กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม https://dol.dip.go.th/th โลจิสติกส์ และ ชัพพลายเชน กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
(2)

เปิดเหมือนปกติ

๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓วันปิยมหาราชน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัลกาลที่ ๕พระมหากษัตริย์ผ...
22/10/2020

๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓
วันปิยมหาราช
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัลกาลที่ ๕
พระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน​ กองโลจิสติกส์​ กรม​ส่งเสริม​อุตสาหกรรม

กองโลจิสติกส์ ขอส่งบทความเผยแพร่ หัวข้อ"ประโยชน์ที่ภาคอุตสาหกรรม และประเทศได้รับจากการสร้างบุคลากรด้านโลจิสติกส์และโซ่อุ...
19/10/2020
หลักสูตรนักโลจิสติกส์มืออาชีพ - Google Drive

กองโลจิสติกส์ ขอส่งบทความเผยแพร่ หัวข้อ
"ประโยชน์ที่ภาคอุตสาหกรรม และประเทศได้รับจากการสร้างบุคลากรด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน"
โดย นายเจริญภพ พรวิริยางกูร
กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

องค์ความรู้ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเป็นความรู้ที่สำคัญ ในการลดต้นทุนสถานประกอบการทุกขนาดและอุตสาหกรรม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและความสามารถในการแข่งขันเพราะต้นทุนโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เกี่ยวข้องกับต้นทุนเกือบทุกด้านของการดำเนินธุรกิจแต่สถานประกอบการของไทยส่วนใหญ่ ยังขาด
องค์ความรู้และความเข้าใจในการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทาน โดยเฉพาะสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก เนื่องจากการดำเนินธุรกิจในช่วงเริ่มแรก ผู้ประกอบการจะมุ่งเน้นในเรื่องตลาดและการผลิตเป็นหลัก เพื่อให้ขายสินค้าได้มากและผลิตได้ทันต่อความต้องการของลูกค้า แต่เมื่อธุรกิจเติบโตขึ้น กิจกรรมดำเนินการมากและซับซ้อนขึ้น มีรายการและจำนวนสินค้ามากขึ้น มีพนักงานมากขึ้น มีข้อมูลที่ต้องใช้ประสานการดำเนินงานและการบริหารธุรกิจมากขึ้น รวมถึงการต้องเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ คาดการณ์ และประเมินผล
การดำเนินธุรกิจ เป็นต้น ผู้ประกอบการจำเป็นต้องใช้องค์ความรู้
ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ในการจัดการใน 3 ด้านหลักของธุรกิจ
คือ การจัดการสินค้าและวัตถุดิบ การจัดการด้านการเงิน และการจัดการด้านข้อมูลต่างๆ เพื่อให้เกิดการไหลที่ไม่ติดขัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด ใน 3 มิติคือ ด้านต้นทุน ด้านเวลา และด้านความน่าเชื่อถือ ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า ในการเริ่มต้นธุรกิจ
องค์ความรู้ในการจัดการด้านการตลาดและการผลิตเป็นปัจจัยสำคัญในการเริ่มต้นธุรกิจ แต่ในระยะยาวแล้วองค์ความรู้ในการจัดการ
ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสามารถในการแข่งขันและความอยู่รอดของธุรกิจ องค์ความรู้ในการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กต้องการมากเมื่อจะเติบโตขึ้นเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ และกล่าวได้ว่าสถานประกอบการที่บริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานไม่มีประสิทธิภาพแล้ว
จะเติบโตขึ้นเป็นกิจการขนาดใหญ่ไม่ได้เลย เพราะต้นทุนรวมของธุรกิจจะสูงมากจนไม่สามารถเติบโตต่อไปได้ หรืออาจจะต้องเลิก
กิจการในระหว่างทาง ดังนั้นการให้ความรู้ในการจัดการโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทานแก่บุคลากรในสถานประกอบการ และการสร้างที่ปรึกษา
ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นมากต่อการพัฒนาสถานประกอบการ และภาคอุตสาหกรรมของประเทศ
การให้ความรู้เพื่อสร้างนักจัดการโลจิสติกส์อุตสาหกรรม เป็นการพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมให้มีความรู้ความเข้าใจ
หลักการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน จะช่วยให้หน่วยธุรกิจในโซ่อุปทานเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ด้วยต้นทุนที่เหมาะสม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้ในทุกระดับ เพราะปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จที่จะช่วยผลักดันการดำเนินธุรกิจ คือ บุคลากรของสถานประกอบการมีความรู้และศักยภาพสูงในการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ขณะที่การฝึกอบรมเพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสำหรับภาคอุตสาหกรรมก็มีความจำเป็นมาก เนื่องจากถึงแม้จะพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานได้แล้ว แต่การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานมีความยากและซับซ้อนในหลายระดับ เกี่ยวข้องกับการจัดการภายในสถานประกอบการ และสร้างความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการในประเทศและระหว่างประเทศ ซึ่งจำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาแนะนำในเรื่องที่ยากและซับซ้อน เพราะลำพังองค์ความรู้ของบุคลากรในด้านโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทานในสถานประกอบการอาจไม่เพียงพอที่จะแก้ปัญหาได้ และประเทศไทยก็ยังขาดผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้อย่างมาก
กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ซึ่งมีภารกิจในการสนับสนุนผู้ประกอบการให้สามารถแก้ปัญหาและลดต้นทุนโลจิสติกส์
ในการประกอบการ ได้เล็งเห็นปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในด้าน
โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน จึงได้ดำเนินการสร้างบุคลากรในด้านนี้
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 จนถึงปัจจุบัน โดยสามารถสร้างนักจัดการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมทั้งระดับปฏิบัติการ ระดับหัวหน้าหน่วยงานและระดับบริหาร ได้จำนวน 2,615 ราย เพื่อไปลดต้นทุนโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของสถานประกอบการทั่วประเทศ และสามารถสร้างผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ทั้งในระดับทั่วไป และระดับเฉพาะทาง ได้จำนวน 338 ราย เพื่อไปให้คำปรึกษาแนะนำแก้ปัญหาด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของสถานประกอบการทั่วประเทศ และประเมินว่าบุคลากรในด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานที่สร้างขึ้นนี้ สามารถช่วยลดต้นทุนสถานประกอบการทั่วประเทศได้นับแสนล้านบาทตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมา

Link เพื่อดาวโหลดไฟล์เอกสารองค์ความรู้ด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เพิ่มเติม
https://drive.google.com/drive/folders/1V8RF8OthD8ehvcnz4hnzNQChtatQGLrN?usp=sharing

14/10/2020
Right Strategy by Akarat

Right Strategy by Akarat

เล่น BI ต้องเลือกเป็น

Business Intelligence ปัจจุบันเป้นเครื่องมือที่มาแรง และจำเป็นต้องมีใช้ในทุกๆองค์กร อีก 2-3 ปีข้างหน้า
ก่อนหน้านี้ BI ผู้บริหารหลายคน มองแค่เป็นเครื่องมือ ช่วยทำรายงาน (Visualization) ให้เร็วขึ้น

แนวคิดนี้ อาจจะถูกต้อง แต่เป็นจำกัดความสามารถของ BI ไปเท่ากับ่ ความสามารถขององค์กร หรือ องค์กรของเรา อาจจะมีความสามารถใช้ BI ได้แค่นั้นเอง

ยิ่งปัจจุบัน software BI มีความสามารถมากขึ้นมากจนพัฒนาไปเป็น ABI - Modern Aanlytics and Business Intelligence (คำนิยามของ Gartner บริษัทที่ปรึกษาชั้นนำ)

ในรายงานของ Gartner ได้กำหนด มาตราฐาน และวิเคราะห์ศักยภาพของ Software แต่ละอย่างละเอียด

วันที่ 14/10 20.30 Right Strategy by Akarat จะคุยเรื่องนี้กันครับ

ถ้ายังไม่ฟังตอนนี้ อย่าเพิ่งตัดสินใจลง BI!!

#BI #scm #logistics

วิเคราะห์ข้อมูลซัพพลายเชน Business Analytics for Supply Chain
Innovative Business Transformation

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓วันคล้ายวันสวรรณคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิร...
12/10/2020

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓
วันคล้ายวันสวรรณคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน​ กองโลจิสติกส์​ กรม​ส่งเสริม​อุตสาหกรรม

05/10/2020
เชิญชวนรับสมัคร

องค์กรท่านประสบปัญหาเหล่านี้อยู่ไหม
ย้ายบ่อย
คอยนาน
สต๊อคบาน
งานผิด
ผลิตเกิน
เดินเอื้อมหัน
ขั้นตอนไร้ค่า
หรือบุคลากรในองค์กรมีปัญหาสุขภาพ การเงิน บรรยากาศในการทำงานที่ไม่ดีเท่าที่ควร ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป ถ้าคุณได้รู้จัก SHAP

เพิ่ม Productivity ไปพร้อมๆ สร้างสุขในองค์กรทำได้อย่างไร ?
อยากรู้ต้องสมัคร SHAP โลจิสติกส์สร้างสุข ซีซั่น 2
วันนี้ - 31 ตุลาคม 2563 เท่านั้น สมัครก่อนมีสิทธิก่อน

https://docs.google.com/forms/d/1XTThJbty4gqtV_r4ITV8sieedaRG2lGIu5fk5pw6ANY/edit

02/10/2020

หจก.ฟีเนส ฟลาวเวอร์ส แมนนูแฟ๊คเจอร์เรอร์ หนึ่งในองค์กรต้นแบบของกิจกรรม โลจิสติกส์สร้างสุข เพิ่มผลิตภาพ ที่ได้รับรางวัลระดับ Platinum ในระดับประเทศ หากองค์กรท่านต้องการสร้างความสุข และเพิ่มผลิตภาพ อย่าพลาด โอกาสมาแล้ว สมัครก่อนมีสิทธิก่อน ฟรี !!!
https://docs.google.com/forms/d/1XTThJbty4gqtV_r4ITV8sieedaRG2lGIu5fk5pw6ANY/edit

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม inbox ได้เลยจ้า

ประกาศ ประกาศ!!"โครงการ SHAP กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมพร้อมสร้างองค์กรแห่งความสุขให้กับ SMEs ทั่วประเทศแล้ว!!" พร้อมกับการดู...
02/10/2020

ประกาศ ประกาศ!!
"โครงการ SHAP กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมพร้อมสร้างองค์กรแห่งความสุขให้กับ SMEs ทั่วประเทศแล้ว!!" พร้อมกับการดูแลของกองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในกิจกรรม "โลจิสติกส์สร้างสุข เพิ่มผลิตภาพ ซีซั่น 2"

หากองค์กรของท่านต้องการ
- ลดความสูญเปล่าในกระบวนการ ( 7 Wastes)
- ต้องการปรับปรุงการผลิตด้วย KAIZEN
- ต้องการลดสต๊อกสินค้า หรือวัตถุดิบ
- ต้องการการวางแผนการขนส่งสินค้า
- ต้องการประยุกต์ IT ด้านโลจิสติกส์แต่ไม่รู้ทำอย่างไร

และท่านต้องการพัฒนาบุคลากรพร้อมกันกับ Happy 8 ด้าน
1. Happy Body (สุขภาพดี)
2. Happy Heart (น้ำใจงาม)
3. Happy Society (สังคมดี)
4. Happy Relax (ผ่อนคลาย)
5. Happy Brain (หาความรู้)
6. Happy Soul (ทางสงบ)
7. Happy Money (ปลอดหนี้)
8. Happy Family (ครอบครัวดี)

ท่านสามารถเพิ่มผลิตภาพ และสร้างสุขได้ ไปพร้อมๆ กัน สมัคร "ฟรี"
ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/1XTThJbty4gqtV_r4ITV8sieedaRG2lGIu5fk5pw6ANY/edit

ภายในวันที ่31 ตุลาคม 2563 จำนวนจำกัด สมัครก่อนมีสิทธิก่อนนนนน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Inbox ได้เลยจ้าาา

วันออกพรรษา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๑๑ เป็นวันที่พระภิกษุพ้นข้อกำหนดทางวินัยที่จะอยู่จำพรรษา นับตั้งแต่วันเข้าพรรษาเป็...
02/10/2020

วันออกพรรษา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๑๑ เป็นวันที่พระภิกษุพ้นข้อกำหนดทางวินัยที่จะอยู่จำพรรษา นับตั้งแต่วันเข้าพรรษาเป็นต้นมา และสามารถจาริกไปค้างแรมที่อื่นได้ ซึ่งจะมีประเพณีที่เกี่ยวข้อง คือ การตักบาตรเทโวโรหนะ คือวันถัดจากวันออกพรรษา ๑ วัน ซึ่งพุทธศาสนิกชนมักจะตักบาตรในวันนี้ ด้วยนิยมว่าเป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้า เสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ หลังจากเสด็จไปโปรดพุทธมารดาอยู่ ๓ เดือน และถัดจากออกพรรษา ๑ เดือน ถือเป็น เทศกาลกฐิน ที่จะทำบุญถวายผ้ากฐินตามวัดต่าง ๆ เมื่อเทศกาลเข้าพรรษาได้ผ่านพ้นไปถึง ๓ เดือน ก็จะเป็นช่วงเวลาของ "วันออกพรรษา" ซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดระยะการจำพรรษา หรือออกจากการอยู่ประจำที่วัดในช่วงฤดูฝนตลอด ๓ เดือนของพระภิกษุสงฆ์ โดย วันออกพรรษา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ ของทุกปี ซึ่งเรียกอีกอย่างว่า "วันมหาปวารนา" คำว่า "ปวารนา" นั้นแปลว่า อนุญาตหรือยอมให้

25/09/2020
SHAP DIP

SHAP DIP

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสถานประกอบการเพื่อเข้าร่วมโครงการ SHAP เฟสที่ 3

ประกาศ ประกาศ!!
"โครงการ SHAP กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมพร้อมสร้างองค์กรแห่งความสุขให้กับ SMEs ทั่วประเทศแล้ว!!"

ความสุข..ผลิตภาพ
Happy ...Productive

โครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรใน SMEs หรือ SHAP ได้ดำเนินการสร้างองค์กรแห่งความสุขเพื่อเพิ่มผลิตภาพ SMEs ไทย มาถึงระยะที่ 3 แล้ว ครั้งนี้ทางโครงการ เปิดรับสมัครจำนวน 80 สถานประกอบการ
ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่ สิงหาคม 2563 - พฤศจิกายน - 2564 โดยสถานประกอบการที่้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนดังนี้
-สำรวจค่าความสุขขององค์กรโดย Happinometer
- สื่อและองค์ความรู้การสร้างสุขภาวะองค์กรตามหลัก Happy Workplace จากทางโครงการและเครือข่ายหน่วยงานสนับสนุนฯ
-อบรมพัฒนาบุคลลากรด้านองค์กรแห่งความสุข และพัฒนาผลิตภาพด้านต่างๆ พร้อมศึกษาดูงานองค์กรต้นแบบ
- การขับเคลื่อนกิจกรรมการสร้างสุขภาวะองค์กรจากเจ้าหน้าที่ SHAP Agents ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคและเครือข่ายหน่วยงานสนับสนุนการสร้างสุขภาวะองค์กรใน SMEs
- การให้คำปรึกษาแนะนำจากเจ้าหน้าที่ SHAP Agents รวมถึงหน่วยงานเครือข่ายสนับสนุนฯ ทั้งในด้านการสร้างสุขและการเพิ่ม Productivity
- การติดตามและประเมิณผลการดำเนินกิจกรรมตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อการสร้างสุขอย่างยั่งยืนในสถานประกอบการ
-ส่งเสริมประกวดองค์กรต้นแบบพร้อมร่วมรับรางวัล

สถานประกอบการไหน ที่สนใจอยากจะ พัฒนาองค์กรให้มีความสุขพร้อมกับเพิมผลิตภาพอย่างยั่งยืน สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้เลย ทั้งหมดนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

https://drive.google.com/file/d/1fEPauU8gB00JQezZEfZeKBxqLUWdM9DZ/view?usp=sharing

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ส่งใบสมัครมาได้ที่ E-mail [email protected]

25/09/2020
SHAP DIP

SHAP DIP

เชิญชวนสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ SHAP เฟส 3
ประกาศ ประกาศ!!
"โครงการ SHAP กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมพร้อมสร้างองค์กรแห่งความสุขให้กับ SMEs ทั่วประเทศแล้ว!!"

ความสุข..ผลิตภาพ
Happy ...Productive

โครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรใน SMEs หรือ SHAP ได้ดำเนินการสร้างองค์กรแห่งความสุขเพื่อเพิ่มผลิตภาพ SMEs ไทย มาถึงระยะที่ 3 แล้ว ครั้งนี้ทางโครงการ เปิดรับสมัครจำนวน 80 สถานประกอบการ
ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่ สิงหาคม 2563 - พฤศจิกายน - 2564 โดยสถานประกอบการที่้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนดังนี้
-สำรวจค่าความสุขขององค์กรโดย Happinometer
- สื่อและองค์ความรู้การสร้างสุขภาวะองค์กรตามหลัก Happy Workplace จากทางโครงการและเครือข่ายหน่วยงานสนับสนุนฯ
-อบรมพัฒนาบุคลลากรด้านองค์กรแห่งความสุข และพัฒนาผลิตภาพด้านต่างๆ พร้อมศึกษาดูงานองค์กรต้นแบบ
- การขับเคลื่อนกิจกรรมการสร้างสุขภาวะองค์กรจากเจ้าหน้าที่ SHAP Agents ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคและเครือข่ายหน่วยงานสนับสนุนการสร้างสุขภาวะองค์กรใน SMEs
- การให้คำปรึกษาแนะนำจากเจ้าหน้าที่ SHAP Agents รวมถึงหน่วยงานเครือข่ายสนับสนุนฯ ทั้งในด้านการสร้างสุขและการเพิ่ม Productivity
- การติดตามและประเมิณผลการดำเนินกิจกรรมตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อการสร้างสุขอย่างยั่งยืนในสถานประกอบการ
-ส่งเสริมประกวดองค์กรต้นแบบพร้อมร่วมรับรางวัล

สถานประกอบการไหน ที่สนใจอยากจะ พัฒนาองค์กรให้มีความสุขพร้อมกับเพิมผลิตภาพอย่างยั่งยืน สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้เลย ทั้งหมดนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

https://drive.google.com/file/d/1fEPauU8gB00JQezZEfZeKBxqLUWdM9DZ/view?usp=sharing

เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว ส่งใบสมัครมาได้ที่ E-mail [email protected]

รีบเลยนะจ๊ะ ช้าหมด อดสร้างสุขนะจ๊ะ!!

16/09/2020
Right Strategy by Akarat

Right Strategy by Akarat

Demand Forecasting - Software and Best Practice
Hands-On ซัพพลายเชน เดอะซีรีส์

ตอนนี้ จะขยายเรื่อง การวางแผนการพยากรณ์การขาย โมเดลทางสถิติต่างๆ และ software ที่ช่วยให้ชีวิตเราง่ายขึ้น..

พบกัน 2 ทุ่มครึ่งครับ

---------------------------------------------------
ดูตอนที่แล้วก่อนได้ที่นี่ครับ
Hands-On ซัพพลายเชน - เดอะซีรีส์
S&OP - Software and Practice

https://www.facebook.com/watch/?v=390531152257138&extid=rhrol5pWyVrBSadK

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม - DIProm
11/09/2020

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม - DIProm

กสอ. โชว์เสริมแกร่งบุคลากรค้าออนไลน์ พร้อมเดินหน้ายกระดับศักยภาพผู้ประกอบการสู่อีคอมเมิร์ซ

กรุงเทพฯ 11 กันยายน 2563 - นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดโครงการการอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ดีพร้อมด้านการค้าออนไลน์ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าอบรมจากส่วนกลาง จำนวน 11 หน่วยงาน ร่วมด้วย คณะที่ปรึกษาโครงการจาก บริษัท ตลาด ดอท คอม คณะผู้บริหารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) และเจ้าหน้าที่ กสอ. ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่เข้าร่วมฝึกอบรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมชั้น 6 โซนบี อาคาร กสอ.

สำหรับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ดีพร้อมด้านการค้าออนไลน์ เป็นการจัดอบรมในรูปแบบออนไลน์ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ จำนวนกว่า 160 ชั่วโมง โดยมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรของ กสอ. จำนวน 115 คน จาก 23 หน่วยงานให้มีองค์ความรู้และทักษะด้านการค้าออนไลน์ในเชิงลึก เพื่อนำไปต่อยอดการดำเนินงานส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่แนวคิดและรูปแบบเกี่ยวกับการค้าออนไลน์ การตลาดผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ อีคอมเมิร์ซคอนเซป อีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์ม การทำความรู้จักมาร์เก็ตเพลส และการทำตลาดผ่านโซเชียลมีเดีย รวมถึงสามารถสร้างช่องทางการขายออนไลน์ที่หลากหลายให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ อาทิ ตลาด ดอท คอม ช้อปปี้ ลาซาด้า เฟซบุ๊ก ไลน์ นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน จนเกิดเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริม SMEs ในอนาคต ### PR.DIProm (กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) รายงาน/ภาพข่าว

