Clicky

กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force

กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force One of the Best Air Forces in ASEAN
RTAF Core Values "AIR" A : Airmanship, I : Integrity and Allegia

กองทัพอากาศไทย (อักษรย่อ: ทอ.,อังกฤษ: Royal Thai Air Force : RTAF)

เปิดเหมือนปกติ

ภาพบรรยากาศการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี “การแข่งขันการใช้อาวุธแบบกระสวนขั้นมูลฐาน (Basic box pattern)” เป็นกา...
19/01/2023

ภาพบรรยากาศการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี

“การแข่งขันการใช้อาวุธแบบกระสวนขั้นมูลฐาน (Basic box pattern)”

เป็นการใช้อาวุธตามทฤษฎีที่นักบินต้องรักษาท่าทางการบิน และพารามิเตอร์ต่างๆ ให้ดีที่สุดก่อนปลดอาวุธ เพื่อให้เกิดความแม่นยำมากที่สุด ซึ่งทุกคนจะได้รับการฝึกใช้อาวุธประเภทต่างๆ เช่น ระเบิดฝึก BDU-33 , MK-106 จรวดฝึกขนาด 2.75 และปืนใหญ่อากาศ ก่อนนำไปประยุกต์ใช้กับอาวุธที่มีอนุภาพการทำลายล้างที่สูงขึ้นในสนามรบต่อไป


#กำลังทางอากาศของทอแพ้ไม่ได้
#การแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธีประจำปี2566

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Instagram : https://www.instagram.com/royalthaiairforce_rtaf
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18 มกราคม "วันกองทัพไทย"   วันกองทัพไทย เป็นวันที่ระลึกในวาระที่ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปรา...
17/01/2023

18 มกราคม "วันกองทัพไทย"
วันกองทัพไทย เป็นวันที่ระลึกในวาระที่ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาของพม่า โดยถือเอาวันที่ 18 มกราคม ของทุกปีเป็นวันกองทัพไทย ตามการคำนวณจากเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ ที่ระบุว่า พระองค์กระทำยุทธหัตถี ในวันจันทร์ แรม 2 ค่ำ เดือนยี่ ปีมะโรง จ.ศ.954 คำนวณได้ ตรงกับวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2135 (บางตำรา พ.ศ.2136)
เดิมกระทรวงกลาโหมได้กำหนดให้วันที่ 8 เมษายน ของทุกปีเป็นวันกองทัพไทย ต่อมาในปี พ.ศ.2523 ได้เปลี่ยนโดยให้ถือเอาวันที่ 25 มกราคม เป็นวันกองทัพไทย ตามมติของคณะรัฐมนตรีในสมัยนั้น ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องกำหนดวันกองทัพไทยและวันสถาปนากระทรวงกลาโหม ลง 13 มิ.ย.2523 ต่อมาภายหลังได้มีนักประวัติศาสตร์หลายท่าน ได้ตรวจสอบและพบว่าวันที่ทรงกระทำยุทธหัตถีนั้น แท้จริงแล้วไม่ได้ตรงกับวันที่ 25 มกราคม แต่น่าจะตรงกับวันที่ 18 มกราคม ปีดังกล่าวทางราชการยังคงถือเอาวันที่ 25 มกราคมเป็นวันกองทัพไทยต่อไป จนกระทั่งวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2549 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ ให้เปลี่ยนแปลงกำหนดวันกองทัพไทยจากวันที่ 25 มกราคม เป็นวันที่ 18 มกราคม ของทุกปี และอนุมัติให้เป็นวันหยุดราชการของกระทรวงกลาโหม ตามหลักการเดิม ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องกำหนดวันกองทัพไทยและวันสถาปนากระทรวงกลาโหม ลง 23 ส.ค.2549 ในปัจจุบัน วันที่ 18 มกราคม จึงถือเป็น “วันยุทธหัตถี” “วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” หรือ “วันกองทัพไทย”
#วันกองทัพไทย

วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ตรงกับวันที่ 17 มกราคม ของทุกปี ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงประดิษฐ์อักษร...
16/01/2023

วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ตรงกับวันที่ 17 มกราคม ของทุกปี ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย

ภาพบรรยากาศการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี “การแข่งขันการใช้อาวุธทางอากาศยุทธวิธีต่อเป้าหมายที่มีการต่อต้านหนาแน...
16/01/2023

ภาพบรรยากาศการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี

“การแข่งขันการใช้อาวุธทางอากาศยุทธวิธีต่อเป้าหมายที่มีการต่อต้านหนาแน่น (High threat) ทางภาคพื้น”
เมื่อต้องทำลายเป้าหมายในดินแดนข้าศึกที่มีการต่อต้านทางภาคพื้นที่หนาแน่น (High threat) จึงต้องบินแทรกซึมหลีกเลี่ยงอาวุธของข้าศึก เข้าทำลายเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างแม่นยำ ตรงเวลา และยากต่อการคาดการณ์ นักบินต้องประยุกต์ใช้ยุทธวิธีในการบินเข้าทำลายที่หลากหลาย เช่น Low-level navigation , Pop-up Attack หรือ High delivery เป็นต้น เพื่อชิงความได้เปรียบในการรบ


#กำลังทางอากาศของทอแพ้ไม่ได้
#การแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธีประจำปี2566

๑๖ มกราคม วันครู“ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต”#วันครู2566 #ครูดีศิษย์ดีมีอนาคต
15/01/2023

๑๖ มกราคม วันครู
“ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต”
#วันครู2566 #ครูดีศิษย์ดีมีอนาคต

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๔๕๖ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จฯ ไปยังโรงเก็บเครื่องบิน จากนั้นได้ทอดพระเนตรการแสดงก...
12/01/2023

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๔๕๖ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จฯ ไปยังโรงเก็บเครื่องบิน จากนั้นได้ทอดพระเนตรการแสดงการบิน
เมื่อเสร็จสิ้นการบินแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยาแก่
นายพันโทหลวงศักดิ์ศัลยาวุธ และทางราชการได้ถือเอาวันนี้เป็น “วันการบินแห่งชาติ”
EBOOK : https://online.pubhtml5.com/xhms/hpnv/...
"ขอเชิญร่วมกิจกรรมวอล์คแรลลี่ เพื่อรับแสตมป์ที่ระลึก ๑๐๐ ปีการบิน
จัดภายในวันที่ ๑๓ มกราคม นี้เท่านั้น" (๐๙.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. ของที่ระลึกมีจำนวนจำกัด)
Page Facebook : พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ
Link : https://www.facebook.com/royalthaiairforcemuseum

ภาพบรรยากาศการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี “การแข่งขันการบินรับ-ส่งข่าวสาร” การบินรับ-ส่งข่าวสาร เพื่อลำเลียงเอก...
12/01/2023

ภาพบรรยากาศการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี
“การแข่งขันการบินรับ-ส่งข่าวสาร”

การบินรับ-ส่งข่าวสาร เพื่อลำเลียงเอกสาร พัสดุสำคัญ เช่น คำสั่งโจมตีเป้าหมายที่มีความลับที่สุด ไปยังสนามบินหน้าให้ทันกาล จึงต้องวางแผนและทำการบินไปยังจุดหมายตรงตามเวลาที่กำหนดไว้


#กำลังทางอากาศของทอแพ้ไม่ได้
#การแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธีประจำปี2566

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Instagram : https://www.instagram.com/royalthaiairforce_rtaf
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

" 1 วัน ที่น่านฟ้าไทย จะสานฝันเด็กไทย สู่การผจญภัยไม่รู้จบ "งานวันเด็กแห่งชาติกองทัพอากาศ​ ปี​ 2566 วันเสาร์ที่​ 14​ ม.ค...
10/01/2023

" 1 วัน ที่น่านฟ้าไทย จะสานฝันเด็กไทย สู่การผจญภัยไม่รู้จบ "

งานวันเด็กแห่งชาติกองทัพอากาศ​ ปี​ 2566 วันเสาร์ที่​ 14​ ม.ค.2566 ณ​ โรงเรียนการบิน​ กำแพงแสน​ จว.นครปฐม

ตารางการแสดงภาคอากาศแบบจัดเต็มกว่าทุกครั้ง การอำนวยความสะดวกบริการรถบัสปรับอากาศ รับ-ส่ง​ ​ประชาชน​จากดอนเมือง​ (โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช)​ รายละเอียดการเดินทาง​ พื้นที่จอดรถ​ และแผ่นพับรายละเอียดข้อมูลสำคัญต่างๆสำหรับผู้เข้าชมงาน

เปิดให้ลงทะเบียนการโดยสารรถ​ วันศุกร์ที่​ 13​ ม.ค.2566 เวลา​ 09.00-12.00 น. ที่ลิงค์​: https://forms.gle/ffweF35y5z8hfLy78

สามารถดาวโหลดแผ่นพับงานวันเด็กแห่งชาติกองทัพอากาศ​ ปี​ 2566 ได้ที่ : https://shorturl.asia/cOgY4

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง​
ช่องทางไลน์แอด -Children

#วันเด็กแห่งชาติกองทัพอากาศปี66

๘ มกราคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
07/01/2023

๘ มกราคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

ดุดันไม่เกรงใจใคร​!! 💯💥🔥งานวันเด็กปีนี้ ทอ.จัดเต็มกว่าทุกครั้ง​ เตรียมตัวพบกับความตื่นเต้นเร้าใจของการแสดงภาคอากาศ​ เพื...
07/01/2023

ดุดันไม่เกรงใจใคร​!! 💯💥🔥

งานวันเด็กปีนี้ ทอ.จัดเต็มกว่าทุกครั้ง​ เตรียมตัวพบกับความตื่นเต้นเร้าใจของการแสดงภาคอากาศ​
เพื่อการแสดงการบินอย่างเต็มที่ และความปลอดภัยสูงสุด​ จึงขอย้ายไปจัดที่โรงเรียนการบิน​ กำแพงแสน​ แล้วพบกันวันเสาร์ที่​ ​14 ม.ค.66 นี้

รอติดตามตารางการแสดง และตารางรถรับส่งได้ต่อไป

#​วันเด็กแห่งชาติกองทัพอากาศปี66

ภาพบรรยากาศการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี “การแข่งขันการบินลาดตระเวนถ่ายภาพทางอากาศ” การบินลาดตระเวนถ่ายภาพทางอ...
07/01/2023

ภาพบรรยากาศการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี
“การแข่งขันการบินลาดตระเวนถ่ายภาพทางอากาศ”

การบินลาดตระเวนถ่ายภาพทางอากาศ เพื่อถ่ายภาพตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ วิเคราะห์ข้อมูลจากภาพถ่ายและนำไปใช้ประโยชน์เพื่อความได้เปรียบในการวางแผนปฏิบัติการ ภาพถ่ายจึงต้องครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายและมีคุณภาพ


#กำลังทางอากาศของทอแพ้ไม่ได้
#การแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธีประจำปี2566
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Instagram : https://www.instagram.com/royalthaiairforce_rtaf
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

สิ้นสุดการรอคอย​ ​ปีนี้จัดเต็ม เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อผู้โดยสารเครื่องบินพาณิชย์ และเพื่อให้สามารถจัดการแสดงภาคอากาศได...
06/01/2023

สิ้นสุดการรอคอย​ ​ปีนี้จัดเต็ม

เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อผู้โดยสารเครื่องบินพาณิชย์ และเพื่อให้สามารถจัดการแสดงภาคอากาศได้อย่างเต็มรูปแบบด้วยความปลอดภัย กองทัพอากาศจึงขอปรับเปลี่ยนสถานที่จัดงานไปยังโรงเรียนการบิน กำแพงแสน จว.นครปฐม

โดยที่ตั้งดอนเมือง มีการจัดงานที่พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ รวมทั้งสนามบินเล็กกองทัพอากาศ (ทุ่งสีกัน)

โปรดติดตามโปรแกรมการแสดง การเดินทาง และรายละเอียดอื่นๆ ต่อไป

#วันเด็กแห่งชาติกองทัพอากาศปี66

🗓 ปฏิทินเดือนมกราคม 2566  📌ท่านสามารถดาวน์โหลดปฏิทินผ่านทางเพจได้ในทุกๆ ต้นเดือนนะครับ ^^ดาวน์โหลดไฟล์ปฏิทินได้ที่นี่​...
01/01/2023

🗓 ปฏิทินเดือนมกราคม 2566
📌ท่านสามารถดาวน์โหลดปฏิทินผ่านทางเพจได้ในทุกๆ ต้นเดือนนะครับ ^^

ดาวน์โหลดไฟล์ปฏิทินได้ที่นี่​ : https://drive.google.com/drive/folders/1IUtkQ3uYRcLG6KNeOmsQ2vo9S6KGhPo6?usp=share_link

เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ กองทัพอากาศขอให้ทุกท่านมีความสุขสมหวัง สุขภาพแข็งแรง พบเจอแต่สิ่งดีตลอดปี 2566กองทัพอากาศจะยั...
31/12/2022

เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ กองทัพอากาศขอให้ทุกท่านมีความสุขสมหวัง สุขภาพแข็งแรง พบเจอแต่สิ่งดีตลอดปี 2566
กองทัพอากาศจะยังคงมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อความสงบสุขของชาติ และความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน

ภาพบรรยากาศการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี “การแข่งขันทิ้งบริภัณฑ์ (ประเภทการบินลำเลียงทางอากาศยุทธวิธี)” การลำเ...
30/12/2022

ภาพบรรยากาศการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี
“การแข่งขันทิ้งบริภัณฑ์ (ประเภทการบินลำเลียงทางอากาศยุทธวิธี)”

การลำเลียงทางอากาศ เพื่อส่งยุทโธปกรณ์ เสบียง อุปกรณ์ที่จำเป็น สำหรับสนับสนุนผู้ปฏิบัติการในพื้นที่การรบ ตามพิกัดที่ได้รับแจ้งให้แม่นยำตรงกับจุดที่กำหนดไว้


#กำลังทางอากาศของทอแพ้ไม่ได้
#การแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธีประจำปี2566


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Instagram : https://www.instagram.com/royalthaiairforce_rtaf
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

กองทัพอากาศ จัดตั้งจุดบริการประชาชน และอำนวยความสะดวกในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ ภายใต้กิจกรรม ชีวิตวิถีใหม่ขับขี่ปลอดภ...
28/12/2022

กองทัพอากาศ จัดตั้งจุดบริการประชาชน และอำนวยความสะดวกในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ ภายใต้กิจกรรม ชีวิตวิถีใหม่ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี ๒๕๖๖

โดยจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในพื้นที่ ในห้วงระหว่างวันที่ ๒๙ ธ.ค.๖๕ ถึงวันที่ ๔ ม.ค.๖๖ ขอให้ประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๖ เดินทางโดยสวัสดิภาพอย่างมีความสุข

มีการให้บริการ ดังนี้
๑. จัดตั้งจุดบริการประชาชน อำนวยความสะดวกให้คำแนะนำเส้นทางและประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
๒. บริการห้องสุขา
๓. บริการตรวจสภาพและซ่อมแซมยานพาหนะ
๔. บริการน้ำดื่ม กาแฟ น้ำอัดลม เครื่องดื่มชูกำลัง และผ้าเย็น
๕. ให้บริการด้านการแพทย์เบื้องต้น
๖. บริการแจ้งเหตุร้องทุกข์

#กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน

28 ธันวาคม วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้กอบกู้เอกรา...
27/12/2022

28 ธันวาคม วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
เป็นวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้กอบกู้เอกราชจากพม่าให้แก่ประเทศไทย และเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรีเพียงพระองค์เดียว

กองทัพอากาศ เตรียมจัดการฝึกการบินควบคุมไฟป่า ประจำปี ๒๕๖๖   การฝึกในครั้งนี้ โดยมีแนวทางการปฏิบัติการใช้เครือข่ายเป็นศ...
27/12/2022

กองทัพอากาศ เตรียมจัดการฝึกการบินควบคุมไฟป่า ประจำปี ๒๕๖๖
การฝึกในครั้งนี้ โดยมีแนวทางการปฏิบัติการใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (Network Centric Operations : NCO) เป็นการใช้กำลังกองทัพอากาศปฏิบัติการร่วมกับ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั้งนี้ได้เริ่มทำการฝึกตั้งแต่วันที่ ๒๓ - ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ โดยมีการวางกำลัง ณ กองบิน ๔๖

การฝึกในครั้งนี้ ได้มีการจัดการอบรมภาควิชาการ (Academic) ให้กับนักบินและเจ้าหน้าที่สนับสนุนในทุกภาคส่วน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ได้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับธรรมชาติของไฟป่า ส่วนประกอบของไฟป่า และขั้นตอนการทำงานร่วมกันได้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติภารกิจในสถานการณ์จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีการอบรมไม่ว่าจะเป็นการอบรมแผนควบคุมไฟป่ากองทัพอากาศการอบรมความรู้เกี่ยวกับ ไฟป่าและการบินควบคุมไฟป่า การอบรมขีดความสามารถและข้อจำกัดของกำลังทางอากาศในการปฏิบัติภารกิจ และการอบรมขั้นตอนการปฏิบัติการร่วมกัน ระหว่างหมู่บินและหน่วยภาคพื้นในการปฏิบัติภารกิจตามแนวทางการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO)

วัตถุประสงค์ในการฝึกครั้งนี้ ได้เรียนรู้จากบทเรียนการปฏิบัติการควบคุมไฟป่าพรุควนเคร็ง เมื่อปี ๒๕๖๒ เพื่อนำมาทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติภารกิจการบิน ควบคุมไฟป่าของหน่วยบินและหน่วยเกี่ยวข้องตามแผนปี ๒๕๖๖ เพื่อให้เกิดความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติการบินควบคุมไฟป่าที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อ เป็นการสร้างความพร้อมให้ผู้ปฏิบัติงานมีความชำนาญในการปฏิบัติภารกิจการบินควบคุมไฟป่าทั้งยุทธวิธีและทางยุทธการ

ทั้งนี้ มีหน่วยที่ร่วมการฝึกบินควบคุมไฟป่าในส่วนของกองทัพอากาศทั้งภาคอากาศและภาคพื้น อาทิ หน่วยบินเฉพาะกิจควบคุมไฟป่า (ฝูงบิน ๖๐๑ กองบิน ๖ และฝูงบิน ๔๖๑ กองบิน ๔๖), หน่วยบินเฉพาะกิจลาดตระเวนและเฝ้าตรวจ (ฝูงบิน ๔๐๒ และฝูงบิน ๔๐๔ กองบิน ๔), หน่วยลำเลียงทางอากาศบินรับส่ง จนท.ควบคุมไฟป่าภาคพื้นจากพื้นที่ปฏิบัติการ (ฝูงบิน ๒๐๓ กองบิน ๒)
,ชุดควบคุมการรบ (Combat Control Team : CCT) โดยส่วนควบคุมการฝึกฯ ทำหน้าที่เป็นส่วนบัญชาการและควบคุม (Command and Control : C2) และหน่วยสนับสนุนและการบริการ (ฝูงบิน ๔๖๑ กองบิน ๔๖) เพื่อทำการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ควบคุมไฟป่าและบรรจุสารยับยั้งไฟป่าส่งทางอากาศ รวมถึงเจ้าหน้าที่จากกองปฏิบัติการพิเศษ หน่วยบัญชาการ อากาศโยธิน และเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากกองบิน ๔, กองบิน ๔๑, กองบิน ๔๖ และกองบิน ๕๖ ด้วย

#กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Instagram : https://www.instagram.com/royalthaiairforce_rtaf
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

EC–725 ภารกิจ​“ค้นหา และ ช่วยชีวิต” ทุกชีวิตมีค่า​ ทุกภารกิจเพื่อประชาชน
26/12/2022

EC–725 ภารกิจ​“ค้นหา และ ช่วยชีวิต”
ทุกชีวิตมีค่า​ ทุกภารกิจเพื่อประชาชนMay your wish come true. Merry Xmas! 🎅🎄🎁🎉#RTAF
25/12/2022

May your wish come true. Merry Xmas! 🎅🎄🎁🎉

#RTAF

ขอแสดงความเสียใจกับผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ ‘เรือหลวงสุโขทัย’        แม้จะเป็นภารกิจงมเข็มในทะเล แต่หนึ่งชีวิตที่...
24/12/2022

ขอแสดงความเสียใจกับผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ ‘เรือหลวงสุโขทัย’

แม้จะเป็นภารกิจงมเข็มในทะเล แต่หนึ่งชีวิตที่ยังไม่พบเจอย่อมเป็นพ่อ เป็นลูกหลาน หรือเป็นที่รักของใครสักคน..

กองทัพอากาศจึงระดมสรรพกำลังทางอากาศ ปฏิบัติการร่วมกับกองทัพเรือและทุกภาคส่วน เพื่อค้นหาผู้ประสบภัยอย่างเต็มความสามารถ โดยใช้อากาศยานทุกแบบที่มีความเหมาะสมต่อภารกิจ ดังนี้
- เฮลิคอปเตอร์ EC-725 บินค้นหาและช่วยชีวิต
- เครื่องบิน AU-23 บินลาดตระเวนค้นหาผู้ประสบภัยด้วยระบบ FLIR
- เครื่องบิน DA-42 บินลาดตระเวนเพื่อค้นหาผู้ประสบภัยด้วยระบบ FLIR
- เครื่องบิน C-130​H บินเคลื่อนย้ายกำลังพลที่เสียชีวิต

“เราจะไม่ทอดทิ้งกัน”

#เรือหลวงสุโขทัย


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Instagram : https://www.instagram.com/royalthaiairforce_rtaf
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ เชิญชวนทุกๆทานร่วมงาน 𝐑𝐓𝐀𝐅 𝐍𝐈𝐆𝐇𝐓 𝐚𝐭 𝐭𝐡𝐞 𝐌𝐔𝐒𝐄𝐔𝐌 ““สัมผัสบรรยากาศการท่องเที่ยวพิพิ...
23/12/2022
RTAF Night at the Museum

พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ เชิญชวนทุกๆทานร่วมงาน 𝐑𝐓𝐀𝐅 𝐍𝐈𝐆𝐇𝐓 𝐚𝐭 𝐭𝐡𝐞 𝐌𝐔𝐒𝐄𝐔𝐌 “
“สัมผัสบรรยากาศการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ #ในยามค่ำคืน”🌛✈️
ระหว่าง 21 - 26 ธันวาคม 2565 นี้
เวลา 13:30 - 22:00

20/12/2022

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 9
ตอนที่ 9 พระอัจฉริยภาพอันลึกซึ้ง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Instagram : https://www.instagram.com/royalthaiairforce_rtaf
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

พลอากาศเอก อลงกรณ์ วัณณรถ ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย Major​ General Kelvin Khong ผู้บัญชาการทหารอากาศสาธารณรัฐสิงคโป...
19/12/2022

พลอากาศเอก อลงกรณ์ วัณณรถ ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย Major​ General Kelvin Khong ผู้บัญชาการทหารอากาศสาธารณรัฐสิงคโปร์ และ Major General Erich Novak ผู้แทน ผู้บัญชาการทหารอากาศ​ สหรัฐอเมริกา ภาคแปซิฟิก ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกผสม COPE TIGER 2023 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม​ 2565 ณ ฐานทัพอากาศ Paya Lebar สาธารณรัฐสิงคโปร์

การฝึกผสมโคปไทเกอร์ (Multi-Lateral Exercise Cope Tiger) ถือได้ว่าเป็นการฝึกผสมทางอากาศที่มีการสนธิกำลังทางอากาศใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีการนำกำลังทางอากาศ จาก 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย สาธารณรัฐสิงคโปร์ และสหรัฐอเมริกา เข้าร่วมการฝึก มีการพัฒนารูปแบบการฝึกให้เข้ากับสถานการณ์การสู้รบในปัจจุบัน

โดยจะมีการฝึกแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์จำลอง (Table Top Exercise : TTX) ระหว่างวันที่ 13 - 17 มี.ค.2566 และการฝึกภาคสนาม (Field Training Exercise : FTX) ระหว่างวันที่ 20 - 30 มี.ค.2566 ในพื้นที่กองบิน 1 จว.นครราชสีมา กองบิน 2 สนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศ ชัยบาดาล และสนามฝึกทางยุทธวิธี ทบ. จว.ลพบุรี


19/12/2022

RTAFRecruitment
พี่หมวดขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครและสอบคัดเลือกกำลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว (ทหารอาสา) ประจำปี 2566 
จำนวน 50 อัตรา
รายละเอียดกำหนดการรับสมัคร
ที่ rtaf-recruit.com
รับสมัคร ONLINE เท่านั้น
ระหว่างวันที่ 19 ธ.ค.65 - 9 ม.ค.66
#กำลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว #ทหารอาสากองทัพอากาศ

ขอกราบถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจา...
16/12/2022

ขอกราบถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว

ทรงพระเจริญ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการทหารกองประจำการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และนักเรียนทหาร กองทัพอากาศ

16/12/2022

"ยามศึกเรารบ ยามสงบเราเตรียมพร้อม"

การฝึกร่วม/ผสม ของกองทัพอากาศ

เพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางการทหารเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางอากาศร่วม/ผสม
เพื่อความมั่นคงของภูมิภาค
เพื่อความปลอดภัยของฝ่ายเดียวกัน


#กำลังทางอากาศของทอแพ้ไม่ได้

14/12/2022

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 9
ตอนที่ 8 ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎร
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Instagram : https://www.instagram.com/royalthaiairforce_rtaf
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13/12/2022

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 9

ตอนที่ 7 การเสด็จทรงแก้ปัญหาประชาชน

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Instagram : https://www.instagram.com/royalthaiairforce_rtaf
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

เปิดฐานบิน เปิดฟ้า เปิดใจ ในงานโรงเรียนการบินกำแพงแสน Open house 2022 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  เมื่...
10/12/2022

เปิดฐานบิน เปิดฟ้า เปิดใจ ในงานโรงเรียนการบินกำแพงแสน Open house 2022
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 พลอากาศตรี พิทูร เจริญยิ่ง
ผู้บัญชาการโรงเรียนการบินได้เป็นประธานในการจัดกิจกรรม 2022 KPS Air Force Base open House เพื่อให้ประชาชนและสถานศึกษาต่างๆ ได้เข้าชมกิจกรรมการบิน และการแสดงขีดความสามารถต่างๆของหน่วยงานในโรงเรียนการบิน กำแพงแสน อย่างใกล้ชิด
นอกเหนือจากการจัดแสดงการบินในภาคอากาศของทั้ง 2 ฝูงบิน (ฝูงฝึกขั้นต้นฯ และฝูงฝึกขั้นปลายฯ) กิจกรรมภายในงานยังประกอบด้วย การตั้งแสดงอากาศยานแบบต่างๆ ได้แก่ CT-4E, DA-42, PC-9 และ T-6C พร้อมทั้ง การสาธิตการปฏิบัติงานของหน่วยอากาศโยธิน, หน่วยสุนัขทหาร K-9, การสาธิตการโดดร่มแบบพาราเซล, การดำรงชีพในป่า และ ระบบเครื่องช่วยฝึกบิน VR Simulator ที่ใช้เพิ่มทักษะในการฝึกบิน
#กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน

10 ธันวาคม "วันรัฐธรรมนูญ"วันรัฐธรรมนูญ ตรงกับวันที่ 10 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งถือเป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทยอ...
09/12/2022

10 ธันวาคม "วันรัฐธรรมนูญ"
วันรัฐธรรมนูญ ตรงกับวันที่ 10 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งถือเป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทยอีกวันหนึ่ง เพื่อเป็นการรำลึกถึงรัฐธรรมนูญฉบับแรก ฉบับถาวร ถือเป็นกฏหมายสูงสุดของประเทศไทย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานให้กับปวงชนชาวไทย ณ วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475

09/12/2022

If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together


#กำลังทางอากาศของทอแพ้ไม่ได้

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Instagram : https://www.instagram.com/royalthaiairforce_rtaf
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

09/12/2022

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 9

ตอนที่ 6 แสงสว่างแห่งพระอัจฉริยภาพ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Instagram : https://www.instagram.com/royalthaiairforce_rtaf
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๕๖ ร่วมกับฝ่ายป้องกันสาธารณภัยอำเภอควนเนียง จัดเจ้าหน้าที่และกำลังพลช่วยกรอกกระสอบทรายเพื่อท...
08/12/2022

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๕๖ ร่วมกับฝ่ายป้องกันสาธารณภัยอำเภอควนเนียง จัดเจ้าหน้าที่และกำลังพลช่วยกรอกกระสอบทรายเพื่อทำคันกั้นน้ำ ที่ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน ในพื้นที่ หมู่ที่ ๑
ต.ห้วยลึก อ.ควนเนียง จ.สงขลา

#ใจถึงใจไปทันที
#จิตอาสา
#กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน

07/12/2022
🎖"สดุดีวีรชน ๘ ธันวาคม เกียรติยศ ผู้ครองฟ้า เหรียญกล้าหาญ ประดับธงชัยเรื่องราวการต่อสู้ ภาพแห่งการสูญเสียเลือดเนื้อเพื่อ...
07/12/2022

🎖"สดุดีวีรชน ๘ ธันวาคม
เกียรติยศ ผู้ครองฟ้า เหรียญกล้าหาญ ประดับธงชัย
เรื่องราวการต่อสู้ ภาพแห่งการสูญเสียเลือดเนื้อเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทย เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ปีพุทธศักราช ๒๔๘๔ กองทัพเรือญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกอ่าวมะนาวและอ่าวประจวบ เพื่อใช้เส้นทางเดินทัพผ่านไปยังประเทศพม่าช่วงเวลาดังกล่าวกองทัพญี่ปุ่นได้ปะทะกับกำลังพลกองบินน้อยที่ ๕ อย่างดุเดือดขั้นตะลุมบอนเป็นเวลา ๓๓-๓๖ ชั่วโมง ทหารญี่ปุ่นเสียชีวิต ๔๑๗ คน ฝ่ายไทยเสียชีวิต ๔๒ คน เป็นทหาร ๓๘ คน ครอบครัว(สุภาพสตรี) ๒ คน ตำรวจ ๑ คน และยุวชนทหาร ๑ คน
เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติประวัติการต่อสู้อันกล้าหาญของนักรบแห่งกองบินน้อยที่ ๕
พล.อ.อ.อิทธพร ศุภวงศ์ ผบ.ทอ. จึงได้ทูลเกล้าขอพระราชทานเหรียญกล้าหาญเพื่อประดับบนธงชัยเฉลิมพลในปีพุทธศักราช ๒๕๕๓ และได้จัดให้มีพิธีวางพวงมาลา
ให้กับเหล่าวีรชนผู้กล้า ณ อนุสาวรีย์วีรชนกองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

07/12/2022

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 9

ตอนที่ 5 ครอบครัวอันแสนอบอุ่น

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Instagram : https://www.instagram.com/royalthaiairforce_rtaf

๗ ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราช...
06/12/2022

๗ ธันวาคม
วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
#ทรงพระเจริญ

06/12/2022

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่9
ตอนที่4 การศึกษาเมื่อทรงเยาว์วัย

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Instagram : https://www.instagram.com/royalthaiairforce_rtaf
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ที่อยู่

ถนนพหลโยธิน เขตดอนเมือง , กรุ
Bangkok
10210

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Forceผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ผมขออนุญาติทักครับ
ช่วยตรวจสอบข้าราชการกองพัน1ทหารกาศโยธินรักษาพระองค์ด้วยครับ พ.ศ.2555-2556ได้มีการกระทำผิดกฏปล่อยยอดทหารและจับคนว่างยาสลบแล้วเย็ดทวารหนักด้วยครับ
กูอยากดูดม้ายังไม่ได้ดูดเลยกูงง.
จุ๊ฟๆ
ควยไรล่ะก็กูอยากดูดม้าแถพวกคสชนะเย็นๆแดรกเหล้ากันพวกรอบข้างดูดม้าเล่นการพนันกันมีความสุขกูขับทั่วอำเภอไม่มึเลยมแต่ไม่มีแถมกูติดยานะกูจนนะ
ไหนว่ะกูอยากยาบ้ากูต้องรออีกนานแค่ไหนรอให้บ้านเมืองลุกเป็นไฟเพราะไรเหรอห่ะกูถามว่ากูจะได้ดูดย้าบ้าตอนไหนควย
กูแค่อยากรู้ว่าทั้ง อ.เมืองสุพรรณเป็นสนตีนไรถึงได้ทำกับกูเหมือนสัตว์เหมือนตายายเก็บเห็ดทุกคนมีความสุขกูขับรถหาชื้อยาบ้าแถมไม่มีใครขายพอกูชื้อบุหรี่ก็หายคงทำหล่นมั้งอ่อกูมันตัวคนเดียวแล้วมึงไม่ยิงกูให้ตายไปเลยเดียวไม่พอใจก็ทรมาณกูต่อยกูท้ากูไล่แห่กูแล้วกูจะไปอยู่ไหนกูจะลงแเงตายแล้วกูต้องการดูดยาบ้าตอนนี้ควยมึใคนทำให้กูได้มั้ยกูทรมาณมึงเข้าใจมั้ยคำว่ากูติดยาควยมึงเอาปืนมายิงกูหรือมี้ยกูแบบยื่นปื่นมาให้กูจะได้ยิงพวกไรให้หมดทั้งอำเภอควยกูทหารบกคสชสนตนไนแดรกเหล้ากันสนุกมีความสุขกูล่ะเป็นที่ทรมาณของพวกมึงเหรอกูจะดูดยาตอนนี้ควย.
ท่านครับมีการก่อการร้ายในไทยโดยใช้mindcontrol mk ultaมาควบคุมสมองประชาชนละเมิดทรมานประชาชนมาเป็นสิบยี่สิบปีท่านรู้ไหมครับท่านอยู่ในประเทศนี้รึป่าวครับตอนนี้ท่านพักร้อนอยู่ประเทศอะไรครับ
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทั กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอาก ฝูงบิน601 - กองบิน6 RTAF โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน ก กรมสรรพาวุธทหารอากาศ RTP Cyber Village สน.ดอนเมือง สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุ สำนักงานเขตดอนเมือง Don Mueang District Of สธค.โรงรับจำนำของรัฐ สาขา 9 - ส Don Mueang District สธค. โรงรับจำนำของรัฐ สาขา 21 - โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กร กรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษา กองพันทหารต่อสู้อากาศยาน 2 ก มทร.ธัญบุรี ศูนย์รังสิต