Clicky

Department of Physiology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital

Department of Physiology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital ภาควิชาสรีรวิทยา แห่งแรกของประเทศไ

ภาควิชาสรีรวิทยา จะพัฒนางานทุกด้านเพื่อความเป็นเลิศของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
===============
สรีรวิทยา สู่ความเป็นเลิศระดับสากล
PHYSIOLOGY Towards International Excellence

เปิดเหมือนปกติ

19/01/2023

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา ในโอกาสได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้รับรางวัลมหิดลทยากร จากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะผู้มีจริยธรรม คุณธรรม ประสบความสำเร็จในการประกอบวิชาชีพเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ทั้งระดับภายในประเทศและระดับนานาชาติ โดยจะมีพิธีมอบรางวัลในวันที่ 2 มีนาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
#ศิริราช

18/01/2023

ภาควิชาสรีรวิทยา ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง The special session on teaching sciences to medical and health science students : A Homeostatic Journey with my Students โดย Prof.Cheng Hwee Ming จาก University of Malaya ประเทศมาเลเซีย ในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 09.00-10.00 น. ณ ห้องประชุมดิถี จึงเจริญ อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 13 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และทางออนไลน์ผ่าน Zoom meeting เเละ Facebook Live
ผู้สนใจลงทะเบียนด้วยการสเเกน QRcode หรือ คลิก>>https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSei55vdROUehjVvxss36lkHlf4lTKzWs2bqWSf9HHKP8_lgjQ/viewform

Photos from Faculty of Graduate Studies, Mahidol University.'s post
17/01/2023

Photos from Faculty of Graduate Studies, Mahidol University.'s post

16/01/2023

ภาควิชาสรีรวิทยา ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง The special session on teaching sciences to medical and health science students : A Homeostatic Journey with my Students โดย Prof.Cheng Hwee Ming จาก University of Malaya ประเทศมาเลเซีย ในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 09.00-10.00 น. ณ ห้องประชุมดิถี จึงเจริญ อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 13 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และทางออนไลน์ผ่าน Zoom meeting เเละ Facebook Live
ผู้สนใจลงทะเบียนด้วยการสเเกน QRcode หรือ คลิก>>https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSei55vdROUehjVvxss36lkHlf4lTKzWs2bqWSf9HHKP8_lgjQ/viewform

16/01/2023

📣📣 วันสุดท้ายสำหรับยืนยันการจองที่จอดรถ 📣📣
📌 สำหรับผู้ที่ระบุในแบบฟอร์มสมัครว่าต้องการที่จอดรถ
ให้ตรวจสอบอีเมลเพื่อกรอกแบบสอบถามยืนยันการจอง
ที่จอดรถ ภายในวันที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 23.59 น.
📌 หากไม่ตอบแบบสอบถามในวันและเวลาดังกล่าว จะไม่ได้รับ
ที่จอดรถ และห้ามนำรถทุกชนิดเข้ามาภายในบริเวณ
โรงพยาบาลศิริราช
📌📌 ทั้งนี้ท่านที่ไม่ได้จองที่จอดรถสามารถดูรายละเอียดการเดินทางมาโรงพยาบาลศิริราชโดยรถสาธารณะและข้อมูลรถรับ-ส่งได้ทางเว็ปไซต์ค่ะ

Photos from Mahidol University's post
15/01/2023

Photos from Mahidol University's post

10/01/2023

เปิดสมัครทุนบัณฑิตศึกษาประเภท 1 รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2566
สำหรับผู้สมัครเข้าเรียนหลักสูตรปีการศึกษา 2566
**สมัครก่อนสัมภาษณ์โดยหลักสูตร**
**ประกาศผลก่อนรายงานตัว**

ดูรายละเอียดและสมัครทุนได้ที่
👉🏻 https://bit.ly/3b8lFoh
📆เปิดสมัครตั้งแต่ 1 - 31 มกราคม 2566
📝ทุนประเภทที่ 1
สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่ 1
★ ค่าลงทะเบียน (ตามอัตราค่าธรรมเนียมหลักสูตรภาคปกติ)
★ เงินรายเดือน
- ปริญญาโท 10,000 บาท
- ปริญญาเอก 15,000 บาท
-------------------------------
Siriraj Graduate Scholarship 2023 (Type I) 1st Round
for the 1st year students in the academic year 2023
** Apply before program interview**
** Scholarship result will be announced before new students check-in**
More Information and Apply via
👉🏻 https://bit.ly/3BkVp50
📆 1 - 31 January 2023
📝Type 1

★Tuition Fee
★Stipend
- Master Degree 10,000 Baht
- Doctoral Degree 15,000 Baht

#ทุนบัณฑิตศึกษา #บัณฑิตศึกษาศิริราช #ทุนโทเอก

09/01/2023

9 มกราคม 2566 : ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2566
เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
https://mahidol.ac.th/th/2023/doc-electronic2566/

Timeline photos
09/01/2023

Timeline photos

ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา สนใจติดต่อสอบถาม หน่วยห้องปฏิบัติการกลางภาควิชาสรีรวิทยา อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 12
E-mail: [email protected]
หรือ [email protected]
โทร. 0-2419-5237, 0-2419-8310 ในวันและเวลาราชการ
ภายในวันพุธ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นี้เท่านั้น

Photos from Faculty of Graduate Studies, Mahidol University.'s post
09/01/2023

Photos from Faculty of Graduate Studies, Mahidol University.'s post

Timeline photos
09/01/2023

Timeline photos

ภาควิชาสรีรวิทยา ได้เห็นแนวทางการสอนสรีรวิทยาและวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพของ Prof. Cheng Hwee Ming จาก University of Malaya ประเทศมาเลเซีย โดย Prof. Cheng Hwee Ming สามารถจัดการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงความรู้ทางวิทยาศาสตร์เข้ากับบริบททางการแพทย์ได้อย่างดี สามารถดึงความสนใจของผู้ฟังทั้งที่เป็นนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนให้จดจ่อกับการสอนจนเข้าใจในหลักการที่สำคัญทางวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (Biomedical Sciences) ได้อย่างประทับใจ
ภาควิชาสรีรวิทยา จึงได้จัดการบรรยายพิเศษ A Homeostatic Journey with my Students เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ทางด้านการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ ให้กับบุคลากร นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ โดย Prof. Cheng Hwee Ming จาก University of Malaya ประเทศมาเลเซีย การบรรยายนี้จะเป็นโอกาสสำคัญในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์สอนและช่วยในการพัฒนาการสอนวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์แก่ผู้เข้าฟังเพื่อนำไปพัฒนาการสอนของตนเองต่อไป เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับวิทยากรรับเชิญ เพื่อความร่วมมือใหม่ๆ ทางการวิจัยการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ระหว่างผู้รับฟังการบรรยายจากแวดวงวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันพฤหัสบดี ที่ 26 มกราคม 2566 ลงทะเบียนที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSei55vdROUehjVvxss36lkHlf4lTKzWs2bqWSf9HHKP8_lgjQ/viewform

06/01/2023

🌟🌟 ขอแจ้งเตือนค่ะ 🌟🌟
📌 ขอให้ตอบแบบสอบถามยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมดัง link ที่แจ้งในอีเมล ภายในวันที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 23.59 น.
📌 หากไม่ตอบแบบสอบถามในวันและเวลาดังกล่าว จะไม่ได้รับอาหารและคูปองการเข้าร่วมกิจกรรมการเยี่ยมชมห้องกรอสและพิพิธภัณฑ์
📚ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง http://www.ps.si.mahidol.ac.th/SiMSAC/ 👍🏻👍🏻👍🏻

Timeline photos
06/01/2023

Timeline photos

ภาควิชาสรีรวิทยา ได้เห็นแนวทางการสอนสรีรวิทยาและวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพของ Prof. Cheng Hwee Ming จาก University of Malaya ประเทศมาเลเซีย โดย Prof. Cheng Hwee Ming สามารถจัดการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงความรู้ทางวิทยาศาสตร์เข้ากับบริบททางการแพทย์ได้อย่างดี สามารถดึงความสนใจของผู้ฟังทั้งที่เป็นนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนให้จดจ่อกับการสอนจนเข้าใจในหลักการที่สำคัญทางวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (Biomedical Sciences) ได้อย่างประทับใจ
ภาควิชาสรีรวิทยา จึงได้จัดการบรรยายพิเศษ A Homeostatic Journey with my Students เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ทางด้านการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ ให้กับบุคลากร นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ โดย Prof. Cheng Hwee Ming จาก University of Malaya ประเทศมาเลเซีย การบรรยายนี้จะเป็นโอกาสสำคัญในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์สอนและช่วยในการพัฒนาการสอนวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์แก่ผู้เข้าฟังเพื่อนำไปพัฒนาการสอนของตนเองต่อไป เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับวิทยากรรับเชิญ เพื่อความร่วมมือใหม่ๆ ทางการวิจัยการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ระหว่างผู้รับฟังการบรรยายจากแวดวงวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันพฤหัสบดี ที่ 26 มกราคม 2566 ลงทะเบียนที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSei55vdROUehjVvxss36lkHlf4lTKzWs2bqWSf9HHKP8_lgjQ/viewform

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน...
05/01/2023

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 15 อัตรา ถึงวันที่ 23 มกราคม 2566 ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.inf.ku.ac.th/intl/th/?p=2816

Photos from Faculty of Graduate Studies, Mahidol University.'s post
04/01/2023

Photos from Faculty of Graduate Studies, Mahidol University.'s post

04/01/2023

ขอเชิญบุคลากรศิริราช นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ร่วมงาน "Graduate Research Forum 2023" ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 และวันที่ 6 มิถุนายน 2566 ซึ่งภายในงานมีการนำเสนอผลงานวิจัยในหมวดต่าง ๆ เช่น Biomedical Science Research, Clinical & Social Science Research และอื่น ๆ ผู้สนใจลงทะเบียน คลิก>>https://sites.google.com/view/grf2023/home?pli=1
#ศิริราช

Photos from บัณฑิตศึกษาศิริราช Siriraj Graduate Studies's post
03/01/2023

Photos from บัณฑิตศึกษาศิริราช Siriraj Graduate Studies's post

29/12/2022

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัครให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (จำนวน 96 ทุน)

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและสมัครด้วยตนเองได้ทางเว็บไซต์ www.pccms.ac.th ภายในวันที่ 31 มกราคม 2566

Photos from Faculty of Graduate Studies, Mahidol University.'s post
28/12/2022

Photos from Faculty of Graduate Studies, Mahidol University.'s post

Photos from Faculty of Graduate Studies, Mahidol University.'s post
28/12/2022

Photos from Faculty of Graduate Studies, Mahidol University.'s post

27/12/2022

เปิดจองที่พักสำหรับผู้เข้าแข่งขัน SiMSAC 2023 ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เวลา 23.59 น. เท่านั้นจ้า

- รายละเอียดเพิ่มเติมในคอมเม้นท์

📚จองที่พักได้ทาง http://www.ps.si.mahidol.ac.th/SiMSAC/about_hotel/ 👍🏻👍🏻👍🏻
#มอปลาย

Timeline photos
25/12/2022

Timeline photos

ภาควิชาสรีรวิทยา ได้เห็นแนวทางการสอนสรีรวิทยาและวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพของ Prof. Cheng Hwee Ming จาก University of Malaya ประเทศมาเลเซีย โดย Prof. Cheng Hwee Ming สามารถจัดการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงความรู้ทางวิทยาศาสตร์เข้ากับบริบททางการแพทย์ได้อย่างดี สามารถดึงความสนใจของผู้ฟังทั้งที่เป็นนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนให้จดจ่อกับการสอนจนเข้าใจในหลักการที่สำคัญทางวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (Biomedical Sciences) ได้อย่างประทับใจ
ภาควิชาสรีรวิทยา จึงได้จัดการบรรยายพิเศษ A Homeostatic Journey with my Students เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ทางด้านการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ ให้กับบุคลากร นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ โดย Prof. Cheng Hwee Ming จาก University of Malaya ประเทศมาเลเซีย การบรรยายนี้จะเป็นโอกาสสำคัญในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์สอนและช่วยในการพัฒนาการสอนวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์แก่ผู้เข้าฟังเพื่อนำไปพัฒนาการสอนของตนเองต่อไป เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับวิทยากรรับเชิญ เพื่อความร่วมมือใหม่ๆ ทางการวิจัยการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ระหว่างผู้รับฟังการบรรยายจากแวดวงวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันพฤหัสบดี ที่ 26 มกราคม 2566 ลงทะเบียนที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSei55vdROUehjVvxss36lkHlf4lTKzWs2bqWSf9HHKP8_lgjQ/viewform

23/12/2022

🌟🌟 ประกาศเกี่ยวกับการแข่งขัน SiMSAC2023 🌟🌟
📚ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง http://www.ps.si.mahidol.ac.th/SiMSAC/ 👍🏻👍🏻👍🏻
#มอปลาย

Photos from Simsac.Physiology's post
22/12/2022

Photos from Simsac.Physiology's post

Timeline photos
20/12/2022

Timeline photos

รับสมัครแพทย์ใช้ทุนภาควิชาสรีรวิทยา สำหรับ นักศึกษาแพทย์/นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 4 ตำแหน่ง ภายใน วันที่ 21 ธันวาคม 2565 นี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckR8EHlUJ5DyRwZAG4z4LF01P6SugKzJsLZof2x_IwpxbWUw/viewform?pli=1

19/12/2022

⭐️ คำถามที่พบบ่อยเรื่องที่พักและโรงแรม ⭐️
📚สมัครแข่งขันและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง http://www.ps.si.mahidol.ac.th/SiMSAC/ 👍🏻👍🏻👍🏻
#มอปลาย

Photos from Mahidol University Library's post
19/12/2022

Photos from Mahidol University Library's post

Photos from Faculty of Graduate Studies, Mahidol University.'s post
19/12/2022

Photos from Faculty of Graduate Studies, Mahidol University.'s post

16/12/2022

เปิดสมัครทุนบัณฑิตศึกษาประเภท 1 รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2566
สำหรับผู้สมัครเข้าเรียนหลักสูตรปีการศึกษา 2566
**สมัครก่อนสัมภาษณ์โดยหลักสูตร**
**ประกาศผลก่อนรายงานตัว**

ดูรายละเอียดและสมัครทุนได้ที่
👉🏻 https://bit.ly/3b8lFoh
📆เปิดสมัครตั้งแต่ 1 - 31 มกราคม 2566
📝ทุนประเภทที่ 1
สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่ 1
★ ค่าลงทะเบียน (ตามอัตราค่าธรรมเนียมหลักสูตรภาคปกติ)
★ เงินรายเดือน
- ปริญญาโท 10,000 บาท
- ปริญญาเอก 15,000 บาท
-------------------------------
Siriraj Graduate Scholarship 2023 (Type I) 1st Round
for the 1st year students in the academic year 2023
** Apply before program interview**
** Scholarship result will be announced before new students check-in**
More Information and Apply via
👉🏻 https://bit.ly/3BkVp50
📆 1 - 31 January 2023
📝Type 1

★Tuition Fee
★Stipend
- Master Degree 10,000 Baht
- Doctoral Degree 15,000 Baht

#ทุนบัณฑิตศึกษา #บัณฑิตศึกษาศิริราช #ทุนโทเอก

15/12/2022

เหลือโควต้าการสมัครร่วมแข่งขันอีกเพียง 13 ทีม เท่านั้น

Photos from Faculty of Graduate Studies, Mahidol University.'s post
15/12/2022

Photos from Faculty of Graduate Studies, Mahidol University.'s post

09/12/2022

#เภสัชมหิดล ขอแสดงความยินดี 🎉

อาจารย์ ดร.ยิ่งรัก บุญดำ ช่วยบุญ
สังกัดภาควิชาสรีรวิทยา

ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
"ผู้ช่วยศาสตราจารย์ " สาขาวิชาสรีรวิทยา

-------------------------
#เภสัชมหิดล #คณะเภสัชศาสตร์ #มหาวิทยาลัยมหิดล
.
ติดตามสาระความรู้ด้านการใช้ยา สมุนไพร การดูแลสุขภาพ และข่าวสารของคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ได้ที่เว็บไซต์ https://pharmacy.mahidol.ac.th/

Photos from Faculty of Graduate Studies, Mahidol University.'s post
05/12/2022

Photos from Faculty of Graduate Studies, Mahidol University.'s post

Photos from Mahidol University's post
03/12/2022

Photos from Mahidol University's post

Timeline photos
02/12/2022

Timeline photos

รับสมัครแพทย์ใช้ทุนภาควิชาสรีรวิทยา สำหรับ นักศึกษาแพทย์/นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 4 ตำแหน่ง ภายใน วันที่ 21 ธันวาคม 2565 นี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckR8EHlUJ5DyRwZAG4z4LF01P6SugKzJsLZof2x_IwpxbWUw/viewform?pli=1

29/11/2022

💡📚 Physiology Quiz #3 🧠⏰
มาแล้วจ้า สำหรับเฉลยข้อสาม มาเช็คคำตอบกันได้เลยน้า

📚สมัครแข่งขันและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง http://www.ps.si.mahidol.ac.th/SiMSAC/ 👍🏻👍🏻👍🏻
#มอปลาย

25/11/2022

💡📚 Physiology Quiz #3 🧠⏰
เชิญชวนน้องๆมาร่วมสนุกคอมเม้นท์ตอบคำถามไปด้วยกันค่า
👉🏻 ติดตามเฉลยได้ทางเพจจ้า
⭐️⭐️ การแข่งขัน SiMSAC ⭐️⭐️
การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์การแพทย์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 1 : หัวข้อ “สรีรวิทยา”( Siriraj Medical Sciences Academic Competition ; SiMSAC. Theme: Physiology )
โดยภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2566
📚สมัครแข่งขันและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง http://www.ps.si.mahidol.ac.th/SiMSAC/ 👍🏻👍🏻👍🏻
#มอปลาย #อยากเป็นหมอ

21/11/2022

💡📚 Physiology Quiz #2 🧠⏰

มาแล้วจ้า สำหรับเฉลยข้อสอง มาเช็คคำตอบกันได้เลยน้า

⭐️ SiMSAC ⭐️
การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์การแพทย์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 1 : หัวข้อ “สรีรวิทยา”( Siriraj Medical Sciences Academic Competition ; SiMSAC. Theme: Physiology )
โดยภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2566
📚สมัครแข่งขันและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง http://www.ps.si.mahidol.ac.th/SiMSAC/ 👍🏻👍🏻👍🏻
#มอปลาย

21/11/2022

💡📚 Physiology Quiz #2 🧠⏰

เชิญชวนน้องๆมาร่วมสนุกคอมเม้นท์ตอบคำถามไปด้วยกันค่า

👉🏻 ติดตามเฉลยได้ทางเพจจ้า

⭐️⭐️ การแข่งขัน SiMSAC ⭐️⭐️
การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์การแพทย์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 1 : หัวข้อ “สรีรวิทยา”( Siriraj Medical Sciences Academic Competition ; SiMSAC. Theme: Physiology )
โดยภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2566
📚สมัครแข่งขันและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง http://www.ps.si.mahidol.ac.th/SiMSAC/ 👍🏻👍🏻👍🏻
#มอปลาย #อยากเป็นหมอ

ที่อยู่

อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 12-13 คณะ
Bangkok
10700

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:00 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

(66)2-4197577

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Department of Physiology, Faculty of Medicine Siriraj Hospitalผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Department of Physiology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

“Open house “ Medical Physiology 2018
*** เปลี่ยนแปลงกำหนดการ ***

โครงการ MU GRAD QUALITY ASSURANCE

เดิม
วันที่ 25 ก.ค. 61 เวลา 9.00-11.30น. ณ ห้อง 7008 ชั้น 7 อาคารสยามินทร์

เปลี่ยนแปลงเป็นวันที่
8 ส.ค.61 เวลา 13.00-15.30น. ณ ห้องประชุมสิรินธร ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

ทั้งนี้ ประธานหลักสูตรปริญญาโท/เอก คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องสามารถสมัครเข้าร่วมและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.sirirajgrad.com/mugradqa โดยรับจำนวนจำกัดเพียง 80 ที่นั่ง เท่านั้น
-----------------------------
โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารข้อมูลในด้านต่างๆของทางบัณฑิตวิทยาลัย เช่น ระบบสารสนเทศ ทุนการศึกษา การคำนวนต้นทุนหลักสูตร (Unit Cost) และการตอบข้อซักถามต่างๆกับทางบัณฑิตวิทยาลัย

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Department of Physiology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital
Clinical Psychology Siriraj :: จิตวิทยาคลินิกศิริราช
Siriraj Microbiology Graduate Programs
ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
พยาธิวิทยาศิริราช SIRIRAJ PATHOLOGY
Siriraj Initiative in Systems Pharmacology
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

Siriraj Immunology Graduate Program & Alumni Club
Sirindhorn School Of Prosthetics And Orthotics
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช / Siriraj Applied Thai Traditional Medicine
สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
Biomedsci Siriraj
Division of Bioinformatics and Data Management for Research
Master of Science Program in Health Science Education - MU
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลจะมีการจัดโครงการ MU GRAD Quality Assurance ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 - 11.30น. ณ ห้อง 7008 ชั้น 7 อาคารสยามินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารข้อมูลในด้านต่างๆของทางบัณฑิตวิทยาลัย เช่น ระบบสารสนเทศ ทุนการศึกษา การคำนวนต้นทุนหลักสูตร (Unit Cost) และการตอบข้อซักถามต่างๆกับทางบัณฑิตวิทยาลัย
.
ทั้งนี้ ประธานหลักสูตรปริญญาโท/เอก คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องสามารถสมัครเข้าร่วมและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.sirirajgrad.com/mugradqa โดยรับจำนวนจำกัดเพียง 80 ที่นั่ง เท่านั้น
.
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Department of Physiology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital
Clinical Psychology Siriraj :: จิตวิทยาคลินิกศิริราช
Siriraj Microbiology Graduate Programs
ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
พยาธิวิทยาศิริราช SIRIRAJ PATHOLOGY
Siriraj Initiative in Systems Pharmacology
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
Siriraj Immunology Graduate Program & Alumni Club
Sirindhorn School Of Prosthetics And Orthotics
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช / Siriraj Applied Thai Traditional Medicine
สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
Biomedsci Siriraj
Division of Bioinformatics and Data Management for Research
Master of Science Program in Health Science Education - MU
MU Activity Calendar 2018
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาร่วมโครงการพัฒนาจิตเพื่อให้เกิดปัญญาและสันติสุข ครั้งที่ 30 ได้ที่นี่ http://www.si.mahidol.ac.th/th/division/sivirtue/activity/activity_Chommum/Front-Proj-PhatanaJidBanRaiva.html
ไม่ทราบว่าตอนนี้มีหนังสือสรีรวิทยา1,2,3จำหน่ายมั้ยคะ
ฝากประชาสัมพันธ์โครงการด้วยนะค่ะ

ขอเรียนเชิญ
ผู้ที่มีความสนใจ ร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง การแพทย์รีเจนเนอเรทิฟ ครั้งที่ 1 ในการประชุมสหวิทยาการ ครั้งที่ 6

ด้วยราชบัณฑิตยสภา ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มูลนิธิสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายสหวิทยาการในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จะจัดการประชุมวิชาการสหวิทยาการนานาชาติ ครั้งที่๖ ในวันสหวิทยาการ ประจำปี ๒๕๕๙

ในหัวข้อ การวิจัยและนวตกรรมแบบสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระหว่าง วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2559 ณ อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

#สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะ หรือ http://www.inrit2016.com/
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลศิริร sirirajpr งานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย โรงพย Si-HR Bangkok Tourism Division สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรม Foreign Law Division, Office of the Council of State of Thailand กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร หวยไก่ จ้าวพายุ สื่อสาร รปภ.อผศ.ศาลฏีกา Macey Banks Police Radio (Thailand) Akk zaa ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษพญาอิน