มหาดไทย Knowledge management

มหาดไทย Knowledge management ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก มหาดไทย Knowledge management, หน่วยงานราชการ, สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฏางค์, Bangkok.

เปิดเหมือนปกติ

ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖...
13/05/2021

ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://1th.me/2er6a
เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://1th.me/2er6a
เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

🤔ชวนอ่านแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ (ฉบับทบทวน) และ แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สามารถ...
23/04/2021

🤔ชวนอ่าน
แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ (ฉบับทบทวน) และ แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
สามารถดาวน์โหลด รายกลุ่มจังหวัด และรายจังหวัด
https://bit.ly/3ayGKEQ
CR. สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป.มท.

🤔ชวนอ่าน
แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ (ฉบับทบทวน) และ แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
สามารถดาวน์โหลด รายกลุ่มจังหวัด และรายจังหวัด
https://bit.ly/3ayGKEQ
CR. สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป.มท.

รับชมย้อนหลัง กิจกรรม CoPs เรื่อง ITA เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ โดยวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. https://www.youtube.com/wat...
19/04/2021
การถ่ายทอดสดการจัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs)

รับชมย้อนหลัง กิจกรรม CoPs เรื่อง ITA เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ โดยวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช.
https://www.youtube.com/watch?v=rahE41n1MV4

การถ่ายทอดสดการจัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาด....

ไฟล์ประกอบการอภิปราย เรื่อง ITA ของการจัดกิจกรรมเสวนาชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) วันนี้ 9 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป...
09/04/2021

ไฟล์ประกอบการอภิปราย เรื่อง ITA ของการจัดกิจกรรมเสวนาชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) วันนี้ 9 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป โดยจัดครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564
ไฟล์ทั้งหมด 380 หน้าhttp://km.moi.go.th/Cops/CoPs_12/8.cop090464/2.pdf
แบ่งออกเป็น
1) ประเด็นการบรรยาย หน้า 76 - 224
2) เล่มเอกสารคู่มือการประเมิน ITA 2021 หน้า 1-75
3) เล่มรายงานผลการประเมิน ITA 2563 หน้า 225-380

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำ "แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ...
05/04/2021

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำ "แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564" เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเสริมสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ให้สามารถตอบสนองต่อการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ โดยมีองค์ความรู้ ดังนี้

องค์ความรู้ที่ 1 : การบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวงมหาดไทย
องค์ความรู้ที่ 2 : การส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
องค์ความรู้ที่ 3 : การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
รูปแบบไฟล์ PDF :http://km.moi.go.th/km/10_kpi/kpi3/kpi13.pdf
รูปแบบ E-Book : https://online.pubhtml5.com/lyla/ircp/

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำ "แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564" เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเสริมสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ให้สามารถตอบสนองต่อการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ โดยมีองค์ความรู้ ดังนี้

องค์ความรู้ที่ 1 : การบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวงมหาดไทย
องค์ความรู้ที่ 2 : การส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
องค์ความรู้ที่ 3 : การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
รูปแบบไฟล์ PDF :http://km.moi.go.th/km/10_kpi/kpi3/kpi13.pdf
รูปแบบ E-Book : https://online.pubhtml5.com/lyla/ircp/

ขอแจ้งเปลี่ยนเวลาการจัดกิจกรรม CoPs  ครั้งที่ 3/2564จากเวลาเดิม 08.30 น.  เปลี่ยนเป็น 13.30 น. เป็นต้นไปวันที่ตามกำหนดกา...
05/04/2021

ขอแจ้งเปลี่ยนเวลาการจัดกิจกรรม CoPs ครั้งที่ 3/2564
จากเวลาเดิม 08.30 น. เปลี่ยนเป็น 13.30 น. เป็นต้นไป
วันที่ตามกำหนดการเดิมค่ะ..วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564

รายละเอียด
หนังสือแจ้งจังหวัดhttp://km.moi.go.th/Cops/CoPs_12/8.cop090464/8.pdf
หนังสือแจ้งกรมและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
http://km.moi.go.th/Cops/CoPs_12/8.cop090464/7.pdf
หนังสือแจ้งหน่วยงานสังกัด สป. และสำนักงานรัฐมนตรี
http://km.moi.go.th/Cops/CoPs_12/8.cop090464/9.pdf
กำหนดการ
http://km.moi.go.th/Cops/CoPs_12/8.cop090464/1.pdf
🤔🤔ส่งประเด็นคำถาม
https://bit.ly/3dbaN5W
♻️เอกสารประกอบการอภิปราย
http://km.moi.go.th/Cops/CoPs_12/8.cop090464/2.pdf

ขอแจ้งเปลี่ยนเวลาการจัดกิจกรรม CoPs ครั้งที่ 3/2564
จากเวลาเดิม 08.30 น. เปลี่ยนเป็น 13.30 น. เป็นต้นไป
วันที่ตามกำหนดการเดิมค่ะ..วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564

รายละเอียด
หนังสือแจ้งจังหวัดhttp://km.moi.go.th/Cops/CoPs_12/8.cop090464/8.pdf
หนังสือแจ้งกรมและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
http://km.moi.go.th/Cops/CoPs_12/8.cop090464/7.pdf
หนังสือแจ้งหน่วยงานสังกัด สป. และสำนักงานรัฐมนตรี
http://km.moi.go.th/Cops/CoPs_12/8.cop090464/9.pdf
กำหนดการ
http://km.moi.go.th/Cops/CoPs_12/8.cop090464/1.pdf
🤔🤔ส่งประเด็นคำถาม
https://bit.ly/3dbaN5W
♻️เอกสารประกอบการอภิปราย
http://km.moi.go.th/Cops/CoPs_12/8.cop090464/2.pdf

🙂มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 😉 การประเมินประสิทธ...
05/04/2021

🙂มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

😉 การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Base) คะแนนร้อยละ 15 ผูกไว้กับ ความสำเร็จของการพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง

😍ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ
1) จังหวัดมีความคล่องตัวในการบริหารราชการในพื้นที่ โดยการบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่
2) ประชาชนได้รับการบริการที่ดีขึ้นจากการปรับรูปแบบการทำงานที่เน้นการบูรณาการที่เน้นพื้นที่เป็นสำคัญ

ฉบับปรับปรุงแก้ไขเรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 👩‍💼คู่มือแนวปฏิบัติการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเ...
05/04/2021

ฉบับปรับปรุงแก้ไข
เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 👩‍💼

คู่มือแนวปฏิบัติการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก (วงเงิน 45,000 ล้านบาท) ** เนื้อหาฉบับแก้ไข
>>http://www.stabundamrong.go.th/2019/wordpress/download/2572/
โดยเสนอได้ 4 ประเภท
1) พัฒนาสินค้า ท่องเที่ยว บริการและการค้า
2) ยกระดับประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการเกษตร
3) ส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน
4) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน

โดยโครงการที่เสนอต้องสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน ธันวาคม 2564

รับชมการประชุมย้อนหลัง สศช. พร้อมด้วย สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ มาร่วมประชุมและถ่ายทอด Video Conference เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 64 จากกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเป็นกรอบในการปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด >> https://www.youtube.com/watch?v=oXZ1hz_A1Zw

ฉบับปรับปรุงแก้ไข
เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 👩‍💼

คู่มือแนวปฏิบัติการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก (วงเงิน 45,000 ล้านบาท) ** เนื้อหาฉบับแก้ไข
>>http://www.stabundamrong.go.th/2019/wordpress/download/2572/
โดยเสนอได้ 4 ประเภท
1) พัฒนาสินค้า ท่องเที่ยว บริการและการค้า
2) ยกระดับประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการเกษตร
3) ส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน
4) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน

โดยโครงการที่เสนอต้องสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน ธันวาคม 2564

รับชมการประชุมย้อนหลัง สศช. พร้อมด้วย สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ มาร่วมประชุมและถ่ายทอด Video Conference เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 64 จากกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเป็นกรอบในการปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด >> https://www.youtube.com/watch?v=oXZ1hz_A1Zw

เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 👩‍💼คู่มือแนวปฏิบัติการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก (วง...
05/04/2021

เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 👩‍💼

คู่มือแนวปฏิบัติการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก (วงเงิน 45,000 ล้านบาท) ** เนื้อหาฉบับแก้ไข
>>http://www.stabundamrong.go.th/2019/wordpress/download/2572/
โดยเสนอได้ 4 ประเภท
1) พัฒนาสินค้า ท่องเที่ยว บริการและการค้า
2) ยกระดับประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการเกษตร
3) ส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน
4) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน

โดยโครงการที่เสนอต้องสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน ธันวาคม 2564

รับชมการประชุมย้อนหลัง สศช. พร้อมด้วย สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ มาร่วมประชุมและถ่ายทอด Video Conference เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 64 จากกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเป็นกรอบในการปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด >> https://www.youtube.com/watch?v=oXZ1hz_A1Zw

เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 👩‍💼

คู่มือแนวปฏิบัติการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก (วงเงิน 45,000 ล้านบาท) ** เนื้อหาฉบับแก้ไข
>>http://www.stabundamrong.go.th/2019/wordpress/download/2572/
โดยเสนอได้ 4 ประเภท
1) พัฒนาสินค้า ท่องเที่ยว บริการและการค้า
2) ยกระดับประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการเกษตร
3) ส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน
4) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน

โดยโครงการที่เสนอต้องสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน ธันวาคม 2564

รับชมการประชุมย้อนหลัง สศช. พร้อมด้วย สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ มาร่วมประชุมและถ่ายทอด Video Conference เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 64 จากกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเป็นกรอบในการปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด >> https://www.youtube.com/watch?v=oXZ1hz_A1Zw

กิจกรรม CoPs ครั้งที่ 3/2564 มาแล้ว 🕵️‍♂️🕵️‍♂️ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 08.30 - 12.00 น.  ขอเชิญร่วมกิจกรรมเสวนาแ...
30/03/2021

กิจกรรม CoPs ครั้งที่ 3/2564 มาแล้ว 🕵️‍♂️🕵️‍♂️
ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 08.30 - 12.00 น. ขอเชิญร่วมกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ หัวข้อ "การยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA"
ได้รับเกียรติจาก วิทยากรสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) อภิปรายให้ความรู้ เพื่อไขข้อข้องใจในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
⭐️ แนวทางการยกระดับการประเมินฯ
⚡️ การขับเคลื่อนการประเมินฯ ของกระทรวงมหาดไทย กรม รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
💥 กรณีศึกษา
⛅️ ถาม-ตอบ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

😍สนใจเข้าร่วม
ส่วนกลาง : ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น ๒ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย >> ส่งแบบตอบรับ https://bit.ly/39u6lhE

ส่วนภูมิภาค :
ผ่านระบบ Video Conference ไปยังศาลากลางจังหวัด
ระบบ Video Streaming
ระบบ Dopa Channel

🤔ส่งคำถาม https://bit.ly/3dbaN5W

กิจกรรม CoPs ครั้งที่ 3/2564 มาแล้ว 🕵️‍♂️🕵️‍♂️
ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 08.30 - 12.00 น. ขอเชิญร่วมกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ หัวข้อ "การยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA"
ได้รับเกียรติจาก วิทยากรสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) อภิปรายให้ความรู้ เพื่อไขข้อข้องใจในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
⭐️ แนวทางการยกระดับการประเมินฯ
⚡️ การขับเคลื่อนการประเมินฯ ของกระทรวงมหาดไทย กรม รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
💥 กรณีศึกษา
⛅️ ถาม-ตอบ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

😍สนใจเข้าร่วม
ส่วนกลาง : ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น ๒ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย >> ส่งแบบตอบรับ https://bit.ly/39u6lhE

ส่วนภูมิภาค :
ผ่านระบบ Video Conference ไปยังศาลากลางจังหวัด
ระบบ Video Streaming
ระบบ Dopa Channel

🤔ส่งคำถาม https://bit.ly/3dbaN5W

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 ซึ่งขณะนี้ (มีนาคม - เมษายน 2564) มีการจัดกิจกร...
22/03/2021

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 ซึ่งขณะนี้ (มีนาคม - เมษายน 2564) มีการจัดกิจกรรมไปยัง 18 กลุ่มจังหวัดทั่วประเทศ

ทุกท่านสามารถกรอกแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น เพื่อแจ้งให้ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรับทราบความคิดเห็น ได้ผ่านช่องทางนี้ https://www.nesdc.go.th/main.php?filename=plan13

🙏🙏ตอบแบบแสดงความคิดเห็น >> http://bit.ly/2Pi2wot

🧐อ่านรายละเอียดกรอบแผนฯฉบับที่ 13 >> https://bit.ly/395awQV
😎อ่าน Presentation นำเสนอโดยสรุป >>https://bit.ly/2PfFhvg

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 ซึ่งขณะนี้ (มีนาคม - เมษายน 2564) มีการจัดกิจกรรมไปยัง 18 กลุ่มจังหวัดทั่วประเทศ

ทุกท่านสามารถกรอกแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น เพื่อแจ้งให้ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรับทราบความคิดเห็น ได้ผ่านช่องทางนี้ https://www.nesdc.go.th/main.php?filename=plan13

🙏🙏ตอบแบบแสดงความคิดเห็น >> http://bit.ly/2Pi2wot

🧐อ่านรายละเอียดกรอบแผนฯฉบับที่ 13 >> https://bit.ly/395awQV
😎อ่าน Presentation นำเสนอโดยสรุป >>https://bit.ly/2PfFhvg

Photos from กระทรวงมหาดไทย PR's post
16/03/2021

Photos from กระทรวงมหาดไทย PR's post

รับชมย้อนหลัง CoPs ครั้งที่ 2/2564 เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of Practice : CoPs)https://www.yo...
16/03/2021
กิจกรรม เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (CoPs) หัวข้อเรื่อง เทคนิคการจัดซื้อ จัดจ้างและบริหารพัสดุ

รับชมย้อนหลัง CoPs ครั้งที่ 2/2564 เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of Practice : CoPs)
https://www.youtube.com/watch?v=e2EyKqePTLY
หัวข้อ "เทคนิคการจัดซื้อ จัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ"
วิทยากร : นางสาวสุธาสินี ศรีมานะศักดิ์ นิติกรชำนาญการ กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
จัดโดย กลุ่มงานพัฒนาและบริหารจัดการความรู้ สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอภิปราย
http://km.moi.go.th/Cops/CoPs_1/29.cop150364/2.pdf

กิจกรรม เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (CoPs) หัวข้อเรื่อง เทคนิคการจัดซื้อ จัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐวันจันทร์ที....

เสวนาชุมชนนักปฏิบัติวันนี้ หัวข้อเรื่อง "เทคนิคการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ"จะมีการให้คำอธิบายเรื่องการประก...
15/03/2021

เสวนาชุมชนนักปฏิบัติวันนี้ หัวข้อเรื่อง "เทคนิคการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ"

จะมีการให้คำอธิบายเรื่องการประกาศราคากลาง และการคำนวณราคากลาง
http://www.stabundamrong.go.th/2019/wordpress/download/2558/
ผู้ที่สนใจโปรดเข้ารับชมตามช่องทาง

Video Conference ที่ศาลากลางจังหวัด
Video Streaming
หรือ Dopa Channel

เสวนาชุมชนนักปฏิบัติวันนี้ หัวข้อเรื่อง "เทคนิคการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ"

จะมีการให้คำอธิบายเรื่องการประกาศราคากลาง และการคำนวณราคากลาง
http://www.stabundamrong.go.th/2019/wordpress/download/2558/
ผู้ที่สนใจโปรดเข้ารับชมตามช่องทาง

Video Conference ที่ศาลากลางจังหวัด
Video Streaming
หรือ Dopa Channel

ท่านทราบหรือไม่ ??  คนไทยมีกี่ล้านคนจำนวนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  ปรากฏว่ามีจำนวนท...
12/03/2021

ท่านทราบหรือไม่ ?? คนไทยมีกี่ล้านคน

จำนวนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ปรากฏว่ามีจำนวนทั้งสิ้น 66 ล้านคนเศษ
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/053/T_0021.PDF
จังหวัด TOP 5 ที่จำนวนราษฎรมากที่สุด (ไม่นับ กรุงเทพฯ)
1. นครราชสีมา (2,633,207 คน)
2. อุบลราชธานี (1,866,697 คน)
3. ขอนแก่น (1,794,531 คน)
4. เชียงใหม่ (1,784,370 คน)
5. บุรีรัมย์ (1,581,184 คน)

จังหวัด TOP 5 ที่จำนวนราษฎรน้อยที่สุด
1. สมุทรสงคราม (192,052 คน)
2. ระนอง (194,372 คน)
3. สิงห์บุรี (205,898 คน)
4. ตราด (228,536 คน)
5. นครนายก (260,081 คน)

นอกจากสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วยังมี กรมการปกครอง กรมที่ดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รวมถึงส่วนราชการระดับจังหว...
11/03/2021

นอกจากสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วยังมี กรมการปกครอง กรมที่ดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รวมถึงส่วนราชการระดับจังหวัด
ได้แก่ ขอนแก่น เชียงใหม่ ตราด นครราชสีมา พังงา พัทลุง มหาสารคาม ศรีสะเกษ สมุทรปราการ สมุทรสาคร สระบุรี สุพรรณบุรี และสุราษฎร์ธานี ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ประจำปี พ.ศ. 2564 ขั้นตอนที่ 1 ขอแสดงความยินดีและร่วมให้กำลังใจในขั้นตอนที่ 2 กันต่อไปค่ะ

สำนักงาน ก.พ.ร. ประกาศรายชื่อหน่วยงานภาครัฐที่ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ประจำปี พ.ศ. 2564 ขั้นตอนที่ 1 การประเมินตนเอง
อ่านประกาศรายชื่อ
>>https://www.opdc.go.th/file/reader/Qk98fDYwNzN8fGZpbGVfdXBsb2Fk

11/03/2021
ผ่านรอบ 1 PMQA

แสดงความยินดีกับ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ประจำปี พ.ศ. 2564 ขั้นตอนที่ 1

สำนักงาน ก.พ.ร. ประกาศรายชื่อหน่วยงานภาครัฐที่ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ประจำปี พ.ศ. 2564 ขั้นตอนที่ 1 การประเมินตนเอง

อ่านประกาศรายชื่อ
>>https://www.opdc.go.th/file/reader/Qk98fDYwNzN8fGZpbGVfdXBsb2Fk

และร่วมให้กำลังใจต่อกันในขั้นตอนที่ 2 ด้วยนะคะ

HPO มาแล้วสดๆร้อนๆจากการประชุมทางไกลไปยังทุกจังหวัดเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีเป้าหมายในการส่งเ...
11/03/2021

HPO มาแล้ว
สดๆร้อนๆจากการประชุมทางไกลไปยังทุกจังหวัดเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564
โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีเป้าหมายในการส่งเสริมการพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดให้มีการทำงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง ตั้งเป้าเป็น 2 กลุ่ม และเชิญชวนให้สมัครเข้าพัฒนาภายในวันที่ 12 มีนาคม 2564 [email protected] และ [email protected]

จังหวัดกลุ่มที่ 1 จัดทำใบสมัครและข้อเสนอการพัฒนา
จังหวัดกลุ่มที่ 2 จัดทำใบสมัคร ข้อเสนอการพัฒนา และข้อมูลการพัฒนา e-Service
นอกจากนี้ หากจังหวัดที่อยู่นอกเหนือจาก2กลุ่ม จะจัดทำใบสมัครและข้อเสนอการพัฒนา ร่วมด้วยก็ได้

สำหรับการปฏิบัติภายหลังจากสมัครเสร็จสิ้น จะมีทีมของสำนักงาน ก.พ.ร. และทีมของ มท. เป็นผู้ช่วยเหลือและให้คำปรึกษาต่อไป

อ่านต่อรายละเอียด https://drive.google.com/drive/folders/1KQzysmQqrB3-7XUmEgQOegf76naiTWpo

กลุ่มที่ 1 จำนวน 10 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี นครราชสีมา นนทบุรี นราธิวาส แพร่ ลำปาง สกลนคร สระบุรี สิงห์บุรี และอุดรธานี

กลุ่มที่ 2 จำนวน 12 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ ขอนแก่น จันทบุรี เชียงราย ตาก นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ร้อยเอ็ด ระนอง และสมุทรปราการ

ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาชุมชนนักปฏิบัติเทคนิคการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐวันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 ...
11/03/2021

ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาชุมชนนักปฏิบัติ
เทคนิคการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
อ่านเนื้อหาที่นี่
Km.moi.go.th/Cops/CoPs_1/29.cop150364/2.pdf
หากมีข้อสงสัย ส่งประเด็นคำถามทิ้งไว้
http://bit.ly/3rDqFEi
รายละเอียดกิจกรรม
http://km.moi.go.th/

ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาชุมชนนักปฏิบัติ
เทคนิคการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
อ่านเนื้อหาที่นี่
Km.moi.go.th/Cops/CoPs_1/29.cop150364/2.pdf
หากมีข้อสงสัย ส่งประเด็นคำถามทิ้งไว้
http://bit.ly/3rDqFEi
รายละเอียดกิจกรรม
http://km.moi.go.th/

เทคโนโลยี 5 G เป็นอย่างไร
10/03/2021

เทคโนโลยี 5 G เป็นอย่างไร

🚆🚆 โครงการนําร่องสถานีอัจฉริยะ (Smart Station) ด้วยเทคโนโลยี 5G สถานีกลางบางซื่อ กทม.
.
โครงการนําร่องสถานีอัจฉริยะ (Smart Station) ณ สถานีกลางบางซื่อ เป็นการพัฒนาต้นแบบสถานีอัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยี 5G แห่งแรกของประเทศไทย และแห่งแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประชาชนสามารถเข้าถึง บริการ 5G ผ่านประสบการณ์จริง
.
พื้นที่ดังกล่าวมีความคุ้มค่าในการดําเนินการ 5G เนื่องจากเป็นศูนย์กลางการเดินทาง และการเช่ือมต่อการโดยสารทางบกและทางรางในทุกรูปแบบ รวมถึงเชื่อมโยงไปถึงการเดินทางาั้งทางน้ําและทางอากาศ
.
หวังให้เป็นต้นแบบการบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานได้จริง โดยให้ความสําคัญกับการยกระดับการให้บริการด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือนักเดินทาง (รวมถึง เด็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ หรือแม้กระท่ังนักท่องเที่ยวต่างประเทศ) รักษาความปลอดภัยของพื้นที่ สร้างความสะดวกสบายในการเดินทาง ให้บริการข้อมูลข่าวสารและความบันเทิงในการเดินทาง นําทางในสถานี และแนะนําสถานที่และเส้นทางการท่องเที่ยว ท่ีสําคัญเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ในการสื่อสารกับหุ่นยนต์ได้จริง คาดว่าจะมีผู้ใช้บริการสถานีบางซื่อมากกว่าประมาณ 200,000 คนต่อวัน
.
👍👍 ประโยชน์ของสถานีอัจฉริยะ

1️⃣ พัฒนาต้นแบบการขยายผลสถานีอัจฉริยะ (Smart Station) สนับสนุนการพัฒนาสถานีแบบ Transit Oriented Development (TOD)
.
2️⃣ เปิดประสบการณ์ใหม่ และสร้างความตระหนักต่อการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G ผ่านประสบการณ์ตรงของประชาชนผู้รับบริการ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่จะมีประชาชนใช้บริการจํานวนมาก จึงคุ้มค่าในการดําเนินการ
.
3️⃣ สร้างความปลอดภัย ส่งเสริมการท่องเที่ยว และอํานวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนผู้ใช้บริการ นักเดินทาง และนักท่องเที่ยว
.
4️⃣ สร้างประสบการณ์ที่ดีและภาพลักษณ์การเป็นผู้นําด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ของประเทศ รวมถึงเป็นการแสดงถึงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีผ่านการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G และเทคโนโลยีอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ผ่านประสบการณ์ตรงของผู้ใช้บริการ
.
5️⃣ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสถานี ที่สามารถรองรับความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ

#NNT #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #5G

ที่อยู่

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฏางค์
Bangkok
10200

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

022215958

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ มหาดไทย Knowledge managementผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง มหาดไทย Knowledge management:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ผู้รักษากฏหมายเป็นคนสั่งการตัดต้นไม้สะเอง แบบนี้ประชาชนจะพึ่งใครครับ เหมือนเรื่องจะเงียบไป ชาวบ้านแสนตอขอติดตามเรื่องคนตัดไม้อย่างต่อเนื่องนะครับขอความคืบหน้าด้วยครับ ฝากพี่น้องคนละไลท์คนละแชร์เพื่อความเป็นธรรมในสังคมเราครับ มีรอยโดนเผาไม่รู้ว่าเพื่ออะไรครับ ถ้าเป็นชาวบ้านทั่วไปทำป่านนี้นอนคุกแล้วนี่มันเป็นใครเรื่องถึงดูเงียบแบบนี้ ตัดต้นไม้(ไม้สักทอง)ในเขตทางสาธารณะ ถนน อบจ.กพ.1032 สายบ้านคลองคลุง-บ้านแสนตอ ตำบลแสนตอ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ตัดไปแล้วกลัวความผิดนำกลับมาทิ้งไว้ข้างทาง ฝากทางการเร่งหาตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีให้ได้นะครับ