สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ - Electrical and Electronics Institute

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ - Electrical and Electronics Institute สถาบันเครือข่ายของกระทาวงอุตสาหกรรม เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทย อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มีบทบาทในการสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยมาโดยตลอด นับเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศชาติ แม้ว่าในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา มูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง แต่สถานการณ์ในปัจจุบันมีการแข่งขันทางการค้าที่เข้มข้นทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกรวมถึงต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบทางการค้าและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ตลอดเวลารัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน บนเวทีการค้าโลกได้อย่างยั่งยืน จึงได้จัดตั้ง "สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์" ขึ้นเพื่อเป็นสถาบันเครือข่ายอิสระเฉพาะทาง ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเป็นหน่วยงานรองรับเป็นองค์กรที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศเพื่อประสานงานและได้บริการ เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทยให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก
(5)

เปิดเหมือนปกติ

📣ขอเรียนเชิญบริษัท/หน่วยงาน ที่มีความสนใจสมัครเข้าร่วมการอบมสัมมนาในหัวข้อ “ก้าวแรกในการพัฒนาองกรค์สู่มาตรฐานดิจิทัลระดั...
21/08/2020

📣ขอเรียนเชิญบริษัท/หน่วยงาน ที่มีความสนใจสมัครเข้าร่วมการอบมสัมมนาในหัวข้อ “ก้าวแรกในการพัฒนาองกรค์สู่มาตรฐานดิจิทัลระดับสากล”

🔻🔻🔻🔻🔻
📅วันที่ 3 กันยายน 2563
⌚️ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น.
🏬ณ ห้องประชุม เรนโบว์ ฮอลล์ ชั้น 17
โรงแรม Baiyoke Sky hotel Bangkok

โดยสามารถสมัครลงทะเบียนผ่าน ➡️ QR Code
ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 1 กันยายน 2563
หรือปิดรับสมัครทันทีเมื่อเต็มจำนวน

☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
02-280-7272 ต่อ 8325 (คุณอนุศักดิ์)
E-mail : [email protected]

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) "การสนับสนุนและพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ของไทยสู่อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์" วันจันทร์ที่...
10/08/2020

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) "การสนับสนุนและพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ของไทยสู่อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์"

วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 นายณรัฐ รุจิรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และ ศ. นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และ นางกนิษฐ์ เมืองกระจ่าง นายกสมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมไทย ได้ลงนาม MOU ร่วมกันระหว่าง 3 หน่วยงาน เพื่อสนับสนุนและพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ของไทยสู่อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ โดยมี นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมเป็นสักขีพยาน และ ศ. นพ. ม.ล. ชาครีย์ กิติยากร หัวหน้าศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ (MIND Center) กล่าวต้อนรับผู้บริหารของทั้ง 3 หน่วยงาน

บทบาทของสถาบันในการลงนาม MOU ครั้งนี้ สถาบันจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนในเรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑ์และการทดสอบ ทั้งด้านความปลอดภัย, ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC), การประเมินความเสี่ยง, ความสอดคล้องตามมาตรฐานซอฟแวร์ เพื่อให้เกิดนวัตกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่พัฒนาขึ้นนั้น มีความน่าเชื่อถือและเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด เพื่อให้เกิดการพัฒนาและการเติบโตในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ได้อย่างแท้จริง

by Admin

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) "การสนับสนุนและพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ของไทยสู่อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์"

วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 นายณรัฐ รุจิรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และ ศ. นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และ นางกนิษฐ์ เมืองกระจ่าง นายกสมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมไทย ได้ลงนาม MOU ร่วมกันระหว่าง 3 หน่วยงาน เพื่อสนับสนุนและพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ของไทยสู่อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ โดยมี นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมเป็นสักขีพยาน และ ศ. นพ. ม.ล. ชาครีย์ กิติยากร หัวหน้าศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ (MIND Center) กล่าวต้อนรับผู้บริหารของทั้ง 3 หน่วยงาน

บทบาทของสถาบันในการลงนาม MOU ครั้งนี้ สถาบันจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนในเรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑ์และการทดสอบ ทั้งด้านความปลอดภัย, ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC), การประเมินความเสี่ยง, ความสอดคล้องตามมาตรฐานซอฟแวร์ เพื่อให้เกิดนวัตกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่พัฒนาขึ้นนั้น มีความน่าเชื่อถือและเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด เพื่อให้เกิดการพัฒนาและการเติบโตในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ได้อย่างแท้จริง

by Admin

📣“โอกาสการค้า การลงทุนของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทย ในระเบียบโลกใหม่” สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ...
29/07/2020

📣“โอกาสการค้า การลงทุนของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทย ในระเบียบโลกใหม่”

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดกิจกรรมอบรม/สัมมนา (ฟรี) ให้แก่ผู้ประกอบการที่เป็น SMEs

📅 วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.00 น.
🏬 สถานที่ : โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ (รางน้ำ) ณ ห้องอินฟินิตี้ 1&2 ชั้น G

ผู้สนใจเข้าร่วมงานอบรมสัมมนา สามารถสมัครออนไลน์โดยสแกน QR Code และส่งใบสมัครภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2563

☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
แผนกพัฒนาเทคนิคและเครือข่ายอุตสาหกรรม
สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
คุณปัญญา โทร. 0-2280-7272 ต่อ 8323
Email: [email protected]

by Admin

ด้วยสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ดำเนินการจัดอบบรม "หลักสูตรวิทยาการข้อมูลภาคปฏิบัติ ...
21/07/2020

ด้วยสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ดำเนินการจัดอบบรม "หลักสูตรวิทยาการข้อมูลภาคปฏิบัติ เพื่อเรียนรู้ทักษะสำหรับพัฒนางานวิเคราะห์ข้อมูล (Data Science with Data and Big Data Analysis Tools and Case Study)" ภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมกระบวนการผลิตอัจฉริยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สถาบันฯ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีความสนใจจะฝึกอบรมด้านการออกแบบประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในเศรษฐกิจยุคดิจิทัลและยุคอุตสาหกรรม 4.0 เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรดังกล่าว

จำนวนรับสมัคร : 30 คน
วันที่อบรม : 11, 12, 17, 19 และ 20 สิงหาคม 2563
สถานที่อบรม : โรงแรมมิดทาวน์ กรุงเทพฯ ถนนพระราม 6

หมดเขตรับสัมคร : 7 สิงหาคม 2563

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
นายอนุศักดิ์ พัฒนวัชรกุล
โทรศัพท์ 02-2807272 ต่อ 8325
E-mail : [email protected]

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับ Knowledge Exchange Center สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) จัดอบรมเรื่อง. "Healtht...
11/07/2020

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับ Knowledge Exchange Center สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) จัดอบรมเรื่อง
.
"Healthtech Revolution and Decentralizing Care"
โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 15-17 ก.ค. 2563 ณ อาคาร KX ถนนกรุงธนบุรี
.
เนื้อหาครอบคลุมเรื่อง
💥 การพัฒนาอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์
💥 ระบบนิเวศสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์การแพทย์
💥 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
💥 การประยุกต์ใช้อุปกรณ์ที่เป็น wearable device
(อุปกรณ์เพื่อสุขภาพแบบสวมใส่)
Bio printing และเทคโนโลยี Brain Computer
Interface เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาโรค
และช่วยให้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
💥 อัพเดตเรื่องภาพรวมของอุตสาหกรรมการแพทย์
💥 ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงภายในโรงพยาบาล
.
มาเจอกันที่ KX
👉 วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00-16.30 น.
👉 สมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่ https://bit.ly/3eOV0t7

ภาพบรรยากาศ การประชุมจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 26 - 27 มิถุนายน 2563 ณ ศูนย์ปฏิบัติการและมาตรฐาน สถา...
30/06/2020

ภาพบรรยากาศ การประชุมจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 26 - 27 มิถุนายน 2563 ณ ศูนย์ปฏิบัติการและมาตรฐาน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ นิคมอุตสาหกรรมบางปู เพื่อเป็นการระดมสมองและวางแผนการดำเนินงานร่วมกันภายในองค์กร

By Admin

ภาพบรรยากาศ การประชุมจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 26 - 27 มิถุนายน 2563 ณ ศูนย์ปฏิบัติการและมาตรฐาน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ นิคมอุตสาหกรรมบางปู เพื่อเป็นการระดมสมองและวางแผนการดำเนินงานร่วมกันภายในองค์กร

By Admin

📣 “เชิญชวนผู้ประกอบการที่มีความสนใจจะฝึกอบรมด้านการออกแบบประยุกต์ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม มาตรฐานกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ท...
29/06/2020

📣 “เชิญชวนผู้ประกอบการที่มีความสนใจจะฝึกอบรมด้านการออกแบบประยุกต์ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม มาตรฐานกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ที่อัจฉริยะ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในเศรษฐกิจยุคดิจิทัลและยุคอุตสาหกรรม 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในกิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านการออกแบบประยุกต์ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม มาตรฐานกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ที่อัจฉริยะ ในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

ด้วยสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Integrated Management System (IMS) เพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0

👩‍💼 จำนวน 30 คน

📅 อบรมวันที่ 14-16 และ 22-23 กรกฎาคม 2563 (จำนวน 5 วัน)

🏬 ณ ห้อง Coliseum ชั้น 6
โรงแรม Bangkok midtown กรุงเทพฯ

➡️ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน – 13 กรกฎาคม 2563

☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
นายอนุศักดิ์ พัฒนวัชรกุล
เบอร์โทรศัพท์ 02-2807272 ต่อ 8325
E-mail : [email protected]

"จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน" by EEI อาสาสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (สฟอ.) ร่วมกับ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ....
25/06/2020

"จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน" by EEI อาสา

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (สฟอ.) ร่วมกับ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) จัดกิจกรรม CSR ประจำปี 2563 ณ วัดแจ้งศิริสัมพันธ์ นนทบุรี เพื่อปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ได้มาตรฐาน และได้จัดกิจกรรมส่งมอบงานการปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ในวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของทั้งสองหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว

By Admin

📣📣สัมมนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย📣📣“กลยุทธ์การพัฒนาองค์กรเพื่อแสงหาโอกาสบนความปกติใหม่ (New Normal) ด้วยการขับเคลื่อนการเปลี่ย...
23/06/2020

📣📣สัมมนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย📣📣

“กลยุทธ์การพัฒนาองค์กรเพื่อแสงหาโอกาสบนความปกติใหม่ (New Normal) ด้วยการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ดิจิทัล (Digital Transformation)”

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดสัมมนาให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ในหัวข้อ “กลยุทธ์การพัฒนาองค์กรเพื่อแสงหาโอกาสบนความปกติใหม่ (New Normal) ด้วยการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ดิจิทัล (Digital Transformation)”

วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 – 16.00 น.
สถานที่ : โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์

➡️➡️➡️สามารถสมัครเข้าร่วมสัมมนาได้ทางออนไลน์ โดยสแกน QR code

☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
แผนกพัฒนาเทคนิคและเครือข่ายอุตสาหกรรม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
คุณปัญญา โทร. 0-2280-7272 ต่อ 8323
e-mail : [email protected], [email protected]

by Admin

PDeCศูนย์ส่งเสริมการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
18/06/2020

PDeCศูนย์ส่งเสริมการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และ สำนักงานเคเอ็กซ์ ร่วมกันจัดอบรมหลักสูตร Robot and Automation in Fourth Industrial Revolution Workshop ในวันที่ 17- 19 มิถุนายน 2563 โดย ศ.ดร.บุญเจริญ ศิริเนาวกุล CEO สำนักงานเคเอ็กซ์ และนายนิวัตน์ พันธุ์ศิลปาคม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรม ให้เกียรติร่วมเปิดงานอบรม

ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้และประสบการณ์ จากวิทยากรมากความสามารถทางด้าน Robotics & Automation

📣📣ประชาสัมพันธ์  ➡️➡️ โครงการดีๆ Train the Trainer 👩‍💼โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรมสาขาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจ...
16/06/2020

📣📣ประชาสัมพันธ์ ➡️➡️ โครงการดีๆ Train the Trainer 👩‍💼

โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรมสาขาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ประจำปี 2563

กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในระดับวิทยากร 4.0
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างวิทยากรภายในองค์กรให้สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์
ทางด้าน Lean Automation, Total Productivity 4.0, HRD 4.0, HRM 4.0 เพื่อต่อยอดให้กับบุคลากรในองค์กรของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพและรองรับอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในยุค 4.0

🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
รับเพียง 25 ท่าน/หลักสูตร ปิดรับสมัครทันทีเมื่อเต็มจำนวน
สามารถส่งใบสมัครมาได้ที่ : [email protected], [email protected]
(ภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2563)

➡️➡️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
แผนกฝึกอบรมและจัดการความรู้
02-280-7272 ต่อ 8314, 086-374-3124
Line ID : punnatda

📣📣ฝากประชาสัมพันธ์📣📣Project: Shine to social โครงการ “ส่องแสงสู่สังคม” พงศธร ละเอียดอ่อน ผู้ก่อตั้ง FiF DESIGN studio ที...
10/06/2020

📣📣ฝากประชาสัมพันธ์📣📣

Project: Shine to social
โครงการ “ส่องแสงสู่สังคม”

พงศธร ละเอียดอ่อน ผู้ก่อตั้ง FiF DESIGN studio ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ให้กับหน่วยงานรัฐ และเอกชน ประสบการณ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศมากกว่า 20 ปี มีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาธุรกิจของผู้ประกอบการไทย ที่ต้องการจะเดินหน้าต่อในอนาคตที่เปลี่ยนแปลงไป และไม่สามารถใช้กระบวนการความคิดแบบเดิมในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน เพื่อพัฒนาความมั่นคงให้กับการใช้ชีวิต ส่วนตัว ครอบครัว สังคมและสิ่งแวดล้อม

การดำเนินการให้แนวคิด ความรู้ความเข้าใจ และคำปรึกษา เพื่อให้เกิดการพัฒนาอนาคตที่มั่นคงและยั่งยืน ต้องใช้ความรู้หลายด้าน มีความเข้าใจที่ลึกซึ้ง สอดประสานทุกศาสตร์เข้าด้วยกัน และใช้ระยะเวลาที่ต่อเนื่อง เพื่อเติมความรู้ความเข้าใจอย่างชัดเจน ฝึกทักษะการคิด และทักษะในการลงมือทำ เพื่อให้เกิดผลที่แตกต่าง และสามารถสร้างอนาคตใหม่ที่ยั่งยืนต่อบุคคล ต่อธุรกิจ ต่อชีวิต และสิ่งแวดล้อมได้จริง

รับชมคลิปโครงการได้ที่
https://www.facebook.com/fifdesignstudio/videos/260902378498433

ติดตามเนื้อหาด้านต่างๆ ของโครงการได้ที่ pages ต่างๆ นี้

เพื่อปรับมุมมองต่อชีวิตในด้านต่างๆ ไปสู่พื้นที่ที่กว้างใหญ่ในตัวเองเพื่อการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้อย่างอิสระ เพื่อสร้างสมดุลชีวิตและพร้อมในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ สู่โลก
https://www.facebook.com/beingcreatorcommunity

เพื่อทำความเข้าใจกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ร้อยเรียงกระบวนการเพื่อสร้างคุณค่าใหม่สู่โลก เชื่อมโยงความรู้ความคิดด้านต่างๆ ของตนเองและผู้อื่นสร้างสรรค์ให้กลายเป็นแนวคิดของสินค้าและบริการใหม่
https://www.facebook.com/designthinkingthailand

เพื่อการลงมือทำให้เกิดผลตามที่คิด และเกิดความสุขในการลงมือทำ สร้างสมดุลความสุขระหว่างการทำงานและการใช้ชีวิตให้เกิดขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน
https://www.facebook.com/thenextnowmakers

เพื่อสร้าง impact ในการออกแบบสิ่งใหม่ๆ ให้เกิดผลที่กว้างและเร็ว ด้วยพลังของการออกแบบด้านต่างๆ ที่ประสานเข้าด้วยกัน
https://www.facebook.com/fifdesignstudio

Download profile พงศธร ละเอียดอ่อน ได้ที่ :
https://drive.google.com/file/d/1FfbqNuN2vpJcoDw6aijTdMxJMMH6QZ8S/view?usp=sharing

กรณีต้องการปรึกษา online เลือกวันเวลาที่ต้องการลงทะเบียนปรึกษา Online ได้ที่ https://calendar.google.com/calendar/b/3?cid=cGhvbmdzYXRob3JubEBnbWFpbC5jb20
และลงทะเบียนเพื่อจองเวลาที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqHk9DApfwlWayoAZTAXDOVEh7ECAuLKq136xz4rHlQq45Hg/viewform

ร่วมสนับสนุนทุนในการจัดทำโครงการได้ที่
ติดต่อ:[email protected]
หรือโทร: +6694 296 5519

“เชิญชวนผู้ประกอบการที่มีความสนใจจะฝึกอบรมด้านการออกแบบประยุกต์ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม มาตรฐานกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ที่...
05/06/2020

“เชิญชวนผู้ประกอบการที่มีความสนใจจะฝึกอบรมด้านการออกแบบประยุกต์ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม มาตรฐานกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ที่อัจฉริยะ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในเศรษฐกิจยุคดิจิทัลและยุคอุตสาหกรรม 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในกิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านการออกแบบประยุกต์ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม มาตรฐานกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ที่อัจฉริยะ ในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

ด้วยสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ดำเนินการจัดอบบรมหลักสูตรวิทยาการข้อมูลภาคปฏิบัติ เพื่อเรียนรู้ทักษะสำหรับพัฒนางานวิเคราะห์ข้อมูล (Data Science with Data and Big Data Analysis Tools and Case Study) จำนวน 30 คน ตั้งแต่วันที่ 15-17 และ 22-23 มิถุนายน 2563 (5 วัน) ณ ห้องออดิทอเรียม บริษัท เดอะ คอนเน็คชั่น เอดูดูชีน จำกัด กรุงเทพฯ

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 13 มิถุนายน 2563
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : นายอนุศักดิ์ พัฒนวัชรกุล
โทรศัพท์ 02-2807272 ต่อ 8325
E-mail : [email protected]

⚙️⚙️ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเปิดตัวโครงการพัฒฯาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับอุตสาหกรรมอิ...
07/05/2020

⚙️⚙️ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเปิดตัวโครงการพัฒฯาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics) ออนไลน์ ในวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ page : PDeCศูนย์ส่งเสริมการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อนำเสนอแนวทางการดำเนินโครงการฯ กิจกรรมพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะให้เข้ากับอุตสาหกรรม และกิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

📌📌สนใจสมัครเข้าร่วมงานสัมมนาได้ที่ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceAZj_flTobiGXbTO4acICqfTqlv7mklg-k5n5lPNkGwU4Nw/viewform?usp=sf_link 📌📌

😀ผู้ที่สมัครเข้าร่วมงานสามารถร่วมชิงรางวัลแฟลชไดร์ฟ 32 GB จำนวน 30 รางวัลได้ฟรี 😃

25/04/2020
Hackathon Thailand

Hackathon Thailand

เข้าใจ "มนุษย์โควิด" ใคร เป็นอย่างไร ในสถานการณ์วิกฤตินี้
ผ่านโครงการที่ Skooldio, Lukkid, และ Eureka ชวนคนมาระดมความคิดเพื่อเริ่มต้นทำความเข้าใจ "ผู้คน" กลุ่มต่างๆ และผลกระทบที่พวกเขาได้รับจากสถานการณ์วิกฤตินี้ ทุกคนกำลังประสบปัญหามากมายหลายรูปแบบและได้รับผลแตกต่างกันไปมากมาย ทำไมเราถึงควรทำความเข้าใจผู้คนเหล่านั้น แล้วเราจะแก้ปัญหาให้ตรงจุดได้อย่างไร มาฟัง insights ที่ได้จากโครงการมนุษย์โควิด รวมไปถึงขั้นตอนการระดมความคิด เพื่อให้การ hack ของทุกคนมีเป้าหมายที่ชัดเจน ตอบโจทย์กับกลุ่มคนที่ประสบปัญหา และมีโอกาสนำไปใช้จริงได้
Key Topics
ทำไมต้องเข้าใจ "มนุษย์โควิด"
"มนุษย์โควิด" คืออะไร, ที่มาที่ไปเป็นอย่างไร? (ทำไมเริ่มทำ ทำกับใคร ทำอย่างไร)
ทำไมถึงเริ่มจากการทำความเข้าใจ ‘คน’ และมันสำคัญอย่างไร
ถ้า ‘ผู้คน’ ที่เราเห็นใน “มนุษย์โควิด” เป็นตัวแทนของคนที่อยู่ในสถานการณ์แบบ semi-lockdown มีกลุ่มคนอื่นๆที่ พี่เมษ์นึกถึงเป็นใครอีกบ้าง (ยกตัวอย่างเทียบกับ 4 theme ที่มี)
Persona ของ "มนุษย์โควิด" จะมีความต่างไปไหมหลังจากช่วง lock down
เราเข้าใจ "มนุษย์โควิด" มากขึ้นได้อย่างไร
ถ้าใช้บอร์ด "มนุษย์โควิด" เป็นตัวตั้งต้นในการมองหากลุ่มคนที่มีปัญหา และระดมไอเดียแก้ปัญหา เราจะเข้าไปใช้งานหรือนำข้อมูลมาใช้ต่อได้อย่างไรบ้าง
สำหรับคนที่อยากคิด persona ของ "มนุษย์โควิด" อื่นๆ เขาควรทำอย่างไร
มีคำแนะนำสำหรับการไปทำความเข้าใจคน และหาไอเดียแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่เราอาจจะออกจากบ้านไปเจอคนไม่ได้ อย่างไรบ้าง

วันที่ 24 เม.ย. 63, 19.00 น. นายณรัฐ รุจิรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI) ในฐานะหน่วยงานให้การสนับสนุ...
24/04/2020

วันที่ 24 เม.ย. 63, 19.00 น.

นายณรัฐ รุจิรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI) ในฐานะหน่วยงานให้การสนับสนุน เข้าร่วมพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน Hack The Crisis - Networking Night ซึ่งเป็น Virtual Networking และเป็นพิธีเปิดงาน Hack The Crisis Thailand (Online Hackathon ครั้งแรกของประเทศไทย) อย่างเป็นทางการ โดยร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานร่วมจัดงานและหน่วยสนับสนุนอื่นๆ อาทิ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.), ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS), รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เป็นต้น และยังมีผู้แทนจากสถานฑูตสหรัฐอเมริกา และบริษัท เดนโซ่ ที่เป็นผู้ให้การสนับสนุนหลัก

โดยงาน Hack the Crisis Thailand จัดงานโดย Knowledge Exchange (KX) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์

1) สร้างโอกาสให้ทุกๆคนที่มี idea สามารถถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ ทดลอง ทดสอบ และหาทางแก้ไขปัญหาสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย โดยเฉพาะในระหว่างการใช้มาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมและการกักตัวอยู่บ้าน
2) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการวิกฤตการณ์โรคระบาด การรับมือกับการเปลียนแปลงทางเศรฐกิจ สังคมและปัญหาด้านสาธารณสุข
3) เพิ่มความตระหนักของภัยคุกคามที่ทุกคนกำลังเผชิญกับ โรคระบาด Covid-19 และส่งเสริมให้เยาวชน คนหนุ่มสาว หรือ startups, entrepreneurs ร่วมแสดงพลังและบทบาทในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการร่วมแก้ปัญหาของสังคม

กิจกรรมหลักของงานประกอบด้วย การสัมนาทางออนไลน์ และการส่งต้นแบบผลิตภัณฑ์ (prototypes) เพื่อเข้าประกวดชิงรางวัล

โดย: แผนกส่งเสริมการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม - สมอ.
22/04/2020

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม - สมอ.

แนวปฏิบัติการอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร เป็นการเฉพาะครั้ง ภายใต้สถานการณ์ โควิด19

📣 ประกาศ 📣 รับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ" โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) "  เพื่อเพิ...
20/04/2020

📣 ประกาศ 📣 รับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ

" โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) " เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาด การจัดการนวัตกรรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการลดต้นทุน ให้กับผู้ประกอบการ SMEs

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ :
1. เป็น SMEs ที่จดทะเบียนนิติบุคคลสัญชาติไทย ดำเนินธุรกิจปกติ ไม่น้อยกว่า 3 ปี
2. ไม่เคยเข้าร่วมโครงการทดสอบของ สสว. ในปี 2562 และไม่เคยเข้าร่วมโครงการอื่นๆ ของ สสว. ในปี 2563
3. เข้าร่วมได้ 1 กิจกรรมต่อผู้ประกอบการ

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึง กรกฎาคม 2563

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
➡️ คุณวิภาดา ไชยเชาวน์
☎️ โทร. 02-7094860-8 ต่อ 5107
📫 e-mail : [email protected]

by Admin

ที่อยู่

57 Department Of Industrial Works Building, 6th Floor, Thanon Prasumen Rd. (Banglumphu), Pranakorn
Bangkok
10200

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

6622807272

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ - Electrical and Electronics Instituteผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ - Electrical and Electronics Institute:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติWeifo..ไม่ใช้สารหรือฮีทเตอร์ดูดความชื้น..ควบคุมความชื้น20-60%rh..iso9001..รับประกัน/ดูแลซ่อมบำรุงต่อเนื่อง..สอบถาม idline:weifo1/0923624299
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับ https://www.facebook.com/451279122369417/posts/482978859199443?sfns=mo
Weifo..ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ..ไม่ใช้สารดูดความชื้น..iso9001..รับประกัน/ดูแลซ่อมบำรุงต่อเนื่อง id line:weifo1 /092-3624299
จากศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ขอคำเเนะนำจากผู้รู้หน่อยคะ พอดีทางศูนย์เครื่องมือมีเครื่อง Megaohm ยี่ห้อ HIOKI ที่สามารถทดสอบได้ที่1 เมกะ ohm ถึง 100,000,000 เมกะ ohm เเละสามารถทดสอบได้ที่ 10, 25, 50, 100, 250, 500 เเละ 1,000 voltage อยากทราบว่ามีวิธีใดที่จะใช้ทวนสอบความใช้ได้ของเครื่องก่อนทดสอบตัวอย่างบ้างคะ หรือมีวัสดุใดที่ค่าความต้านทานคงที่ สามารถนำมาเป็นวัสดุอ้างอิงในการทวนสอบได้บ้าง ขอบคุณสำหรับคำเเนะนำล่วงหน้าคะ ติดต่อ 098-4191656
สวัสดีครับ หน่วยงานได้ฐานข้อมูลการพัฒนาด้านต่างๆของยุโรปมา สามารถสืบค้นได้ทุกเรื่องครับ (ฝากถึงหน่วยงานต่างๆด้วยครับ) ให้มา 2 เวปฐานข้อมูล ฝากช่วยกันสืบค้นและศึกษาด้วยนะครับ https://www.up2europe.eu/calls/?txt=iot&up=1 https://publications.europa.eu/en/browse-by-subject?p_p_id=portal2012subjectFilter_WAR_portal2012portlet_INSTANCE_it9t7q31ik5d&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=maintop&p_p_col_count=1&_portal2012subjectFilter_WAR_portal2012portlet_INSTANCE_it9t7q31ik5d_javax.portlet.action=subject&userLocale=en&elementType=2&SEARCH_TYPE=BROWSE_BY_SUBJECT&selectedSubjectId=1357&facet.eurovoc.domain=68&facet.eurovoc.subdomain=6821&facet.eurovoc.subject=1357
ดีครับ
lfIfd8z2qd1509317245JOW5hvezdM
รบกวน เวลา พี่ๆ ช่วยผมตอบแบบสอบถาม งานวิจัย เกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำไปวิเคราะห์และแก้ไขปรับปรุง ต่อไปในอนาคต ครับ