัฒนางานบริการของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประกอบด้วยงานบริการ ดังนี้ ๑.วางเงินประกันการปล่อยตัวชั่วคราว/ขอเงินประกันปล่อยชั่วคราว ๒.ค่าดำเนินคดี (ค่าจ้างทนายความ,ค่าธรรมเนียมศาลฯ) ๓.ขอเงินเยียวยากรณีถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ๔.โครงการให้ความรู้ทางกฎหมาย ๕.การช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา การพิจารณาและให้ความเห็นต่อการนำเสนอผลการพัฒนางานบริการและหารือแนวทางและแผนการดำเนินการในระยะต่อไป เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการประชาชนในระบบ Citizen Portal ตามรูปแบบ “รู้ ยื่น จ่าย รับ”

///////////////////////////

#กระทรวงยุติธรรม #นำเสนอผลการพัฒนางานบริการสำหรับให้บริการประชาชนในระบบ #CitizenPortal บนแอปพลิเคชัน #ทางรัฐ

🏘👥💟ข่าวสำนักงานยุติธรรมจังหวัด (สยจ.) ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน💟👥🏘📣วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2...
23/09/2021

🏘👥💟ข่าวสำนักงานยุติธรรมจังหวัด (สยจ.) ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน💟👥🏘
📣วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564
.
🔸สยจ. เพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ กรณี สามีใช้มีดปาดคอภรรยาเสียชีวิตขณะหลับ ก่อนใช้มีดเล่มเดียวกันเชือดคอตัวเองหวังตายตาม แต่ไม่ตายทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส
🌐 https://www.moj.go.th/view/59015
.
🔸สยจ. ลำปาง ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ กรณี ผู้เสียชีวิตถูกผู้ก่อเหตุที่เป็นรุ่นพี่ยิงจนเสียชีวิตในป่า เนื่องจากเห็นว่าเป็นหมูป่า
🌐 https://www.moj.go.th/view/59016
.
🔸สยจ. นครราชสีมา ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ กรณี ผู้เสียหายร้องขอความเป็นธรรมกรณี ถูกรถบรรทุกทับร่างจนเสียขาทั้งสองข้าง แล้วหลบหนีไม่เยียวยา
🌐 https://www.moj.go.th/view/59017
.
🔸สยจ. สงขลา ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ กรณี แม่ค้าออนไลน์ ถูกตำรวจค้นบ้านขอ 5 ล้านบาท แลกการปล่อยตัว
🌐 https://www.moj.go.th/view/59018
.
🔸สยจ. นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ กรณี พบศพชาย ถูกยิงเสียชีวิตภายในบ้านกลางป่าสวนยาง คาดผู้เสียชีวิตทวงเงินค่ายาเสพติดในกลุ่มเพื่อนก่อนถูกยิงเสียชีวิต
🌐 https://www.moj.go.th/view/59019
.
🔸สยจ. กาญจนบุรี ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ กรณี ญาติผู้เสียหายร้องขอความเป็นธรรมกรณี หลานถูกตำรวจชุดจับกุมซ้อมทรมานปี 2562 แต่คดีไม่คืบหน้า
🌐 https://www.moj.go.th/view/59020
.
🔸สยจ. กาญจนบุรี ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ กรณี ญาติของผู้เข้ารับการบำบัดซึ่งเป็นผู้เสียหายจากการถูกทำร้ายร่างกายร้องขอความเป็นธรรม
🌐 https://www.moj.go.th/view/59021
----------------------------------
📌ท่านสามารถติดตามกระทรวงยุติธรรมเพิ่มเติมได้ที่ :
🌐https://www.moj.go.th/
🖥https://www.facebook.com/mojthofficial
📞สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77
📱ข้อมูลติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ https://excited-design-7635.glideapp.

🏘👥💟ข่าวสำนักงานยุติธรรมจังหวัด (สยจ.) ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน💟👥🏘
📣วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564
.
🔸สยจ. เพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ กรณี สามีใช้มีดปาดคอภรรยาเสียชีวิตขณะหลับ ก่อนใช้มีดเล่มเดียวกันเชือดคอตัวเองหวังตายตาม แต่ไม่ตายทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส
🌐 https://www.moj.go.th/view/59015
.
🔸สยจ. ลำปาง ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ กรณี ผู้เสียชีวิตถูกผู้ก่อเหตุที่เป็นรุ่นพี่ยิงจนเสียชีวิตในป่า เนื่องจากเห็นว่าเป็นหมูป่า
🌐 https://www.moj.go.th/view/59016
.
🔸สยจ. นครราชสีมา ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ กรณี ผู้เสียหายร้องขอความเป็นธรรมกรณี ถูกรถบรรทุกทับร่างจนเสียขาทั้งสองข้าง แล้วหลบหนีไม่เยียวยา
🌐 https://www.moj.go.th/view/59017
.
🔸สยจ. สงขลา ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ กรณี แม่ค้าออนไลน์ ถูกตำรวจค้นบ้านขอ 5 ล้านบาท แลกการปล่อยตัว
🌐 https://www.moj.go.th/view/59018
.
🔸สยจ. นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ กรณี พบศพชาย ถูกยิงเสียชีวิตภายในบ้านกลางป่าสวนยาง คาดผู้เสียชีวิตทวงเงินค่ายาเสพติดในกลุ่มเพื่อนก่อนถูกยิงเสียชีวิต
🌐 https://www.moj.go.th/view/59019
.
🔸สยจ. กาญจนบุรี ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ กรณี ญาติผู้เสียหายร้องขอความเป็นธรรมกรณี หลานถูกตำรวจชุดจับกุมซ้อมทรมานปี 2562 แต่คดีไม่คืบหน้า
🌐 https://www.moj.go.th/view/59020
.
🔸สยจ. กาญจนบุรี ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ กรณี ญาติของผู้เข้ารับการบำบัดซึ่งเป็นผู้เสียหายจากการถูกทำร้ายร่างกายร้องขอความเป็นธรรม
🌐 https://www.moj.go.th/view/59021
----------------------------------
📌ท่านสามารถติดตามกระทรวงยุติธรรมเพิ่มเติมได้ที่ :
🌐https://www.moj.go.th/
🖥https://www.facebook.com/mojthofficial
📞สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77
📱ข้อมูลติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ https://excited-design-7635.glideapp.

📌รมว.ยุติธรรม มอบยาฟ้าทะลายโจร 2 ล้านเม็ด ให้ 2,000 หมู่บ้านกองทุนแม่ บรรเทาความเดือดร้อนโควิด พร้อมจัด โครงการ “ฟ้าทะลา...
23/09/2021

📌รมว.ยุติธรรม มอบยาฟ้าทะลายโจร 2 ล้านเม็ด ให้ 2,000 หมู่บ้านกองทุนแม่ บรรเทาความเดือดร้อนโควิด พร้อมจัด โครงการ “ฟ้าทะลายโจร ปลูกเดือนแม่ เก็บเดือนพ่อ” เชื่ออีกไม่นานมีมากพอช่วยประชาชนมั่นใจ หวังพัฒนาอาชีพป้องกันปัญหายาเสพติด

เมื่อเวลา 09.30 น. ที่สำนักงาน ป.ป.ส. ดินแดง นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม เป็นประธานมอบฟ้าทะลายโจรแก่หมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ โครงการ “ฟ้าทะลายโจร ปลูกเดือนแม่ เก็บเดือนพ่อ” 2 ล้านเม็ด 2,000 หมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน พร้อมด้วย นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. น.ส.ณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ผู้ช่วย รมว.ยุติธรรม นายธนวัชร นิติกาญจนา ที่ปรึกษา รมว.ยุติธรรม นายจักรพันธ์ พรนิมิตร นายประสิทธิ์ มะหะหมัด น.ส.พัชรินทร์ ซําศิริพงษ์ น.ส.กานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ ร่วมงาน โดยในช่วงแรก นายสมศักดิ์ และคณะได้เยี่ยมชมกระบวนการอัดเม็ดยาฟ้าทะลายโจร

นายวิชัย กล่าวรายงานว่า จากสถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาดหนักอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพและหารายได้ของประชาชนในหมู่บ้านชุมชน อาจก่อให้เกิดปัญหายาเสพติดตามมาได้ เพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบดังกล่าว สำนักงาน ป.ป.ส. จึงได้ร่วมกับเครือข่ายหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินทั่วประเทศ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชน "ฟ้าทะลายโจร ปลูกเดือนแม่ เก็บเดือนพ่อ" ขึ้น เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยกำหนดปลูกต้นฟ้าทะลายโจรพร้อมกันในเดือน ส.ค. และเก็บพร้อมกันในเดือน ธ.ค. เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โครงการดังกล่าวได้ส่งเสริมองค์ความรู้ในการปลูกฟ้าทะลายโจร พร้อมวิธีการแปรรูปเพื่อนำมารักษาโรค ให้แก่สมาชิกหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินที่เข้าร่วมโครงการ 2,000 แห่งทั่วประเทศ

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญทั้งการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 และการป้องกันปัญหายาเสพติด เพราะเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในปัจจุบันอย่างสูง การส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจรให้แก่หมู่บ้านชุมชนทั่วประเทศ ของ สำนักงาน ป.ป.ส. จะเป็นประโยชน์ต่อการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้หลายประการ เช่น การส่งเสริมอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อป้องกันการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด การส่งเสริมให้มีความมั่นคงด้านสุขภาพ บรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นจากการแพร่ระบาดของโควิดในหมู่บ้านชุมชน โดยตนได้มีนโยบายให้ ป.ป.ส. ดัดแปลงเครื่องอัดเม็ดยาในพิพิธภัณฑ์ของ ป.ป.ส. ที่ยึดได้จากผู้ค้ายาเสพติด มาแก้ไขทำความสะอาด เป็นเครื่องผลิตยาฟ้าทะลายโจรอัดเม็ดสำหรับรักษาโรค เพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้ทันสถานการณ์

นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า ปัจจุบันมีหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน เข้าร่วมโครงการ 6,077 แห่ง จากทั้งหมด 24,455 แห่ง และได้ส่งเสริมให้ปลูกฟ้าทะลายโจรไปแล้ว 12 ล้านต้น ซึ่งในขณะนี้ ทาง ป.ป.ส. ได้ผลิตยาอัดเม็ดได้แล้ว 2 ล้านเม็ด และเมื่อฟ้าทะลายโจรที่เราปลูกพร้อมเก็บเกี่ยวเราจะมียามากพอให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ประกอบกับการที่รัฐบาลจะจัดหาวัคซีนได้เพียงพอกับประชาชน ตนหวังว่า เราจะสามารถร่วมกันฟันฝ่าวิกฤติการณ์ปัญหาโควิด-19 ได้ในเร็ววัน รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้แก่หมู่บ้านชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างยั่งยืน

จากนั้นนายสมศักดิ์ได้มอบยาฟ้าทะลายโจรอัดเม็ดให้แก่ นายวิชัย เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินทั่วประเทศ และมอบยาฟ้าทะลายโจรและต้นฟ้าทะลายโจรแก่ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน และ ส.ส. กทม. ทั้ง 4 ท่าน

//////

📌 เครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง ยื่นหนังถือถึง รมว.ยุติธรรม เพิ่มข้อห้ามใช้พืชกระท่อมกับเยาวชน ๒๐ ปี ห้ามดื่มน้ำท่อมในสถ...
23/09/2021

📌 เครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง ยื่นหนังถือถึง รมว.ยุติธรรม เพิ่มข้อห้ามใช้พืชกระท่อมกับเยาวชน ๒๐ ปี ห้ามดื่มน้ำท่อมในสถานศึกษา ควบคุมการโฆษณาให้เข้มข้น เร่งให้ความรู้กับประชาชน

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๒๐ น. ณ สำนักงาน ป.ป.ส. ดินแดง กรุงเทพฯ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. นายจักรพันธ์ พรนิมิตร นายประสิทธิ์ มะหะหมัด น.ส.พัชรินทร์ ซําศิริพงษ์ น.ส.กานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ รับหนังสือจากเครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง และกลุ่มภาคีเครือข่ายเยาวชน

ตัวแทนเครือข่ายเยาวชน กล่าวว่า การปลดล็อกพืชกระท่อมทางเครือข่ายเห็นด้วย ที่จะสามารถนำไปปลูกและใช้ตามวิถีชีวิตปกติ ทำให้เรื่องของเศรษฐกิจมีความคึกคัก สามารถนำไปใช้ทำเป็นยารักษาโรคได้ แต่ทางเครือข่ายมีข้อกังวลเกี่ยวกับการปกป้องเด็กและเยาวชนในการเข้าถึง โดยเฉพาะเรื่องของน้ำต้มใบกระท่อม และการนำมาผสมกับสารเสพติด หรือ ๔x๑๐๐ ซึ่งแม้ในการร่างกฎหมายลูกจะมีข้อกำหนดต่างไว้แล้ว แต่คิดว่าอาจจะยังไม่เพียงพอ ทางเครือข่ายจึงมีข้อเสนอ คือ ขอให้ปรับข้อห้ามการขายและใช้ใบกระท่อม จากเดิมที่ห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า ๑๘ ปี เพิ่มเป็นอายุ ๒๐ ปี ให้กำหนดห้ามการดื่มน้ำต้มใบกระท่อมในสถานศึกษา จากเดิมที่กำหนดแค่ห้ามซื้อขาย และขอให้ควบคุมการโฆษณาน้ำต้มและผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมทั้งการเร่งให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนอย่างเร่งด่วน

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ขอบคุณทางเครือข่ายที่มาเสนอแนะความเห็น ขณะนี้ร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อม ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรไปแล้ว อยู่ในชั้นการพิจารณาของวุฒิสภา ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้มีการปรับร่างให้สอดคล้องกับสภาพสังคม ซึ่งการปลดล็อกพืชกระท่อมเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรอย่างมาก โดยข้อเสนอต่างๆเหล่านี้ตนขอรับไว้ แต่ทางเครือข่ายอาจจะต้องไปยื่นกับทางวุฒิสภาด้วย

🏘👥💟ข่าวสำนักงานยุติธรรมจังหวัด (สยจ.) ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน💟👥🏘📣วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2...
23/09/2021

🏘👥💟ข่าวสำนักงานยุติธรรมจังหวัด (สยจ.) ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน💟👥🏘
📣วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564
.
🔸สยจ. ยโสธร ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ กรณี สิบเอกขับรถเก๋งพุ่งชนคนงานของบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ที่กำลังดำเนินการก่อสร้างซ่อมแซมถนน ทำให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย
🌐 https://www.moj.go.th/view/58965
.
🔸สยจ. นครราชสีมา ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ กรณี สามีใช้ปืนลูกซองยิงภรรยาเสียชีวิต หลังหึงหวงและมีปากเสียงทะเลาะกันก่อนสามีก่อเหตุดังกล่าว
🌐 https://www.moj.go.th/view/58966
.
🔸สยจ. สมุทรปราการ ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ กรณี ฝนตกถนนลื่น ลุงวัย 58 ขี่จักรยานยนต์เบรกล้มถูกเก๋งที่สวนทางมาทับจนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
🌐 https://www.moj.go.th/view/58967
.
🔸สยจ. นนทบุรี ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ กรณี ทหารทำร้ายร่างกายเพื่อนบ้าน ข่มขู่ และบีบคอภรรยาของเพื่อนบ้าน
🌐 https://www.moj.go.th/view/58968
.
🔸สยจ. จันทบุรี ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ กรณี หญิงอายุ 77 ปี ถูกรถตู้ชนเสียชีวิตในขณะที่ใช้วอล์กเกอร์พยุงตัวเองข้ามถนน
🌐 https://www.moj.go.th/view/58969
----------------------------------
📌ท่านสามารถติดตามกระทรวงยุติธรรมเพิ่มเติมได้ที่ :
🌐https://www.moj.go.th/
🖥https://www.facebook.com/mojthofficial
📞สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77
📱ข้อมูลติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ https://excited-design-7635.glideapp.

🏘👥💟ข่าวสำนักงานยุติธรรมจังหวัด (สยจ.) ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน💟👥🏘
📣วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564
.
🔸สยจ. ยโสธร ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ กรณี สิบเอกขับรถเก๋งพุ่งชนคนงานของบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ที่กำลังดำเนินการก่อสร้างซ่อมแซมถนน ทำให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย
🌐 https://www.moj.go.th/view/58965
.
🔸สยจ. นครราชสีมา ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ กรณี สามีใช้ปืนลูกซองยิงภรรยาเสียชีวิต หลังหึงหวงและมีปากเสียงทะเลาะกันก่อนสามีก่อเหตุดังกล่าว
🌐 https://www.moj.go.th/view/58966
.
🔸สยจ. สมุทรปราการ ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ กรณี ฝนตกถนนลื่น ลุงวัย 58 ขี่จักรยานยนต์เบรกล้มถูกเก๋งที่สวนทางมาทับจนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
🌐 https://www.moj.go.th/view/58967
.
🔸สยจ. นนทบุรี ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ กรณี ทหารทำร้ายร่างกายเพื่อนบ้าน ข่มขู่ และบีบคอภรรยาของเพื่อนบ้าน
🌐 https://www.moj.go.th/view/58968
.
🔸สยจ. จันทบุรี ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ กรณี หญิงอายุ 77 ปี ถูกรถตู้ชนเสียชีวิตในขณะที่ใช้วอล์กเกอร์พยุงตัวเองข้ามถนน
🌐 https://www.moj.go.th/view/58969
----------------------------------
📌ท่านสามารถติดตามกระทรวงยุติธรรมเพิ่มเติมได้ที่ :
🌐https://www.moj.go.th/
🖥https://www.facebook.com/mojthofficial
📞สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77
📱ข้อมูลติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ https://excited-design-7635.glideapp.

📌 "ยุติธรรม" จัดพิธีมอบเกียรติบัตร เข็มเชิดชูเกียรติ แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓ในวันพุธที่ ๒๒ กันยายน ...
22/09/2021

📌 "ยุติธรรม" จัดพิธีมอบเกียรติบัตร เข็มเชิดชูเกียรติ แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ในวันพุธที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐ - ๐๙ ชั้น ๑๐ อาคารกระทรวงยุติธรรม
นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ว่าที่ร้อยตรี ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นางสาวณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม นายธนวัชร นิติกาญจนา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายนิยม เติมศรีสุข รองปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และข้าราชการเข้าร่วมฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และเผยแพร่เกียรติคุณ ของข้าราชการพลเรือนดีเด่น โดยกระทรวงยุติธรรมมีข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จํานวนทั้งสิ้น ๑๙ ราย

ในการนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ให้โอวาทแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ความตอนหนึ่งว่า ข้าราชการพลเรือนดีเด่นซึ่งเป็นผู้ที่มีความประพฤติและผลการปฏิบัติงานดีเด่น มีความเสียสละ และอุทิศเวลาเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกท่านจะดำรงไว้ซึ่งเกียรติ และศักดิ์ศรีของข้าราชการ และประพฤติปฏิบัติตน ให้เป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต และยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง เพื่อให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน และเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี แก่ข้าราชการรุ่นใหม่ของกระทรวงยุติธรรมต่อไป

******************************************

📌 กระทรวงยุติธรรม ประชุมคณะกรรมการราชทัณฑ์ ขับเคลื่อนการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุ...
22/09/2021

📌 กระทรวงยุติธรรม ประชุมคณะกรรมการราชทัณฑ์ ขับเคลื่อนการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ในวันพุธที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐ - ๐๑ ชั้น ๑๐ อาคารกระทรวงยุติธรรม นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการราชทัณฑ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นางสาวณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม นายธนวัชร นิติกาญจนา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของกรมราชทัณฑ์ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฯ โดยที่ประชุมได้รับทราบประกาศกระทรวงยุติธรรม แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการราชทัณฑ์ พร้อมทั้งพิจารณาการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

/////////////////////

📌 รมว.ยุติธรรม ประชุมติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)ในวั...
22/09/2021

📌 รมว.ยุติธรรม ประชุมติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

ในวันพุธที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐ - ๐๑ ชั้น ๑๐ อาคารกระทรวงยุติธรรม นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๔ โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ว่าที่ร้อยตรี ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นางสาวณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม นายธนวัชร นิติกาญจนา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมฯ

โดยที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณกระทรวงยุติธรรม การจัดหาวัคซีนและเวชภัณฑ์ในการป้องกันและรักษาผู้ต้องขัง การเตรียมความพร้อมในการบังคับใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด และความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติป้องกันการกระทำผิดซ้ำของผู้กระทำผิดคดีอุกฉกรรจ์ ที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. .... รวมทั้งหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานในภารกิจด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

/////////////////////

ที่อยู่

อาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรม เลขที่ 404 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขต
Bangkok
10210

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กระทรวงยุติธรรม Ministry Of Justice, Thailandผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ยุติธรรมสร้างสุข

สายด่วนยุติธรรม 1111 กด 77

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด