กระทรวงยุติธรรม Ministry Of Justice, Thailand

กระทรวงยุติธรรม Ministry Of Justice, Thailand สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรม บนรากฐานของความเท่าเทียม

เปิดเหมือนปกติ

📌กระทรวงยุติธรรม ประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางวาระการประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ในวันจันทร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐...
05/10/2020

📌กระทรวงยุติธรรม ประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางวาระการประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

ในวันจันทร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพินิจ ๑ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ชั้น ๕ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
นายนิยม เติมศรีสุข รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางวาระการประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม โดยมี ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดสำนักงานรัฐมนตรี และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ตลอดจนผู้แทนจากส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมฯ
เพื่อกำหนดแนวทางวาระการประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมประจำสัปดาห์ ตามนโยบาย และข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รวมทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานที่สำคัญของกระทรวงยุติธรรมต่อไป

#กระทรวงยุติธรรม #ประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทาง #วาระการประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

[💛 ความจริงจังตั้งใจ คือกุญแจแห่งความสำเร็จ 💜 ]
05/10/2020

[💛 ความจริงจังตั้งใจ คือกุญแจแห่งความสำเร็จ 💜 ]

[💛 ความจริงจังตั้งใจ คือกุญแจแห่งความสำเร็จ 💜 ]
.
ติดตามกิจกรรมจิตอาสา 904 ประจำวันจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำอะไร ที่ไหน หรือช่วยเหลือประชาชนที่ใดบ้าง
.
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

📌“ปลัดกระทรวงยุติธรรม” ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๓ในวันจันทร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น.ณ ห้อง...
05/10/2020

📌“ปลัดกระทรวงยุติธรรม” ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๓

ในวันจันทร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมกฤษณะ ผลอนันต์ อาคาร ๓ ชั้น ๒ สำนักงาน ป.ป.ส. เขตดินแดง กรุงเทพฯ
ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๓
โดยมี นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน
พร้อมด้วยคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมฯ
เพื่อทราบการรายงานผลการดำเนินงานตรวจสอบทรัพย์สิน
รวมทั้งพิจารณาการดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินจำนวน ๕๔ คดี โดยแยกเป็นคดีที่มีมูลค่าเกิน ๑ ล้านบาทขึ้นไป จำนวน ๒ คดี และเป็นเป็นคดีที่มีมูลค่าไม่เกิน ๑ ล้านบาท จำนวน ๕๒ คดี
รวมมูลค่าทรัพย์สิน ๑๓,๗๔๕,๑๗๖.๓๗ บาท
ซึ่งการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินเป็นกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย
ตามมาตรการริบทรัพย์สินในคดียาเสพติด
เพื่อตัดโอกาสในการกลับมาเป็นผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดซ้ำ
และไม่ให้ผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดได้รับประโยชน์ใด
จากทรัพย์สินที่ได้มาจากการค้ายาเสพติด อันจะนำมาซึ่งความมั่นคงปลอดภัยของประชาชน
และสังคมจากปัญหายาเสพติด

#ปลัดกระทรวงยุติธรรม #ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๓

🔺 กระทรวงยุติธรรม มุ่งมั่นดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้นโยบายเร่งด่วน 12 ข้อ ของรัฐบาล โดยที่ผ่านมา สำนักงานปลัดกระ...
05/10/2020

🔺 กระทรวงยุติธรรม มุ่งมั่นดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้นโยบายเร่งด่วน 12 ข้อ ของรัฐบาล โดยที่ผ่านมา สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รับผิดชอบดำเนินการ 3 นโยบายเร่งด่วน ได้แก่
🟦 นโยบายที่ 8 การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ ในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจำ
🟩 นโยบายที่ 9 การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
🟧 นโยบายที่ 10 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน
.
📢 ท่านสามารถติดตาม ผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมภายใต้นโยบายเร่งด่วน 12 ข้อ ของรัฐบาล โดย สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้จากอินโฟกราฟิกชุดนี้เลยค่ะ
.
#สุจริต #จิตบริการ #สานงานยุติธรรม
#สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
#ผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมภายใต้นโยบายเร่งด่วน

🔺 กระทรวงยุติธรรม มุ่งมั่นดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้นโยบายเร่งด่วน 12 ข้อ ของรัฐบาล โดยที่ผ่านมา สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รับผิดชอบดำเนินการ 3 นโยบายเร่งด่วน ได้แก่
🟦 นโยบายที่ 8 การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ ในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจำ
🟩 นโยบายที่ 9 การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
🟧 นโยบายที่ 10 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน
.
📢 ท่านสามารถติดตาม ผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมภายใต้นโยบายเร่งด่วน 12 ข้อ ของรัฐบาล โดย สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้จากอินโฟกราฟิกชุดนี้เลยค่ะ
.
#สุจริต #จิตบริการ #สานงานยุติธรรม
#สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
#ผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมภายใต้นโยบายเร่งด่วน

05/10/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

จิตอาสา 904 บรรยายเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ Ep.5
[ ธ ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทร ศูนย์รวมใจชาวไทยสมัครสมาน ]

[ ธ ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทร ศูนย์รวมใจชาวไทยสมัครสมาน ]
.
สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นเสาหลักให้กับชาติบ้านเมืองมาตั้งแต่สมัยโบราณ จวบจนปัจจุบัน พระมหากษัตริย์ จึงเป็นสัญลักษณ์ของการดำรงอยู่ของชาติไทย มายาวนานกว่า 700 ปี และเป็นสถาบันทางสังคมที่เข้มแข็งยืนยง ทำให้ประเทศไทยสามารถรักษาความเป็นไท ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร ตราบจนปัจจุบัน
ธ ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยและดำรงอยู่ภายใต้ทศพิธราชธรรม ทรงเป็นผู้นำการพัฒนาประเทศในทุกด้าน อันได้แก่ การปกครองประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงน้อมนำ พระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ 9 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง มาเผยแพร่ให้ประชาชนได้เรียนรู้และนำไปปรับใช้ ทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จนก่อให้เกิดเป็นพลังที่สำคัญยิ่งในการ ผลักดันให้ประเทศไทย ยืนหยัดอยู่ในสังคมแห่งอารยประเทศได้อย่างสง่างาม

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

"ไม่มีเงินจ้างทนาย ไม่มีเงินขึ้นศาล กองทุนยุติธรรเข้าถึงประชาชนอย่างเท่าเทียม"สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือ ได้ที่🔹ส่วน...
05/10/2020

"ไม่มีเงินจ้างทนาย ไม่มีเงินขึ้นศาล กองทุนยุติธรรเข้าถึงประชาชนอย่างเท่าเทียม"

สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือ ได้ที่
🔹ส่วนกลาง (กทม.) สำนักงานกองทุนยุติธรรม ชั้น 22 อาคารซอฟแวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทุบรี หรือศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข กระทรวงยุติธรรม อาคารA ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

🔹สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ (ต่างจังหวัด)

☎️สายด่วนโทร. 1111 กด 77

"ไม่มีเงินจ้างทนาย ไม่มีเงินขึ้นศาล กองทุนยุติธรรเข้าถึงประชาชนอย่างเท่าเทียม"

สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือ ได้ที่
🔹ส่วนกลาง (กทม.) สำนักงานกองทุนยุติธรรม ชั้น 22 อาคารซอฟแวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทุบรี หรือศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข กระทรวงยุติธรรม อาคารA ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

🔹สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ (ต่างจังหวัด)

☎️สายด่วนโทร. 1111 กด 77

05/10/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ ธ ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทร ศูนย์รวมใจชาวไทยสมัครสมาน ]

[ ธ ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทร ศูนย์รวมใจชาวไทยสมัครสมาน ]
.
สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นเสาหลักให้กับชาติบ้านเมืองมาตั้งแต่สมัยโบราณ จวบจนปัจจุบัน พระมหากษัตริย์ จึงเป็นสัญลักษณ์ของการดำรงอยู่ของชาติไทย มายาวนานกว่า 700 ปี และเป็นสถาบันทางสังคมที่เข้มแข็งยืนยง ทำให้ประเทศไทยสามารถรักษาความเป็นไท ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร ตราบจนปัจจุบัน
ธ ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยและดำรงอยู่ภายใต้ทศพิธราชธรรม ทรงเป็นผู้นำการพัฒนาประเทศในทุกด้าน อันได้แก่ การปกครองประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงน้อมนำ พระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ 9 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง มาเผยแพร่ให้ประชาชนได้เรียนรู้และนำไปปรับใช้ ทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จนก่อให้เกิดเป็นพลังที่สำคัญยิ่งในการ ผลักดันให้ประเทศไทย ยืนหยัดอยู่ในสังคมแห่งอารยประเทศได้อย่างสง่างาม

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

05/10/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ สารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ตอนที่ 1 : พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ]

[ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ตอนที่ 1 ]
.
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก " ทรงเป็นพระราชโอรส ที่สืบทอดพระราชปณิธาน ในการปกครองบ้านเมืองให้สุขสมบูรณ์ ทรงมีพระปรีชาสามารถด้านการรบ ในรอบด้าน ครบด้วยพระปรีชาสามารถในการเป็นพระมหากษัตริย์ โดยสมบูรณ์ เมื่อมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามธรรมเนียมโบราณ พระองค์ทรงได้สืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชกรณียกิจของพระราชบิดา ให้ราษฎรอยู่เย็นเป็นสุขในพระนครสืบมา"

🟢 วันนวัตกรรมแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 5 ตุลาคม ของทุกปี.🌴 สภาพพื้นที่ทางภาคใต้มีสภาพเป็นดินเปรี้ยวจัด ไม่สามารถทำการเพาะปลู...
05/10/2020

🟢 วันนวัตกรรมแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 5 ตุลาคม ของทุกปี
.
🌴 สภาพพื้นที่ทางภาคใต้มีสภาพเป็นดินเปรี้ยวจัด ไม่สามารถทำการเพาะปลูกได้เนื่องจากมีกรดกำมะถัน ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในโลกที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้มีแนวพระราชดำริและการลงมือปฏิบัติ เพื่อปรับปรุงสภาพพื้นที่ที่มีความเปรี้ยวจนไม่สามารถทำการเพาะปลูกได้ ให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง แนวพระราชดำรินี้ เป็นการใช้กรรมวิธี 👉 “แกล้งดิน” 👈
.
💛 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านนวัตกรรม โดยการใช้เทคโนโลยีแก้ปัญหาสภาพดินเปรี้ยว ให้สามารถใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2549 ให้ดำเนินโครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดังนี้
🔹 1. เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็น “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย”
🔹 2. ให้วันที่ 5 ตุลาคมของทุกปี เป็น “วันนวัตกรรมแห่งชาติ”
.
#วันนวัตกรรมแห่งชาติ #แกล้งดิน #วันสำคัญ #Banner #กระทรวงยุติธรรม

04/10/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ ตามมาดู โครงการจิตอาสาพระราชทาน ที่เข้าถึงประชาชน ]
.
ทุกช่วงวัย ปลูกจิตสำนึกจิตอาสาให้น้องๆนักเรียนนักศึกษาได้ตะหนักถึงการทำเพื่อส่วนรวม เพื่อครอบครัว เพื่อชุมชน สามารถขยายผลให้ เกิดประโยชน์และประยุกต์ใช้ ในชุมชน จนเกิดเป็นกลุ่ม ประชาชนจิตอาสา เพื่อสังคมที่เป็นสุข

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
04/10/2020

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[💛 ภูมิทัศน์สดใส ด้วยน้ำใจจิตอาสา 💜 ]
.
ติดตามกิจกรรมจิตอาสา 904 ประจำวันจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำอะไร ที่ไหน หรือช่วยเหลือประชาชนที่ใดบ้าง
.
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

04/10/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ น้ำคือชีวิต 💧]
.
น้ำ...เป็น ปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญสำหรับทุกชีวิต ทุกกิจกรรมบนโลก ซึ่ง การทำเกษตรกรรมด้วยเช่นกัน ปัญหาน้ำท่วม ปัญหาน้ำแล้ง และปัญหาน้ำเน่าเสีย เป็นภัยคุกคามสร้างความเสียหายเป็นจำนวนไม่น้อย ต่อการทำเกษตรกรรม รวมไปถึงวิถีชีวิตของคนเมืองด้วยเช่นกัน การจัดการเพื่ออนุรักษ์น้ำในสภาวะต่างๆ จึงเป็นสิ่งที่จำเป็น แนวทางการแก้ไขรูปแบบหนึ่งคือ การบำบัดโดยใช้จุลินทรีย์ ด้วย “ลูกระเบิดจุลินทรีย์ “เป็นการบําบัดและฟื้นฟูแหล่งน้ำให้ดีขึ้น ทำกันอย่างไร มีประโยชน์อะไรบ้าง มาเรียนรู้ไปพร้อมกันกับ ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#น้ำ

04/10/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ ความพอเพียง วิถีแบบไทย ความสุขที่ยั่งยืน ]
.
“ รู้หรือไม่ว่า มีหลายคนที่อิจฉาประเทศไทย.... คนไทยบางคนอาจจะหลงลืมไปว่า วิถีชีวิตแบบไทยที่เป็นอยู่ มันดีอยู่แล้ว”
ในขณะที่โลกมีการพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆ วิถีชีวิตแบบไทยๆ วัฒนธรรมไทยแท้และดั้งเดิม กำลังจะถูกกลืนไปเพราะอิทธิพลของวัตถุนิยม หลายคนอยากเป็นเหมือนฝรั่ง หลายคนไขว่คว้า ไม่มีที่สิ้นสุด จนลืมคิดไปว่าก่อนหน้านี้ คนไทยเคยมีความสุขกันมากแค่ไหน และเริ่มคิดแล้วว่าที่เราเคยเป็นแบบนี้.... มันดีอยู่แล้ว "

#จิตอาสา
#พอเพียง
#วิถีไทย

04/10/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

" ด้วยพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงช่วยเหลือผสกนิกรทุกหมู่เหล่าให้มีความเป็นอยู่ที่ดี ทำให้ชาวบ้าน อ.นาแก จ.นครพนม ปรับเปลี่ยนแนวคิดเกิดความสมัครสมานสามัคคี มีจิตใจที่ศรัทธาและจงรักภักดี ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข "
#ทรงพระเจริญ

04/10/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ อุทยานแห่งชาติแห่งแรกในรัชกาลที่ 10 "งดงาม ร่มรื่น ควรค่าแก่การอนุรักษ์" ]
.
อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย ถือว่าเป็นอุทยานฯ แห่งแรกในรัชกาลที่ 10
อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย มีพื้นที่ 26,238 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี และ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 129 ของประเทศไทย
อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย มีน้ำตกเจ็ดสาวน้อย ซึ่งมีน้ำไหลตลอดปี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ท่ามกลางบรรยากาศที่ร่มรื่น สวยงาม ควรค่าแก่การอนุรักษ์

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
04/10/2020

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[💛 ร่วมใจพัฒนาโบราณสถาน 💜 ]
.
ติดตามกิจกรรมจิตอาสา 904 ประจำวันจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำอะไร ที่ไหน หรือช่วยเหลือประชาชนที่ใดบ้าง
.
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

04/10/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ 🌳 โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า 🌳]
.
จิตอาสา 904 ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จัดทํา “โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า” และการฝึกอบรม “จิตอาสา” เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยมีเป้าหมายรวมกันจำนวน ไม่ต่ำกว่า 2.68 ล้านไร่ ใน 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ภายในปี พ.ศ. 2563-2570 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 และเพื่อสร้างความ มั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ สังคม และเศรษฐกิจ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน อีกทังเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ชุมชนที่อยู่อาศัย และทำกินในพื้นที่ป่าและพื้นที่รอบเขตป่าให้สามารถอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา
#ปลูกป่า

04/10/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไม่เพียงแต่เป็นแนวทางที่เหมาะสมกับวัยผู้ใหญ่ เท่านั้น
สำหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่ ก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองและผู้อื่นได้

อีกหนึ่งตัวอย่างที่น่าชื่นชม คือมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ซึ่งมีการส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักศึกษา ด้วยศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง นับเป็นเป็นต้นแบบของการทำเกษตรผสมผสานได้อย่างลงตัว น้องๆ นักศึกษา มีโอกาสได้เรียนรู้และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ ไปพัฒนาต่อยอดทักษะทางการเกษตร เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงและเป็นรูปธรรม

และยังมีอีกหลายตัวอย่างของเกษตรกรคนรุ่นใหม่ ที่หันมาให้ความสนใจในการประกอบอาชีพเกษตกร โดยน้อมนำแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่มาประยุกต์ใช้ นอกจากจะมีรายได้เพียงพอเลี้ยงตัวเองและครอบครัว ยังสามารถนำผลผลิตมาแบ่งปันให้แก่เพื่อนบ้านในชุมชนได้อีกด้วย

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#เศรษฐกิจพอเพียง
#เยาวชน

04/10/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[อัคคีภัย ป้องกันได้ เเค่ใส่ใจ ไม่ประมาท]
.
อัคคีภัย เป็นภัยอันตรายที่ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตเเละทรัพย์สินอย่างมาก ซึ่งจากสถิติที่ผ่านมา มีเเนวโน้มการเกิดอัคคีภัยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
.
เพื่อให้เกิดความพร้อมในการป้องกันเเละช่วยเหลือสังคมในกรณีเกิดอัคคีภัย จิตอาสา 904 จึงทำการการฝึกอบรมจิตอาสาป้องกันอัคคีภัย ให้กับประชาชนในพื้นที่ชุมชนได้รู้จักวิธีการป้องกัน เเละระงับเหตุอัคคีภัย ได้อย่างถูกต้องเเละถูกวิธี

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสาภัยพิบัติ
#จิตอาสาป้องกันอัคคีภัย

🟡 วันออกพรรษา 2563 ตรงกับวันที่ 2 ตุลาคม 2563.วันออกพรรษา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันหน...
02/10/2020

🟡 วันออกพรรษา 2563 ตรงกับวันที่ 2 ตุลาคม 2563
.
วันออกพรรษา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่งของไทย นับว่าเป็นวันที่สิ้นสุดระยะการจำพรรษา หรือเป็นวันสุดท้ายของการอยู่จำพรรษา 3 เดือนของพระภิกษุสงฆ์เถรวาท แต่ด้วยเนื้อความตามพระวินัยบัญญัติแล้ว เหล่าพระภิกษุจะต้องอยู่ในจำพรรษาในคืนวันสุดท้าย หรือวันออกพรรษานี้เพิ่มอีกคืนหนึ่ง ไม่สามารถที่จะไปค้างแรมที่อื่นได้ ต้องให้ผ่านเข้าสู่เช้าวันใหม่ (แรม 1 ค่ำ เดือน 11) เสียก่อน จึงจะเป็นวันออกพรรษาจริง
.
#วันออกพรรษา #วันสำคัญ #Banner #กระทรวงยุติธรรม

📌กระทรวงยุติธรรม ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ ๑๘ ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในวันศุกร์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เ...
02/10/2020

📌กระทรวงยุติธรรม ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ ๑๘ ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ในวันศุกร์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.
นางสาวจินตวลัย จาตุรนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
เป็นผู้แทนกระทรวงยุติธรรม ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ ๑๘ ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
พร้อมทั้งร่วมบริจาคเงินเพื่อส่งต่อให้หน่วยงานสาธารณกุศลอื่นๆ และกองทุนสวัสดิการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
โดยมี นายอารัญ บุญชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นผู้รับมอบ
ณ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร

#กระทรวงยุติธรรม #ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ๑๘ปี #วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

📌สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ในด้านบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ และในด้านการบริห...
02/10/2020

📌สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ในด้านบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ และในด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภท รางวัลเปิดใจใกล้ชิดประชาชน (Open Governance)

ในวันศุกร์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น.
ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร
ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม
เป็นประธานการประชุมถอดบทเรียนพัฒนางานสู่รางวัลแห่งความเป็นเลิศ
เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์พัฒนางาน และผลักดันการดำเนินงาน
สู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ในโอกาสที่สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
จาก สำนักงาน ก.พ.ร. จำนวน ๒ รางวัล ประกอบด้วย
๑) รางวัลบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ
ชื่อผลงาน "Justice Care ยุติธรรมใส่ใจ" อยู่ในระดับดี
ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐ
ที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อประชาชน ได้รับบริการที่สะดวก
รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นที่พึงพอใจ
และ ๒) รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
ประเภท รางวัลเปิดใจใกล้ชิดประชาชน (Open Governance) อยู่ในระดับดี
ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐเพื่อสร้างแรงจูงใจและขวัญกำลังใจ
ในการเปิดระบบราชการให้ประชาชน
และภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่การให้ข้อมูลข่าวสาร (Inform)
การรับฟังความคิดเห็น (Consult) การเข้ามาเกี่ยวข้อง (Involve) ไปจนถึง
การสร้างความร่วมมือ (collaboration)
สำหรับ "รางวัลเลิศรัฐ" เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
มอบให้กับหน่วยงานของรัฐที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการพัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารราชการ
บนพื้นฐานความรับผิดชอบ และการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างแท้จริง

#สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม #รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ #ด้านบริการภาครัฐ #ประเภทพัฒนาการบริการ #ด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม #รางวัลเปิดใจใกล้ชิดประชาชน #OpenGovernance

ที่อยู่

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่
Bangkok
10210

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+661111

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กระทรวงยุติธรรม Ministry Of Justice, Thailandผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ยุติธรรมสร้างสุข

สายด่วนยุติธรรม 1111 กด 77

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด