ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ศูนย์สาารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

เปิดเหมือนปกติ

ศูนย์สารสนเทศการเกษตรจัดการประชุมคณะกรรมการสารสนเทศการเกษตร ครั้งที่ 17/2563ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30-...
24/12/2020

ศูนย์สารสนเทศการเกษตรจัดการประชุมคณะกรรมการสารสนเทศการเกษตร ครั้งที่ 17/2563
ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมพงษ์ศรีหดุลชัย ชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศการเกษตร โดยมีนายศิริวัฒน์ ทรงธนศักดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศการเกษตร เป็นประธานการประชุมร่วมกับนักวิชาการที่เกี่ยวข้องจากศูนย์สารสนเทศการเกษตร กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร และศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาข้อมูลสารสนเทศการเกษตร

การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การนำเข้าข้อมูลเพื่อการจัดทำฐานข้อมูลที่เป็นโครงสร้าง" ในวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 09.0...
15/12/2020

การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การนำเข้าข้อมูลเพื่อการจัดทำฐานข้อมูลที่เป็นโครงสร้าง" ในวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยมีนายศิริวัฒน์ ทรงธนศักดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศการเกษตร เป็นประธานการประชุมร่วมกับนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการเกษตรจัดการประชุมคณะกรรมการสารสนเทศการเกษตร ครั้งที่ 16/2563ในวันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30-14....
08/12/2020

ศูนย์สารสนเทศการเกษตรจัดการประชุมคณะกรรมการสารสนเทศการเกษตร ครั้งที่ 16/2563
ในวันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30-14.00 น. ณ ห้องประชุมพงษ์ศรีหดุลชัย ชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศการเกษตร โดยมีนายศิริวัฒน์ ทรงธนศักดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศการเกษตร เป็นประธานการประชุมร่วมกับนักวิชาการที่เกี่ยวข้องจากศูนย์สารสนเทศการเกษตร กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร และศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาข้อมูลสารสนเทศการเกษตร

สศก. จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” (Big Cleaning Day)วันที่ 4 ธันวาคม 2563 นายฉันทานนท์ วรรณเ...
04/12/2020

สศก. จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” (Big Cleaning Day)
วันที่ 4 ธันวาคม 2563 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานเปิดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์จิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” (Big Cleaning Day) เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2563 ซึ่งยังเป็นวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยมี นางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม กล่าวรายงาน ณ อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร สศก. ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างความสามัคคีของบุคลากร

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 ครั้งที่ 11/2563 ในวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. ปร...
03/12/2020

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 ครั้งที่ 11/2563 ในวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. ประชุมทางไกลผ่าน Application Zoom ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานที่ประชุม ร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การประชุมหารือระหว่างสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) เรื่องการบูร...
03/12/2020

การประชุมหารือระหว่างสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) เรื่องการบูรณาการข้อมูล Farmer ONE สำหรับการบริหารจัดการข้อมูลประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเปราะบาง นำโดยผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการเกษตร นายวินิต อธิสุข ร่วมกับผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องประชุม AEOC 1 อาคารศูนย์ปฎิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

การประชุมผู้อำนวยการส่วน ครั้งที่ 11/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. โดยมีนายวินิต อธิสุข ผู้อำนวย...
27/11/2020

การประชุมผู้อำนวยการส่วน ครั้งที่ 11/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. โดยมีนายวินิต อธิสุข ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการเกษตร เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมพงษ์ศรีหดุลชัย ชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน
25/11/2020

เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน

การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน Big Data และ Gov Tech ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 5/2563

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นายพลเชษฐ์ ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน Big Data และ Gov Tech ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องประชุม AEOC ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยมี ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) ทั้ง 77 จังหวัด เข้าร่วมประชุมด้วย

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการได้นำเสนอแนวทางการเชื่อมโยง Big Data และศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) ให้ที่ประชุมทราบ และที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณารูปแบบการนำเสนอข้อมูลการให้บริการภาครัฐ (Gov Tech) และรูปแบบการนำเสนอให้บริการข้อมูลศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC)

เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน
23/11/2020

เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 นายพลเชษฐ์ ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมแผนดำเนินงานโครงการการสำรวจการเกษตรเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเกษตรแบบยั่งยืน Project for Supporting Agricultural Survey on Promoting Sustainable Agriculture in ASEAN Region (SAS-PSA) ระหว่างสำนักงานเลขานุการ AFSIS และ ศูนย์สารสนเทศการเกษตร พร้อมด้วยกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรเข้าร่วม เพื่อร่วมกันพิจารณาพื้นที่เป้าหมายในการสำรวจโครงการ SAS-PSA รวมทั้งแผนการดำเนินงานต่างๆ ณ ห้องประชุมพงษ์ศรีหดุลชัย ชั้น 2 ศูนย์สารสนเทศการเกษตร

ศูนย์สารสนเทศการเกษตรจัดการประชุมคณะกรรมการสารสนเทศการเกษตร ครั้งที่ 15/2563ในวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30-14....
18/11/2020

ศูนย์สารสนเทศการเกษตรจัดการประชุมคณะกรรมการสารสนเทศการเกษตร ครั้งที่ 15/2563
ในวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30-14.00 น. ณ ห้องประชุมพงษ์ศรีหดุลชัย ชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศการเกษตร โดยมีนายศิริวัฒน์ ทรงธนศักดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศการเกษตร เป็นประธานการประชุมร่วมกับนักวิชาการที่เกี่ยวข้องจากศูนย์สารสนเทศการเกษตร กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร และศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาข้อมูลสารสนเทศการเกษตร

เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน
17/11/2020

เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน

รองเลขาธิการ สศก. อนุญาตให้ สอวช. เข้าพบ เพื่อสัมภาษณ์ถึงแนวทางการสำรวจและจัดเก็บข้อมูล สำหรับนำไปใช้ประโยชน์

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นายพลเชษฐ์ ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วยนายวินิต อธิสุข ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการเกษตร อนุญาตให้สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) เข้าพบ ณ ห้องประชุม aeoc ชั้น 1 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อให้ข้อมูลและสัมภาษณ์เกี่ยวกับ วิธีการสำรวจ การจัดเก็บข้อมูล และข้อจำกัดในการใช้ข้อมูล ในฐานะที่ สศก. เป็นหน่วยงานหลักด้านสารสนเทศการเกษตร และดำเนินการการจัดทำ Big Data ด้านการเกษตร โดยทาง สอวช. ได้ดำเนินโครงการจัดทำผังโครงสร้างข้อมูลและแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมเพื่อการดำเนินการแบบบูรณาการ โดย จะต้องมีการ ออกแบบการจัดเก็บข้อมูลในการติดตามและประเมินผลศึกษาข้อมูล เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลต่อไป ในอนาคต

การประชุมกองบรรณาธิการ จัดทำเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์สารสนเทศการเกษตร ครั้งที่ 9/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา ...
12/11/2020

การประชุมกองบรรณาธิการ จัดทำเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์สารสนเทศการเกษตร ครั้งที่ 9/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30-12.00 น. โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศการเกษตร นายศิริวัฒน์ ทรงธนศักดิ์ เป็นประธานการประชุมร่วมกับ นักวิชาการที่เกี่ยวข้องจากกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร และกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ เพื่อพิจารณาข้อมูลฯ ณ ห้องประชุมพงษ์ศรีหดุลชัย ชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

การประชุมคณะอนุกรรมการต้นทุนการผลิตไก่ไข่และสุกร ในวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. และ 13.30 น. โดยมี นายพลเชษ...
11/11/2020

การประชุมคณะอนุกรรมการต้นทุนการผลิตไก่ไข่และสุกร ในวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. และ 13.30 น. โดยมี นายพลเชษฐ์ ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ศูนย์สารสนเทศการเกษตรจัดการประชุมคณะกรรมการสารสนเทศการเกษตร ครั้งที่ 14/2563ในวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30-1...
04/11/2020

ศูนย์สารสนเทศการเกษตรจัดการประชุมคณะกรรมการสารสนเทศการเกษตร ครั้งที่ 14/2563
ในวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมพงษ์ศรีหดุลชัย ชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศการเกษตร โดยมีนายศิริวัฒน์ ทรงธนศักดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศการเกษตร เป็นประธานการประชุมร่วมกับนักวิชาการที่เกี่ยวข้องจากศูนย์สารสนเทศการเกษตร กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร และศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาข้อมูลสารสนเทศการเกษตร

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการเกษตร มอบหมายให้ ผู้เชียวชาญด้านสารสนเทศการเกษตร ผู้แทนส่วนสารสนเทศเศ...
04/11/2020

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการเกษตร มอบหมายให้ ผู้เชียวชาญด้านสารสนเทศการเกษตร ผู้แทนส่วนสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร และส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าประชุมหารือร่วมกับผู้แทนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในเรื่องการใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลเกษตรกรกลางเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำรายงาน การศึกษาความเหมาะสมโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทํากินทางการเกษตร ระยะที่ 3 โดยมีแนวคิดในการรวบรวมข้อมูลเกษตรกรทั่วประเทศ ที่มีไฟฟ้าใช้เพื่อการเกษตรและยังไม่มีไฟฟ้าใช้ มาวิเคราะห์ความต้องการใช้ไฟฟ้าของเกษตรกรในอนาคต ต่อไป

