depa Thailand ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างหรือเผยแพร่เนื้อหาผ่านทางสื่อที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศ

ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดอุตสาหกรรมและนวัตกรรมหรืองานวิจัยด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

ส่งเสริมและสนับสนุนการตลาด การลงทุน กระบวนการผลิต และการให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล

ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

ส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรม และแพร่ความรู้ให้ประชาชนใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างคุ้มค่า ประหยัดและปลอดภัย

ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลตามหลักการการออกแบบที่เป็นสากล และการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก

เปิดเหมือนปกติ

Photos from HACKaTHAILAND: Digital Thailand Big Bang's post
20/12/2021

Photos from HACKaTHAILAND: Digital Thailand Big Bang's post

ผอ.ใหญ่ depa กล่าวเปิดงาน Exclusive Demo Day ในโครงการ Startups as a Key Driver for Competitivenessดร.ณัฐพล นิมมานพัชริน...
20/12/2021

ผอ.ใหญ่ depa กล่าวเปิดงาน Exclusive Demo Day ในโครงการ Startups as a Key Driver for Competitiveness

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กล่าวเปิดงาน Exclusive Demo Day ภายใต้โครงการ Startups as a Key Driver for Competitiveness ที่จัดโดย สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมบทบาทของดิจิทัลสตาร์ทอัพไทยที่มีความสำคัญต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศในโลกยุคใหม่ และเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

.
โดย ดร.ณัฐพล กล่าวว่า การผลักดันดิจิทัลสตาร์ทอัพจะต้องบูรณาการการทำงานร่วมกัน ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยช่วง 4 ปีที่ผ่านมา depa ร่วมขับเคลื่อนดิจิทัลสตาร์ทอัพไทย ผ่านมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนด้านต่าง ๆ พร้อมเชื่อมโยงกับการลงทุนของภาครัฐและภาคเอกชนในทุกส่วนของภาคธุรกิจจริง (Real Sector)

.
จากนั้น ดิจิทัลสตาร์ทอัพที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่โครงการฯ ผ่านการจัดกิจกรรม Ecosystem Day ทั้ง 8 ทีม จาก 4 สาขาเทคโนโลยี ประกอบด้วย Healthcare and Wellness of the Future, Innovation and Sustainability Driven MICE, Smart Agriculture และ Education for the Future ได้นำเสนอแผนธุรกิจให้กับคณะกรรมการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ หลังร่วมพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ ตามความเหมาะสมของแต่ละทีม ผ่านกิจกรรมส่งเสริมทักษะความรู้ความสามารถ เพื่อเตรียมความพร้อมแผนธุรกิจที่นำเสนอในวันนี้

#DepaThailand #TMA
#DigitalStartup #DigitalStartupEcosystem
#DigitalThailand

depa ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกม และ Esport ในประเทศนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิ...
20/12/2021

depa ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกม และ Esport ในประเทศ

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) พร้อมด้วย นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ร่วมเป็นประธานเปิดงาน META THAILAND ESPORTS & DIGITAL LIFE 2022 ที่จัดโดย บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) และกล่าวปาฐกถาในหัวข้อ ศักยภาพ ESPORTS ไทยสู่สากล วิถีชีวิตยุคดิจิทัล

.
จากนั้น ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ร่วมเสวนาในหัวข้อ ESPORTS โอกาสใหม่แห่งยุคดิจิทัล พร้อมผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น นายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรี กระทรวงดิจิทัลฯ ดร.ประถมพงศ์ ศรีนวล เศรษฐกรเชี่ยวชาญ สำนักงาน กสทช. นางสาวรุ่งทิพย์ จารุศิริพิพัฒน์ รักษาการ กรรมการผู้จัดการ พันธมิตรธุรกิจด้านบันเทิงและคอนเทนต์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (AIS) และ ดร.ต่อบุญ พ่วงมหา กรรมการผู้จัดการ ดิจิตอล แอนด์ มีเดีย แพลตฟอร์ม และออนไลน์ สเตชั่น บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด

.
ดร.ณัฐพล กล่าวว่า ช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้อุตสาหกรรมดิจิทัล (กลุ่มอุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อัจฉริยะ กลุ่มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ กลุ่มอุตสาหกรรมบริการด้านดิจิทัล กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ และกลุ่มอุตสาหกรรมโทรคมนาคม) เติบโตกว่า 10% โดยกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์มีการขยายตัวแบบก้าวกระโดด โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเกมที่ขยายตัวกว่า 15% ด้วยมูลค่ากว่า 34,000 ล้านบาท ซึ่งส่งผลดีครอบคลุมระบบนิเวศธุรกิจ (Ecosystem) ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ อีกทั้งเอื้อประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม Esports ในประเทศ ขณะเดียวกันยังมีการผันตัวจากผู้เล่นเกมทั่วไปสู่นักกีฬาอีสปอร์ตมากขึ้น

.
“อุตสาหกรรมเกมเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายในแผนแม่บทการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ เพราะสามารถสร้างรายได้จากการส่งออก แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งรัฐและเอกชนจะทำอย่างไรให้การส่งออกแบบดั้งเดิมสามารถก้าวไปสู่อุตสาหกรรมใหม่ที่สร้างรายได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยให้กับประเทศ ซึ่งขั้นตอนสำคัญคือ การสร้างนักพัฒนาเกมไทย ควบคู่ไปกับการผสานความร่วมมือกับบริษัทเกมระดับโลก เพื่อเป็นโอกาสและช่องทางให้นักพัฒนาเกมไทยได้สร้างสรรค์ผลงานและส่งออกสู่ตลาดโลก ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าให้กับอุตสาหกรรมเกมไทย เอื้อประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม Esports ในประเทศ และระบบนิเวศ ก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง เช่น นักพากย์เกม สปอร์นเซอร์ ฯลฯ ซึ่ง depa มองว่า อุตสาหกรรมเกม และ Esports จะเป็นอุตสาหกรรม New Wave ที่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ ขณะเดียวกัน การเสริมสร้างองค์ความรู้แก่ประชาชนจะส่งผลในเชิงสังคม และช่วยขับเคลื่อนให้เกิดอาชีพใหม่ในสังคมใหม่ต่อไป พร้อมมองว่า Metaverse เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญต่ออุตสาหกรรมเกมในอนาคต” ผู้อำนวยการใหญ่ depa กล่าว

.
ดร.ณัฐพล กล่าวต่อว่า การปรับเปลี่ยนมุมมองในเรื่องของเกม และ Esport ถือเป็นสิ่งสำคัญ โดยที่ผ่านมา depa มุ่งสร้างความเข้าใจในเรื่องของ Esport แก่กลุ่มผู้ปกครอง ผ่านการลงทุนในผู้ประกอบการที่เป็นผู้จัดการแข่งขันอย่าง Thailand E-sport Arena รัชดา และ Focus Arena ในจังหวัดขอนแก่น โดยมีการจัดทำ Sandbox เพื่อให้ผู้ปกครองได้เห็นและเข้าใจในกระบวนการ และความเป็นจริงในการสร้างงานสร้างอาชีพ เมื่อเข้าใจแล้ว ผู้ปกครองเหล่านั้นจะเปลี่ยนไปสู่กระบอกเสียง ซึ่งจะส่งผลดีต่อระบบนิเวศและธุรกิจที่เกี่ยวข้องต่อไป

.
นอกจากนี้ depa ยังได้ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย (TGA) และ บริษัท อินโฟเฟด จำกัด จัดทำโครงการ depa Game Accelerator Program เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเกมไทย โดยเฉพาะนักพัฒนาเกมให้สามารถเติบโตเทียบเท่าระดับสากล ซึ่งผู้สนใจสามารถเรียนรู้ได้ไม่รู้จบผ่านระบบออนไลน์ที่สามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา และดำเนินการพัฒนา Digital Edutainment Complex โครงสร้างพื้นฐานใน Thailand Digital Valley ในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งจะเป็นสถานที่ที่รองรับอุตสาหกรรมเกม และ Esport ในอนาคต โดยเปิดโอกาสให้เอกชนร่วมลงทุน ซึ่งอาคารดังกล่าวจะเป็นศูนย์รวมการแข่งขันและถ่ายทอดสดเกม และ Esport ระดับโลก อีกทั้งเป็นส่วนสำคัญในการช่วยกระตุ้นระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2568

.
ดร.ณัฐพล กล่าวทิ้งท้ายว่า ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันมีการแข่งขันที่รุนแรง อีกทั้งเปราะบางจากการถูก Disrupt โดยเทคโนโลยี และ COVID-19 ดังนั้นประเทศไทย ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจะต้องทำให้เกิดการขับเคลื่อนรูปแบบใหม่ ผ่านกลุ่มอุตสาหกรรม New Wave ที่เป็นโอกาส กล้าที่ปรับระบบการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาจบใหม่มีงานทำ ไม่เกิดภาวะว่างงาน และไม่ตกเป็นภาระของประเทศ ขณะเดียวกัน รัฐต้องปรับเปลี่ยนให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อพฤติกรรมคน ด้วยการเปลี่ยนกฎเกณฑ์บางข้อ เพื่อดึงดูดให้นักลงทุน รวมถึงผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ เข้ามาลงทุนและทำงานในประเทศ พร้อมประเมินว่าจะสามารถมองเห็นศักยภาพของอุตสาหกรรมเกม และ Esport ไทยภายในระยะเวลา 3 ปีจากนี้

#depaThailand #DigitalContent #Esports
#DigitalThailand

รัฐมนตรี สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย ประทับใจอาคารแสดงประเทศไทย จัดได้ยิ่งใหญ่Kitila Mkumbo Minister of Industry and Trade, Mar...
19/12/2021

รัฐมนตรี สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย ประทับใจอาคารแสดงประเทศไทย จัดได้ยิ่งใหญ่

Kitila Mkumbo Minister of Industry and Trade, Mary F. Masanja Deputy Minister of Natural Resource and Tourism, Ambassador Edwin N. Rutageruka และ คณะ เยี่ยมชมอาคารแสดงประเทศไทย ในงาน World Expo 2020 Dubai โดยมี ดร.กษิติธร ภูภราดัย รองผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ในฐานะ Thailand Pavilion Director ให้การต้อนรับพร้อมนำชมนิทรรศการภายในอาคารแสดงประเทศไทย
.
ทั้งนี้ ท่านรัฐมนตรี กล่าวชื่นชมอาคารแสดงประเทศไทย ถึงการนำเสนอความก้าวหน้าของนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคตของไทย ชูความโดดเด่นด้วยเอกลักษณ์ความเป็นไทยและวัฒนธรรมที่งดงาม จนทำให้อาคารแสดงประเทศไทยมีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก

#depaThailand #ThailandPavilion #TeamThailand #ทีมไทยแลนด์ #Expo2020Dubai #WorldExpo2020 #Dubai #UAE #DigitalThailand

มาทำความรู้จักกับโครงการ JUMPSTART 2021 ให้มากขึ้น.- กิจกรรมรูปแบบไหนบ้างที่จะมาทำให้คุณได้พัฒนาตัวเองแบบก้าวกระโดด- ตาร...
19/12/2021

มาทำความรู้จักกับโครงการ JUMPSTART 2021 ให้มากขึ้น
.
- กิจกรรมรูปแบบไหนบ้างที่จะมาทำให้คุณได้พัฒนาตัวเองแบบก้าวกระโดด
- ตารางกิจกรรมที่อัดแน่นไปด้วยความรู้ และการลงมือทำ ตลอดทั้งโครงการจะมีอะไรบ้าง
- และโครงการนี้เหมาะกับใคร
.
โอกาสดี ๆ มาถึงแล้ว ชาว Digital Startup ห้ามพลาด !
- ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 10 มกราคม 2565
- ลงทะเบียน Pre-Live Talk และ Pre-Workshop ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 23 ธันวาคม 2564
ที่ : https://bit.ly/3oROVnr
.
แล้วเจอกัน !
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Facebook : depa Thailand
Email : [email protected]
หรือ โทร 090-982-7925 เวลา 9.00 - 18.00 น.
.
#StartupไทยJumpให้ไกลกว่าที่ฝัน
#depa #DigitalThailand #EdVISORY
#Jumpstart2021 #JumptoAction- -

📣 ข่าวดี! สำหรับพ่อค้าแม่ขายชาวลพบุรีพบกับโอกาสใหม่ ในการร่วมเปิดพื้นที่ตลาดสดแบบนิวนอร์มอล ห่างไกลโควิด-19  ซื้อขายได้ง...
19/12/2021

📣 ข่าวดี! สำหรับพ่อค้าแม่ขายชาวลพบุรี

พบกับโอกาสใหม่ ในการร่วมเปิดพื้นที่ตลาดสดแบบนิวนอร์มอล ห่างไกลโควิด-19 ซื้อขายได้ง่าย เพียงผ่านมือถือ สะดวกทุกที่ทุกเวลา 📱
.
ในงานตลาดต้นแบบ โครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ (New Normal) โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)
.
ที่พร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย เพื่อพลิกฟื้นรายได้ให้มั่นคงยิ่งขึ้นด้วยดิจิทัล 📲
.
โดยทีมงานติดอาวุธการตลาดออนไลน์แบบแน่น ๆ เรียนรู้ไว เข้าใจง่าย สร้างยอดขายให้ปังกว่าเดิม! 💰 🥰
.
มาร่วมรับฟังข้อมูลเพิ่มเติมได้
🗓 วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564
⏲ เวลา 16.00 - 18.00 น.
📍 ณ ตลาดกล้วยกล้วยคลองถมลพบุรี จังหวัดลพบุรี
.
ติดตามข่าวสาร พร้อมลงทะเบียนล่วงหน้าหรือติดต่อสอบถามได้ที่
💻 Website : transformmarket.depa.or.th
🗨 LINE OA : @transformmarket
📧️ E-mail : [email protected]

#Transformตลาดสดยุควิถีใหม่ #เปลี่ยนทุกการซื้อขายสู่ออนไลน์ #ปรับทุกไลฟ์สไตล์สู่สังคมไร้เงินสด #depa #ดีป้า
#lopburi

📣 ข่าวดี! สำหรับพ่อค้าแม่ขายชาวลพบุรี

พบกับโอกาสใหม่ ในการร่วมเปิดพื้นที่ตลาดสดแบบนิวนอร์มอล ห่างไกลโควิด-19 ซื้อขายได้ง่าย เพียงผ่านมือถือ สะดวกทุกที่ทุกเวลา 📱
.
ในงานตลาดต้นแบบ โครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ (New Normal) โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)
.
ที่พร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย เพื่อพลิกฟื้นรายได้ให้มั่นคงยิ่งขึ้นด้วยดิจิทัล 📲
.
โดยทีมงานติดอาวุธการตลาดออนไลน์แบบแน่น ๆ เรียนรู้ไว เข้าใจง่าย สร้างยอดขายให้ปังกว่าเดิม! 💰 🥰
.
มาร่วมรับฟังข้อมูลเพิ่มเติมได้
🗓 วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564
⏲ เวลา 16.00 - 18.00 น.
📍 ณ ตลาดกล้วยกล้วยคลองถมลพบุรี จังหวัดลพบุรี
.
ติดตามข่าวสาร พร้อมลงทะเบียนล่วงหน้าหรือติดต่อสอบถามได้ที่
💻 Website : transformmarket.depa.or.th
🗨 LINE OA : @transformmarket
📧️ E-mail : [email protected]

#Transformตลาดสดยุควิถีใหม่ #เปลี่ยนทุกการซื้อขายสู่ออนไลน์ #ปรับทุกไลฟ์สไตล์สู่สังคมไร้เงินสด #depa #ดีป้า
#lopburi

#DigitalCEO4 เพิ่มพูนความรู้ผ่านประสบการณ์จริง ศึกษาดูงานการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล จากองค์กรชั้นนำ สำนักงานส่งเสริม...
18/12/2021

#DigitalCEO4 เพิ่มพูนความรู้ผ่านประสบการณ์จริง ศึกษาดูงานการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล จากองค์กรชั้นนำ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) โดย ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการใหญ่ depa นำคณะผู้อบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 4 ศึกษาดูงานการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจากองค์กรชั้นนำ ทั้งด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัลในภาคการผลิต และความก้าวหน้าตลอดจนการเทคโนโลยีในภาคการบริการด้านสุขภาพ
.
เริ่มต้นด้วย #Digital CEO4 ได้รับฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนแนวคิดในหัวข้อ “กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ” โดย คุณกานดาศรี ลิมปาคม รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ก่อนเดินทางไปสัมผัสเทคโนโลยีดิจิทัลในภาคอุตสาหกรรม ณ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec) เพื่อศึกษา “กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอุตสาหกรรม 4.0 : Automation , LEAN , IoT ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณจิระพันธ์ อุลปาทร ประธานกรรมการบริษัท เครือสุมิพล จำกัด และ คุณทองพล อุลปาทร ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล ให้การต้อนรับ
.
จากนั้น เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ซึ่ง นพ.ก้องเกียรติ เกษเพ็ชร ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่ม 3 เครือ BDMS ให้การต้อนรับพร้อมฉายภาพ Future of Digital Marketing & Health Care Services ก่อนส่งไมค์ต่อให้ นพ.สีหราช โลหชิตรานนท์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ กรณีศึกษา Digital Marketing and Health Care Services

#depa #DCEO #DCEO4 #GISTDA #SIMTec #BDMS #LEAN #IoT #Automation #healthcare

depa ร่วมงาน Smart City Roadshow 2021 งานประชุมสัมนาพร้อม Showcase เทคโนโลยีและนัวตกรรมเมืองอัจฉริยะสร้างการตระหนักรับรู...
18/12/2021

depa ร่วมงาน Smart City Roadshow 2021 งานประชุมสัมนาพร้อม Showcase เทคโนโลยีและนัวตกรรมเมืองอัจฉริยะสร้างการตระหนักรับรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ร่วมสนับสนุนการจัดงานสัมนาพร้อมการแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนก้าวสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City Road Show 2021) โดยได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการ จังหวัดปทุมธานี นายพงศธร กาญจิตรา เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน ร่วมกับ ผศ.ดร. สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ พลตำรวจโท คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
.
ภายในงานมีกิจกรรมสัมมนาหัวข้อที่น่าสนใจ เช่น ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ปทุมธานีเมืองอัจฉริยะ โดย พลตํารวจโท คํารณวิทย์ การนำเสนอนโยบายแผนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และการนำเสนอตัวอย่างเทคโนโลยีนวัตรกรรมเพื่อการพัฒนาเมืองโดยเจ้าของเทคโนโลยีและผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเป็นประโยชน์กับเมืองสำหรับเป็นแนวทางในการริเริ่มโครงการเพื่อพัฒนาระบบบริการและการแก้ปัญหาของเมืองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
.
พร้อมกันนี้ ดร.นน อัครประเสริฐกุล ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส ฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ depa ได้ร่วมนำเสนอ นโยบายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ และร่วมออกบูธนิทรรศการสร้างการรับรู้การพัฒนาเมืองอัจฉริยะประเทศไทย นำเสนอเทคโนโลยีนวัตรรมสู่ความ Smart ในด้านต่าง ๆ ของเมืองอัจฉริยะ โดยมีตัวแทน Smart City Ambassadors คนรุ่นใหม่รักบ้านเกิด พัฒนาเมืองอัจฉริยะ จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดนนทบุรี เป็นตัวแทนจัดกิจกรรม

สุลต่านแห่งรัฐสลังงอร์ ประเทศมาเลเชีย เสด็จทอดพระเนตรความงดงามของ Thailand Pavilion ในงาน World Expo 2020 Dubaiสุลต่านชา...
18/12/2021

สุลต่านแห่งรัฐสลังงอร์ ประเทศมาเลเชีย เสด็จทอดพระเนตรความงดงามของ Thailand Pavilion ในงาน World Expo 2020 Dubai

สุลต่านชาราฟุดดิน อิดริส ชาห์ และ เตงกู ประไหมสุหรี นอราชิกิน พระชายา แห่งรัฐสลังงอร์ ประเทศมาเลเชีย เสด็จอาคารแสดงประเทศไทย (Thailand Pavilion) ในงาน World Expo 2020 Dubai ณ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

.
โดยมี นายวราวุธ ภู่อภิญญา เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงอาบูดาบี และ ดร.กษิติธร ภูภราดัย รองผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ในฐานะ Thailand Pavilion Director รับเสด็จและนำชมนิทรรศการภายในอาคารฯ และก่อนเสด็จกลับได้ประทับบนรถตุ๊กตุ๊ก เหมือนเมื่อครั้งเสด็จประเทศไทย

.
ทั้งนี้ ได้เสด็จอาคารแสดงประเทศไทยเป็นประเทศแรก หลังจากอาคารแสดงประเทศมาเลเชีย

#Expo2020DubaiThailand #Expo2020Dubai
#depaThailand #ThailandPavilion #Thailand

เปิดรับสมัครแล้ว ! “JUMPSTART 2021: STARTUP ไทย JUMP ให้ไกลกว่าที่ฝัน” ที่มุ่งมั่นจะพัฒนาไอเดียและธุรกิจให้ไปได้ไกลกว่าท...
18/12/2021

เปิดรับสมัครแล้ว ! “JUMPSTART 2021: STARTUP ไทย JUMP ให้ไกลกว่าที่ฝัน” ที่มุ่งมั่นจะพัฒนาไอเดียและธุรกิจให้ไปได้ไกลกว่าที่ฝัน !
.
สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) โดยสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น
(Digital Startup Institute) ร่วมกับ EdVISORY ดําเนินโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนา Digital Startup ในรูปแบบออนไลน์ ติดอาวุธและเพิ่มศักยภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ กว่า 30 ท่าน
ผ่าน Active Learning และการลงมือทำจริง เพื่ออัพเลเวลแบบก้าวกระโดด !
.
สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ - 10 มกราคม 2565
ที่ : https://bit.ly/3oROVnr
..
พิเศษ ลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วม Workshop และ Live Talk ฟรี ! กับผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์
จากวงการ Startup ไทยที่จะมาแบ่งปันเทคนิคพัฒนาไอเดียและธุรกิจให้ไปได้ไกลกว่าที่ฝัน
เปิดให้ลงทะเบียน วันนี้ - 23 ธันวาคม 2564
.
Live Talk: พุธที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 19:30 - 20:30 น. พบกับ

- HOW HARD STARTUP ! จะเริ่มต้นธุรกิจ Startup ต้องเตรียมพร้อมอย่างไร
โดย คุณรังสรรค์ พรมประสิทธิ์ CEO, QueQ and Makub
และคุณชัชนาท จรัญวัฒนากิจ Co-Founder & Managing Director, Seekster & Workforce
ดำเนินรายการโดย คุณวีรพล วีระโชติวศิน CEO, EdVISORY
.
Workshop: เสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 -17.00 น. พบกับ

- HOW TO START, STARTUP เริ่มต้นพัฒนาไอเดียและธุรกิจ Startup ยังไงให้ไปได้ไกลกว่าที่ฝัน!
โดย คุณอนัญญา สหัสสะรังษี Co-founder, DOTINCUBE
.
- DRAW YOUR OWN BIZ เรียนรู้เทคนิคสร้างธุรกิจในแบบของคุณ
โดย คุณ ดร.ธนัย ชรินทร์สาร Founder, Strategy Essential
.
- LET’S DO PITCH DECK นำเสนออย่างไรให้โดนใจกรรมการ
โดย คุณดาริน สุทธพงษ์ Founder & CEO, Hato Hub
.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Facebook : depa Thailand
Email : [email protected]
หรือ โทร 090-982-7925 เวลา 9.00 - 18.00 น.
.
#StartupไทยJumpให้ไกลกว่าที่ฝัน
#depa #DigitalThailand #EdVISORY
#JUMPSTART2021 #JumptoAction

เปิดเผย Timeline สู่ 168 ชั่วโมงแห่งความท้าทายในการแก้โจทย์ประเทศกับ" HACKaTHAILAND Competition & Beyond Hackathon "สมัค...
17/12/2021

เปิดเผย Timeline สู่ 168 ชั่วโมงแห่งความท้าทายในการแก้โจทย์ประเทศกับ
" HACKaTHAILAND Competition & Beyond Hackathon "
สมัครได้แล้ววันนี้ !

เปิด Timeline ให้เตรียมความพร้อม !!!

เส้นทางสู่ 168 ชั่วโมงแห่งความท้าทายที่คุณและทีมจะได้ระดมไอเดีย เคลียร์โจทย์ระดับประเทศไปกับ HACKaTHAILAND Competition & Beyond Hackathon

ร่วมเป็น 1 ใน 500 คนที่จะชิงเงินรางวัล มูลค่ารวมกว่า 2,000,000 บาท !!

🔥 13 ธ.ค. 64 - 31 ม.ค. 65 เปิดรับสมัครแข่งขัน
🔥 7 ก.พ. 65 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน 500 คน
🔥 21-28 ก.พ. 65 แข่งขัน Hackathon 168 ชม. ณ สวนนงนุช และ Legend Siam จังหวัดชลบุรี
🔥 1-30 มี.ค. 65 นำผลงานต่อยอดลงสนามจริงกับหน่วยงานระดับประเทศ

HACKaTHAILAND ขอชวนคนมีกึ๋น ร่วมแชร์ให้โลกรู้ และเปลี่ยน “ไอเดีย” พร้อมลงสนามให้เกิดขึ้นจริง สมัครเลย >>> https://hackathailand.com/168-hackathon/

**สำหรับผู้ที่จะสมัครแข่งขัน Hackathon จะต้องผ่านการเรียน Online Learning ในหลักสูตร Basic และ Intermediate อย่างละ 1 หลักสูตร (หลักสูตรใดก็ได้) และได้รับ e-Certificate เพื่อแนบประกอบการสมัคร ดูรายละเอียดการรับสมัครและเรียนออนไลน์ฟรีได้ที่ https://hackathailand.com/curriculum/

#depaThailand #HACKaTHAILAND #Hackathon #RoadtoHACKaTHAILAND

ตรงใจวัยเก๋า ! depa จับมือ Robinhood และ SCB Acedemy ส่งท้ายปี สร้างทักษะอาชีพวัยเก๋าขายอาหารผ่าน Delivery Platform วัยเ...
17/12/2021

ตรงใจวัยเก๋า ! depa จับมือ Robinhood และ SCB Acedemy ส่งท้ายปี สร้างทักษะอาชีพวัยเก๋าขายอาหารผ่าน Delivery Platform วัยเก๋าตอบเท้าเข้าร่วมกว่า 1,000 คน!!

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ร่วมกับบริษัท ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) และบริษัท เพอร์เพิล เวนเจอร์ส จำกัด ผู้ให้บริการ “Robinhood” แพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรีสัญชาติไทยในเครือเอสซีบี เท็นเอกซ์ (SCB 10X) จัดการอบรมหลักสูตร “เก๋ามาวิน รุ่นที่ 7” ในรูปแบบออนไลน์ ต่อยอดจาก 6 รุ่นที่ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามรวมกว่า 1,000 คนทั่วประเทศ มีร้านค้าที่ประสบความสำเร็จ เปิดร้านขายบน Robinhood ได้จริงหลังจากเข้าร่วมกิจกรรม เช่น กุยช่ายเจ๊เฮียง บ้านสวนครูวิไล ฯลฯ
.
โดยกิจกรรมในครั้งนี้ยังคงมุ่นเน้นสนับสนุนให้ประชาชนวัยเกษียณให้มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะการทำ Food Delivery อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเตรียมความพร้อม และเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนวันเกษียณที่ต้องการหารายได้เสริมหรือทำธุรกิจร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งทำให้ให้ผู้บริโภคต้องกันมาสั่งซื้ออาหารในรูปแบบออนไลน์มากขึ้น โดยวิทยากรมากความสามารถ 2 ท่าน ได้แก่ คุณธนาวุฒิ ภาคสระศรี Acquisition & Sales Management บริษัท Purple Ventures (Robinhood) ที่มาให้ความรู้ตั้งแต่การเลือก Food Delivery Platform ที่เหมาะสมกับความต้องการ ขั้นตอนการเปิดร้านบน Platform Robinhood ไปจนถึงเคล็ดลับที่ทำให้ขายอาหารบน Food Delivery ให้สำเร็จ และคุณกุลธิดา โกมารกุล ณ นคร เจ้าของร้าน Jim’s Restaurant และร้าน The Middle Bake Room ที่มาแชร์เคล็ดลับของการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีรายละเอียดมากกว่าที่ตาเห็น
.
ในการนี้ ดร.มาลียา โชติสกุลรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคง depa ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมหลักสูตร “เก๋ามาวิน รุ่นที่ 7” และเน้นย้ำถึงความสำคัญของการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของผู้สูงวัย ซึ่งนอกจากจะช่วยอำนวยความสะดวกแล้ว ยังเป็นโอกาสในการสร้างรายได้เสริมสำหรับผู้สูงวัยหลังเกษียณ โดยการขายอาหารผ่าน Food Delivery Platform เป็นหนึ่งในทางเลือกการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในสถานกาณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ปัจจุบันและหลังการแพร่ระบาดต่อไป

#depa #digitalThailand #MidCareer #SCBAcademy #Robinhood #FoodDelivery #เรโทร OK

ที่อยู่

Digital Economy Promotion Agency Ladprao Hills 80 Soi Ladprao 4 Ladprao Rd.,Chom Phon Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand
Bangkok
10900

ข้อมูลทั่วไป

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ Digital Economy Promotion Agency เรียกชื่อย่อว่า depa

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 08:30 - 17:30
พุธ 08:30 - 17:00
พฤหัสบดี 08:30 - 17:30
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6620262333

เว็บไซต์

http://www.depa.or.th

ผลิตภัณฑ์

Government Services

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ depa Thailandผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง depa Thailand:

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

วิสัยทัศน์ : องค์กรแถวหน้าในการส่งเสริมและนำไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) มุ่งมั่นส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการนำไปใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศ

ภารกิจ

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

💙 #มูฟมี ขอขอบคุณโอกาสดีดีจาก depa Thailand สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ Techsauce พร้อมผู้สนับสนุนทุกๆ ท่าน ที่ให้ #MuvMi ได้เป็นส่วนหนึ่งร่วมกิจกรรม ภายใต้โครงการ depa Smart City Accelerator Program Batch 2 และขอแสดงความยินดีกับทีม Altotech.AI ที่ได้เป็นผู้ชนะในครั้งนี้ด้วยนะครับ! 💙
สำหรับเพื่อน ๆ ที่ต้องการติดตาม 📲 วันนี้ NoBitter มี Demo day กับทาง depa Thailand งาน depa Smart City Accelerator Program BATCH 2: Demo Day [1] เป็นกำลังใจให้กับทาง CEO ของเราได้นะครับ :) #noBittter #noBitterKale #ฟาร์มผักที่พ่อเลือก #ฟาร์มผักปลอดภัย #ฟาร์มผักกลางเมือง
Techsauce ร่วมกับ depa Thailand Smart City Thailand Office ชวนร่วมงาน Demo Day ในโครงการ depa Smart City Accelerator Program BATCH 2 . ร่วมชมการ Pitching สุดเข้มข้นจาก Startup ด้าน Smart City ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป นอจกานี้ ยังมีกิจกรรม Business Matching & Networking เวลา 17.00 น. - 19.00 น. ด้วย . ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ที่ Thailand E-Sports Arena ศูนย์การค้า The Street รัชดา โดยลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.gle/vv4MbWkrunjpUQBE9 หรือลงทะเบียนรับชมผ่าน Webinar ได้ที่ https://bit.ly/3294q1u
This concludes the Smart Dialogue: Taiwan X ASEAN Smart Tech Business Opportunities in the Future Food Industry We'd like to thank the online speakers and panelists for their insights: • Mr. David Chao, Founder, Phansco 汎鍶科藝 • Mr. MingWei Lu, founder, 魚瑞生技 Aqua Fortuna • Mr. Alan Yu, founder, ID Water • Dr. Dennis Hu, President, Foundation for Commerce and Culture Interchange (FCCI) / ASIA CONNECT Research and Consulting • Dr. Preesan Rakwatin, Vice President, depa Thailand •Mr. Phi Anh Tuan, Vice Chairman of Ho Chi Minh City Computer Association #HCA •Mr. Hidayat Tjokrodjojo, Treasury, Indonesia Telematics Software Association (Aspiluki) •Ms. Anita Chen, Strategic Partnership Manager, Startup Terrace, Taiwan 🎥 Speaker highlights will be available soon!
ที่สุดแห่งความประทับใจ กับไลฟ์ครั้งสุดท้ายส่งท้ายปีจากแคมเปญการพัฒนาอย่างยั่งยืน Decade of Action, Decade of Innovation ทศวรรษแห่งการลงมือทำ ทศวรรษแห่งนวัตกรรม ในหัวข้อ How To….ฟื้นคืนสู่ความมั่งคั่ง อย่างยั่งยืน โดยแขกพิเศษ คุณฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, คุณริชชี่ อรเณศ ดีคาบาเลส และคุณเบิ้ล ปทุมราช อาร์สยาม ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนแล้วติด #UNร่วมลงมือทำ เพื่อรับของรางวัลสุดพิเศษจากเรา #UNร่วมลงมือทำ #DecadeOfAction #GlobalGoals #depa #depathailand #DigitalThailand #UN #UNThailand depa Thailand
อีกโปรเจ็กต์ #สุดต๊าช จาก depa Thailand เพื่อนบ้านของเรา . "HACKaTHAILAND" New Normal: Digital Possibilities ที่รวบรวม 6 หลักสูตร 3 กิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้ในภาคเศรษฐกิจและสังคมให้ได้เห็นว่า 'ดิจิทัลสร้างให้ทุกโอกาสเกิดขึ้นได้' ไม่ว่าจะเป็น . HACKaTHAILAND Learning Platform กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการจัดการอบรมในรูปแบบออนไลน์ โดยได้มีการพัฒนาหลักสูตรระดับพื้นฐาน (Basic Course) และหลักสูตรระดับกลาง (Intermediate Course) เพื่อ Upskill Reskill เสริมสร้าง New Skill ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ร่วมกับสมาคม หน่วยงานพันธมิตร เรียนฟรี พร้อม Non-degree Certificate เปิดคลาสวันแรก 18 พฤศจิกายน 2564 ทาง www.hackathailand.com . HACKaTHAILAND Hybrid Exhibition มหกรรมนิทรรศการจัดแสดงผลงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลแห่งอนาคต ทั้งในรูปแบบ Online และ On-ground ครอบคลุม 3 กลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญ ได้แก่ อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมการขนส่ง นอกจากนี้ยังเปิดพื้นที่นำเสนอสินค้า และบริการดิจิทัลจากผู้ประกอบการรายใหญ่และรายย่อย Digital Startups กิจกรรม Job Fest การแข่งขันโดรน และกิจกรรมอื่น ๆ อีกเพียบ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 13 มีนาคม 2565 ณ สวนนงนุช และ Legend of Siam จังหวัดชลบุรี . HACKaTHAILAND Competition & Beyond HACKaTHAILAND กิจกรรมการแข่งขัน เพื่อระดมสมองและความคิดใหม่ ๆ และเฟ้นหาสุดยอดผู้แข่งขันผ่านเวที Hackathon 168 ชั่วโมง พร้อมลงสนามร่วมกับหน่วยงานจริงเพื่อแก้ปัญหาระดับประเทศ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 - 27 กุมภาพันธ์ 2565 ณ สวนนงนุช และ Legend of Siam จังหวัดชลบุรี • ช่องทางการติดต่อ Website: www.hackathailand.com Facebook: https://www.facebook.com/hackathailand/ Line OA: @depaThailand
บริษัท​ WEMOVE​ PLATFORM เปิดรับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง 👉​Senior Admin *หน้าที่งาน* ตรวจสอบและอุนุมัติบัญชีผู้ที่สมัครสมาชิกในระบบ Platform ตรวจสอบการรับเงินและออกใบเสร็จ ตั้งเบิกค่าใช้จ่าย รายวัน สรุปรายการ ประจำเดือน จบ ป.ตรี เศรษฐศาสตร์ มีประสบการณ์ อย่างน้อย 2 ปี พิจารณา เป็นพิเศษ​ 👉​ส่งเรซูเม่พิจารณาได้ที่ [email protected] โทร : 084-289-3653 (คุณกั้ง)
เริ่มต้นแล้ว!! กับเมกะโปรเจกต์ "HACKaTHAILAND" มาพร้อมแนวคิด New Normal: Digital Possibilities โดย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม depa Thailand ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ที่รวบรวมหลากหลายกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้ในภาคเศรษฐกิจและสังคมให้ได้เห็นว่า 'ดิจิทัลสร้างให้ทุกโอกาสเกิดขึ้นได้' ไม่ว่าจะเป็น... • HACKaTHAILAND Learning Platform กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการจัดการอบรมในรูปแบบออนไลน์ โดยได้มีการพัฒนาหลักสูตรระดับพื้นฐาน (Basic Course) และหลักสูตรระดับกลาง (Intermediate Course) เพื่อ Upskill Reskill เสริมสร้าง New Skill ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ร่วมกับสมาคม หน่วยงานพันธมิตร เรียนฟรี พร้อมรับ Online Certificate ทันทีหลังเรียนจบ สมัครเรียนได้แล้ววันนี้ที่ 👉🏼 www.hackathailand.com • HACKaTHAILAND Hybrid Exhibition มหกรรมนิทรรศการจัดแสดงผลงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลแห่งอนาคต ทั้งในรูปแบบ Online และ On-ground ครอบคลุม 3 กลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญ ได้แก่ อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมการขนส่ง นอกจากนี้ยังเปิดพื้นที่นำเสนอสินค้า และบริการดิจิทัลจากผู้ประกอบการรายใหญ่และรายย่อย Digital Startups กิจกรรม Job Fest การแข่งขันโดรน และกิจกรรมอื่น ๆ อีกเพียบ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 13 มีนาคม 2565 ณ สวนนงนุช และ Legend Siam จังหวัดชลบุรี • HACKaTHAILAND Competition & Beyond HACKaTHAILAND กิจกรรมการแข่งขัน เพื่อระดมสมองและความคิดใหม่ ๆ และเฟ้นหาสุดยอดผู้แข่งขันผ่านเวที Hackathon 168 ชั่วโมง พร้อมลงสนามร่วมกับหน่วยงานจริงเพื่อแก้ปัญหาระดับประเทศ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 - 27 กุมภาพันธ์ 2565 ณ สวนนงนุช และ Legend Siam จังหวัดชลบุรี #hackathailand #depaThailand
We are delighted to host the “DEPA Smart City” conference for the Ministry of Digital Economy and Society (MDES) today. We wish you a great conference and a lovely stay with us.❤️ Thank you for choosing Thanyapura depa Thailand Techsauce HUBBA Community 😊 . Thanyapura is a great place to organize your next event, with meeting rooms of different sizes, many activities, a great food buffet, and comfortable hotel rooms. . Please contact our team for more information on team building, conferences, and group dinners. We are looking forward to hosting you! 💚 Line https://lin.ee/fIWZjsu ☎️ Tel +66 (0) 76 336 000 📩 Email: [email protected] . #Thanyapura #ThanyapuraPhuket #Phuket #HealthyLifestyle #travelgram #PhuketSandbox #safetravels #TravelNews #ThaiTravelNews #ภูเก็ต #หน่วยงานภูเก็ต #สถานที่จัดอีเว้นท์ภูเก็ต #ห้องประชุมภูเก็ต #SHA #SHAplus #teambuilding #conference #corporateevents
ภาพรวมจากกิจกรรม Proof of Content (PoC) ของจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นหนึ่งในจังหวัดนำร่องสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เมื่อวันที่ 4-5 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ภายใต้โครงการ depa Smart City Accelerator Program BATCH 2 โดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และ Techsauce ในกิจกรรมครั้งนี้ ทีมดิจิทัลสตาร์ทอัพส่วนหนึ่ง ได้แก่ - AltoTech กับโซลูชั่น IoT และ AI เพื่อลดค่าใช้จ่ายจากการใช้ไฟฟ้าในโรงแรม - Dietz แพลตฟอร์ม Telemedicine สำหรับโรงพยาบาล - HealthTag แพลตฟอร์มเชื่อมต่อข้อมูลทางการแพทย์ - Oho Chat Chatbot เชื่อมโยงประชาชนกับเมืองในทุกช่องทาง พร้อมระบบจัดการข้อมูล ประชาชนและ City Dashboard - Prevaa แพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับการขายผลงานนักออกแบบและเจ้าของผลงาน - Primo Omnichannel Loyalty แพลตฟอร์ม ให้บริการเทคโนโลยีการตลาด - Seekforce แพลตฟอร์มด้าน Smart City - Zeen แพลตฟอร์ม Software as a Service สำหรับ FMCG - Wellfine Tech แพลตฟอร์มด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม - Eventpass แพลตฟอร์มแสดงภาพเสมือน ที่สามารถแสดงภาพภายในอาคาร ห้างสรรพสินค้า และตัวเมือง - แอพพ้อยท์ แพลตฟอร์ม ออนไลน์ ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มตลาดนัดออนไลน์ . ได้มีโอกาสลงพื้นที่จริง เพื่อนำเสนอและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการแก้ไขและพัฒนาเมืองอัจฉริยะขอนแก่น ร่วมกับตัวแทนจากทั้งหน่วยงานราชการรวมถึงเอกชน ไม่ว่าจะเป็น สำนักงานจังหวัดขอนแก่น, บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง จำกัด, หอการค้าจังหวัดขอนแก่น, คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, บริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด, สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ขอนแก่น, สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น, สมาคมการค้าซอฟต์แวร์และธุรกิจนวัตกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเขตพื้นที่ภาคอีสาน เพื่อเฟ้นหาโซลูชั่นที่จะมาช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัด . โดยหลังจากผ่านกิจกรรม Elevator Pitch แล้ว ทีมดิจิทัลสตาร์ทอัพที่ลงพื้นที่จริง ได้มีโอกาสหารือและแลกเปลี่ยนไอเดียกับหน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วม โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อทำให้โซลูชั่นของสตาร์ทอัพเกิดขึ้นจริง สามารถนำไปแก้ไขและตอบโจทย์การพัฒนาของจังหวัดและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนได้ . กิจกรรม Proof of Content ครั้งต่อไป ทีมดิจิทัลสตาร์ทอัพจะได้มีโอกาสลงพื้นที่จริงร่วมกับผู้แทนและหน่วยงานของจังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 11-12 พฤศจิกายนนี้ โดยในครั้งนี้จะมี Startup เข้าร่วมทั้งสิ้น 10 ราย ได้แก่ ATTRA INTER GROUP ระบบและอุปกรณ์ฆ่าเชื้อด้วย FLASH UVC, Condothai แพลตฟอร์มเช่าคอนโด One Stop Service, GooGreens18 เว็บแพลตฟอร์มเก็บวัสดุรีไซเคิลแบบแลกแต้ม, HealthTAG แพลตฟอร์มเชื่อมต่อข้อมูลทางการแพทย์, noBitter ระบบขายผักเคล (kale) ผ่านทางระบบออนไลน์, RoodeeLMS ระบบการจัดการสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ (Learning Management System), Vekin ระบบ Dynamic Energy Management Platform (DEMP) ซึ่งเป็น Energy IoT platform, Oho Chat Chatbot เชื่อมโยงประชาชนกับเมืองในทุกช่องทาง, AAppoint ระบบการทํานัดหมายคลินิกทันตกรรม และ SeekForce แพลตฟอร์มที่ช่วยให้ผู้ว่าจ้างและผู้ให้บริการได้เจอกัน . 📌 ผู้ที่สนใจเข้าร่วมสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและแจ้งความประสงค์ได้ทางอีเมลที่ [email protected] . 📌 สำหรับหน่วยงานใดในจังหวัดภูเก็ต ระยอง และกรุงเทพมหานคร ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ เพื่อค้นหาโซลูชั่นในการแก้ไขปัญหาเมืองและการยกระดับจังหวัดให้เป็นเมืองอัจฉริยะ สามารถติดต่อผ่าน 092-274-5527 (คุณมาย) ได้ในวันและเวลาทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.00 น. ถึง 17.00 น. . ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมของกิจกรรมได้ที่เพจเฟซบุ๊ก Techsauce และ depa Thailand
💻 Digital skills are foundational for a post-recession recovery. How can we enhance the skills of youth & adults affected by the #COVID19 pandemic? 🤝 Here's a joint effort that has trained over 100,000 learners in Thailand, including Sirinya who is running a mangosteen export business: https://bit.ly/AccTHa #LifelongLearning | Microsoft Thailand | depa Thailand | สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) | สำนักงาน กศน. | มูลนิธิกองทุนไทย Thai Fund Foundation | JobsDB Thailand