มหาดไทย Knowledge management

มหาดไทย Knowledge management ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก มหาดไทย Knowledge management, หน่วยงานราชการ, สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฏางค์, Bangkok.

เปิดเหมือนปกติ

😛😛ช่วงนี้ถ้าใครต้องการเรียน e-learning กับ สำนักงาน ก.พ. ยังเปิดรับสมัครเรียนรอบนี้ถึงวันที่ 26 มกราคม 2564 (รอบต่อไปรอเ...
08/01/2021

😛😛ช่วงนี้ถ้าใครต้องการเรียน e-learning กับ สำนักงาน ก.พ. ยังเปิดรับสมัครเรียนรอบนี้ถึงวันที่ 26 มกราคม 2564 (รอบต่อไปรอเปิดหลัง 26 มกราคม 2564) เรียน 3 ชั่วโมง/หลักสูตร
https://www.ocsc.go.th/LearningPortal หรือ
https://ocsc.chulaonline.net/main/index.asp
e-Learning เป็นเครื่องมือหนึ่งในการเพิ่มศักยภาพของบุคลากร และจะช่วยเพิ่มความรู้ ทักษะ สมรรถนะตามลักษณะงาน
** ข้อเสนอ การเลือกวิชาเรียนอาจเลือกจากวิชาทั่วไปเช่น PC04 หรือเกี่ยวกับกฎหมาย LA02-09 หรือพิจารณาจากสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงาน ประกอบการเลือกสมัครเรียน เช่น
(๑) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สมรรถนะเฉพาะ(วิชาเรียนที่ใกล้เคียง) ได้แก่ การให้คำปรึกษาแนะนำ(M05),การคิดวิเคราะห์ (E01,M01,M07,M21,M30), การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (A00)
(๒) นักจัดการงานทั่วไป ได้แก่ ยืดหยุ่นผ่อนปรน(M32), ความถูกต้องของงาน, การคิดวิเคราะห์(E01,M01,M07,M21,M30)
😁วิชาที่สอดคล้องกับสมรรถนะ ตามลักษณะงาน มีดังนี้
🍏ยืดหยุ่นผ่อนปรน (M32) :
นักจัดการงานทั่วไป, นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการโสตทัศนศึกษา,บรรณารักษ์,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา,นายช่างไฟฟ้า,นายช่างภาพ
🍎ความถูกต้องของงาน :
นักจัดการงานทั่วไป, นักวิชาการคอมพิวเตอร์, นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการเงินและบัญชี ,นักวิชาการตรวจสอบภายใน,นักวิชาการโสตทัศนศึกษา,บรรณารักษ์,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานพัสดุ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา,นายช่างไฟฟ้า,นายช่างภาพ
🍐การคิดวิเคราะห์ (E01,M01,M07,M21,M30) :
นักจัดการงานทั่วไป,นักทรัพยากรบุคคล,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการพัสดุ,นิติกร,นักวิเทศสัมพันธ์,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการตรวจสอบภายใน,นักวิชาการโสตทัศนศึกษา,บรรณารักษ์,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานพัสดุ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา,นายช่างภาพ
🍊การให้คำปรึกษาแนะนำ (M05) :
นักทรัพยากรบุคคล, วิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการพัสดุ,นิติกร,นักวิเทศสัมพันธ์,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการตรวจสอบภายใน,เจ้าพนักงานพัสดุ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
🍋ศิลปะการสื่อสารจูงใจ (M03,M25,M31) :
นักทรัพยากรบุคคล,นักวิเทศสัมพันธ์,นักประชาสัมพันธ์
🍌การคิดวิเคราะห์เชิงระบบ (M07,M21) :
วิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร,นายช่างไฟฟ้า
🍉การสืบเสาะหาข้อมูล :
วิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร ,นิติกร,นายช่างศิลป์
🍇การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (A00) :
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,
🍓ความมั่นใจในตนเอง (E03) :
นักประชาสัมพันธ์
🍈การดำเนินการเชิงรุก (AC08) :
นักประชาสัมพันธ์,นายช่างศิลป์
🍇 การมองภาพองค์รวม :
นายช่างศิลป์

ชวนอ่านวารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในเล่ม มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และยังแปลเป็นภาษาอังกฤษ  จึงเหมา...
06/01/2021

ชวนอ่านวารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ภายในเล่ม มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และยังแปลเป็นภาษาอังกฤษ จึงเหมาะที่จะฝึกฝนภาษาอังกฤษและได้รับความรู้ไปพร้อมกัน
http://bit.ly/3olsowm

>> ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจวารสารฯ
https://bit.ly/ne-2-2563

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
06/01/2021

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

มาทำความเข้าใจ...
สิทธิ์การเข้ารับการตรวจหาเชื้อ

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19  จึงขอเลื่อนการจัดกิจกรรม CoP ออกไปไม่มีกำหนดขออภัยอย่างสูงมา ณ ที่นี้😷
05/01/2021

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงขอเลื่อนการจัดกิจกรรม CoP ออกไปไม่มีกำหนด

ขออภัยอย่างสูงมา ณ ที่นี้😷

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19  จึงขอเลื่่อนการจัดกิจกรรม CoP ออกไปไม่มีกำหนดขออภัยมาณ ที่นี้
05/01/2021

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 จึงขอเลื่่อนการจัดกิจกรรม CoP ออกไปไม่มีกำหนด
ขออภัยมาณ ที่นี้

ถึงเวลาทบทวนแผนกันอีกแล้ว จึงมีแนวทางการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามปฏิทินการจัดทำแผนและประ...
05/01/2021

ถึงเวลาทบทวนแผนกันอีกแล้ว จึงมีแนวทางการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามปฏิทินการจัดทำแผนและประสานแผน

ศึกษาขั้นตอนวิธีทำอย่างละเอียด พร้อมดาวน์โหลดไฟล์เพื่อสะดวกในการปฏิบัติ
ไฟล์ pdf >>https://bit.ly/3oje47C
ไฟล์เพื่อนำไปพิมพ์ >> https://bit.ly/35an4Vn
อาทิ
1. ขั้นตอนการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน
2. รูปเล่มการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชน แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาอำเภอ
3. การแต่งตั้ง กบต. ก.บ.อ. ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะทำงานกลั่นกรองแผนพัฒนาอำเภอ
4. เทศลาลตำบลที่ไม่มีกำนันผู้ใหญ่บ้าน
5. แบบรายงานการเชื่อมโยงแผนของจังหวัด
6. แบบประเมินแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชน และแผนพัฒนาตำบล ประจำปีงบประมาณ
7. แบบรายงานทบทวนแผนพัฒนาอำเภอ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2564
8. การติดต่อหน่วยงานรับผิดชอบ

คู่มือปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อสร้างความเข้าใจในการตรวจราชการคู่มือการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  ภายในเล...
29/12/2020

คู่มือปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อสร้างความเข้าใจในการตรวจราชการ

คู่มือการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ภายในเล่มจะได้รับทราบ
- พื้นที่เขตตรวจราชการ 18 กลุ่มจังหวัด 6 ภาค
- ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- แผนผังขั้นตอนการตรวจราชการ
- ข้อมูลและแนวทางประกอบการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ
และข้อมูลที่น่าสนใจอีกมากมาย อ่านได้ที่นี่
http://www.ins.moi.go.th/Download/book/manual%2064.pdf

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับของที่ระลึกจากการเข้าร่วมกิจกรรม CoPกิจกรรมร่วมสนุกในครั้งที่ 1/2564 เชิญชวนให้ผู้เข้าร่วม...
28/12/2020

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับของที่ระลึกจากการเข้าร่วมกิจกรรม CoP

กิจกรรมร่วมสนุกในครั้งที่ 1/2564 เชิญชวนให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) สรุปเนื้อหาสาระสำคัญเรื่อง "การจัดทำงบประมาณและการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี" เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ส่งให้สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2563

รายชื่อผู้ที่ได้รับของที่ระลึก คือ สมุดบันทึกจำนวน 1 เล่ม และเหรียญพระกันทรวิชัย รุ่น 150 มหาสารคาม จำนวน 1 องค์ ได้แก่
1. นางจุรีรัตน์ รัตนศิลา กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (เพชรบุรี)
2. นางสาวศิริรัตน์ ซ้อนใส สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์
3. นางสาวทิพศรัณย์ เจาสี สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี
4. นางสาวชุติพร ฟูปิง สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ
5. นางสาวชณัธฐา ธีรวัฒนหิรัญ กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกรม สป.
6. นางจรัญญา ศรีไพร สถาบันดำรงราชานุภาพ สป.
7. นางทิพวัลย์ อุดมทรัพย์ สถาบันดำรงราชานุภาพ สป.
8. นางสาวกฤตติกา หงส์หิน สถาบันดำรงราชานุภาพ สป.

ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีผู้อุปถัมภ์ของที่ระลึกในครั้งนี้นะคะ.. ท่านให้ความสนใจกับการจัดการความรู้อย่างมาก 😊😊 ท่านรองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายชยาวุธ จันทร นั่นเอง
แล้วพบกับกิจกรรมดีๆ CoP ครั้งที่ 2/2564 เรื่อง "เทคนิคการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ"
ในวันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 ค่ะ

ชมคลิปย้อนหลัง
https://www.youtube.com/watch?v=b5rWEg8ekVE&list=TLPQMjIxMjIwMjCCQ_lxHCErdA&index=1

ตรวจสลากบำรุงกาชาดไทย กระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2563http://www.moi.go.th/pls/portal/docs/PAGE/MOIWEB/SISTER_KING/SLAK-KACHA...
23/12/2020

ตรวจสลากบำรุงกาชาดไทย กระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2563
http://www.moi.go.th/pls/portal/docs/PAGE/MOIWEB/SISTER_KING/SLAK-KACHAD2563.PDF

ติดต่อขอรับรางวัลภายใน 60 วัน 😗😘 โชคดีรับปีใหม่ค่ะ

กระทรวงมหาดไทย PR
22/12/2020

กระทรวงมหาดไทย PR

มหาดไทย จัดเสวนาฯ “การจัดทำงบประมาณและการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปี” มุ่งเสนอแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำงบประมาณ และการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อแก้ไขปัญหาการดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย และสอดรับกับแนวทางของรัฐบาล
.
วันนี้ (22 ธันวาคม 2563) เวลา 08.45 น. ณ ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 2 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นายชยาวุธ จันทร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายจาก นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในหัวข้อเรื่อง “การจัดทำงบประมาณและการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปี” จัดขึ้นโดย สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย ซึ่งการเสวนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญของสำนักงบประมาณ เข้าร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ และได้มีการถ่ายทอดสดผ่านระบบ Video Conference ไปยังศาลากลางจังหวัด ทั้ง 76 แห่งทั่วประเทศ ผ่านระบบ Video Streaming และผ่านระบบสถานีโทรทัศน์กรมการปกครอง (DOPA Channel) ไปยังทุกอำเภอด้วย
.
โอกาสนี้ นายชยาวุธ จันทร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวขอบคุณสถาบันดำรงราชานุภาพ รวมทั้งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ร่วมกันจัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ในครั้งนี้ ซึ่งมีทั้งการให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อนำเสนอแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อใช้ประกอบในการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมต่างๆ ให้มีความถูกต้อง ซึ่งจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จ อันถือเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดทำงบประมาณและการบริหารงบประมาณ ตลอดจนการนำประเด็นปัญหาหรือข้อจำกัดในการปฏิบัติงานมาหารือร่วมกัน เพื่อประโยชน์สาธารณะ และส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ตลอดจนยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจำเป็นต้องเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อสนับสนุนภารกิจต่างๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ผลผลิต และผลลัพธ์ตามที่ตกลงไว้กับสำนักงบประมาณ และสอดรับกับเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาล
.
สำหรับการจัดเสวนาฯ “การจัดทำงบประมาณและการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปี” มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำงบประมาณ และบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีของหน่วยงานต่างๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เป็นไปอย่างมีแบบแผน เป็นระบบ มีความคุ้มค่า โปร่งใส และตรวจสอบได้ ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในภาคส่วนต่างๆ ได้ให้ความสำคัญกับการจัดทำงบประมาณที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างคุ้มค่าและโปร่งใส เพื่อให้การพัฒนาพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
.
กลุ่มงานเผยแพร่การประชาสัมพันธ์ กองสารนิเทศ สป.มท.
ครั้งที่ 185/2563
วันที่ 22 ธันวาคม 2563

22/12/2020
km.moi.go.th

กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นอกจากได้รับความรู้ยังมีกิจกรรมชิงรางวัล รีบเขียนส่งมานะคะ ✍️✍️✍️
โดยเขียนสรุปการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประมาณ 3 หน้ากระดาษ A 4
20 รางวัล เป็นสมุดบันทึกและพระกันทรวิชัย รุ่น 150 ปีมหาสารคาม ได้รับการสนับสนุนจากรองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายชยาวุธ จันทร) ทีม km ต้องขอขอบพระคุณอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ 🙏🙏🙏
ส่งสรุปไปที่ อีเมล์ [email protected] ภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ด่วนจ้าช้าอาจหมด

รับชมย้อนหลัง
https://www.youtube.com/watch?v=b5rWEg8ekVE&t=2163s
เอกสารประกอบ
http://km.moi.go.th/index/cop221263/2.pdf

ขอเชิญรับชมค่ะ
21/12/2020

ขอเชิญรับชมค่ะ

📣 ขอเชิญรับชมการประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 ในวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 🕑 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ผ่านช่องทางออนไลน์ ดังนี้

📌 1.ช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 9.00 น. รับชมได้ 2 ช่องทางผ่าน
- YouTube Live “สำนักงาน ก.พ.ร.”
https://youtube.com/channel/UCedvHyWHYZZWmSZbcib6URA

- แอปพลิเคชัน Zoom เข้าระบบได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น.
https://us02web.zoom.us/j/82954249865?pwd=d0gxVG82TTZtdzh0czhNWThrQ2UzQT09

📌 2. ช่วงบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 น.
- ห้องรางวัล pmqa ผ่าน YouTube Live “สำนักงาน ก.พ.ร.”
https://youtube.com/channel/UCedvHyWHYZZWmSZbcib6URA

- ห้องรางวัลบริการภาครัฐและการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ผ่าน facebook live “กพร OPDC”
https://m.facebook.com/OPDCThailand

ดาวน์โหลดเอกสารการประชุมได้ที่
https://drive.google.com/drive/folders/1QyjDO6sYIE3ZtJVKTS4tEekBl5Sy0b4K

🚶‍♀️🏃‍♀️10 ทักษะสำคัญที่คนยุคใหม่จำเป็นต้องมี  ทักษะจะเกิดขึ้นจากการทำบ่อย ๆ  เริ่มจากไม่เคยทำ ทำได้  ทำได้ดี ทำจนชำนาญ ...
17/12/2020

🚶‍♀️🏃‍♀️10 ทักษะสำคัญที่คนยุคใหม่จำเป็นต้องมี ทักษะจะเกิดขึ้นจากการทำบ่อย ๆ เริ่มจากไม่เคยทำ ทำได้ ทำได้ดี ทำจนชำนาญ เปรียบง่ายๆ เหมือนการขี่จักรยาน การขับรถ การเล่นกีฬา การเล่นดนตรี ต้องฝึกฝนมาก่อนทั้งนั้น ค่อยๆฝึกปรือให้ครบทั้ง 10 ทักษะนะคะ

อ้างอิงจาก วารสารข้าราชการ สำนักงาน ก.พ. ปีที่ 62 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2563
1 ทักษะในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน
2 การคิดเชิงวิพากษ์
3 การคิดสร้างสรรค์
4 การบริหารจัดการบุคคล
5 การประสานความร่วมมือกับผู้อื่น
6 ความฉลาดทางอารมณ์
7 การใช้ดุลพินิจและการตัดสินใจ
8 เน้นการบริการที่ดี
9 ทักษะการเจรจาต่อรอง
10 ความยืดหยุ่นทางปัญญา

เป็นตัวอย่างสำหรับเตรียมความพร้อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ค่ะ>> จังหวัดขอนแก่นhttps://online.pubhtml5.com/hasb/njym/>> จังหว...
16/12/2020

เป็นตัวอย่างสำหรับเตรียมความพร้อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ค่ะ
>> จังหวัดขอนแก่น
https://online.pubhtml5.com/hasb/njym/
>> จังหวัดสระบุรี
https://online.pubhtml5.com/hasb/izui/

และเอกสารเผยแพร่โดยสำนักงาน ก.พ.ร.
https://www.opdc.go.th/content/viewbook/NjQ0M3x8MXx8dGh8fDZ4YmlI#book/

🕵สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563โดยมีเกณฑ์จัดระดับ และผลของจังหวัดดังนี้ AA ค่าคะแนน 95...
15/12/2020

🕵สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โดยมีเกณฑ์จัดระดับ และผลของจังหวัดดังนี้
AA ค่าคะแนน 95.00 - 100.00 (ไม่มีจังหวัดใดได้คะแนนนี้)
A ค่าคะแนน 85.00 - 94.99 (38 จังหวัด)
B ค่าคะแนน 75.00 - 84.99 (20 จังหวัด)
C ค่าคะแนน 65.00 - 74.99 (13 จังหวัด)
D ค่าคะแนน 55.00 - 64.99 ( 4 จังหวัด)
E ค่าคะแนน 50.00 - 54.99 ( 1 จังหวัด)
F ค่าคะแนน 0.00 - 49.99 (ไม่มีจังหวัดใดได้คะแนนนี้)
ขอแสดงความยินดีกับทุกหน่วยงานระดับกรม/รัฐวิสาหกิจ และ จังหวัด ที่ได้คะแนนสูงกว่าร้อยละ 85 ซึ่งแสดงถึงคุณธรรมและความโปร่งใส และขอเป็นกำลังใจให้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สามารถจัดเก็บข้อมูล ตลอดจนได้รับการประเมินมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้นในทุกๆหน่วยงานค่ะ 😗😚

อ่านผลการประเมินที่นี่ https://bit.ly/3gUQhbl

เชิญร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสวนาชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practices : CoPs) จัดโดย กลุ่มงานพัฒนาและบริหารจัดกา...
15/12/2020

เชิญร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสวนาชุมชนนักปฏิบัติ
(Community of Practices : CoPs) จัดโดย กลุ่มงานพัฒนาและบริหารจัดการความรู้ สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
🧒👩 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กำหนดจัดทั้งสิ้น 6 ครั้ง
http://km.moi.go.th/

ครั้งที่ 1/2564
เรื่อง การจัดทำงบประมาณและบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปี
วันที่ 22 ธันวาคม 2563
เวลา 09.00 - 12.00 น.

ครั้งที่ 2/2564
เรื่อง เทคนิคการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ
วันที่ 19 มกราคม 2564
เวลา 09.00 - 12.00 น.
อ่านต่อรายละเอียด แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม (เฉพาะส่วนกลาง), แบบส่งประเด็นคำถาม, แบบสำรวจความพึงพอใจ และ แบบรายงานจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

รางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2563 ระดับจังหวัดขอปรบมือให้กับทั้ง 5 จังหวัด ที่เข้ารับรางวัลไปเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ท...
14/12/2020

รางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2563 ระดับจังหวัด

ขอปรบมือให้กับทั้ง 5 จังหวัด ที่เข้ารับรางวัลไปเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งในปีนี้มีการสำรวจหน่วยงานระดับจังหวัด 1,609 หน่วยงาน (มีการตอบกลับ 1,556 หน่วยงาน)
✌️ อ่านรายงานผลการสำรวจความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี 2563 ได้ที่นี่
https://www.dga.or.th/upload/download/file_b72c0785c77f1445c883d21fd2938f74.pdf
😍 ในรายงานตอนหนึ่ง (หน้า 20) จัดให้กระทรวงมหาดไทย เป็นกระทรวงหนึ่งที่ทำคะแนนโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัด อีกด้วย
✌️ ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล
https://www.dga.or.th/th/content/913/14697/

รู้ลึก รู้กว้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภารกิจของกระทรวงมหาดไทยมีอะไรบ้างสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประกาศแผนการดำเนินงานเ...
14/12/2020

รู้ลึก รู้กว้าง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ภารกิจของกระทรวงมหาดไทยมีอะไรบ้าง
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประกาศแผนการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2564
http://www.stabundamrong.go.th/2019/wordpress/2019/05/14/%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a13/

ขอเชิญรับชมค่ะ
10/12/2020

ขอเชิญรับชมค่ะ

📣 ขอเชิญรับชมการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในช่วงปี 2564-2565"📣

📅 วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
🕙 9.00 น. เป็นต้นไป
💻 รับชมออนไลน์ผ่าน Facebook Live เพจ สำนักงาน ป.ย.ป.

📌 ภาคเช้า เสวนา เรื่อง “งานปฏิรูปต้องทำ งานประจำต้องเร่งตาม”

📌 ภาคบ่าย การประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง”

กรมการปกครองจัดทำระบบตรวจสอบสิทธิการเลือกตั้งคลิกตรวจสอบได้ที่นี่ค่ะ 😘😘https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc...
09/12/2020

กรมการปกครองจัดทำระบบตรวจสอบสิทธิการเลือกตั้ง
คลิกตรวจสอบได้ที่นี่ค่ะ 😘😘
https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/

ครม.เห็นชอบ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 (ร่าง)แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนแผนฯ ฉบับปรั...
09/12/2020

ครม.เห็นชอบ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 (ร่าง)แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนแผนฯ ฉบับปรับปรุง
โดยแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ทั้งสิ้น 13 ด้าน มีกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) 62 กิจกรรม ซึ่งจะขับเคลื่อนแผนฯ (ฉบับปรับปรุง) ให้บรรลุผลภายในปี 2565

กระทรวงมหาดไทยเกี่ยวข้องโดยตรง Big Rock 9 กิจกรรม 4 ด้าน

ด้านที่ 6 : ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 กิจกรรมได้แก่ (1) การบริหารจัดการเขตทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด (2) การบริหารจัดการน้ำเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่นอกเขตชลประทาน

ด้านที่ 9 : ด้านสังคม 2 กิจกรรม ได้แก่ (1) ผลักดันให้มีฐานข้อมูลทางสังคมและคลังความรู้ในระดับพื้นที่ เพื่อให้สามารถจัดสวัสดิการและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพฯ (2) การสร้างกลไกที่เอื้อให้เกิดชุมชนเมืองจัดการตนเอง

ด้านที่ 10 : ด้านพลังงาน 1 กิจกรรมได้แก่ ศูนย์อนุมัติอนุญาตเบ็ดเสร็จ One-Stop Service ด้านกิจการไฟฟ้าที่แท้จริง

ด้านที่ 13 : ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 4 กิจกรรม ได้แก่ (1) การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในทุกช่วงวัยฯ (2) การพัฒนาการเรียนรู้ และเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมแบบบูรณาการ (3) การส่งเสริมประชาชนเป็นศูนย์กลางในการสร้างวิถีชีวิตทางการกีฬาฯ และ (4) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกำลังคนของประเทศแบบบูรณาการ

อ่านต่อ >> https://bit.ly/3gwb6tE

เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
07/12/2020

เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายฉัตรชัย  พรหมเลิศ) มอบนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564...
04/12/2020

ปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายฉัตรชัย พรหมเลิศ) มอบนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

🕵️‍♀️เพาเวอร์พอยท์
http://www.stabundamrong.go.th/2019/wordpress/download/2356/
🧐สรุปประเด็น
http://www.stabundamrong.go.th/2019/wordpress/download/2351/
CR. สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป.มท.

พบปัญหาแล้วสิเรา..พิมพ์เท่าไรก็ถูกกลับมาแก้เพราะวรรคตอนผิดภาษาไทยจะว่าง่ายก็ง่าย จะว่ายากก็ยาก เพราะหลักภาษาไทยตามราชบัณ...
04/12/2020

พบปัญหาแล้วสิเรา..พิมพ์เท่าไรก็ถูกกลับมาแก้เพราะวรรคตอนผิด
ภาษาไทยจะว่าง่ายก็ง่าย จะว่ายากก็ยาก เพราะหลักภาษาไทยตามราชบัณฑิตยสภาก็ยากพอดู แต่ถ้าเราทำจนชำนาญก็ไม่ยากอย่างที่คิดค่ะ
หลักเกณฑ์การเว้นวรรค
ในการเขียนหรือพิมพ์หนังสือไทย การเว้นช่องว่างระหว่างคำ ข้อความหรือประโยคให้ถูกต้องเป็นสิ่งจำเป็นมาก เพราะจะทำให้ข้อเขียนนั้นมีความถูกต้อง แจ่มแจ้ง ชัดเจน และอ่านได้ตรงตามความต้องการของผู้เขียน

ต้นฉบับนำมาจาก https://www.orst.go.th/iwfm_table.asp?a=36

วรรค คือ คำ ข้อความ หรือประโยคช่วงหนึ่ง ๆ
การเว้นวรรค หมายถึง การเว้นช่องว่างระหว่างวรรค

การเว้นวรรคแบ่งออกเป็น

– การเว้นวรรคเล็ก มีระยะห่างระหว่างวรรคประมาณเท่ากับความกว้างของพยัญชนะ ก
– การเว้นวรรคใหญ่ มีระยะห่างระหว่างวรรคประมาณ ๒ เท่าของการเว้นวรรคเล็ก

ในการเขียนหรือพิมพ์หนังสือไทย มีหลักเกณฑ์ในการเว้นวรรค ดังนี้

๑. กรณีที่ต้องเว้นวรรค
๑.๑ การเว้นวรรคใหญ่
เว้นวรรคใหญ่เมื่อจบข้อความแต่ละประโยค

ตัวอย่าง

(๑) นั่งให้เรียบร้อย อย่าไขว่ห้าง
(๒) วิทยาการเป็นต้นธารให้บังเกิดความรู้และความสามารถในอันที่จะประกอบกิจตาม หน้าที่ได้ดี ความเจริญงอกงามทั้งทางจิตใจและทางวัตถุย่อมเป็นผลสืบเนื่องมาจากวิทยาการ บ้านเมืองจะเจริญหรือเสื่อมก็เนื่องด้วยวิทยาการ

๑.๒ การเว้นวรรคเล็ก
เว้นวรรคเล็ก ในกรณีต่อไปนี้

๑.๒.๑ ในประโยครวมให้เว้นวรรคเล็กระหว่างประโยคย่อยที่มีใจความสมบูรณ์และเชื่อม กับประโยคอื่น ๆ ที่ขึ้นต้นด้วยคำสันธาน “และ” “หรือ” “แต่” ฯลฯ

ตัวอย่าง

(๑) นายแดงอยู่ที่บ้านคุณพ่อของเขาที่ปากน้ำโพ แต่พี่ชายของเขาอยู่ที่บ้านซื้อใหม่ในกรุงเทพฯ
(๒) การเขียนหนังสือโย้หน้าเย้หลังไม่เป็นระเบียบ หรือการขาดความระมัดระวังในเรื่องช่องไฟ อาจเป็นเครื่องหมายส่อนิสัยของผู้เขียนเองได้
(๓) พุทธกับไสย แม้ต่างกันเป็นคนละด้าน แต่ก็ไม่เป็นสิ่งขัดแย้งกันในความเชื่อถือของคนชั้นสามัญทั่วไป

แต่ถ้าเป็นประโยคสั้นให้เขียนติดกัน

ตัวอย่าง

(๑) ฉันและเธอไปโรงเรียน
(๒) เขาอยากได้ดีแต่เขาก็ไม่ได้ดี
(๓) น้ำขึ้นแต่ลมลง

๑.๒.๒ เว้นวรรคเล็กระหว่างชื่อกับนามสกุล

ตัวอย่าง

นายเสริม วินิจฉัยกุล

๑.๒.๓ เว้นวรรคเล็กหลังคำนำพระนามพระบรมวงศานุวงศ์ พระนาม และฐานันดรศักดิ์

ตัวอย่าง

(๑) สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
(๒) สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
(๓) สมเด็จฯ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงศ์
๑.๒.๔ เว้นวรรคเล็กระหว่างชื่อบริษัท ธนาคาร ฯลฯ กับคำ “จำกัด” ที่อยู่ท้ายชื่อ

ตัวอย่าง

(๑) บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์มั่นคง จำกัด
(๒) ธนาคารทหารไทย จำกัด

๑.๒.๕ เว้นวรรคเล็กระหว่างคำ “ห้างหุ้นส่วนจำกัด” และ “ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล” กับชื่อ

ตัวอย่าง

(๑) ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีวรสิน
(๒) ห้างหุ้นส่วนจำกัดสามัญนิติบุคคล ปัญญากิจ

๑.๒.๖ เว้นวรรคเล็กระหว่างชื่อสถานที่ต่าง ๆ เช่น ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด

ตัวอย่าง

ราชบัณฑิตยสถาน ในพระบรมมหาราชวัง ถนนหน้าพระลาน
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐

๑.๒.๗ เว้นวรรคเล็กระหว่างคำนำหน้านามแต่ละชนิด
ตัวอย่าง

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ หม่อมหลวงเกษตร สนิทวงศ์ หรือ
ศ. นพ. ม.ล.เกษตร สนิทวงศ์

๑.๒.๘ เว้นวรรคเล็กระหว่างยศกับชื่อ

ตัวอย่าง

(๑) จอมพล ป. พิบูลสงคราม
(๒) พลเรือเอก สงัด ชลออยู่ หรือ พล.ร.อ. สงัด ชลออยู่
(๓) ร้อยโทหญิง สุชาดา ทำความดี

๑.๒.๙ เว้นวรรคเล็กระหว่างกลุ่มอักษรย่อ

ตัวอย่าง

นายเสริม วินิจฉัยกุล ป.จ. ม.ป.ช. ม.ว.ม.

๑.๒.๑๐ เว้นวรรคเล็กระหว่างตัวหนังสือกับตัวเลข

ตัวอย่าง

เขาเลี้ยงสุนัขไว้ที่บ้านตั้ง ๓๐ ตัว

๑.๒.๑๑ เว้นวรรคเล็กระหว่างวันกับเวลา

ตัวอย่าง

ราชบัณฑิตยสถานกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยทุกวันพฤหัสบดี เวลา ๑๐.๐๐ น.

๑.๒.๑๒ เว้นวรรคเล็กหลังข้อความที่เป็นหน่วยมาตราต่าง ๆ กับข้อความที่ตามมา

ตัวอย่าง

โต๊ะประชุมแต่ละตัวมีขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๑.๖๐ เมตร สูง ๐.๖๐ เมตร

๑.๒.๑๓ เว้นวรรคเล็กระหว่างตัวหนังสือไทยกับตัวหนังสือภาษาอื่น

ตัวอย่าง

ข้าวเย็นเหนือเป็นชื่อไม้เถาชนิด Smilax china L. ในวงศ์ Smilacaceae เหง้าใช้ทำยาได้.

๑.๒.๑๔ เว้นวรรคเล็กระหว่างรายการต่าง ๆ เพื่อแยกรายการแต่ละรายการ ทั้งที่เป็นข้อความและกลุ่มตัวเลข

ตัวอย่าง

(๑) ศีล สมาธิ ปัญญา สามอย่างนี้เรียกว่า ไตรสิกขา
(๒) เลือกข้อความที่ถูกต้องเพียงข้อเดียวจากข้อ ก ข ค ง
(๓) ๑๕ ๑๓ ๑๑ ๙ ๗ ๕ ๓ ๑ ต่างก็เป็นจำนวนเลขคี่

๑.๒.๑๕ เว้นวรรคระหว่างเครื่องหมายต่าง ๆ

๑.๒.๑๕.๑ เว้นวรรคเล็กหน้าและหลังเครื่องหมายไปยาลใหญ่ ไม้ยมก เสมอภาคหรือเท่ากับ ทวิภาค วิภัชภาค และเครื่องหมาย + ที่ใช้ในทางภาษา (มิใช่เครื่องหมาย + ที่ใช้ในทางคณิตศาสตร์)

ตัวอย่าง

(๑) เขาเจริญพุทธคุณว่า อิติปิ โส ฯลฯ ภควาติ
(๒) วันหนึ่ง ๆ เขาทำอะไรบ้าง
(๓) อเปหิ = อป + เอหิ
(๔) กฤษณา : กฤษณาสอนน้อง แบบเรียนกวีนิพนธ์
(๕) ในการจัดสัมมนาครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการสัมมนา ได้แก่ :–
ราชบัณฑิต
ภาคีสมาชิก
ผู้แทนองค์กรที่เกี่ยวข้อง
นักวิชาการ
และประชาชนผู้สนใจ

๑.๒.๑๕.๒ เว้นวรรคเล็กหน้าเครื่องหมายอัญประกาศเปิดและวงเล็บเปิด

ตัวอย่าง

(๑) สถานภาพของสตรีในสังคมอินเดียในอดีตมีลักษณะคล้าย “เถาวัลย์” หรือบางทีก็ดูคล้าย “กาฝาก” เพราะสตรีไม่สามารถพึ่งตนเองได้
(๒) มนุษย์ได้สร้างโลภะ (ความโลภ) โทสะ (ความโกรธ) และโมหะ (ความหลง) ให้แก่ตัวเองทั้งสิ้น

๑.๒.๑๕.๓ เว้นวรรคเล็กหลังเครื่องหมาย จุลภาค อัฒภาค ไปยาลน้อย อัญประกาศปิด และวงเล็บปิด

ตัวอย่าง

(๑) พระพุทธ, พระธรรม, พระสงฆ์ เป็นรัตนะ ๓ ของพุทธศาสนิกชน
(๒) ชีวิตของตนเป็นที่รักยิ่งฉันใด ชีวิตของผู้อื่นก็ปานนั้น; สัตบุรุษเอาตนเข้าไปเทียบดังนี้ จึงกระทำความเมตตากรุณาในสัตว์มีชีวิตทั่วไป
(๓) โอ๊ย ! มาไม่ทันรถอีกแล้ว
(๔) สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
(๕) สถานภาพของสตรีในสังคมอินเดียในอดีตมีลักษณะคล้าย “เถาวัลย์” หรือบางทีก็ดูคล้ายเป็น “กาฝาก” เพราะสตรีไม่สามารถพึ่งตนเองได้
(๖) มนุษย์ได้สร้างโลภะ (ความโลภ) โทสะ (ความโกรธ) และโมหะ (ความหลง) ให้แก่ตนเองทั้งสิ้น

๑.๒.๑๖ เว้นวรรคเล็กหลังข้อความที่เป็นหัวข้อ

ตัวอย่าง

(๑) อุทานวลี อุทานวลีหมายถึงคำอุทานที่มีคำอื่นประกอบท้ายให้เป็นวลียืดยาวออกไป เช่น คุณพระช่วย
(๒) วิเคราะห์กลวิธีดำเนินเรื่อง ในการวิเคราะห์กลวิธีดำเนินเรื่องจำเป็นต้องเข้าใจศิลปะการอ่าน หรือกติกาของนักอ่าน นักอ่านต้องพยายามทำใจเกี่ยวกับสัญนิยมของการแต่งหนังสือ

๑.๒.๑๗ เว้นวรรคเล็กทั้งข้างหน้าและข้างหลังคำ ณ ธ

ตัวอย่าง

(๑) การนำสัตว์ขึ้นหรือลง ณ สถานีใด ให้เป็นดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ประจำท้องที่
(๒) ผลพระคุณ ธ รักษา ปวงประชาเป็นศุขสานต์

๑.๒.๑๘ เว้นวรรคเล็กหน้าและหลังคำว่า “ได้แก่” ที่ตามด้วยรายการ มากกว่า ๑ รายการ

ตัวอย่าง

(๑) เครื่องล่อใจให้ติดอยู่ในโลก ได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส และสัมผัส
(๒) อาหารที่ช่วยป้องกันและต้านทานโรค ได้แก่ โปรตีน เกลือแร่ และวิตามิน

๑.๒.๑๙ เว้นวรรคเล็กหน้าและหลังคำ “เช่น” (ในความหมายว่า ยกตัวอย่าง)

ตัวอย่าง

ส่วนหนึ่งแห่งสกลจักรวาล เช่น มนุษยโลก เทวโลก พรหมโลก

ยกเว้น “เช่น” ที่มีความหมายว่า “อย่าง, เหมือน” ไม่ต้องเว้นวรรคทั้งหน้าและหลังคำ

ตัวอย่าง

(๑) ดำ ว. มีสีเช่นสีเขม่า, มืด.
(๒) ใจดำเช่นกา

๑.๒.๒๐ เว้นวรรคเล็กหน้าคำสันธาน “และ”, “หรือ” ในรายการ

ตัวอย่าง

(๑) ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายว่าด้วยการผลิต การบรรจุ การเก็บรักษา การสำรวจ การขนย้าย การจำหน่าย และการส่งมอบน้ำตาลทราย
(๒) แล้วกัน (ปาก) ว. ออกเสียงแสดงความไม่พอใจ ตกใจ เสียใจ หรือประหลาดใจ เป็นต้น.

ยกเว้น ถ้ามีเพียง ๒ รายการ ไม่ต้องเว้นวรรค

ตัวอย่าง

(๑) ส่งเสริมสวัสดิการของครูและนักเรียนของโรงเรียน
(๒) เสียงสระทุกเสียงเป็นเสียงก้องหรือเสียงโฆษะ

๑.๒.๒๑ เว้นวรรคเล็กหน้าคำ “เป็นต้น” ที่อยู่หลังรายการ

ตัวอย่าง

(๑) ประเภท น. ส่วนที่แบ่งย่อยออกไปเป็นพวก จำพวก ชนิด หมู่ เหล่า อย่าง แผนก เป็นต้น.
(๒) บ้านเป็นคำไทย เดิมหมายความว่าหมู่บ้าน ปัจจุบันยังมีเค้าให้เห็นอยู่ในชื่อตำบลต่าง ๆ มี บ้านหม้อ บ้านหมี่ บ้านไร่ บ้านนา บ้านบ่อ เป็นต้น

๑.๒.๒๒ เว้นวรรคเล็กหลังคำว่า “ว่า” ในกรณีที่ข้อความต่อมาเป็นประโยค

ตัวอย่าง

จะสังเกตได้ว่า คนถนัดมือซ้ายมีน้อยกว่าคนที่ถนัดมือขวา

๒. กรณีที่ไม่เว้นวรรค
๒.๑ ไม่เว้นวรรคระหว่างคำนำหน้าชื่อกับชื่อ

ตัวอย่าง

(๑) พระมหาสุทธิ สุทฺธิญาโณ
(๒) นายเสริม วินิจฉัยกุล
(๓) นางอินทิรา คานธี
(๔) นางสาววารุณี วงศ์คนไทย
(๕) เด็กชายวรา สิทธิ์รัตน์
(๖) เด็กหญิงสิรินท์ ทองดี
(๗) คุณนิลวรรณ ปิ่นทอง
(๘) คุณหญิงปิ๋ว มหาโยธา
(๙) ท่านผู้หญิงพัว อนุรักษ์ราชมณเฑียร

๒.๒ ไม่เว้นวรรคระหว่างบรรดาศักดิ์ สมณศักดิ์ ฐานันดรศักดิ์ กับนาม หรือราชทินนาม

ตัวอย่าง

(๑) หลวงวิศาลศิลปกรรม
(๒) หม่อมราโชทัย
(๓) สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
(๔) หม่อมเจ้าโวฒยากร วรวรรณ
(๕) เจ้าจอมมารดาชุม (ในรัชกาลที่ ๔)

๒.๓ ไม่เว้นวรรคระหว่างคำนำหน้าชื่อที่เป็นตำแหน่งหรืออาชีพกับชื่อ

ตัวอย่าง
(๑) ศาสตราจารย์รอง ศยามานนท์
(๒) นายแพทย์ดำรง เพ็ชรพลาย

๒.๔ ไม่เว้นวรรคระหว่างคำหน้าชื่อที่แสดงฐานะของนิติบุคคล หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลกับชื่อ

ตัวอย่าง
(๑) สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย
(๒) มูลนิธิสายใจไทย
(๓) สำนักพิมพ์เมืองโบราณ
(๔) โรงพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(๕) โรงเรียนสตรีวิทยา
(๖) บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์มหาสมุทร จำกัด
(๗) กรมปศุสัตว์
(๘) กระทรวงศึกษาธิการ
(๙) คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย

๒.๕ ไม่เว้นวรรคหลังเครื่องหมายไปยาลน้อย ในกรณีที่มีเครื่องหมายอื่นตามมา

ตัวอย่าง

รถไฟเที่ยวจากกรุงเทพฯ-เชียงใหม่

๒.๖ ไม่เว้นวรรคทั้งหน้าและหลังเครื่องหมายยัติภังค์ ยัติภาค

ตัวอย่าง

(๑) -กระเฉง ใช้เข้าคู่กับคำกระฉับ เป็น กระฉับกระเฉง.
(๒) ภาษาตระกูลไทย–จีน

หลักเกณฑ์นี้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ แต่บางครั้งอาจเว้นวรรคหรือไม่เว้นวรรคก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้เขียน

ตัวอย่าง
นอกจากเงิน ยังมีโล่ทุกรางวัล
หรือ
นอกจากเงินยังมีโล่ทุกรางวัล

ที่มา : หนังสือหลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและเครื่องหมายอื่น ๆ หลักเกณฑ์การเว้นวรรค หลักเกณฑ์การเขียนคำย่อ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พิมพ์ครั้งที่ ๖ หน้า ๕๖-๖๖

ที่อยู่

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฏางค์
Bangkok
10200

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

022215958

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ มหาดไทย Knowledge managementผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง มหาดไทย Knowledge management:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ผู้รักษากฏหมายเป็นคนสั่งการตัดต้นไม้สะเอง แบบนี้ประชาชนจะพึ่งใครครับ เหมือนเรื่องจะเงียบไป ชาวบ้านแสนตอขอติดตามเรื่องคนตัดไม้อย่างต่อเนื่องนะครับขอความคืบหน้าด้วยครับ ฝากพี่น้องคนละไลท์คนละแชร์เพื่อความเป็นธรรมในสังคมเราครับ มีรอยโดนเผาไม่รู้ว่าเพื่ออะไรครับ ถ้าเป็นชาวบ้านทั่วไปทำป่านนี้นอนคุกแล้วนี่มันเป็นใครเรื่องถึงดูเงียบแบบนี้ ตัดต้นไม้(ไม้สักทอง)ในเขตทางสาธารณะ ถนน อบจ.กพ.1032 สายบ้านคลองคลุง-บ้านแสนตอ ตำบลแสนตอ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ตัดไปแล้วกลัวความผิดนำกลับมาทิ้งไว้ข้างทาง ฝากทางการเร่งหาตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีให้ได้นะครับ