Clicky

depa Thailand To help people perform better think faster and live better.

Digital Economy Promotion Agency (depa)
We work smart every day to build a world-class digital economy and to help people perform better, think faster and live better.

เปิดเหมือนปกติ

depa จับมือ กระทรวงแรงงาน และพันธมิตร เพิ่มศักยภาพแรงงานไทย เพื่อสร้างเศรษฐกิจไทยในอนาคตผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อ...
28/01/2023

depa จับมือ กระทรวงแรงงาน และพันธมิตร เพิ่มศักยภาพแรงงานไทย เพื่อสร้างเศรษฐกิจไทยในอนาคต

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้าน การส่งเสริมการมีงานทำ ร่วมกับ กรมจัดหางาน กระทรวงแรงงาน และพันธมิตร โดยมีนายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีลงนาม นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองปลัดกระทรวงแรงงาน นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
.
ความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน มีโอกาสในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และความถนัดของตนเองให้เหมาะสมกับความต้องการแรงงานในอนาคต ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้ จะเป็นการมุ่งเน้นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลหลักสูตรการฝึกอบรมออนไลน์ของสำนักงานฯ ผ่านแพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ” ของกรมจัดหางานได้ นับได้ว่าการร่วมมือครั้งนี้ จะเป็นช่องทางหนึ่งที่มีส่วนช่วยให้ประชาชนมีศักยภาพและมีความพร้อมในการทำงานให้กับภาคอุสาหกรรม รวมทั้งเป็นแรงขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจไทยได้

depa เปิดบ้านต้อนรับคณะนักศึกษาจาก University of Delaware, USA ในโครงการ Thailand DIST/ENTR Winter 2023สำนักงานส่งเสริมเ...
28/01/2023

depa เปิดบ้านต้อนรับคณะนักศึกษาจาก University of Delaware, USA ในโครงการ Thailand DIST/ENTR Winter 2023

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) นำโดย นางสาวสุชนา สินธวถาวร ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคง (ฝสม.) และทีมงานฝ่าย ต้อนรับคณะนักศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐเดลาแวร์ สหรัฐอเมริกา และอาจารย์รวมกว่า 30 คน ภายใต้โครงการ "ผู้พิการศึกษาและวิสาหกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย 2023 (Thailand DIST/ENTR Winter 2023)" ภายใต้ความร่วมมือกับสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ และประสบการณ์ในมิติต่าง ๆ เกี่ยวกับคนพิการในประเทศไทย และศึกษารูปแบบการบริหารจัดการวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) โดยการศึกษาดูงานหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ ของประเทศไทย ผ่านแนวนโยบายการผลักดันคนพิการให้มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคม โดยลดการพึ่งพากลไกของรัฐบาล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างยั่งยืน
.
ในการนี้ นางสาวสุชนาได้เป็นวิทยากรที่บรรยายถึงแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้วยทักษะดิจิทัลของประเทศไทย ตั้งแต่การกำหนดแนวนโยบายการเข้าถึงสื่อโทรคมนาคมอย่างทั่วถึงเท่าเทียม หรือ USO Mission การกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Inclusive Society ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Development Goals, SDGs) สู่การประกอบอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการและกลุ่มเปราะบาง ที่สอดคล้องกับเป้าหมายในการส่งเสริมกำลังคนดิจิทัลเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ ด้วยภารกิจของ depa ที่มุ่งมั่นให้เกิดระบบนิเวศดิจิทัล (Digital Ecosystem) ผ่านมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนของ depa อาทิ การพัฒนาด้านกำลังคนดิจิทัล การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจดิจิทัลในด้านการเกษตร ชุมชนและผู้ประกอบการ SME การพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล การส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาดิจิทัล รวมถึงสถาบันและโครงการพิเศษต่าง ๆ อาทิ การส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ, การส่งเสริมสตาร์ทอัพไทย และ Thailand Digital Valley (TDV) ต่อยอดความสำเร็จจากการดำเนินงานของ depa กว่า 6 ปีที่ผ่านมา
.
นอกจากนี้ ฝสม.ได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับคนพิการกับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐเดลาแวร์ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านการวิจัยและพัฒนาคนพิการเป็นอันดับต้นของสหรัฐอเมริกา รวมถึงได้หาแนวทางความร่วมมือในอนาคตร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา ต่อยอดภารกิจหลักที่ ฝสม.มุ่งส่งเสริมให้คนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ คนสูงอายุ คนพิการ และผู้มีรายได้น้อย มีโอกาสที่จะเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโอกาสทางการศึกษา การทำงานและความเข้าใจในองค์ความรู้ดิจิทัลต่าง ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของตนเองได้ในสังคมและเศรษฐกิจดิจิทัลต่อไป

depa ร่วมมือกับ บีโอไอ ให้คำแนะนำสิทธิประโยชน์สำหรับการลงทุนและพร้อมที่จะพาสตาร์ทอัพไทยรุกพื้นที่ Thailand Digital Valle...
28/01/2023

depa ร่วมมือกับ บีโอไอ ให้คำแนะนำสิทธิประโยชน์สำหรับการลงทุนและพร้อมที่จะพาสตาร์ทอัพไทยรุกพื้นที่ Thailand Digital Valley

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) โดย ดร.สักกเวท ยอแสง ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล ร่วมกับ นายปรมะ ไชยะสุชีวะ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ให้คำปรึกษาแนะนำในเรื่องของสิทธิประโยชน์ในการลงทุนให้กับบริษัท เรียล สมาร์ท สำหรับแผนธุรกิจในอนาคต
.
บริษัท เรียล สมาร์ท ที่มีฉายาว่า Digital Super Agency โดยบริษัทฯ ได้มีการให้บริการครบวงจรด้านการสื่อสารการตลาดดิจิทัล โดยใช้เทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นมาเอง มีกูรูแต่ละด้านวางแผนทำการตลาดทั้ง เชิงรุก เชิงรับ และการเฝ้าระวัง เพื่อป้องกันชื่อเสียงของแบรนด์และองค์กรลูกค้า โดยบริการหลักของบริษัทฯ ได้แก่ Digital Public Relations โซเชียลมอนิเตอร์ริ่ง, Digital Marketing บริการข้อมูลด้านการสื่อสารการตลาดดิจิทัลและเทรนด์ของโลกออนไลน์, Real-time Data Analytics บริการวิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลให้กับองค์กร สามารถเรียกดูข้อมูลมาทำการวิเคราะห์ได้แบบเรียลไทม์ เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทได้มีแผนในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและคาดหวังในการก้าวสู่การเป็น ดิจิทัล เอเยนซี่ ระดับภูมิภาคต่อไป
.
การประชุมครั้งนี้ บริษัท เรียล สมาร์ท ได้มีความประสงค์ในการขอรับบัตรส่งเสริมการลงทุน พร้อมทั้งได้มีการขอคำปรึกษาในการขอรับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้แก่ สิทธิประโยชน์ในการที่จะได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีอากร, สิทธิประโยชน์ในการขอยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับแรงงานต่างชาติ และอื่น ๆ รวมถึงกระบวนการในการขอรับการสนับสนุนสิทธิประโยชน์ ต่อเนื่องถึงแนวทางอื่น ๆ จากทาง depa สำหรับการส่งเสริมการลงทุนต่อเนื่องถึงการขยายโอกาสสำหรับการลงทุนบนพื้นที่ EEC อีกด้วย เนื่องจากบริษัทฯได้มีแผนการขยายธุรกิจไปยังพื้นที่ Thailand Digital Valley อย่างไรก็ตามการให้คำปรึกษาในการลงทุนของทาง depa และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในครั้งนี้จะสามารถสนับสนุนและช่วยเหลือให้เกิดการผลักดันในการลงทุนใหม่ในอุตสาหกรรมดิจัลและเกิดการจ้างงานใหม่ที่จะเป็นผลกระทบทางเศรษฐกิจในวงกว้างต่อไปในอนาคต

depa เข้ารับมอบรางวัล Digital Award -- Leap Forward 2023 ตอกย้ำการเป็นองค์กรแนวหน้าในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัล !ผศ....
27/01/2023

depa เข้ารับมอบรางวัล Digital Award -- Leap Forward 2023 ตอกย้ำการเป็นองค์กรแนวหน้าในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัล !

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เข้าร่วมการรับมอบรางวัล Digital Award--Leap Forward 2023 ประเภทรางวัลหน่วยงานส่งเสริมและขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดีเด่น จัดขึ้นโดยกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่หน่วยงานดีเด่นที่ดำเนินการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลทัลในมิติที่ต่าง ๆ ภายใต้ธีม Digital Award--Leap Forward 2023 ให้กับหน่วยงานรัฐ/เอกชน ที่เป็นกำลังสำคัญในการยกระดับอุตสาหกรรมดิจิทัล ประจำปี 2566
.
ในการนี้ส่วนส่งเสริมการลงทุน ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล depa ได้นำเสนอรายละเอียดเพื่อเข้าร่วมการพิจารณาคัดเลือกและได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในหน่วยงานดีเด่นที่มีผลการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัล จาก กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ภายใต้หัวข้อ “รางวัลหน่วยงานส่งเสริมและขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดีเด่น”
.
โดยในระยะการดำเนินงานของ depa 6 ปีที่ผ่านมา แสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษณ์ถึงความสำเร็จในการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมดิจิทัลในมิติต่าง ๆ depa เป็นหน่วยงานรัฐที่มีการดำเนินงานในรูปแบบการส่งเสริมและสนับสนุน ซึ่งถือเป็นมิติใหม่ของประเทศ ผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น Coding Thailand, Digital Thailand Big Bang, Digital Startup และ Smart City พร้อมทั้งขยายผลการจัดตั้งสถาบันไอทีและนวัตกรรมดิจิทัล สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ประเทศไทย พร้อมรับมอบหมายภารกิจระดับชาติ อาทิ World Expo 2020 Dubai การขับเคลื่อน Thailand Digital Valley สู่การเป็น ASEAN Digital Hub และการเป็นเจ้าภาพจัดประชุม ASEAN Smart City Network 2019 ซึ่ง depa ยังคงยืนหยัดการเป็นองค์กรแถวหน้าที่นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาให้บริการภาคประชาชนในยุค COVID-19 ควบคู่ไปกับการวางรากฐานสำคัญของประเทศ ทั้งประชาชน เศรษฐกิจและสังคม พร้อมทั้งขยายสาขาเพื่อการบริการครอบคลุมในทุกภูมิภาคของประเทศไทย และจากปี 2565 ที่ผ่านมา depa แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จจากผลการทำงาน การันตีด้วยรางวัลอันทรงเกียรติ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รุกคืบการทำงานเชิงนโยบาย ทลายข้อจำกัดสู่การพัฒนาประเทศ เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้วยแพลตฟอร์มระดับชาติ เสริมทักษะประชาชนไทยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สร้างงาน สร้างอาชีพ ต่อยอดความชอบคนรุ่นใหม่สู่ดิจิทัลคอนเทนต์สร้างสรรค์
.
ภายในพิธีการรับมอบรางวัล มีหน่วยงานรัฐ/เอกชนหลากหลายหน่วยงานเข้าร่วมรับรางวัลในประเภทต่าง ๆ พร้อม ทั้งในช่วงท้ายของงานได้เปิดโอกาสให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัลให้ขับเคลื่อนร่วมกันต่อไปทั้งนี้ depa พร้อมที่จะดำเนินพันธกิจและรักษามาตรฐานการทำงานที่ดีเพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงต่อเศรษฐกิจและสังคมต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

#depaThailand

depa ตะวันออก ดันนครแหลมฉบัง และเทศบาลสระบัว สู่เมืองอัจฉริยะ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) โดย ดร.อภิชาติบุตร ...
27/01/2023

depa ตะวันออก ดันนครแหลมฉบัง และเทศบาลสระบัว สู่เมืองอัจฉริยะ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) โดย ดร.อภิชาติบุตร รอดยัง รักษาการผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก และ นายทมะ ดวงนามล หัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส ฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ พร้อมด้วยทีมงาน depa สาขาภาคตะวันออก ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ครั้งที่ 1/2566 ร่วมกับเทศบาลนครแหลมฉบัง โดย นางสาวน้ำทิพย์ สิงห์ตาก้อง ปลัดเทศบาล นายชยกร ปุญชัยสุมา รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และคณะกรรมการประสานงาน EEC-LCB เทศบาลนครแหลมฉบัง และ นายเลอเลิศ อมรสังข์ ผู้จัดการประชาสัมพันธ์โรงกลั่น บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
.
โดย นายทมะ ได้อธิบายบทบาทและหน้าที่ของ depa และความสำคัญของเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ในฐานะแผนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หลักเกณฑ์และแนวทางการพัฒนาแผนโครงการ รวมถึงตัวอย่างเมืองที่ได้รับการรับรองเป็นเมืองอัจฉริยะ
.
ด้าน ดร.อภิชาติบุตร ได้กล่าวแนะนำองค์กร และการวางแผนความร่วมมือในอนาคต โดย เทศบาลนครแหลมฉบัง ได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 4 ด้าน ได้แก่ Smart Environment, Smart Economy, Smart Governance และ Smart Living
.
จากนั้น ดร.อภิชาติบุตร และ นายอัครเดช วิเศษนคร นักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส ฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ พร้อมทีมงานสาขาภาคตะวันออก ร่วมประชุมออนไลน์กับเจ้าหน้าที่ของ เทศบาลตำบลสระบัว จังหวัดปราจีนบุรี ในการวางแผนแนวทางการพัฒนาโครงการและขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะในลำดับต่อไป

depa ร่วมกับ BOI โอซากา ในการบรรยายงาน “Abundant of New Investment Opportunities in Thailand” สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิ...
27/01/2023

depa ร่วมกับ BOI โอซากา ในการบรรยายงาน “Abundant of New Investment Opportunities in Thailand”

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) โดย ดร.สักกเวท ยอแสง ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล ได้รับเชิญจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ประจำกรุงโอซาก้า บรรยายหัวข้อ “Supporting policies for Digital Economy in Thailand” โดยมีนักลงทุนชาวญี่ปุ่นเข้าร่วมกว่า 120 ราย งานเสวนานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและรับทราบถึงนโยบายรวมถึงมาตรการสนับสนุนของภาครัฐที่ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการลงทุนเศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศไทย
.
โดยในช่วงแรก นางสาวสิริพร นาคเจือ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน นครโอซากา ได้กล่าวเปิดงานและกล่าวถึงความสำคัญเทคโนโลยีที่มีผลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล โดยในช่วงที่สองของการเสวนา ดร.สักกเวท ยอแสง ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัลสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ได้บรรยายถึงภาพรวมตลาดอุตสาหกรรมดิจิทัลในประเทศไทยที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากการนำเสนอ 4 อุตสาหกรรมดิจิทัลได้แก่ Hardware and Smart Devices, Digital Services, Software, และ Digital Content โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Digital Service ที่คาดว่าในปี 2567 จะมีการเติบโตมากถึง 100.17%
.
พร้อมกันนี้ ดร.สักกเวท ได้สร้างความตระหนักถึงบทบาทและพันธกิจสำคัญของ depa ผ่านแผนยุทธศาตร์ในอีก 5 ปีข้างหน้าด้วยการขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมดิจิทัลผ่านการส่งเสริมต่าง ๆ จากทางสำนักงาน อาทิเช่น มาตรการส่งเสริมในรูปแบบการช่วยเหลือ การอุดหนุนเพื่อสร้างให้เกิดระบบนิเวศในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัล ในมิติต่าง ๆ เช่น การพัฒนากำลังคนดิจิทัล การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิทัล การส่งเสริมเพื่อให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในภาคอุตสาหกรรม ชุมชน รวมถึงภาคเกษตรกร รวมทั้งมาตรการทางด้านภาษี และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อเป็นการดึงดูดนักลงทุนให้เห็นถึงโอกาสการลงทุนในอุตสาหกรรมดิจิทัลในประเทศไทย อีกทั้งได้บรรยายถึงช่องทางและระบบการให้บริการจากทางสำนักงาน อาทิเช่น Digital provider, Tech Hunt, Capital gain tax, Tax 200, Thailand's SMART Visa Program นอกเหนือจากนี้ การบริการและสิทธิประโยชน์ของ Thailand Digital Valley ยังเป็นการแสดงถึงศักยภาพ ความพร้อมของภาครัฐที่พร้อมเปิดรับโอกาสการลงทุนในเศรษฐกิจดิจิทัลจากนักลงทุนต่างชาติเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลให้เติบต่ออย่างต่อเนื่อง
.
ในช่วงท้าย เป็นช่วงตอบข้อสงสัยของนักลงทุนต่างชาติ เช่น มาตรฐานผู้ประกอบการดิจิทัล, ความร่วมมือด้าน Digital transformation กับภูมิภาคอาเซียน, นโยบายพัฒนากำลังคนของภาครัฐ เป็นต้น โดยการบรรยายครั้งนี้ช่วยแสดงให้เห็นถึงความพร้อมด้านนโยบายของภาครัฐที่จะเปิดรับนักลงทุนต่างชาติ รวมทั้งสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่สามารถดึงดูดนักลงทุนต่างชาติเข้ามาประเทศไทยมากยิ่งขึ้น

depa ร่วมยกระดับองค์ความรู้และขับเคลื่อนเทศบาลนครนครศรีธรรมราชสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (de...
27/01/2023

depa ร่วมยกระดับองค์ความรู้และขับเคลื่อนเทศบาลนครนครศรีธรรมราชสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) นำโดย ดร.ศุภกร สิทธิไชย ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส ด้านโครงการพิเศษและศูนย์พัฒนาดิจิทัลและนวัตกรรม ดร.นน อัครประเสริฐกุล ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส ฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ และดร.อภินัทธ์ เทียมสุพัต ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมแพลตฟอร์มและบริการดิจิทัล พร้อมด้วยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช นำโดย ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมยกระดับองค์ความรู้และขับเคลื่อนนครศรีธรรมราชสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ
.
โดยมีการบรรยายจาก ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ในหัวข้อ “อนาคตเมืองอัจฉริยะของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช” ดร.ศุภกร สิทธิไชย ผู้ช่วยผู้อานวยการอาวุโสด้านโครงการพิเศษและศูนย์พัฒนาดิจิทัลและนวัตกรรม ดร.นน อัครประเสริฐกุล ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส ฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ และ ดร.อภินัทธ์ เทียมสุพัต ผู้อานวยการฝ่ายส่งเสริมแพลตฟอร์มและบริการดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมบรรยายหัวข้อ “อนาคตเมืองอัจฉริยะของประเทศไทย” ต่อด้วย ต่อด้วย Mr. Yasuo Kannami และ Mr.Li Shuai คณะนักวิจัยพัฒนาและผู้ให้คำปรึกษาการพัฒนาเมืองอัจฉริยะนานาชาติ จาก Pacific Consultants ประเทศญี่ปุ่น บรรยายหัวข้อ “อนาคตเมืองอัจฉริยะของประเทศญี่ปุ่น” และ Mr.Andrew Stokols จากสถาบันเทคโนโลยีแมซซาชูเซทส์ (Massachusetts Institute of Technology) บรรยายหัวข้อ “Future of Smart Cities”
.
ทั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลการทำงานเพื่อพัฒนาเมืองอัจฉริยะในพื้นที่ตนเองอย่างเข้มข้น และสามารถนำแนวทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในพื้นที่ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้กับเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะอย่างเป็นรูปธรรม มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์และตอบโจทย์ประชาชนในพื้นที่ต่อไปในอนาคต
.
ปัจจุบันเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเป็น 1 ใน 3 พื้นที่เขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะในจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งทั้ง 3 พื้นที่อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะในลำดับถัดไป
.
สามารถรับชมการบรรยายย้อนหลังได้ที่: https://fb.watch/igkQ8DvcvO/

#เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

depa ร่วมกับ จ.ปราจีนบุรี แถลงผลสำเร็จการยกระดับ ศรีมหาโพธิ สู่การเป็นเมืองอัจฉริยะต้นแบบด้าน Smart Living ด้วยดิจิทัลde...
27/01/2023

depa ร่วมกับ จ.ปราจีนบุรี แถลงผลสำเร็จการยกระดับ ศรีมหาโพธิ สู่การเป็นเมืองอัจฉริยะต้นแบบด้าน Smart Living ด้วยดิจิทัล

depa ร่วมกับ จังหวัดปราจีนบุรี แถลงผลสำเร็จการพัฒนาพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะต้นแบบด้าน Smart Living ภายใต้โครงการ Si Maha Phot Smart Living Showcases ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลใน 3 ด้านสำคัญ เพื่อพัฒนาเมืองและคุณภาพชีวิต สนองตอบความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างตรงจุด พร้อมปูทางสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ของประเทศต่อไป
.
ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) พร้อมด้วย นางจารุณี กาวิล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมแถลงผลสำเร็จโครงการพัฒนาต้นแบบเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ Si Maha Phot Smart Living Showcases ด้วยการพัฒนาพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะต้นแบบด้าน Smart Living ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
.
ผศ.ดร.ณัฐพล กล่าวว่า ความสำเร็จของโครงการ Si Maha Phot Smart Living Showcases เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่ เพื่อหาแนวทางการพัฒนาเมืองและคุณภาพชีวิต ก่อนนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานจากดิจิทัลสตาร์ทอัพสัญชาติไทยที่ขึ้นทะเบียนกับ depa มาประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหา (Pain Point) ของเมือง และตอบสนองความต้องการของภาคประชาชนได้อย่างตรงจุดใน 3 ด้าน ประกอบด้วย
.
• ด้านความมั่นคง โดยการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่เพิ่มเติมจำนวน 30 จุด เชื่อมโยงกับกล้องวงจรปิดชุดเดิมและระบบซอฟต์แวร์อัจฉริยะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการติดตาม กำกับดูแล ตรวจจับความผิดปกติ ก่อนนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และประมวลผล เพื่อยกระดับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนในพื้นที่ รวมถึงการบริหารงานจราจรอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ (LED Billboard) เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารอันเป็นประโยชน์ รวมถึงข้อมูลเมืองอัจฉริยะในด้านต่างๆ แก่ประชาชน
.
• ด้านการศึกษา โดยดำเนินกิจกรรมยกระดับทักษะด้านดิจิทัล (Upskill) ให้กับบุคลากรครูจากโรงเรียนศรีมหาโพธิ และโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ฯ กว่า 60 ราย ผ่านหลักสูตรการยกระดับทักษะดิจิทัลสำคัญแห่งศตวรรษที่ 21 และกิจกรรมแสดงผลงานการพัฒนาคุณครูต้นแบบการศึกษาแห่งยุคดิจิทัล (Si Maha Phot Education Showcases) เพื่อพัฒนาและต่อยอดศักยภาพ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนแก่บุคลากรครูในยุคดิจิทัล
.
• ด้านการสาธารณสุข โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทางการแพทย์และกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน 100 ราย สามารถประยุกต์ใช้อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสุขภาพ (Medical Devices) เพื่อช่วยบันทึกและตรวจสอบข้อมูลสุขภาพผู้สูงวัย รวมถึงผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงภายใต้การดูแลของสาธารณสุขอำเภอศรีมหาโพธิกว่า 200 ราย จัดเก็บผ่านระบบ CM Square ซึ่งเป็นระบบติดตามหน่วยบริบาลผู้มีภาวะพึ่งพิง เพื่อกำหนดแผนการดูแลผู้สูงวัย และผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงได้อย่างใกล้ชิด รวดเร็ว แม่นยำ ทั่วถึง และเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
.
"สำหรับการขับเคลื่อนการพัฒนาศรีมหาโพธิสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ยังคงต้องดำเนินการในเรื่องของการกําหนดเป้าหมายร่วมกันของคนในพื้นที่เกี่ยวกับการขับเคลื่อนศรีมหาโพธิเมืองอัจฉริยะในอนาคต การออกแบบสถาปัตยกรรมของเมืองใหม่ และการจัดทํา City Data Platform ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการขยายผลจาก Smart Living ไปสู่ Smart ด้านอื่นต่อไป" ผู้อำนวยการใหญ่ depa กล่าว
.
ขณะที่ นางจารุณี กล่าวว่า ชาวศรีมหาโพธิทุกคนปรารถนาที่จะเห็นความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในพื้นที่ ซึ่งหมายถึงคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และพร้อมที่จะต่อยอดและสร้างเสริมศักยภาพของพื้นที่สู่การเป็นเมืองอัจฉริยะต้นแบบด้าน Smart Living ที่ยั่งยืน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การมีส่วนร่วมเพื่อออกแบบพื้นที่เมืองในครั้งนี้จะสร้างแรงบันดาลใจและเป็นต้นแบบให้พื้นที่อื่น ๆ และพื้นที่ใกล้เคียงสามารถถอดบทเรียน เพื่อนำไปเป็นกลไกในการขับเคลื่อนพื้นที่ของตนเองไปสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะด้าน Smart Living ในบริบทที่เหมาะสมกับผู้คน ชุมชน และพื้นที่ต่อไป
.
สำหรับปี 2566 depa มีแผนที่จะขยายผลโครงการพัฒนาพื้นที่สู่การเป็นเมืองอัจฉริยะต้นแบบด้าน Smart Living เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในประเทศไทยต่อไป

depa เชิญชวนเข้าร่วมงาน Thailand Digital IP Forum 2023 (ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดงาน)พบกับ- สัมมนาเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาด้...
27/01/2023

depa เชิญชวนเข้าร่วมงาน Thailand Digital IP Forum 2023 (ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดงาน)

พบกับ
- สัมมนาเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาด้านดิจิทัล
- Showcase สิ่งประดิษฐ์ด้านดิจิทัล
- Clinic ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
- การขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน IP Voucher
.
วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. ที่ โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์พอยต์ เทอร์มินอล 21
จำกัด 150 ที่นั่งเท่านั้น !
สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่: https://shorturl.asia/kcHuW

📍 Live!! เปิดโลกนวัตกรรมการศึกษา MOE ESPORTS 📱.📢 พบกับกิจกรรม🔥 ความร่วมมือของ 8 หน่วยงาน🔥 สาธิตการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต 🔥 ...
27/01/2023
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกีฬาอีสปอร์ต (E-sports) ต่อยอดนวัตกรรมทางการศึกษา

📍 Live!! เปิดโลกนวัตกรรมการศึกษา MOE ESPORTS 📱
.
📢 พบกับกิจกรรม
🔥 ความร่วมมือของ 8 หน่วยงาน
🔥 สาธิตการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต
🔥 พบ INFLUENCER ระดับประเทศ
🔥 เสวนา เกม : กีฬา : อาชีพ
🔥 นิทรรศการ อีสปอร์ต คือ โอกาส
.
📍 วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566
🕘 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพมหานคร
.
📺 สามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทาง

พิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ โครงการส่งเสริมสนับสนุนกีฬาอีสปอร์ต (E-sports) ต่อยอดนวัตกรรมทางการศึ.....

depa x นักพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ระดับโลก เยี่ยมชม โรงเรียนเทศบาลเมตาเวริ์ส แห่งแรกของประเทศ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจด...
26/01/2023

depa x นักพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ระดับโลก เยี่ยมชม โรงเรียนเทศบาลเมตาเวริ์ส แห่งแรกของประเทศ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) โดย ดร.ศุภกร สิทธิไชย ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส และคณะนักวิจัยพัฒนาและผู้ให้คำปรึกษาการพัฒนาเมืองอัจฉริยะนานาชาติ Mr. Yasuo Kannami และ Mr.Li Shuai จาก Pacific Consultants ประเทศญี่ปุ่น และ Mr.Andrew Stokols จากสถาบันเทคโนโลยีแมซซาชูเซทส์ (Massachusetts Institute of Technology หรือ (MIT) เยี่ยมชมและติดตามการจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อเทคโนโลยีโลกเสมือนที่ทันสมัย หรือ เมตาเวริส์ (Metaverse) โดยมี ดร. กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และ ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรี ผู้บริการและคณาจาร์ยโรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ให้การต้อนรับ ซึ่งการเรียนการสอน Metaverse ประกอบด้วยการใช้เทคโนโลยีความจริงเสริม (Augmented Reality หรือ AR) ซึ่งเป็นการนำวัตถุเสมือนมาใช้กับโลกแห่งความเป็นจริง และความจริงเสมือน (Virtual Reality หรือ VR) ซึ่งเป็นการจำลองโลกเสมือนแยกออกจากโลกแห่งความเป็นจริง ในห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/8
.
คณาจาร์ยโรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมืองได้สาธิตการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้กับกลุ่มนักเรียน แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการยกระดับการศึกษาในประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีดังกล่าว โดยเฉพาะในระดับประถมศึกษา ซึ่งเป็นวิธีใหม่ในการให้การเรียนรู้มีความสมจริงและสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น อาทิ นักเรียนสามารถใช้ชุดแว่น VR เพื่อศึกษาระบบการทำงานของอวัยวะของคนและการเรียนรู้ถึงโครงสร้างร่างกายของสัตว์แบบสามมิติ เยี่ยมชมสถานที่ทางประวัติศาสตร์หรือไปทัศนศึกษาแบบเสมือนจริงยังสถานที่ต่าง ๆ ที่อาจยากหรือเดินทางไปด้วยตนเองไม่ได้ ทำให้นักเรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้แบบโต้ตอบและเป็นส่วนตัวและสนับสนุนรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ เทคโนโลยีเหล่านี้ยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการประเมิน ทำให้ครูมีวิธีติดตามความคืบหน้าและความเข้าใจของนักเรียนในเนื้อหาแบบเรียลไทม์ การใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ในโรงเรียนประถมศึกษาในประเทศไทยสามารถเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการสนับสนุนและยกระดับการศึกษาของประเทศ
.
ตามนโยบาย “โรงเรียนอัจฉริยะ” (Smart Schools) ของ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดร. กณพ เกตุชาติ มุ่งเน้นที่จะสร้างคนโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทั้งนี้การขับเคลื่อนการดำเนินการ “โรงเรียนอัจฉริยะ” นั้นเป็นการต่อยอดแนวทางการพัฒนา “Smart People” หรือพลเมืองอัจฉริยะ ซึ่งเป็นหนึ่งใน 7 ด้านสำคัญของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของประเทศไทยตามแนวทางของคณะกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาเมืองอัจฉริยะแห่งชาติที่ depa ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ

depa ร่วมมอบรางวัลสุดยอดไอเดียในโครงการ INNOvation บ้า-กล้า-คิดสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) โดย นายฉัตรชัย คุณ...
26/01/2023

depa ร่วมมอบรางวัลสุดยอดไอเดียในโครงการ INNOvation บ้า-กล้า-คิด

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) โดย นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการใหญ่ depa เป็นประธานในพิธีประกาศรางวัล OPEN Innovation 2022 ในโครงการ INNOvation บ้า-กล้า-คิด และมอบรางวัลให้กับเจ้าของไอเดียสุดสร้างสรรค์ โดยได้รับเกียรติจาก Mr. NASHIDA Kazuya (Ambassador of Japan to Thailand), Mr. HOSONO Keisuke (First Secretary of Embassy of Japan) และผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมเป็นสักขีพยาน
.
สำหรับโครงการ INNOvation บ้า-กล้า-คิด จัดโดย กระทรวงกิจการภายในประเทศและการสื่อสาร ประเทศญี่ปุ่น (Ministry of Internal Affairs and Communications) มีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ แปลกแหวกแนว ให้มีความกล้าที่จะพัฒนา เปลี่ยนแปลง และต่อยอดเทคโนโลยี กล้าที่จะคิด กล้าที่จะล้มเหลว เพื่อนำไปสู่การปฏิวัติทางสังคมและภาคอุตสาหกรรมในยุคสมัยแห่งชีวิตวิถีใหม่ ทั้งนี้ depa ในฐานะองค์กรที่ให้ความสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนให้สังคมไทยก้าวสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ได้มอบรางวัลในสาขา Generation Award (สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์จากผู้ประกอบการใจดี) จำนวน 5 รางวัล
.
นายฉัตรชัย กล่าวว่า depa ขอร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่าน ซึ่งเป็นเรื่องน่ายินดีที่คนไทยสามารถแสดงศักยภาพและความสามารถผ่านการสร้างสรรค์ผลงานเข้าประกวดในครั้งนี้ และขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและผลักดันความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดการพัฒนาสังคมและประเทศต่อไป

depa ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการสนับสนุนคูปองดิจิทัลให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสระแก้วสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิท...
26/01/2023

depa ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการสนับสนุนคูปองดิจิทัลให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) โดย ทีมงานฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ ลงพื้นที่ติดตามการส่งเสริมและสนับสนุนคูปองดิจิทัล เพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Mini Transformation Voucher) ร่วมกับหน่วยงานร่วมบริหารโครงการ สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย และสมาคมเพื่อส่งเสริมการประกอบสัมมาชีพ โดยมีเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง เข้าร่วม
.
สำหรับกิจกรรมภายในงาน มีการแจกคูปองสนับสนุนให้กับเกษตรกรที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโดรนฉีดพ่นทางการเกษตร ซึ่งใช้บริการของผู้ให้บริการดิจิทัล บริษัท ไมโคร กรีน อินโนเวชั่น จำกัด และการชี้แจงโครงการจากทางดีป้า และการสัมภาษณ์เกษตรกร เพื่อรับฟังเสียงสะท้อนจากการเข้าร่วมโครงการ โดยเกษตรกรได้แสดงความเห็นถึงโครงการว่าเป็นโครงการที่ดี ทำให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายจากการจ้างแรงงาน ในการฉีดพ่น ลดเวลาการฉีดพ่นจากเดิมใช้เวลา 3-4 วัน เหลือเพียง 1 ชั่วโมง ทำให้มีเวลาไปทำกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ้น ผลผลิตหลังจากใช้เทคโนโลยีดีขึ้น มีปริมาณเพิ่มขึ้น ค่าแป้งในหัวมันก็สูงขึ้น และท่อนพันธุ์ก็มีคุณภาพดี สามารถใช้ในการเพาะปลูก รอบถัดไป หรือจำหน่ายท่อนพันธุ์ก็มีราคาสูงขึ้น ซึ่งเกษตรกรทุกท่านที่เข้าร่วมต่างชื่นชม และอยากให้มีโครงการแบบนี้เรื่อย ๆ
.
สำหรับการส่งเสริมและสนับสนุนคูปองดิจิทัลเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Mini Transformation Voucher) นอกจากจะเป็นการเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้เข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลแล้ว ยังเป็นการสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการดิจิทัล และสามารถบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการเกษตรในพื้นที่อย่างสำนักงานสภาเกษตรจังหวัดสระแก้ว ที่ช่วยอำนวยความสะดวก ในการประสาน และชี้แจงรายละเอียดให้กับเกษตรกร ทำให้เกษตรกรได้ยกระดับ และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ลดต้นทุน และสามารถเพิ่มรายได้ ส่งผลถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยนั่นเอง

นับถอยหลัง 5 วันสุดท้าย ! กับโปรโมชั่นส่วนลดมากถึง 15% เมื่อทำการจองพื้นที่ Thailand Digital Valleyอย่าปล่อยให้โปรสุดปัง...
26/01/2023

นับถอยหลัง 5 วันสุดท้าย ! กับโปรโมชั่นส่วนลดมากถึง 15% เมื่อทำการจองพื้นที่ Thailand Digital Valley

อย่าปล่อยให้โปรสุดปังนี้ผ่านไปง่าย ๆ จองวันนี้ได้รับสิทธิเลือกพื้นที่บน Thailand Digital Valley (TDV) สุดพิเศษก่อนใคร

ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 นี้เท่านั้น

สนใจจองพื้นที่ติดต่อได้ที่ [email protected]

depa ร่วมหารือ สวทช. เตรียมความพร้อมเปิดตัวศูนย์ TD-X CENTERสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) นำโดย ดร.ชินาวุธ ชินะ...
25/01/2023

depa ร่วมหารือ สวทช. เตรียมความพร้อมเปิดตัวศูนย์ TD-X CENTER

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) นำโดย ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ กลุ่มงานส่งเสริมระบบนิเวศเศรษฐกิจดิจิทัล พร้อมด้วย ดร. วาริน รัชนานุสรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น เข้าพบ ดร. วีรชัย อาจหาญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ด้านอุทยานวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย นายสัตวแพทย์ สนัด วงศ์ทวีทอง ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการนวัตกรรมและคีย์แอคเคานต์ และนายชัยนันท์ แสงสุระธรรม ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายบริการนวัตกรรมและคีย์แอคเคาท์ศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว เพื่อหารือการเตรียมความพร้อมในการแถลงข่าวเปิดตัวศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว (TD-X CENTER) อย่างเป็นทางการในวันที่ 10 มีนาคม 2566 ที่จะถึงนี้
.
ศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว (TD-X Center :Thailand Science Park & depa Acceleration Center) ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนในรูปแบบความช่วยเหลือภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนา Platform และสร้าง Ecosystem ในการเร่งการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs Startup สำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการด้านนวัตกรรม ตั้งแต่การออกแบบและพัฒนาต้นแบบที่ครบวงจรอย่างรวดเร็ว โดยอาศัย Platform เป็นศูนย์กลางในการดำเนินการเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน การให้ความรู้ คำแนะนำและหน่วยงานที่มีเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับให้บริการออกแบบ บริการผลิตต้นแบบ การทดสอบคุณภาพตามมาตรฐานด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม
.
ทั้งนี้ ดร.ชินาวุธ ยังได้ร่วมหารือและแลกเปลี่ยนแนวคิดในการสานต่อความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีบทบาทในการสนับสนุนการสร้างต้นแบบเพื่อร่วมดำเนินการในลักษณะเครือข่าย รวมถึงการต่อยอดการนำเอาสินค้าและบริการที่ได้รับการพัฒนาไปสู่ตลาดและผู้บริโภคในภาคอุตสาหกรรมได้อย่างตรงเป้าหมายในอนาคตอีกด้วย ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงในการช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมได้อย่างรวดเร็ว มีคุณภาพมาตรฐาน และตรงความต้องการของตลาด เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ

depa หารือสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EECO) เพื่อขับเคลื่อนภารกิจการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในพื้นท...
25/01/2023

depa หารือสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EECO) เพื่อขับเคลื่อนภารกิจการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในพื้นที่ EEC

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) โดย ดร.สักกเวท ยอแสง ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล พร้อมด้วยฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมหารือกับนายทรงวุฒิ อภิรักษ์ขิต ผู้อำนวยการสำนักจัดการการลงทุน และนายธีรภัทร เธียรโกศล ผู้อำนวยการสำนักสิทธิประโยชน์ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EECO) เรื่องสิทธิประโยชน์สำหรับการลงทุนในพื้นที่ EEC
.
ปัจจุบัน depa ดำเนินการขับเคลื่อนและยกระดับอุตสาหกรรมดิจิทัลให้เติบโตแบบ S-curved โดย depa เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีความสอดคล้องต่อการสนับสนุนในการพัฒนาพื้นที่ EEC ให้เติบโตผ่านภารกิจต่าง ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้นในพื้นที่ Thailand Digital Valley
.
ในการเข้าร่วมการหารือครั้งนี้ทำให้ทาง depa ได้รับทราบถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 และผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EECO) ซึ่งมีหลากหลายผลการดำเนินงานที่น่าสนใจ ดังนี้
1. การให้สิทธิประโยชน์การทดสอบโดรนในพื้นที่ EEC สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย EECO ได้ดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขอยกเว้นกฎหมายการบินโดรนบนอากาศในพื้นที่ EEC ที่ได้รับการอนุญาต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการทำพื้นที่ Sand Box ต่าง ๆ ในอนาคต
2. การให้สิทธิประโยชน์ในการที่จะได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีอากรทั้งขาเข้าและขาออกในการนำเข้าและส่งออกเครื่องจักรในเขตพื้นที่ของ EEC สำหรับโครงการที่ได้รับการอนุมัติจากทางสำนักงานคณะกรรมการนโยบาย EECO
3. การให้สิทธิประโยชน์การอนุญาตให้แรงงานจากต่างประเทศสามารถเข้ามาทำงานในพื้นที่ EEC ได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านการอนุมัติการเข้าประเทศเพื่อมาทำงานจาก พรบ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒ อย่างไรก็ตามจะต้องเป็นบริษัทที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย EECO ได้มีการรับรอง
4.การให้สิทธิประโยชน์ในเขตส่งเสริมเมืองการบิน ภาคตะวันออก ที่ สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา จังหวัดระยองในพื้นที่ EECA ซึ่งได้มีการนโยบายการทำเมืองประกอบกับสนามบิน โดยได้มีการให้สิทธิประโยชน์ในการกำหนดให้ร้านผับบาร์สามารถให้บริการได้ 24 ชม. เพื่อสามารถรองรับผู้โดยสารที่มีการเดินทางตลอดเวลา
.
โดย depa คาดว่าการหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบาย EECO ในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินงานสำหรับการออกนโยบายที่ตอบโจทย์ต่อสังคม เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ พร้อมทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้พื้นที่ EEC เป็นพื้นที่ตอบสนองต่อเศรษฐกิจในวงกว้างและเกิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญที่ส่งผลต่ออุตสาหกรรมดิจิทัลในอนาคต

ที่อยู่

Digital Economy Promotion Agency Ladprao Hills 80 Soi Ladprao 4 Ladprao Road , C
Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 08:30 - 17:30
พุธ 08:30 - 17:00
พฤหัสบดี 08:30 - 17:30
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6620262333

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ depa Thailandผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง depa Thailand:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

❓Government Technology คืออะไร?
การที่ภาครัฐปรับนำเอาเทคโนโลยีไปใช้ ทำให้บริการสาธารณะ (Public Service) ดีขึ้น ยิ่งในยุคนี้ที่มีการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว หรือ Digital Disruption ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกระดับ เช่น ในระดับบุคคล (Individual) อย่างที่เห็นได้ชัดคือการเข้ามาของ Metaverse ที่คนมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันระหว่างโลกจริงและโลกดิจิทัลมากขึ้น ในระดับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม (Business & Industry) มีการทำงานแบบ Agile เน้นลงทุนกับเทคโนโลยี หรือมีการใช้ Digital as a Service มากยิ่งขึ้นในธุรกิจ แม้ในระดับประเทศ (National & Territory) ระบบที่เราใช้แบบเดิม ๆ อาจไม่พอ ต้องมีการกำหนดระเบียบใหม่ หรือเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศ
.
กระบวนการทำงานของภาครัฐที่เข้ามาสนับสนุนการทำงานของทั้ง 3 ระดับที่กล่าวมาข้างต้น จะขอหยิบยกตัวอย่างที่เข้าใจง่าย ๆ ดังนี้
👉 ระดับบุคคล เช่น ภาครัฐเข้ามาสนับสนุนการสร้าง Dynamic skill set ให้กับตัวบุคคล อย่างการแข่งขัน Hackathon เป็นการระดมความคิดเพื่อพัฒนาและสร้าง Solution มาแก้ปัญหาได้
👉 ระดับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม เช่น ภาครัฐควรสนับสนุนให้ภาคเอกชนสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ หรือบริการของภาครัฐที่จำเป็น เช่น Open API Infrastructure ที่ผ่านระบบที่เชื่อมโยงกันอย่างไร้รอยต่อ
👉 ระดับประเทศ เช่น ข้อมูล หรือ Data นับว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ควรเปิดให้เข้าถึงได้ง่ายแล้ว ควรกำหนดออกมาเป็น Data-driven Policy สร้างเป็นมาตรฐานในการทำงาน ที่ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนครอบคลุมทั้งในโลกจริงและโลกดิจิทัล
.
❓ถามว่าภาครัฐ จะทำงานร่วมกับภาคเอกชนอย่างไร?
ในปัจจุบันภาครัฐมีเครื่องมือที่หลากหลายที่สามารถใช้ในการพัฒนาการทำงานร่วมกัน ระหว่างภาคเอกชน หรือสตาร์ทอัพที่มีไอเดียและทำงานกับภาครัฐ เรียกว่า Co-creation ไม่ว่าจะเป็น...
• Open API Infrastructure เพื่อสร้างกรอบแนวคิดของการให้บริการข้อมูลภาครัฐ (Government Data Service Framework) ตัวอย่างเช่น การสร้างระบบ Login ไอดีของประชาชนในประเทศ การมีระบบที่จะช่วยเก็บข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคของประชาชน เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูล (โดยการเก็บข้อมูลต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูล) ฯลฯ และต้องให้ภาคเอกชนของไทยมีต้นทุนที่ต่ำที่สุด สามารถเข้าถึงบริการภาครัฐต่าง ๆ ได้ง่าย สะดวก ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
• Policy Lab เป็นการสร้างทีมทำงานภาครัฐในหลาย ๆ หน่วยงาน ที่ร่วมออกนโยบายใหม่ ๆ ให้ตอบโจทย์
• Crowdsourcing Policy Making เช่น การเปิดหน้าแพลตฟอร์มให้คนเข้ามาโพสต์ไอเดีย หรือโจทย์ที่อยากแก้ เป็น Idea Portal ไอเดียที่ถูกคัดเลือกก็สามารถขอทุนไปสนับสนุนต่อยอดให้เกิดขึ้นจริงได้ ซึ่งทำอยู่ในหลายประเทศเช่นกัน
• กระบวนการทำ Hackathon เพื่อ squeeze หาไอเดียภายในระยะเวลาที่จำกัด สร้าง Prototype ในการแก้ปัญหาเรื่องบางเรื่องโดยเฉพาะ ซึ่งไม่ควรจบแค่การแข่งขัน แต่ต้องนำไปต่อยอดหรือนำไปใช้งานจริง ผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเข้าไปอยู่ใน sandbox ต่อไป
.
ที่มาจาก: บรรยายพิเศษในกิจกรรม MEiD Hackathon : Digital ID Solution for All ในหัวข้อ GovTech Inspiration สู่การเชื่อมโยงบริการภาครัฐ โดย ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล depa Thailand
.
สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
หรือคลิก https://lin.ee/OgxNTzX

ีไอดี
ปี 2022 ใครอยากอัพเดท “โอกาสของ DIGITAL STARTUP ในไทย” เพื่อตามเทรนด์ให้ทัน
📆 วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 เวลา 9.30 - 11.00 น.
🧑‍💻 มาฟัง “พี่พุฒ พศวีร์ เวชพาณิชย์ CTO ของ RentSpree” ที่จะมาเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ Speaker
🚀 ในงาน JUMPSTART 2021 : STARTUP ไทย JUMP ให้ไกลกว่าที่ฝัน ซึ่งจะจัดขึ้นผ่านทางออนไลน์
.
สำหรับใครที่ไม่อยากพลาดสิ่งดีๆ
📍 สามารถเข้าร่วมฟังได้ผ่าน LIVE บน page : depa Thailand
.
มาร่วมกิจกรรมเปิดแพลตฟอร์มส่งเสริมการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณ
“เรียนวิธีคิด ผ่านวิธีโค้ด by CodingThailand”

แพลตฟอร์มที่รวมรวมสื่อการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ
สำหรับคุณครูและผู้ที่ต้องการสื่อการสอนสนุกๆ ที่จะช่วยฝึกฝนทักษะการแก้ไขปัญหา การคิดอย่างเป็นระบบให้กับน้องๆเยาวชนไทยทั่วประเทศ

พร้อมร่วมเสวนา เทคนิคการสอนวิชาวิทยาการคำนวณให้สนุก
ไม่เหมือนใคร

ติดตามกิจกรรมการเปิดแพลตฟอร์มไปพร้อมกัน
🗓️ วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565
🕘 เวลา 10:30 - 12.00 น.
🔴 ผ่าน LIVE Facebook: เรียนวิธีคิด ผ่านวิธีโค้ด by CodingThailand, CodingThailand by depa และ depa Thailand

#เรียนวิธีคิดผ่านวิธีโค้ด by

#คิดก่อนโค้ด
Our game Joojee's Journey at depa Thailand depa Game Accelerator Program Mindmelodyworld Joojee World
ขอเป็นกำลังใจ ที่เป็นองค์กรขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ครับ ขอให้ทำงานเพื่อบ้านเพื่อเมือง ครับ
ขอเชิญร่วมเป็นสักขีพยานในงานพิธีมอบตราสัญลัษณ์เมืองอัจฉริยะประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก รองนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ซึ่งทางวังจันทร์วัลเลย์ก็เป็น 1 ใน 15 เมืองที่ขึ้นรับตราสัญลักษณ์ฯ นี้อีกด้วย
.
ติดตามการถ่ายทดสด (Live) ผ่าน Fanpage depa Thailand
ในวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 - 11.00 น.
ที่ https://fb.me/e/17ajvcMOO
.
#แหล่งรวมนวัตกรรม #วังจันทร์วัลเลย์ #เมืองอัจฉริยะ #เมืองนวัตกรรมแห่งอนาคต #ต้นแบบSmartCity
#เมืองอัจฉริยะประเทศไทย
กลับมาอีกครั้งกับรางวัลเกียรติยศอันยิ่งใหญ่ ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ! “Prime Minister’s Digital Awards 2021” เพื่อแสดงถึงศักยภาพและความสามารถของเยาวชน ชุมชน วิสาหกิจดิจิทัลรายใหม่ ผู้ประกอบการ และองค์กรในการประกาศผลรางวัลด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล Prime Minister’s Digital Awards 2021
.
depa Thailand ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเสนอรายชื่อผู้มีผลงานดีเด่นด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อรับถ้วยรางวัลเกียรติยศจาก พณฯ นายกรัฐมนตรี โดยมีประเภทรางวัลทางด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี ได้แก่
- ด้าน Digital Youth of the year
- ด้าน Digital Startup of the year
- ด้าน Digital Entrepreneur of the year
- ด้าน Digital Community of the year
- ด้าน Digital Organization of the year
.
เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 21 ธันวาคม 2564 - 14 มกราคม 2565
ติดตามรายละเอียด และเสนอรายชื่อผู้มีผลงานดีเด่น ได้ที่:
https://www.depa.or.th/th/PM-award
https://hackathailand.com/pm-awards/
และ Facebook HACKaTHAILAND: Digital Thailand Big Bang

#รางวัลด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
💙 #มูฟมี ขอขอบคุณโอกาสดีดีจาก depa Thailand สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ Techsauce พร้อมผู้สนับสนุนทุกๆ ท่าน ที่ให้ ได้เป็นส่วนหนึ่งร่วมกิจกรรม ภายใต้โครงการ depa Smart City Accelerator Program Batch 2 และขอแสดงความยินดีกับทีม Altotech.AI ที่ได้เป็นผู้ชนะในครั้งนี้ด้วยนะครับ! 💙
สำหรับเพื่อน ๆ ที่ต้องการติดตาม 📲 วันนี้ NoBitter มี Demo day กับทาง depa Thailand งาน depa Smart City Accelerator Program BATCH 2: Demo Day [1]

เป็นกำลังใจให้กับทาง CEO ของเราได้นะครับ :)

#ฟาร์มผักที่พ่อเลือก #ฟาร์มผักปลอดภัย #ฟาร์มผักกลางเมือง
Techsauce ร่วมกับ depa Thailand Smart City Thailand Office ชวนร่วมงาน Demo Day ในโครงการ depa Smart City Accelerator Program BATCH 2
.
ร่วมชมการ Pitching สุดเข้มข้นจาก Startup ด้าน Smart City ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป นอจกานี้ ยังมีกิจกรรม Business Matching & Networking เวลา 17.00 น. - 19.00 น. ด้วย
.
ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ที่ Thailand E-Sports Arena ศูนย์การค้า The Street รัชดา โดยลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.gle/vv4MbWkrunjpUQBE9 หรือลงทะเบียนรับชมผ่าน Webinar ได้ที่ https://bit.ly/3294q1u
This concludes the Smart Dialogue: Taiwan X ASEAN Smart Tech Business Opportunities in the Future Food Industry

We'd like to thank the online speakers and panelists for their insights:

• Mr. David Chao, Founder, Phansco 汎鍶科藝
• Mr. MingWei Lu, founder, 魚瑞生技 Aqua Fortuna
• Mr. Alan Yu, founder, ID Water
• Dr. Dennis Hu, President, Foundation for Commerce and Culture Interchange (FCCI) / ASIA CONNECT Research and Consulting
• Dr. Preesan Rakwatin, Vice President, depa Thailand
•Mr. Phi Anh Tuan, Vice Chairman of Ho Chi Minh City Computer Association
•Mr. Hidayat Tjokrodjojo, Treasury, Indonesia Telematics Software Association (Aspiluki)
•Ms. Anita Chen, Strategic Partnership Manager, Startup Terrace, Taiwan
🎥 Speaker highlights will be available soon!
ที่สุดแห่งความประทับใจ กับไลฟ์ครั้งสุดท้ายส่งท้ายปีจากแคมเปญการพัฒนาอย่างยั่งยืน
Decade of Action, Decade of Innovation
ทศวรรษแห่งการลงมือทำ ทศวรรษแห่งนวัตกรรม ในหัวข้อ
How To….ฟื้นคืนสู่ความมั่งคั่ง อย่างยั่งยืน
โดยแขกพิเศษ คุณฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล,
คุณริชชี่ อรเณศ ดีคาบาเลส
และคุณเบิ้ล ปทุมราช อาร์สยาม

ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนแล้วติด ่วมลงมือทำ เพื่อรับของรางวัลสุดพิเศษจากเรา

่วมลงมือทำ
depa Thailand
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

Government Big Data Institute - GBDi กองกำกับการ 2 บก.ปอศ. TICA - Thailand Incentive and Convention Association สสว. OSS Center ICAO Asia and Pacific Regional Office ศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศ -  Wachirabenchatha ศูนย์ควบคุมมาตรฐานการลาดตร กองปราบปราม กองกำกับการ 3 บก.ปอศ. International Affairs Division Horticulture Research Institute Certified Coffee Quality laboratory - CCQ Thailand ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการท กองตรวจราชการ กระทรวงพลังงา งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร