ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย

ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย โทร 0-2141-8958-62 โทรสาร 0-2143-8511 ความเป็นมา สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดตั้งศูนย์ศึกษาประชาธิปไตยเพื่อให้เป็น ศูนย์การศึกษาที่สามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง เป็นห้องเรียนรู้หลักการและกระบวนการพื้นฐานของประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง โดยประยุกต์รูปแบบมาจากศูนย์ศึกษาประชาธิปไตยประเทศออสเตรเลีย มีการจัดตั้งครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๙ ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในปัจจุบันได้จัดตั้งศูนย์ศึกษาประชาธิปไตยแห่งใหม่ ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๑ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร History The Democratic Education Center(DEC) was established by the Office of the Election Commission in 2006,as self learning democratic center.

DEC was first located in Thammasat University, Rangsit Campus which later move to the Government Complex , Ratthaprasasanabhakti Building on the 1st floor, changwattana road, Laksi Bangkok. แนวความคิดหลัก ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตยเป็นหน่วยงานหนึ่งในสำนักวิจัยและวิชาการ สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมีแนวคิดในการจัดตั้งให้เป็นศูนย์การศึกษาต้นแบบในการศึกษาประชาธิปไตย ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และโสตทัศนูปกรณ์อันทันสมัยที่มีระบบการนำเสนอที่หลากหลายเพื่อกระตุ้นให้เกิดความสนใจ อาทิ ภาพยนตร์ เกมส์ แบบทดสอบด้วยตนเอง สถานีจำลองสถานการณ์จริง กระบวนการนำเสนอเปรียบเสมือนห้องทดลองให้เยาวชนและผู้สนใจเข้ามาค้นคว้าและสัมผัสได้เหมือนจริงด้วยตนเองอันเป็นการวางรากฐานแนวคิดเกี่ยวกับประชาธิปไตย ควบคู่ไปกับการสร้างพลเมืองประชาธิปไตยที่มีคุณภาพ มีจิตสำนึก เชื่อมั่นในหลักเหตุผล เคารพกติกา ศรัทธาในหลักการประชาธิปไตย และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันต่อไป Main idea Democratic Education Center(DEC) is a unit in the Research and Academia Affair under the Political and Electoral Development Institute, Office of the Election Commission. The main purpose is to be the place to learn for democratic issue through out many channels such as electronic media and audio visual presentations to capture in various sources such as movies, games, quiz and visual simulation station. รูปแบบการนำเสนอภายในศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย แบ่งการนำเสนอออกเป็น ๗ ห้อง ได้แก่ ๑. ห้องแนะนำศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย เพื่อให้ผู้เข้าชมเข้าใจถึงภารกิจ และภาพรวมของศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย ใช้สำหรับแนะนำศูนย์ฯ ลงทะเบียนผู้เข้าชม และสามารถศึกษาพัฒนาการประชาธิปไตยไทยด้วยตนเองผ่านบอร์ดไฟ และคอมพิวเตอร์ The presentation of the Study Center for Works in the exhibition hall. Exhibition Room 1 is a release. And prepare registration cards of visitors. Classrooms in the study of history and the emergence of democracy in Thailand. By offering a forum of information through light. And a computer. ๒. ห้องภาพยนตร์ เพื่อให้ผู้เข้าชมทราบประวัติความเป็นมา และวิวัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย ผ่านสื่อภาพยนตร์ ประกอบภาพ แสง สี เสียง และเทคนิคพิเศษต่างๆ Exhibition Room 2 is multi-vision room. The history and evolution of Thai politics. Through the medium of film, video and special lighting. ๓. ห้องการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เข้าชมได้เรียนรู้ในลักษณะปฏิสัมพันธ์ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการขั้นพื้นฐานของประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญ การเลือกตั้ง พรรคการเมือง และ การมีส่วนร่วมทางการเมือง ผ่านเทคนิคการนำเสนอที่แตกต่างกัน แบ่งออกเป็นห้องเรียนรู้ ๔ ห้อง ประกอบด้วย Exhibition Room 3 is a room to learn. The interaction (Interactive Learning) is related to the basic principle of democracy, constitution, elections, political parties and political participation. Divided into classes that consist of 4 rooms. ห้องเรียนรู้ที่ ๑ (ห้องสีเหลือง) ใช้สำหรับเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องระบอบประชาธิปไตย รวมถึงความหมาย หลักการ คุณลักษณะของสังคมประชาธิปไตย ผ่านบอร์ดข้อมูลและจอภาพระบบ ๓ มิติ Class at 1 (yellow room) is about democracy. Including the definition of the characteristics of a democratic society. Through forums and a computer with a 3-D TV system. ห้องเรียนรู้ที่ ๒ (ห้องสีส้ม) เป็นความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ อำนาจอธิปไตย รูปแบบการบริหารราชการแผ่นดิน ผ่านบอร์ดข้อมูลและคอมพิวเตอร์ พร้อมค้นหาข้อมูลรัฐธรรมนูญในระบบe-bookผ่านแทปเลต Classes at 2 (orange room) is about constitutional, sovereignty, form of government. Through forums and a computer. And search the Constitution in the e-book through tapping letters. ห้องเรียนรู้ที่ ๓ (ห้องสีเขียว) เป็นความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ความหมายและหลักการสำคัญของการเลือกตั้ง การเลือกตั้งระดับต่างๆ คณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง บทบาทพรรคการเมือง ผ่านบอร์ดข้อมูลและคอมพิวเตอร์ระบบสัมผัสจากหน้าจอ Classes at 3 (green room) is knowledgeable about the election. Definition and principles of the election. Elections at different levels. Election Commission and the Office of the Election Commission. The role of political parties. Through forums and a computer touch screen. ห้องเรียนรู้ที่ ๔ (ห้องสีฟ้า) ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมือง กิจกรรมทดสอบความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตยผ่านคอมพิวเตอร์ระบบสัมผัสหน้าจอ และเครื่องตรวจจับการเคลื่อนไหวที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดความสนใจ Classes at 4 (blue room), study of political participation. To test for citizenship in a democratic society through a computer touch screen. And motion detectors to help stimulate interest. ห้องนิทรรศการที่ ๔ ห้องสาธิตการเลือกตั้ง จัดให้ผู้เข้าชมได้แสดงบทบาทสมมุติเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง และกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และลงคะแนนเลือกตั้งรวมถึงกระบวนการนับคะแนน บรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้ง รวมถึงแนะนำเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งต้นแบบที่จะนำมาใช้ลงคะแนนแทนการกาบัตรเลือกตั้งในอนาคต Exhibition Room 4 Demonstration of the election. Provide visitors role as a candidate. The election. And election of officers. And voting and vote counting process. Atmosphere of the campaign. And introduced into a prototype voting machine that will be used to check a ballot vote in the future. ห้องนิทรรศการที่ ๕ ห้องจำลองรัฐสภา กำหนดให้ผู้เข้าชมฟังการบรรยายเรื่องการประชุมรัฐสภาจากวิทยากรของศูนย์ฯ จัดให้ผู้เข้าชมได้แสดงบทบาทสมมุติเป็นองค์ประชุมและจำลองการประชุมรัฐสภา ซึ่งจะทำให้เข้าใจถึงบทบาทของการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่ได้รับเลือกตั้งและได้รับมอบอำนาจอธิปไตยมาจากประชาชน Exhibition Room 5 multi-purpose room. Used for activities such as seminars and workshops to promote learning for visitors waiting before or after the visit. Mock Parliament. Allow visitors to listen to lectures from speakers of the congress center. The visitors had a quorum and a role model Parliament. This will give insight into the role of the elected House of Representatives is authorized and sovereignty of the people. ห้องนิทรรศการที่ ๖ ห้องอเนกประสงค์ ใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น ประชุม สัมมนา และอบรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เข้าชมระหว่างรอก่อนเข้าหรือหลังเข้าชม Exhibition Room 6 multi-purpose room. Used for activities such as seminars and workshops to promote learning for visitors waiting before or after the visit. ห้องนิทรรศการที่ ๗ ห้องจัดนิทรรศการพิเศษในวาระต่างๆ รวมถึง การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการเลือกตั้งทั้งในและนอกประเทศในระดับต่างๆ โดยจัดหมุนเวียน ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ Exhibition Room 7 meeting rooms, exhibition and special events, including exhibitions relating to the election, both domestic and international levels. By circulating to suit the season. การเข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย เปิดบริการทุกวันราชการ วันจันทร์- วันศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. เปิดให้เข้าชมทั่วไปวันละ ๔ รอบ ส่วนการเข้าชมเป็นหมู่คณะ วันละ ๒ รอบ เวลา ๑๐.๐๐- ๑๒.๐๐ น.และ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐น. การเข้าชมรอบละประมาณ ๕๐ คน ใช้เวลา ๒ ชั่วโมง/รอบ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย Visiting the Democracy Education Center. Open daily service Monday - Friday 08.30 am -16.30 pm . Open to traffic at 4 cycles. For The group visits a day, 2 cycles start 10:00 to 12:00 am and 13:00 to 15:00 pm (2 hours/ cycle) about 50 people for cycle. without charge. สถานศึกษาและผู้สนใจเข้าชม สามารถติดต่อนัดหมาย วัน/เวลาเข้าชม โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๑-๘๙๕๘-๖๒ หรือโทรสาร ๐๒-๑๔๓๘๕๑๑ หรือเว็บไซด์ http://dec.ect.go.th Students and visitors can make an appointment. Date / time on the phone 02-141-8958-62 Fax 02-1438511 Or the website. http://dec.ect.go.th.

หน้าที่: เป็นการเตรียมเด็กและเยาวชน ทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียนให้มีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง เพื่อเติบโตเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีคุณภาพรวมทั้งเป็นการเสริมสร้างให้ประชาชนมีทักศนคติและพฤติกรรมที่สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตย รวมถึงการส่งเสริมให้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้ง และสนับสนุนการเลือกตั้งให้เกิดความโปร่งใจ สุจริต และเที่ยงธรรม

เปิดเหมือนปกติ

คณะผู้เข้าศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลลำทับ จังหวัดกระบี่จำนวน 42 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย วันอังคารที่ 10 ...
10/11/2020

คณะผู้เข้าศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลลำทับ จังหวัดกระบี่
จำนวน 42 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น.

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
27/10/2020

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ 50/2563
คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
.
ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรบริหารส่วนจังหวัด นั้น
.
วันนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 และมาตรา 142 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 โดยให้จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง อันเป็นวันที่สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562

คณะผู้เข้าศึกษาดูงานจาก ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอ ท่าช้าง จังหวัด สิงห์บุรี  จำนวน 30 คน เข้าศึกษ...
27/10/2020

คณะผู้เข้าศึกษาดูงานจาก ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอ ท่าช้าง จังหวัด สิงห์บุรี
จำนวน 30 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 - 11.30 น.

คณะผู้เข้าศึกษาดูงานจาก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาค กศ.บป. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จำนว...
26/10/2020

คณะผู้เข้าศึกษาดูงานจาก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาค กศ.บป. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จำนวน 62 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น.

น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอ...
23/10/2020

น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ขอบคุณภาพจาก Kapook

คณะผู้เข้าศึกษาดูงานจากโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ ๔๙ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน ...
01/10/2020

คณะผู้เข้าศึกษาดูงานจากโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ ๔๙ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 90 คน ( แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 45 คน) เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 - 11.00 น. และ 13.00 - 15.00 น.

คณะผู้เข้าศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ จำนวน 100 คน ( แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 50 คน) เข...
22/09/2020

คณะผู้เข้าศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ จำนวน 100 คน ( แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 50 คน) เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 08.30 - 11.30 น.

คณะผู้เข้าศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ จำนวน 100 คน ( แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 50 คน) เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 08.30 - 11.30 น.

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นำผู้เข้ารับการฝึกอบรมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโครงการพัฒนาสร้างเสริมประชาธิปไตยและการ...
16/09/2020

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นำผู้เข้ารับการฝึกอบรมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโครงการพัฒนาสร้างเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปี 2563 รุ่นที่ 3 จำนวน 90 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย วันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 09.00 - 11.30 น.

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นำผู้เข้ารับการฝึกอบรมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโครงการพัฒนาสร้างเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปี 2563 รุ่นที่ 3 จำนวน 90 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย วันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 09.00 - 11.30 น.

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นำผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ กลุ่มที่ 2 จำนวน 1...
14/09/2020

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นำผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ กลุ่มที่ 2 จำนวน 150 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย วันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 12.15 - 14.00 น.

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นำผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ กลุ่มที่ 2 จำนวน 150 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย วันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 12.15 - 14.00 น.

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นำผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ กลุ่มที่ 1 จำนวน 1...
14/09/2020

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นำผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ กลุ่มที่ 1 จำนวน 150 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย วันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 10.30 - 12.00 น.

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นำผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ กลุ่มที่ 1 จำนวน 150 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย วันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 10.30 - 12.00 น.

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (กลุ่มที่ 2 จำนวน 45 คน) เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย วันที่ 12 กันยายน 2563 เ...
14/09/2020

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (กลุ่มที่ 2 จำนวน 45 คน) เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย วันที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 12.30 - 15.00 น.

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (กลุ่มที่ 2 จำนวน 45 คน) เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย วันที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 12.30 - 15.00 น.

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (กลุ่มที่ 1 จำนวน 45 คน) คนเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย วันที่ 12 กันยายน 2563...
14/09/2020

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (กลุ่มที่ 1 จำนวน 45 คน) คนเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย วันที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. - 11.30 น.

คณะครู นักเรียน โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี จำนวน 44 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 เ...
28/08/2020

คณะครู นักเรียน โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี จำนวน 44 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 - 11.30 น.

คณะครู นักเรียน โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี จำนวน 44 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 - 11.30 น.

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (กลุ่มที่2 จำนวน 56 คน) เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาปร...
26/08/2020

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (กลุ่มที่2 จำนวน 56 คน) เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 - 11.30 น.

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (กลุ่มที่2 จำนวน 56 คน) เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 - 11.30 น.

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (กลุ่มที่1 จำนวน 56 คน) เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาปร...
26/08/2020

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (กลุ่มที่1 จำนวน 56 คน) เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 - 10.00 น.

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (กลุ่มที่1 จำนวน 56 คน) เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 - 10.00 น.

คณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำ และการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ในคณะกรรมาธิการการ...
26/08/2020

คณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำ และการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา เข้าศึกษาดูงาน วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00-15.00 น.

คณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำ และการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา เข้าศึกษาดูงาน วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00-15.00 น.

ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ...
12/08/2020

ถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

ขอบคุณภาพจาก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 นักศึกษา กศน. อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย
11/08/2020

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 นักศึกษา กศน. อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 นักศึกษา กศน. อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย

คณะนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 11 (พตส.11) เข้าศึกษาดูงานในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 256...
10/08/2020

คณะนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 11 (พตส.11) เข้าศึกษาดูงานในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 - 16.00 น.

คณะนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 11 (พตส.11) เข้าศึกษาดูงานในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 - 16.00 น.

คณะนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 11 (พตส.11) เข้าศึกษาดูงานในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 256...
10/08/2020

คณะนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 11 (พตส.11) เข้าศึกษาดูงานในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น.

คณะนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 11 (พตส.11) เข้าศึกษาดูงานในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563ขอขอบคุณภาพจาก สำนักงานคณะกรรมการก...
28/07/2020

ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

ขอขอบคุณภาพจาก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ขอเชิญชวนใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5 วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563 ขอบคุณ...
25/07/2020

ขอเชิญชวนใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5 วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563
ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

สรุปรายชื่อ 69 พรรคการเมือง ที่ยังดำเนินการอยู่ (ข้อมูล ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2563)ขอขอบคุณข้อมูลจาก กองทุนเพื่อการพัฒนาพรร...
15/07/2020

สรุปรายชื่อ 69 พรรคการเมือง ที่ยังดำเนินการอยู่ (ข้อมูล ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2563)
ขอขอบคุณข้อมูลจาก กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง

สรุปรายชื่อ 69 พรรคการเมือง ที่ยังดำเนินการอยู่ (ข้อมูล ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2563)

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดย #กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ขอ Update ข้อมูลจาก สำนักกิจการพรรคการเมือง ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 พบว่า มีพรรคการเมืองที่จดทะเบียนใหม่ จำนวน 2 พรรคการเมือง ได้แก่
1. พรรคไทยรวมไทย
2. พรรคกล้า

และมีพรรคการเมืองสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง จำนวน 7 พรรคการเมือง ได้แก่
1.พรรคพลังรัก
2. พรรคชาติพันธุ์ไทย
3. พรรคภูมิพลังเกษตรกรไทย
4. พรรคพลังแผ่นดินทอง
5. พรรคพัฒนาประเทศ
6. พรรคฐานรากไทย
7. พรรคพลังครูไทย

มีพรรคการเมืองที่ดำเนินการอยู่รวมจำนวน 69 พรรคการเมือง
รวมจำนวนสมาชิก 1,161,827 ราย
รวมจำนวนสาขาพรรคการเมือง 461 สาขา
รวมจำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 2,085 ราย
รายละเอียด คลิก shorturl.at/enCE8

1.พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (001)
หัวหน้าพรรค นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
รวมจำนวนสมาชิก 157,021 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 9 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 134 ราย

2.พรรคประชากรไทย (ปชท.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (002)
หัวหน้าพรรค นายคณิศร สมมะลวน
รวมจำนวนสมาชิก 14,673 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 14 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 17 ราย

3.พรรคความหวังใหม่ (ควม.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (013)
หัวหน้าพรรค นายชิงชัย มงคลธรรม
รวมจำนวนสมาชิก 6,358 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 7 ราย

4.พรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย (พนท.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (022)
หัวหน้าพรรค นายวชิร ศุภรมย์
รวมจำนวนสมาชิก 6,455 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 25 ราย

5.พรรคเพื่อไทย (พท.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (034)
หัวหน้าพรรค นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์
รวมจำนวนสมาชิก 70,491 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 229 ราย

6.พรรคเพื่อแผ่นดิน (พผ.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (041)
หัวหน้าพรรค นายไตรเทพ รัตนาจารย์
รวมจำนวนสมาชิก 16,655 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 30 ราย

7.พรรคชาติพัฒนา (ชพน.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (045)
หัวหน้าพรรค นายเทวัญ ลิปตพัลลภ
รวมจำนวนสมาชิก 15,911 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 57 ราย

8.พรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (055)
หัวหน้าพรรค น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา
รวมจำนวนสมาชิก 20,089 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 85 ราย

9.พรรคอนาคตไทย (อท.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (056)
หัวหน้าพรรค นายประวัติ เทียนขุนทด
รวมจำนวนสมาชิก 11,133 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 3 ราย

10.พรรคภูมิใจไทย (ภท) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (063)
หัวหน้าพรรค นายอนุทิน ชาญวีรกูล
รวมจำนวนสมาชิก 59,274 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 76 ราย

11.พรรคสังคมประชาธิปไตยไทย (ส.ป.ท.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (076)
หัวหน้าพรรค นางแจ่มศรี สุกโชติรัตน์
รวมจำนวนสมาชิก 5,560 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 6 ราย

12.พรรคประชาสามัคคี (ปส.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (091)
หัวหน้าพรรค นางสมพร จูมั่น
รวมจำนวนสมาชิก 6,061 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 2 ราย

13.พรรคประชาธิปไตยใหม่ (ปธม.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (109)
หัวหน้าพรรค นายสุรทิน พิจารณ์
รวมจำนวนสมาชิก 31,523 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 26 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 35 ราย

14.พรรคพลังชล (พช.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (112)
หัวหน้าพรรค นายเชาว์ มณีวงษ์
รวมจำนวนสมาชิก 5,632 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 2 ราย

15.พรรคครูไทยเพื่อประชาชน (ค.พ.ช.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (118)
หัวหน้าพรรค นายปรีดา บุญเพลิง
รวมจำนวนสมาชิก 16,562 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 6 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 68 ราย

16.พรรคพลังสหกรณ์ (พ.พส.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (122)
หัวหน้าพรรค นายอดิศักดิ์ ฟักแฟง
รวมจำนวนสมาชิก 19,085 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 6 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 4 ราย

17.พรรคพลังท้องถิ่นไท (พทท.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (124)
หัวหน้าพรรค นายชัชวาลล์ คงอุดม
รวมจำนวนสมาชิก 32,488 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 10 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 69 ราย

18.พรรคถิ่นกาขาวชาววิไล (ถกชว) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (129)
หัวหน้าพรรค นายมานะ ภุมรินทร์
รวมจำนวนสมาชิก 12,808 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 6 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 12 ราย

19.พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย (รป.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (133)
หัวหน้าพรรค นายดำรงค์ พิเดช
รวมจำนวนสมาชิก 12,319 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 74 ราย

20.พรรคไทรักธรรม (ท.ธ.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (144)
หัวหน้าพรรค นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค
รวมจำนวนสมาชิก 51,902 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 93 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 5 ราย

21.พรรคเสรีรวมไทย (สร.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (145)
หัวหน้าพรรค พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส
รวมจำนวนสมาชิก 45,466 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 73 ราย

22.พรรครักษ์ธรรม (ร.ธ.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (147)
หัวหน้าพรรค นายศักดาวุธ โกมลประเสริฐ
รวมจำนวนสมาชิก 4,495 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 1 ราย

23.พรรคเพื่อชาติ (พ.พ.ช.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (149)
หัวหน้าพรรค นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์
รวมจำนวนสมาชิก 20,652 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 6 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 72 ราย

24.พรรคพลังประชาธิปไตย (พปต.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (153)
หัวหน้าพรรค นายพูนพิพัฒน์ นิลรังษี
รวมจำนวนสมาชิก 19,924 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 13 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 49 ราย

25.พรรคภราดรภาพ (ภดภ.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (154)
หัวหน้าพรรค ร.อ. รชฏ พิสิษฐบรรณกร
รวมจำนวนสมาชิก 10,263 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 33 ราย

26.พรรคพลังไทยรักชาติ (พทรช.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (155)
หัวหน้าพรรค นายสุเทพ เข้มแข็งปรีชานนท์
รวมจำนวนสมาชิก 15,056 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 11 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 21 ราย

27.พรรคเพื่อชีวิตใหม่ (พ.ช.ม.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (157)
หัวหน้าพรรค นายทองประเสริฐ จันทรอัมพร
รวมจำนวนสมาชิก 9,153 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 6 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 4 ราย

28.พรรคก้าวไกล (ชื่อเดิมร่วมพัฒนาชาติไทย) (ก.ก.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (164)
หัวหน้าพรรค นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์
รวมจำนวนสมาชิก 12,648 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 13 ราย

29.พรรคทางเลือกใหม่ (ทลม.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (170)
หัวหน้าพรรค นายราเชน ตระกูลเวียง
รวมจำนวนสมาชิก 22,374 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 5 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 8 ราย

30.พรรคมติประชา (มปช.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (171)
หัวหน้าพรรค นายอนุชิต งามเบญจวิชัยกุล
รวมจำนวนสมาชิก 5,665 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 6 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 1 ราย

31.พรรคประชาภิวัฒน์ (ปชภ.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (172)
หัวหน้าพรรค นายสมเกียรติ ศรลัมพ์
รวมจำนวนสมาชิก 15,826 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 41 ราย

32.พรรคพลเมืองไทย (พล.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (173)
หัวหน้าพรรค นายสัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์
รวมจำนวนสมาชิก 10,322 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 7 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 43 ราย

33.พรรครวมใจไทย (รจท) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (174)
หัวหน้าพรรค นายนพดล อมรเวช
รวมจำนวนสมาชิก 10,758 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 7 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 16 ราย

34.พรรคพลังธรรมใหม่ (พธม.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (175)
หัวหน้าพรรค นายระวี มาศฉมาดล
รวมจำนวนสมาชิก 15,391 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 5 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 30 ราย

35.พรรคไทยธรรม (ทธม.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (178)
หัวหน้าพรรค นายภูษิต ภูปภัสศิริ
รวมจำนวนสมาชิก 7,480 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 11 ราย

36.พรรคไทยศรีวิไลย์ (ทศล.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (180)
หัวหน้าพรรค นายมงคลกิตต์ สุขสินธารานนท์
รวมจำนวนสมาชิก 10,492 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 44 ราย

37.พรรครวมพลังประชาชาติไทย (รปช.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (181)
หัวหน้าพรรค ม.ร.ว. จัตุมงคล โสณกุล
รวมจำนวนสมาชิก 27,851 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 11 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 72 ราย

38.พรรคสยามพัฒนา (สพน.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (182)
หัวหน้าพรรค นายเอนก พันธุรัตน์
รวมจำนวนสมาชิก 11,724 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 18 ราย

39.พรรคเพื่อคนไทย (พคท.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (183)
หัวหน้าพรรค นายวิทยา อินาลา
รวมจำนวนสมาชิก 7,309 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 12 ราย

40.พรรคพลังปวงชนไทย (พลท.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (184)
หัวหน้าพรรค นายนิคม บุญวิเศษ
รวมจำนวนสมาชิก 17,771 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 25 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 3 ราย

41.พรรคพลังไทยรักไทย (พ.ท.ร.ท.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (185)
หัวหน้าพรรค นายคฑาเทพ เตชะเดชเรืองกุล
รวมจำนวนสมาชิก 25,228 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 52 ราย

42.พรรคพลังชาติไทย (พพชท) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (186)
หัวหน้าพรรค พล.ต. ทรงกลด ทิพย์รัตน์
รวมจำนวนสมาชิก 27,072 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 80 ราย

43.พรรคประชาชาติ (ปช.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (187)
หัวหน้าพรรค นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา
รวมจำนวนสมาชิก 18,381 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 48 ราย

44.พรรคแผ่นดินธรรม (ผธ.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (188)
หัวหน้าพรรค นายกรณ์ มีดี
รวมจำนวนสมาชิก 8,578 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 5 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 37 ราย

45.พรรคคลองไทย (คล.ท.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (189)
หัวหน้าพรรค นายสายัณห์ อินทรภักดิ์
รวมจำนวนสมาชิก 2,317 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 5 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 9 ราย

46.พรรคประชาธรรมไทย (ปธท.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (190)
หัวหน้าพรรค นายพิเชษฐ สถิรชวาล
รวมจำนวนสมาชิก 26,723 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 7 ราย

47.พรรคประชานิยม (ปย.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (191)
หัวหน้าพรรค พล.ต.อ. ยงยุทธ เทพจำนงค์
รวมจำนวนสมาชิก 23,294 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 56 ราย

48.พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (192)
หัวหน้าพรรค นายอุตตม สาวนายน
รวมจำนวนสมาชิก 45,473 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 75 ราย

49.พรรคเศรษฐกิจใหม่ (ศม) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (193)
หัวหน้าพรรค นายสุภดิช อากาศฤกษ์ (รอง หน. รก. หน.)
รวมจำนวนสมาชิก 12,111 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 11 ราย

50.พรรคพลังสังคม (พ.พ.ส.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (198)
หัวหน้าพรรค นายวิฑูรย์ ชลายนนาวิน
รวมจำนวนสมาชิก 6,944 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 5 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 25 ราย

51.พรรคสุจริตชน (พลังไทสร้างชาติ) (สจช.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (200)
หัวหน้าพรรค นายกนกศักดิ์ ลิขิตไพรวัลย์
รวมจำนวนสมาชิก 14,322 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 8 สาขา

52.พรรคพลังศรัทธา (พลศธ.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (201)
หัวหน้าพรรค น.ส.พิสมัย เสนาวงค์
รวมจำนวนสมาชิก 7,309 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 29 ราย

53.พรรคกลาง (พก.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (203)
หัวหน้าพรรค นายชุมพล ครุฑแก้ว
รวมจำนวนสมาชิก 7,057 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 10 ราย

54.พรรคพลังเพื่อไทย (พล.พท) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (204)
หัวหน้าพรรค นายเอกวรพงศ์ อำนวยทรัพย์
รวมจำนวนสมาชิก 9,380 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา

55.พรรคประชาไทย (ปรชท.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (205)
หัวหน้าพรรค นายบุญยงค์ จันทร์แสง
รวมจำนวนสมาชิก 1,555 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 39 ราย

56.พรรคกรีน (กร) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (206)
หัวหน้าพรรค นายพงศา ชูแนม
รวมจำนวนสมาชิก 7,380 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 6 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 35 ราย

57.พรรคสามัญชน (พ.สมช) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (209)
หัวหน้าพรรค นายเลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์
รวมจำนวนสมาชิก 1,233 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 7 ราย

58.พรรคภาคีเครือข่ายไทย (ภคท.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (211)
หัวหน้าพรรค นางสาวกฤษอนงค์ สุวรรณวงศ์
รวมจำนวนสมาชิก 13,619 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 35 ราย

59.พรรคพลังไทยดี (พพทด.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (212)
หัวหน้าพรรค นายสาธุ อนุโมทามิ
รวมจำนวนสมาชิก 1,992 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 8 ราย

60.พรรคเพื่อไทยพัฒนา (พทพ) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (213)
หัวหน้าพรรค นางสาวอรอนงค์ บุญโต
รวมจำนวนสมาชิก 6,572 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 7 ราย

61.พรรคพัฒนาชาติ (พนช.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (214)
หัวหน้าพรรค นายชนาธิป ตามสมัย
รวมจำนวนสมาชิก 10,044 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 5 สาขา

62.พรรคคนงานไทย (พ.ค.ง.ท.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (215)
หัวหน้าพรรค นายธีระ เจียบุญหยก
รวมจำนวนสมาชิก 2,823 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 3 ราย

63.พรรคสร้างชาติ (สช.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (216)
หัวหน้าพรรค พล.อ. ปกิตน์ สันตินิยม
รวมจำนวนสมาชิก 6,450 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 5 ราย

64.พรรคเพื่ออนาคตไทย (พอท) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (217)
หัวหน้าพรรค นายอนุวัฒน์ วิกัยพัฒน์
รวมจำนวนสมาชิก 3,350 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 3 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 2 ราย

65.พรรคเศรษฐกิจไทย (ศท) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (218)
หัวหน้าพรรค นายประสงค์ วรารัตนกุล

66.พรรคไทยชอบธรรม (พทชธ.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (219)
หัวหน้าพรรค นายเมธี กาญวัฒนะกิจ

67.พรรคก้าวใหม่ (พ.ก.ม.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (220)
หัวหน้าพรรค นางวรนารถ ดวงอุดม

68.พรรคไทยรวมไทย (ทรวท.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (221)
หัวหน้าพรรค นายณัฐติพงษ์ วันทวี

69.พรรคกล้า (ก.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (222)
หัวหน้าพรรค นายกรณ์ จาติกวณิช

ที่อยู่

แจ้งวัฒนะ
Bangkok
10210

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

02-141-8959

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตยผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ถ้าประเทศไทยใช้ระบอบประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญอันมีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุขตามอนารยสากลแต่ใช้ระบบรัฐสภาถ้าจะเปลี่ยนจากรัฐสภาเป็นระบบกึ่งแทนจะได้ไหม คิดว่าคงไม่ผิดอะไรแค่แยกอำนาจให้ตรงตามหลักการเสรีประชาธิปไตย 1.รัฐสภา 2.นายกรัฐมนตรี(คณะรัฐมนตรี) มาจากการเลือกตั้งโดยพลเมืองทั้งชาติ 3.ศาลยุติธรรม คัดสรรกันเองหรือจะเลือกตั้ง แอดฯเพจช่วยตอบ