3 กันยายน 2563 จังหวัดสงขลาณ โรงแรมเบญจพร แกรนด์วิว สงขลานายภาสกร ชัยรัตน์ รสอ. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสัม...
07/09/2020

3 กันยายน 2563 จังหวัดสงขลา
ณ โรงแรมเบญจพร แกรนด์วิว สงขลา
นายภาสกร ชัยรัตน์ รสอ. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสัมมนา Logistics Showcase'63 ครั้งที่ 63 พื้นที่ภาคใต้ จังหวัดสงขลา หัวข้อ "ทางลัดองค์กรอยู่รอดในยุคดิจิทัล ดิสรัปชั่น" และมีนายประสาทสุข นิยมราษฎร์ ผอ.ศภ.11 กสอ. ให้เกียรติเข้าร่วมงาน โดยมีนางสาวชลาริน นิลพิฤกษ์ ผอ.กล.กสอ. กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดสัมมนาดังกล่าว ซึ่งมีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมสัมมนาไม่น้อยกว่า 100 ราย
โดยในกิจกรรมสัมมนามีการบรรยายและเสวนาจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์โดยตรงในด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

Download เอกสารประกอบการบรรยาย Showcase'63 ครั้งที่ 3 จ. สงขลาฯ หัวข้อ “ทางลัดองค์กรอยุ่รอดในยุค "ดิจิทัล ดิสรัปชั่น" ด้...
03/09/2020

Download เอกสารประกอบการบรรยาย

Showcase'63 ครั้งที่ 3 จ. สงขลาฯ หัวข้อ “ทางลัดองค์กรอยุ่รอดในยุค "ดิจิทัล ดิสรัปชั่น" ด้วยการจัดการซัพพลายเชน”
https://www.dip.go.th/th/dowload-file-news?file=1646

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 🤝 กลุ่มนโยบายและประสานเครือข่าย ได้รับเกียรติจาก นางสาวชลาริน นิลพิฤกษ์ ผู้อำนวยการกองโลจิสติกส์ ...
27/08/2020

วันที่ 27 สิงหาคม 2563
🤝 กลุ่มนโยบายและประสานเครือข่าย ได้รับเกียรติจาก นางสาวชลาริน นิลพิฤกษ์ ผู้อำนวยการกองโลจิสติกส์ มอบใบประกาศนียบัตร แด่ผู้ที่ผ่านเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการซัพพลายเชนเพื่อลดต้นทุน ในรูปแบบ In-house Coaching ณ สถานประกอบการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานประกอบการมีแผนการจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ที่สามารถนำแผนไปปรับใช้ได้จริง (SCL EXCLUSIVE CAMP) ณ บริษัท สยามชัยอาหารสากล จำกัด จังหวัดระนอง
📈โดยในวันนี้ทางบริษัท สยามชัยอาหารสากล จำกัด (อาหารทะเลแช่แข็งผลิตภัณฑ์ส่งออกเป็นหลัก) , บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารบีโบ้ จำกัด (ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป เช่น ทอดมันปลา-หมึก , ลูกชิ้นปลา , ปลาแผ่น) และบริษัท สยามชัยโภคภัณฑ์ จำกัด (ผลิตภัณฑ์ปลาป่นซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบของอาหารสัตว์) ได้นำเสนอแผนการจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ที่สามารถนำแผนไปปรับใช้ได้จริงซึ่งถือว่าได้บรรลุตามเป้าประสงค์ของโครงการ
👩🏻‍🏫 วิทยากร โดย ดร.กฤษฎ์ ฉันทจิรพร ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 🤝เจ้าหน้าที่ กลุ่มนโยบายและประสานเครือข่าย กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมเพิ่มศัก...
26/08/2020

วันที่ 26 สิงหาคม 2563
🤝เจ้าหน้าที่ กลุ่มนโยบายและประสานเครือข่าย กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการซัพพลายเชนเพื่อลดต้นทุน (SCL EXCLUSIVE CAMP) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานประกอบการมีแผนการจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ที่สามารถนำแผนไปปรับใช้ได้จริง
📈วิเคราะห์สาเหตุ-ปัญหา ของบริษัท สยามชัยอาหารสากล จำกัด เพื่อจัดทำแผนการจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ที่สามารถนำแผนไปปรับใช้ได้จริง
👩🏻‍🏫 วิทยากร โดย ดร.กฤษฎ์ ฉันทจิรพร ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

⚡️เปิดทางลัดประสบการณ์จริง ทำจริง ประสบความสำเร็จจริง เรียนรู้ปรับใช้ได้ 📢📢ขอเชิญท่านผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมง...
26/08/2020

⚡️เปิดทางลัดประสบการณ์จริง ทำจริง ประสบความสำเร็จจริง เรียนรู้ปรับใช้ได้

📢📢ขอเชิญท่านผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานสัมมนา logistics Showcase'63 ครั้งที่ 3 จ. สงขลา 📢📢
🤓หัวข้อ ทางลัดองค์กรอยุ่รอดในยุค "ดิจิทัล ดิสรัปชั่น" ด้วยการจัดการซัพพลายเชน
🔔🔔พบกับกิจกรรมการสัมมนา “ปรับแผนธุรกิจด้วยการจัดการซัพพลายเชน ผ่าวิกฤตในยุคดิจิทัล ดิสรัปชั่น” และเสวนา “เปิดประสบการณ์การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนให้ WOW” จากผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และผู้บริหารจากสถานประกอบการที่ประสบความสำเร็จจริง

🗓 ในวันพฤหัสบดี ที่ 3 ก.ย. 63 เวลา 08.30–16.30 น.

🏢 ณ โรงแรม เบญจพร แกรด์วิว สงขลา

🌟⭐️ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย .... ⭐️🌟⭐️ด่วน ... รับจำนวนจำกัด⭐️🌟⚡️
เข้าร่วมสัมมนา ลงทะเบียนออนไลน์ คลิ๊กกกกก.....https://bit.ly/30LF2vg

จัดโดย กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
สอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
👩คุณปิยะพร , คุณภิญญาพัชญ์
📞มือถือ 063 215 0475 โทรศัพท์ 0-2202-4510

🚗สถานที่จัดกิจกรรม : https://goo.gl/maps/3b4bjpLXvhHqTYha8

25/08/2020
DOL​ Online​ Team​

➡️ ทีม​ DOL​ Online​ Team
"โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนา​ศักยภาพบุคลากร​ให้ดีพร้อมด้านการค้าออนไลน์" โดยทีม​ กล.มีทั้งหมด​ 5​ คน​
➡️ จากการอบรมตั้ง​ 3​ ก.ค.2563​ -​ 28 ส.ค​ 2563​
➡️ ทางทีมงานขอขอบคุณ​ "ร้านริน ขนมไทย" จ.​ฉะเชิงเทรา​ ที่ให้ความร่วมมือกับทางกองโลจิสติกส์​ เป็นอย่างดี​ ไปฉะเชิงเทรา​ อย่าลืมแวะอุดหนุน​ขนมไทยแสนอร่อย​ที่​" ร้านริน​ ขนมไทย" กันนะครับ

📲ในตัวเมือง #ฉะเชิงเทรา สามารถสั่งขนมไทย
#ร้านรินขนมไทย ไปทานที่ทำงานหรือที่บ้านได้เลยคะ มีบริการส่ง foodpanda นะจ๊ะขอบอก📢
Here’s ริน ขนมไทย(สำนักงานใหญ่) on foodpanda. Check out what they have!

https://foodpanda.page.link/Pj5qC7SgCTsaqNw99

สาขาสำนักงานใหญ่

ที่อยู่

กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
Bangkok
10400

รถเมล สาย 8 97 และ ปอ.10,44,538

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

023544541

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ERP SoftPRO 4.0 ระบบอัจฉริยะ ผ่านระบบงานต่างๆ สนในติดต่อสอบถามได้ที่ 02-531-4050 ดูรายละเอียดได้ที่ www.softpro2000.com เราให้บริการเทคโนโลยีสู่อนาคต
ขอเชิญผู้ประกอบการที่สนใจนะคะเข้าร่วมโครงการกับกองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมค่ะ ด่วนรับสมัครสถานประกอบการจำนวนจำกัดค่ะ
ปี 2563 จะประสานงานขอวิทยากรมาให้ความรู้ด้านโลจิสติกส์ที่มุกดาหารครับ **หากมีโครงการหรือหลักสูตรที่จะมาให้ความรู้ด้านโลจิสติกส์ในพื้นที่ในปี 2562 ขอได้โปรดแจ้ง สอจ.มุกดาหารด้วยครับ ขอบคุณครับ
📣ขออนุญาติประชาสัมพันธ์ 🔔เตรียมพร้อมเปิดประตูสู่โอกาส และเชื่อมโยงการค้า การลงทุนในงาน Thailand Industrial Fair 2019 พบกับเส้นทางลัดสู่ความสำเร็จทางด้านอุตสาหกรรม และคู่ค้ามากมายทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงสินค้ามากกว่า 600,000 รายการ 1,200 บูธ ที่ยกขบวนมาจัดรายการ Promotion พิเศษสุด ๆ 30 – 70 % ในงาน เพื่อผู้ประกอบการ และนักธุรกิจ และเหล่าบรรดานักอุตสาหกรรมไทยปีละครั้งกับโซน อุตสาหกรรมสุดล้ำ Highlight Zone - Industrial Machinery - Industrial Supplies - Material Handling & Logistics - Garment & Printtech - Garage Equipment ✅พร้อมแคมเปญข้อเสนอส่วนลดแบบจัดเต็ม 👉🏻พบกันระหว่างวันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10:00 -19:00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 👉🏻ลงทะเบียนล่วงหน้าที่ www.thailandindustrialfair.com ☎ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2838-9999 ต่อ 1177 Email : [email protected] หรือทาง www.thailandindustrialfair.comและ www.facebook.com/IndustrialFair #TIF #TIF2019#thailandindustrialfair #thailandindustrialfair2019
ฝากประชาสัมพันธ์ถึง SMEs จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงด้วยนะครับ ^_^ #SMEsจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง #อบรมเชิงลึกด้านการตลาดดิจิทัล #การตลาดที่มาพร้อมกับการเงินทุน การอบรมเชิงปฏิบัติการ "ทัพรบยังมียุทธวิธี SME ต้องมีกลยุทธ์" โครงการ ยกระดับ SMEs สู่ Global ด้วยการค้าออนไลน์ ภายใต้กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ จัดโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ดำเนินการโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 16, 22, 23 และ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 – 16.30 น. ณ​ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. ต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs หรือหุ่นส่วนธุรกิจ หรือทายาทธุรกิจ เท่านั้น 2. กิจการมีการจดทะเบียนพาณิชย์กับหน่วยงานรัฐ (มีเอกสารรับรอง) รับเพียง 1 คน/บริษัท เท่านั้น หากต้องการเพิ่มจำนวนผู้เข้าเรียนมีค่าใช้จ่ายคนละ 2,000 บาท (เฉลี่ย 500 บาท/คน/วัน) คัดเลือกด้วยการสัมภาษณ์ รับเพียง 50 กิจการเท่านั้น !!!!! รายละเอียดและแบบฟอร์มการสมัคร https://goo.gl/forms/lL4zieDK0An1ZMUg1
ขอเชิญผู้ประกอบการที่มีกระบวนการทำงานเกี่ยวกับคลังสินค้าและการขนส่งสินค้าร่วมงานสัมมนาฟรี ในงาน Change Logistics พลิกโฉมธุรกิจ พิชิตความสําเร็จ ด้วยระบบบริหารโลจิสติกส์ ลงทะเบียนสัมมนาได้ที่ https://docs.google.com/…/1FAIpQLScck_m2zkgXKG4uP…/viewform… สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0642166841
สวัสดีครับ ผมเป็นตัวแทนจากบริษัท https://ineco.co.th ตอนนี้ทางเราได้ จำหน่ายระบบบัญชีไทย odoo11 (openERP)และสามารถใช้ ดังกล่าวที่คุณต้องการได้ 1. Sales - กระบวนงานเซลล์ขั้นพื้นฐาน, ออกแบบ templates 2. Accounting 3. Purchases - พื้นฐานในส่วนงานและกระบวนกรของฝ่ายจัดซื้อ 4. HR - พื้นฐานในส่วนงานHR 6.WMS 7.TMs 5. Reporting - รายงานทั่วไป และ แบบฟร์อมต่างๆ วีดีโอการใช้งานพื้นฐานครับ https://www.youtube.com/watch?v=30bIAdMo5gQ&index=2&list=PL7oNN6d2klFCmyLPsjQ4Gw4bX6c5NJJh7 ขาย เป็น VM ให้ทั้งโค๊ต ราคา 70,000 บาท -- ขอบคุณครับ อนิวรรตน์ เทพทอง 092-0719202 (มิ้งค์)