กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force

กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force One of the Best Air Forces in ASEAN RTAF Core Values "AIR" A : Airmanship, I : Integrity and Allegiance, R: Responsibility www.rtaf.mi.th กองทัพอากาศไทย (อักษรย่อ: ทอ.,อังกฤษ: Royal Thai Air Force : RTAF) เกิดขึ้นภายหลังจากการจัดตั้งกองทัพอากาศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นกองทัพอากาศหน่วยแรกของโลกเพียง 4 ปีเท่านั้น ถือได้ว่าเป็นกองทัพอากาศที่ก่อตั้งเป็นลำดับแรกๆ ของเอเชีย และมีวีรกรรมครั้งสำคัญเกิดขึ้นมากมายในช่วงกรณีพิพาทไทย-อินโดจีนฝรั่งเศส ปัจจุบันมีกองบัญชาการอยู่ที่เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ กิจการบินของไทย เริ่มต้นในรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จ พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อมีชาวต่างประเทศ ได้นำเครื่องบิน มาแสดงให้ชาวไทย ได้ชมเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2454 อันทำให้ ผู้บังคับบัญชา ระดับสูง ของกองทัพ ในสมัยนั้น พิจารณาเห็นว่า ประเทศไทยจำเป็นต้องมีเครื่องบิน ไว้เพื่อป้องกันภัย ที่จะเกิดแก่ประเทศชาติ ในอนาคต ด้วยเหตุนี้ กระทรวงกลาโหม จึงได้ตั้ง "แผนกการบิน" ขึ้นในกองทัพบก พร้อมทั้งได้คัดเลือกนายทหารบก 3 คน ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม ไปศึกษาวิชาการ ณ ประเทศฝรั่งเศส อันได้แก่ พันตรีหลวงศักดิ์ศัลยาวุธ ร้อยเอกหลวงอาวุธสิขิกร และ ร้อยโท ทิพย์ เกตุทัต ทั้ง 3 ท่านนี้ ในเวลาต่อมา ได้รับพระราชทานยศ และบรรดาศักดิ์ ตามลำดับ คือ พลอากาศโท พระยาเฉลิมอากาศ, นาวาอากาศเอก พระยาเวหาสยานศิลปสิทธิ์ และ นาวาอากาศเอก พระยาทะยานพิฆาต และ กองทัพอากาศได้ยกย่องให้เป็น "บุพการีของกองทัพอากาศ" ในขณะที่นายทหารทั้งสามกำลังศึกษาวิชาการบินอยู่นั้นทางราชการ ได้สั่งซื้อเครื่องบิน รวมทั้ง มีผู้บริจาคเงินร่วมสมทบซื้อด้วยเป็นครั้งแรก จำนวน 8 เครื่อง คือเครื่องบินเบรเกต์ปีก 2 ชั้น จำนวน 4 เครื่อง และ เครื่องบินนิเออปอรต์ปีกชั้นเดียว จำนวน 4 เครื่อง อันอาจกล่าวได้ว่า กำลังทางอากาศของไทย เริ่มต้นจากนักบินเพียง 3 คน และเครื่องบินอีก 8 เครื่องเท่านั้น การบินของไทยในระยะแรก ได้ใช้สนามม้าสระปทุม หรือราชกรีฑาสโมสรในปัจจุบัน เป็นสนามบิน แต่ด้วยความไม่สะดวกหลายประการ บุพการีทั้ง 3 ท่าน จึงได้พิจารณาหาพื้นที่ ที่มีความเหมาะสมต่อการบิน และได้เลือกเอาตำบลดอนเมือง เป็นที่ตั้งสนามบิน พร้อมทั้งได้ก่อสร้างอาคาร สถานที่โรงเก็บเครื่องบินอย่างถาวรขึ้น เมื่อการโยกย้ายกำลังพล อุปกรณ์ และเครื่องบิน ไปไว้ยังที่ตั้งใหม่เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2457 กระทรวงกลาโหม จึงได้สั่งยกแผนกการบินขึ้นเป็น "กองบินทหารบก" ซึ่งถือได้ว่า กิจการการบินของไทย ได้วางรากฐานอย่างมั่นคงขึ้นแล้ว ตั้งแต่บัดนั้นมา กองทัพอากาศจึงถือเอา วันที่ 27 มีนาคม ของทุกปีเป็น "วันที่ระลึกกองทัพอากาศ" นับแต่นั้นมา บทบาทของกำลังทางอากาศ ก็ได้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญ และมีการพัฒนาอย่างเป็นลำดับ นับตั้งแต่การเข้าร่วมรบ ในสงครามโลกครั้งที่ 1 กับพันธมิตรในยุโรป เมื่อปี พ.ศ. 2460 ซึ่งทำให้ชื่อเสียงและเกียรติภูมิ ของชาติ เป็นที่ยอมรับ และยกย่อง เป็นอันมาก และทางราชการได้ยกฐานะ กองบินทหารบกขึ้นเป็น "กรมอากาศยานทหารบก" ในเวลาต่อมา กำลังทางอากาศ ได้พัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง และเป็นกำลังสำคัญ ในการพัฒนาประเทศชาติทางด้านต่างๆ อันเป็นรากฐาน ของกิจการหลายอย่างในปัจจุบัน อาทิ การบินส่งไปรษณีย์ทางอากาศ การส่งแพทย์ และเวชภัณฑ์ทางอากาศ เป็นต้น ในปี พ.ศ. 2464 กระทรวงกลาโหม ได้พิจารณาเห็นว่า กำลังทางอากาศ มิได้เป็นกำลังเฉพาะในด้านยุทธศาสตร์ทางทหารเท่านั้น แต่มีประโยชน์ อย่างกว้างขวางต่อกิจการด้านอื่นๆ อีกด้วย จึงได้แก้ไขการเรียกชื่อจาก กรมอากาศยานทหารเป็น "กรมอากาศยาน" และเป็น "กรมทหารอากาศ" ในเวลาต่อมา โดยให้อยู่ในบังคับบัญชาของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม โดยตรง พร้อมทั้งได้มีการกำหนดยศทหาร และการเปลี่ยนแปลงเครื่องแบบ จากสีเขียว มาเป็นสีเทา ดังเช่นปัจจุบัน วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2480 กรมทหารอากาศได้ยกฐานะเป็น "กองทัพอากาศ" มีนาวาอากาศเอก พระเวชยันต์รังสฤษฎ์ เป็นผู้บัญชาการทหารอากาศคนแรก กองทัพอากาศ จึงได้ถือเอาวันที่ 9 เมษายน ของทุกปีเป็น "วันกองทัพอากาศ" กำลังทางอากาศ ได้พัฒนาไปอย่างมากมาย และได้เป็นกำลังสำคัญในการปกป้อง รักษาอธิปไตยของชาติ อาทิ สงครามกรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส และสงครามมหาเอเชียบูรพา รวมทั้งเข้าร่วมกับกองกำลังสหประชาชาติ ในสงครามเกาหลี และร่วมกับพันธมิตร ในสงครามเวียดนาม จากเครื่องบินใบพัดเพียง 8 เครื่องในอดีต จนมาถึงเครื่องบินไอพ่นที่ทันสมัย ในปัจจุบัน กองทัพอากาศ ขอยืนยัน ที่จะดำรงความมุ่งมั่นในภารกิจ ที่จะพิทักษ์ รักษาเอกราช และอธิปไตยของชาติ ไว้ให้มั่นคงสถาพตลอดไป ภายในปี พ.ศ. 2554 หลังจากได้รับมอบฝูงบิน Gripen กับเครื่องบินเตือนภัยทางอากาศจากบริษัท Saab และการปรับปรุงครึ่งชีวิตให้กับฝูงบิน F-16-A/B ให้มีมาตรฐานเทียบเท่ากับรุ่น C/D กองทัพอากาศไทยจะมีอิทธิพลทางอากาศมากเป็นอันดับที่สองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รองจากสิงคโปร์ในแง่ของขีดความสามารถและความทันสมัยของอากาศยาน ที่มา www.rtaf.mi.th และ วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(58)

เปิดเหมือนปกติ

01/11/2020
การดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วน

การดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วน
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ประจำปี 64
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

แนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนสู่การเป็นกองทัพอากาศ ที่เน้นการวางรากฐานการพัฒนาทุกด้านอย่างสมดุล เพื่อพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคง นำสู่การปฏิบัติภารกิจได้อย่างชาญฉลาด โดยการนำนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ประจำปี 64 มาเป็นวิถีทางเพื่อวางแผนการดำเนินงานและการพัฒนาของกองทัพอากาศอย่างยั่งยืน

#AIR
#ใจถึงใจไปทันที
#กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน

ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง#รณรงค์ลอยกระทงอย่างสร้างสรรค์#งดปล่อยโคมลอย#งดบินโดรนในตอนกลางคืน
30/10/2020

ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง

#รณรงค์ลอยกระทงอย่างสร้างสรรค์
#งดปล่อยโคมลอย
#งดบินโดรนในตอนกลางคืน

กองบิน 4 Land Of The King Cobra
30/10/2020

กองบิน 4 Land Of The King Cobra

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔ เตรียมความพร้อมรับมือกับอุทกภัย
#ใจถึงใจไปทันทีกองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน
นาวาอากาศเอก เนาวมรัตน์ ประพัฒน์ทอง ผู้บังคับการกองบิน ๔ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๔ เตรียมความพร้อมของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๔ โดยได้ทำการตรวจสอบความพร้อมของกำลังพล ยานพาหนะและอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมทั้งซักซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ของเจ้าหน้าที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๔ ในการออกช่วยเหลือประชาชน เมื่อเกิดภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงทีและรวดเร็ว ณ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๔ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

“ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน 5 พร้อมเป็นที่พึ่งให้ประชาชนในพื้นที่จากสาธารณภัย ในทุกสถานการณ์”#ใจถึงใจไปทันที #กองทัพอากา...
29/10/2020

“ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน 5 พร้อมเป็นที่พึ่งให้ประชาชนในพื้นที่จากสาธารณภัย ในทุกสถานการณ์”
#ใจถึงใจไปทันที
#กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน
#กองบิน5

29/10/2020
พิทักษ์ รักษา พัฒนา สานต่อ

พิทักษ์ รักษา พัฒนา สานต่อ
เพื่อนำพากองทัพอากาศไปสู่การปฏิบัติภารกิจได้อย่างชาญฉลาด และมีความยั่งยืน (Sustainable Smart Air Force)

พล.อ.อ.แอร์บูล สุทธิวรรณ
ผู้บัญชาการทหารอากาศ

ใครไม่เกี่ยว...กองทัพอากาศ(ช่วย)เกี่ยวเอง!!!💙🌾กองทัพอากาศ โดย กองบิน1 นำกำลังพลเข้าช่วยเก็บเกี่ยวข้าวในพื้นที่ที่ได้รับผ...
29/10/2020

ใครไม่เกี่ยว...กองทัพอากาศ(ช่วย)เกี่ยวเอง!!!💙🌾

กองทัพอากาศ โดย กองบิน1 นำกำลังพลเข้าช่วยเก็บเกี่ยวข้าวในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ แม่น้ำมูลล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมพื้นที่เกษตรกรรม บ้านสินสมบูรณ์ ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

#ใจถึงใจไปทันที
#กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน

29/10/2020
พิธีรับมอบชุดเครื่องผสมสารอัตโนมัติในภารกิจยับยั้งไฟป่า

กองทัพอากาศ จัดพิธีรับมอบชุดเครื่องผสมสารอัตโนมัติในภารกิจยับยั้งไฟป่า

เครื่องผสมสารอัตโนมัติในภารกิจยับยั้งไฟป่า เป็นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากแนวคิดของ พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ ที่เล็งเห็นถึงปัญหาของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติภารกิจยับยั้งไฟป่า ซึ่งในแต่ละภารกิจมีความเร่งด่วน และใช้ปริมาณสารจำนวนมาก จึงมีนโยบายให้ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศ กองทัพอากาศ ตลอดจนสายวิทยาการที่เกี่ยวข้องร่วมกันบูรณาการองค์ความรู้ เพื่อทำการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

จึงเกิดเป็นนวัตกรรม “เครื่องผสมสารอัตโนมัติในภารกิจยับยั้งไฟป่า” มีคุณสมบัติในการผสมสารยับยั้งไฟป่าสูตร Firewall II และ PHOS-CHEK G75 ได้ครั้งละ ๓,๐๐๐ ลิตร เพื่อใช้ในการสนับสนุนภารกิจควบคุมไฟป่าให้สามารถปฏิบัติได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น ซึ่งจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน รวมทั้งลดความเสียหายอันเนื่องมาจากไฟป่า โดยใช้ทรัพยากรของกองทัพอากาศ รวมถึงที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดที่สุด

สำหรับสถานการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมานั้น กองทัพอากาศได้จัดอากาศยานและกำลังพลร่วมปฏิบัติการบินควบคุมไฟป่า และสร้างแนวกันไฟในภารกิจดังนี้
๑. ภารกิจควบคุมไฟป่า สร้างแนวกันไฟ ดอยพระบาท จังหวัดลำปาง
๒. ภารกิจควบคุมไฟป่า สร้างแนวกันไฟ ภูกระดึง จังหวัดเลย
๓. ภารกิจควบคุมไฟป่า สร้างแนวกันไฟ โรงเรียนเตรียมทหาร จังหวัดนครนายก และ จังหวัดปราจีนบุรี
๔. ภารกิจควบคุมไฟป่า สร้างแนวกันไฟ สถานีรายงานกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
โดยมีการใช้อากาศยานสำหรับปฏิบัติการดังกล่าว ได้แก่
๑. เครื่องบินลำเลียง แบบที่ ๒ ก (BT-67) จำนวน ๒๓ เที่ยวบิน ใช้น้ำผสมสารควบคุมไฟป่า จำนวน ๖๙,๐๐๐ ลิตร
๒. เครื่องบินลำเลียง แบบที่ ๘ (C-130) จำนวน ๘ เที่ยวบิน ใช้น้ำผสมสารควบคุมไฟป่า จำนวน ๖๔,๐๐๐ ลิตร

ทั้งนี้ กองทัพอากาศ ได้เตรียมการ ป้องกันและดำเนินงานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน รวมทั้งลดความเสียหายที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากสาธารณภัย โดยใช้ทรัพยากรและยุทโธปกรณ์ของกองทัพอากาศอย่างเต็มที่ กองทัพอากาศตระหนักเสมอว่า ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมีความสำคัญ และจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนโดยเร็ว เพื่อให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตด้วยความปกติสุข
#ใจถึงใจไปทันที
#กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน

ข่าวประจำวัน กองทัพอากาศ
28/10/2020

ข่าวประจำวัน กองทัพอากาศ

กองทัพอากาศ จัดพิธีรับมอบชุดเครื่องผสมสารอัตโนมัติในภารกิจยับยั้งไฟป่า

วันนี้ (วันพุธที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓) เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา พลอากาศโท ฐานัตถ์ จันทร์อำไพ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพลเรือน-ทหาร ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ รับมอบ "ชุดเครื่องผสมสารอัตโนมัติในภารกิจยับยั้งไฟป่า" จาก พลอากาศโท สุพิจจารณ์ ธรรมวาทะเสรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศ กองทัพอากาศ ณ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ จากนั้นได้ส่งมอบต่อให้กับ พลอากาศตรี เสกสัณน์ ไชยมาตย์ รองเจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ ผู้แทนหน่วยงานควบคุมการปฏิบัติงานด้านการควบคุมไฟป่าและฝนหลวงของกองทัพอากาศ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

เครื่องผสมสารอัตโนมัติในภารกิจยับยั้งไฟป่า เป็นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากแนวคิดของ พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ ที่เล็งเห็นถึงปัญหาของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติภารกิจยับยั้งไฟป่า ซึ่งในแต่ละภารกิจมีความเร่งด่วน และใช้ปริมาณสารจำนวนมาก จึงมีนโยบายให้ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศ กองทัพอากาศ ตลอดจนสายวิทยาการที่เกี่ยวข้องร่วมกันบูรณาการองค์ความรู้ เพื่อทำการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

จึงเกิดเป็นนวัตกรรม “เครื่องผสมสารอัตโนมัติในภารกิจยับยั้งไฟป่า” มีคุณสมบัติในการผสมสารยับยั้งไฟป่าสูตร Firewall II และ PHOS-CHEK G75 ได้ครั้งละ ๓,๐๐๐ ลิตร เพื่อใช้ในการสนับสนุนภารกิจควบคุมไฟป่าให้สามารถปฏิบัติได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น ซึ่งจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน รวมทั้งลดความเสียหายอันเนื่องมาจากไฟป่า โดยใช้ทรัพยากรของกองทัพอากาศ รวมถึงที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดที่สุด

สำหรับสถานการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมานั้น กองทัพอากาศได้จัดอากาศยานและกำลังพลร่วมปฏิบัติการบินควบคุมไฟป่า และสร้างแนวกันไฟในภารกิจดังนี้

๑. ภารกิจควบคุมไฟป่า สร้างแนวกันไฟ ดอยพระบาท จังหวัดลำปาง

๒. ภารกิจควบคุมไฟป่า สร้างแนวกันไฟ ภูกระดึง จังหวัดเลย

๓. ภารกิจควบคุมไฟป่า สร้างแนวกันไฟ โรงเรียนเตรียมทหาร จังหวัดนครนายก และ จังหวัดปราจีนบุรี

๔. ภารกิจควบคุมไฟป่า สร้างแนวกันไฟ สถานีรายงานกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

โดยมีการใช้อากาศยานสำหรับปฏิบัติการดังกล่าว ได้แก่

๑. เครื่องบินลำเลียง แบบที่ ๒ ก (BT-67) จำนวน ๒๓ เที่ยวบิน ใช้น้ำผสมสารควบคุมไฟป่า จำนวน ๖๙,๐๐๐ ลิตร

๒. เครื่องบินลำเลียง แบบที่ ๘ (C-130) จำนวน ๘ เที่ยวบิน ใช้น้ำผสมสารควบคุมไฟป่า จำนวน ๖๔,๐๐๐ ลิตร

ทั้งนี้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ได้เตรียมการ ป้องกันและดำเนินงานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน รวมทั้งลดความเสียหายที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากสาธารณภัย โดยใช้ทรัพยากรและยุทโธปกรณ์ของกองทัพอากาศอย่างเต็มที่ กองทัพอากาศตระหนักเสมอว่า ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมีความสำคัญ และจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนโดยเร็ว เพื่อให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตด้วยความปกติสุข

#ใจถึงใจไปทันที
#กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน

28/10/2020
กองทัพอากาศช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

"ใจถึงใจ ไปทันที"
----------------------------------------
กองทัพอากาศช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ในพื้นที่ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

โดยนำกำลังพลช่วยเคลื่อนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่ปลอดภัย และนำรถบรรทุกขนาดใหญ่ และเรือท้องแบนอพยพลำเลียงประชาชนออกจากพื้นที่ ที่น้ำท่วมสูง รวมถึงอำนวยความสะดวกในการบรรทุกลำเลียงอาหารและน้ำดื่ม นำแจกจ่ายประชาชนตามชุมชนต่าง ๆ และดำเนินการ กรอกกระสอบทราย เพื่อนำไปวางเป็นคันกั้นน้ำ ป้องกันไม่ให้น้ำไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

📸 กิจกรรมประกวดภาพถ่าย 🏆........WING 5 PHOTO CONTEST.......🌄หัวข้อ Good Health/view at the Ao Manao สุขภาพดี ชมวิวที่อ่า...
24/10/2020

📸 กิจกรรมประกวดภาพถ่าย 🏆
........WING 5 PHOTO CONTEST.......

🌄หัวข้อ Good Health/view at the Ao Manao สุขภาพดี ชมวิวที่อ่าวมะนาว
เป็นภาพแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ในกองบิน 5 และกิจกรรมเพื่อสุขภาพที่อยู่ในเขตพื้นที่ กองบิน 5 เช่น วิ่ง ปีนเขา พายเรือ เป็นต้น

:: ประเภทของภาพถ่าย
เป็นภาพสีที่อัดขยายบนกระดาษอัดรูป จากไฟล์ภาพถ่าย Digital หรือ ไฟล์ภาพที่สแกนมาจากฟิล์ม

ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศและวัย

:: วิธีการส่งภาพประกวด
ผู้สมัครจะต้องอัดขยายภาพสีลงบนกระดาษอัดภาพ ขนาด 12x18 นิ้ว แล้วติดบนฟิวเจอร์บอร์ดสีดำ ขนาด 16x22 นิ้วและบรรจุไฟล์ภาพลงใน Thumb Drive, แผ่นซีดี หรือดีวีดี พร้อมส่งข้อมูลชื่อ-นามสกุลจริง (ไทย-อังกฤษ) ที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ Email address และชื่อภาพที่ส่งเข้าประกวดอย่างครบถ้วน แล้วนำส่งผ่านช่องทางที่กำหนดไว้ดังนี้
1. ส่งด้วยตนเอง ณ แผนกกิจการพลเรือน กองบังคับการ กองบิน 5 ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
2. ส่งทางไปรษณีย์ระบุ กิจกรรมประกวดภาพถ่าย กองบิน 5 แผนกกิจการพลเรือน กองบังคับการ กองบิน 5 ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000

การตัดสินและประกาศผล
ตัดสินโดย คณก.กองบิน 5
ในวันที่ 26 พ.ย.63 สถานที่อาคารดุสิตา กองบิน 5
📣 ประกาศผลที่ https://www.wing5.mi.th/facebook กองบิน 5 อ่าวมะนาว กองทัพอากาศ

☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
น.ท.สุทธิชัย ศรีทองอุทัย หมายเลขโทรศัพท์ 090 961 1705 (032611017 ต่อ 60560)
ร.ท.ฉัตรชัย สวัสดิ์พานิช หมายเลขโทรศัพท์ 085 174 9003 (032611017 ต่อ 60561)

📍::กติกาการส่งภาพเข้าประกวด::
.................................
1. การส่งภาพถ่ายเข้าประกวด ภาพที่ส่งต้องเป็นไฟล์ภาพความละเอียดสูง โดยมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 240 dpi และขนาดไม่ต่ำกว่า 12 นิ้ว x 18 นิ้ว (2880 x 4320 pixels)

2. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดสามารถส่งได้ทั้งภาพที่ถ่ายโดยการใช้กล้อง Digital และกล้องบรรจุฟิล์ม ในกรณีที่ใช้กล้องบรรจุฟิล์ม จะต้องนำฟิล์มไปสแกนเป็นไฟล์ภาพ Digital ความละเอียดสูง และต้องเป็นภาพที่ถ่ายไว้ไม่ เกิน 1 ปี นับจากวันที่ถ่ายถึงวันหมดเขตรับภาพ

3. ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวนอน หรือแนวตั้ง และไม่รับพิจารณาภาพที่เป็นจัตุรัส หรือพาโนรามา

4. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องระบุ ชื่อ-นามสกุลจริง (ไทย-อังกฤษ) ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ Email addressและชื่อภาพที่ส่งเข้าประกวดอย่างครบถ้วน หากภาพถ่ายใดข้อมูลไม่ครบถ้วนจะถูกตัดสิทธิ์

5. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องตั้งชื่อภาพถ่าย พร้อมเขียนคำอธิบายแนวความคิดสั้นๆ ให้สอดคล้องกับหัวข้อการ ประกวด โดยมีความยาวประมาณ 1บรรทัด

6. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องระบุรายละเอียดสถานที่ จังหวัด และเวลาที่ถ่ายภาพไว้ด้วย

7. ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพที่จับองค์ประกอบของภาพที่ปรากฏ ในขณะที่กดชัตเตอร์จริงไม่สามารถเพิ่มเติมหรือลบองค์ประกอบของภาพภายหลังจากการกดชัตเตอร์แล้ว แต่สามารถตัดส่วนของภาพได้ (Crop) และสามารถตกแต่งภาพได้เพียงการปรับสี - แสง และน้ำหนักของภาพ และการลบรอยฝุ่น หรือรอยสกปรก เท่านั้น ทั้งนี้ หากมีปัญหาข้อสงสัย ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน

8. ภาพที่ส่งเข้าประกวดห้ามทำข้อความหรือเครื่องหมายใดๆ ลงบนภาพทั้งสิ้น

9. ผู้ส่งภาพเข้าประกวด สามารถส่งผลงานภาพถ่ายได้ไม่จำกัดจำนวน โดยมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดไม่เกิน 1 รางวัล

10. ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพนั้นๆ ด้วยตนเอง ห้ามนำภาพของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด หากพิสูจน์ได้ว่าเป็นการละเมิดข้อกำหนดนี้ คณะกรรมการอำนวยการมีอำนาจในการตัดสิทธิ์ผู้ส่งภาพเข้าประกวดผู้นั้น

11. กองบิน 5 จะไม่รับผิดชอบภาพ การนำภาพของบุคคลอื่นมาทำซ้ำ หรือเคยเผยแพร่ในที่สาธารณะ หรือการ

12.คณะผู้จัดงานการและคณะกรรมการประกวดภาพถ่าย ไม่มีสิทธิ์ในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในครั้งนี้

13. กองบิน 5 มีสิทธิ์นำภาพถ่ายและข้อความที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดไปจัดแสดงในที่ต่างๆ และใช้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์ และสารสนเทศทุกประเภทขององค์กรได้ โดยไม่ต้องเสียค่าตอบแทน

14. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้เข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น

๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราชน้อมเกล้าฯ รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ลู...
23/10/2020

๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช
น้อมเกล้าฯ รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ นักเรียนทหาร และทหารกองประจำการ กองทัพอากาศ

21 ตุลาคม  วันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ “สมเด็จย่า”
20/10/2020

21 ตุลาคม วันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ “สมเด็จย่า”

ใจถึงใจ ไปทันที----------------------------------- กองทัพอากาศ จัดเฮลิคอปเตอร์ EC 725 บินสำรวจสถานการณ์ความเสียหายจากอุท...
20/10/2020

ใจถึงใจ ไปทันที
-----------------------------------
กองทัพอากาศ จัดเฮลิคอปเตอร์ EC 725 บินสำรวจสถานการณ์ความเสียหายจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา พร้อมทั้งนำภาพถ่ายทางอากาศให้หน่วยเกี่ยวข้องนำไปประเมินสถานการณ์และวางแผนให้ความช่วยเหลือประชาชน
-----------------------------------

กองทัพอากาศ ได้จัดเฮลิคอปเตอร์แบบที่ ๑๑ (EC 725) ทำการบินสำรวจและถ่ายภาพพื้นที่ประสบอุทกภัย ในเส้นทางบิน “สนามบินกองบิน ๑ - อำเภอปักธงชัย - เขื่อนลำพระเพลิง – เขื่อนลำตะคอง – เขื่อนป่าสัก - สนามบินกองบิน ๑” โดยมี พลอากาศเอก ชานนท์ มุ่งธัญญา เสนาธิการทหารอากาศ พร้อมด้วย นายสมบัติ ไตรศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๕ และ นายกิตติกุล เสภาศีราภรณ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา ร่วมขึ้นบินสังเกตการณ์

เพื่อสำรวจสถานการณ์ความเสียหายจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา พร้อมทั้งนำภาพถ่ายทางอากาศให้หน่วยเกี่ยวข้องนำไปประเมินสถานการณ์และวางแผนให้ความช่วยเหลือประชาชนในระยะต่อไป

พร้อมกันนี้ กองทัพอากาศเตรียมนำระบบเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ หรือ Geographic Information System (GIS) มาใช้เพื่อสนับสนุนการวางแผนป้องกันการเกิดอุทกภัย และการบริหารจัดการน้ำในระยะยาว ดังที่เคยปฏิบัติมาแล้วในหลายภารกิจ อาทิ ภารกิจการติดตามสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานี ภารกิจสำรวจสิ่งกีดขวางเส้นทางการไหลของน้ำในคลองรังสิตประยูรศักดิ์ และเขื่อนลำตะคองตลอดจนแม่น้ำสาขา ฯลฯ โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการดังกล่าว

#กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน
#MayTheAirForceBeWithYou
#ใจถึงใจไปทันที

📣 ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม “หมวกสุดExclusive"-รางวัลที่ 1Theimitthapap NiyarrinRatt HonourTanakorn Rtafพรนิภา เสนาะค...
20/10/2020

📣 ประกาศรายชื่อผู้โชคดี
กิจกรรม “หมวกสุดExclusive"

-รางวัลที่ 1
Theimitthapap Niyarrin
Ratt Honour
Tanakorn Rtaf
พรนิภา เสนาะคำ
Sasiwimon Promponjorn

--รางวัลที่ 2
Fao Juinamsee
Tassanee Perngkarm
Withanya Jane Klaysuko
Panow KC
จุฑาวดี ศรีบุตรนา

---รางวัลที่ 3
Nong-yao Yao
Narongdach Pongpratet
Rungrudee Chaiyarach
พรทิพย์ โอวาท
Orawan Champrasit

รบกวนติดต่อส่ง ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ในการจัดส่งของรางวัลทาง Inbox ได้เลยครับ

สำหรับใครที่พลาดรางวัลในกิจกรรมนี้...กดติดตามเพจกองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force เป็น "เห็นโพสต์ก่อน (See first)" เพื่อให้ไม่พลาดกิจกรรมที่จะมีมาอีกเรื่อยๆครับ

#กองทัพอากาศไทย
#RoyalThaiAirForce

กองทัพอากาศมุ่งเน้นพัฒนาตามยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี โดยมีเจตนารมณ์ในการปฏิบัติ------------------------------พิทักษ์  ...
16/10/2020

กองทัพอากาศมุ่งเน้นพัฒนาตามยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี โดยมีเจตนารมณ์ในการปฏิบัติ
------------------------------
พิทักษ์ - สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

รักษา - ผลประโยชน์ของชาติ และสนับสนุนภารกิจเพื่อช่วยเหลือประชาชน

พัฒนา - ขีดความสามารถทั้ง ๓ มิติ (Air Domain, Cyber Domain, Space Domain) ใช้ความรู้และทักษะของบุคลากร ประสานความร่วมมือในทุกภาคส่วน ในการพัฒนากองทัพอากาศ และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศตามทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)

สานต่อ - งานทุกด้านอย่างต่อเนื่อง นำไปสู่กองทัพอากาศที่ปฏิบัติภารกิจได้อย่างชาญฉลาด และมีความยั่งยืน (Sustainable Smart Air Force)

พล.อ.อ.แอร์บูล สุทธิวรรณ
ผู้บัญชาการทหารอากาศ

🎉 แอดมินมีของ.....หมวกสุดExclusive 🎉---------------------📌 สำหรับกติกา...ง่ายๆ เพียง😊1. Like page & Share โพสต์นี้ (พร้อ...
15/10/2020

🎉 แอดมินมีของ.....หมวกสุดExclusive 🎉
---------------------
📌 สำหรับกติกา...ง่ายๆ เพียง😊
1. Like page & Share โพสต์นี้ (พร้อมตั้งค่าเป็นสาธารณะ)
2. ตอบคำถาม (เครื่องบินลำเลียงกองทัพอากาศไทย...มีชื่อว่าอะไร)
3. Capture หน้าจอที่ได้ share แปะภาพไว้ในช่อง comment ที่ใต้โพสต์
--------------------
เท่านี้ทีมงานจะทำการสุ่ม และส่งของรางวัลถึงบ้านท่านครับ
📍 (ขอปิดรับกิจกรรม วันที่ 20 ต.ค.63 เวลา 12.00 น. และประกาศผล เวลา 15.00 น. ครับ)

14/10/2020
น่านฟ้าโมเดล 2020

การอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ “น่านฟ้าโมเดล 2020” จ.น่าน

รายการวันใหม่วาไรตี้วันหยุด

"สิ่งใดที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสาธารณภัยได้ให้ทำทันที เพราะทหารต้องเป็นที่พึ่งให้ประชาชนในทุกสถานการณ์"#ก...
14/10/2020

"สิ่งใดที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสาธารณภัยได้ให้ทำทันที เพราะทหารต้องเป็นที่พึ่งให้ประชาชนในทุกสถานการณ์"

#กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน
#MayTheAirForceBeWithYou
#ใจถึงใจไปทันที

สถิตในใจตราบนิจนิรันดร์๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรน้อมรำ...
12/10/2020

สถิตในใจตราบนิจนิรันดร์
๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ นักเรียนทหาร และทหารกองประจำการ กองทัพอากาศ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จะเสด็จฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันคล้ายว...
12/10/2020
ในหลวง-พระราชินี จะเสด็จฯทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 โปรดเกล้าฯ ปชช.กราบพระ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จะเสด็จฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง วันที่ 13 ต.ค.63

การนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สาธุชน เข้าถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ที่ปราสาทพระเทพบิดร วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.

ในหลวง-พระราชินี จะเสด็จฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 โปรดเกล้าฯ ปชช.กราบพระบรมรูป

มุ่งมั่นทำงาน ประสานความร่วมมือ ยึดถือค่านิยม (A I R)กองทัพอากาศที่ปฏิบัติภารกิจได้อย่างชาญฉลาดและมีความยั่งยืน(Sustaina...
12/10/2020

มุ่งมั่นทำงาน ประสานความร่วมมือ ยึดถือค่านิยม (A I R)

กองทัพอากาศที่ปฏิบัติภารกิจได้อย่างชาญฉลาดและมีความยั่งยืน
(Sustainable smart air force)

พล.อ.อ.แอร์บูล สุทธิวรรณ
ผู้บัญชาการทหารอากาศ

วันที่ 13 ตุลาคม  2563เชิญชวนประชาชนร่วมน้อมรำลึกถึง ในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยแต่งกายด้วยเสื้อโทนสีเหลืองพร้อมกันทั่วประเทศ ...
12/10/2020

วันที่ 13 ตุลาคม 2563
เชิญชวนประชาชนร่วมน้อมรำลึกถึง ในหลวงรัชกาลที่ 9
โดยแต่งกายด้วยเสื้อโทนสีเหลืองพร้อมกันทั่วประเทศ

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ใจถึงใจ ไปทันที -----------------กองทัพอากาศลงพื้นที่ อ.ปากช่อง จากเหตุน้ำป่าไหลเข้าท่วมพื้นที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครรา...
10/10/2020

ใจถึงใจ ไปทันที
-----------------
กองทัพอากาศลงพื้นที่ อ.ปากช่อง จากเหตุน้ำป่าไหลเข้าท่วมพื้นที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน

กองทัพอากาศ นำกำลังพล และยุทธโธปกรณ์ เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยช่วยขนย้ายสิ่งของและอุปกรณ์ที่จำเป็นของชาวบ้านขึ้นที่สูง พร้อมลำเลียงและช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ภายในบ้าน และยังคงดำรงความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง

โดยในวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ได้เข้าพื้นที่ ตำบลขนงพระ เเละตำบลหนองน้ำแดง และในวันที่ 10 ตุลาคม 2563 เข้าพื้นที่ ตำบลหนองสาหร่าย และตำบลจันทึก

#กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน
#MayTheAirForceBeWithYou
#ใจถึงใจไปทันที

ใจถึงใจ ไปทันที---------------------ในวันที่ 9 ต.ค.63 สถานีรายงานเขาเขียว กองทัพอากาศ ได้จัดกำลังพลลงพื้นที่เพื่อช่วยเหล...
10/10/2020

ใจถึงใจ ไปทันที
---------------------
ในวันที่ 9 ต.ค.63 สถานีรายงานเขาเขียว กองทัพอากาศ ได้จัดกำลังพลลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชน ร่วมกับ จนท.อุทยยานแห่งชาติเขาใหญ่ และ จนท.การไฟฟ้า บริเวณเส้นทางขึ้น-ลง เขาใหญ่ ฝั่งด่านปากช่องกม.27-30 ซึ่งมีต้นไม้ล้ม เสาไฟฟ้าหัก ดินสไลด์ เนื่องจากพายุและฝนตกอย่างต่อเนื่อง สามารถแก้ไขปัญหาเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้ แต่ยังมีบางช่วงของถนนมีการทรุดตัว ทางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จะดำเนินการแก้ไขต่อไป โดยหลังจากนี้ยังคงติดตามสถานการณ์และดำรงความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง

#กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน
#MayTheAirForceBeWithYou
#ใจถึงใจไปทันที

ที่อยู่

ถนนพหลโยธิน เขตดอนเมือง · กรุงเทพมหานค
Bangkok
10210

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Forceผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ด?เพ??มเต?ม
นภาวันอยู่ที่เส้นองศาเท่าไรครับ
ดิฉันสงสัยกับระบบการขอรับเงินมรดกตกทอดซื้งทำเรื่อง เป๋นปี ติดหลายสาเหตุ แต่สุดท้ายพบว่าการเขีบยนชื่อมารดาที่เสียชีวิตและ เมื่อ40 50 ปีที่ผ่ามา ซึ่งต้องคคนึงถึงผู้ใหญ่บ้านกำนันสมัยนั้นไม่ค่อยรู้หนังสือก็เขียนตามมี่ตัวเองเข้าใจ ทางลูกๆก็ได้หาหลักฐานทุกอย่างยืนยันว่าเป็นตัวจริงแต่ก้ยังติดประเด็นอยู่ ผู้เสียชีวิต พจอ.นิติ ฤทธิณรงค์ เสียชีวิตไป โดยเข้ารักษาที รพ. ภูมิพล ตั้งแต่13 ก.ย62 รอเรื่องมาตลอดเดี๋ยวแก้นั่นนี่จนนี่หมดความอดทน จึงขอเรียนถามว่า ไม่มีเงินจ่าย หรือตกหล่นกลางทาง ณ แห่งใด มันนานจนการชำระหนี้สินต่างตอดพัน จึงต้องการคำตอบโดยให้เรียก ภรรยา บุตร ธิดา ไปแจ้งให้เขารรับทราบสาเหตุ จะเป็นส่งที่ดียิ่ง เพราะดิฉันเป็นเพียงน้องสาวที่ติดตามเรื่องราวต่างๆ หวังอย่างยิ่งว่าเอกสารนี้คงถึงผู้มีอำนาจสูงสุดในการตัดสินใจ ขอแสดงความนับถือ
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
ขอสอบถามความคืบหน้า เรื่องที่ผมร้องเรียนไปทำไมไม่มีคนสนใจเลยครับ ทั้งที่ผมก็เคยเป็นข้าราชการทหารอากาศ
กองทัพอากาศไทย
ผมจะสอบถามการรับพระที่จองไว้ครับ จะต้องดำเนินการ อย่างไร
ผมจะสอบถามการรับพระที่จองไว้ครับ จะต้องดำเนินการอย่างไร
เส้นทางสู่การเข้ามาเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร 4 เหล่าทัพ ดูคลิปนี้แล้วรับลองคุณจะชอบโรงเรียน เตรียมทหาร https://web.facebook.com/Good.Man.Thailand.009/videos/241242870408920/
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ของกองทัพอากาศ https://web.facebook.com/Good.Man.Thailand.009/videos/246320166736469/
มีสาระดีครับ