Clicky

COST Thailand เป็นการเปิดเผย ข้อมูลโครงการก่อสร้

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 18 มีนาคม 2565 คลังจังหวัดสกลนคร พร้อมคณะ ติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานก่อสร้างระบบประปาภายใน #มหาวิทยาลัยราชภ...
18/03/2022

วันที่ 18 มีนาคม 2565 คลังจังหวัดสกลนคร พร้อมคณะ ติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานก่อสร้างระบบประปาภายใน #มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พร้อมรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชน #สกลนคร

นางสาวนวพร  จันทร์เพ็ญ คลังจังหวัดตาก พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดตาก ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการความโป...
18/03/2022

นางสาวนวพร จันทร์เพ็ญ คลังจังหวัดตาก พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดตาก ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ CoST จำนวน 2 โครงการ ได้แก่
1. โครงการขุดขยายสระน้ำหนองจิก (อ่างย่าป้อ) หมู่ที่ 5 บ้านยางโองน้ำ ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
​2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตก 14-001 สายทางบ้านเกาะตาเถียร-บ้านวังม่วง (ช่วงจากหมู่ที่ 1 ถึงวัดท่าช้าง) หมู่ที่ 1-5,9 ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 ณ เทศบาลตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
#ตาก #องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด #เทศบาลตำบลไม้งาม

วันที่ 15 มีนาคม 2565 สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ ประชาสัมพันธ์  ให้กับหน่วยงานภายในจังหวัด ให้ได้รับทราบแนวทางและข้อมู...
18/03/2022

วันที่ 15 มีนาคม 2565 สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ ประชาสัมพันธ์ ให้กับหน่วยงานภายในจังหวัด ให้ได้รับทราบแนวทางและข้อมูลการดำเนินงาน #กาฬสินธุ์บ้านเฮา

สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอประชาสัมพันธ์โครงการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ให้กับส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์

วันพฤหัสบดี ที่ 17 มีนาคม 2565 เจ้าหน้าที่คลังจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างอาคารเรียน คสล. 4 ชั้น 16 ห้...
18/03/2022

วันพฤหัสบดี ที่ 17 มีนาคม 2565 เจ้าหน้าที่คลังจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างอาคารเรียน คสล. 4 ชั้น 16 ห้องเรียน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย​ #เชียงราย

วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายนิติรุจน์ จิรสนองสิทธิ์ คลังจังหวัดสระบุรี และคณะ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโค...
18/03/2022

วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายนิติรุจน์ จิรสนองสิทธิ์ คลังจังหวัดสระบุรี และคณะ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน สำหรับโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านส้มป่อย หมู่ที่ 8 ตำบลหนองแก เชื่อมหมู่ที่ 1 ตำบลนายาว อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี พร้อมสะพาน คสล. วงเงินตามสัญญา 16,670,000 บาท โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก ผู้นำชุมชน เข้าร่วมสังเกตุการณ์ในครั้งนี้ด้วย #สระบุรี

วันที่ 15 มีนาคม 2565 คลังจังหวัดอุทัยธานีพร้อมคณะทำงาน ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างผิวถนนจราจร ของ อบจ อุทัยธา...
16/03/2022

วันที่ 15 มีนาคม 2565 คลังจังหวัดอุทัยธานีพร้อมคณะทำงาน ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างผิวถนนจราจร ของ อบจ อุทัยธานี ภายใต้ #อุทัยธานี #อบจอุทัยธานี #ถนน พร้อมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในบริเวณโครงการ

วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวอรพิน ขัดผาบ คลังจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Infrastructure Transparency Initiative : CoST) ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามโครงการที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ CoST ครั้งที่ 3 ในระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ. 1-0023 สายที่ว่าการอำเภอลานสัก-บ้านเขาพระยาพายเรือ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 3,900 เมตร หนา 5 เซนติเมตร (ไม่มีไหล่ทาง) งบประมาณ 9,090,000.- บาท ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

วันที่ 10 มีนาคม 2565 เจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดตราด ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างภายในจังหวัดตราด ภายใต...
12/03/2022

วันที่ 10 มีนาคม 2565 เจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดตราด ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างภายในจังหวัดตราด ภายใต้การดำเนินการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ พร้อมทั้งแนะนำการเปิดเผยและการบันทึกข้อมูล ให้เป็นไปตามขั้นตอนของ #ตราด

ในวันที่ 11 มีนาคม 2565 คลังจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมทีมงาน ได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการซ่อมแซมผิวถนน ของ อบต ห้วยผ...
12/03/2022

ในวันที่ 11 มีนาคม 2565 คลังจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมทีมงาน ได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการซ่อมแซมผิวถนน ของ อบต ห้วยผา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ภายใต้โครงการ #แม่ฮ่องสอน

วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวรสิทธิ์ จาตุรัตน์ คลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการซ่อมแซมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพื้นที่จุดตรวจร่วมบ้านห้วยผึ้ง วงเงินงบประมาณ 9.81 ล้านบาท ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผา ตำบลห้วยผา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักงานคลังจังหวัดตราดได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ และยังได้แนะนำการบันทึกข้อมูลในระบบ C...
08/03/2022

สำนักงานคลังจังหวัดตราดได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ และยังได้แนะนำการบันทึกข้อมูลในระบบ CoST ให้ครบถ้วนทุกขั้นตอนอีกด้วยค่ะ 🥰🥰 #ตราด

เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 2565 ที่ผ่านมาสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าของโครงการก่อสร้าง และรับฟังค...
08/03/2022

เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 2565 ที่ผ่านมาสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าของโครงการก่อสร้าง และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่อีกด้วยค่ะ 😊 #บุรีรัมย์

24/02/2022
Photos from สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์'s post
22/02/2022

Photos from สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์'s post

Photos from สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร's post
21/02/2022

Photos from สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร's post

18/02/2022

วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวนวพร จันทร์เพ็ญ คลังจังหวัดตาก พร้อมกับบุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมคลังเขตและคลังจังหวัดในเขต 6 ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยมี นายเจษฎา โพธิจินดา คลังเขต 6 เป็นประธานการประชุม เพื่อชี้แจงตัวชี้วัดรายบุคคลสำหรับใช้ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง (คลังเขตและคลังจังหวัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ติดตามผลการดำเนินการสร้างมาตรฐานภารกิจเศรษฐกิจในฝัน และการดำเนินงานโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานคลังจังหวัดในเขต 6

คู่มือระบบโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ สำหรับหน่วยงานภาครัฐ
18/02/2022
คู่มือระบบโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ สำหรับหน่วยงานภาครัฐ

คู่มือระบบโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ สำหรับหน่วยงานภาครัฐ

กองความร่วมมือและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเบอร์ติดต่อ 02-127-7431-2Facebook : CoST Thailand หรือ https://www.facebook.com/CoSTThailand E-mail : c...

15/02/2022
วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นางภัทรวดี การะกิจ คลังจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานคล...
14/02/2022

วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นางภัทรวดี การะกิจ คลังจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าเมรุวัดศรีบุญเรือง ตำบลคำนาดี เชื่อมต่อตำบลนาสวรรค์ บ้านอีแฮต หมู่ 2 ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ และโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียนเทศบาลท่าสะอาด ของเทศบาลตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา เพื่อติดตามความคืบหน้าผลการก่อสร้าง และตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณชน เพื่อให้โครงการก่อสร้างภาครัฐเกิดความคุ้มค่าและโปร่งใส
#บึงกาฬ

วันพฤหัสบดี ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวสุนีย์ หวันเดาะเลาะ คลังจังหวัดปัตตานี และคณะฯ ได้ลงพื้นที่ติดตาม...
11/02/2022

วันพฤหัสบดี ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวสุนีย์ หวันเดาะเลาะ คลังจังหวัดปัตตานี และคณะฯ ได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ในส่วนของโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เมืองโบราณยะรังและเส้นทางท่องเที่ยวยะรัง โดยก่อสร้างอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว จำนวน 2 ชั้น ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 12 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร ขององค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี วงเงินงบประมาณ 7,500,000.00 บาท #ปัตตานี

วันพุธที่  9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. นางสาวสุนีย์ หวันเดาะเลาะ คลังจังหวัดปัตตานี และคณะฯ ได้ลงพื้นที่ติดตามโครงกา...
11/02/2022

วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. นางสาวสุนีย์ หวันเดาะเลาะ คลังจังหวัดปัตตานี และคณะฯ ได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ในส่วนของโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สาย ปน.ถ.1-0009 ขนาด ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 5,950 เมตร ไหล่ทาง ข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 47,600 ตารางเมตร หมู่ที่ 3 บ้านกรือเซะ ต.ตันหยงลูโล๊ะ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี วงเงินงบประมาณ 17,856,000.00 บาท ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี #ปัตตานี

วันพุธที่  9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวสุนีย์ หวันเดาะเลาะ คลังจังหวัดปัตตานี และคณะฯ ได้ลงพื้นที่ติดตามโครงกา...
11/02/2022

วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวสุนีย์ หวันเดาะเลาะ คลังจังหวัดปัตตานี และคณะฯ ได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ในส่วนของโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานถนนลาดยาง สายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ – วงเวียนขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.06 เมตร ความกว้าง 8.50 - 25.00 เมตร ระยะทาง 0.600 กิโลเมตร หรือมีพื้นที่ รวมไม่น้อยกว่า 14,661 ตร.ม. วงเงินงบประมาณ 26,067,000.00 บาท #ปัตตานี

สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทราติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราที่เข้าร่วมโครงการCoST...
10/02/2022

สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทราติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราที่เข้าร่วมโครงการCoST #ฉะเชิงเทรา

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 นางศศกร ลออศรีสกุลไชย คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ฉช 2029 อำเภอราชสาส์น - ดงน้อย อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา(ฉช.ถ 1-0018) เพื่อติดตามผลการก่อสร้าง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโครงการฯ ซึ่งเป็นช่องทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลและตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูล สู่สาธารณชนเพื่อให้โครงการก่อสร้างภาครัฐเกิดความคุ้มค่าและโปร่งใส

Photos from สำนักงานคลัง จังหวัดพะเยา's post
09/02/2022

Photos from สำนักงานคลัง จังหวัดพะเยา's post

ความคืบหน้า โครงการจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ตร.ถ.60044 จากสายยุทธการชำรากถึงสายยุทธการชำราก บ...
03/02/2022

ความคืบหน้า โครงการจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ตร.ถ.60044 จากสายยุทธการชำรากถึงสายยุทธการชำราก บ้านชำราก หมู่ที่ 4 ของเทศบาลตำบลชำราก จังหวัดตราด
#ตราด

ที่อยู่

Comptroller General's Department
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 17:00
อังคาร 08:30 - 17:00
พุธ 08:30 - 17:00
พฤหัสบดี 08:30 - 17:00
ศุกร์ 08:30 - 17:00
เสาร์ 08:30 - 17:00
อาทิตย์ 08:30 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6621277431

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ COST Thailandผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง COST Thailand:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

กำจัด แก้ไข กลิ่นเหม็น แมลง โ ช่างกุญแจมหาชัย 087 488 4333 ช่างกุญแจสายไหม 087 488 4333 สะพานใหม่ ช่างกุญแจเกษตร นวมินทร์ 094-856-7888 ช่างกุญแจสยาม 082 473 1555 ช่างกุญแจคลองตัน 083 1111 938 ช่างกุญแจสระบุรี 087 488 4333 ช่างกุญแจนวนคร 087 488 4333 ช่างกุญแจปทุมธานี 087 488 4333 ช่างกุญแจพระนคร 087 488 4333 ช่างกุญแจอินทามระ 087 488 4333 ช่างกุญแจบางเขน 082 473 1555 ช่างกุญแจสิงห์บุรี 087 488 4333 มูลนิธิคนดีศรีสุพรรณ Pipeline medical gases system By นายช่างณัฐพล 091-414968