depa Thailand ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างหรือเผยแพร่เนื้อหาผ่านทางสื่อที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดอุตสาหกรรมและนวัตกรรมหรืองานวิจัยด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ส่งเสริมและสนับสนุนการตลาด การลงทุน กระบวนการผลิต และการให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรม และแพร่ความรู้ให้ประชาชนใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างคุ้มค่า ประหยัดและปลอดภัย ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลตามหลักการการออกแบบที่เป็นสากล และการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก
(10)

หน้าที่: สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ DEPA มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ด้วย (๑) จัดทำแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนหรือประกอบกิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมหรือนวัตกรรมดิจิทัล (๓) ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือกับบุคคลอื่นในการพัฒนาอุตสาหกรรมหรือนวัตกรรมดิจิทัล (๔) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (๕) เสนอแนะ เร่งรัด และติดตามการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือกฎระเบียบหรือมาตรการเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของอุตสาหกรรมหรือนวัตกรรมดิจิทัลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะด้าน หรือคณะกรรมการกำกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลมอบหมาย หรือตามที่กฎหมายกำหนด (๗) ทำความตกลงและร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศ และต่างประเทศในกิจการที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสำนักงานส่งเสริม เศรษฐกิจดิจิทัล (๘) ถือหุ้น เข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าร่วมทุนกับบุคคลอื่นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งหน่วยงานตาม พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ การดำเนินการตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕) ต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและ อุตสาหกรรมหรือนวัตกรรมดิจิทัล ให้หมายความรวมถึงอุตสาหกรรมหรือนวัตกรรมในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างหรือเผยแพร่เนื้อหาผ่านทางสื่อที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศด้วย

เปิดเหมือนปกติ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา Smart City ของไทยเราไปด้วยกัน!"Thailand Smart City Week 2020 Virtual Hackathon"สมัครเลย> htt...
25/09/2020
มาทำความรู้จัก 7 แกนเทคโนโลยีหลักที่ใช้ขับคลื่อนการพัฒนา Smart City เมืองไทยกัน!

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา Smart City ของไทยเราไปด้วยกัน!

"Thailand Smart City Week 2020 Virtual Hackathon"

สมัครเลย> https://bit.ly/3mpyLyr
ตั้งวันนี้ - 2 ตุลาคม 2563

#depa #mdes #digitalthailand #smartcity #smartcityweek2020 #virtualhackathon

เมื่อไม่นานมานี้โครงการ Thailand Smart City Week 2020 ...

“ดีป้า” ร่วมสนับสนุน พก. เฟ้นหาสุดยอดเยาวชนพิการไทยเข้าร่วมการแข่งขัน 2021 Global IT Challenge for Youth with Disabiliti...
25/09/2020

“ดีป้า” ร่วมสนับสนุน พก. เฟ้นหาสุดยอดเยาวชนพิการไทยเข้าร่วมการแข่งขัน 2021 Global IT Challenge for Youth with Disabilities

25 กันยายน 2563, โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า นำโดย ดร.จักกนิตต์ คณานุรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคง เข้าร่วมเป็นกรรมการคัดเลือกเยาวชนพิการไทยเข้าร่วมการแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ประจำปี 2564 (2021 Global IT Challenge for Youth with Disabilities) จัดโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ซึ่งการแข่งขันมีกำหนดจัด ณ นครย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในปี 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สร้างโอกาสให้เยาวชนพิการสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ และเสริมสร้างศักยภาพแก่เยาวชนพิการในเวทีโลก

เยาวชนพิการผู้ที่ได้รับคัดเลือกมีจำนวน 8 คน ประกอบด้วย 4 ประเภท พิการทางการเคลื่อนไหว จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา และโรงเรียนศรีสังวาลย์ เชียงใหม่ พิการทางการได้ยินจากโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ พิการทางการเห็นจากโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด นครราชสีมา และออทิสติกจากโรงเรียนไชยปราการ และวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา โดยการแข่งขันเป็น 4 ประเภท ได้แก่ eTool challenge, eLifeMap challenge, eContent challenge และ eCreative challenge

นอกจากนี้ นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ยังได้กล่าวถึงความสำคัญและความจำเป็นของการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับเยาวชนคนพิการ โดยพร้อมร่วมมือกับดีป้าในการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มเติมทักษะในเรื่องการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างปลอดภัย สร้างสรรค์ รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนำไปสู่การสร้างรายได้และโอกาสใหม่ ๆ ทางอาชีพ สร้างความภาคภูมิใจในตนเอง ตลอดจนเพื่อเตรียมความพร้อมในการการปรับตัวเข้าสู่ยุค New Normal

#depa #digitalThailand #ดีป้า #ดิจิทัล #disability #technology #qualityoflife

25/09/2020

พรุ่งนี้แล้วจ้าาาา !

เชิญชวนทุกคนมาร่วมสนุกกันที่งาน DIGITAL YOUR LIFE 2020 ในวันเสาร์ที่ 26 - อาทิตย์ที่ 27 กันยายน นี้ ณ พาร์คพารากอน และลานเอเทรี่ยม 1 และ 2 สยามเซ็นเตอร์ ตลอด 2 วันเต็ม

โดยพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ​จะเริ่มตั้งแต่เวลา​ 13.​00​ น.​ เป็นต้นไป​ @Outdoor stage ณ​ ลานพาร์คพารากอน​ ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย
- ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และผู้ร่วมจัดงาน
- คุณยุพเรศ เอกธุระประคัลภ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท จี-ยู ครีเอทีฟ จำกัด
และมาร่วมรับฟังตัวแทนเยาวชนที่จะมาแชร์มุมมองในการพัฒนาประเทศด้านดิจิทัลในหัวข้อ “GEN Z อยากบอก” พร้อมกับพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด “ DIGITAL IDEA CONTEST ”

เชิญชวน​ทุก​ GEN​ มาอัปเดตวิถีชิค ๆเก๋ ๆ กันในด้านเทคโนโลยี​ และการสร้างแรงบันดาลใจ ห้ามพลาดเลยกับ​ HILIGHT​ ปังๆ ภายในงาน

เติมความรู้ไปกับอินฟลูเอ็นเซอร์ด้านดิจิทัลคอนเทนต์ ชื่อดัง อาทิ แชมป์JustดูIt, ฟังประสบการณ์กระตุ้นแรงบันดาลใจจาก คุณจักรกฤต โยมพยอม (ครูทอม) และ คุณพล ตัณฐเสถียร ร่วมด้วยอินฟลูเอนเซอร์ ด้าน E-SPORTS อีกมากมาย อาทิ “Xcrosz (เอ๊กซ์ครอส) ในนาม QC.FOX” Z (คิวซี ฟอกซ์) มาพร้อม กวาง อาริศา หอมกรุ่น เดียร์ลอง สาวน้อยน่ารักเสียงทรงพลังทีใครๆก็รู้จักในฐานะผู้บุกเบิกการทำคอนเทนต์ ASMR จนโด่งดัง พร้อมด้วยยูทูปเบอร์สาวน้อยหน้าใส เจ้าของเพจ “มินตัน ดิ๊งด่อง” “AiirKi CH” (แอร์กิ แชนแนล) สตรีมเมอร์ขวัญใจสาวๆ จาก ทรู ไอดี และ และกันตนายังส่ง จี - ณัฏฐ์พิชา พิศาลพงศ์ชนะ สาวสวยมากความสามารถอดีตผู้เข้าเเข่งขันรายการ The Face Thailand Season 2 และ SNOWIWHITE (สโนวี่ไวต์) ตัวแทนผู้ชนะจาก KING OF GAMER มาพูดคุยกันในงานครั้งนี้

ช้อปสินค้าน่ารัก ร่วมเวิร์กชอปน่าลอง และร่วมเจรจาธุรกิจกับเหล่า Startup ครีเอเตอร์ชื่อดัง อาทิ HAYAK (ฮายัค), Switch panda (สวิทต์แพนด้า), Chapterone (Demi Domi) (แชปเตอร์วัน เดมิ โดมิ ) ,HOLEN (โฮเลน ), shewsheep (ชิวชีป) , Mr.bear and his cutie cat (มิสเตอร์แบร์ แอนด์ ฮิส คิวตี้ แคท), Arwama (WarbieYama) (อาวาม่า วอร์บี้ ยามะ) และ Chilling Punpa (ชิลลิ่ง ปันปา)

กรี๊ดดัง ๆ ต้อนรับ น้อง ๆ ไอดอลจาก WORLD OF IDOL กว่าร้อยชีวิตที่จะมาร่วมสร้างความสนุกสุดมันใน THAI IDOL LIVE! CONCERT และ MEET & GREET สุดพิเศษ นำทีมโดย idol Paradise, เมย่า ทองเจือ, Labis ( ลาบิส ) Haruphiii (ฮารูปี้) รวมทั้งเหล่าคอสเพลย์ชั้นนำของเมืองไทยในกิจกรรม Cosplay Runway

งานนี้บอกเลยว่าห้ามพลาด !
__________________________
สามารถรับชมความสนุกแบบไร้ขีดจำกัดผ่าน Live Streaming ตลอดงานได้ 2 ช่องทาง
1. GYu Creative : https://www.facebook.com/gyucreative/
2. รับชมผ่านทาง TrueID ช่อง Digital Your Life

#depa​ #event #GYuCreative #DigitalYourLife #startup #GenZ #digital #creator #esports #innovation #DigitalContent #WorldOfIdol #Idol #TPop #SiamParagon #SiamCenter

รมว.ดีอีเอส มอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 256325 กันยายน 2563, บมจ.ทีโอที แจ้งวัฒนะ - นายพุทธิพงษ์...
25/09/2020

รมว.ดีอีเอส มอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2563

25 กันยายน 2563, บมจ.ทีโอที แจ้งวัฒนะ - นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอีเอส เป็นประธานในพิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2563 จำนวนเกือบ 600 ราย โดยมีนายภุชพงค์ โนดไธสง รองปลัดกระทรวงดีอีเอส และผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ทุกหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงดีอีเอส เข้าร่วมงานดังกล่าวกันอย่างคับคั่ง ด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเอง

โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีเอส ได้กล่าวให้โอวาทแก่ผู้เกษียณอายุว่า ทุกท่านถือเป็นผู้มีประสบการณ์การทำงานมาอย่างยาวนาน เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน จึงเชื่อว่า แต่ละท่านยังสามารถสร้างคุณูปการให้กับประเทศชาติได้ ขอให้มาช่วยกันสร้างแนวคิดที่จะพัฒนาบ้านเมือง ทั้งนี้ อยากให้ผู้ที่เกษียณอายุได้กลับมารวมตัวกัน เพื่อทำกิจกรรมดี ๆ ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ให้ได้มีแนวทางในการยึดถือ ศึกษา เป็นแบบอย่างให้กับผู้ปฏิบัติงานในกระทรวงฯ ต่อไป

สำหรับปีนี้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า มีผู้เกษียณอายุ 1 ราย คือ นาย ศราวุธ เลาหะวิสุทธิ์ ผู้จัดการสาขาภาคเหนือตอนบน ซึ่งการจัดงานดังกล่าว กระทรวงดีอีเอส จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณแก่ผู้เกษียณอายุ ที่ได้เสียสละเวลา ทุ่มเทกำลังกาย กำลังปัญญา สร้างคุณประโยชน์ตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญ ในการขับเคลื่อนกระทรวงดีอีเอส ให้ก้าวไปข้างหน้า เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน

#depa #digitalthailand #MDES #เกษียณอายุ2563

“ดีป้า” เดินหน้าพาพันธมิตรพิชิตใจชาวปักษ์ใต้ ภายใต้โครงการ “ผู้สูงอายุและคนพิการ รู้เท่าทัน สร้างสรรค์สื่อดิจิทัล” เมื่...
25/09/2020

“ดีป้า” เดินหน้าพาพันธมิตรพิชิตใจชาวปักษ์ใต้ ภายใต้โครงการ “ผู้สูงอายุและคนพิการ รู้เท่าทัน สร้างสรรค์สื่อดิจิทัล”

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563, โรงแรมวีว่า จังหวัดสงขลา - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า โดยฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคง นำโดยดร.จักกนิตต์ คณานุรักษ์ ผนึกกำลังดีป้า สาขาภาคใต้ตอนล่าง นำโดยนายปกรณ์ ปรีชาวุฒิเดช และทีมงาน พร้อมด้วยมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย จัดกิจกรรมในบรรยากาศแห่งความอบอุ่นและสนุกสนานต่อเนื่องภายใต้โครงการผู้สูงอายุและคนพิการ รู้เท่าทัน สร้างสรรค์สื่อดิจิทัล” ตั้งแต่วันที่ 19 – 24 กันายน 2563

ซึ่ง ดร.จักกนิตต์ คณานุรักษ์ ได้กล่าวเปิดกิจกรรมดังกล่าวว่ากิจกรรมในวันนี้เป็นหนึ่งในห้าหลักสูตรภายใต้โครงการดังกล่าว และได้จัดขึ้นมาแล้วในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดเชียงราย โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในเรื่องการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างปลอดภัย สร้างสรรค์ และเกิดประโยชน์ เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถป้องกันตนเอง ดูแลแนะนำบุตรหลานที่ใช้สื่อ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังเนื้อหาสื่อดิจิทัลที่ผิดกฎหมายหรือเป็นภัยคุกคามออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาตนเอง และเกิดประสบการณ์การเรียนรู้ที่จะสามารถใช้สื่อดิจิทัลในชีวิตประจำวันได้เหมาะสม อย่างที่เรียกได้ว่า “ใช้เป็น” “ใช้ปลอดภัย” และ“ใช้สร้างสรรค์ นอกจากนี้ ดีป้าและพันธมิตรยังมุ่งมั่นตั้งใจที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง แต่จะช่วยให้ผู้สูงอายุและคนพิการเกิดทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล อันนำไปสู่การสร้างรายได้และโอกาสใหม่ ๆ ทางอาชีพ ตลอดจนสามารถช่วยส่งเสริมให้ผู้สูงอายุและคนพิการได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างความภาคภูมิใจในตนเอง รวมถึงลดการพึ่งพาบุคคลอื่น ภายใต้บริบทความจำเป็นที่ผู้สูงอายุและคนพิการจะต้องมีการปรับตัวเข้าสู่ยุค New normal ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ การประกอบอาชีพอิสระผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ การทำสติ๊กเกอร์ไลน์ขาย และการถ่ายภาพขายบนสมาร์ทโฟน

โดยที่โครงการนี้ คาดการณ์ว่ามีผู้เข้าร่วมทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ อย่างน้อย 1,400 คน ซึ่งในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนี้มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมการพัฒนาทักษะดิจิทัล ในหลักสูตรต่าง ๆ เป็นอย่างดียิ่งถึงกว่า 200 คน ทั้งที่เป็นผู้สูงอายุ คนพิการ อาทิ กลุ่มคนพิการทางการมองเห็น ทางการได้ยิน ทางสติปัญญา และทางการเคลื่อนไหว โดยผ่านการประสานงานจากเครือข่ายเทศบาลนครสงขลา เทศบาลเมืองเขารูปช้าง ฯลฯ และดีป้ายังมุ่งมั่นตั้งใจที่จะขยายผลทั้งจำนวนและพื้นที่เพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลให้กลุ่มเป้าหมายต่อไปในอนาคตอันใกล้ โดยสามารถติดตามกิจกรรมดี ๆ แบบนี้ได้ที่ depa Thailand Page
#depa #digitalThailand #ดีป้า #ดิจิทัล #elderly #disability #stickerline #inetfoundation #eCommerce

“ดีป้า” เตรียมความพร้อม 14 เมืองภาคตะวันออก สู่ Smart City Thailand เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563, จังหวัดชลบุรี - สำนักงา...
25/09/2020

“ดีป้า” เตรียมความพร้อม 14 เมืองภาคตะวันออก สู่ Smart City Thailand

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563, จังหวัดชลบุรี - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า โดย สาขาภาคตะวันออก, ฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ และฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจ ร่วมกับ ศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดกิจกรรม “เตรียมความพร้อมเมือง สู่ Smart City Thailand” โดยนายพรชัย หอมชื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ Smart City และเตรียมความพร้อมเมืองในภาคตะวันออกสู่การเป็น Smart City Thailand ให้แก่ 9 พื้นที่ยื่นขอรับตราสัญลักษณ์ Smart City Thailand และ 5 พื้นที่ใหม่ที่ประสงค์ยื่นขอรับตราฯ

ซึ่งในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ได้แก่ 1. จังหวัดชลบุรี 2. เทศบาลเมืองแสนสุข 3. เทศบาลเมืองพนัสนิคม 4. เทศบาลนครแหลมฉบัง 5. เทศบาลหนองปรือ 6. เทศบาลเมืองบ้านสวน 7. บจก.เรย์วิสาหกิจเพื่อสังคม (มูลนิธิพระมหาไถ่ฯ) ส่วนจังหวัดระยอง ได้แก่ 8. เทศบาลตำบลบ้านฉาง 9. เทศบาลตำบลมาบข่า 10. บริษัท ระยองพัฒนาเมือง 11. กลุ่มบริษัท Origin 12. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 13. นิคมอุตสาหกรรม WHA และ 14. จังหวัดจันทบุรี

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.พ.ต.ต.ดร.ดนุวศิน เจริญ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ผู้เชี่ยวชาญด้าน Smart City มาบรรยายให้ความรู้การแปลงร่างเมืองเป็น Smart City พร้อมยกกรณีศึกษาที่เข้าใจง่ายประยุกต์ใช้ได้จริง และนำกระบวนการ Workshop ให้พื้นที่ได้ทดลองร่วมกันออกแบบเมืองสู่การเป็น Smart City Thailand

การจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานของ ดีป้า สาขาภาคตะวันออก ร่วมกับฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ ที่ต้องการจะผลักดันให้ผู้นำเมืองและผู้บริหาร 14 พื้นที่ ในภาคตะวันออกทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ยื่นเป็นเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะกับดีป้า และสมัครขอเป็นเมืองอัจฉริยะประเทศไทย ได้รับการพัฒนาเพิ่มทักษะความรู้ด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ จนสามารถนำไปสู่การปฏิบัติในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้เกิดการพัฒนาเมืองน่าอยู่ เมืองทันสมัย ประชาชนในเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุขอย่างยั่งยืน ได้อย่างแท้จริง

#depa #depathailand #ดีป้า #ดิจิทัล #SmartCity #Transform

ผอ.ใหญ่ดีป้า” สัมภาษณ์สดรายการ “ตลาดเงินล้าน” ช่อง TNN16 เสริมทักษะดิจิทัลให้เยาวชนรุ่นใหม่ พร้อมเปิดพื้นที่แสดงความสามา...
25/09/2020

ผอ.ใหญ่ดีป้า” สัมภาษณ์สดรายการ “ตลาดเงินล้าน” ช่อง TNN16 เสริมทักษะดิจิทัลให้เยาวชนรุ่นใหม่ พร้อมเปิดพื้นที่แสดงความสามารถผ่านกิจกรรม “Digital Your life”

25 กันยายน 2563, อาคาร TIPCO – ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ให้สัมภาษณ์ออกรายการ “ตลาดเงินล้าน” ทางช่อง TNN16 เกี่ยวกับการเสริมสร้างทักษะด้านดิจิทัลให้แก่กลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่ และส่งเสริมการใช้โลกออนไลน์อย่างมีสติ เพื่อเป็นการดูแลความปลอดภัยทางสังคมไซเบอร์ ลดความเสี่ยงและภัยคุกคาม รวมถึงเปิดโอกาสให้เยาวชนกลุ่ม GenZ (เจ็น ซี) ได้แสดงความสามารถ ความคิดเห็นในการมองอนาคต และพัฒนาประเทศในแง่มุมต่าง ๆ ผ่านกิจกรรม โลกดิจิทัลกับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ Digital Your Life ภายใต้แนวคิด “นิวนอร์มอล”
โดย ดร.ณัฐพล เปิดเผยว่า กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) และ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ต้องการส่งเสริมและสนับสนุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการพัฒนากำลังคนดิจิทัล เพื่อรองรับการขับเคลื่อนประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนรุ่นใหม่ หรือ GEN Z และเหล่าดิจิทัลสตาร์ทอัพ ที่จะเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนประเทศในอนาคต ผ่านการเรียนรู้ที่สอดแทรกกับสิ่งที่กำลังเป็นที่สนใจในกลุ่มคนรุ่นใหม่

ทั้งนี้ กิจกรรม Digital Your Life นอกจากเยาวชนกลุ่ม GenZ จะได้เสริมทักษะดิจิทัลและแสดงความสามารถแล้ว ยังได้พบกับ Influencers ด้านดิจิทัลคอนเทนต์และด้าน E-Sports รวมถึง Youtuber และศิลปินไอดอลชื่อดัง ที่จะมาร่วมส่งเสริมและสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กรุ่นใหม่เติบโตในโลกดิจิทัล ผู้อำนวยการใหญ่ดีป้า กล่าว

สำหรับกิจกรรม Digital Your Life จะจัดขึ้นในวันที่ 26 -27 กันยายน 2563 ณ พาร์คพารากอน ผู้ที่สนใจสามารถรับชมการสัมภาษณ์ย้อนหลังได้ทาง :
https://www.facebook.com/TNN16LIVE/videos/1799060353565091

"ดีป้า" ลงพื้นที่ชลบุรี ติดตามการประยุกต์ดิจิทัลด้านสาธารณสุข ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยติดเตียง25 กันยายน 2563, อ.พนัสน...
25/09/2020

"ดีป้า" ลงพื้นที่ชลบุรี ติดตามการประยุกต์ดิจิทัลด้านสาธารณสุข ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยติดเตียง

25 กันยายน 2563, อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า นำโดย ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการใหญ่ กลุ่มสังคมและกำลังคนดิจิทัล พร้อมคณะทำงานฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉิน โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ซึ่งได้มีการทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบให้กับชุมชน ที่เชื่อมต่อของแอปพลิเคชั่นMy Moo Ban ที่สามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์แจ้งเตือน (SOS) ที่ติดอยู่ข้างเตียงของผู้ป่วย และเมื่ออุปกรณ์ตรวจจับเหตุฉุกเฉินได้ จะทำการแจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์ของญาติ หรือ ผู้ดูแลทันที รวมถึงส่งต่อศูนย์ผู้ป่วยฉุกเฉินของชุมชน

สำหรับโครงการดังกล่าวได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อชุมชนในชนบท (depa Digital Transformation Fund for Community) โดยได้ร่วมมือกับภาคีที่เกี่ยวข้อง อาทิ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหียง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เพื่อลดภาระในการดูแลและความกังวลของคนในครอบครัวผู้ป่วย ทำให้สามารถใช้เวลาในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้อย่างเต็มที่ และช่วยให้ผู้ป่วยติดเตียงที่มีภาวะฉุกเฉินและผู้ป่วยสมองเสื่อมในพื้นที่ตำบลหนองเหียง ได้รับการดูแลและช่วยเหลืออย่างทันท่วงที

#depa #depathailand

The event is starting now, please come and join us at https://gbdi.depa.or.th/event/ibdap-2020/1600992000/.#depa #GBDi #...
25/09/2020

The event is starting now, please come and join us at https://gbdi.depa.or.th/event/ibdap-2020/1600992000/.

#depa #GBDi #Bigdata

📍 ขอเชิญเข้าฟังการบรรยายงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 1st International Conference on Big Data Analytics and Practices (𝗜𝗕𝗗𝗔𝗣 𝟮𝟬𝟮𝟬) และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และการประยุกต์ใช้ ครั้งที่ 1 (The 1st National Conference on Big Data Analytics and Practices (𝗕𝗗𝗔𝗣 𝟮𝟬𝟮𝟬))

(1) 𝟮𝟱 ก.ย. 𝟮𝟱𝟲𝟯 เวลา 𝟬𝟵.𝟬𝟬-𝟭𝟮.𝟬𝟬 น. (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ)
หัวข้อ State of the art in AI, Data Analytics in Thai People Map and Analytics Platform, Data Movement Challenges in Large-Scale Deep Learning
จากวิทยากรจากหน่วยงานชั้นนำทางด้านเทคโนโลยี
👉 https://bit.ly/IBDAP2020

(2) 𝟮𝟲 ก.ย. 𝟮𝟱𝟲𝟯 เวลา 𝟬𝟵.𝟬𝟬-𝟭𝟮.𝟬𝟬 น. (บรรยายเป็นภาษาไทย)
หัวข้อที่กำลังเป็นที่สนใจในปัจจุบัน พรบ. ข้อมูลส่วนบุคคล และธรรมาภิบาลข้อมูล
👉 https://bit.ly/BDAP2020-KS

(3) 𝟮𝟲 ก.ย. 𝟮𝟱𝟲𝟯 เวลา 𝟭𝟰.𝟯𝟬-𝟭𝟲.𝟯𝟬 น. (บรรยายเป็นภาษาไทย)
กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้งานด้าน Big Data จาก ปตท.สผ., การประปานครหลวง, สำนักงานสถิติแห่งชาติ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
👉 https://bit.ly/BDAP2020-UP

* สามารถเข้าร่วมการฟังบรรยายได้ฟรี!!! (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
รายละเอียดเพิ่มเติม -> http://ibdap.org/

#IBDAP2020 #BDAP2020 #GBDi #depa

ดีป้า ร่วมกับ Denso และ FoSTAT เชิญชวน ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร ร่วมงานสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ Denso's Lean IoT สำหรับอ...
25/09/2020

ดีป้า ร่วมกับ Denso และ FoSTAT เชิญชวน ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร

ร่วมงานสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ Denso's Lean IoT สำหรับอุตสาหกรรมอาหารเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน สู่ Thailand 4.0 เพื่อให้มีความเข้าใจในการปรับตัวให้ทันกับการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้นในยุคดิจิทัล

ในวันพุธที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 10.00-12.00 น. ผ่านทาง Facebook Live depa Thailand https://m.facebook.com/depathai/

ลงทะเบียนร่วมงานพร้อมลุ้นรับการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและการประยุกต์ใช้ระบบ IoT เชิงลึกโดยทีมผู้เชี่ยวชาญจาก Denso ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

#depa #denso #IoTs #Lean #FoodIndustry #Transformation #FoSTAT

📍ปักหมุดรอเลย! กับการเปิดตัวกิจกรรม Move on Together ไปกับน้อง ๆ Sweat16 ที่มาพร้อมความสนุกสนาน สดใส พร้อมสาระแบบครบรส.ร...
25/09/2020

📍ปักหมุดรอเลย!
กับการเปิดตัวกิจกรรม Move on Together ไปกับน้อง ๆ Sweat16 ที่มาพร้อมความสนุกสนาน สดใส พร้อมสาระแบบครบรส
.
ร่วมสร้างอนาคตสังคม Gen Z ให้พร้อมรับการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมเศรษฐกิจดิจิทัล เริ่มวันที่ 29 กันยายน นี้ เวลา 13.30 น. ผ่านช่องทาง Facebook LIVE depa Thailand
.
#depaGenZ #MoveOnTogether

ขอแนะนำ ‘GrabAcademy’ แหล่งการเรียนรู้แห่งใหม่จาก Grab ที่เปิดโอกาสให้พาร์ทเนอร์คนขับ พาร์ทเนอร์ร้านอาหาร และพ่อค้าแม่ค้...
24/09/2020

ขอแนะนำ ‘GrabAcademy’ แหล่งการเรียนรู้แห่งใหม่จาก Grab ที่เปิดโอกาสให้พาร์ทเนอร์คนขับ พาร์ทเนอร์ร้านอาหาร และพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ หรือผู้ที่สนใจ ได้มาสร้างอาชีพกับมือโปรตัวจริงด้านดิจิทัล
โดย Grab ได้รับการสนับสนุนหลักจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และได้รับความร่วมมือจาก Klasssi แพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้านดิจิทัล มอบความรู้ เคล็ดลับ และเทคนิคต่างๆ ให้พาร์ทเนอร์คนขับ พาร์ทเนอร์ร้านอาหาร และพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ ได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ และนำไปใช้ได้จริง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อกระตุ้นยอดขาย เพิ่มคุณภาพชีวิต และมอบบริการที่ดียิ่งกว่าเดิม
โดยสามารถเรียนรู้ผ่านช่องทางหลักของ Grab ดังต่อไปนี้ เพจ Facebook GrabTH เว็บไซต์พาร์ทเนอร์ร้านค้า และเว็บไซต์พาร์ทเนอร์คนขับ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก: grb.to/grabacademy

- เพจ Facebook GrabTH: Fb.com/GrabTH
- เว็บไซต์พาร์ทเนอร์ร้านค้า: www.grabmerchantth.com/training
- เว็บไซต์พาร์ทเนอร์คนขับ: www.grabdriverth.com/grabschool-home
- เว็บไซต์ Klasssi: www.klasssi.com
#GrabAcademy #GrabTH

โอกาสดีของ Content Creator!คนรักการสร้างสรรค์ Content จะมาสายเขียน หรือ สายวิดีโอ มาโชว์ฝีมือด้วยกัน...องค์การส่งเสริมกา...
24/09/2020

โอกาสดีของ Content Creator!
คนรักการสร้างสรรค์ Content จะมาสายเขียน หรือ สายวิดีโอ มาโชว์ฝีมือด้วยกัน...

องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี (KTO) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa), สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (OSMEP) และสถาบันอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) เชิญชวนคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่สนใจอยากสร้างสรรค์ผลงานสุดบรรเจิด เพียงแค่คุณมีไอเดีย ก็มาร่วมสร้างชื่อ สร้างผลงานด้วยกันได้ ด้วยการร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวดกับกิจกรรม

✨' Korea Content Creator Award 2020 '✨
หรือ KCCA 2020 กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้คนไทยที่มีใจรักการทำ Content ได้โชว์ฝีมือเต็มที่! รับเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท และรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย
ซึ่งการประกวดจะจัดขึ้นจำนวน 4 ครั้ง ตั้งแต่เดือนกันยายน - ธันวาคม 2020 นี้

กติกาง่าย ๆ เพียงแค่
1. สร้างคอนเทนต์ตาม Theme ประจำเดือนนั้น ๆ
บน Facebook, Instagram, TikTok หรือ Youtube
ช่องทางใด ช่องทางหนึ่ง พร้อม #KCCA2020 และ #KTOThailand

2. ลงทะเบียนพร้อมใส่ลิงก์ลงในนี้ > http://bit.ly/kcca2020octV1

รอบที่ 2 ประจำเดือนตุลาคม:
หัวข้อ: "เที่ยวเกาหลีพิกัดนี้ไม่ไปไม่ได้"
26 กันยายน ~ 18 ตุลาคม 2563
ประกาศผล: 26 ตุลาคม 2563

สามารถอ่านรายละเอียด กติกา
และเกณฑ์การตัดสินเพิ่มเติมได้ที่ > https://www.kto.or.th/kcca2020

Imagine your Korea
#Imagineyourkoreanow #Visitkorealater #myheartsarealwayopen #KoreaHipTouristAttraction2020 #KCCA2020 #ktothailand #depathailand

ที่อยู่

Digital Economy Promotion Agency Ladprao Hills 80 Soi Ladprao 4 Ladprao Rd.,Chom Phon Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand
Bangkok
10900

ข้อมูลทั่วไป

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ Digital Economy Promotion Agency เรียกชื่อย่อว่า depa

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 08:30 - 17:30
พุธ 08:30 - 17:00
พฤหัสบดี 08:30 - 17:30
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6620262333

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ depa Thailandผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง depa Thailand:

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

วิสัยทัศน์ : องค์กรแถวหน้าในการส่งเสริมและนำไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) มุ่งมั่นส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการนำไปใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศ

ภารกิจ


 • จัดทำแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล วิจัยนโยบาย ดัชนี รายงานสถานการณ์ และติดตามความก้าวหน้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในอนาคต

 • ส่งเสริม สนับสนุนการลงทุน ร่วมมือกับบุคคลอื่นหรือประกอบกิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมหรือนวัตกรรมดิจิทัล

 • ส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรม และชุมชน สังคมและท้องถิ่น

 • ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนากำลังคนและบุคลากรด้านอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

 • เสนอแนะ เร่งรัด และติดตามการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือกฎระเบียบ หรือมาตรการเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของอุตสาหกรรมหรือนวัตกรรมดิจิทัล
 • ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


  องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

  แสดงผลทั้งหมด

  ความคิดเห็น

  😁
  U orderme แอพพลิเคชั่น สำหรับช่วยในการขาย (บริษัท SoftPRO) เพื่อให้การขายแม่นยำ และ ส่งข้อมูลไปยังบริษัทแบบ Real time เหมาะสำหรับธุรกิจที่มีลูกค้าจำนวนมาก และสามารถแจ้งโปรโมชัน/สินค้าใหม่ ให้กับลูกค้า ได้แบบ Real time www.Softpro2000.com สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-531-4050
  #ในที่สุดรัฐก็เปิดแข่งขันนวัตกรรมทางความคิดให้เหล่า StartUp #ได้ประชันกะบาลกันซะที ีงานนี้จะขาดผู้ก่อตั้งตลาดออนไลน์กลางแห่งการปลดแอก(#PROJECTSALE!)ได้ยังงัย ^_^ ...... "ถึงเวลาปลดแอกกองทัพผู้ค้าปลีกรายย่อยธุรกิจเครื่องนุ่งห่มมือสองทั่วประเทศ #เปลี่ยนมดปลวกอย่างผู้ค้าปลีกรายย่อยให้กลายเป็น #KAMAN #RIDER #V3 (ตันทุนสินค้า=$0.) #ให้เกลี้ยงเลย เพื่อทำลายกฏเกณฑ์เงื่อนไขในด้านการค้าและการลงทุนให้คว่ำกลิ้งระเนระนาด #ด้วยระบบแฟรตฟอร์มตลาดออนไลน์กลาง #เทิดพระเกียรติ์องค์มหาราชมหาชันต์แห่งบัลลังชูชนทีสถิตอยู่กลางใจไทยทั้งชาติ(คอนเซ็ปกงสีต่างสายเลือด!)#กันซะที" (#ปล. #อยากรู้เหมือนกันว่างานนี้ผีห่าซาตานตนไหนมันจะกระโดดขวางประเทศไทยชักธงธรรม!) #Finally, the state has opened a competition for thought innovation for StartUp. #Compete with each other How can this job lack the founders of the online marketplace of liberation (#PROJECTSALE!)? ^_^ ...... "It's time to liberate the army of small retailers, second hand apparel businesses throughout the country. # Change termite ants, a small retailer, into a #KAMAN #RIDER #V3 (Tons of Product = $ 0.) #All, To break the rules of trade and investment to overturn the locomotives # With the Front-Line System, the online market in honor of the Great Maha Vajiralongkorn of the throne that resides in the heart of the whole nation (Concept cartel!) #Together " (#PS. I also want to know which festival this hell-bouncing ghost will jump across Thailand to draw a fair flag? !!) _________________________________________ #Compiled and written by: (ปราชญ์วิปลาส!) #Founder: #PROJECTSALE! (Central online market for international import and export business groups in Thailand)/ #Discoverer and owner: Retail Relations / Rules #Inventor: The theory of combining dust into mountains / #The inventor of the auction system and the auction group's president: "UpToWin. (#Known One Roll.!)"] ภ.ของพ่อค้าผ้า กงสีชูชน ภ.ของพ่อค้าผ้า Mr.Banker Dunlawan Sakuldee Pacharanan Wasusawetpornsiri Thidakhwan Pensawang depa Thailand กรมสรรพากร : The Revenue Department กรมสรรพากรสงขลาพื้นที่สงขลา1 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย บสย. บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department Valletti Texval SOTEX GROUP USED CLOTHING Piero Toscano Ppkglobal Sro Rafal Piznal Madrid Textil Lya https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=255350088774928&id=100028998159241
  #จุ๊ๆๆๆ..#อย่าฉาวๆผมจะกระซิบความลับอะไรให้ฟังสักเรื่องนะมาฟังสิ!!!(***แล้วอย่าลืมกดเข้าไปในลิงค์ที่ทิ้งไว้ให้ใต้โพสต์กันหละ ^_^ ) ....... ^_^ "#นอกจากบริษัทซัพพรายเออร์แหล่งสินค้าต้นทาง(เจ้าของสินค้าในยุโรป, เกาหลี, อินเดีย และปากีสถาน) และเหล่าบรรดาผู้นำเข้าในาวีฟแอฟริกา(ผู้ซื้อ) ที่ล้วนต่างก็เข้ามาเป็นสมาชิกของ "ตลาดออนไลน์กลางดลุ่มธุรกิจนำเข้าและส่งออกระหว่างประเทศ(PROJECTSALE!)ของไทย" ที่ตัวผู้เขียนเป็นผู้ก่อตั้งและเป็นผู้กำหนดยุทธศาสตร์เชิงนโยาบายด้านกลยุทธทางการตลาดเอาไว้ (*นับตั้งแต่เดือนพฤษจิกายน 2561 ถึงช่วงประมาณกลางเดือนมิถุนายน 2562 ที่ผ่านมาจึงได้บอกกล่าวขอเลิกรับหน้าที่อาสาเชื่อมโยงการค้าระหว่างประเทศ ให้เหล่าสมาชิกกลุ่มที่เป็นบริษัทแหล่งสินค้าต้นทางและสมาชิกกลุ่มเหล่าบรรดาผู้นำเข้าในทวีปแอฟริกาชั่วคราว "ชั่วคราว" เพื่อที่จะกลับมาใช้ความรู้ความสามารถของตนเองที่พอจะมีอยู่บ้าง + รายละเอียดข้อมูลในชั้นความลับระดับสูงหลายหลายมิติ ที่ได้มาจากการที่กระผมได้รับอาสาเป็นผู้ประสานงานด้านข้อมูลข่าวสารเบื่องต้นเพื่อเชื่อมโยงการค้าระหว่างประเทศ ^_^ **ที่ทางกระผมจำเป็นต้องอนุญาตสงวนรายละเอียดข้อมูลต่างๆ** ^_^ ) บอกได้เพียงว่าผมคือบุคคลเดียวในงานด้านการเชื่อมโยงการค้าระหว่างประเทศให้กับทั้งผู่ซื้อและผู้ขายในลักษณะ "Free commission!!" #นั้นเพราะว่าสำหรับตัวผมมันก็เหลือแต่เนื้องานการค้าระหว่างประเทศที่ขายกันเป็นคอนเท็นเนอร์เพียงแค่นั้นที่ผู้ยังไม่เคยขาย "แต่พอย้อนดูความกระจอกของฐานะตัวเองแล้วก็คงจะมี่แต่จะต้องปรับจูนกรอบความคิดตัวเอง เพื่อค้นหาวิธีพิศดารในการที่จะทำให้ตัวผมเองมีโอกาสได้ทำงานในลักษณะการขายสินค้าในระดับนั้นได้โดยที่ตัวผมจะได้ไม่ต้องควักเงินลงทุนซื้อสินค้าแม้แต่เหรียญเดียว..(#ก็มันไม่มีเงินทุนให้กูควักมาลงทุนนี่หว่า) ผมก็เลยจำเป็นต้องพิเรนศาสตร์พิศดารวิธีแกล้งซื่อบื่อขานอาสาช่วยแหล่งสินค้าทุกๆที่เขาจัดจำหน่ายสินค้าและช่วยจัดหาสินค้าที่ดีที่สุดจากทุกๆแหล่งสินค้าในรอบสัปดาห์นั้นๆให้กับผู้ซื้อที่้ป็นผู้นำเข้า ในแบบที่เห็นๆกันนั่นแหละครับ (#ซึ่งผมจะช่วยเขาขายสินค้าแบบคอนเทนเนอร์ไปทั่วไม่อยู่ประจำที่ #โดยรับเป็นตัวแทนของแบรนด์ใดๆสักที่..#เพราะรายละเอียดตัวสินค้าในแต่ละรอบล็อตมันมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน) (#ปล. ^_^ #ผมขอบอกไว้ตรงนี้เลยว่า "เพียงแค่ 4 คืนแรก" #ที่ผมช่วยแหล่งสินค้าทุกที่ขายสินค้าที่มีน้ำหนักตู้ > +20,000 Kg. #ยอดรวมของราคาขายส่งก็ทะลุ 1.9 #ล้านบาทแล้วครับ พอย้อนมองกลับไปถ้าผมเป็นเหมือนคนอื่นๆ มี่ใช้บัญชีตลาดตัวเองในการรับโอนค่าสินค้า เพื่อหักจัดเก็บค่าคอมมิชั่น "#ผมไม่อยากจินตระการการถึงยอดภาษีที่ตัวผมจะต้องส่งให้หลวงเลยครับ" 5555+ ดีนะที่ผมอ้าปากกินลมพอเห็นผู้ขายและผู้ซื้อพิมพ์แต็งค์กิ้วพิมพ์มาให้อ่านก็อิ่มใจแล้ว หากก่อนหน้านั้นไม่ประกาศเลิกค้าปลีกผ่านหน้าเฟส #ถอดเบรกโยนทิ้งเพื่อวางเดิมพันทุกอย่างกับการมุ่งสู่คอนเน็คชั่นระดับโลก #ในฐานะผู้ก่อตั้งตลาดออนไลน์กลางที่เปลี่ยนเส้นทางรูปแบบการทำเงิน จากการเป็นผู้ค้ารายย่อยต๊อกต๋อยที่ในลักษณะการซื้อมาขายไป ที่ไม่รู้เมื่อไหร่จะหลบเท้ายักษ์ที่ไล่เหยียบไล่กระทืบก้าวเดินได้ทันคนอื่นได้ยังงัย #ผันตัวเองมาสร้างระบบธุรกิจอำนวยการเชื่อมโยงการค้าระหว่างประเทศ #ด้วยวิธีบายพาสลำดับขั้นย่นย่อกลไกโครงสร้างทางการตลาดทั้งระบบให้สั้นที่สุด #โดยให้มีศักยะภาพความสามารถในการแข่งขันสูงสุด #ในเงื่อนไขการใช้งบประมาณในการใช้เม็ดเงินเริ่มต้นลงทุนที่ต่ำที่สุด อันเป็นปัญหาที่สำคัญที่สุด #เพื่อเชื่อมโยงต้นทุนบิลสินค้าระดับการค้าระหว่างประเทศ #ต่อตรงสู่แผงค้าปลีกรายย่อยทั่วประเทศ้พื่อปลดแอกเหล่าผู้ค้าปลีกรายย่อย เพื่อเป็นช่องทางลดภาระค่าครองชีพให้กับผู้บริโภค ที่เปรียบเสมือนมารดา ที่คอยป้อนข้าวปลาให้กับผู้ค้าทั้งระบบผ่านการบริการจัดจำหน่ายสินค้าแบบปลีก #อันเป็นชัยภูมิยุทธศาสตร์มี่จะตัดสินชีวัดผลในสมรภูมิแห่งสภาวะสงครามด้านการค้าปลีก #เพราะหน้าที่หลักของผมการวางกลยุทธทางการตลาดโดยเล็งผลที่การปล้นใจคน #ไมใช่มุ่งสร้างกำไรสูงสุดโดยมุ่งปล้นเงินใคร แต่เราจะโชว์โง่และโชว์ควายหลับหูตากำหนดราคาขาย เพื่อเสริมแกร่งให้รายย่อยไล่บี้สลับบดยี่ปั๊วตัวแทน แบรนด์คู่แข่ง ที่บิรษัทซัพพอร์ทตัวสินค้าให้กองทัพปลดแอกรายย่อยและเครือข่ายตลาดค้าปลีกชนิดสินค้าแต่ละประเภทที่เป็นกลุ่มตลาดออนไลน์พันธมิตรของตลาดออนไลน์กลาง #PROJECTSALE! ของไทย) ________________________________________________ #เรียบเรียงและเขียนโดย : (ปราชญ์วิปลาส.!) [#ประธานฝ่ายกลยุทธทางการตลาดออนไลน์กลางธุรกิจนำเข้าและส่งออกระหว่างประเทศ : "ตลาดแฝดชูชน กงสีต่างสายเลือด (PROJECTSALE.!)"/ #ผู้ค้นพบและเจ้าของ : กฏสัมพันธภาพทางการค้าปลีก/ #ผู้คิดค้น : ทฤษฎีรวมเศษฝุ่นเป็นภูเขา/ #ผู้คิดค้นระบบการประมูลและประธานกลุ่มประมูล : "UpToWin.(#เคาะเดียวกลิ้ง.!)"] https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=255329215443682&id=100028998159241
  ระบบ ERP ระบบควบคุม Supply Chain Management ที่ครอบคลุมความสมบูรณ์แบบที่สุด ที่ช่วยระบบจัดการงานผลิตไปจนถึงงานขาย ครบถ้วนทุกฟังก์ชันการจัดการภายในองค์กร -บริหารการผลิต -คลังสินค้า -การจัดส่ง -บัญชี/จัดจ้าง -บุคคล -งานขาย เพิ่มความ รวดเร็ว แม่นยำ ทันเหตุการณ์ มีฟังก์ชันการเก็บข้อมูล ทั้งแบบ Server และ Colud มั่นใจปลอดภัย 100 % พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญดูแลมา ให้คำปรึกษา 24 ชม. สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-5314050(http://www.softpro2000.com)(https://www.facebook.com/Softpro2000?ref=bookmarks)
  #ฝากพิจารณาบทความในลิงค์ใต้โพสต์ด้วยครับ ^_^ ****************************************** "#แม้เศษฝุ่นมันจะเบาแต่หากรวมกันเป็นภูเขามันก็หนัก" ^_^ "Even if the dust is light, but if combined into a mountain, it is heavy" ^_^ ^_^ #ทฤษฎีรวมเศษฝุ่ให้เป็นภูเขา + #กฏสัมพันธภาพทางการค้าปลีก = (ระเบิดนิวเคลียร์ทางการตลาด)#PROJECTSALE! ^_^ The theory of combining dust into a mountain + #Retail of retail relations = #PROJECTSALE! (Nuclear Bomb Marketing) ^_^ #ฟ้ากำลังจะถล่มสึนามิล้างผลาญการตลาด e-commerce #กำลังจะมา!! ^_^ The sky is about to collapse, devastating tsunami e-commerce marketing is coming !! ^_^ ^_^ (#ปล. #ถ้าคุณคิดว่ามันมีแต่เพียงแค่คลิปโตฯ. Libra #ที่เขย่าโลกทั้งใบได้หละก็.. #แล้วโลกทั้งใบจะได้ทราบว่าเหตุใดคนไทยถึงรักในองค์มหาราชมหาราชันต์แห่งการชูชน. ร.9 ) ^_^ (#Ps. #If you think that it only consists of big clips. Libra #That can shake the whole world .. #And the whole world will know why Thai people love the Great King of the people. Rama 9) ^_^ ________________________________________________ #เรียบเรียงและเขียนโดย : (ปราชญ์วิปลาส.!) [#ประธานฝ่ายกลยุทธทางการตลาดออนไลน์กลางธุรกิจนำเข้าและส่งออกระหว่างประเทศ : "ตลาดแฝดชูชน กงสีต่างสายเลือด (PROJECTSALE.!)"/ #ผู้ค้นพบและเจ้าของ : กฏสัมพันธภาพทางการค้าปลีก/ #ผู้คิดค้น : ทฤษฎีรวมเศษฝุ่นเป็นภูเขา/ #ผู้คิดค้นระบบการประมูลและประธานกลุ่มประมูล : "UpToWin.(#เคาะเดียวกลิ้ง.!)"] https://m.facebook.com/groups/950499785039598?view=permalink&id=2605785876177639
  -ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ : ครบเครื่องเรื่องออกแบบเพื่อประกอบธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ? งานนี้ฟรี!!! ตลอดการเข้าร่วมโครงการและร่วมทดสอบขายจริงกับเรา+++ รับรองคุ้มเกินคุ้ม รีบสมัครเลย......รับจำนวนจำกัด ขอเชิญ นิสิต นักศึกษา นักออกแบบ/บุคลากรในอุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการ : สานฝันนักออกแบบสู่ New Creative Entrepreneur จัดโดย : กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30–16.30 น. ณ ห้องประชุมโลตัส 1-2 ชั้น LL โรงแรมโลตัส สุขุมวิท 33 กรุงเทพฯ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ด่วน ... รับจำนวนจำกัด สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ -12 ธันวาคม 2562 ได้ที่ลิงค์ : https://forms.gle/Np9mj2t3Dh1px6hy8 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : รุ้งประภา / อลิษา โทร. 061-423-7678 , 086-383-1913 , 02-367-8289 e-mail : [email protected] หมายเหตุ : เจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการเข้าร่วมสัมมนาให้ท่านทราบภายในวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562
  ได้ข่าวมาว่าห้องอบรมจะเปิดให้บริการในวันเสาร์-อาทิตย์-วันหยุด เริ่มเมื่อไหร่ครับ จะจองเพื่อเปิดคอร์สอบรม
  ********* ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ********* อุ่นใจ คือแอปพลิเคชันที่ใช้งานฟรีเพื่อการตรวจสอบ และติดตามสถานะการเดินทางของเด็กนักเรียนผ่านการสแกน QR-CODE ประจำตัวเด็กนักเรียน แอปพลิเคชันนี้ถูกพัฒนาโดยกลุ่ม Developer ที่อยากจะทำให้สังคมปลอดภัย และน่าอยู่มากยิ่งขึ้น สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [email protected]