เมื่อวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 นายพลเชษฐ์  ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และ นายวินิต อธิสุข ผู้อำนวยกา...
02/11/2020

เมื่อวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 นายพลเชษฐ์ ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และ นายวินิต อธิสุข ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการเกษตร และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้มอบพัสดุให้วัดเกาะยวน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง โดย พระครูภัทรสิทธิ เจ้าอาวาสวัดเกาะยวน เป็นผู้รับมอบพัสดุ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 ที่นั่ง ยี่ห้อ NISSAN หมายเลขทะเบียน ออ 6754 กทม โดยมีวัตถุประสงค์ที่มอบให้เพื่อใช้ประโยชน์ในศาสนกิจของวัด

กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ สศก
30/10/2020

กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ สศก

วันที่ 26-29 ตุลาคม 2563 ผู้แทนกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ และศูนย์สารสนเทศการเกษตร ประชุมชี้แจงการจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด และแนะนำโปรแกรมบันทึกข้อมูลปฏิทินฯ ผ่านระบบออนไลน์ รวมถึงแนะนำ Dashboard ปฏิทินฯ ตลอดจนหารือเชิงลึกด้านการเก็บข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบต่อไป มีผู้แทนสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และสำนักงานประมงจังหวัด เข้าร่วมประชุม โดยมีสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 เชียงใหม่ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 พิษณุโลก สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 ชัยนาท สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12 นครสวรรค์ เป็นเจ้าภาพ ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

เมื่อวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 นายพลเชษฐ์  ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และ นายวินิต อธิสุข ผู้อำนวยการศ...
27/10/2020

เมื่อวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 นายพลเชษฐ์ ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และ นายวินิต อธิสุข ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการเกษตร และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้มอบพัสดุให้วัดภูตบรรพต จังหวัดสงขลา โดย พระครูปลัดสุวัฒนปัญญาคุณ ผู้รับมอบอำนาจจาก พระครูสุพัฒนสมาจาร เจ้าอาวาสวัดภูตบรรพต เป็นผู้รับมอบพัสดุ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 ที่นั่ง ยี่ห้อ NISSAN หมายเลขทะเบียน ฮก 2614 กทม โดยมีวัตถุประสงค์ที่มอบให้เพื่อใช้ประโยชน์ในศาสนกิจของวัด

การประชุมหารือในเรื่อง การสร้างความร่วมมือระหว่างส่วนงาน ตามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการและการแล...
27/10/2020

การประชุมหารือในเรื่อง การสร้างความร่วมมือระหว่างส่วนงาน ตามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการและการแลกเปลี่ยนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ระหว่างสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมพงษ์ศรีหดุลชัย ชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 ครั้งที่ 10/2563 ในวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ประชุมทา...
20/10/2020

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 ครั้งที่ 10/2563 ในวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ประชุมทางไกลผ่าน Application Zoom ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี รศ.ดร.อาณัฐชัย รัตตกุล ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานที่ประชุม ร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน
02/10/2020

เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน

สศก. จัดพิธีรับมอบงานในตำแหน่งเลขาธิการ สศก.

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จัดพิธีรับมอบงานในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระหว่าง นายฉันทานนท์ วรรณเขจร ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และนางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในวาระที่คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งให้ นายฉันทานนท์ วรรณเขจร ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ มีคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมในพิธีและแสดงความยินดีในโอกาสนี้ด้วย

เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน
01/10/2020

เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน

เลขาธิการ สศก. สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหน่วยงาน

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหน่วยงาน ได้แก่ เทวาลัยองค์ท้าวมหาพรหม อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ ศาลพระภูมิ รูปปั้น ดร.สมนึก ศรีปลั่ง และศาลปู่ ย่า เนื่องในโอกาสที่คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ มีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมในพิธี และร่วมเเสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย

การประชุมผู้อำนวยการส่วน ครั้งที่ 9/2563 ในวันพุธที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. โดยมีนายวินิต อธิสุข ผู้อำนวยการศูนย์...
30/09/2020

การประชุมผู้อำนวยการส่วน ครั้งที่ 9/2563 ในวันพุธที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. โดยมีนายวินิต อธิสุข ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการเกษตร เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมพงษ์ศรีหดุลชัย ชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

กิจกรรม สำเริง สำราญ งานเกษียณ ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 ณ บริเวณด้านหน้าอาคารศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจ...
28/09/2020

กิจกรรม สำเริง สำราญ งานเกษียณ ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 ณ บริเวณด้านหน้าอาคารศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ศูนย์สารสนเทศการเกษตรจัดการประชุมคณะกรรมการสารสนเทศการเกษตร ครั้งที่ 13/2563ในวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ...
23/09/2020

ศูนย์สารสนเทศการเกษตรจัดการประชุมคณะกรรมการสารสนเทศการเกษตร ครั้งที่ 13/2563
ในวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพงษ์ศรีหดุลชัย ชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศการเกษตร โดยมีนายศิริวัฒน์ ทรงธนศักดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศการเกษตร เป็นประธานการประชุมร่วมกับนักวิชาการที่เกี่ยวข้องจากศูนย์สารสนเทศการเกษตร กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร และศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาข้อมูลสารสนเทศการเกษตร

การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน Big Data และ Gov Tech ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 4/2563 ในวันพุธที่ 23 กันยายน 2...
23/09/2020

การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน Big Data และ Gov Tech ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 4/2563 ในวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. โดยมีนายพลเชษฐ์ ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

กิจกรรม 5 ส. ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ครั้งที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563  ณ อาคารศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศร...
18/09/2020

กิจกรรม 5 ส. ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ครั้งที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 ณ อาคารศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

กิจกรรม 5 ส. ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ครั้งที่ 2  ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563กรรม ณ อาคารศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงา...
18/09/2020

กิจกรรม 5 ส. ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ครั้งที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563กรรม ณ อาคารศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน
16/09/2020

เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน

วันที่ 16 กันยายน 2563 นายพลเชษฐ์ ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตร ด้านประมง ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมพงษ์ศรีหดุลชัย ชั้น 2 ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยมี นายวินิต อธิสุข ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการเกษตร เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาผลพยากรณ์ปริมาณการผลิตประมง ปี 2563 สำหรับไตรมาส 3/2563 ได้แก่ กุ้งขาวแวนนาไม กุ้งกุลาดำ ปลานิล และปลาดุก

ศูนย์สารสนเทศการเกษตรจัดการประชุมคณะกรรมการสารสนเทศการเกษตร ครั้งที่ 12/2563ในวันพุธที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห...
09/09/2020

ศูนย์สารสนเทศการเกษตรจัดการประชุมคณะกรรมการสารสนเทศการเกษตร ครั้งที่ 12/2563
ในวันพุธที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพงษ์ศรีหดุลชัย ชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศการเกษตร โดยมีนายศิริวัฒน์ ทรงธนศักดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศการเกษตร เป็นประธานการประชุมร่วมกับนักวิชาการที่เกี่ยวข้องจากศูนย์สารสนเทศการเกษตร กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร และศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาผลการพยากรณ์ไตรมาสที่ 3/2563

เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน
03/09/2020

เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน

การประชุมรับทราบผลการวิเคราะห์ข้อมูลมันสำปะหลังโรงงาน ปี 2563

วันที่ 3 กันยายน 2563 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วยนายพลเชษฐ์ ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประชุมรับทราบผลการวิเคราะห์ข้อมูลมันสำปะหลังโรงงาน ปี 2563 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมรับฟังสรุปการวิเคราะห์ข้อมูล และปัญหาอุปสรรคจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนประกอบด้วย ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการเกษตร ผู้แทนจากสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ผู้แทนจากกรมส่งเสริมการเกษตร ผู้แทนจากสมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย สมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย สมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย และสมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการเกษตรอัจฉริยะ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ฉบับสมบูรณ์) ระหว่างวันที่ 31 ส...
31/08/2020

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการเกษตรอัจฉริยะ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ฉบับสมบูรณ์) ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม 801 กรมพัฒนาที่ดิน

ศูนย์สารสนเทศการเกษตรจัดการประชุมคณะกรรมการสารสนเทศการเกษตร ครั้งที่ 11/2563ในวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น....
31/08/2020

ศูนย์สารสนเทศการเกษตรจัดการประชุมคณะกรรมการสารสนเทศการเกษตร ครั้งที่ 11/2563
ในวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์สารสนเทศการเกษตร ชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศการเกษตร โดยมีนายศิริวัฒน์ ทรงธนศักดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศการเกษตร เป็นประธานการประชุมร่วมกับนักวิชาการที่เกี่ยวข้องจากศูนย์สารสนเทศการเกษตร กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร และศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาข้อมูลฯ

การประชุมผู้อำนวยการส่วน ครั้งที่ 8/2563 ในวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. โดยมีนายวินิต อธิสุข ผู้อำนวยการศูนย์...
26/08/2020

การประชุมผู้อำนวยการส่วน ครั้งที่ 8/2563 ในวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. โดยมีนายวินิต อธิสุข ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการเกษตร เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมพงษ์ศรีหดุลชัย ชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 ครั้งที่ 8/2563 ในวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. ผ่านร...
25/08/2020

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 ครั้งที่ 8/2563 ในวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. ผ่านระบบประชุมทางไกล Application Zoom โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ที่อยู่

ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

029407038

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น