กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ สศก

กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ สศก เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เปิดเหมือนปกติ

การประชุม Agricultural Technical Cooperation Working Group (ATCWG) Annual Meeting ครั้งที่ 24 ภายใต้กรอบเอเปควันที่ 25 ก...
25/09/2020

การประชุม Agricultural Technical Cooperation Working Group (ATCWG)
Annual Meeting ครั้งที่ 24 ภายใต้กรอบเอเปค

วันที่ 25 กันยายน 2563 นางเบญจวรรณ ศิริโพธิ์ รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ พร้อมด้วยผู้แทนกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ เข้าร่วมการประชุม Agricultural Technical Cooperation Working Group (ATCWG) Annual Meeting ครั้งที่ 24 ในรูปแบบ Virtual Meeting โดยมีจีนไทเป ในฐานะ ATCWG Lead Shepherd เป็นประธานการประชุม เพื่อหารือเกี่ยวกับ Strategic Plan ของ ATCWG ปี 2021-2025 รวมถึงการแลกเปลี่ยนนโยบายและนวัตกรรมเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ได้แก่ เกษตรอัจฉริยะเกษตรกรรมยั่งยืน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การค้า และความปลอดภัยอาหาร เป็นต้น

ในวันที่ 24 กันยายน 2563 ผู้แทนกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ ศูนย์สารสนเทศการเกษตร และศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ เข้าร่...
24/09/2020

ในวันที่ 24 กันยายน 2563 ผู้แทนกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ ศูนย์สารสนเทศการเกษตร และศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ เข้าร่วมชี้แจงปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด และจัดทำโปรแกรมบันทึกข้อมูลปฏิทินฯ รวมถึงแนะนำ Dashboard ปฏิทินฯ โดยมีสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 เป็นเจ้าภาพ ณ เทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

วันที่ 17 กันยายน 2563 นางเบญจวรรณ ศิริโพธิ์ รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ และกองเศรษฐกิจก...
17/09/2020

วันที่ 17 กันยายน 2563 นางเบญจวรรณ ศิริโพธิ์ รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ และกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ โดยนางสาวหทัยรัตน์ สกลวิทยานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ และนายอกนิษฐ์ กิ่งศักดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานร่วมด้านการเกษตร ออสเตรเลีย-ไทย ครั้งที่ 20 ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ (Video Conference: VC) 20th Meeting of the Australia-Thailand Joint Working Group on Agriculture Hosted Via Video Conference) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลผลกระทบของ COVID-19 ต่อภาคการเกษตรและมาตรการรองรับของไทยและออสเตรเลีย รวมถึงนโยบายด้านการใช้ข้อมูลด้านการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ตลอดจนติดตามความคืบหน้าโครงการความร่วมมือต่างๆระหว่างกัน

วันที่ 17 กันยายน 2563 นางอังคณา พุทธศรี ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่กองเศ...
17/09/2020

วันที่ 17 กันยายน 2563 นางอังคณา พุทธศรี ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ ครั้งที่ 9/2563 ณ ห้องปฎิบัติงาน กศป. ชั้น 7 อาคารวิสัยทัศน์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ เข้าร่วมการเสวนา ภายใต้หัวข้อ ระเบิดจากภายใน ศูน...
14/09/2020

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ เข้าร่วมการเสวนา ภายใต้หัวข้อ ระเบิดจากภายใน ศูนย์ สำนัก ร่วมใจเพื่อการพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์เตือนภัยการเกษตร ณ โรงแรมเซ็นทารา เกาะช้าง ทรอปิคานา รีสอร์ท

วันที่ 1 กันยายน 2563 กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ (กศป.) ได้จัดกิจกรรม “ฝึกสมาธิ” ครั้งที่ 8 ภายใต้โครงการ “Play an...
01/09/2020

วันที่ 1 กันยายน 2563 กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ (กศป.) ได้จัดกิจกรรม “ฝึกสมาธิ” ครั้งที่ 8 ภายใต้โครงการ “Play and Learn = Plearn” ซึ่งเป็นกิจกรรมตัวชี้วัด Happiness KPI for OAE มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความพร้อมในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีเจ้าหน้าที่ กศป. เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน

วันที่ 1 กันยายน 2563 กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ (กศป.) ได้จัดกิจกรรม “ฝึกสมาธิ” ครั้งที่ 8 ภายใต้โครงการ “Play and Learn = Plearn” ซึ่งเป็นกิจกรรมตัวชี้วัด Happiness KPI for OAE มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความพร้อมในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีเจ้าหน้าที่ กศป. เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 นางอังคณา พุทธศรี ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ เป็นประธานในการประชุมเจ้าหน้าที่กอง...
26/08/2020

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 นางอังคณา พุทธศรี ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ เป็นประธานในการประชุมเจ้าหน้าที่กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ ครั้งที่ 8/2563 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 นางอังคณา พุทธศรี ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ เป็นประธานในการประชุมเจ้าหน้าที่กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ ครั้งที่ 8/2563 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 นางอังคณา พุทธศรี ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับคณะวิจัยจากกองเศรษฐกิจ...
25/08/2020

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 นางอังคณา พุทธศรี ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับคณะวิจัยจากกองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม พร้อมให้สัมภาษณ์เพื่อประกอบการศึกษา “บทวิเคราะห์โอกาสสินค้าอุตสาหกรรมด้านการค้าสินค้าและบริการ ภายใต้ความตกลงการค้าเสรี (FTA) ไทย-บังกลาเทศ” ณ ห้องประชุมกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ ชั้น 7 อาคารวิสัยทัศน์

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 นางอังคณา พุทธศรี ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับคณะวิจัยจากกองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม พร้อมให้สัมภาษณ์เพื่อประกอบการศึกษา “บทวิเคราะห์โอกาสสินค้าอุตสาหกรรมด้านการค้าสินค้าและบริการ ภายใต้ความตกลงการค้าเสรี (FTA) ไทย-บังกลาเทศ” ณ ห้องประชุมกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ ชั้น 7 อาคารวิสัยทัศน์

24/08/2020
กิจกรรม “สนุกพร้อมฝึกทักษะภาษา” ครั้งที่ 3

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 กศป. จัดกิจกรรม “สนุกพร้อมฝึกทักษะภาษา” ครั้งที่ 3 ภายใต้โครงการ “Play and Learn = Plearn” ซึ่งเป็นกิจกรรมตัวชี้วัด Happiness KPI for OAE มีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความตกลงการค้าเสรี โดยมีเจ้าหน้าที่ กศป. เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน #สนุกพร้อมฝึกทักษะภาษา #Happiness_KPI_for_OAE

เมื่อวันศุกร์ ที่ 21 สิงหาคม 2563 นางอังคณา พุทธศรี ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ เป็นวิทยากร เรื่อง แนวทา...
21/08/2020

เมื่อวันศุกร์ ที่ 21 สิงหาคม 2563 นางอังคณา พุทธศรี ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ เป็นวิทยากร เรื่อง แนวทางการค้าในตลาดโลก ภายใต้โครงการฝึกอบรม หลักสูตร ความรู้ความเข้าใจองค์การระหว่างประเทศ และการเกษตรต่างประเทศ รุ่นที่ 6 ณ สถาบันเกษตราธิการ

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 นางเบญจวรรณ ศิริโพธิ์ รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ เป็นว...
21/08/2020

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 นางเบญจวรรณ ศิริโพธิ์ รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ เป็นวิทยากร เรื่อง ความรู้ความเข้าใจ ความมั่นคงทางอาหารและอาหารปลอดภัย (Food Security) ภายใต้โครงการฝึกอบรม หลักสูตร ความรู้ความเข้าใจองค์การระหว่างประเทศ และการเกษตรต่างประเทศ รุ่นที่ 6 ณ สถาบันเกษตราธิการ

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 นางเบญวรรณ ศิริโพธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ นางอังคณา พุทธศรี ผู้อำน...
20/08/2020

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 นางเบญวรรณ ศิริโพธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ นางอังคณา พุทธศรี ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ (กศป.) และผู้แทน กศป. ร่วมหารือกับผู้แทน Asian Institute of Technology (AIT) เรื่องแนวทางการดำเนินงานโครงการ Climate Change Adaptation in Agriculture for Enhanced Recovery and Sustainability of Highlands ณ ห้องประชุม AEOC ชั้น 1 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 นางเบญวรรณ ศิริโพธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ นางอังคณา พุทธศรี ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ (กศป.) และผู้แทน กศป. ร่วมหารือกับผู้แทน Asian Institute of Technology (AIT) เรื่องแนวทางการดำเนินงานโครงการ Climate Change Adaptation in Agriculture for Enhanced Recovery and Sustainability of Highlands ณ ห้องประชุม AEOC ชั้น 1 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ (กศป.) ได้จัดกิจกรรม “ฝึกสมาธิ” ครั้งที่ 7 ภายใต้โครงการ “Play a...
20/08/2020

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ (กศป.) ได้จัดกิจกรรม “ฝึกสมาธิ” ครั้งที่ 7 ภายใต้โครงการ “Play and Learn = Plearn” ซึ่งเป็นกิจกรรมตัวชี้วัด Happiness KPI for OAE มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความพร้อมในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีเจ้าหน้าที่ กศป. เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ (กศป.) ได้จัดกิจกรรม “ฝึกสมาธิ” ครั้งที่ 7 ภายใต้โครงการ “Play and Learn = Plearn” ซึ่งเป็นกิจกรรมตัวชี้วัด Happiness KPI for OAE มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความพร้อมในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีเจ้าหน้าที่ กศป. เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ (กศป.) ได้จัดกิจกรรม “ฝึกสมาธิ” ครั้งที่ 6 ภายใต้โครงการ “Play an...
07/08/2020

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ (กศป.) ได้จัดกิจกรรม “ฝึกสมาธิ” ครั้งที่ 6 ภายใต้โครงการ “Play and Learn = Plearn” ซึ่งเป็นกิจกรรมตัวชี้วัด Happiness KPI for OAE มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความพร้อมในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีเจ้าหน้าที่ กศป. เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ (กศป.) ได้จัดกิจกรรม “ฝึกสมาธิ” ครั้งที่ 6 ภายใต้โครงการ “Play and Learn = Plearn” ซึ่งเป็นกิจกรรมตัวชี้วัด Happiness KPI for OAE มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความพร้อมในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีเจ้าหน้าที่ กศป. เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 41, การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนบวกสามด้...
05/08/2020

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 41, การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนบวกสามด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 19 และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-รัสเซีย ครั้งที่ 5

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 นางเบญจวรรณ ศิริโพธิ์ รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ และกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ โดยนางสาวณัฐนินท์ ตรัยไชยรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ได้เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 41(Special SOM-41st AMAF) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนบวกสามด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 19 (Special SOM-19th AMAF Plus Three) และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-รัสเซีย ครั้งที่ 5 (5th ARSOMA) ผ่านระบบการประชุมทางไกล เพื่อรับทราบการดำเนินงานด้านอาหาร การเกษตร และป่าไม้ ของประเทศสมาชิก รับทราบความก้าวหน้าของความร่วมมือกับคู่เจรจา องค์กรระหว่างประเทศและบุคคลภายนอก รวมถึงพิจารณารับรองและให้ความเห็นชอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอให้รัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ (AMAF) พิจารณารับรองในการประชุม AMAF ครั้งที่ 42 ต่อไป

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 41, การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนบวกสามด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 19 และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-รัสเซีย ครั้งที่ 5

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 นางเบญจวรรณ ศิริโพธิ์ รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ และกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ โดยนางสาวณัฐนินท์ ตรัยไชยรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ได้เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 41(Special SOM-41st AMAF) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนบวกสามด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 19 (Special SOM-19th AMAF Plus Three) และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-รัสเซีย ครั้งที่ 5 (5th ARSOMA) ผ่านระบบการประชุมทางไกล เพื่อรับทราบการดำเนินงานด้านอาหาร การเกษตร และป่าไม้ ของประเทศสมาชิก รับทราบความก้าวหน้าของความร่วมมือกับคู่เจรจา องค์กรระหว่างประเทศและบุคคลภายนอก รวมถึงพิจารณารับรองและให้ความเห็นชอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอให้รัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ (AMAF) พิจารณารับรองในการประชุม AMAF ครั้งที่ 42 ต่อไป

สศก.เผยไทยนำอาเซียนหารือจีน ยกระดับความตกลงทางการค้า เร่งเปิดตลาดเสรีเพิ่มเติม หลังโควิด-19 คลี่คลายข่าวจาก: ฐานเศรษฐกิจ
04/08/2020
ไทยนำอาเซียนหารือจีนเปิดตลาดเสรี

สศก.เผยไทยนำอาเซียนหารือจีน ยกระดับความตกลงทางการค้า เร่งเปิดตลาดเสรีเพิ่มเติม หลังโควิด-19 คลี่คลาย

ข่าวจาก: ฐานเศรษฐกิจ

สศก.เผยไทยนำอาเซียนหารือจีน ยกระดับความตกลงทางการค้า เร่งเปิดตลาดเสรีเพิ่มเติม หลังโควิด-19 คลี่คลาย

เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน
04/08/2020

เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน

⭐️⭐️ไทยนำอาเซียนหารือจีน ยกระดับความตกลงทางการค้า เร่งเปิดตลาดเสรีเพิ่มเติม หลังโควิด-19 คลี่คลาย

👩👩นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการร่วมกำกับการดำเนินงานภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน - จีน (ASEAN - China Free Trade Agreement - Joint Committee : ACFTA-JC) ครั้งที่ 13 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2563 ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศสมาชิกอาเซียน สำนักงานเลขาธิการอาเซียน และ Ministry of Commerce สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่ง สศก. ได้เข้าร่วมประชุมในฐานะองค์ประกอบผู้แทนไทย ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

🔸🔸การประชุมดังกล่าว ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับแผนการดำเนินการตามประเด็นที่จะเจรจาต่อไปในอนาคต (Future Work Programme) ภายใต้พิธีสารยกระดับความตกลงการค้าเสรีอาเซียน - จีน (ACFTA Upgrading Protocol) ได้แก่ การหารือแนวทางการเปิดตลาดสินค้าเพิ่มเติม การหารือการเปิดเสรีและการคุ้มครองการลงทุน รวมถึงการหารือความร่วมมือในสาขาใหม่ๆ เพื่อยกระดับความร่วมมือ ACFTA อาทิ อุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษี และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น และขณะเดียวกันที่ประชุมก็ได้เน้นย้ำถึงถ้อยแถลงร่วมของรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน - จีน ที่ได้แสดงเจตจำนงร่วมกันเพื่อพลิกฟื้นเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนระดับโลกและภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในด้านการกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ความมุ่งมั่นในการรักษาตลาดที่เปิดกว้าง การส่งเสริมการอำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนเพื่อรักษาห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงการใช้มาตรการเพื่อกระตุ้นความเชื่อมั่นของตลาดและปรับปรุงเสถียรภาพของเศรษฐกิจในภูมิภาค

👩👩รองเลขาธิการ สศก. กล่าวต่อไปว่า สำหรับกรอบความตกลง ACFTA จะช่วยให้ภาคการเกษตรของไทยได้โอกาสในการขยายตลาดการส่งออกสินค้าเกษตรเข้าสู่ตลาดประเทศจีนมากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการหารือเพื่อขยายความร่วมมือในด้านวิชาการและการพัฒนาภาคเกษตรของประเทศไทย ตลอดจนประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ ด้วย ทั้งนี้ สาธารณรัฐประชาชนจีน นับเป็นประเทศคู่ค้าสินค้าเกษตรอันดับที่ 1 ของไทย ซึ่งระหว่างปี 2560 - 2562 ทั้งสองฝ่ายมีสัดส่วนการค้าสินค้าเกษตรระหว่างกันเฉลี่ยปีละ 284,482 ล้านบาท จำแนกเป็นมูลค่าการส่งออกเฉลี่ยปีละ 219,691 ล้านบาท และมูลค่าการนำเข้าเฉลี่ยปีละ 64,791 ล้านบาท โดยไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้าเฉลี่ยปีละ 154,900 ล้านบาท สินค้าส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ ยางธรรมชาติ ทุเรียน และมันสำปะหลัง ส่วนสินค้านำเข้าที่สำคัญ ได้แก่ พืชผักแห้ง สัตว์น้ำแช่แข็ง แอปเปิ้ล เห็ดหูหนู และองุ่นสด เป็นต้น

✏️✏️ข่าว : ส่วนประชาสัมพันธ์
📗📗ข้อมูล : กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ

การประกวดผลงานจัดการความรู้ (KM) ประจำปี 2563 (ประเภท Infographic)ของ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จัดทำโดย กองเศรษฐกิจการเก...
04/08/2020

การประกวดผลงานจัดการความรู้ (KM) ประจำปี 2563 (ประเภท Infographic)
ของ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จัดทำโดย กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ

Download เอกสาร
https://qrgo.page.link/2uLKP

04/08/2020
e-Book กศป. "7ขั้นตอน แนวทางการเยี่ยมคารวะ"

การประกวดผลงานจัดการความรู้ (KM) ประจำปี 2563 (ประเภท e-Book)
ของ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จัดทำโดย กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ

การประกวดผลงานจัดการความรู้ (KM) ประจำปี 2563 (ประเภท e-Book) ของ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จัดทำโดย กองเศรษฐกิจการเก.....

04/08/2020
Clip Video กศป. "7ขั้นตอน แนวทางการเยี่ยมคารวะ"

การประกวดผลงานจัดการความรู้ (KM) ประจำปี 2563 (ประเภท Clip Video) ของ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จัดทำโดย กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ

การประกวดผลงานจัดการความรู้ (KM) ประจำปี 2563 (ประเภท Clip Video) ของ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จัดทำโดย กองเศรษฐกิจการเ....

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นางอังคณา พุทธศรี ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ เป็นประธานในการประชุมเจ้าหน้าที่กอง...
31/07/2020

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นางอังคณา พุทธศรี ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ เป็นประธานในการประชุมเจ้าหน้าที่กองเศรษฐกิจการเกษตร ครั้งที่ 7/2563 ณ ห้องประชุม AEOC ชั้น 2 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันที่ 23 กรกฏาคม 2563 กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ (กศป.) ได้จัดงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ โดยมี เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิ...
24/07/2020

วันที่ 23 กรกฏาคม 2563 กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ (กศป.) ได้จัดงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ โดยมี เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เลขานุการกรม ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ กศป. เข้าร่วมงานในครั้งนี้

วันที่ 23 กรกฏาคม 2563 กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ (กศป.) ได้จัดงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ โดยมี เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เลขานุการกรม ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ กศป. เข้าร่วมงานในครั้งนี้

การประชุมเชิงปฏิบัติการ Strengthening inter-agency collaborative climate services for resilient agriculture in Thailand ...
24/07/2020

การประชุมเชิงปฏิบัติการ Strengthening inter-agency collaborative climate services for resilient agriculture in Thailand วันที่ 23 กรกฏาคม 2563 นางสาวเจนตา ชมธรณินทร์ เศรษฐกรชำนาญการ กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ และนายณภัทร อุ๋ยเจริญ เศรษฐกรชำนาญการ สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ Strengthening inter-agency collaborative climate services for resilient agriculture in Thailand ณ กรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งจัดโดย กรมอุตุนิยมวิทยาและองค์กรอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ(Food and Agriculture Organization of the United Nations: UNFAO) เพื่อหารือแนวทางในการนำข้อมูลสารสนเทศของกรมอุตุนิยมวิทยาไปใช้ประโยชน์ในการเกษตรมากขึ้น ในการนี้ นางสาวเจนตา ชมธรณินทร์ได้เป็นตัวแทนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำเสนอในหัวข้อ Climate change actions in the agriculture sectors in Thailand

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30-16.30 น. เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มอบหมายให้ นางเบญจวรรณ ศิริโพธิ...
03/07/2020

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30-16.30 น. เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มอบหมายให้ นางเบญจวรรณ ศิริโพธิ์รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ เข้าการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนด้านความมั่นคงอาหารตลอดห่วงโซ่ ครั้งที่ 1/2563 ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ พร้อมด้วย นางอังคณา พุทธศรี ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ โดยมีนายยุคล ลิ้มแหลมทอง เป็นประธานการประชุม
ณ ห้องประชุมพึ่งบุญ ชั้น 8 อาคารวิสัยทัศน์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยได้มีการหารือเรื่องสถานการณ์ความมั่นคงด้านอาหาร และแนวโน้มภายหลังสถานการณ์โรคติดเชื้อจากไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) รวมถึงแนวทางพัฒนาการจัดปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัดเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการ

ที่อยู่

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ภายใน ม.เกษตรศาสตร์ ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900
Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:00 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+662 9407033

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ สศกผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ สศก:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด