สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา สถาบันหลักของเครือข่ายทางปัญญาแห่งชาติ ราชบัณฑิตยสภาเป็นสถาบันหลักของเครือข่ายทางปัญญาแห่งชาติ และเป็นองค์การพัฒนาความรู้ที่สามารถเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ
(68)

เปิดเหมือนปกติ

ช่องทางการให้บริการของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาในรูปแบบต่าง ๆ
01/06/2021

ช่องทางการให้บริการของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาในรูปแบบต่าง ๆ

มุสลิมบางกอกน้อยอ่านบทความได้ที่https://www.orst.go.th/pdfjs/web/viewer.html?file=/FILEROOM/CABROYINWEB/DRAWER004/GENERA...
01/06/2021

มุสลิมบางกอกน้อย

อ่านบทความได้ที่
https://www.orst.go.th/pdfjs/web/viewer.html?file=/FILEROOM/CABROYINWEB/DRAWER004/GENERAL/DATA0004/00004532.PDF

มุสลิมบางกอกน้อย

อ่านบทความได้ที่
https://www.orst.go.th/pdfjs/web/viewer.html?file=/FILEROOM/CABROYINWEB/DRAWER004/GENERAL/DATA0004/00004532.PDF

คุยกับ... สำนักธรรมศาสตร์และการเมืองเรื่อง : ชีวิตหนังสือพิมพ์ในสังคมก้มหน้าสัมภาษณ์ นายมานิจ สุขสมจิตร ภาคีสมาชิกโดย ศา...
01/06/2021

คุยกับ... สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง
เรื่อง : ชีวิตหนังสือพิมพ์ในสังคมก้มหน้า
สัมภาษณ์ นายมานิจ สุขสมจิตร ภาคีสมาชิก
โดย ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร ราชบัณฑิต

https://www.orst.go.th/pdfjs/web/viewer.html?file=/FILEROOM/CABROYINWEB/DRAWER004/GENERAL/DATA0004/00004531.PDF

ประกาศสำนักงานราชบัณฑิตยสภาเรื่อง ขยายเวลารับสมัครนักเรียนเข้าประกวดเล่าเรื่องหัวข้อ “ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น : เรื่องเล่า...
27/05/2021

ประกาศสำนักงานราชบัณฑิตยสภา
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครนักเรียนเข้าประกวดเล่าเรื่อง
หัวข้อ “ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น : เรื่องเล่า ตำนาน ประวัติบุคคลสำคัญ” ด้วยภาษาไทยถิ่น

ตามที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้ประกาศเชิญเชิญส่งนักเรียนเข้าประกวดเล่าเรื่อง หัวข้อ “ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น : เรื่องเล่า ตำนาน ประวัติบุคคลสำคัญ” ด้วยภาษาไทยถิ่น สำหรับเยาวชนซึ่งเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. ๑-๓) จากโรงเรียนต่าง ๆ ในแต่ละภาค ตามประกาศลงวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งครบกำหนดการรับสมัครเมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ไปแล้วนั้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ระลอกใหม่ ซึ่งมีความรุนแรงมากขึ้น เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการติดเชื้อดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศเลื่อนวันเปิดภาคการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ จากเดิมวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เลื่อนเป็นวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ทำให้โรงเรียนไม่สามารถดำเนินการฝึกซ้อมเพื่อส่งนักเรียนเข้าประกวดฯ ได้ ดังนั้นสำนักงานราชบัณฑิตยสภาจึงเห็นสมควรให้ขยายเวลารับสมัครออกไปจนถึงวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

โรงเรียนที่ประสงค์จะส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวด สามารถส่งนักเรียนได้เพียง ๑ (หนึ่ง) คน โดยส่งใบสมัครพร้อมไฟล์วีดิทัศน์ที่บันทึกการพูดเล่าเรื่องตามรายละเอียดกิจกรรมการประกวดลงในแผ่นดีวีดีและวัสดุบันทึกอื่นที่เทียบเท่าทางไปรษณีย์ไปที่

๑. “โครงการส่งเสริมการใช้ภาษาไทยและภาษาไทยถิ่น ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๔” ฝ่ายช่วยอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ หรือ ๒. “โครงการส่งเสริมการใช้ภาษาไทยและภาษาไทยถิ่น ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๔” สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ ๕๐ อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

หรืออัปโหลดไฟล์วีดิทัศน์ลงเว็บไซต์ www.youtube.com และกรอกข้อมูลผู้สมัครที่ http://eto.ku.ac.th/orst/ พร้อมทั้งแนบลิงก์วีดิทัศน์

ภายในวันศุกร์ที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ผลการประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจําพุทธศักราช ๒๕๖๔สํานักงานราชบัณฑิตยสภาได้จัดประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุท...
27/05/2021

ผลการประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจําพุทธศักราช ๒๕๖๔

สํานักงานราชบัณฑิตยสภาได้จัดประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนา แก่เด็กประจําพุทธศักราช ๒๕๖๔ ในหัวข้อ "ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ" เพื่อขอรับพระราชทานรางวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสํานวนที่ได้รับพระราชทานรางวัลที่ ๑ จะจัดพิมพ์เป็นหนังสือสําหรับพระราชทานใน
วันวิสาขบูชา

ในปีนี้ สํานักงานราชบัณฑิตยสภาได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจความถูกต้องด้านหลักธรรม ด้านภาษาไทย และด้านวิชาการอื่น ๆ ประกอบด้วย พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช) ราชบัณฑิต ศาสตราจารย์ ดร.ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต ราชบัณฑิต รองศาสตราจารย์โชษิตา มณีใส ราชบัณฑิต และ
ศาสตราจารย์ ดร. รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ ราชบัณฑิต และได้นําผลการพิจารณากราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท เพื่อขอรับพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัย ซี่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรม
ราชวินิจฉัย ดังนี้

รางวัลที่ ๑ ได้แก่ สํานวนของ นายเจตน์ ตันติวณิชชานนท์
ได้รับพระราชทานเงินรางวัล จํานวน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

รางวัลที่ ๒ ได้แก่ สํานวนของ นายจักรกฤษณ์ มณีวรรณ์
ได้รับพระราชทานเงินรางวัล จํานวน ๓,๐๐๐บาท (สามพันบาทถ้วน)

รางวัลที่ ๓ ได้แก่ สํานวนของ นายฤทธิฤต อัคริยานนท์
ได้รับพระราชทานเงินรางวัล จํานวน ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน)

ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ชนะการประกวดเข้ารับพระราชทานเงินรางวัลเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ สํานักงานราชบัณฑิตยสภา โดยสำนักงานราชบัณฑิตยสภาจะกำหนดวันและเวลาที่เหมาะสมอีกครั้ง

ผลการประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจําพุทธศักราช ๒๕๖๔

สํานักงานราชบัณฑิตยสภาได้จัดประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนา แก่เด็กประจําพุทธศักราช ๒๕๖๔ ในหัวข้อ "ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ" เพื่อขอรับพระราชทานรางวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสํานวนที่ได้รับพระราชทานรางวัลที่ ๑ จะจัดพิมพ์เป็นหนังสือสําหรับพระราชทานใน
วันวิสาขบูชา

ในปีนี้ สํานักงานราชบัณฑิตยสภาได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจความถูกต้องด้านหลักธรรม ด้านภาษาไทย และด้านวิชาการอื่น ๆ ประกอบด้วย พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช) ราชบัณฑิต ศาสตราจารย์ ดร.ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต ราชบัณฑิต รองศาสตราจารย์โชษิตา มณีใส ราชบัณฑิต และ
ศาสตราจารย์ ดร. รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ ราชบัณฑิต และได้นําผลการพิจารณากราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท เพื่อขอรับพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัย ซี่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรม
ราชวินิจฉัย ดังนี้

รางวัลที่ ๑ ได้แก่ สํานวนของ นายเจตน์ ตันติวณิชชานนท์
ได้รับพระราชทานเงินรางวัล จํานวน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

รางวัลที่ ๒ ได้แก่ สํานวนของ นายจักรกฤษณ์ มณีวรรณ์
ได้รับพระราชทานเงินรางวัล จํานวน ๓,๐๐๐บาท (สามพันบาทถ้วน)

รางวัลที่ ๓ ได้แก่ สํานวนของ นายฤทธิฤต อัคริยานนท์
ได้รับพระราชทานเงินรางวัล จํานวน ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน)

ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ชนะการประกวดเข้ารับพระราชทานเงินรางวัลเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ สํานักงานราชบัณฑิตยสภา โดยสำนักงานราชบัณฑิตยสภาจะกำหนดวันและเวลาที่เหมาะสมอีกครั้ง

07/05/2021
ประกวดเล่าเรื่องหัวข้อ “ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น : เรื่องเล่า ตำนาน ประวัติบุคคลสำคัญ”

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเล่าเรื่องหัวข้อ "ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น : เรื่องเล่า ตำนาน ประวัติบุคคลสำคัญ" ชิงทุนการศึกษารวมกว่า ๒๐๐,๐๐๐ บาท ตั้งแต่วันนี้-๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

รีบสมัครกันเข้ามาเยอะ ๆ นะคะ ^_^

เว็บไซต์โครงการ http://eto.ku.ac.th/orst/

รายละเอียดโครงการ https://drive.google.com/file/d/1M6AJT_zFDw06ZdQhq9PaGEGnrTWP3Djy/view

สมัครแข่งขัน https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCm8tvLOpYxtEUjWjOlTZj-112AcwNs31LLGH0EIkkZUv_oA/viewform

YouTube https://www.youtube.com/watch?v=hghchyNe8ig

04/05/2021
ประกาศแก้ไขรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประกวดแข่งขันคัดลายมือสำหรับเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๔ รอบชิงชนะเลิศ ดังนี...
28/04/2021

ประกาศแก้ไขรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประกวดแข่งขันคัดลายมือสำหรับเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๔ รอบชิงชนะเลิศ ดังนี้

ประกาศแก้ไขรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประกวดแข่งขันคัดลายมือสำหรับเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๔ รอบชิงชนะเลิศ ดังนี้

22/04/2021
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเล่าเรื่องหัวข้อ "ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น : เรื่องเล่า ตำนาน ประวัติบุคคลสำคัญ" ชิงทุนก...
20/04/2021

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเล่าเรื่องหัวข้อ "ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น : เรื่องเล่า ตำนาน ประวัติบุคคลสำคัญ" ชิงทุนการศึกษารวมกว่า ๒๐๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดดังแนบมาพร้อมนี้

เว็บไซต์โครงการ http://eto.ku.ac.th/orst/

รายละเอียดโครงการ https://drive.google.com/file/d/1M6AJT_zFDw06ZdQhq9PaGEGnrTWP3Djy/view

สมัครแข่งขัน https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCm8tvLOpYxtEUjWjOlTZj-112AcwNs31LLGH0EIkkZUv_oA/viewform

14/04/2021

แจ้งเลื่อนการประกวดแข่งขันคัดลายมือสำหรับเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๔ รอบชิงชนะเลิศ

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำนักงานราชบัณฑิตยสภาขอเลื่อนการประกวดแข่งขันคัดลายมือสำหรับเยาวชน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ รอบชิงชนะเลิศ ในวันเสาร์ที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ . ๒๕๖๔ ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย และจะแจ้งกำหนดวันแข่งขันให้ทราบใหม่อีกครั้ง

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ และขออภัยมา ณ โอกาสนี้

วันนี้ (๙ เม.ย. ๖๔) ณ ห้องประชุมทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานราชบัณฑิตยสภาร่วมกับเครือข่...
09/04/2021

วันนี้ (๙ เม.ย. ๖๔) ณ ห้องประชุมทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานราชบัณฑิตยสภาร่วมกับเครือข่ายสหวิทยาการแห่งสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ภาคเหนือตอนบน (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) จัดการประชุมสัมมนาและกิจกรรมเพื่อพัฒนากลยุทธ์และแก้ไขปัญหาท้องถิ่น : ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากหมอกควันพิษ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม ในภาคเช้า ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ยงยุทธ วัชรดุลย์ ราชบัณฑิต และประธานคณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา บรรยายพิเศษเรื่อง การพัฒนากลยุทธ์และแก้ไขปัญหาท้องถิ่นตามแนวทางสหวิทยาการ เวทีเสวนา เรื่อง การแก้ปัญหาท้องถิ่น : ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากหมอกควันพิษ โดย ดร.ดวงตา ตันโช เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร จันทระ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต โชติอมรศักดิ์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.สยาม อรุณศรีมรกต คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นายแพทย์วรัญญู จำนงประสาทพร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และภาคบ่ายเป็นการแบ่งกลุ่มประชุมระดมสมองเพื่อพัฒนากลยุทธ์และแก้ไขปัญหาท้องถิ่น ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากหมอกควันพิษ

ขอเชิญผู้มาติดต่อหรือผู้รับบริการของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาทุกท่าน ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EI...
05/04/2021

ขอเชิญผู้มาติดต่อหรือผู้รับบริการของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาทุกท่าน ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในการตรวจประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๔ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ สามารถคลิกเพื่อตอบแบบสอบถาม ได้ที่ >> https://itas.nacc.go.th/go/eit/y1rshm หรือสแกน QR Code ดังแนบ

“ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการตอบ”

ขอเชิญผู้มาติดต่อหรือผู้รับบริการของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาทุกท่าน ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในการตรวจประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๔ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ สามารถคลิกเพื่อตอบแบบสอบถาม ได้ที่ >> https://itas.nacc.go.th/go/eit/y1rshm หรือสแกน QR Code ดังแนบ

“ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการตอบ”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๔...
01/04/2021

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๔ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ใจความดังนี้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๔ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ใจความดังนี้

รมต.อนุชา ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงอาคารเรือนเจ้าจอมมารดาเลื่อน ดันเพิ่มงบสนับสนุน เพื่อทรงคุณค่าทางประวัติศ...
27/03/2021

รมต.อนุชา ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงอาคารเรือนเจ้าจอมมารดาเลื่อน ดันเพิ่มงบสนับสนุน เพื่อทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และรักษาความสมบูรณ์ ก่อนเปิดใช้เป็นหอประวัติราชบัณฑิตยสภา

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นางดวงตา ตันโช เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา นายอนุรุทธิ์ นาคาศัย ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะตรวจความคืบหน้าการปรับปรุงอาคารเรือนเจ้าจอมมารดาเลื่อนให้เป็นหอประวัติราชบัณฑิตยสภา และใช้สำหรับการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองควบคู่ไปกับการจัดประชุมสำคัญของราชบัณฑิตยสภา เบื้องต้นคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 2-3 ปี

สำหรับการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะในวันนี้ เพื่อดูความพร้อมและรับทราบปัญหาและอุปสรรคของโครงการก่อสร้าง โดยได้รับรายงานจากสำนักงานราชบัณฑิตยสภาว่า คณะกรรมการนโยบายและกำกับการปรับปรุงอาคารเรือนเจ้าจอมมารดาเลื่อน ที่ ศ.นพ.สุรพล อิสรไกรศีล นายกราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานกรรมการ เสนอให้มีการปรับปรุงการใช้พื้นที่ ชั้น 2 เนื่องจากมีการลงพื้นที่สำรวจพบว่าพื้นชั้น 2 ของอาคารรับน้ำหนักได้ไม่ถึง 300 กิโลกรัม/ตารางเมตร ทำให้การใช้งานอาคารอาจไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัย
โดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้สำนักงานราชบัณฑิตยสภาศึกษางบประมาณในการปรับปรุง และให้เสนอเรื่องขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อรีบดำเนินการปรับปรุงต่อไป
---------------------------------------------------------------

ประกาศขยายเวลารับสมัครภาคีสมาชิก สำนักศิลปกรรม จำนวน ๔ อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติมใน https://www.orst.go.th/iwfm_list.asp?...
26/03/2021
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

ประกาศขยายเวลารับสมัครภาคีสมาชิก สำนักศิลปกรรม จำนวน ๔ อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติมใน
https://www.orst.go.th/iwfm_list.asp?n=g&i=0020000402001002%2F64CZO4159031

สนามเสือป่า แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประกวดแข่งขันคัดลายมือสำหรับเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๔ รอบชิงชนะเลิศ https://fo...
25/03/2021

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประกวดแข่งขันคัดลายมือสำหรับเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๔ รอบชิงชนะเลิศ
https://forms.gle/z9uD3RPdBz1RTF6Z6

สำนักงานราชบัณฑิตยสภากำหนดจัดการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๓ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีท...
19/03/2021

สำนักงานราชบัณฑิตยสภากำหนดจัดการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๓ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ ในวันเสาร์ที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๘.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ โดยรับสมัครนักเรียนจากโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ โรงเรียนละ ๑ คน จำนวน ๒๕๐ คน ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๐ และจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ ๑๔ โครงการดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนไทยสนใจและฝึกทักษะการพูด ฟัง อ่าน เขียนภาษาไทยให้ถูกต้อง

นักเรียนผู้ชนะการแข่งขันจะได้รับรางวัลดังนี้ รางวัลชนะเลิศ รางวัลราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญ พร้อมเงินทุนการศึกษา ๑๒,๐๐๐ บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รางวัลราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญ พร้อมเงินทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ รางวัลราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญ พร้อมเงินทุนการศึกษา ๘,๐๐๐ บาท และรางวัลชมเชย ๑๐ รางวัล เกียรติบัตร พร้อมเงินทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตร

ผู้ประสงค์จะสมัคร ลงทะเบียนสมัครออนไลน์ใน google form ตามลิงก์ดังนี้ https://forms.gle/mQAxevnMHgXhXhPv5 หรือสแกน QR code ที่แนบมาพร้อมนี้ โดยกรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมทั้งดาวน์โหลดคำรับรองของสถานศึกษา จากเว็บไซต์ www.orst.go.th หรือเพจราชบัณฑิตยสภาในเฟซบุ๊ก (Facebook) และส่งใบสมัครทางการลงทะเบียนออนไลน์ หรือ QR code ข้างต้น พร้อมทั้งแนบไฟล์ภาพผู้สมัครและไฟล์ภาพคำรับรองของสถานศึกษาพร้อมประทับตราโรงเรียน โดยลงทะเบียนภายในวันศุกร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันศุกร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และจะประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขันทางเว็บไซต์ www.orst.go.th และเพจราชบัณฑิตยสภาในเฟซบุ๊ก (Facebook) ภายในวันจันทร์ที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ (เมื่อครบจำนวน ๒๕๐ คนแล้ว จะปิดรับสมัครทันที แม้จะยังไม่ถึงวันสิ้นสุดการรับสมัคร และสำนักงานราชบัณฑิตยสภาไม่สามารถจัดสรรค่าเดินทางและค่าที่พักได้)

ทั้งนี้ ผู้สนใจดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.orst.go.th หรือสอบถามรายละเอียดที่ นางสาวกุลศิรินทร์ นาคไพจิตร และ นางสาวศยามล แสงมณี หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ ต่อ ๓๐๐๖ และ ๒๐๔๕

ไฟล์ประกาศ :https://www.orst.go.th/pdfjs/web/viewer.html?file=/FILEROOM/CABROYINWEB/DRAWER002/GENERAL/DATA0002/00002177.PDF

สำนักงานราชบัณฑิตยสภากำหนดจัดการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๓ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ ในวันเสาร์ที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๘.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ โดยรับสมัครนักเรียนจากโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ โรงเรียนละ ๑ คน จำนวน ๒๕๐ คน ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๐ และจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ ๑๔ โครงการดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนไทยสนใจและฝึกทักษะการพูด ฟัง อ่าน เขียนภาษาไทยให้ถูกต้อง

นักเรียนผู้ชนะการแข่งขันจะได้รับรางวัลดังนี้ รางวัลชนะเลิศ รางวัลราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญ พร้อมเงินทุนการศึกษา ๑๒,๐๐๐ บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รางวัลราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญ พร้อมเงินทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ รางวัลราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญ พร้อมเงินทุนการศึกษา ๘,๐๐๐ บาท และรางวัลชมเชย ๑๐ รางวัล เกียรติบัตร พร้อมเงินทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตร

ผู้ประสงค์จะสมัคร ลงทะเบียนสมัครออนไลน์ใน google form ตามลิงก์ดังนี้ https://forms.gle/mQAxevnMHgXhXhPv5 หรือสแกน QR code ที่แนบมาพร้อมนี้ โดยกรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมทั้งดาวน์โหลดคำรับรองของสถานศึกษา จากเว็บไซต์ www.orst.go.th หรือเพจราชบัณฑิตยสภาในเฟซบุ๊ก (Facebook) และส่งใบสมัครทางการลงทะเบียนออนไลน์ หรือ QR code ข้างต้น พร้อมทั้งแนบไฟล์ภาพผู้สมัครและไฟล์ภาพคำรับรองของสถานศึกษาพร้อมประทับตราโรงเรียน โดยลงทะเบียนภายในวันศุกร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันศุกร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และจะประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขันทางเว็บไซต์ www.orst.go.th และเพจราชบัณฑิตยสภาในเฟซบุ๊ก (Facebook) ภายในวันจันทร์ที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ (เมื่อครบจำนวน ๒๕๐ คนแล้ว จะปิดรับสมัครทันที แม้จะยังไม่ถึงวันสิ้นสุดการรับสมัคร และสำนักงานราชบัณฑิตยสภาไม่สามารถจัดสรรค่าเดินทางและค่าที่พักได้)

ทั้งนี้ ผู้สนใจดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.orst.go.th หรือสอบถามรายละเอียดที่ นางสาวกุลศิรินทร์ นาคไพจิตร และ นางสาวศยามล แสงมณี หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ ต่อ ๓๐๐๖ และ ๒๐๔๕

ไฟล์ประกาศ :https://www.orst.go.th/pdfjs/web/viewer.html?file=/FILEROOM/CABROYINWEB/DRAWER002/GENERAL/DATA0002/00002177.PDF

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ  เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็...
19/03/2021

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๓ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้แก่ราชบัณฑิตและกรรมการตามกฎหมายที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย

คุยกับ... สำนักธรรมศาสตร์และการเมืองเรื่อง : ประชาธิปไตยไทย ประชาธิปไตยโลกสัมภาษณ์ รศ. ดร.นิยม รัฐอมฤต ภาคีสมาชิกโดย ศาส...
11/03/2021

คุยกับ... สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง

เรื่อง : ประชาธิปไตยไทย ประชาธิปไตยโลก

สัมภาษณ์ รศ. ดร.นิยม รัฐอมฤต ภาคีสมาชิก
โดย ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร ราชบัณฑิต
https://www.orst.go.th/pdfjs/web/viewer.html?file=/FILEROOM/CABROYINWEB/DRAWER004/GENERAL/DATA0004/00004331.PDF

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาขอเชิญโรงเรียนทั่วประเทศ ส่งผลงานการคัดลายมือของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔, ๕ และ ๖ และนักเ...
08/02/2021

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาขอเชิญโรงเรียนทั่วประเทศ ส่งผลงานการคัดลายมือของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔, ๕ และ ๖ และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑, ๒ และ ๓ (แยกตามระดับชั้น) เข้าร่วมโครงการประกวดแข่งขันคัดลายมือสำหรับเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๔ รายละเอียดดังเอกสารแนบมาพร้อม

โรงเรียนที่สนใจสามารถส่งเอกสารใบสมัครและผลงานมายังสำนักงานราชบัณฑิตยสภาทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายในวันจันทร์ที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

จ่าหน้าซองถึง
โครงการจัดการประกวดแข่งขันคัดลายมือสำหรับเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๔
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

https://www.orst.go.th/iwfm_list.asp?n=g&i=0020000402001002%2F64BHK0712005

ที่อยู่

สนามเสือป่า เขตดุสิต
Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

023560466-70

เว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานราชบัณฑิตยสภาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานราชบัณฑิตยสภา:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด