สำนักงานบัญชีธนัยนันท์

สำนักงานบัญชีธนัยนันท์ สำนักงานบัญชี ขอบเขตของงานบริการบัญชี

1. รับจัดทำบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

2. ให้คำแนะนำในการวางระบบบัญชี จัดทำเอกสารที่ต้องใช้ในธุรกิจ เพื่อการควบคุมภายในที่ดี

3. วางแผนภาษีให้แก่ธุรกิจ เพื่อให้มีการเสียภาษีอย่างประหยัด และถูกต้องตามแนวทาง
ประมวลรัษฎากรที่กำหนด

4. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เพื่อบันทึกบัญชี รายได้ ค่าใช้จ่าย ลูกหนี้ เจ้าหนี้
ใบเสร็จรับเงิน เอกสารการรับเงิน เอกสารนำฝากธนาคารและการปรับปรุงบัญชี และ
บันทึกทรัพย์สินและค่าเสื่อมราคา

5. จัดทำบัญชีและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ. 30

6. จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย เช่น ภงด. 1

7. จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย เช่น ภงด. 3/53

8. จัดทำรายงานภาษีครึ่งปีและประจำปี ภงด. 51 ภงด. 50

9. ดำเนินการแก้ปัญหาบัญชีและให้คำปรึกษาภาษี

10. จัดทำสมุดบัญชีมาตรฐาน 5 เล่ม

11. จัดทำบัญชีแยกประเภททุกประเภทบัญชี

12. จัดทำบัญชีทะเบียนทรัพย์สิน

13. จัดการเกี่ยวกับปัญหาบัญชี เคลียร์บัญชีกับกรมสรรพากร

14. บริการขึ้นทะเบียนประกันสังคมและยื่นแบบเงินสมทบรายเดือน

15. จัดทำรายงานภาษีและแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ. 30 ทุกเดือน

16. จัดทำคำนวณภาษีเงินได้ของบุคคล ภงด. 90, 91, 94

17. บริการรับตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

18. เป็นตัวแทนผู้ประกอบการในกรณีที่สรรพากรเชิญพบ

ขอบเขตของงานบริการภาษี - ประกันสังคม

1. จัดเตรียมแบบภาษีที่เกี่ยวข้องของกิจการในแต่ละเดือน พร้อมนำส่งกรมสรรพากร

2. จัดทำรายงานภาษีซื้อ – ภาษีขาย และทำแบบ ภพ. 30 พร้อมนำส่งกรมสรรพากร

3. จัดทำภาษี ภงด. 3/53 หรือภาษีนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง พร้อมนำส่งกรมสรรพากร

4. จัดทำภาษี ภงด.1 จากรายงานเงินเดือนพนักงานประจำเดือน พร้อมนำส่งกรมสรรพากร

5. คำนวณและจัดเตรียมแบบส่งเงินสมทบประกันสังคมประจำเดือน

6. จัดทำงบประมาณการกลางปีเพื่อเตรียมยื่นภาษี ภงด.51

7. คำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี และจัดเตรียมแบบนำส่งภาษีเงินได้ประจำปี ( ภงด. 50)

8. นำส่งงบการเงินและงบดุลกรมสรรพากรและกระทรวงพาณิชย์

อัตราค่าบริการ

1. ราคาบริการแก่ลูกค้าแต่ละรายจะไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับบริมาณงานและจำนวนเอกสารที่มากน้อย ของแต่ละกิจการ และประเภทของธุรกิจ ประกอบกับความยากง่ายและความซับซ้อนในการจัด ทำบัญชีและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ผู้ประกอบการต้องการ

2. บริการในราคาที่เป็นธรรมและเหมาะสมกับเนื้องาน

11/01/2012

รับพนักงาน Part time 1-2 อัตตา จ่ายรายวัน ว่างวันไหน ติดต่อมาได้เลย ครับ

06/01/2012

วันนี้ ต้องขอขอบคุณทุกๆสายโทรศัพท์ ที่โทรเข้ามาสวัสดีปีใหม่ และอวยพรให้กับพวกเรา

และยินดีให้คำแนะนำ และให้คำปรึกษาค่ะ

และทางสำนักงานบัญชีเราก็ขออวยพรให้ทุกๆท่านมีแต่ความสุข..ปราศจากโลกภัยไข้เจ็บทำการค้าเจริญรุ่งเรืองทุกๆท่านเลยนะค้ะ สวัสดีปีใหม่ ปี 2555 ค่า ^^

บัญชีบัญชีบัญชีบัญชีบัญชีบัญชีบัญชีบัญชีบัญชีบัญชีบัญชีบัญชีบัญชีบัญชีบัญชีบัญชีบัญชีบัญชีบัญชีบัญชีบัญชีบัญชีบัญชีบัญชี...
06/01/2012
สำนักงานบัญชีธนัยนันท์

บัญชีบัญชีบัญชีบัญชีบัญชีบัญชีบัญชีบัญชีบัญชีบัญชีบัญชีบัญชีบัญชีบัญชีบัญชีบัญชีบัญชีบัญชีบัญชีบัญชีบัญชีบัญชีบัญชีบัญชีบัญชีบัญชีบัญชีบัญชีบัญชีบัญชีบัญชีบัญชีบัญชีบัญชีบัญชีบัญชีบัญชีบัญชีบัญชีบัญชีบัญชีบัญชีบัญชีบัญชีบัญชีบัญชีบัญชีบัญชี

สำนักงานบัญชี

06/01/2012
::คำชี้แจงฯ การขยายกำหนดเวลายื่นแบบ::

คำชี้แจงกรมสรรพากร
เรื่อง การขยายกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีอากรให้แก่
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือนำส่งภาษีในท้องที่ที่เกิดภัยพิบัติอุทกภัย

เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้

05/01/2012

รับพนักงานประจำ คีย์งานบัญชี เงินเดือน 5,000 บาท ทำวันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9 โมงเช้า - 5 โมงเย็น สนใจติดต่อ 085-146-8017 โบ๊ท รายละเอียดโทรมาถามกันได้เลยครับ

28/11/2011

จัดออฟฟิศเข้าทีเข้าทางแล้วววววววววววววววววว

07/10/2011

บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย หรือภัยธรรมชาติอื่นที่เกิดขึ้นในประเทศไทย สามารถยกเว้นภาษีเงินได้ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

21/09/2011

นโยบาย รถคันแรก รายละเอียดเงื่อนไขการคืนเงินภาษี ในการซื้อรถยนต์คันแรก

21/09/2011

ครม.รัฐบาลยิ่งลักษณ์ไฟเขียวมาตรการเว้นภาษี 10% ให้คนซื้อบ้านหลังแรกไม่เกิน 5 ล้านบาทมีผล 22 ก.ย.54 - 31 ธ.ค.55

21/09/2011

ผู้มีเงินได้มีสิทธิหักลดหย่อนอะไรได้บ้าง?

การหักลดหย่อน หมายถึง รายการต่างๆ ที่กฎหมายได้กำหนดให้หักได้เพิ่มขึ้นหลังจากได้หักค่าใช้จ่ายแล้ว เพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีให้แก่ผู้เสียภาษีก่อนนำเงินได้ที่เหลือซึ่งเรียกว่าเงินได้สุทธิไปคำนวณภาษีตามบัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา รายการหักลดหย่อนกรณีต่าง ๆ มีดังต่อไปนี้

21/09/2011

เสียภาษีผ่านบัตรเครดิตไม่คิดค่าธรรมเนียม

ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับกรมสรรพากรเปิดโอกาสให้ผู้ใช้บัตรเครดิตของธนาคารฯ เสียภาษีได้ทุกประเภทภาษี ไม่คิดค่าธรรมเนียมเป็นครั้งแรกของประเทศไทย

ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ใช้บัตรเครดิต ผู้ใช้บริการจะได้รับความสะดวกมากขึ้น

สำหรับรูปแบบและรายละเอียดต่างๆ ของการใช้บริการนี้ กรมสรรพากรจะแจ้งความคืบหน้าเป็นระยะต่อไป

21/09/2011

แวะเวียนมาทักทาย กันได้นะ ครับ สำนักงานบัญชีธนัยนันท์ ยินดีต้อนรับ

12/09/2011

เดี๋ยวนี้ บุคคลธรรมดาทั่วไป สามารถขึ้นทะเบียนประกันสังคม ได้โดยไม่ต้องเข้าทำงานกับบริษัทก่อน จ่ายค่าประกันสังคม เดือนละ 150 .- บาท ถ้วน แต่ได้รับความคุ้มครองน้อยกว่าค่ะ

ไม่สามารถรักษาพยาบาลได้ แต่ ถ้าแอดมิดเข้าโรงพยาบาล เกิน 2 วัน เบิกได้ค่ะ ความคุ้มครองจะน้อยกว่าแบบยื่นปกติค่ะ

12/09/2011

ดือนกันยายน 2554 เป็นเดือนที่ต้องยื่นภาษีกลางปีบุคคลธรรมดา พวกที่มีวิชาชีพอิสระกันนะจ๊ะ ให้ยื่นภายใน 30 ก.ย.54 นี้จ๊ะ โดยใช้แบบ ภงด. 94 จ๊ะ ^.^

09/09/2011

สำนักงานบัญชี
เปิดบริการรับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี อย่างต่อเนื่องโดยบุคลากรได้พัฒนาความรู้ความสามารถ และเข้ารับการอบรมความรู้อย่างต่อเนื่อง รับจัดทำบัญชีตามมาตราฐานการบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชีและประมวลรัษฎากร รวมทั้งให้คำปรึกษา

09/09/2011

ใครมีคำถาม ฝากไว้ได้นะครับ

09/09/2011

ภาษี ไม่ได้มีแต่นิติบุคคล นะครับ ภาษีบุคคล ก็ดูแลให้นะครับ อย่าลืมกัน นะ เดี๋ยวจะโดนย้อนหลังได้

08/09/2011

มีใครสนใจ บอกต่อได้นะครับ ยินดี ยินดี บริการประทับจิตประทับใจ

08/09/2011

รับทำบัญชี รับวางระบบบัญชีและตรวจสอบบัญชี ให้คำปรึกษาและวางแผนภาษีอากร รับทำสรุปผลกำไร-ขาดทุน

08/09/2011

มี fan page เป็นของตัวเองแล้ว

ที่อยู่

Bangkok
10400

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานบัญชีธนัยนันท์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานบัญชีธนัยนันท์:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด