สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา สถาบันหลักของเครือข่ายทางปัญญาแห่งชาติ ราชบัณฑิตยสภาเป็นสถาบันหลักของเครือข่ายทางปัญญาแห่งชาติ และเป็นองค์การพัฒนาความรู้ที่สามารถเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ

เปิดเหมือนปกติ

23/12/2021

รายการ ๓ นาทีกับราชบัณฑิต (ย้อนหลัง)
ตอน "สเต็มเซลล์ : เซลล์ต้นกำเนิด"

โดย ศ. นพ.สุรพล อิสรไกรศีล ราชบัณฑิต สำนักวิทยาศาสตร์

ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) เมื่อวันเสาร์ที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

https://www.komchadluek.net/news/497909
22/12/2021
เปิดนโยบาย "ราชบัณฑิตยสภา" ปี 2565 ชูเทคโนฯ4.0 ขับเคลื่อนภาษาสู่ฐานราก

https://www.komchadluek.net/news/497909

เปิดนโยบาย "ราชบัณฑิตยสภา" ปี 2565 ชูเทคโนฯ4.0 ขับเคลื่อนภาษาสู่ชุมชนฐานรากผ่านเทคโนโลยี 4.0 พร้อมติวเข้มองค์ควา.....

เปิดนโยบายราชบัณฑิตยสภาปี 2565 ชูเทคโนฯ4.0ขับเคลื่อนภาษาสู่ฐานรากhttps://www.thansettakij.com/general-news/507481
22/12/2021
เปิดนโยบายราชบัณฑิตยสภาปี 2565 ชูเทคโนฯ4.0ขับเคลื่อนภาษาสู่ฐานราก

เปิดนโยบายราชบัณฑิตยสภาปี 2565 ชูเทคโนฯ4.0ขับเคลื่อนภาษาสู่ฐานราก
https://www.thansettakij.com/general-news/507481

เปิดนโยบายสำนักงานราชบัณฑิตยสภาปี 2565 หวังขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมลงสู่ชุมชนฐานรากผ่านเ...

16/12/2021

รายการ ๓ นาทีกับราชบัณฑิต (ย้อนหลัง)
ตอน "ครอบครัวอบอุ่น"

โดย ดร.โสภา ชูพิกุลชัย ชปีลมันน์ ราชบัณฑิต ประเภทวิชาจิตวิทยา สาขาวิชาจิตวิทยาบุคลิกภาพและการให้บริการปรึกษา (อดีตนายกราชบัณฑิตยสภา)

ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

14/12/2021
หลักคิดการบริหารกิจการบ้านเมืองเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนฯ ตอนที่ ๑

โครงการเผยแพร่องค์ความรู้สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง หลักคิดการบริหารกิจการบ้านเมืองเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ในมิติการบริหารราชการแผ่นดิน ตอนที่ ๑

โดย ศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ ภาคีสมาชิก สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง

14/12/2021
09/12/2021

รายการ ๓ นาทีกับราชบัณฑิต (ย้อนหลัง)
ตอน "ราชบัณฑิตกับการสร้างความรับรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชน"

โดย นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธณะ สมาชิกวุฒิสภา
อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) เมื่อวันเสาร์ที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

07/12/2021
Photos from สำนักงานราชบัณฑิตยสภา's post
05/12/2021

Photos from สำนักงานราชบัณฑิตยสภา's post

ศัพท์บัญญัติคำ metaverse
03/12/2021

ศัพท์บัญญัติคำ metaverse

ศัพท์บัญญัติคำ metaverse

ตามที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้จัดทำประกาศสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เรื่อง กำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง ล...
02/12/2021

ตามที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้จัดทำประกาศสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เรื่อง กำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง ลงวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และอยู่ระหว่างการเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและจัดทำเป็นประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ดังนั้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลอ้างอิงจากประกาศสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เรื่อง กำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง ลงวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ไปพลางก่อน

https://www.orst.go.th/iwfm_list.asp?n=g&i=0020000402001002%2F64LBN2407069

ตามที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้จัดทำประกาศสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เรื่อง กำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง ลงวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และอยู่ระหว่างการเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและจัดทำเป็นประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ดังนั้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลอ้างอิงจากประกาศสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เรื่อง กำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง ลงวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ไปพลางก่อน

https://www.orst.go.th/iwfm_list.asp?n=g&i=0020000402001002%2F64LBN2407069

01/12/2021
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ นายศานติ  ภักดีคำ รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา เข้ารับโล่แสดงความขอบคุณแก่หน่วยงานท...
29/11/2021

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ นายศานติ ภักดีคำ รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา เข้ารับโล่แสดงความขอบคุณแก่หน่วยงานที่ร่วมนำเสนอผลงานในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๔ (Thailand Reserch Expo 2021) ที่สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดขึ้น ณ ห้องบางกอกคอนเวนชัน โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานฯ ทั้งนี้ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา โดยคณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา ได้ร่วมจัดนิทรรศการและเข้าร่วมนำเสนอผลงานภาคการประชุม เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ในหัวข้อการประชุมเฉพาะเรื่อง “สถานการณ์โควิด ๑๙ ในประเทศไทย : มุมมองของคณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา สำนักงานราชบัณฑิตยสภา” ซึ่งมีศาสตราจารย์ นายแพทย์ยงยุทธ วัชรดุล ประธานกรรมการฯ ศาสตราจารย์ ดร.วรเดช จันทรศร ศาสตราจารย์ ดร.สิริวัฒน์ วงษ์ศิริ ศาสตราจารย์ ดร.บุษบา กนกศิลปธรรม และรองศาสตราจารย์ ดร.สยาม อรุณศรีมรกต เป็นวิทยากร และนายกฤษณ์ธวัช นพนาคีพงษ์ เป็นพิธีกร

วานนี้ (25 พ.ย. 64) ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงมหา...
26/11/2021

วานนี้ (25 พ.ย. 64) ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยนางสาวภัคนิจ งามเกษม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและประสัมพันธ์ และนายสุรัตน์ อัตตะ อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนเกษตร และผู้สื่อข่าวเครือเนชั่น เข้าพบและสัมภาษณ์นายศานติ ภักดีคำ รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา เกี่ยวกับแนวนโยบายการดำเนินงานราชบัณฑิตยสภาในปี 2565 ที่จะช่วยส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้รักการอ่าน รู้รักภาษาไทยมากขึ้น รวมถึงแนวทางในการส่งเสริมอัตลักษณ์ภาษาถิ่นของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เพื่อนำไปออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันนี้ (๒๕ พ.ย. ๖๔) ผู้แทนสำนักงานราชบัณฑิตยสภาร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล...
25/11/2021

วันนี้ (๒๕ พ.ย. ๖๔) ผู้แทนสำนักงานราชบัณฑิตยสภาร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสรณ์ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร

วันนี้ (๒๕ พ.ย. ๖๔) ผู้แทนสำนักงานราชบัณฑิตยสภาร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสรณ์ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี ๒๕๖๔ ให้สำนักงานราชบัณฑิตยสภานำไปถวายพระสงฆ...
05/11/2021

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี ๒๕๖๔ ให้สำนักงานราชบัณฑิตยสภานำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดวิเวกวายุพัด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันศุกร์ที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้สำนักงานราชบัณฑิตยสภานำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดวิเวกวายุพัด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์ นายกราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธี และมีราชบัณฑิต ภาคีสมาชิก ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภา พร้อมด้วยประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมพิธีและร่วมบริจาคสมทบองค์พระกฐินเป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๑,๒๐๖,๙๑๓ บาท โดยหลังหักเงินในการถวายพระ เงินมอบเพื่อบำรุงโรงเรียนและให้ทุนการศึกษา และค่าใช้จ่ายทั่วไปแล้ว คงเหลือเป็นยอดเงินเพื่อถวายบำรุงและบูรณปฏิสังขรณ์พระอารามหลวง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๐๘๗,๕๒๗ บาท

ขอเชิญผู้สนใจส่งสำนวนประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๕ ในหัวข้อเรื่อง “สังฆัง สรณัง คัจฉามิ” ...
02/11/2021

ขอเชิญผู้สนใจส่งสำนวนประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๕ ในหัวข้อเรื่อง “สังฆัง สรณัง คัจฉามิ” เพื่อปลูกฝังให้เด็กคุ้นเคยกับหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา ได้เข้าใจและรู้จักนำคำสอนต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งจะช่วยกล่อมเกลาและพัฒนาจิตใจให้รู้จักผิดชอบชั่วดีและประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในทำนองคลองธรรม ไม่ประพฤติตนเป็นปัญหาต่อพ่อแม่ ครูอาจารย์ เพื่อน และสังคม ทั้งยังปลูกฝังค่านิยมที่ดีและถูกต้องแก่เด็ก ซึ่งจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในภายหน้า ให้เป็นพลเมืองดีของชาติต่อไป

ทั้งนี้ สำนวนที่ชนะการประกวดขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อขอรับพระราชทานรางวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และจัดพิมพ์เป็นหนังสือสำหรับพระราชทานในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๕

ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ ต่อ ๒๐๔๕, ๓๐๑๘ ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดที่ www.orst.go.th

31/10/2021
ปัณฑิโตบุ๊กส์ - Panditobooks

* แจ้งปิดปรับปรุงร้านหนังสือปัณฑิโตบุ๊กส์ *

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจะปิดระบบร้านหนังสือปัณฑิโตบุ๊กส์ (https://book.orst.go.th/) ชั่วคราวในวันอาทิตย์ที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายหนังสือ และจะเปิดให้บริการอีกครั้งในวันจันทร์ที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐.๐๑ น. เป็นต้นไป

15/10/2021
อนาคตประเทศไทย : ทิศทาง หลักคิด นโยบาย และการนำไปสู่การปฏิบัติ

โครงการเสวนาทางวิชาการราชบัณฑิตสัญจร ประจำปี ๒๕๖๔

เรื่อง อนาคตประเทศไทย : ทิศทาง หลักคิด นโยบาย และการนำไปสู่การปฏิบัติ

จัดโดย สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสภา

วันศุกร์ที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๘.๓๐-๑๑.๓๐ น.

ณ ห้องปัญญาภิรมย์ ห้องสมุดพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย
ศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

14/10/2021
12/10/2021
โอละพ่อ

แมวเหมียวเล่าเรื่องไทย ชุดที่ ๕ ตอนที่ ๓๐ โอละพ่อ [ตอนสุดท้าย]

เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๘.๓๙ น. นายศานติ  ภักดีคำ รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา นำผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้า...
11/10/2021

เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๘.๓๙ น. นายศานติ ภักดีคำ รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา นำผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาไหว้สักการะพระภูมิหน้าที่ทำการสำนักงานฯ และถวายสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมทั้งถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งรองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภาตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

ตามที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้จัดงานโครงการอบรมบุคลากรด้านการสอนประวัติศาสตร์ไทย ประจำปี ๒๕๖๔ ในวันที่ ๓-๕ กันยายน พ.ศ. ...
30/09/2021

ตามที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้จัดงานโครงการอบรมบุคลากรด้านการสอนประวัติศาสตร์ไทย ประจำปี ๒๕๖๔ ในวันที่ ๓-๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้วนั้น มีผู้ลงทะเบียนเข้าอบรม ๒๕๐ คน และมีผู้ผ่านการอบรมและได้รับเกียรติบัตร ได้รับเกียรติบัตร ๑๔๙ คน (ผู้ผ่านการอบรมและได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมตลอดการอบรม อย่างน้อยร้อยละ ๘๐) ซึ่งสำนักงานฯ จะดำเนินการจัดส่งเกียรติบัตรให้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ต่อไป ดังรายชื่อต่อไปนี้

วันนี้ (๒๘ ก.ย. ๖๔) เวลา ๘.๐๐ น. ณ โถงชั้น ๑ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ดร.ดวงตา ตันโช เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานนำผู้...
28/09/2021

วันนี้ (๒๘ ก.ย. ๖๔) เวลา ๘.๐๐ น. ณ โถงชั้น ๑ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ดร.ดวงตา ตันโช เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานนำผู้บริหารและข้าราชการร่วมจัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติหน้าเสาธง เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) เพื่อเป็นการสร้างความภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย

ร้านหนังสือออนไลน์สำนักงานราชบัณฑิตยสภาเปิดให้บริการแล้ว ผ่านเว็บไซต์ https://book.orst.go.th/ และแอปพลิเคชัน "ปัณฑิโตบุ...
27/09/2021

ร้านหนังสือออนไลน์สำนักงานราชบัณฑิตยสภาเปิดให้บริการแล้ว ผ่านเว็บไซต์ https://book.orst.go.th/ และแอปพลิเคชัน "ปัณฑิโตบุ๊กส์" สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS

https://apps.apple.com/th/app/panditobooks/id1577808129

และ Android

อย่าลืมเข้าไปเยี่ยมชม สมัครและเลือกซื้อหนังสือกันนะครับ

ร้านหนังสือออนไลน์สำนักงานราชบัณฑิตยสภาเปิดให้บริการแล้ว ผ่านเว็บไซต์ https://book.orst.go.th/ และแอปพลิเคชัน "ปัณฑิโตบุ๊กส์" สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS

https://apps.apple.com/th/app/panditobooks/id1577808129

และ Android

อย่าลืมเข้าไปเยี่ยมชม สมัครและเลือกซื้อหนังสือกันนะครับ

20/09/2021

ที่อยู่

สนามเสือป่า เขตดุสิต
Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

023560466-70

เว็บไซต์

https://www.orst.go.th/

ผลิตภัณฑ์

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานราชบัณฑิตยสภาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานราชบัณฑิตยสภา:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

รายการ ๓ นาทีกับราชบัณฑิต (ย้อนหลัง) ตอน "สเต็มเซลล์ : เซลล์ต้นกำเนิด" โดย ศ. นพ.สุรพล อิสรไกรศีล ราชบัณฑิต สำนักวิทยาศาสตร์ ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) เมื่อวันเสาร์ที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
เปิดนโยบายราชบัณฑิตยสภาปี 2565 ชูเทคโนฯ4.0ขับเคลื่อนภาษาสู่ฐานราก https://www.thansettakij.com/general-news/507481
รายการ ๓ นาทีกับราชบัณฑิต (ย้อนหลัง) ตอน "ครอบครัวอบอุ่น" โดย ดร.โสภา ชูพิกุลชัย ชปีลมันน์ ราชบัณฑิต ประเภทวิชาจิตวิทยา สาขาวิชาจิตวิทยาบุคลิกภาพและการให้บริการปรึกษา (อดีตนายกราชบัณฑิตยสภา) ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
โครงการเผยแพร่องค์ความรู้สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง หลักคิดการบริหารกิจการบ้านเมืองเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ในมิติการบริหารราชการแผ่นดิน ตอนที่ ๑ โดย ศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ ภาคีสมาชิก สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง
รายการ ๓ นาทีกับราชบัณฑิต (ย้อนหลัง) ตอน "ราชบัณฑิตกับการสร้างความรับรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชน" โดย นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธณะ สมาชิกวุฒิสภา อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) เมื่อวันเสาร์ที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ศัพท์บัญญัติคำ metaverse
ตามที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้จัดทำประกาศสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เรื่อง กำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง ลงวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และอยู่ระหว่างการเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและจัดทำเป็นประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ดังนั้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลอ้างอิงจากประกาศสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เรื่อง กำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง ลงวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ไปพลางก่อน https://www.orst.go.th/iwfm_list.asp?n=g&i=0020000402001002%2F64LBN2407069