สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา สถาบันหลักของเครือข่ายทางปัญญาแห่งชาติ ราชบัณฑิตยสภาเป็นสถาบันหลักของเครือข่ายทางปัญญาแห่งชาติ และเป็นองค์การพัฒนาความรู้ที่สามารถเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ

เปิดเหมือนปกติ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมและได้รับเกียรติบัตร อบรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทยแก่ครูผู้สอนภาษาไทย ตามที่สำนักงานราชบัณฑิตยส...
16/09/2021

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมและได้รับเกียรติบัตร อบรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทยแก่ครูผู้สอนภาษาไทย

ตามที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้จัดงานอบรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทยแก่ครูผู้สอนภาษาไทย ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๘-วันอาทิตย์ที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และรุ่นที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๑-วันอาทิตย์ที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้วนั้น ขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการอบรมและได้รับเกียรติบัตร ซึ่งจะได้จัดส่งให้ทางไปรษณีย์ในลำดับต่อไป (ผู้ผ่านการอบรมและได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมตลอดการอบรม อย่างน้อยร้อยละ ๘๐)

ทั้งนี้ ตัวสะกดของชื่อและนามสกุลของท่านใดไม่ถูกต้อง กรุณาแจ้งในกลุ่มไลน์ที่เข้าร่วมในการอบรมฯ ของแต่ละรุ่น ภายในวันศุกร์ที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

รุ่นที่ ๑ ลงทะเบียนเข้าอบรม ๓๘๙ คน เข้าอบรม ๓๒๐ คน ไม่เข้าอบรม ๖๙ คน ได้รับเกียรติบัตร ๓๑๐ คน (มีไม่ผ่านตามที่กำหนด ๑๐ คน เนื่องจากเข้าอบรมเพียงวันเดียว เข้าอบรมทั้ง ๒ วันแต่ฟังการบรรยายเพียง ๒ หัวข้อ จากทั้งหมด ๔ หัวข้อ)

รุ่นที่ ๒ ลงทะเบียนเข้าอบรม ๔๑๒ คน เข้าอบรม ๓๔๙ คน ไม่เข้าอบรม ๖๓ คน ได้รับเกียรติบัตร ๓๔๑ คน (มีไม่ผ่านตามที่กำหนด ๘ คน เนื่องจากเข้าอบรมเพียงวันเดียว เข้าอบรมทั้ง ๒ วันแต่ฟังการบรรยายเพียง ๒ หัวข้อ จากทั้งหมด ๔ หัวข้อ)

ประกาศผลการประกวดแข่งขันคัดลายมือสำหรับเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๔
14/09/2021

ประกาศผลการประกวดแข่งขันคัดลายมือสำหรับเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๔

ตามที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้ประชาสัมพันธ์ขอเชิญครูผู้สอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และประกาศนียบัตรวิชาชีพ เข้า...
07/09/2021

ตามที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้ประชาสัมพันธ์ขอเชิญครูผู้สอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และประกาศนียบัตรวิชาชีพ เข้าอบรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทย ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings รุ่นที่ ๒/๒๕๖๔ ในวันเสาร์ที่ ๑๑-วันอาทิตย์ที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ รับสมัครจำนวน ๔๐๐ คน นั้น มีครูทั่วประเทศให้ความสนใจและตอบรับเข้าอบรมเกินกว่าจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้
จึงขอแจ้งชื่อผู้เข้าอบรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทย รุ่นที่ ๒/๒๕๖๔ จำนวนทั้งสิ้น ๔๑๒ คน ซึ่งสำนักงานราชบัณฑิตยสภาจะดำเนินการจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการอบรมให้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) ที่ท่านแจ้งไว้ต่อไป อนึ่ง ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ไม่ได้สมัครเข้าอบรมรุ่นที่ ๑/๒๕๖๔
ผู้ที่มีชื่อเข้าอบรมขอให้ดำเนินการดังนี้
๑. ตรวจสอบอีเมลของท่านหากไม่พบอีเมลจากสำนักงานราชบัณฑิตยสภาให้ตรวจสอบว่าอยู่ในกล่อง "อีเมลขยะ" หรือไม่
๒. สแกนคิวอาร์โคดเพื่อเข้าระบบโอเพนแช็ตห้อง "อบรมครูภาษาไทย ๒/๒๕๖๔" โดยระบุชื่อของท่านในแช็ตด้วยรหัสประจำตัวเป็นเลขไทยดังที่แจ้งไว้ในใบประกาศรายชื่อ ตามด้วยชื่อจริง เช่น ๐๑๒ กฤตยา เพื่อสามารถรับไฟล์เอกสารได้อีกช่องทางหนึ่ง

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาขอเชิญผู้จิตศรัทธาร่วมบริจาคจตุปัจจัยเพื่อสมทบองค์กฐินในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ...
03/09/2021

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาขอเชิญผู้จิตศรัทธาร่วมบริจาคจตุปัจจัยเพื่อสมทบองค์กฐินในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๔ ณ วัดวิเวกวายุพัด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันศุกร์ที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดการร่วมบริจาคฯ ดังแนบ

02/09/2021
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมบุคลากรด้านการสอนประวัติศาสตร์ไทย ประจำปี ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต์สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ผู้สมัครเข้าอบรม...
30/08/2021
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมบุคลากรด้านการสอนประวัติศาสตร์ไทย ประจำปี ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต์สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
ผู้สมัครเข้าอบรมฯ ตรวจสอบรายชื่อได้ที่
https://www.orst.go.th/royin/iwfm_list.asp?n=g&i=0020000402001002%2F64H%2DN1701003

สนามเสือป่า แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมบุคลากรด้านการสอนประวัติศาสตร์ไทย ประจำปี ๒๕๖๔ตามที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้ประกาศรับสมัครผู้เข้...
30/08/2021

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมบุคลากรด้านการสอนประวัติศาสตร์ไทย ประจำปี ๒๕๖๔

ตามที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้ประกาศรับสมัครผู้เข้าอบรมบุคลากรด้านการสอนประวัติศาสตร์ไทย ประจำปี ๒๕๖๔ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings ในวันศุกร์ที่ ๓-วันอาทิตย์ที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒๐๐ คน นั้น มีผู้ให้ความสนใจสมัครเข้ารับการอบรมเป็นจำนวนมากเกินจำนวนที่กำหนด จึงขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมบุคลากรด้านการสอนประวัติศาสตร์ไทย จำนวนทั้งสิ้น ๓๐๐ คน โดยเป็นผู้เข้าอบรม (รับวุฒิบัตร) จำนวน ๒๕๐ คน และผู้สังเกตการณ์จำนวน ๕๐ คน

ทั้งนี้ สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจะจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการอบรมให้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) ที่ท่านแจ้งลงทะเบียนไว้ ภายในวันพุธที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยผู้เข้ารับการอบรมที่จะรับวุฒิบัตรจะต้องเข้าอบรมครบทั้ง ๓ วัน

ขอเชิญครูผู้สอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และประกาศนียบัตรวิชาชีพ เข้าอบรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทย รุ่นที่ ๒/๒๕๖๔ ...
30/08/2021

ขอเชิญครูผู้สอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และประกาศนียบัตรวิชาชีพ เข้าอบรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทย รุ่นที่ ๒/๒๕๖๔ (อบรมผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings) ในวันเสาร์ที่ ๑๑ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ รับจำนวน ๔๐๐ คน (สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ไม่เคยเข้าอบรม รุ่นที่ ๑/๒๕๖๔ เท่านั้น)

* ขณะนี้ผู้สมัครเข้ารับการอบรมครบตามจำนวนแล้ว สำนักงานราชบัณฑิตยสภาขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจค่ะ *

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมฯ วันอังคารที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

30/08/2021
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 สํานักงานราชบัณฑิตยสภาอยู่ในระดับ AA ด้...
27/08/2021

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564

สํานักงานราชบัณฑิตยสภาอยู่ในระดับ AA ด้วยคะแนน 97.87 อันดับที่ 1 ประเภทหน่วยงานไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง อันดับที่ 4 ของหน่วยงานราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564

สํานักงานราชบัณฑิตยสภาอยู่ในระดับ AA ด้วยคะแนน 97.87 อันดับที่ 1 ประเภทหน่วยงานไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง อันดับที่ 4 ของหน่วยงานราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า

ผู้ร่วมโครงการปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร พ.ศ. ๒๕๖๔ สามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ที่https://qrgo.page.link/HHMpAในกรณีที่ท่านไม...
26/08/2021

ผู้ร่วมโครงการปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร พ.ศ. ๒๕๖๔ สามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ที่
https://qrgo.page.link/HHMpA

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าถึงระบบสืบค้นออนไลน์ข้างต้นได้ สามารถค้นหา (Ctrl+F ด้วยชื่อหรือที่อยู่อีเมล ของท่าน) และดาวน์โหลดได้จากลิงก์ในเอกสาร google sheet
https://qrgo.page.link/Mo8Yg

รายงานปัญหาเรื่องการรับเกียรติบัตรโปรดติดต่อ [email protected]
หัวเรื่อง: [เกียรติบัตรงานปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร]
รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน 5 วันทำการค่ะ

ผู้ร่วมโครงการปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร พ.ศ. ๒๕๖๔ สามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ที่
https://qrgo.page.link/HHMpA

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าถึงระบบสืบค้นออนไลน์ข้างต้นได้ สามารถค้นหา (Ctrl+F ด้วยชื่อหรือที่อยู่อีเมล ของท่าน) และดาวน์โหลดได้จากลิงก์ในเอกสาร google sheet
https://qrgo.page.link/Mo8Yg

รายงานปัญหาเรื่องการรับเกียรติบัตรโปรดติดต่อ [email protected]
หัวเรื่อง: [เกียรติบัตรงานปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร]
รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน 5 วันทำการค่ะ

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษ...
25/08/2021

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงาน ก.ค.ศ.) ผ่านระบบออนไลน์

วันนี้ (๒๕ ส.ค. ๖๔) ดร.ดวงตา ตันโช เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ รศ. ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และยกระดับครูสู่วิชาชีพชั้นสูง โดยเป็นการลงนามในบันทึกข้อตกลงพร้อมกันผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และมีสักขีพยานของทั้งสองหน่วยงาน ประกอบด้วย นางสาวอารี พลดี เลขานุการกรม รักษาราชการแทนรองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา และผู้เข้าร่วมประชุมสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา และรองเลขาธิการ ก.ค.ศ. พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญของสำนักงาน ก.ค.ศ. และผู้อำนวยการภารกิจที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมสุรัฐ ศิลปอนันต์ อาคารรัชมังคลาภิเษก สำนักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ

การลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) ดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งเป็นวิชาชีพชั้นสูงมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยอาศัยความร่วมมือในการศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเป็นฐาน รวมทั้งการสนับสนุนทางวิชาการอื่น ๆ จากสถาบันที่ได้รับความเชื่อถืออย่างสูงจากสังคม หน่วยงานทั้งสองจึงเห็นสมควรจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ขึ้น

การอบรมด้านการสอนวิชาประวัติศาสตร์ไทย ประจำปี ๒๕๖๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Zoom Cloud Meeting ในวันที่ ๓-๕ กันยาย...
25/08/2021

การอบรมด้านการสอนวิชาประวัติศาสตร์ไทย ประจำปี ๒๕๖๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Zoom Cloud Meeting ในวันที่ ๓-๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

* ปิดรับสมัครเนื่องจากผู้สมัครครบตามจำนวนแล้ว *

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมภายในวันจันทร์ที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้สนใจสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทาง Facebook ตามกำหนดการ (ไม่มีเกียรติบัตร)

การอบรมด้านการสอนวิชาประวัติศาสตร์ไทย ประจำปี ๒๕๖๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Zoom Cloud Meeting ในวันที่ ๓-๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

* ปิดรับสมัครเนื่องจากผู้สมัครครบตามจำนวนแล้ว *

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมภายในวันจันทร์ที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้สนใจสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทาง Facebook ตามกำหนดการ (ไม่มีเกียรติบัตร)

แจ้งข่าวสำหรับผู้เข้ารับการอบรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทยแก่ครูภาษาไทย รุ่นที่ ๑/๒๕๖๔สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้ส่งข้อมูลเอกสา...
25/08/2021

แจ้งข่าวสำหรับผู้เข้ารับการอบรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทยแก่ครูภาษาไทย รุ่นที่ ๑/๒๕๖๔

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้ส่งข้อมูลเอกสารประกอบการบรรยายรวมถึงขั้นตอนการเข้าอบรมไปทางอีเมลที่ท่านได้แจ้งไว้แล้ว ขอให้ท่านดำเนินการดังนี้

๑. หากไม่พบอีเมลให้ตรวจสอบว่าอยู่ในกล่อง "อีเมลขยะ" หรือไม่
๒. สแกนคิวอาร์โคดเพื่อเข้าระบบโอเพนแช็ตห้อง "อบรมครูภาษาไทย ๑/๒๕๖๔" โดยระบุชื่อของท่านในแช็ตด้วยรหัสประจำตัวที่แจ้งไว้ในวันประกาศรายชื่อ ตามด้วยชื่อจริงหรือชื่อเล่น เช่น "๐๑๒ กฤตยา" หรือ "๒๑๕ พี" เพื่อสามารถรับไฟล์เอกสารได้อีกช่องทางหนึ่ง

แจ้งข่าวสำหรับผู้เข้ารับการอบรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทยแก่ครูภาษาไทย รุ่นที่ ๑/๒๕๖๔

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้ส่งข้อมูลเอกสารประกอบการบรรยายรวมถึงขั้นตอนการเข้าอบรมไปทางอีเมลที่ท่านได้แจ้งไว้แล้ว ขอให้ท่านดำเนินการดังนี้

๑. หากไม่พบอีเมลให้ตรวจสอบว่าอยู่ในกล่อง "อีเมลขยะ" หรือไม่
๒. สแกนคิวอาร์โคดเพื่อเข้าระบบโอเพนแช็ตห้อง "อบรมครูภาษาไทย ๑/๒๕๖๔" โดยระบุชื่อของท่านในแช็ตด้วยรหัสประจำตัวที่แจ้งไว้ในวันประกาศรายชื่อ ตามด้วยชื่อจริงหรือชื่อเล่น เช่น "๐๑๒ กฤตยา" หรือ "๒๑๕ พี" เพื่อสามารถรับไฟล์เอกสารได้อีกช่องทางหนึ่ง

ขอเชิญรับชมบันทึกการประกวดเล่าเรื่อง หัวข้อ "ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น : เรื่องเล่า ตำนาน ประวัติบุคคลสำคัญ" ด้วยภาษาไทยถิ่น...
24/08/2021
กิจกรรมประกวดเล่าเรื่อง รอบชิงชนะเลิศ ภาคอีสาน 16 ส ค 64 FULL EP

ขอเชิญรับชมบันทึกการประกวดเล่าเรื่อง หัวข้อ "ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น : เรื่องเล่า ตำนาน ประวัติบุคคลสำคัญ" ด้วยภาษาไทยถิ่น รอบชิงชนะเลิศ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มที่ ๓ ภาคอีสาน
รับชมผ่าน https://youtu.be/7iqrDeQgW0Y

24/08/2021
โครงการปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร เรื่อง ภาษากับการสื่อสารเพื่อสันติสุขที่ยั่งยืน

โครงการปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร
เรื่อง ภาษากับการสื่อสารเพื่อสันติสุขที่ยั่งยืน
การบรรยายออนไลน์
จัดโดย สำนักศิลปกรรม ประเภทวิชาวรรณศิลป์ ราชบัณฑิตยสภา
วันอังคารที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๙.๐๐-๑๓.๐๐ น.

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาขอเชิญบุคลากรผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์ไทยระดับมัธยมศึกษา เข้าร่วมอบรมด้านการสอนวิชาประวัติศาสตร์ไทย ป...
23/08/2021

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาขอเชิญบุคลากรผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์ไทยระดับมัธยมศึกษา เข้าร่วมอบรมด้านการสอนวิชาประวัติศาสตร์ไทย ประจำปี ๒๕๖๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Zoom Cloud Meeting ในวันที่ ๓-๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

* ขณะนี้ผู้ลงทะเบียนครบตามจำนวนแล้ว ขอปิดรับสมัครลงทะเบียนค่ะ *

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรมวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต์ https://www.orst.go.th และเฟซบุ๊กสำนักงานราชบัณฑิตยสภา

ตามที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้ประชาสัมพันธ์ขอเชิญครูผู้สอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และประกาศนียบัตรวิชาชีพ เข้า...
23/08/2021

ตามที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้ประชาสัมพันธ์ขอเชิญครูผู้สอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และประกาศนียบัตรวิชาชีพ เข้าอบรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทย ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings รุ่นที่ ๑/๒๕๖๔ ในวันเสาร์ที่ ๒๘-วันอาทิตย์ที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ รับสมัครจำนวน ๒๐๐ คน นั้น มีครูทั่วประเทศให้ความสนใจและตอบรับเข้าอบรมเกินกว่าจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้
จึงขอแจ้งชื่อผู้เข้าอบรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทย รุ่นที่ ๑/๒๕๖๔ จำนวนทั้งสิ้น ๓๘๙ คน ทั้งนี้ สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจะดำเนินการจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการอบรมให้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) ภายในวันพุธที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ขอเชิญรับชมบันทึกการประกวดเล่าเรื่อง หัวข้อ "ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น : เรื่องเล่า ตำนาน ประวัติบุคคลสำคัญ" ด้วยภาษาไทยถิ่น...
23/08/2021
กิจกรรมประกวดเล่าเรื่อง รอบชิงชนะเลิศ ภาคใต้ 13 ส ค 64 FULL EP

ขอเชิญรับชมบันทึกการประกวดเล่าเรื่อง หัวข้อ "ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น : เรื่องเล่า ตำนาน ประวัติบุคคลสำคัญ" ด้วยภาษาไทยถิ่น รอบชิงชนะเลิศ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มที่ ๔ ภาคใต้
รับชมผ่าน
https://www.youtube.com/watch?v=zQu1RFcqLzo

ขอเชิญรับชมบันทึกการประกวดเล่าเรื่อง หัวข้อ "ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น : เรื่องเล่า ตำนาน ประวัติบุคคลสำคัญ" ด้วยภาษาไทยมาตร...
22/08/2021
กิจกรรมประกวดเล่าเรื่อง รอบชิงชนะเลิศ ภาคกลาง 10 ส ค 64 FULL EP

ขอเชิญรับชมบันทึกการประกวดเล่าเรื่อง หัวข้อ "ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น : เรื่องเล่า ตำนาน ประวัติบุคคลสำคัญ" ด้วยภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยถิ่น รอบชิงชนะเลิศ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มที่ ๑ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก
รับชมผ่าน https://youtu.be/z12wUP5NIKo

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาขอเชิญรับชมบันทึกการประกวดเล่าเรื่องหัวข้อ "ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น : เรื่องเล่า ตำนาน ประวัติบุคคลสำ...
21/08/2021
กิจกรรมประกวดเล่าเรื่อง รอบชิงชนะเลิศ ภาคเหนือ 9 ส ค 64 FULL EP

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาขอเชิญรับชมบันทึกการประกวดเล่าเรื่องหัวข้อ "ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น : เรื่องเล่า ตำนาน ประวัติบุคคลสำคัญ" ด้วยภาษาไทยถิ่น รอบชิงชนะเลิศ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มที่ ๒ ภาคเหนือ

ติดตามรับชมได้ทาง https://youtu.be/U5mXB1X1FpM
หรือ https://eto.ku.ac.th/orst/

20/08/2021
สำนักงานราชบัณฑิตยสภาขอเชิญรับชมโครงการเสวนาทางวิชาการราชบัณฑิตเรียนรู้ประวัติศาสตร์จากคำบอกเล่าเรื่อง “ปฐมบทองค์ความรู้...
20/08/2021
ปฐมบทองค์ความรู้ประวัติศาสตร์จากคำบอกเล่าและตัวอย่างศึกษา

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาขอเชิญรับชม

โครงการเสวนาทางวิชาการราชบัณฑิตเรียนรู้ประวัติศาสตร์จากคำบอกเล่า

เรื่อง “ปฐมบทองค์ความรู้ประวัติศาสตร์จากคำบอกเล่าและตัวอย่างศึกษา”

ในวันศุกร์ที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๑๕ น.

ทาง YouTube ช่อง Ratchabandit Thai Channel

ชื่อตอนออกอากาศวันจันทร์ที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ในร.....

ที่อยู่

สนามเสือป่า เขตดุสิต
Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

023560466-70

เว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานราชบัณฑิตยสภาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานราชบัณฑิตยสภา:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด