depa Thailand ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างหรือเผยแพร่เนื้อหาผ่านทางสื่อที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศ

ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดอุตสาหกรรมและนวัตกรรมหรืองานวิจัยด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

ส่งเสริมและสนับสนุนการตลาด การลงทุน กระบวนการผลิต และการให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล

ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

ส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรม และแพร่ความรู้ให้ประชาชนใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างคุ้มค่า ประหยัดและปลอดภัย

ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลตามหลักการการออกแบบที่เป็นสากล และการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก
(28)

เปิดเหมือนปกติ

[TH]“ดีป้า” คล้องแขน สถานเอกอัคราชฑูตอังกฤษประจำประเทศไทย เปิดตัว “UK-Thailand Tech Export Academy Virtual Trade Mission...
10/05/2021

[TH]

“ดีป้า” คล้องแขน สถานเอกอัคราชฑูตอังกฤษประจำประเทศไทย เปิดตัว “UK-Thailand Tech Export Academy Virtual Trade Mission” ผลักดันเทคโนโลยีขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะน่าอยู่

10 พฤษภาคม 2564 ในรูปแแบบออนไลน์ -- สถานเอกอัคราชฑูตอังกฤษประจำประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ในการเปิดตัว “UK-Thailand Tech Export Academy Virtual Trade Mission” ของกระทรวงการส่งออก สหราชอาณาจักรในเอเชีย โดยมีจุดมุ่งหมายในการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ ระหว่างสองประเทศ ซึ่งประเทศไทยจะเป็นจุดหมายสำคัญในการสำรวจตลาดของบริษัทชั้นนำจาก สหราชอาณาจักรกว่า 30 ราย งานเปิดตัวนี้ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวต้อนรับรัฐมนตรีกระทรวงการส่งออกฯ อุปทูตรักษาราชการสถานเอกอัครราชทูต และแขกผู้มีเกียรติ และเปิดงาน โดย ฯพณฯ ชัยวุฒิ ได้กล่าวเน้นย้ำถึงความสำคัญ และความเร่งด่วน ของการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ในประเทศไทย ซึ่งมี “ดีป้า” ในฐานะของเลขานุการ คณะกรรมการขับเคลื่อนเมืองออัจฉริยะประเทศไทย ทำหน้าที่ในการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลในทุกมิติ ประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ประชาชน และความร่วมมือจากเครือข่ายพัฒนามิตรนานาประเทศ อาทิ สหราชอาณาจักร และเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนด้านองค์ความรู้ด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่อันเป็นสะพานในการต่อยอดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

โดยในโอกาสนี้ ยังได้มีการแนะนำ “คู่มือเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ประเทศไทย” (Smart City Thailand Handbook) ซึ่งเป็นผลจากความร่วมมือในด้านการศึกศึษา วิจัย และ พัฒนาเชิงปฏิบัติการ ระหว่างสหราชอาณาจักรและประเทศไทยในการส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ ซึ่งมีอีกหลายโครงการที่กำลังดำเนินอยู่ อาทิ โครงการ “Global Future Cities Programme” ของรัฐบาลสหราชอาณาจักรและกรุงเทพมหานคร เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมในเขตลาดพร้าว วางแผนสร้างศูนย์ข้อมูล เพื่อส่งเสริมการวางนโยบายในกรุงเทพมหานครที่ใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐาน และจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่รอบคลองบางหลวงและสถานีบางหว้า นอกจากนี้ ประเทศไทยยังได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในตลาดเป้าหมายของโครงการใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวอย่าง ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลด “คู่มือเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ประเทศไทย” ทั้งภาษาอังกฤษ และ ภาษาไทย ได้ที่ http://bit.ly/smartcityhandbook

ในส่วนของการเสวนา ดร. ศุภกร สิทธิชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ดีป้า ได้รีบเกียรติเข้าร่วมเสวนา ในหัวข้อ “บทเรียนและกรณีศึกษาการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่” (Building Smart Cities: Lesson Learnt and Case Studie) ร่วมกับ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น รศ.ดร.รินา ภัทรมานนท์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Dr Mike Short จาก Department for International Trade สหราชอาณาจักร และ นายประสพสุข พิมพโกวิท จากกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมเสวนา และ ระดมสมองอย่างเข้มข้น โดย ดร. ศุภกร ได้กล่าวถึงความสำคัญของความมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เพื่อความเข้าใจที่แท้จริง เนื่องมาจากศักยภาพของทรัพยากรของพื้นที่ ในการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ โดยเทคโนโลยีจะทำงานอยู่เบื้องหลังอย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วน ผู้ว่าฯ ดร.สมศักดิ์ ได้พูดถึงศักยภาพของจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเพิ่งได้รับการรับรองให้เป็น 1 ใน 5 เมืองที่จะได้รับตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะประเทศไทย ว่าเป็นเมืองที่มีศักยภาพสูงมาก ไม่ว่าจะเป็นด้านของการเป็นเมืองแห่งการแพทย์หรือ “Medicopolis”แห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion หรือ GMS) โดยจะมีความชาญฉลาดของการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็น ด้านการเศรษฐกิจ ด้านการสาธารณสุข ด้านการคมนาคมส่ง หรือ ด้านคุณภาพของกำลังคนในการขับเคลื่อน ส่งเสริม อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ ทั้ง ดร.สมศักดิ์ และ ศุภกร กล่าวถึงความสำคัญของการสร้างระบบนิเวศ เพื่อให้เกิดการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมไปถึงการพัฒนาในระยะยาว

โดย “UK-Thailand Tech Export Academy Virtual Trade Mission” นี้ เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานเชิงรุกของสถานเอกอัคราชฑูตอังกฤษประจำประเทศไทย ซึ่งได้ทำการเปิดตัว “คู่มือเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ประเทศไทย” ไปเมื่อปลายปีที่แล้ว และการทำเวิรค์ช็อปกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน 3 พื้นที่ คือ เชียงใหม่ ขอนแก่น และชลบุรี โดยได้รับความสนใจจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน สถานศึกษา และประชาชน เข้าร่วม เป็นจำนวนมาก

--------------------------------------------------------------------------

[Eng]

Depa x UK kick-off “UK-Thailand Tech Export Academy Virtual Trade Mission”

Via a virtual channel — Minister of Digital Economy and Society H.E. Chaiwut Thanakamanusorn, with the UK Mister of Exports Mr. Graham Stuart, deliver speeches to laugh the “UK-Thailand Tech Export Academy Virtual Trade Mission,” a collaborative platform between tech providers in Thailand and the UK to exchange, transfer, and build up knowledge in the field of smart cities. Both Ministers stress the importance of smart city promotion in today’s economy. “We are keen to learn from the best practices of smart city development in the UK. There will be opportunities for technology providers, entrepreneurs and city leaders to engage in the planning and implementation of practical smart city development projects,” summarizes H.E. Chaiwut.

Depa’s Executive Vice President Dr Supakorn Siddhichai and Governor of Khon Kaen Province Dr Somsak Changtrakun engage as panelists along with representatives from Bangkok Metropolitan Administration (BMA), Khon Kaen University and the UK Department of International Trade. In this event, Urban Studies Lab (USL) also presents “Smart City Thailand Handbook” — a product of the synergy between depa, British Embassy Embassy, Urban Studies and all of their partners officially launched at 2020 Thailand Smart City Week in October. Interested readers may download the Handbook in both Thai and English at http://bit.ly/smartcityhandbook

[TH]“GBDi” ระดมผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูล ผุดระบบ CO-link สนับสนุนกรมการแพทย์ จัดสรรเตียงผู้ป่วยโควิด-1910 พฤษภาคม 2564, กรุ...
10/05/2021

[TH]

“GBDi” ระดมผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูล ผุดระบบ CO-link สนับสนุนกรมการแพทย์ จัดสรรเตียงผู้ป่วยโควิด-19

10 พฤษภาคม 2564, กรุงเทพมหานคร - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดย สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ ส่งผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูล จัดทำระบบบริหารจัดการเตียงสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ภายใต้ชื่อ CO-link สนับสนุนการทำงานของกรมการแพทย์ แก้ปัญหาการจัดสรรผู้ป่วยเข้าสู่ระบบ ภายใน 24 ชั่วโมง นำร่องพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พร้อมพัฒนารองรับข้อมูลผู้ป่วยโควิด-19 ทั่วประเทศ

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ดีป้า ได้บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ล่าสุด ดีป้า โดย สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi) ได้ดำเนินโครงการสนับสนุนการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลในช่วงสถานการณ์โควิด-19 อย่างต่อเนื่อง

ด้าน รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการ GBDi กล่าวว่า ช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ระลอกเดือนเมษายน สถาบันฯ ได้บูรณาการการทำงานกับกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ในการจัดทำระบบบริหารจัดการเตียงสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ภายใต้ชื่อ CO-link เพื่อเป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสายด่วนเฉพาะกิจ 1668, 1669, 1330 รวมถึงสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้ข้อมูลในการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว ทำให้การจัดสรรเตียงให้กับผู้ป่วยมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยขณะนี้เริ่มใช้งานแล้วในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

“สำหรับระบบบริหารจัดการเตียงสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 GBDi ได้ระดมทีมผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูล จำนวน 13 คน ในการจัดทำระบบ พัฒนา และฝึกอบรม เพื่อสนับสนุนการทำงานให้กับบุคลากรของกรมการแพทย์ โดยขณะนี้มีโรงพยาบาลเข้าร่วมใช้งานระบบแล้วประมาณ 100-150 บัญชี โดยระบบจะสามารถรองรับผู้ใช้งานได้มากถึงหลักพันบัญชี ซึ่งการทำงานของ CO-link ผู้ใช้จะต้องประเมินความเร่งด่วนของผู้ติดเชื้อจากอาการและผลตรวจ ก่อนจัดระดับผลการคัดกรองเป็นกลุ่มสี (แดง เหลือง เขียว) เพื่อจัดการจองเตียงตามระดับอาการ ภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง” ผู้อำนวยการ GBDi กล่าว

รศ.ดร.ธีรณี กล่าวต่อว่า จากนี้ GBDi จะจัดทำแดชบอร์ดเพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงสามารถดูข้อมูลจากระบบได้ ควบคู่ไปกับการอัปเดตระบบในทุกสัปดาห์ และฝึกอบรมให้กับบุคลากรของกรมการแพทย์ต่อเนื่อง โดยในอนาคตจะมีการโอนย้ายเซิร์ฟเวอร์จาก GBDi สู่เซิร์ฟเวอร์ของ GDCC ในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อรองรับปริมาณข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้นจากพื้นที่ระบาดอื่น ๆ ทั่วประเทศ ซึ่ง GBDi คาดว่า ระบบ CO-link จะช่วยรวบรวมฐานข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เพื่อบรรเทาปัญหาการจัดสรรผู้ป่วยเข้าสู่ระบบ ก่อนได้รับการดูแลรักษาอย่างเหมาะสมและทันท่วงที

นอกจากนี้ GBDi ยังมีโครงการอื่น ๆ ในการสนับสนุนการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลในช่วงระบาดของโควิด-19 กับหน่วยงานภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นการจัดทำระบบจัดสรร Quarantine Sites, COVID-19 Data Catalog และแดชบอร์ดสำหรับข้อมูลในศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (ศบค.) รวมถึงการจัดทำ Data Visualization ติดตามการระบาด การวิเคราะห์พฤติกรรมประชาชนต่อมาตรการ และการพยากรณ์การระบาดของโรค ที่ดำเนินงานร่วมกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ฯลฯ

สำหรับการดำเนินงานของ ดีป้า และหน่วยงานในสังกัดมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ตามวิสัยทัศน์ ‘think faster and live better’ เตรียมความพร้อมเดินหน้าสู่เศรษฐกิจ-สังคมดิจิทัลในอนาคต ซึ่งผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดต่าง ๆ ผ่านช่องทางการสื่อสารของ ดีป้า ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ www.depa.or.th, [email protected] และเฟซบุ๊ก depa Thailand

[EN]

“GBDi” gathers professional data scientists to support the Department of Medical Services by launching CO-link, an operating system of bed allocation for covid-19 patients

10th May, 2021, Bangkok – The Government Big Data institute (GBDi), under the corporate governance of the Digital Economy Promotion Agency (depa), gathered professional data scientists to launch an operating system of bed allocation for covid-19 patients called CO-link. This project aims to support the Department of Medical Services in tackling the bed allocation for the patients within 24 hours. Now, the system is launched for operating the bed allocation in Bangkok and its neighbourhoods and it is under the development of operating across the whole country in the future.

Asst. Prof. Dr. Nuttapon Nimmanphatcharin, president/CEO of depa, announced that during the covid-19 crisis, depa has cooperated with related organisations, including in the public and private sector, to support and enhance the utilisation of big data. Currently, GBDi has been proceeding with various projects to analyse and govern data during the outbreak of covid-19.

Assoc. Prof. Tiranee Achalakul, director of GBDi, said that during a new wave of covid-19 in April, GBDi has been collaborating with the Department of Medical Services, Ministry of Public Health to develop a system of bed allocation called CO-link that collects data from different hotlines, for example, 1668, 1669, and 1330, and from the Department of Disease Control, Ministry of Public Health. This system is to facilitate efficient workflow for staffs on allocating bed for covid-19 patients. Currently, the system is available for areas in Bangkok and its neighbourhoods.

“For the system of bed allocation for covid-19 patients, GBDi has gathered 13 professional data scientists to initiate and develop a website for the bed allocation, as well as train healthcare staffs to use the system. Now, the number of active accounts in the system is around 100 -150 where the system can accept thousands of accounts. Users of CO-link first evaluate the urgency of treatment on covid-19 tests and patients’ symptoms. Then, the users label patients (red, yellow, and green) according to their urgency of treatment and allocate bed for the patients within 24 hours.” said the director of GBDi.

Assoc. Prof. Tiranee added that GBDi would prepare dashboards to represent data of the system so that executives can investigate the situations more effectively. Additionally, they will update the system every week and keep training healthcare staffs to use the system. In the future, to prepare for increasing information on patients from other spreading areas across the country, the system will be moved from a cloud server owned by GBDi to Government Data Center and Cloud Service (GDCC) under the control of Office of the Permanent Secretary of Ministry of Public Health. GBDi hopes that CO-link helps to centralise data from various available sources, resulting in more effective and efficient bed allocation as well as treatment for covid-19 patients.

Apart from this project, GBDi has launched other various projects to analyse and govern data for public government organisations during the covid-19 outbreak. Those projects include a quarantine site operating system, covid-19 data catalogues, dashboards for presenting data from Center for Covid-19 Situation Administration (CCSA), and data visualization, which is under the cooperation with the Department of Disease Control, Ministry of Public Health, for investigating the situations, analysing people behaviour under specific guidelines, and forecasting the outbreak.

The depa and its departments aim for improving the life standard of Thai people under the vision of ‘think faster and live better’, and preparing for the digital economy in the future. Interested people can follow depa’s activities via www.depa.or.th, [email protected] and depa Thailand page.

#depa #DigitalThailand #innovation #technology #GBDi #BigData #COlink

“ดีป้า” แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เตรียมพร้อมผู้นำรุ่นใหม่ ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลไทยสู่อาเซียน 8 พฤษภาคม 2564, สถาบันพ...
08/05/2021

“ดีป้า” แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เตรียมพร้อมผู้นำรุ่นใหม่ ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลไทยสู่อาเซียน

8 พฤษภาคม 2564, สถาบันพระปกเกล้า - ดร.กษิติธร ภูภราดัย รองผู้อำนวยการใหญ่กลุ่มงานยุทธศาสตร์และบริหาร สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “นโยบายรัฐในการส่งเสริมเศรษฐกิจยุคดิจิทัล” แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ระดับบริหารของหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงผู้บริหารจากเอกชนและภาคประชาสังคมต่าง ๆ ที่เข้าร่วมพัฒนาศักยภาพผ่านหลักสูตร “ไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก” จัดโดย สถาบันพระปกเกล้า

โอกาสนี้ ดร.กษิติธร ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลสถานภาพเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย ได้แก่ ข้อมูลการจัดอันดับด้านดิจิทัลของประเทศไทยในมิติต่าง ๆ ในระดับนานาชาติ ข้อมูลมูลค่าอุตสาหกรรมดิจิทัลซึ่งดีป้าเป็นผู้จัดทำการสำรวจ โดยพบว่าปัจจุบันอุตสาหกรรมดิจิทัลมีมูลค่ากว่า 630,000 ล้านบาท ตลอดจน ข้อมูลการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศจากกิจกรรมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดิจิทัล จีดีพี) ซึ่งมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง และคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 12% ของจีดีพี ในปี 2562

นอกจากนี้ ดร.กษิติธร ยังได้เน้นย้ำถึงความสำคัญในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในยุคดิจิทัล ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาระดับประเทศ โดยมีดีป้าเป็นหนึ่งในหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติจริงผ่าน 4 ยุทธศาสตร์หลัก ภายใต้แผนแม่บทการส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ซึ่งมุ่งสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัลมีโอกาสเติบโตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรม ควบคู่กับการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลไปพร้อมกัน

ที่ผ่านมา ดีป้า ได้ดำเนินการศึกษาแนวนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียนอย่างต่อเนื่อง และเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศภายใต้บริบทของความร่วมมือและการแข่งขันในระดับภูมิภาค ดีป้าจึงได้พัฒนาพื้นที่ Thailand Digital Valley มุ่งผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางดิจิทัลของอาเซียน (ASEAN Digital Hub) รองรับการออกแบบ พัฒนา วิเคราะห์ ทดสอบ ทดลองเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลขั้นสูงสำหรับดิจิทัลสตาร์ทอัพและบริษัทชั้นนำระดับโลกก่อนต่อยอดสู่ตลาดเชิงพาณิชย์ โดยเชื่อมั่นว่าความริเริ่มดังกล่าว จะเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่ช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย พร้อมต่อยอดเศรษฐกิจดิจิทัลไทยสู่ระดับภูมิภาค และระดับโลกได้ในระยะยาว

#depa #depaThailand #ดีป้า #Digital

ดีอีเอส-ดีป้า จับมือ กรุงเทพมหานคร เดินหน้ายก กรุงเทพมหานคร เป็นมหานครอัจฉริยะน่าอยู่ พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่7 ...
07/05/2021

ดีอีเอส-ดีป้า จับมือ กรุงเทพมหานคร เดินหน้ายก กรุงเทพมหานคร เป็นมหานครอัจฉริยะน่าอยู่ พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่

7 พฤษภาคม 2564, ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร – รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมคณะผู้บริหาร สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หารือร่วมกับ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นเกี่ยวกับการผลักดันโครงการพัฒนาพื้นที่ในย่านต่างๆของกรุงเทพมหานคร ให้เป็นเมืองอัจฉริยะประเทศไทย

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) หารือร่วมกับ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยมี นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกของกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า และคณะทำงาน เข้าร่วม โดยปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่าง เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

นายชัยวุฒิ กล่าวว่า กระทรวงดิจิทัลฯ โดย ดีป้า เร่งขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดที่ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและบริหารโครงการเมืองอัจฉริยะมีมติเห็นชอบเมืองอัจฉริยะที่จะได้รับตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะประเทศไทย จำนวน 5 เมือง ประกอบด้วย ภูเก็ตเมืองอัจฉริยะ ขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ แม่เมาะเมืองน่าอยู่ สามย่านสมาร์ทซิตี้ และเมืองอัจฉริยะวังจันทร์วัลเลย์

“สำหรับการหารือในวันนี้เกิดจากการที่ กระทรวงดิจิทัลฯ เล็งเห็นว่า กรุงเทพฯ มีโครงการพัฒนาพื้นที่ในย่านต่างๆที่กำลังดำเนินการอยู่หลายโครงการ ซึ่งล้วนมีคุณสมบัติตรงตามกรอบในการดำเนินโครงการเมืองอัจฉริยะ และมีศักยภาพที่จะผลักดันให้เป็นเมืองอัจฉริยะประเทศไทยได้ โดยจากการหารือทำให้ทราบว่าขณะนี้กรุงเทพมหานครกำลังอยู่ระหว่างการจัดตั้งคณะทำงานในระดับต่างๆ เพื่อบริหารจัดการและผลักดันการดำเนินการให้เกิดสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งนับว่ามีความพร้อมที่จะร่วมงานกับกระทรวงดิจิทัลฯ อย่างยิ่ง” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ กล่าว

ขณะที่ ดร.ณัฐพล กล่าวเสริมว่า ที่ผ่านมา ดีป้า ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ทั่วประเทศ ทั้งในรูปแบบเมืองเดิมน่าอยู่ (Livable City) และ เมืองใหม่ทันสมัย (Newable City) โดยเน้นการออกแบบผังเมืองที่ดี และการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจและภาคประชาชนในการร่วมพัฒนาเมืองตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ผ่านการสร้างความตระหนักรู้ และสร้างความเข้าใจในบริบทของเมืองแก่พ่อเมือง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนในพื้นที่ รวมถึงการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลของเมือง (City Data Platform) เพื่อความอยู่ดีมีสุขของภาคประชาชน โดยเมืองอัจฉริยะที่ได้ผ่านการพิจารณาและได้รับตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะทั้ง 5 เมืองถือเป็นส่วนหนึ่งของเมืองที่ยื่นขอรับการพิจารณาเป็นเมืองอัจฉริยะเท่านั้น

ด้าน พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวว่า กรุงเทพมหานครจะเร่งจัดทำแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะในแต่ละพื้นที่ โดยปรับจากโครงการพัฒนาเมืองในย่านต่างๆที่เรากำลังดำเนินการอยู่เดิม ให้มีความสอดคล้องและตรงตามเงื่อนไขของโครงการเมืองอัจฉริยะมากขึ้น เพื่อยื่นข้อเสนอการพัฒนาเมืองและรับพิจารณาเป็นเมืองอัจฉริยะภายในปีนี้ รวมถึงจะตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะร่วมกับ ดีป้า เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว และมีทิศทางที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนประเทศ อันจะเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงกับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งหลังจากนี้จะมีการหารือในรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาข้อเสนอแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะในพื้นที่กรุงเทพฯ ร่วมกับสำนักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทย เพื่อเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน

-----------------------------

[EN]
MDES-depa x BMA join forces to drive Bangkok to become a smart metropolis for everyone

May 7, 2021, Bangkok Metropolitan Administration (BMA) City Hall; Ministry of Digital Economy and Society (MDES) Minister H.E. Chaiwut Thanakamanusornand the executives from the Ministry meet with the Governor of Bangkok H.E. Pol Gen Aswin Kwanmuang and his team to discuss plans to drive several development projects, making Bangkok a smart city of Thailand.

H.E.Minister Mr Chaiwut stresses the importance of the recent announcement of the five cities to become the "first batch of Smart City Thailand," namely Phuket, Khon Kaen, Mae Mor, Sam Yan and Wang Chan Valley. "The Ministry sees several urban development programs in many areas across Bangkok -- all of which are areas with the quality that satisfies Smart City Thailand's framework. As a result of our fruitful meeting today, BMA is in the process of establishing committees to oversee and manage these projects to materialize them. Both MDES and BMA agrees to join forces to drive smart city projects." says Mr Chaiwut.

Digital Economy Promotion Agency (depa) President and CEO Dr.Nuttapon Nimmanphatcharin also provide a background of the Smart City Thailand initiative, for which depa serves as the Secretariat of its National Steering Committee. Livable and New Cities are the two designated types in the framework of such a development. The emphasis is placed on good urban planning, engagement from both the private and citizen sectors in driving this sustainable and successful cause. As the engagement of the citizen is at the core, everyone is a stakeholder from the leaders of the city to the citizens. As an agency responsible for the promotion of digital awareness and adoption, depa promotes robust utilization of appropriate digital technology, including the management of the so-called "City Data Platform," for the analytic brain of the city making full use of the power of big data. All 5 aforementioned cities have provided sounded proposals encompassing all of the above criteria.

#depa #BangkokMetropolitanAdministrator #DigitalThailand #SmartCity

ขอบคุณภาพจาก กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่

Digital Economy Promotion Agency Ladprao Hills 80 Soi Ladprao 4 Ladprao Rd.,Chom Phon Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand
Bangkok
10900

ข้อมูลทั่วไป

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ Digital Economy Promotion Agency เรียกชื่อย่อว่า depa

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 08:30 - 17:30
พุธ 08:30 - 17:00
พฤหัสบดี 08:30 - 17:30
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6620262333

เว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์

Government Services

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ depa Thailandผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง depa Thailand:

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

วิสัยทัศน์ : องค์กรแถวหน้าในการส่งเสริมและนำไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) มุ่งมั่นส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการนำไปใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศ

ภารกิจ

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

#TQMSALEFROMHOME6 #ประกันโควิด19 #ตัวที่ขายดีตอนนี้ #ประกันที่ทุกคนควรมี #สำคัญที่สุดในนาทีนี้!!! ###สนใจกดลิ้งสมัครได้เลยค่ะ### 📍เจอจ่ายจบ สินทรัพย์ประกันภัย ราคา499 https://www.tqm.co.th/microinsure/register?productid=29929&producttype=pa&s=640454 📍เจอจ่ายจบ อาคเนย์ประกันภัย ราคา1,037 https://www.tqm.co.th/microinsure/register?productid=30888&producttype=pa&s=640454 📍ค่ารักษา+ภาวะโคม่า สินทรัพย์ประกันภัย ราคา999 https://www.tqm.co.th/microinsure/register?productid=28847&producttype=pa&s=640454 📍ค่ารักษา+ภาวะโคม่า ทิพยประกันภัย ราคา1,250 https://www.tqm.co.th/microinsure/register?productid=28748&producttype=pa&s=640454 📍เจอจ่ายจบ+ชดเชยรายวัน วิริยะประกันภัย ราคา599 https://www.tqm.co.th/microinsure/register?productid=30992&producttype=pa&s=640454 📍ค่าตรวจโควิด+เจอจ่ายจบ +ค่ารักษา กรุงเทพประกันภัย ราคา899 https://www.tqm.co.th/microinsure/register?productid=31854&producttype=pa&s=📍640454
จะติดตามเรื่อยๆครับ
Ayu ajari
ขอแสดงความยินดีครับ
Internet of people and Internet of things = BIG DATA
โทรตอนนี้เลย ระบบ voice แจ้ง Operater ไม่สามารถรับสาย ได้ รบกวนนะคะ โทรกลับ 0864928951 จะสอบถามว่ามีอบรม Postage ไหม เดิม SIPA เคยจัดคะ
หน้า Web site ของกรม ก็ error menu ติดต่อเรา แก้ไขด้วยนะคะ หลายหน้าทีเดียวที่ error
ติดต่อยากคะ โทรไป 02 ไม่มีคนรับสายเลย ตั้งแต่ 9:00-10:30
ขอความช่วยเหลือด่วนๆ. เป็นไปได้อยากเอาเรื่องคกวนกวนให้ถึงที่สุด
😁
U orderme แอพพลิเคชั่น สำหรับช่วยในการขาย (บริษัท SoftPRO) เพื่อให้การขายแม่นยำ และ ส่งข้อมูลไปยังบริษัทแบบ Real time เหมาะสำหรับธุรกิจที่มีลูกค้าจำนวนมาก และสามารถแจ้งโปรโมชัน/สินค้าใหม่ ให้กับลูกค้า ได้แบบ Real time www.Softpro2000.com สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-531-4050
#ในที่สุดรัฐก็เปิดแข่งขันนวัตกรรมทางความคิดให้เหล่า StartUp #ได้ประชันกะบาลกันซะที ีงานนี้จะขาดผู้ก่อตั้งตลาดออนไลน์กลางแห่งการปลดแอก(#PROJECTSALE!)ได้ยังงัย ^_^ ...... "ถึงเวลาปลดแอกกองทัพผู้ค้าปลีกรายย่อยธุรกิจเครื่องนุ่งห่มมือสองทั่วประเทศ #เปลี่ยนมดปลวกอย่างผู้ค้าปลีกรายย่อยให้กลายเป็น #KAMAN #RIDER #V3 (ตันทุนสินค้า=$0.) #ให้เกลี้ยงเลย เพื่อทำลายกฏเกณฑ์เงื่อนไขในด้านการค้าและการลงทุนให้คว่ำกลิ้งระเนระนาด #ด้วยระบบแฟรตฟอร์มตลาดออนไลน์กลาง #เทิดพระเกียรติ์องค์มหาราชมหาชันต์แห่งบัลลังชูชนทีสถิตอยู่กลางใจไทยทั้งชาติ(คอนเซ็ปกงสีต่างสายเลือด!)#กันซะที" (#ปล. #อยากรู้เหมือนกันว่างานนี้ผีห่าซาตานตนไหนมันจะกระโดดขวางประเทศไทยชักธงธรรม!) #Finally, the state has opened a competition for thought innovation for StartUp. #Compete with each other How can this job lack the founders of the online marketplace of liberation (#PROJECTSALE!)? ^_^ ...... "It's time to liberate the army of small retailers, second hand apparel businesses throughout the country. # Change termite ants, a small retailer, into a #KAMAN #RIDER #V3 (Tons of Product = $ 0.) #All, To break the rules of trade and investment to overturn the locomotives # With the Front-Line System, the online market in honor of the Great Maha Vajiralongkorn of the throne that resides in the heart of the whole nation (Concept cartel!) #Together " (#PS. I also want to know which festival this hell-bouncing ghost will jump across Thailand to draw a fair flag? !!) _________________________________________ #Compiled and written by: (ปราชญ์วิปลาส!) #Founder: #PROJECTSALE! (Central online market for international import and export business groups in Thailand)/ #Discoverer and owner: Retail Relations / Rules #Inventor: The theory of combining dust into mountains / #The inventor of the auction system and the auction group's president: "UpToWin. (#Known One Roll.!)"] ภ.ของพ่อค้าผ้า กงสีชูชน ภ.ของพ่อค้าผ้า Mr.Banker Dunlawan Sakuldee Pacharanan Wasusawetpornsiri Thidakhwan Pensawang depa Thailand กรมสรรพากร : The Revenue Department กรมสรรพากรสงขลาพื้นที่สงขลา1 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย บสย. บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department Valletti Texval SOTEX GROUP USED CLOTHING Piero Toscano Ppkglobal Sro Rafal Piznal Madrid Textil Lya https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=255350088774928&id=100028998159241